Skip to main content

Full text of "Nederland's patriciaat"

See other formats


:Gc 

929.792 

N27 

v.12 

1921-22 
1808770 M. L. RCYNOLDS HISTORICAL 
QINEALOGY COLLECTION ALLEN COUNTY PUBLIC LIBRARY 
3 1833 00726 6916 N EDERLAN D'S PATRICIAAT 
12 E JAARGANG G921/22) Me^ in den bockhandel Centraal Bureau voor Genealogie en Heraldiek 
's-Qravenhage 

(Louise de i.'olijnystraat 152) Digitized by the Internet Archive 
in 2014 https://archive.org/details/nederlandspatric12epen 1308770 

NEDERLAND'S PATRICIAAT Het auteursrecht van den inhoud van dit werk is verzekerd 
overeenkomstig de Wet. 4 4 GEDRUKT N . V. DE 'S — G RAVEN HAAGSCHE BOEK- EN HANDELSDRUKKERIJ 
VOORH. GEBR. GIUNTA D'ALBANI, DEN HAAG. VOORBERICHT. 

Het is ruim twee jaar geleden dat de vorige jaargang 
(1920) van Nederland's Patriciaat bet licht zag. V r elerlei 
zijn de oorzaken welke een verschijnen in 1921 beletten; 
de hoofd-oorzaak was de verplaatsing der verzamelingen 
van liet Centraal Bureau voor Genealogie en Heraldiek, 
waardoor wij eerstens geruimen tijd van ons materiaal ver- 
stoken waren en in de tweede plaats veel van onzen tijd 
werd gevorderd voor de nieuwe ordening van bibliotheek 
en archief. 

Nederland's Patriciaat 1921/22 verschilt in bewerking op 
verschillende punten van zijne voorgangers. Werden in de 
jaargangen 1910-20 slechts bij uitzondering volledige ge- 
slachtslijsten opgenomen en bestond de hoofdschotel derhalve 
nagenoeg geheel uit artikelen die slechts de „ Stamreeks en 
den Tegen woordigen Staat" van een geslacht brachten, 
thans geven wij welhaast alleen volledige genealogieën. De 
reden dier verandering in bewerking ligt in het feit, dat 
de druk- en andere kosten een dusdanige hoogte bereikten, 
dat het ons ondoenlijk was de totdusver gevolgde gedrags- 
lijn te volgen, t. w. de kostelooze opneming der artikelen. 
Noodgedwongen hebben wij moeten besluiten het voorbeeld 
onzer zuster-uitga ven te volgen, en uitsluitend artikelen te 
wijden aan familièn, welke ons $}e JrwA-kosten - doch ook 
niet meer dan die - vergoeden; de redactie-kosten, welke 
door de stijging van porti, reis en verblijf, niet gering zijn, 
namen en nemen wij nog steeds voor onze rekening 

Een tweede verandering in de redigeerings-wijze is dat 
de alphabetische volgorde der artikelen verbroken werd ; wij hopen daardoor in staat te worden gesteld de volgende 
jaargangen met meerdere spoed ter perse te kunnen leggen. 

Ten slotte vestigen wij nog de aandacht op de wijze van 
redigeering van elk artikel. Werd tot 1920 steeds het „ Gene- 
ratie-systeem" (Komeinsche cijfers) gebruikt, in dezen jaar- 
gang is ook het „ Alphabetische systeem" gehuldigd. Voor 
niet-genealogea lijkt ons bet laatste meer overzichtelijk, 
gemakkelijker. 

B. B. Aug. 1922. D - G ' TAN Epen - REDACTIE EN ADMINISTRATIE 
NEDERLANDS PATRICIAAT 

LOU1SE DE COLIGNYSTRAAT 152, 'S-GRAVEN H AG E. INHOUD. *Alphen (van) 


*l)laen (van) 


*Beaufort (de) 


*Pietermaat 


*Berenbroeck (van) 


*rol vliet 


*Bilt (van der) 


♦Pont 


*Boelen 


*Prius (Westzaü/iJ 


*Boelens 


*Kaedt 


♦Crull 


♦Uepelius 


*G evers 


*Komondt (van) 


Hal bert s ma 


*Teengs 


*Krull 


Valk (van der) 


*Laan 


Vogel 


Lechner 


4 * Wijs *) Van dit geslacht werd de volledige genealogie opgenomen. 
( Zie Vo orber ichtj. DE BEAUFORT. 

Protestant. 

Wai >enb esclïr ijvi ngen: 

1. Volgens bet Keizerlijk diploma d. d. 4 Maart 1710: 

In blauw een zilveren toren, opkomende uit den schildvoet, 
zwart gevoegd, met drie tinnen, waaruit een in goud geJcleede 
maagd oprijst, met rooden gordel, in de rechterhand een spiegel 
Jcoudende. Wrong: Hauw en zilver. Helmteeken: de toren met 
de maagd, geplaatst tussclien een doorsneden vlucht, rechts van 
goud op blauw, links van blauw op zilver. Dekkleedeu: rechts: 
blauw en zilver; links: goud en blauw. 

2. Volgens het Nederlandsen diploma d. d. 22 Juni 1829: 
Qeheel gelijk aan het wapen van het Keizerlijk diploma. 

3. Volgens liet Nederlandsen diploma d. d. 29 Sept. 1822: 
In blauw een met vijf tinnen gekanteelde zilveren toren met 

zwarte voegen en. van boven onder den trans twee ronde zwarte 
venster.? ; de toren geopend van blauw, in do opening een gouden 
valdeur, uit den toren oprijzende eene in goud gekleede maagd 
'niet rooden gordel, de armen van den elleboog of bloot, gelaat 
en armen in natuurlijke kleur, het haar golvend op de schouders, 
neder vallende, de linkerhand inde heup zettende en met de rechter 
een ovalen zilveren spiegel, in gouden lijst, houdende Wrong : 
blauw en zilver. Helmteeken: de figuren uitliet schild, de toren 
halverwege uit de wrong oprijzende, alles geplaatst tussclien een 
doorsneden vlucht, rechts van zilver op blauw, links van goud 
o\> blauw. Dekkleedeu: rechts: zilver en blauw; links: goud en 
blauw. Schildhouders: ttvee rood-geto)((jde, brui)ie leeuwen. Wapen- 
spreuk: La verlu est un beau fort. 

4. Volgens het Nederlandsen diploma d. d. 3 Jan. 18G8: 
Als het voorgaande wapen, doch met de volgende ver- 
schillen : 

De toren heeft geen vensters en geen valdeur, de maagd 
is geheel en al goud, ook gelaat en armen, geen gordel, op 
den helm ontbreekt de vlucht; de dekkleedeu rechts ; goud 
en blauw, links: zilver en blauw. Kr zij n geen schildhouders. 

Genealogie. 

N. N. de Beaufort, had twee zoons t. w. 

1. Jean de Beaufort, geb. omstreeks 1 540, koopman te 1 2 DE BEAUFORT. Méaux (dep. Seine et Marne) f vóór 1590, tr. Marguérite 
G uérard. 

Kinderen onder A. 

2. Franco is de Beaufort, geb. omstreeks 15-15, kocht 
4 Dec. 1568 een huis te Sedan, apotheker, f vóór 1604, tr. 
in of vóór 1568 Poncette Du clou x, f na 25 Aug. 1591, 
(vermoedelijk) dr. van Jean en Francoise Roland. 

Kinderen onder B. 

A. 1. Paul de Beaufort, geb. omstreeks 1565, kleer- 
maker 1591, koopman 1593, tr. Sedan 4 Nov. 1590 Barbe 
Barreaux (Barrau) wed. van Gilles Mahet. 

Kinderen onder C. 

2 (vermoedelijk) Pier re de Beaufort, geb. omstreeks 
1565, tr. Raucourt (dep. Ardennen) 10 Dec. 1595 Marie de 
Beaufort, wed. van Daniël Bouthion. 

B. 1. Jean de Beaufort, ged. Sedan 21 Jani 1579, ge- 
neesheer, tr. Sedan 24 Oct. 1604 Magdelaine Bechefer, 
dr. van Pierre Bechefer, heer van Vilers-Mahut. 

Kinderen onder . .... D. 

* 2. Simone de Beaufort, ged. Sedan 18 Dec. 1580. 

3. Francoise de Beaufort, ged. Sedan 25 April 15S3. 

C. 1. Jean de Beaufort, geb. 20 Aug., ged. Sedan 25 
Aug. 1591, ontv. van den graaf de Roucy, tr. in de kerk 
van Saponay, vergaderd te Céringe-le-Fère (dep. de 1'Aisne) 
Char lotte Thevenot, geb. Virly 4 Sopt. 1595, f Roucy 
(dep. Aisne) 19 Juni 1631. 

Kinderen onder S. 

2. Marie de Beaufort, geb. 9 Mei, ged. Sedan 13 Mei 
1593, tr. omstreeks 1625 N. N. Ie Sobre. 

3. Pierre de Beaufort, volgt aan het hoofd van den 
Jongeren tak. 4 

4. Jonathan de Beaufort, ged. Sedan 29 Dec. 1596. 

D. 1. Antoine de Beaufort, ged. Sedan 11 Oct. 1605, 
geneesheer te Mont-de-Jeux 1638, te Sedan 1636, tr. 1° vóór 
1632 Ester Canelle, f Sedan 24 Aug. 1636, oud 30 jaar, 
tr, 2° vóór 1655 Marie de la Roche. 

'Kinderen onder . F. 

2. Rachel de Beaufort, ged. Sedan 9 Dec. 1607, f 19 
Jan. 1639, tr. Jean de Leval. DE BEAUFORT. 3 E. 1. Marie de Beaufort, geb. Fere (dep. Aisne) 18 
Mei 1619, ged. Saponay (dep. Aisne). 

2. Pliilippine de Beaufort, geb. 13 Maart, ged Sedan 
19 Maart 1623. 

3. Jean de Beaufort, geb. Berne (dep. Aisne) 10 Maart, 
ged. Saponay (dep. Aisne) 22 Maart 1625, ontvanger te lioucy 
omstreeks 1666, f lioucy 7 Aug. 1672, tr. Vitry-le-Fi ancois 
(dep. Marne) Elizabeth Jaoobé, geb. (vermoedelijk) om- 
streeks 1630, f Roucy 12 Maart 1700 (vermoedelijk) dr. van 
Ds. Jacobé, pred. te Saponay. 

Kinderen onder ....... Gr. 

4. Madeleine de Beaufort, geb. 11 April, ged. Berne 
(dep. Aisne) 14 April 1627, f na 24 Feb. 1684 *), tr. Fran- 
co is de Brazi, ontv. te Roucy, f lioucy 11 Mei 1717, 
oud 93 jaar, (vermoedelijk) zn. van Ds. Jean en Judith 
Pa 11a, 

5. Jacques de Beaufort, geb. Berne 30 Sept., ged. 
Saponay (dep. Aisne) 18 Oct 1629, f vóór 1639. 

6. Julienne de Beaufort, geb. 12 Juni, ged. Roucy 
(dep. Aisne) 15 Juni 1631, tr. N. N. Roussel. 

F. (Ie huwelijk) 1. Mar the de Beaufort, geb. in 1632, 
f Sedan 23 Maart 1633. 

2. Jacques de Beaufort, geb. iu 1633, f Sedan 13 
April 1636. 

3. Raignier de Beaufort, geb. 22 Nov. 1635, f Sedan 
13 April 1638. 

4. Paul de Beaufort, geb. 22 Nov. 1635, ged. Sedan 5 
Maart 1636. 

5. [2e huwelijk) Anne de Beaufort, geb. in 1655, komt 
18 April 1691 te Mascou voor als erfgenaam van de wed. 
Ceard (Jeanne de Le val, dr. van* Jean en Rachel de 
Beaufort). 

Gr. 1. Jean de Beaufort, gel), en ged. Roucy (dep. 
Aisne) 3 Jan. 1660, f aan zijn wonden bekomen in den slag 
bij Steenkerke in Aug. 1692. 

2. Franco is de Beaufort, geb. lioucy (dep. Aisne) 10 
Feb. 1661, week uit naar Nederland, trad in Hollandschen *) Zij komt op dien datum als doopsgetuige te Rouoy voor. 4 DE BEAUÏORT. Krijgsdienst, werd kap. der ca?., omstreeks 1687 schijnt hij 
deze landen weder verlaten te hebben, en achtereenvolgens 
te Lemgau (in Lippe ) te Berlijn en te Wezel gewoond hebben, 
van 1703-05 te 's-Gra venhage " x '\ hofmaarschalk van den 
Yorst van Lippe-Detmold. Bij diploma d. d. Weenan 4 Maart 
1710 werd hij door Joseph 1 verheven in den adel van het 
Heilige iloomsche Rijk, f Detmold 3 April 1714, tr. Sedan 
14 Feb. 1683 L o u i s e M a r i e B r azi, ged. Sedan 6 Dec. 
1662, f Detmold 3 April 1714, dr. van Prof. phil. Dr. med. 
E s t i e n n e e a Elisabeth Gommeret. 

Kinderen onder H. 

3. Anne de Beaufort, geb. 17 Feb., ged. Roucy (dep. 
Aisne) 1 April 1663, f Roucy 15 April 1706, tr. Iloucy 29 
Oct. 1684 Jacques de 1 ' Et a o h e, zn. van J e a n de 
1 ' E ta olie. 

H. 1. Aio x and re de Beaufort, geb. 2 Dec, ged. Roucy 
(dep. Aisne) 12 Dec. 1683, trad in krijgsdienst, generaal- 
majoor in Pruissischen dienst, chef van het 148e reg. inf , 
gouverneur der vesting Minden, f 18 April, begr. Minden 
27 April 1743, tr. Berlijn 9 Aug. 1718 Mar the Emilie Mail- 
lette du Buy, geb. 30 Aug., ged. Berlijn (Walekerk) 31 
Aug. 1698, f 18 Feb., begr. Minden 23 Feb. 1741, dr. van 
Armand en Elisabeth de Vigneülle. 

Kinderen onder. . . . . . .1. 

2. Charles de Beaufort, geb. 21 Jan., ged. Botterdam 
(Walekerk) 30 Jan. 1686, luit. der inf. in Pruiss. dienst, 
f Hasselt (België) 2 Dec. 1710. 

3. Henri Christian F r ed er ic de Beaufort, geb. 
8 Jan., ged. Lemgau (Walekerk) 20 Jan. 1688, + Berlijn 16 
Jan. 1690. 

4. Elisabeth Dorothée de Beaufort, geb. Wezel 24 
Dec. 1692, f in 1760, tr. Wezel 1 Maart 1717 Charles 
markies 1) de Vignolles, kol. in Pruiss. dienst. 

5. Mar ie Anne de Beaufort, geb. 29 Juli, ged. Wezel 
(Walekerk) 9 Aug. 1696, f Berlijn 17 Maart 1760. 

6. Rachel Louis e de Beaufort, geb. 21 Aug., ged. 
Wezel (Walekerk) 22 Aug. 1628, f in 1778, tr. Wezel 2 Dec. 

*) Blijkens do geboorteplaatsen zijner kinderen. DE BBAUïORT. 5 1729 Jean Henri baron 1) de S o u v i 1 1 e, kap. der cav. in 
Pruiss. dienst. 

7. Ds. Daniël C ome lis de Beaufort, geb. 29 Juli, 
ged. Wezel (Walekerk) 11 Aug. 1700, trad in Pruiss. krijgs- 
dienst, doch trok omstreeks 1728 naar Utrecht waar hij in 
172S als stud. werd ingeschreven. Zijn verdere levensloop, 
als predikant in Engeland, alsmede zijn nakomelingschap, 
vindt men uitvoerig vermeld in ,,The family of de Beaufort 
in France, Holland, Germany and England, in 1866 te Londen 
verschenen {niet in den handel). 2) 

8. Louis de Beaufort, geb. 6 Oct., ged. 's-Gra venhage 
(Walekerk) 14 Oct. 1703, gouverneur der kinderen van 
graaf von Hompesch-Heiden, met wie hij 6 Mei 1750 als 
student te Straatsburg werd ingeschreven. Hij is de auteur 
van een drietal werken over Romeinsche geschiedenis 3), 
f Maastricht 4) 17 Aug. 1795, tr. (ondertr. Maastricht 23 
Maart 1755, ('t recht op trouwen Averd 16 April 1755 te 
Voorburg betaald) Jeanne Francoise du Gay la r, ged. 
Delft (Walekerk) 10 Juni 1711, begr. Maastricht 21 Jan. 1777, 
dr. van Henri en Jeanne Kouquet. 

9. Amilie Marguerite Machelina de Beaufort, 
geb. 30 Aug., ged. 's-Gravenhage (Walekerk) 6 Sept. 1705, 
f Detmold in 1717. 

1. 1. Er nest Alexander de Beaufort, geb. 12 Juni, 
ged. Aschersleben (Saksen) 19 Juni 1719, ,,Ivriegs-und Do- 
manenrat" ter Kamer van Maagdenburg 1738, f Maagden- 
burg 8 April 1758. 

2. SamuelEtienne Louis de Bea ufo r t, geb. 25 Maart, 
ged. Aschersleben (Saksen) 27 Maart 1721, trad in Pruiss. 
krijgsdienst, vaandrig 1743, luit. 1744, kap. 1761, f Minden 
1 Ócfc. 1777, tr. in 1769 N. N. Pomian, f na 1777 5). 

1) Wij geven deze titels onder ^voorbehoud, zij zijn ont- 
leend aan hns. genealogieën. 

2) Een exemplaar berust in de ,,Bibliothèque Wallonne" 
te Leiden. 

3) Zie D. G. van Epen, Adelsarchief A° 1902. 

4) Hij vestigde zich na zijn huwelijk te Maastricht. 

5) Zij ging na het overlijden van haar echtgenoot in een 
klooster voor adellijke dames. 6 DE BEAUl'OItT. 3. Marianne Louise Dorothée de Beaufort, geb. 
6 Juli, ged. Osterwick (bij Maagdenburg) 8 Juli 1722. 

4. Emilie Elisabeth de Beaufort, geb. 16 Juli, ged. 
Osterwiök 18 Juli 1723 1). 

5. Ch ar lotte Fréderique de Beaufort, geb. Oster- 
wick 5 Sept. 172-1, f Osterwiek 5 Oct 1724. 

6 . Charles Henri Pier re Daniël de Beaufort, geb. 
3 Nov., ged. Halberstadt 4 Nov. 1725, trad in 1742 als vaandrig 
in Pruiss. dienst, werd in 1746 luit., f 20 Feb. 1753. 

7. Fr éde riek Wilhelm de Beaufort, geb. 21 Juni, 
ged. Gelder (Pruissen) 23 Juni 1727, trad in 1743 als vaan- 
drig in Pruiss. dienst, werd in 1747 luit., f Torgau (Saksen) 
8 Juni 1760. 

8. Mar ie Oh ar lotte Louise de Beaufort, geb. en 
ged. Gelder 26 Aug. 1728 1). 

9. Hen riet te Louise de Beaufort, geb. 4 Jan., ged. 
Gelder 6 Jan. 1730 1). 

10. Fréderique Wil heimine de Beaufort, geb. 12 
Maart, ged. Gelder 13 Maart 1731 1). 

11. Simon Jean Emilius de Beaufort, geb. 22 Maart, 
ged. Lippstadt (Westphalen) 23 Maart 1732, luit in Pruiss. 
dienst, f Neuss (llijnprov ) 19 Feb. 1753. 

12. Leopold Ferdinand de Beaufort, geb. 2 Juli, 
ged. Lippstadt 4 Juli 1733. 

13. Justine Fréderique de Beaufort, geb. 15 Oct., 
ged. Lippstadt 17 Oct. 1734. 

14. Charles Franco is de Beaufort, heer van Heyde, 
geb. 16 Aug., ged. Minden 17 Aug. 1736, trad als vaandrig 
(dragonders) in Pruiss. dienst 1758, werd luit. in 1761, nam 
ontslag in 1763, diende evenwel in de jaren 1778 en 79 als 
majoor bij het bataillon von llentz., woonde op den huize 
Diesdonck bij Gelder (Llijnprov.), verkreeg 22 Juni 1829 een 
Pruissiscli Adelserkenning-diploma, f in 1830, tr. 30 Juni 
1763 Sophie Fr ed erica Ju liane von Kospoth, geb. 
Schilbach (Saksen) 26 Dec. 1738, dr. van Johann Karl 
Erdinann en Beate Juliane von Seydlitz. 

Kinderen onder J. 1) Woonde in 1780 te Herford (Westphalen). DE BEAUFORT. 7 15. Sophie Eleouore Sybille Fréderique de 
Beaufort, geb. Minden 25 Dec. 1737, f 10 Sept., begr. 
Minden 12 Sept. 1739. 

16. August Wilhelm de Beaufort, geb 8 Juli, ged. 
Miaden 12 Juli 1739, trad als vaandrig in Pruiss. dienst 1756, 
luit. in liet fusilier-regiment Salmuth, f vóór 1779. 

17. Philippina JohannaWilhelmina de Beaufort, 
geb 18 Jan., ged. Minden 28 Jan 1711 1). 

J. 1. Jhr. Franco is F r e d e r i k E r d m a n de Beaufort, 
geb. Rackow (Saksen) 22 Nov. 1765, ged. Oelsnitz (Saksen), 
luit. -kolonel, ridder der Orde van de Unie, werd bij K. B. 
van 29 Sept. 1822, n° 36, bij den Nederl. Adel ingelijfd, 
f Gelder, h. Diesdonck 22 Jan'; 1826, tr. Zalt-Bommel 2 Nov. 
1790 T lier es ia Ad r ia na de Boock, geb. 29 Juli, ged. 
Zalt-Bommel 31 Juli 1768, f Gelder, h. Diesdonck 22 Oct. 
1792, dr. van Adrianus en Geertruida Uitenhage de 
Mist; tr. 2° Gelder 21 Juni 1796 SusannaCharlotta Maria 
vonGoldbeck. geb. Meurs (llijnprov.), f Gelder, h. Diesdonck 
23 Mei 1839. dr. van Johann Christoffel en Susanna 
Maria Cornelia Johanna Berghuis. 

Kinderen onder ... K. 

2. Caroline de Beaufort, geb. omstreeks 1766. 

3. Louis Johan Alexander de Beaufort, ged. 
Minden (Walekerk) 10 Juli 1770, begr. Minden 6 Sept 1770. 

K. Uit het eerste huwelijk : 1 Jhr. Louis Francois 
Fréderic de Beaufort, geb, Gelder 30 Juli 1791, 
f Amsterdam 6 Mei 1854, tr. Sloterdijk 20 April 1815 Cor- 
nelia Dina Maria van Baggen, ged. Amsterdam (Wes- 
terkerk) 14 Oct 1787, f Kleef 12 Feb. 1818, dr. van Pi et er 
Co melis en Catrieua Jacoba Doornik. 

Kinderen onder L. 

Uit het tweede huwelijk: 2. Jhr Jrantz Carl Friedrich 
de Beaufort, geb. 4 Maart, ged 's-Gravenhage (Luth. 
kerk) 19 Maart 1799, 2e luit. inf. O I. L , j Batavia 21 
Nov 1827. 

3. Jhr. Julius Johan nes Alexander deBeaufort 2), 

1) Woonde in 1780 te Minden. 

2) Hij en zijn kinderen schreven zich von Beaufort. 8 DE BEAUFORT. geb. Hattem 25 Oct. 1801, le luit. in Pruiss. dienst, f Gelder, 
h. Diesdonck 17 April 1838, tr. Amsterdam 7 Juni 1832 
Anna Maria Carp, ereb. Amsterdam 23 Juli 1805, f Utrecht 
6 Dec. 1870, dr. van Co melis en Jacoba Ameli;i Eli- 
s a b e t h Wilhelmina de Roock. 

Kinderen onder M. 

4. Jkvr. S u z a n n a J o h a n n a Oornelia Maria de 
Beaufort, geb. Gelder, h. Diesdonck 16 Jau. 1807, f Dort- 
mund in 1869, tr. 9 Mei 1840 Oarl von Die po ld. 

L. 1 . Francisca Frederica T li e r e s i a A d r i a n a de 
Beaufort, geb. Amsterdam 23 Jan. 1816, f Amsterdam 6 
Sept. 1816. 

2. Jhr. Petrus Jacobus de Beaufort, geb. Amster- 
dam 5 Sept. 1817, f New-York 12 Feb. 1859. 

3 . Jacoba A m e 1 i a Elisabeth Wilhelm i n a de 
Beaufort, geb Amsterdam 13 Dec. 1818, f Amsterdam 
22 Oct. 1819. 

4. Jhr. Adriaan de Beaufort, geb. Amsterdam 7 Aug. 
1820, f Amsterdam 3 Mei 1824. 

5. Jhr. Frans Frédéric Er d man de Beaufort, geb. 
Amsterdam 17 Oct. 1821, f Amsterdam 20 Aug. 1885, tr. 
Rotterdam 4 Sept. 1851 Elizabeth Jacoba van Zwijn- 
d recht, geb. Amsterdam 8 Dec. 1822, f Amsterdam 25 
Jan. 1885, dr. van Jacobus en Johanna van der Eb. 

Kinderen onder !NT. 

6. Jhr. Louis Adriaan de Beaufort, geb. Amsterdam 
17 Juni 1824, f Amsterdam 1 Juli 1858. 

M. 1 . Jkvr. E mi 1 ia S u s a n n a Maria de Beaufort, 
geb Gelder, h Diesdonck 30 April 1833, f Helmond 9 
Feb. 1865, tr. Utrecht 4 Oct. 1855 Jhr. Mr. Pieter Adri- 
aan Wesselman, heer van Helmond, geb. Helmond, k. 
Helmond 16 Mei 1824, + Helmond, h. 4 Parkzicht 7 Maart 
1880, zn van Mr. Ca rel Fr ed er ik en Elisabeth Maria 
Spoor. 

2. Jkvr. Cornelie Elisabeth Wilhelmina de Beau- 
fort, geb. Gelder, h. Diesdonck 18 Aug. 1834, f Utrecht 
25 Nov. 1908, tr. Utrecht 8 April 1869 Mr. Joh au 11 e n- 
.di-ik Jacob Voet, gel). Delft 23 Nov. 1833. adv. te Arn- 
hem, f Arnhem 9 Nov. 1871. zn. van Goswin en Go mei ia DE BEAUFORT. 9 Sybilla Brinkman en wedr. van Maria Charlotta 
Philip pina Lulofs. 

3. Jkvr. Margaretha Reinhardina de Beaufort, 
geb Gelder, h. Diesdonok 9 Dec. 1835, f Leersum, h Nieuw- 
Broekkuizen 8 Juli 1838. 

1. Jkvr. Cornelia Dina Maria de Beaufort, geb. 
Amsterdam 2 Aug. 1852, f Amsterdam 23 Sept 1854. 

2. Jkvr. Johanna Jacoba de Beaufort, geb. Amster- 
dam 13 0ct. 1856, tr. Amsterdam 9 Juli 1880 Jean George 
Corneille S oh 1 enck e r, geb. Amsterdam 31 Dec. 1851, 
f Bussum 9 April 1900, zn. van Otto Wilhelm Johann 
en Elisabeth Maria Cornelia van der Orab. [Venray, 
klooster Jeruzalem ] 

3 . Jkvr. Ewoudina B e r n h a r d i n a de Beaufort, 
geb. Amsterdam 20 Feb. 1859, f Deventer 21 Jan. 1920, 
tr. Bussum 1 Juni 1889 Dr. Jan van Delden, geb. Deventer 

26 Maart 18G0, med. doctor en arts, zn van Dr. Pi eter 
en Sjoucke Maria Bussemaker. [Deventer.] 

4. Jkvr Maria de Beaufort, geb. Amsterdam 26 Nov. 
1860, f Ratzeburg 26 Jan 1919, tr. Amsterdam 5 Juli 1883 
Johann Ni colaas Eduard Mar ie Schmitz, geb. Kleef 

27 Feb. 1848, kap. in Pruiss. dienst, f Schlettstadt (Elzas) 
16 Feb 1917, zn. van Wilhelm A n t o n Joseph en 
Antoinette Petronelle Sop h ia Ta venraat. 

5. Jkvr. Francoise Fréderique Elisabeth Jacque- 
line de Beaufort, geb. Amsterdam 27 Mei 1862. [Zeist.] 

Jongere tak. 

Pier re de Beaufort (^vermeld onder C. 3.) geb. 1 Jan., 
ged. Sedan 15 Jan. 1595, kwam in 1613 naar Nederland, 
hofmeester van Prins Frederik Hendrik (omstreeks 1625) 
commies der vivres en amuuitie van oorlog te Hulst 1645, 
schepen van Hulst 1647, 48 en 49, burgemr. van Hulster- 
ambacht, f 14 Juni, begr Hulst 22 Juni 1661, tr. Aarden- 
burg L8 Aug. 1624 Anna Ooi ve, geb. Leiden in 1588, 
f 5 April, begr. Hulst 13 April 1657, dr. van Gijsbert en 
Isabea u de Bernuy, 

Kin der e ti : 

1. Benjamin de Beaufort, geb. 6 Juni, ged 's-Gra- lü DE BEAUFORT. venhage (Walekerk) 20 Juni 1625, schepen van Hulst 1652- 
63, 66-69, 76, 79, 80, 85, 86 en 88, burgemr. 1664, 65, 70- 
72, 81 en 82, commies van de monstering, der vivres en 
amunitie van oorlog 1618-90, ontv. der convoyen en licenten 
o. a. 1696, f 25 Jan., begr. Hulst 29 Jan. 1697, tr. 6 April 
1659 (ondertr. 's-Gravenhage 9 Maart) Maria Stavenisse, 
(vermoedelijk geb. Dreisohor), f 30 Juni, begr. Hulst 3 Juli 
1692, dr. van Jan en Magdalena de Witte. 

Kinderen onder ...... A*. 

2. Bernaert La u r eus de Beaufort, geb. 20 Oct., 
-ged 's-Gravenhage (St. Jacobskerk) 22 Oct 1630, bevelhebber 
van 't fort St. Anna 1675, sergeant-majoor 1688, later luit.- 
kol. en bevelhebber van IJzendijke, f 29 Nov., begr. Uzen- 
dijk e 8 Deo. 1702, tr. Tholen 15 Feb. 1662 Levina van 
Vrijberghe, geb. Tholen in 1610 1), f 1 Maart, begr. 
IJzendijke 3 Maart 1703, dr. van Mr. MarinusenOornelia 
•de Huybert. 

Kinderen onder B*. 

A*. 1. Mr. Pi et er de Beaufort, geb. 16 Jan., ged. 
Hulst 18 Jan. 1660, schepen van Hulst 1687, 91, 93, 95, 
1701 en 02, burgemr. 1689, 90, 97, 98 en 1703, ontv. van 
's lands verpondingen 1679, stadhouder der stede en land 
van Hulst en Hulsterambaoht 1704, begr Hulst 18 Dec 1711, 
tr. 1° Hontenisse (ondertr. Hulst 2 Juli 1682) Anna van 
Ere kei, ged. 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 30 April 1660, 
begr. Hulst 19 Feb. 1683, dr. van Mr. Cornelis en Anna 
van Steenberg; tr. 2° Middelburg 29 Maart 1685 Anna 
van Se roos kerke, geb. Veere , begr. 

Hulst 9 Juli 1682, dr. van Mr. Hendrik en Josyna Mar- 
iens; tr. 3° Krimpen a/d Lek 2 Feb. 1696 Adriana van 
Eyssel, geb. Dordrecht 2). 

Kinderen ouder 4 .... . C*. 

2. Johannes de Beaufort, ged. Hulst 1 April 1661, 
jur. stud. te Leiden 1677, begr. Hulst 18 Juli 1690. 

3. Anna de Beaufort, ged. Hulst 17 Nov 1662. 

4. Benjamin de Beaufort, ged. Hulst 7 Nov. 1664, 1) Doopboek niet aanwezig. 

2; DDopinschrij ving te Dordrecht niet te vinden. DE BEAUFORT. 11 commies van 'slauds magazijnen te Hulst 1690, schepen 
1692, 94, 86, 97, 1700, 04, 06, 07, 10, 11, 14 en 15, com- 
mies van de monstering 1695, 97, begr. Hulst 17 Juli 1716. 
5 Elisabeth de Beaufort, ged. Hulst 26 Mei 1666. 

6. Ooruelis de Beaufort, ged. Hulst 4 Juni 1668, 
vaandrig 1695, kap. der mariniers 1705, + Brielle 29 Nov. 
1711, tr. Sluis 5 Mei 1695 Louise Salibos, begr. Brielle 
5 April 1735, wed. van Mom ma Ilijnsterre. Zij hertr. 
Brielle 21 Oct. 1714 Cornelius van der II elk. 

Kinderen onder T)'\ 

7. Mar tb a Magdalena de Beaufort, ged. Hulst 27 
Maart 1671, begr. Hulst 4 Juni 1701. 

8. Ysabella de Beaufort, geb. 20 Juli, ged. Hulst 22 
Juli 1674, f in Oct. 1708, tr Hontenisse 9 Oct. 1692 Mr. 
Henricus Nolthenius, ged. Brielle 30 April 1664, schepen 
te Brielle 1683, 89 en 91, secr. van Steenbergen 1693-1730, 
tevens schout en secr. van Bockanje, f Steenbergen 20 Nov. 
1731, zn. van Abraham en Sara Magdalena van G e 1- 
linck huizen en wedr van Maria van der Lely. 

B. 1. Pieter de Beaufort, geb. 16 Nov., ged. Tholen 
17 Nov. 1662, f 4 Oct., begr. Hulst 6 Oct. 1663. 

2. Marinus de Beaufort, geb. Hulst 14 Nov. 1663, 
f Hulst 24 Jan. 1664. 

3. Anna Lucretia de Beaufort, geb. Fort St. Anna * 
29 Dec. 1664, f Veere 1 Sept. 1727, begr. Groote kerk, tr. 
IJzendijke 5 Dec. 1701 Johan de Vassy, geb. 17 Jan., 
ged. Liefkenshoek 19 Jan. 1646, luit. -kol. der inf. 1687, 
commandeur van 't Hooge en Lage Sas-van-Gent, brigadier 
(kort voor overlijden) f (sneuvelt) bij de inneming der linie 
bij Stekene 27 Juni 1703, begr. Sas-van-Gent, zn. van Johan 
en Elisabeth B allee en wedr. van Johanna Aid erts 
Hilleweits en Anna Maria 4e la Palma. 

4. Marinus de Beaufort, geb. Fort St. Anna 28 Oct. 
1666, controleur van de coutributie te Sluis 1692, schepen 
van 's Lands Vrije van Sluis, f 10 April 1725, begr. IJzen- 
dijke. 

5. Pieter Noël de Beaufort, geb. Fort St. Anna 29 
Mei 1668, majoor der inf. 1701, f Middelburg 11 Nov. 1708, 
begr. Walekerk. 12 DE BEAUFORT, 6. Comelia Catharina de Beaufort, geb. Fort St. 
Anna 26 Nov. 1670, f 12 Juni 1742. 

7. B erna rel Adriaan de Beaufort, geb. Fort St Anna 
26 Maart 1673, kap. der inf. 1698, later majoor, f Vlissingen 
21 Juni 1722, begr. West-Souburg, tr. Vlissingen in 1706 
Petronella Jacoba de Moor, geb. Vlissingen, dr. van 
Jan J ö o s e n eu Maria Seylmakers. 1) 

Kinderen onder . . . E :: ". 

8. Mï. L e v i n u s Ferdinand de Beaufort, geb. Fort 
St. Anna 's middernachts tussclien 8 eu 9 üet. 1675, adv. 
te 's-Gravenhage 1692, te Goes 1698, pensionaris te Sluis 
1701-10, vert.iok in 1711 naar Tholen, raad te Tliolen * 17 12, 
ge co ra m. raad van Zeeland 1715, raad ter admiraliteit van 
Zeeland 1715, vestigde zich te Middelburg in 1716, f Mid- 
delburg 2) 9 Nov. 1730, tr. 1° Middelburg 19 April 1703 
Comelia van Vrijberghe, geb. Middelburg in 1677, f 21 
Feb., begr. Sluis 1 Maart 1709, dr. van Lieven en Jacoba 
Schotte; tr. 2° Hengstdijk (Hulsterambacht) 11 Juni 1710 
Maria de Beaufort (C> 2.) geb. 25 Mei, ged. Hulst 28 
Mei 1687, f Middelburg 26 Dec. 1723, begr. Kloosterkerk, 
dr. van Mr. Pi et er en Anna van Serooskerke; tr. 3° 
Middelburg 20 Aug. 1725 Jacoba P 1 a s s c h a e r t, geb. Mid- 
delburg 21 Mei 1660, f Brigdaurae 1 Sept. 1726, begr. Mid- 
delburg (Oude kerk), dr. van Hendrik en Adriana Golt- 
z i u s eu wed. van Mr. Anthouy Blo n del en C o r n e 1 i s 
Pot. 

Kinderen onder F- . 

9. Willem Gij s bert de Beaufort, geb. Fort St. Anna 
3 Jan. 1679, bailluw en commies der vivres en amunitie 
van oorlog te Biervliet 1692, rentrar. van de dominiale con- 
fiscatie en geestelijke goederen der stad en lande van Bier- 
vliet 1692, raad te Veere, burgemr., secr * der admiraliteit 

1) Het Kerkelijk archief ging bij het bombardement in 
1809 verloren. 

2) De kosten welke de gemeente Middelburg in rekening 
brengt, voor afschriften uit haar Kerkelijk archief — zelfs als 
data worden opgegeven — ziju dermate hoog, dat wij van 
verifieering moesten afzien. Red. N. P. DE BEAUFORT 13 van Zeeland, f 8 Feb. 1743, tr. 1° Veere 10 Mei 1707 J o- 
ha n na Wilhelmina Col v e, ge . Veere, f 20 Juni 1723, 
begr. Middelburg, dr. van Anthony en Margaret'ha de 
Qua de; tr. 2° Deventer 9 Juli 1721) Beatrix Henriette 
van Ma rekel, geb. Deventer 17 Mei .1681, f 21 April 1746, 
dr. van Jaap a r en A g n e t a 11 ij s 8 e n en wed. va u P i e t e r 
van Soiisbeeck en van A d r i a e n A n t li o n i e van \ r r ij - 
berg h e. 

. Kinderen onder 

10. Bonifacius de Beaufort, geb. 2 Juni, ged. Uzen- 
dijke 8Junil68i, majoor der inf., f Uzendijke 26 Aug. 1701. 

11. Isabeila Levina de Beaufort, gel). 29 Juli, ged. 
Uzendijke 1 Aug. 1686, f Middelburg 10 Jan. 1724, tr. 1° 
Middelburg 10 Feb. 1707 Bernard de Vassy, geb. Philip- 
pine 16 Maart 1677, kapitein 1703, f 16 Nov. 1707, zn. 
van Johan en Johanna Al d e r s H i 1-1 e w e i ts • tr. 2° Mid- 
delburg 5 Juni 1714 Thomas Kenip(e), generaal-majoor 
der inf., f 20 Jan. 1750. 

C." 1. Mr. Hendrik de Beaufort, heer van Duivendijke 
1721, geb. Sluis 15 Maart 1686, pensionaris van 't Vrije van 
Sluis 1710, raad van Vlissiugen 1719, schepen 1720-40, f Ylis- 
singen, begr. Hulst 23 Deo. 1740, tr. 1° Nieuwerkerk (Dui- 
veland) 9 Nov. 1711 Ag at ha Mogge, vrouwe van Duiven- 
dijke, ged. Zierikzee 14 Feb. 1690, f 5 Juni, begr. Sluis 12 
Juni 1717, dj*, van Mr. Jolian en Anna Pousj tr. 2° Mid- 
delburg 20 Maart 1719 Maria Cornelia Gliyselin, geb. 
Vlissingen, f in 1728, dr. van Mr. Jan en Jolian na Con- 
stant ia Ingelsen en wed. van Jacob Mariuus Canipe. 

Kinderen onder . H x 

2. Maria de Beaufort, geb. 25 Mei, ged. Hulst 28 Mei 
1687, f Middelburg 26 Deo. 17^3, begr. Kloosterkerk, tr. 
Hengstdijk (Hulsterambaclit) 11 Juni 1710 Mr. Levinus 
Ferdinand de Beaufort (B.* 8. ) 

3. Mr. Pi eter Benjamin de Beaufort, heer van Dui- 
vendijke 1752, geb. 29 Sept., ged. Hulst 2 Oct. 1688, oomra. 
van de monstering te Hulst 1717, griflier 1728-35, schepen 
1736-39, burgemr., licentnir., raadsheer, rentmr. en inten- 
dant van Prins Willem IV, raad en rekenmr. der domeinen 
van Z.-Holl , f 's-Gravenhage 31 Juli 1776, begr. Hulst 14 DE BEAUFORT. 7 Aug. 1776, tr. Hontenisse 18 Juni 1714 Bennudina 
van Araama, ged. Leeuwarden 2 Sept. 1683, f Hulst 17 
April 1733, dr. van J o a c h i m en Petronella de Vriese. 

Kinderen onder I.* 

4. Cornelis de Beaufort, geb. 30 Oet., ged. Hulst 1 

Nov. 1690, luit-ter-zee, f 4 Jan. 1712 1). 

D.* 1. Pi eter de Beaufort, ged. Sluis 30 Aug. 1696, 

vaandrig in Let lieg. de Blansac 1736, tr. 1° Rotterdam 

8 Sept. 1723 Anna Maria Vink 2), f vóór 1729 ; tr. 
2° IJ peren 22 Juni 1729 Pliilipina Gabrielle Colen, 
geb. Oud-Vossemeer, wed. van Antoni Gunter Roper; 
tr. 3° Steenbergen Magdalena Steen put, geb. Steen- 
bergen 31 Dec. 1702, dr. van Cornelis en Magdalena 
Stavenisse. 

Kinderen onder , . J. 

2. Jan Adriaan de Beaufort, ged. Sluis 16 Jan. 1698, 
vaandrig, f 13 Eeb. 1728, tr. Breda 9 Mei 1724 Wendelina 
Sas van den Bossche, ged. Brielle 30 Juni 1697, dr. van 
J o h a n E d u a r d en A n d r i s a Comm er steyn. 

3. Johanna Cornelia de Beaufort, ged. Hulst 29 
Juli 1699, f 13 Eeb., begr. Brielle 19 Dec. 1725. 

4. Maria de Beaufort, ged. Brielle 5 Dec. 1702, tr. 1° 
Spijkenisse 3 Maart 1722 Da Olir isti anus Petrus 
Swaen(s) geb. Breda in 1693, pred. te Spijkenisse 1719, 
f Spijkenisso in 1722, zn. van A mol dus en Catharina 
d'Assignies; tr. 2° (ondertr Brielle 21 Feb. 1723) J a c o b u s 
Menssing, drossaard van Zevenbergen; tr. 3° Brielle 12 
April 1733 Ja n Jacob Uy ten bogaert, sergeant te Brielle. 

5. Elisabeth de Beaufort, gei. Brielle 29 Juli 1701, 
begr. Brielle 24 Nov. 1706. 

6. Lodewijck de Beaufort, ged. Brielle 28 Mei 1709. 

7. Jacques Cornelis de Beaufort, ged. Brielle 26 
Juli 1711, vaandrig, in schulden geraakt vertrok hij naar 
China, f in Oost-Indië in 1742. 

1) ,,Ongeluekig bij het salueeren van liet oorlogschip" 
vermeldt een hns. geslachtslijst. 

2) In de ondertrouwacte wordt zij genoemd ,, F. 1). in Enge- 
land, wonende te Rotterdam". DE BEAUFORT. 15 E. * 1. Joh au na Levina de Beaufort, geb. Vlissingen,. 
f Middelburg in 1768, tr. Vlissingen 22 Mei 1728 Izaak 
Tulleken, geb. Middelburg, bailluw van de wateren der 
grafelijkheid van Zeeland, kiesheer van Middelburg 1704, 
bewindhebber der O. I. C. 1719, f Middelburg in 1737, zn. 
van Hendrik en Maria van Th oor. 

2. Maria de Beaufort, geb. Vlissingen in 1770, f 1 
Maart, begr. West-Souburg 9 Maart 1772, tr. Souburg 23 
Juli 1754 Ds. Charles de Lo, ged. 's-Gravenhage (Wale- 
kerk) 7 Sept. 1721, pred. der Waalsche gemeente te 's-Her- 
togenbosch 1744, te Middelburg 1745, f Middelburg 13 Dec. 
1764, zn. van Charles eu Mar ie de Lo. 

F. * Uit het eerste huwelijk: 1. Bar nart Adriaen de 
Beaufort, geb. 17 Juli, ged. Sluis 20 Juli 1704, f Sluis 
27 Sept. 1704. 

2. Jaooba Co rn el ia de Beaufort, geb. 4 April, ged. 
Sluis 5 April 1708, f Tholen 22 Maart 1726, tr. Middelburg 
22 Oct 1725 Mr. Johan Pi eter Re cx stoot, ambachts- 
heer van Vossemeer, geb. Tholen 5 Sept. 1701, burgemr. 
van Tholen, secr. der staten van Zeeland 1735, raadpensio- 
naris van Zeeland 1751-56, f Middelburg 31 Jan. 1756, zn 
van Mr. Diony sius en Maria E 1 i s a b e t h Rethaan. 
Hij hertr. Vossemeer 16 Sept. 1732 Johan na Er mi na 
van Rosevelt. 

3. Een zoon, geb. Sluis 6 Feb. 1709, f 7 Feb., begr. Sluis 
8 Feb. 1709. 

Vit het tweede huiuelijk: 4. Mr. P ie ter Bern ar d de 
Beaufort, geb. 11 Mei, ged. Tholen 14 Mei 1713, raad te 
Tholen 1738, gecomm. raad van Zeeland 1749, raad ter ad- 
miraliteit 1749, f Middelburg 25 Oet. 1762, tr. Middelburg 
24 Sept. 1737 Johan na Cathaj-ina Schorer, geb. 16 
April, ged. Middelburg 18 April 1717, f 9 Oct. 1773, dr. 
van Johan en Johan na Flodorp. Zij hertr. Middelburg 
16 April 1765 Mr. Co melis van Citters. 

Kinderen onder K. 

5. Levina Maria de B e a u f o r t, geb. 1 Aug. , ged . 
Tholen 2 Aug. 1720, f Middelburg 11 Jan. 1769, tr. Mid- 
delburg 14 Aug. 1740 Mr. Abraham Duvelaer, vrijheer 
van Duinbeek (Walcheren) 1715, geb. Middelburg, schepen vni: 16 DE BEAUÏORT. Middelburg 1747-50, raad 1743-46, 49 en 51, thesaurier 1744, 
45, 49-51, bewindh. W. 1. C. 1745, reken mr. vau Zeeland 
wegens Middelburg, f Middelburg 12 Maart 17S9, begr. Oost- 
kerk, zu. van Abraham en Susan na Agnieta van Dis- 
li o e o k . 

Gr.* Uit het eerste huwelijk: 1. Bernard Laurens de 
Beaufort, geb. Uzendijke 12 Maart 1709, ontv. van de Oost- 
watering van Walcheren, f Veere in 1770, tr. Johanna 
van Twist. 

Kinderen onder L. 

2. Antony de Beaufort, geb. IJzeudijke 15Sept. 1711, 
f 23 Maart 1721. 

3. Maria Elisabeth de Beaufort, geb. Uzendijke 26 
Jan. 1714, werd in 1746 beleend niet de tienden van het 
schor bij het oude kerkhof onder Tholen bij doode harer 
stiefmoeder B. van Marckel, f 25 Oct. 1782. 

4. Willem G ijs bert de Beaufort, geb. Uzendijke 23 
Jan. 1716, f Uzendijke 15 April 1716. 

5. Johanna Wilhelm in a de Beaufort, geb. Uzen- 
dijke 17 Mei 1717, f 11 Juni, begr. Deventer (Lebuinuskerk) 
15 Juui 1789, tr. Deventer 18 Nov. 1736 Mr. Johan 
C a-spar Lemker, ged. Deventer 6 Maart 1712, gemeens- 
man van Deventer, commies van 's Lands magazijnen 1744, 
rentmr. der Boedekerianen 1754, f Deventer 17 Jan. 1784, 
zn . van Arend en A g a t h a J a c o b a Ou per van Hol t- 
huysen. 

H # Uit het eerste Miwelvjk : 1 . Mr. P i e t e r de Beaufort, 
heer van Duivendijke 1741, ged. Sluis 25 Oct. 1715, schepen 
te Sluis, te Hulst 1743, controleur der convoyen en licenten 
te Amsterdam, f omstreeks 1752. 

2. Anna Agatka de Beaufort, gel*. 7 Mei, ged. Sluis 
10 Mei 1715, f Alkmaar 3 Maart 1786, tr. 1° Vlissingen 
13 Nov. 1743 Mr. Jacob Bachman, geb. Suriname in 
1712, bailluw van Vlissingen 1741-47. f in 1750; tr. 2° (ondertr. 
Leiden 6 April 1752) G er rit Martij n (baron) du Tour, 
geb, 's-Hertogenbosch 31 Mei 1715, vendrig 1731, luit. (reg. 
Van der Leythen), schepen van Alkmaar 1749-57, raad 1719-, 
87, bnrgemr. 1784-86, convooimr., f Alkmaar 1 Sept. 1788 
zn. van (baron) Mare Willem en Christina Clement ia DE BEAUFORT. 17 (barones) S vv eerts d e Laii d a s on wedr. van Maria 
Anna Baert. 

3. Joh au Bonifacius de Beaufort, ged. Sluis 10 Mei 
1717, begr. Sluis 15 Juni 1716 

1*1. A n ji a P et r on el la de Beaufort, ged. Hulst 9 
Nov. 1714, begr. Hulst 14 Oct. 1722. 

2. Petronella de Beaufort, geb. 25 Juni, ged. Hulst 
27 Juui 1717, f Middelburg 2b' Mei 1764, tr. Houtenisse 3 
Sept. 1744 Ml*. Johan Schorer, geb. Middelburg 26 Aug. 
1719, adv. -fiseaal v. d. Edele Hove vau Vlaanderen 1743, 
kieshier te Middelburg 1747, subst.-ontv. -generaal der prov, 
en tier admiraliteit van Zeelaud 1749, out v. -generaal 1752, 
f Middelburg 13 Sept. 1773, zn. van Joh au Assueer en 
Maria Johan na van d e Putte. 

3. Mr. Joachim Perdinand de Beaufort, lieer vau 
Duivendijke 1758 *), geb. 22 April, ged. Hulst 24 April 
1719, griffier van Hulst 1735-82, burgemr., raad en reken uur. 
van den Prins (later van de Prinses-douairière) rentmr. van 
Kloosterzaude, drossaard der stad en baronie van IJsselstein, 
f Zeist 11 Mei 1807, begr. IJsselstein, tr. Houtenisse 7 Oct. 
1763 Anna Digna van (iel re, geb. 14 Oct., ged. Zierikzee 
17 Oct. 1734, f IJsselstein 22 April 1779, dr. van Mr. Johan 
Herman en Anna Mar gare tha Ocker s(s)e. 

Kinderen onder IVL* 

4. Anna Henriet te Hel en a de Beaufort, ged. Hulst 
13 Oct. 1720, f 's-Gravenhage (Begt op begr. ontv. 21 Dec. 
1799) begr. Sche veilingen, kerkhof Ter Na volging, tr. 's-Gra- 
venhage (Hoogd. kerk) 16 Jan. 1752 Hans Willem van 
Aylva iiengers, geb. Leeuwarden 19 Sept. 1722, 1 ui t.- 
generaal (cav.) 1772, voórz. Ho ogen Krijgsraad, kamerheer 
van de Prinses van Oranje, f Leeuwarden 14 Jan. .1786, zn. 
van Al bert us Aemilius Lamoraal en Proucke Hl li- 
va n Aylva. 

5. Mr. Ja co b u s Marinus de Beaufort, geb. Hulst 
1724, raad vau Vere, gedep. ter Staten-Generaal, dros- 
saard der ,stad en baronie van Steenbergen, begr. 's-Gra- 

Een groot gedeelte dezer heerlijkheid verkocht hij in 
1793 aan de stad Brouwershaven. 2 18 DE BEAUFORT. venhage (Kloosterkerk) 10 Mei 1798, tr. 's-Gravenhage (Hoogd. 
kerk) 3 Dec. 1758 Bar bar a Theodora Boddaert, geb. 
Middelburg in 1720, begr. 's*Gravenhage (Kloosterkerk) 3 
Oct. 1766, dr. van Mr. Cornelis en Jacoba de Huybert. 

Kind onder H".* 

J.* Uit het eerste huwelijk : 1. Coruelia Louisa de Beau- 
fort, ged. 's-Gravenhage (Hoogd. kerk) 22 Maart 1725, + 's-Gra- 
venhage in Juni 1726. (Regt op begr. betaald 7 Juni). 

Uit het tweede huwelijk : 2. Everdina de Beaufort, 
geb. Veere, tr. (ondertr. Middelburg 15 April 1755) Dr. Johan 
Perkois, geb. Middelburg in 1721, med. doctor te Middel- 
burg, f Middelburg in 1793. 

3. Maria Jacoba Levina de Beaufort, tr. na 1751 
B er nar dus van der Veen, te Steenbergen. 

4. Cornelia Louisa Maria de Beaufort, f na 1766, 
tr. vóór 1757 Reynardus van A me rongen, schepen te 
Zevenbergen, f tusschen 1763 en 1766. 

5. Cornelis Lodewijk Augustus de Beaufort, ged. 
Steenbergen 22 Jan. 1739. 

6. Uit het derde huwelijk: Daniël Cornelis Lodewijk 
de Beaufort, ged. Steenbergen 9 Juni 1741. 

7. Mag dal e na de Beaufort, ged. Steenbergen 13 April 
1747. 

K. 1. Johan na Maria de Beaufort, geb. Middelburg 
31 Aug. 1741, f Middelburg 12 Aug. 1800, tr. Middelburg 
of Leiden 23 Maart 1762 Mr. Paulus Changuion, ged. 
Leiden 1 Mei 1733, schepen van Vlissingen 1761, 62, raad 
1761, pensionaris-honorair 1761, secr. 1763-70, secr. van 
Middelburg 1774, f Middelburg 15 Juni 1804, zn. van Mr. 
Pierre en R ij n b r a n d i n a Am sincq. 

2. Sofia Constantia de Beaufort^ ged. Tholen (Wale- 
kerk) 27 Sept. 1744, f 27 Jan., begr. Tholen 30 Jan. 1745. 

3. Lieven Ferdinand de Beaufort, geb. Tholen in 
1746. 

4. Adriana Petronella de Beaufort, geb. Middel" 
burg in 1749, tr. omstreeks 1777 Johan van K r u y n e> 
kap. -ter zee. 

Ij. x (vermoedelijk :) 

Willem Gij s bert de Beaufort, van Veere, koopman DE BEAU FOUT. en administrateur van Bantam, tr. Batavia 27 April 177 
Johanna Louisa Specht, van Semarang, wed. van de 
burger-kap. Jacobus Pal ud anus. Zij hertr. Batavia 7 Sepl 
1778 Josephus Gordijn, koopman en translateur. 

Kind onder O. 

M. # l.Pieter Co melis Stavenisse de Beaufort, 1 
geb. 1 Dee. 1764, f iji 1771. 

2. Jan Jacob Joaehim de Beaufort, geb. 10 Maar . 
1766, f in 1766. 

3. Hans Willem de Beaufort, geb. 10 Maart 1767 
f in Juli 1771. 

4. Herman Jacob de Beaufort, geb. 15 Mei 1768 
t jong. 

5. Paul us Marinus de Beaufort, geb. in Mei 1769 
f in 1776. 

6. Bennudina Maria de Beaufort, ged. 's-Graven 
hage (St. Jacobskerk) 27 Sept. 1771, f Utrecht 29 Juli 1813 
tr. 31 Oct. 1797 G ijs bert Ga rel Oor nel is Jan baroi 
van Lynden, heer van Sandenburg 17 Aug. 1792, geb 
20 Feb., ged. 's-Gravenhage (Walekerk) 22 Peb. 1767, edel 
man van Prins Willem V, brigadier van de garde du-corpi 
van den Prins 1787, beschreven in de Uidderschap vai 
Utrecht in 1787, gecomm. wegens de ridderschap ter admi * 
raliteit te Amsterdam, extra-ord. lid van den Hove pro 
vinciaal van Utrecht, lid gedep. staten van Utrecht, lid pro 
visioneel bestuur van Utrecht 1813, pres. der Ridderschap 
van Utrecht, kamerheer des Konings i. b. d., commandeu] 
der orde van den Nederl. Leeuw, geadm. in de nieuwe rid 
derschap van Utrecht bij org. besluit van 28 Aug. 1814 
verkreeg bij K. B. van 2 Juni 1822, n° 61, den titel vaL 
baron, f Utrecht 3 Aug. 1850, 4 zn. van Willem en Anna 
Wil helm ina des H. B. R. gravin van Hogen dorp. 

7. Mr. Willem Hendrik de Beaufort, heer van Dui- 
vendijke, geb. IJsselstein .12 Juli 1775, drossaard der stad 
en lande van IJsselstein, lid der gedep. staten van Utrecht, 
curator der Utrechtsche Hoogeschool 1815, pres. van dat 

1) Vermoedelijk zijn de kinderen, genoemd onder M- : " 1-5, 
geboren te IJsselstein. 20 DE BEAUl'OKT. college 1819-29, kanunnik van St. Marie, f Utrecht 21 April 
1829, tr. Utrecht (Domkerk) 9 Oct. 1796 Oor nel ia Anna 
van W e s t r e e n e n, geb. 7 Jan., geel. Utrecht (Janskerk) 
12 Jan. 1777, f Heusden, h. den Treek 28 Dec 1839, dr. 
van Mr. Aarno ut J a n en Antoinette Oh a r 1 o t t e 
Godin. 

Kinderen onder P. # 

8. Pieter Jan de -Beaufort, geb. Usselstein 5 April 
1779, f Usselstein 17 April 1779. 

N # Pi eter Jacob de Beaufort, geb. 18 Aug., ged. 
's-Gravenhage (St. Jacobskerk) 22 Aug. 1759, schepen van 
Veere, raad 1782, f Maarsse veen, h. Goudenstein 6 Feb. 
1843, tr. in 1791 Louisa Egbertina v T a n Nis pen, geb. 
15 Jan., ged. 's-Gravenhage (St. Jacobskerk) 17 Jan. 1773, 
f Utrecht 25 Nov. 1855, dr. van Mr. Johan en Paulina 
Jacoba Croiset. 

O.* (vermoedelijk) J o h a n n a Margareth a d e B eaufort, 
van Bantam, tr. Batavia 9 Juni 1795 Johao Hendrik 
Schooft*, van Semarang, boekhouder-o verdrager in 's E. 
Oomps. artillerie, wedr. van Josepha Fe il u er; tr. 2° 
Batavia 20 Juni 1796 Hendrik Arnold Da n i ël Bertz, 
van Capelle, binnenregent en hospitalier van 'teiland i J ur- 
merend, later opperchirurgijn; tr. 3° Batavia 26 Oct. 1802 
Dirk Ui 11e in Ivool van Batavia, le klerk van boedel- 
meesteren., wed . van E s t r i n a Kudol p h i n a T i m m e r m a n . 

P 1 . J o a c h i m F e r (i i n a n d d e B e a u f o r t. geb. 14 Oct., 
ged. Utrecht (Catharijnekerk) 19 Nov. 1797, f Leusden, h. den 
Treek 31 Jan. 1863. 

2. A r n o u d J a n de Be a u f o r t, geb. 23 Api'il, ged. 
Utrecht (Catharijnekerk ) 2 Juni 1779, lid prov. staten van 
Utrecht, ridder M \V. ().. f Leusden, 1±. Treek 1 Juli 1866, 
tr. Amsterdam 6 Mei 1841 Anna Aleida Stoop, geb. 
Amsterdam 16 Aug. 1812. f Utrecht 3 Juni 1885, dr. van 
J o a n n e s Bern a r d u s en M a r g a r e t h a L a u r e n t i a 
B i- e n d e r a Brand is. 

Kinderen onder . ...... Q. 

3. Anna Digna de Beaufort, geb. 6 Aug., ged. Utrecht 
(Jaiiskerk) 5 Sept. 1802, f Utrecht 21 Mei 1853, tr. 
Utrecht 13 A pril ] 825 F r e d e r i k 0 h r i s t i a a n 1 1 e n d r i k DE BK AU FORT. 21 baron Taets v a n A m ero n gen, geb. 18 Sept., ged. U treoht 
(Walekerk) 22 Sept. 1799, lid prov. stalen van Utrecht 
1848, toegelaten tot de ridderschap van Utrecht in 1830, 
hoogheemraad van den Lekdijk-Bovendams 1843, f Utrecht 
4 Dec. 1849, zn. van baron «Jan A ntony en Louisa 
li e i n i e r a van T u y 1 1 van Serooskerkeu'. 

4. Karei Antonie de Beaufort, geb. 4 Juli, ged. 
Utrecht (Janskerk) 5 Aug. 1804, f Utrecht 2 Maart 1825. 

5. Jhr. Mr. Pieterde Beaufort geb. 26 Feb , ged Utrecht 
(Janskerk) 19 April 1807, lid der prov. staten van Utrecht 
1850 76, der gedep. staten 1850-76, curator der Utrecht- 
sche Koogeschool 1859-76, werd bij K. B. van 3 «Tan. 1868, 
n° 72 in den Nederlandschen Adel verheven, ridder der orde 
van den Nederlandschen Leeuw, commandeur dei- orde van 
de Eikenkroon, -f- Driebergen, h. Leeuwenburg 30 öct. 1876, 
tr. 1° Beètsterzwaag 12 Mei 1840 Jkvr. Catharina van 
Lysinga, geb. Beètsterzwaag 12 Mei 1817, f Utrecht 5 
.Jan. 1857, dr. van Jhr. B i n u e r t P h i 1 i p en L r i t i a 
b] n a Romelia barones van L\ nden: tr. 2° Utrecht 15 
15 Sept 1859 Jkvr. Maria, Anna Oor nel ia van liappard, 
geb. Utrecht 13 Oct. 1822, i Driebergen, h. Leeuwenburg 
17 Juni 1863, dr. van ridder Mr. A le x and er Ga rel ( r ij s- 
b e i" t en 1 s a be 1 la Oo ruelia lï in 1 o p e n. 

Kinderen onder . . . . . . . - . . . ... .-' . K*.'* 

6 Antoiuetta Charlotta de Beaufort, geb. Leasden, 
h. den Treek 21 Juni 1814, f Utrecht 25 Jan. 1876. 

7. Johanna Sara Maria de Beaufort, geb. Leusdei), 
h. den Treek 1 Juli 1818, + Scheveningen 5 Oct. 1869. 

Q** 1. Johanna Bennudina de Beaufort, geb. Zeist 
6 April 1842, f Utrecht 22 Jan. 1847. 

2. Wilhelmina C om e 1 i a de B e au t'o r t.. geb. Leusden, 
h. den Treek 26 Juli 1813, tr. Utrecht 11 Oct. 1866 Mr. 
W i 1 1 e m 11 e n d r i k J o h a n baron van II e ' in s t r a, geb. 
Irnsum 23 Juli 1841, burgem. van Jutphaas 1867, van 
Vreeland en Niehteveeht 1868, van Driebergen 1874-1903, 
lid prov. Staten van Utrecht 188L-1909, ridder der orde van 
Oran je-Nassau, f Doorn, k. Doorn 27 Oct 1909, zn. van Mr. 
baron Frans Julius Johau en Iienriëtta Philippina 
Ja co ba barones van Pallandt. [Doorn, villa del Sol.] 22 DE BEAUFORT. 3. Mr. Willem Hendrik de Beaufort, geb. Leasden, 
h. den Treek 19 Maart 1845, lid 2e Kanier 1877-97, 1905- 
1919, min. van Büitenl. Zaken 1897-01, curator der Utrecht- 
sche Hoogeschool 1891-1918, watergraaf van het heemraad- 
schap de Rivier de Eem, commandeur der orde van den 
Nederl. Leeuw, f 's-G ravenhage 2 April 1918, tr. Amsterdam 
20 Maart 1873 Adèle Maria van Eeghen, geb. Amster- 
dam IS Maart 1852, f Leusdeu 1 Juni 1913, dr. van Jan 
en H e n r i e 1 1 e L o u i s e Labou c h ere. 

Kinderen onder . . S.* 

4. Joh au ii es 13 er nardus de Beaufort, gei). Utrecht 
2 Jan. 1847, burgemr. van Woudenberg 1872-1905, heemraad 
van het waterschap Eemnes, tr. Utrecht 23 Juni 1870 Jkvr. 
Comelia Maria van As oh van Wjjck, gei». Utrecht 
24 Feb. 1849, f Woudenberg, h. Laanziclit 26 Jan. 1915, 
dr. van Jhr. Mr. Hu bert Al ex and er M au rits en H e n- 
riëtte Hes ter des Tombe. [Woudenberg.] 

Kinderen onder !\* 

5 . Anna D i g n a C h a r 1 o 1 1 e M a r i a d e Beaufort ge b. 
Utrecht 1 Jan. 1849, f Lensden, h. den Treek 5 Aug. 1860. 

6. Mr. Joaohim F e r d i n a n d de B eau fo r t, geb. Leusden, 
h. den Treek 30 Mei 1850, lid van den gemeenteraad van 
Utrecht 1881-1901, wethouder en ambt. van den Burger K 
Stand 1888 1901, hoogheem raad Lekdijk-Boveudams, tr. 1° 
Zeist, h. Wulpenhorst 3 Oct. 1878 .Jkvr. Anna Maria 
Ernestina Louise Uuydecoper, geb. Zeist 8 Aug. 
1853, f Zeist, h. Molenbosch 24 Juli 1889, dr. van Jhr. Jan 
Louis R e i n i e r A n t o n y en L ouis e L r n e s t i u e barones 
van Har den broek; tr. 2° Utrecht 6 Feb. 1896 Jkvr. 
Agnes Jeannette Hoeufft, géh. Haarlem 26 Jan. 1864, 
dr. van Jhr. David en Jkvr. A del a ï d e J a c q u e 1 i n e 
Oornéjie H enriette L a u ren c e * a n de Spiegel. 
[Zeist, h. Molenbosch.] 

Kinderen onder . . . . .... ... . XJ.* 

7. Margaretha Laur en tia de Bea uf ort, geb. Leusden, 
h. den Treek 13 Mei 1852, tr. Zeist 21 Oct. 1875 Mr. Hen- 
drik Johan Herman baron van Hoe tzelaer, heer van 
Oosterhout, geb. Utrecht 3 Dec. 1850, burgemr. van Leusden 
1882-92, zn. van Mr. baron Oh rist ia en Willem Johan DE BEAU FORT, 23 en E 1 i s a b è t h C h a r 1 o 1 1 a P etronella B o t h Hen- 
d riksen. [Zeist, h. Deynselburg en h. Oosterliout bij Nijmegen.] 
8. Mr. Arno ud Jan de Beaufort, geb. Utrecht 25 Jan. 
1855, burgemr. van Leusden 1892-1913, lid der prov. staten 
van Utrecht 1892-1907, tr. Leusden, h. Heiligenberg 20 Nov. 
1879 Mar ie Isa belle Anne Josine Oharlotte barones 
van Harden broek, geb. Zeist 24 Mei 185G, dr. van Mr. 
baron Ernest Louis en Jk vr. Sophia Johan n a A d r i a n a 
Huydecoper. [Leasden, h. de Boom.] 

Kinderen onder . V". # 

R.* 1. Jkvr. Coriielia Anna deBeau fo r t, geb. Utrecht 
30 Maart 1841. [Utrecht.] 

2. Jkvr. Eritia E n a R o m eli a d e B e a ufo rt, geb. Utrecht 
25 Feb. 1843, f 's-Gravenhage 20 Feb. 1910, tr. Utrecht 10 
Sept. 1868 Jhr Mr. Joan Köell, geb. Haarlem 21 Juli 
1844, griffier prov. staten van Z.-Holl. 1872-78, lid 2e Kamer 
1877-86, lid le Kamer 1887, lid 2e Kamer 1888-94, samen- 
steller van het Kabinet van 1894, min. van Buitenl. Zaken 
1894-97, lid le Kamer 1898-1904, lid 2e Kamer 1901-1908, 
lid Raad van Voogdij over H. M. de Koningin 1888, pres.- 
curator der Utrechtsche Hoogeschool 1897-1914, vice-pres. 
Baad van State 1912 14, grootkruis Nederl. Leeuw, f 's-Gra- 
venhage 13 Juli 1314, zn. van baron Mr. Herman Hen- 
drik en Elisab eth van de P o 1 1 . 

3. Jhr. Mr. Wille m H endrik de Bea u f o r t, geb. Utrecht 
14 Sept. 1844, burgemr. van Vleuten 187.-79, lid prov. Staten 
van Utrecht 1877-1900, lid gedep. staten 1897-1900, lid 2e 
Kamer 1891-1900, hoogheemraad v/d. Lekdijk-Bovendams 1883, 
ridder Nederl Leeuw, f 's-Gravenhage 18 April 1900, tr. 
1° Bergum 3 Juli 1868 Jkvr. Baud i na Lucia Eb el la van 
Sm in ia, geb. Bergum 11 Dec. 1844, f Driebergen, h. Leeuwen- 
burg 20 Aug. 1891, dr. van Jhr. M*. Hobbe Baerdt van 
S m inia en Jkvr. W i s k j e n C o e h o o r n van S o h e 1 1 i n g n; 
tr. 2° 's-Gravenhage 27 Sept. 1895 Pauline Theodora 
barones van Dedem, geb. Roermond 7 Nov. 18 16. groot- 
meesteres der Kon. Moeder sinds 1905, dr. van baron \Y illéra 
Karei Jan en Anna P h i 1 i p p i n a Cathalina barones 
Sloet tot Hagen sder p. ['s-Gravenhage en lieerde, h. 
Vosbergen.] 

Kinderen onder "W.* 24 DE BEAU FOKT. 4. Jhr. Mr. R ij n h a r (1 de Beaufort, geb. Utrecht 24 Nov. 
1845, kantonrechter te Wijk-bij- Duurstede 1877- , tr. Maars- 
seveen 23 Dec. 1870 Jkvr. Rei no udina Chriatina van 
Haersma de W i th, geb. Metslawier 18 Maart 1849, dr. van 
Jhr. Jan Minne ra a v a n Haersma de Wit h eu J a c o b a 
Cccilia Coenradiua van Boelens. [Doorn, h. Schoonoord.] 

Kinderen onder >. X.* 

5. Jkvr. Cl ara feVeyona de Beaufort, geb. Utrecht 30 
Jan. 1849, f Utrecht 12 Feb 1849. 

6. Jhr. Mr. Karei Antonie Godiu de Beaufort, geb. 
Utrecht 16 Jan. 1850, verkreeg bij K. B. d d. 29 April 1856, 
n° . . . vergunning den naam Godin voor den zijne te 
voegen, lid prov. Staten van Utrecht 1881-88, lid gemeen- 
teraad van Utrecht 1881-88, lid 2e Kamer 1882-S8, min van 
financiën 1888-91, lid prov. staten van Utrecht 1892-9:*, lid 
lid le Kamer 1893-1911, dijkgraaf v/d. Lekdijk-Benedendam 
en den Usseidam 1898, ridder Nederl. Leeuw, f Maarsbergen 
7 April 1921, tr. de Bilt, h. Beerschoten 8 Jan. 1874 Jkvr. 
Cornelia Johanna Steengracht, geb, de Bilt, h. Beer- 
schoten 17 Mei 1853, dr. van Jhr. J o h a n W i 1 1 e m en M a r i e 
I s a b e 1 1 a Anne Josiue C h a r 1 o 1 1 e R o o s m a 1 e X e p v e u . 
[Maarsbergen, h. Maarsbergen.] 

Kinderen onder »,-.... Ï«X* 

7. Jhr. Mr, Binuert Philip de Beaufort, geb. Utrecht 
17 Dec. 1852, burgemr. van Baarn en Eemues 1885-97, van 
's-Gravenhage 1897-98, f Oosterbeek, h. Marien daal 16 April 
1898, tr. Arnhem 4 Maart 1880 Alida Hen riëtte Cor- 
nelia van Plek, geb. Arjihem 5 Sept. 1857, f Arnhem, h. 
Maricndaal 9 Mei 1907, dr. van F r a n co i s Willem L a ra- 
bert en Gerrarda Oor n eli a de B r u y n . 

Kinderen onder ... Z* 

S.* 1 . Mr. Dr. Jan A r n o u d A n n e ]\e n r i d e B e a u f o r t, 
geb. Leusden, h. den Treek 22 Aug. 1876, hoofdcommies 
dep. van Buitenl. Zaken 1913, burgemr. van Soest sinds 1914, 
tr. Utrecht 13 A pril 1905 Co u sta nee Hen riet te barones 
van Lynden, geb. Bussum 4 Juni 1884, dr. van baron 
G ij s b e r t Karei Constant en Petronella J a c o b a 
May er. [Soest.] 

Ktn,dere)i onder AA. DE BEAUFORT. 25 2. Dr. pliil, Lieve ij W e r d i n a n d de Beaufort, geb. 
Leusden, h. den Treek 23 Maart 1879, tr. Naarden 27 Juni 
1907 Catherina Josephipe Boissevain, geb Amster- 
dam 23 Jan. 1885, dr. van 0 h a r 1 e 3 en E en i 1 y 11 eloïae 

'Mae Donnell. [Leusden.] 

Kinderen onder . !BB. 

3. Mr. Henri Louis de Beaufort, geb. Leusden, li. 
den Treek 5 Juni 1S80. [Lensden, h. den Treek en 's-Gra- 
venhage.] 

4. Alèxander Christian de Beaufort, geb. Leusden, 
h. den Treek 22 Juni 1882, nied. cand. [Cannes.] 

5. Al ei da Anna de Beaufort, geb. Leusden, h. den 
Treek 11 Aug. 1884-, tr. Leusdeu 24 Jui 1915 ,ïhr Q ui rijn 
Jacob van S w in der en, geb. Groningen 13 Peb, 1880, 
burgemr. van Loosdrecht sinds 1909, zn. van Jhr.Mr. Petrus 
J o li a n n e s en C h ristin a W i 1 li e 1 in i n a I s a b e 1 1 a barones 
van Irahoff. [Loosdrecht.] 

6. Mar ie Su sauna Hen riet te de Beaufort, geb. 
Leusden, h. den Treek 25 Jan 188(5, tr. Leusden 8 Aug. 1912 
Jhr. Anne Mar ie Ad ri anus Johan lioëll, geb. 'sGra- 
venhage 31 Maart 1877, zii. van Adrianus Lliza Her- 
in a n u s en ,1 e a n n e P h i 1 i p p i n e F r a n e o i s e P o 1 1 e u. 
T Leusden, h. Schutterhoef. ] 

7. René Paul Praneois de Beaufort, geb. Leusaen, 
h. den 'Preek 26 Maart 1889: [Leusden, h. den Treek en 
Amsterdam.] 

T * 1. Henriette 11 ester de Beaufort, geb. Zeist 11 
Mei 1871, f Woudenberg 11 April 187b'. 

2. Arnoud Jan de Beaufort, geb. Zeist 1L April 1872, 
lid der firma Stoop & 0°, stockbrokers te Londen, tr. Londen 
b* Jan. 1898 Lila Ily tlien, geb. Stockholm 9 Nov. 18bT>, 
dr. van J. S. F. en II. Nilsson. [Londen. ] 

Kind onder , . . ... CC. 

3. Hu bert Alèxander M au rits de Beaufort, geb. 
Zeist 12 Sept. 1873, f Woudenberg 28 April 1876. 

4. Johan nes Be mar dus de Beaufort, geb. Wouden- 
berg 30 Jan. 1875, burgemr. van Renswoude 1905, van Goes 
sinds 1911-1918, dir. N. V Landbouwbank te Utrecht sinds 
1918, tr. Utrecht 1 Nov. 190b A. n n e C h r is tineBra n t s ra a, 26 DE BEAUFORT. geb. Leiden 25 Aug. 1883, dr. van Willem Jan Jacob 
en Mariaune Catherine barones van As beek. [Zeist, 
Bosch en Duin, h. Silvana.] 

Kind onder DD. 

5. Joachim Ferdinand de Beaufort, geb. Wouden- 
berg 13 Apjil 1876, lid der firma van Leghen & C° te 
Amsterdam, tr. Antwerpen 22 Feb. 1902 Henrica Vol- 
rada Juliana Elisabeth B ren der a Brand is, geb 
Maastricht 17 Aug. 1876, dr. van Willem Jean en Elize 
Roest van Limburg. [Maarn.] 

Kinderen ouder * . EIS. 

6. Anna Al ei da de Beaufort, geb Woudenberg 10 
Juli 1877, f Woudenberg 21 Maart 1878. 

7. W i 1 h e 1 m i n a Cornelia de Beaufort, geb. Spa 13 
Juli 1878, tr. W r oudenberg 18 Juli 1901 Assueer Jacob 
baron Schim melpenni nek van der O y e, geb. N ij kerk 

17 Feb. 1872, zn. van baron Assueer Jacob en Cornelia 
W i 1 h e 1 m i n a Alter. [ Loehem.] 

8. Mr. Jan Karei Hendrik de Beaufort, geb. Wou- 
denberg 8 Oct 1879, burgemr. van Leusden en Stoutenburg 
sinds 1913, tr Zeist 25 Juli 1906 Louise Ernestine de 
Beaufort [vermeld onder U. 1.), geb. te Utrecht 18 Aug. 1879, 
dr. van Mr. J o a c h i m F e r d i n a n d en J kvr. Anna M a r i a 
Er nestin a L o u i s a H u y d e c o p e r. [Lensden, h. Leus- 
derend.] 

Kinderen onder FF. 

9. Willem Hendrik de Beaufort, geb. Woudenberg 

18 Mei 1881, jagermr. der Koningin i. b. d. sinds 1915, lid 
prov. staten van Utrecht sinds 1919, tr. Doorn 15 Juli 1909 
Ada Wilhelmina van Leghen, geb. Amsterdam 16 Oct. 
1886, dr. van Samuel Pi eter en Jkvr. 01 ga Catharina 
Antoinetta van Loon. [Maarn, 1*. 't Stort.] 

Kinderen onder. GG. 

10. Ma u rits Hu bert de Beaufort, geb. Woudenberg 
29 Juli 1882, oud-luit. ter zee 2e klv, dir. Kon. Holl. Lloyd 
sinds 1919, tr. Amsterdam 28 April 1908 Jkvr. Henr i e tte 
Co ra Jolianna van Riemsdijk, geb. 's-Gra venhage 25 
Oct. 1883, di-. van Jhr. Barthold Willem Flor is en 
Jolianna van dei- Leeuw. [Amsterdam.] DE BKA.UÏORÏ. 27 Kinderen onder HH, 

11. Oornel ie Mar ie de Beaufort, geb. Woudenberg 
9 Mei 1884, tr. Woudenberg 16 Juli 1907 lierman Erwiu 
baron van As beek, geb. Weesp 24 Oct. 1870, kap. luit.- 
ter-zee, zn. van baron G e r r i t Fer dinand en J kvr. C a ro- 
liua van Hogen dorp. ['s-Gra venhage.] 

12. Wille ni Hendrik ,1 o li a n Herman d e Beaufort, 
geb. Woudenberg 28 Aug. 1885, wijnkooper, lid der firma 
Xavier de Leatapis, tr. Bordeaux 22 April 1911 Yvonne 
Sword White, geb. Bordeaux 11 Nov. 1890, f Chamonix 
(dep. Hoog-Savoye) 8 Sept. 1920, dr. van Edwin en Jean- 
nette 01 ark. [Bordeaux.] 

13. Mr. JoÜannea Co melis de Beaufort, geb. Wou- 
denberg 27 Dec. 1886, lid der firma van Loon & C° te Am- 
sterdam, tr. Haarlem o Maart 1914 Adrieune Mar ie Hen- 
riet te Quarles van Ufford, geb. Haarlem 26 Feb. 1887, 
dr. van Jhr, P i e t e r en Henriette Cornelie de F a v a u g e. 
[ Heemstede, h. Klein Berkenrode.] 

Kinderen onder ... ■ .. ... . . . . . . . . II. 

14. Margretha Laurentia de Beaufort, geb. Wou- 
denberg 23 Maart 1888, tr. Woudenberg 15 Sept. 1921 Mr. 
Willem Gerard de Marez Üyeji.s, geb. Amsterdam 28 
Nov. 1878, zn. van Mr. Joh an nes Christiaan en Maria 
Sophia Catharina vou Weokerliu ['s-Gravenhage.] 

IJ.* Uit liet eerste hu wélijh : 1. Louis e E rnestiue de 
Beaufort, geb. Uitrecht 18 Aug. 1879, tr. Zeist 25 Juli 
1906 Mr. Jan Karei Hendrik de Beaufort (vermeld 
onder T. 8.) 

2. Anna Willielmina M ar ga r et ha de Bea*ufort, 
geb. Utrecht 25 Oct. 1880. [Zeist, h. Molenbosch en Utrecht.] 

3. Louis Er nest de Beaufort^ g eh ' Utrecht 28 Mei 
1882, f Spa 6 Aug. 1886. 

4. Mar ie Louise Susan na de Beaufort, geb. Zeist, 
h. Molenbosch 20 Sept. 18S 1. Zeist, li. Molenbosch en Utrecht.] 

5. Ds. Amout Jan de Beaufort, geb Utrecht 9 Feb. 
1885, pred. te Gulpen sinds 1915. [ Gulpen. j 

6. Em est ine Fernaude de Beaufort, geb. Utrecht 
19 Nov. 1886, tr. Zeist, h. Molenbosch 24 Mei 1910 Jhr. Dr. 
C omelis Johaunes San d berg tot lassen burg, geb. 28 DE BEAUFORT. Hulshorst, h. Klein-Essenburg 13 Feb. 1883, zn. van Jhr. 
Mr. Rudolph Antonie Petrus en .Jkvr. Antkonia 
Catharina Junius van Hemert, [Colmsohate (gem. 
Diepenveen), li. de Achterhoek.] 

7. Irene Caroline de Beaufort, geb. Utrecht 16 Mei 
1888, tr. Zeist, h. Molenbosch 30 Aug. 1911 Fr ed er ik 
baron van Hogen dorp, geb. 's-Gravenhage 1 5 Maart 1877, 
kap. der art., zn. van baron Willem en Ariioudiua 
M a r i a gravin v a n H ogendorp, [Utrecht. ] 

8. Willem Hendrik de Beaufort, geb. Utrecht 18 
Mei 1889, f Utrecht. .Juni 1889. 

V.* 1. Anna Al ei da de Beaufort, geb. Leusden 24 
Juli 1880. [Leusden, h. do Boom.] 

2. Ernest Louis de Beaufort, geb. Leusden 18 Jan. 
1884. [Leusden, h. de Boom,] 

W\ # * Uit het eerste li uwelijk : 1 . J hr. P i e t e r B e n j a m i n 
de Beaufort, geb. Zeist 3 Juli 1869, f Zeist 4 Oct. 1869. 

2. Jkvr. Ca t h ar i n a J o h a n n a d e Beaufort, geb. 
Vleuten, h. Voorn 2 Aug. 1872. f driebergen, h. Leeuwenburg.] 

3. Jhr. Piet ei- Benjamin de Beaufort, geb. Vleuten, 
h. Voorn 26 Juni 1874, f Driebergen, h. Leeuwenburg 23 
Oct. 1880. 

4. Jkvr. Clara Maria de Beaufort, geb. Vleuten, h. 
Voorn 28 Mei 1877, tr. Driebergen 9 Juni 1898 Mr. Do uwe 
Jan A n d rics baro n van H arinxma thoe S 1 o o t e n , 
geb. Beetsterzwaag 2 Jan. 1869, hurgemr. van Holten 1897, 
van 's-Graveland sinds 1903, kamerheer der Koningin i. b. d. 
(ter beschikking der Koningin-Moeder) sinds 1911, zn. van 
Mr. Bi'nuert Philip en Jk vr. Anna van B e y m a. ['s-Gra- 
veland.] 

5. Jhr. Mr. Hector Willem Livius de Beaufort, 
geb. Cannes (dep. Zeealpen) 23 Jafc. 1880, hurgemr, van 
Driebergen sinds 1910. [Driebergen, h. Leeuwenburg.] 

X.* 1. Jkvr. Catharina Johanna de Beaufort, geb. 
Utrecht 6 Sept. 1871. Doorn, h. Schoonoord.] 

2. Jkvr. Jacoba Ceeilia Conradina de Beaufort, 
geb. Utrecht 5 Feb. 1873. [Doorn, h. Schoonaard.] 

3. Jkvr. Antoinetta Ch ar lotte de Beaufort, gel). 
Utrecht 5 Feb. 1873. ' Doorn, h. Schoonoord.] DE BÉAUFOUT 29 4. Jkvr. J e a n n e A n u e t t e de Beaufort, geb. Maarssen, 
h. Raadhoven 4 Feb. 1875. [Doorn, li. Schoonoord.] 

5. Jhr. Pi eter de Beaufort, geb. Doorn, li. Schoonoord, 
8 Aug. 1878, jur. cand., res. 2e luit. der cav.. f Doom, h. 
Schoonoord 7 Oct. 1901. 

6. Jhr. Mr. Dr. Jan Daniël Hendrik de Beaufort, 
geb. Doorn, h. Schoonoord 2 Dec. 1880, referendaris Raad 
van State 1917, secr. Raad van State sinds 1921, tr. Wasse- 
naar 16 Maart 1915 Jkvr. ïliemke Lünia Speel man, geb. 
Amerongen, h. Oranjestein 6 Maart 1893, dr. van Jhr. Helen us 
M a r i n u s en Sop h i A d r i e u n e barones S 1 o e t v a n O 1 d- 
ruitenborgh. [Wassenaar, h. Ekestein.] 

Kinderen onder JJ. 

7. Jhr. Mr. Dr. Willem Hendrik de Beaufort, geb. 
Doorn, h. Schoonoord 30 (Jet. 1881, gezantschapsraad van 
Nederland te Washington 19] 8, gezant te Athene sinds 1921, 
ridder Nederl. Leeuw. [ Washington.] 

I J # . 1 Jkvr. Mar ie Isa belle A nn eJosineCharlotte 
Godin de Beaufort, geb Utrecht 25 Jan. 1875, tr. Maars- 
bergen 9 Mei 1895 G ijs bert Jan A nne Adolph baron 
van Heemstra, geb. Haarlem 10 April 1869, kol der 
cav., zn. van baron Gijsbert Jan Adolf en L u d o 1 p h i n e 
Co me li e van V a 1 k e n b u r g. ['s-Gra venhage ] 

2. Jhr. Pi er re Antoine Godin de Beaufort, geb. 
Utrecht 24 Maart 1S76, jur. cand. te Utrecht, f Karssaki 
(O.-Afrika) 2 Nov. 1908. 

3. Jhr. Joh au Willem Godin de Beaufort, geb. 
Utrecht 13 Juni 1877, gep. ritmr., ridder Oranje Nassau. 
[Amersfoort ] 

4. Jkvr. C a t h a r i u a ,) o h a n na ( } o d i n de Beau f o r t, 
geb. Utrecht 12 Nov. 1878, f Apeldoorn 23 Dec 1906, tr. 
Utreclit 23 Feb. 1899 Jhr. Mr. LudóVf van B ronk horst 
San d berg, ged. Apeldoorn 16 April 1874, adv. en proc. 
te Zutphen, secr. Kamer van Arbeid (Bouwbedrijven) te 
Zutphen, lid Baad van State sinds 1917, zn van Jhr. 
flenri F r a n c o i s e Marie K I i s a Sa n d b e r g en J k v r . 
S u z a n n a E 1 i s a b e t h C h r i s t i n a v a n B r o n k h o r s t. 

s-Gra ven hage. ] 

Z.* 1. Jhr. Franco is Willem Lam bert de Beau- 30 DE BEAUFORT. fort, geb. Oosterbeek, h. Mariéndaal 8 Sept. 1883, gep. 
Ie luit. der art. ord. ofücier der Koningin 19. .-. ., ridder 
Oranje Nassau, ridder Eikenkroon, dir. Nationale Bank- 
vereeniging sinds , tr. Bunnik 8 Oct. 1908 Louisa 

Theodora barones van Har denbroek, geb. Bunnik 10 
Juni 1887, dr. van Mr baron Gij s bert Carel Duco 
Eeinout en Jkvr. Coenradina Carolina Theodora 
de Pesters van Cattenbroek. [Arnliem.] 

Kinderen onder KK. 

2. Jhr. Pieter Paul de Beaufort, geb. Baarn 2 Deo. 1886, 
res. luit der cav. 1914, burgemr. van Abcoude-Proostdij 
sinds 1917, tr. Utrecht 24 Feb. 1915 Jkvr. Anna Hille- 
gonda Hooft Graafland, geb. Utrecht 9 Jan. 1893, dr. 
van Jhr. Mr. Joan Ferdinand en Benudina Maria 
van Hengst. [Abcoude.] 

Kinderen onder LL. 

3. Jkvr. Agatha Henriette Maria de Beaufort, 
geb. Baarn 13 Oct. 1890, tr. Oosterbeek 14 Mei 1914 Jhr. 
Mr. Herman Laman Trip, geb. 's-Gravenhage 29 Jan. 
1881, adv. en procureur te Arnliem, zn. van Jhr. Mr. 
Seat o en Jkvr. Cornelia Mathilde van Foreest. 
[Oosterbeek.] 

AA. 1. Willem Hendrik de Beaufort, geb. 's-Gra- 
venhage 2 Mei 1906. 

2. Gijsbert Carel Co melis Jan de Beaufort, geb. 
's-Gravenhage 27 Dec. 1908. 

3. Benudina Maria de Beaufort, geb. 's-Gravenhage 
6 Dec. 1912. 

4. Adèle Jacoba de Beaufort, geb. Soest 5 Aug. 1920. 
BB 1. Nella de Beaufort, geb. Amsterdam 26 April 

1908. h 

2 . Willem Ferdinand A m o u d de Beaufort, geb. 
Eerbeek fgem. Brummen) 1 Jan. 1911. 

3. Charles De nis Hercules Creagh de Beaufort, 
geb. Eerbeek (gem. Brummen) 15 Mei 1913. 

4. Hen r i A le x ander d' e Beaufort, geb. Eerbeek 
(gem. Brammen) 3 Oct. 1915. 

CC. Karin de Beaufort, geb. Londen 31 Oct. 1900. DK BEAUFORT. 31 

DD. Co r nel ia Maria de Beaufort, geb. lienswoude 
17 Maart 1911. 

EE. 1. Johannes Bernardus de Beaufort, geb. Am- 
sterdam 2 Juli 1903. 

2. Willem Jean de Beaufort, geb. Amsterdam 9 Aug. 
1906. 

3. Elize de Beaufort, geb. Amsterdam 19 Aug. 1908. 

4. Margaretha Laurentia de Beaufort, geb Maarn 
30 Sept. 1910. 

5. Joachim Ferdinand de Beaufort, geb. Amster- 
dam 24 Deo. 1915. 

FF. Cornelia Maria de Beaufort, geb. Amersfoort 

12 Aug. 1908 

2. Joachim Ferdinand de Beaufort, geb. Amers- 
foort 12 Sept. 1909. 

3. Johannes Bernardus de Beaufort, geb. Amers- 
foort 11 Nov. 1910. 

4. Arnout Jan deBeaufort geb. Amersfoort 3 Feb. 1912. 

5. AnnaWilhelmina Margaretha de Beaufort, geb. 
Amersfoort 1 Juli 1913. 

QGr. 1. Olga Catharine Antoinette de Beaufort, 
geb. Maarn, h. 't Stort 10 Mei 1910. 

2. Jan Willem de Beaufort, geb. Maarn, h. 't Stort 

13 Juli 1913. 

3. Cornelie Mar ie de Beaufort, geb. Maarn, h. 't Stort 
7 Oct. 1916. 

4. Carel Man rits de Beaufort, geb. Maarn, h. 't Stort 
25 Jan. 1920. 

HU. 1. Johanna de Beaufort, geb. Amsterdam 7 Jan. 
1909. 

2. Jan Maurits de Beaufort, geb. Amsterdam 23 Nov. 
1912. 4 

3. Maria Agnes de Beaufort, 6 Juli 1911. 

4. Barthold Willem Flor is de Beaufort, geb. Am- 
sterdam 10 April 1919. 

II. 1 . Henriette Cornelie de Bea u f o r t, geb. Heem- 
stede, h. Kleén Herkenrode 11 Juli 1916 

2. Romain de Böaufort, geb. Heemstede, h. Klein 
Berkenrode 12 Juli 1917. 32 D K BEAuTOKT. 3. Margu eri te ïvo nne de Beaufort, geb. Heem- 
stede, h. Klein Berkenrode 16 Dec. 1920. 

JJ 1. Jkvr. Sophia Adrienne de Beaufort, geb. Was- 
senaar, h. Ekesteiu 3 Juin 1916. 

2 Jhr. R ij n h a r d Willem de Beaufort, geb. Wassenaar, 
h. Ekestein 27 Juni 1919. 

KK. 1 Jhr. Willem Hendrik de Beaufort, geb. 
's-Gravenkage 1 Maart 191U. 

2. Jkvr. Ada 11 eiuiera de Beaufort, geb. 's-Gravehage 
22 Mei 1912. 

3. Jhr. 0 o e n r a a d C a r e 1 T h e o d o r e d e B e a u f o r t, 
geb. Roermond 27 Juni 1916. 

LL 1. Jkvr. B enudin a Maria de Beaufort, geb. 
Utrecht 21 Feb. 1916. 

2 . Jkvr. A d a H e n r i e 1 1 e C o r n e 1 i a d e Beaufort, gel). 
Abcoude 28 Nov. 1917. 4. VAN BEREN BROECK, 33 VAN BEEENBROECK. 

Koomsch-Catholiek. 

Wapen: Voorsneden: I. gedeeld: a. in blauw 
drie zilveren sterren ; b. in zilver drie blauwe 
jachthoorns, gesnoerd van rood; II. in goud 
een zwarte gaande beer. Helm gekroond. 
Helmteeken : de beer uitkomend. Dek- 
kleeden : rechts: zilver en blauw, links: 
goud en zwart. 

Genealogie. 

I Bartholomeus van Berenbroeo k, geb. omstreeks 
1560,. tr. N. N. 

Uit dit huwelijk: 

1 . H e n r i c u s v a n Berenbroeck. 

2. Joost, volgt II A. 

3. J o hannes, volgt Ilbis B. 

4. Barbara van Beren b roeek, 

5. Gerardus, volgt liter C. 

A. 

II. Joost van Berenbroeok, geb.' omstreeks 1610, 
koopman, schepen en burgemr. van Eindhoven, f tusschen 
14 Maart 1672 en 22 Juni 1673, tr. 1° vóór 21 Sept. 1643 
Elisabeth van A 1 p h e n, dr. van Joost en Anna van 
Luy t elaer; tr. 2° tusschen 1653-59 A 1 d e g o n d a B (e) y n e n, 
dr. van Bartholomeus en Elisabeth Hoe vel mans. 

Uit liet eerste huwelijk: 

1. Bartholomeus van Ber enbwüeck, ged. Eindhoven 
21 Sept. 1643, f vóór 1664. 

2. Judoous vanBereubroeck, ged. Eindhoven 12 April 
1644, burgemr. van Weert 1704, f Weert 22 Nov. 1716, tr. 
1° Weert 24 Mei 1688 Maria B reu gel, geb. Weert; tr. 2° 
Weert 12 Juli 1696 Agiaeta Ca thari na van Bister v eld t. 

3. Philip pus van Beren broeck, ged. Eindhoven 17 
April 1647, burgemr. van Einhoven, + vóór 5 Feb. 1712, tr. 
34 VAN BERENBROK.CK, Eindhoven 30 Juli 1698 Petronella van de Venne, wed. 
van Laurens van Mierlo. 
Uit het tweede huwelijk: 

4. Barbara van Berenbroeck, ged. Eindhoven 27 
Maart 1660. 

5. Bartholomeus, volgt III. 

6. Elisabeth van Berenbroeck, ged. Eindhoven 4 
Juni 1669 

III. Bartholomeus van Berenbroeck, ged. Eind- 
hoven 9 Nov. 1661, raad eu burgemr. van Eindhoven, f vuur 
29Aprill724, tr. Eindhoven 20 Mei 1703 Maria Theresia 
van den Broecke, geb. Eindhoven, f vóór 6 Mei 1734, dr. 
van Adam en Geertruida van den Gruythuse, 

Uit dit huwelijk: 

1 . Aldegonda Elisabeth van Berenbroeck, ged . 
Eindhoven 14 Juli 1704, begr. Eindhoven 27 Sept. 1759, tr. 
Eindho ven Mr. Ad riaan de Witte (U t e n Li m ra i n g h e), 
adv. te Eindhoven, f na 19 Aug. 1772, zn. van Gijsber- 
thus en Maria Anne Tsabella Smits. 

2. Gerfcrudis van Berenbroeck, ged. Eindhoven 16 
Eeb. 1707. 

3. Judocus, volgt IV". 

IV. Judocus van Berenbroeck, ged. Eindhoven 8 
Sept. 1709, koopman, schepen en burgemr. van Eindhoven, 
f na 19 Aug. 1772, tr. 1° vóór 1 Aug. 1739 Anna Maria 
van Her troy s, dr. van Hendrik en Johanna Iteyckera; 
tr. 2° Waalwijk 6 Mei 1743 Maria AnnadeWitte (Uten 
Li rarai ngh e), ged. Baardwijk 19 Juni 1709, dr. van Gijs- 
berthus en Maria A n n a 1 s a b e 1 1 a Smits. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Johanna Catharina van Berenbroeck, ged. Eind- 
hoven 12 Sept. 1734, f Weert 28 Mafcrt 1813, tr. Eindhoven 
5 Nov. 1759 Guilelraus van Berenbroeck, ged. Eind- 
hoven 22 Nov. 1736, f Weert vóór 1772, zn. van Ar noldus 
en Guillelma van Deur se. 

2. Bartolomeus Adrianus van Berenbroeck, ged . 
Eindhoven 7 Aug. 1736, f vóór 16 Maart 1745. 

3. Maria Theresia van Berenbroeck, ged. Eind- 
hoven 9 Aug. 1738, f Weert 25 Peb. 1805, tr. Eindhoven 25 VAN BERENBROEOK . 35 Jan. 1768 Jacobus Loyens, woonachtig te Weert, f vóór 
1784. 

4. Henricus van B e r e n b r o e c k , ged. Eindhoven 9 
Nov. 1739 1). 

5. Oa theriua Elisabeth van Berenbroeok, ged. 
Eindhoven 4 Mei 1741 1). 

Uit het tweede huwelijk: 

6. Bartholomeus van Berenbroeok, ged. Eindhoven 
16 Maart 1745. 

7. Maria Isabella van Berenbroeok, ged. Eind- 
hoven 3 Maart 1746. 

8. Gijsbertus van Berenbroeok, ged. Eindhoven 11 
Juni 1747, f vóór 27 Mei 1750. 

9. Maria Anna van Berenbroeok. ged. Eindhoven 
9 Oct. 1748, f vóór 124 Juni 1751. A QHC^n 

10. Gijsbertus, volgt V. löUO i iU 

11. Maria Anna Isabella van Berenbroeok, ged . 
Eindhoven 24 Juni 1751, f in 1823. 

V. G ij s b e r t u s Beer enbroeck 2), ged. Eindhoven 
27 Mei 1750, koopman, plv. vrederechter te Weert, f Weert 
27 Nov. 1821, tr. 1° Weert 21 Jan. 1782 Petronella 
Malingrez, ged. Weert 3 Nov. 1760, f Weert 14 Juni 1784, 
d r. van W i 1 h e 1 m u s Theodorus en Maria Anna Ver- 
vers, tr 2° Roermond 24 Nov. 1790 Maria Bar bar a 
Painsmay, ged. Roermond 3 Nov. 1768, f Weert 16 Oct. 
1830, dr . van F i e t e r Joseph en Johanna Maria Naus. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Wi helmus Judocus Theodorus B eerenbroek, 
geb. Weert 1 Deo. 1782, koopman, lid van liet gemeente- 
bestuur, f Weert 30 Nov. 1819. 1) Overleden vóór 19 Aug. 1772 ^als hun vader verschei- 
dene goederen cedeert aan zijn twee dochters Johanna 
Ca t har i na en Maria Th er es ia uit zijn eerste huwelijk. 

2) Bij arrest van het Gerechtshof te 's Hertogenbosch van 
7 Jan. 1919 en bij vonnis van de Arr. Rechtbank te Roer- 
mond van 4 Sept. 1919 werd verbetering van de akten van 
den Burgerl. Stand bevolen van den naam ,,B e e r e n b r o e k" 
in „van Berenbroeok". 36 VAN BEKEN BROECK.. 2 . BartliolomeuB Petrus Joseph Beer en b r o e k, 
geb. Weert 25 Maart 17 SI, f Weert 8 April 1784. 

Uit het tweede huwelijk : 

3 . J o b a n ii a Maria 1 > e t r o u e 1 1 a Beeren.broek, geb. 
en ged. Weert 16 Feb. 1792, f 10 Mei, begr. Weert 11 Mei 
1793. 

4. Petrus J o s e p h T li e o d o r e Beerenbr oek,- ge b. 
Weert 21 Sept. 1793, burgemr. van Nunhem 1843-49, lid 
gedep. staten van Limburg, f ongehuwd. 

5 . Maria Anna T heresia Hubertin a Beerenbroek, 
geb. 8 Germinal 1800, f Weert 4 Prairial 1800. 

6 . Maria Anna ï s a b e 1 1 a H u b e r t i n a Beerenbroek, 
ged. Weert 21 Tructidor 1801, f Roermond 20 Maart 1881, 
tr. ])r. W i 1 h e 1 m u s I g natius L e u r s, geb. Roermond 23 
Oct. 1794, f Roermond 2 Jan. 1876, zn. van Dr. Petrus 
Henricus en Jacoba Joanna Sc huur keus. 

7 . M arie Eli sabeth A n toinette Hu bertine Beeren- 
br oek, ged AVeert 7 Brumaire 1804, f Weert 9 Thermidor 
1804. 

7. Ludovieus Franciscus II u b er t u s volgt VI. 

VI. Ludovieus Francicus Hubert u s van Beren- 
broeck, heer van Ruhr-Kempen, gel). Weert 25 Maart 1805, 
burgemr. van Weert 1828-39, lid prov. staten van Limburg, 
lid van de Kamer van Afgevaardigden in België, regeerings- 
commL-saris voor Limburg voor de verkiezingen voor den 
Rijksdag te Frankfort 1848, districts schoolopziener 1843-70, 
lid le Kamer 1849 84, burgemr. van Roermond 1857-75, 
ridder Nederl Leeuw, commandeur der Eikenkroon, f Roer- 
mond 4 Mei 1884, tr. Roermond 6 Aug. 1838 Johanna 
S o pli ia Fr an cis ca van Mul bracht, vrouwe van Weert 
en Horst, geb. Goch 18 Sept. 1813, f Nunhem, k. St. Elisa- 
bethsdal 26 Sept. 1876, dr. van Mr A 4 ndreas en Dorothea 
Cafcharina M a c h t i 1 d a ha\, 

Uit dit huwelijk: 

1. 1 8 abel la Ca t h a r in a Bert ha Dieudonnee Bee- 
renbroek, vrouwe van llnhr-Kempen, geb. W eert, k. Weert 
26 Feb. 1841. [Roermond.] 

2. M a r i e Oelestine J os e p li i n e H u 1) e r t i n e B e e- 
ren broek, gel). Weert, k. Weert 28 Sept. 1.842, f Roermond VAN BEREN BKÜECK. 37 11 Jan. 1904, tr. Roermond 10 Juni 1862 Leopold Paul 
Ë rn est Storm s, geb. Brussel 6 Juni 1832, burgemr. van 
Nunhem 1888-96, f Nunhem, k. Nunheni 23 Feb. 1896, zn. 
van Jean eu Jkvr. Brigitta Be er en broek. 

3 . W i 1 li e 1 m u s J uli us Alphousus Gij sbe rtus A n- 
dreas Be er en broek, geb. Weert 24 Juli 1844, f jong. 

4. Mr. Petrus Mar ie Oscar H n bert Beer en broek, 
geb. Weert, k. Weert 7 Mei 1846, districtsschoolopziener 
1870-80, rechter te Roermond 1875-91, voorz. militieraad in 
Limburg, pres. rechtbank te Roermond 1892-1911, lid prov. 
staten van Limburg 1892-1911, ridder Nederl Leeuw, com- 
mamdeur Eikenkroon, f Roermond 19 Juni 1916 

5. Josephine Hubertine Melanie Caroline van 
Beren broeck, geb. Weert, k. Weert 3 Oct. 1848, tr. Roer- 
mond 12 Oct. 1869 Jules Louis Vector Mag nee, geb. 
Roermond, k. Horn 9 Nov. 1845, burgemr. van Ulestraten 
1878-91, f Meersen, k. Vlieck 14 Nov. 1891, zn. van Rober t 
Arnold en Jkvr. Cathérine L 1 i s e il obertine de B e 1- 
lefroid. [Roermond.] 

6 . AugustaOarolina Maria f £ u b e r t i n a va u Beren- 
broeck, geb. Roermond 16 Feb. 1853, tr. Roermond 16 Juni 

1874 Mr. F rederik A d r i aan Pet r u s ba ro n W i 1 1 e r t 
van Hoogland, heer van Hoogland, Emiclaer en Bloemeu- 
daal, vrijheer van rïoogmade, geb 's-Graveiihage 27 Peb. 1841), 
achtereenvolgens griffier kantongerecht te Alpheu aM li ij n , 
te Amersfoort, subst.-gritner gerechtshof te 's-Gra venliage 

1875 88, lid gemeenteraad van \s-Gra venhage 1877-96, wet- 
houder 188S96, ri-lder Snvereine orde van Malta (Balije 
Ne Inrland ), zn, van baron K y 'irïtrfl IJ o n i fa C i u s (üi .Maria 
Adolphina van der o oliouren, 's-Gra ve u hage. j 

B. ^ 

Ilbis. Jo hannes van Beren broeck, geb. omstreeks 
1615, tr N. N. 

III. Bartholomeus van Beren broeck, tr God e- 
f r i d a van Wils. 

IV. Arnoldua (vari) Ito nnilirnooL, gtvl. \ i\\h(. 2 I Sopt, 
1632, f li. Mei, begr. Kitidhoven 9 Moi 1751., t,r. I" A/ilat 
Jo ha n na van Oïtay, geb. Aalst, f Aalst 7 Oei, 1722; Ir 38 VAN BERENBROECK. 2° Eindhoven omstreeks 1727 Guillelma van Deurse, 
testeerde Eindhoven 1 Oct. 1762. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Maria Johanna (van) Berenbroeck, non te 
Mechelen, passeert 24 Juni 1754 voor notaris C. Bles te 
Tilburg eene acte van renuntiatie ten gunste harer broeders 
Bartholomeus en Johannes Joseph. 

2. Bartholomeus, volgt V. 

3. Johannes Joseph, volgt Vbis 
Uit het tweede hutvelijk: 

4. Godefridus Martinus, volgt Vter. 

5 Mgr. Mr. Carolus (van) Berenbroeck, ged. Eind- 
hoven 10 Mei 1730, secr. van Mgr. Jean Robert Ghislain 
Caïmo, bisschop van Brugge, kanunnik van St. Donatien 
te Brugge 1759, domheer, gegradueerd domheer 1766, dom- 
heer-voorzanger van het kathedraal kapittel 1782, kamerheer, 
later prosonotarius-apostolicus van Paus Gregorius XIV, af- 
gevaardigde in de staten van Vlaanderen, f Maastricht 25 
Feb. 1805 *). 

6. Johanna (van) Berenbroeck, ged. Eindhoven 22 
Sept. 1731, begr. Eindhoven 10 April 1752. 

7. Antonius (van) Berenbroeck, ged. Eindhoven 1 
Mei 1733. 

8 Jacobus (van) Berenbroeck, ged Eindhoven 19 
Nov. 1734, f vóór 1742. 

9. G ui lel mus, volgt Vquater. 

10. Fr anciscus Nor bert us ( van) Berenbroeck, ged. 
Eindhoven 10 Maart 1739. 

11. Franciscus Antonius (van) Beerenbroeck, 
ged. Eindhoven 11 Oct. 1740. 

12. Jacobus, volgt Vquinquies. * 

13. Petronella (van) Berenbroeck, ged. Eindhoven 
24 April 1747. 

V. Bartholomeus (van) Berenbroeck, woonde in 
1754 te Breda, tr. Petronella van Veughs (alias 
van Vucht). 

*) Zijn portret met wapen en inscriptie hangt in de Kathe- 
draal te Brugge. VAN BERENBROECK. 39 Uit dit huwelijk : 

1. Maria Johanna Francisca (van) Berenbroeck, 
ged. Breda 29 Jan. 1745, f Luik 11 Nov. 1768, tr. Luik 25 
Sept. 1764 Jacques Emmanuel Lambert ridder de 
P o s s o n, geb. 2 Jan., ged. Namen (kerk St. Jean 1'Evangeliste) 
15 Mei 1729, zn. van ridder Nicolas G uillaumeenMarie 
Bar be Chaveau. 

2. Ida Emanuela (van) Berenbroeck, ged. Breda 14 
Oet. 1746. 

3. HonriousBartholomeus Georgius (van) Beren- 
broeck, ged. Breda 9 Mei 1752. 

Vbis. Johannes Joseph (van) Berenbroeck, geb. 
Aalst 17 Mei 1717, ambassadeur der O. I. 0. te Antwerpen, 
groot-aalmoezenier van Antwerpen, begr. Antwerpen (Kathe- 
draal), tr. Antwerpen Elisabeth Maria Sledde, geb. 
Antwerpen in 1720, f 8 Mei 1765, begr. Antwerpen (Kathe- 
draal), dr. van Dirk en Maria Anna van den Cruyce. 

Uit dit huwelijk : 

1. Anna Petronelle (van) Berenbroeck, geb. Ant- 
werpen. 

2. Johanna Maria Petronella (van) Berenbroeck, 
geb. Antwerpen in 1740, f Antwerpen 7 Aug. 1777. 

3. Johannes Petrus (van) Berenbroeck, geb. Ant- , 
werpen in 1748, f Amsterdam 29 April 1780. 

4. Arnold Bartholomeus, volgt VI. 

VI. Dr. med. Arnold Bartholomeus (van) Beren- 
broeck, ged. Antwerpen (NotreDame-Nord) 23 Mei 1751. 
prom. tot med. doctor te Leuven 1 April 1775, later eveneens 
te Leiden, beroemd geneeskundige # ), lid van den raad van 
Vijfhonderd te Antwerpen 1795, verkreeg bij Keizerlijk di- 
ploma van Keizer Joseph II dd. 26 April 1785 den Bijksadel, 
f Parijs 29 April 1821, tr. Luik fat. Lambert) 25 Maart 1784 
Miiry Mao Kvoy of Tobertynan, geb. Santa Cruce 27 
Sept. 1763, f Brussel 27 April 1825, dr. van Sir Chris- 
topher en Anne d'Arcy. 

Vit dit huwelijk: 

1. Jeanue Mar ie de Berenbroeck, geb. 20 Aug., *) Zie over Item Biographie Nationale (Belgique) tome II, y 40 VAN BERENBROECK. ged. Brussel (St. Jacques sur Caudeuberg) 27 Aug. 1786, 
f Brussel 20 Jan. 1787. 

2. Jean Joseph de Berenbroeck, geb. 28 Nov., ged. 
Brussel (St. Jacques sur Coudeuberg) 1 Dec. 1787, f Brussel 
27 Deo. 1794. 

3. Christophe de Berenbroeck, geb. 22 Sept., ged. 
Brussel (St. Jacques sur Osudenberg) 23 Sept. 1789, werd 
bij K. B. d.d. 18 Juli 1825, n° 108, erkend in den Nederl. 
Adel, doch dit diploma verviel door niet-lichten, J- Parijs 
19 Oct. 1831. 

4. Maria Brigitta de Berenbroeck, geb. 19 Sept., 
ged. Brussel (St. Jacques sur Coudeuberg) 20 Sept. 1792, 
f Deurne. k. Vennenborg 24 Juli 1855, tr. Brussel 6 Juni 
1815 Jo hannes Storms, ged. Antwerpen (O. L. V. parochie 
Noord) 14 Dec 1792, f Brussel 19 Jan. 1865, zn. van Phi- 
lippus en Maria Bar ba ra Mie biels. 

Vtrr. Godefridus Martinus (van) Berenbroeck, 
ged. Eindhoven 11 Nov. 1728, raadsheer van den Prins- 
Bisschop van Luik, f na 1779, tr. 1° Breda 17 Feb. 1760 
Anna Theresia Sledde, f 1 Mei, begr. Breda 5 Mei 1772, 
tr. 2° Ginnekeu 22 Nov. 1772 Philip pine Anne Josèphe 
de Go biet, geb. Bouchain (dep. Nord) in 1748, f Brussel 
10 Juli 1828, dr. van N. en A J de Feissonière. 

Uit het eerste huwelijk: # ) 

1. Ar noldus Theodorus (van) Berenbroeck, ged. 
Breda 16 Mei 1769. 

Uit het tweede huwelijk: 

2. Theresia (van) Berenbroeck, Carmelitijner-non te 
Antwerpen. 

3. Ca rolusAr noldus Antonius (van) Berenbroeck, 
ged. Breda 21 Sept. 1773, staatsraad i. b. d., ridder Nederl. 
Leeuw, f 's-Gravenhage 22 Dec. 1839, tr. Amsterdam 15 
Maart 1830 Constantia Maria Falck, geb. Amsterdam 
23 Sept. 1793, f Amsterdam, dr. van Otto Willem en 
Maria Magdalena Foient. Zij hertr. Parijs 25 Maart 
1848 Charles Marie Hippolyte Favier du Pare. 

*) Vermoedelijk sproten er meerdere kinderen uit dit 
huwelijk. VAN BEKENBROECK. 41 4. Wilhelm in a Anna Catharina (van) Beren- 
broeok, geb. 25 Feb., ged. Breda 26 Feb. 1775, f 's Gra- 
venhage 6 April 1840, tr. Amsterdam 27 Juni 1809 Prof. J)r. 
Josephus Ohrysotomus Be r nardus Bernard, geb. 
Haarlem 25 April 1774, med. doctor Haarlem, ,,rnédicin 
oonsultant" van Koning bodewijk 1809, vroedschap van 
Haarlem 1808, weth, 3 Deo* 1808 18, lid prov. bestuur 1813, 
hoogleeraar te Leiden 1817-1824, insp.-gen. v. d. Geneesk. 
dienst van land- en zeemacht 1824, le geneesheer van Koning 
Willem I 1835, comin. Nederl. Leeuw, f 's-Hertogenbosch 
16 Juni 1852, zn. van Dr. H e n r i c u s F r a n c i s c u s en M a r i a 
Clara Land wier. 

5 . P h i 1 i p p u s Johannes Josephus (van) Beren- 
broeck, geb. Antwerpen in 1778, f Blsene (Z. Brab.) 13 
Sept. 1825. 

6. René (van) Berenbroeck, ged. Antwerpen 

1779, hij vestigde zich in Frankrijk waar hij zitting had in 
verschillende financieele commissiëu, verliet in 1S30 Parijs, 
lid Raad van Slate, f Brussel 8 Sept. 1841. 

7. Paulina Maria Joanna (van) Berenbroeck, geb. 
Antwerpeu in 1785, f Antwerpen 21 Feb. 1807. 

Vquater. G ui lel mus (van) Berenbroeck, ged. Kind- 
hoven 22 Nov. 1736, vestigde zich te Weert, f Weert vóór 
1772, tr. Eindhoven 5 Nov. 1759 Johanna Oatharina 
van Berenbroeck, ged. Findhoven 12 Sept. 1734 f Weert 
28 Maart 1813, dr. vau Ju doen s en Anna Maria van 
ïïertroys. 

Uit clit huwelijk: 

1 . Arnoldus Antonius (van) Berenbroeck, ged . 
Breda 11 Dec. 1760. 

2. Judocus Godefridus Ma*tinus (van) Beren- 
broeck, ged. Breda 2 Maart 1673. 

Vquinquies. Jacobus (van) Beerenbroek, ged. 
Eindhoven 17 Nov. 1742, werd poorter te Rotterdam 26 Sept. 
1778, koopman, f 7 Dec, begr. Rotterdam (Groote kerk) 10 
Dec. 1791, tr. Rotterdam 21 Qot 1778 Johanna Petro- 
nella Paulina Blonde), ged. Rotterdam (R. C. kerk a/d 
Slijkvaart) 29 Juni 1753, f na 6 Mei 1798, dr. vau Fran- 
cs i s ons en Cornelia Oenerray. 42 VAN BEREN BROECK. Uit dit huwelijk: 

1. Maria Martina (van) Beerenbroek, ged. Rotter- 
dam (R. C. kerk Leeuwenstraat) 31 Aug. 1779. 

2. Andreas Johannes (van) Beerenbroek, ged. Rot- 
terdam (R. C. kerk Leeuwenstraat) 12 Maart 1781. 

3. Philippina Carolina Cornelia (van) Beeren- 
broek, ged. Rotterdam (R. C. kerk Leeuwenstraat) 4 Sept. 
1782, tr. Rotterdam 15 Juli 1807 Hartigh Johannes Osy, 
ged. Rotterdam (R. C. kerk Oppert) 28 April 1781, zn. van 
Adrianus en Elisabeth Ver ca me r. 

4. Joannes Franciscus (van) Beerenbroek, ged. 
Rotterdam (R C. kerk Leeuwenstraat) 13 Maart 1784, begr. 
Rotterdam 7 Maart 1785. 

5. Joannes Franciscus (van) Beerenbroek, ged. 
Rotterdam (R. C. kerk Leeuweustaat) 31 Juli 1785, f 6 Mei, 
begr. Rotterdam 9 Mei 1798. 

6. Franciscus Jacobus (van) Beerenbroek, ged. 
Rotterdam (R. C kerk Leeuwenstraat) 13 Jan. 1790. 

c. 

liter. Gerardus van Berenbroeck, burgemr. en H. 
Geestmr. te Leende, f Leende 9 Oct. 1679, tr. N. N. 
Uit dit huwelijk: 

1. Judocus, volgt III. 

2. Elisabeth van Berenbroeck, tr. Leende 1 Mei 1679 
Waltherus van den Biesen. 

III. Judocus van Berenbroeck, tr. Leende 9 Jan. 
1678 Elisabeth Vermeyseren Wille m s dr. 
Uit dit huwelijk: 

Judocus van Berenbroeck, ged. Eindhoven 27 April 
1679. VAN DER BILT VAN DER BILT. 43 
Wapen : VAN DER BILT. 

Protestant. 

Wapen: (oud) Gedeeld: I. in goud een 
halve zwarte adelaar uitgaande van de 
deeling slvjn ; II in zilver een merkteeken 
(monogram S. J.) van zwart Heirateeken : 
een gouden klaverblad. Dekkleeden: goud 
en groen. Later iverd gevoerd: Gedeeld: I. 
de Friesche adelaar; II, in zwart drie 
gouden eikels. Helmteeken : een gouden 
klaverblad. 

(nieuw) Gedeeld: I. de Friesche adelaar, II. in zwart 
drie, gesteelde en gebladerde, eikels van goud. Helmteeken: een 
eikel van het schild. Dekkleeden: goud en zwart. 

Genealogie. 

I. Sijwert Jansz. van d e r B i 1 1 ( v a n d e r B ij 1, B y e 1 1 ), 
geb. Delfzijl in 1621, werd 6 Dec 1643 poorter van Goes, 
nam 25 Maart 1643 de koekbakkerij over van Willem Zijwerts 
(Sijbrechts, Sebouts 1), graankooper, schutter in de Hand- 
boog 1661-81, lid van het ,,Coomans- of cramersgilde 1659- 
80, deken van dat gild 1661, 66, 67 en 72, diaken derHerv. 
Gem. 1672-81, begr. Goes (Groote of Magdalenakerk) 19 Jan. 
1681, tr. VlissiDgen 31 Jan. 1643 Leintje Pieters, geb. 
YlissiugeD, f Goes 10 Juli 1678, begr. Goes in de Magda- 
lenakerk. 

Vit dit huwelijk: 

1. Jacomijntje Sijwerts van der Bilt, gildezuster 
van 't ,,Coomansgild" 1679, f na 1.716, tr. 1° Goes 4 Juli 
1668 Daniël Pietersz. Noortjioeve, f in 1674, wedr. 
van Catharina van der Noot; tr. 2° 's Heer Hendriks- 
kinderen (ondertr. Goes 13 Jan. 1679) Jacob Moris, wedr. 
van Jacomijntje Maka. 

2. P ie ter, volgt II A. 1) Zeer vermoedelijk ziju oom, die deze bakkerij op 24 
Feb. 1639 had gekocht en 24 Mei 1637 poorter van Goes 
werd. 44 VAN DEK BILT. 3. Willem, volgt Ilbis B. 

4. Zijwert, volgt liter C. 

A. 

II. Pieter Sywertse van der Bilt, ged. Goe3 1 Maart 
1648, graankooper te Goes, later te Middelburg, waar hij 12 
April 1704 poorter werd, lid van het ,,Coomansgild" te Goea 
1672-1702, deken van dat gild 1684, 1702, ontv. van de 
; ,lepel of corenmate" 1691, 92, achutter in de schutterij „de 
Edele Cruys of Voethoge" 1679-1704, deken 1699, 1701, luit. 
bij een der twee oompagniën dier schutterij 1693, weesra. 
1701, 02, f iü 1714, tr. 1° Goes 8 Deo. 1671 Quirina 
Ruyohaver, ged. Goes 23 Jan. 1654, begr. Goes 12 Juli 
1691, dr. van Jan Pi et e rsz en Josijntje van der Vareut; 
tr. 2° Kapelle 19 Mei 1692 Catharina Schad(é)e, ged. 
's-Hertogenbosch 14 April 1651, begr. Goes 19 Dec. 1715, 
dr. van Cornelia en Cornelia Schade 

Uit het eerste huwelijk 1) : 

1. Leyntje van der Bilt, ged. Goes 25 Sept. 1678, 
f na 1722, tr. Goes 6 Öct. 1700 Pieter V er brugge, tim- 
merman eu koopman te Goea, deken van het ,,Coomansgild" 
te Goes 1714, zn. van Pieter Corceli sz. en Ca t h a r i n a 
van der Straten. 

2. Pieter, volgt III 

3. Cornelia van der Bilt, ged. Goes 3 April 1689, 
f in 1712 (in 't kraambed) tr 22 April 1711 Laurus Mar- 
cuaz. van der Baen. 

-III. Pieter van der Bilt,, ged Goes 24 Feb. 1686, 
koopman, deken van het koopmansgild te Goes 1714, f Goes 
in Maart 1749, tr, 1° Goes 5 Nov. 1710 Pi et er nel la 
Geense, geb. Kruiningen, begr. Goes 1^ Dec. 1715; tr. 2° 
Goes 26 Dec. 1716 Adriana Moysesdr. de Jonge, geb. 
Goea; tr. 3° Goe3 23 Aug' 1720 Elisabeth Crane, geb. 
St. Maartensdijk; tr. 4° Goes 7 Nov 1727 Ag at ha Sper- 
ren dam, geb. Veere; tr. 5° Goes 19 Aug. 1739 Franc ina 
Cal vers, wed. vau Jan Flaman. 

1) Acht zeer jong overleden kinderen blijven hier onver- 
meld. VAN DER BILT. 45 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Quirina van der Bilt, ged. Goes 23 Jan. 1711. 
t/it het tweede huwelijk: 

2. Pi et er van der Bilt, geel Goes 11 Jan. 1718, fjong. 

Uit het derde huwelijk: 

3. Pi eter van der Bilt, ged. Goes 14 Maart 1721, stads- 
rentmr. te Goes 1770, 71, schepen te Cats o a. 1774 lj. 

4. An dries van der Bilt, ged. Goes 11 Feb. 1724, 
hoofdman (schepen) te Uzendijke, f Uzendijke 15 Nov. 1774, 
tr. 16 Mei 17 5(5 C li r i s t i n a T r o m p. 

B. 

II. Willem Zywertse van der Bilt, geb. 17 J uli, ged. 
Goes 25 Juli 1655, graankooper te Goes (in compagnie 
met zijn broeder Pi eter 1682) lid van het ,,Ooomansgild" 
te Goes 1679-1709, deken van dat gild 1693, 94, 1705 en 
09, schutter in de „Voetboog" 1691-1724, brandmeester 1704, 
begr. Goes 24 Maart 1724, tr. Goes 22 Maart 1679 Levina 
Craye, ged Oost-Souburg 27 Feb. 1661, begr. Goes 8 Sept. 
1717, dr. van Mr Jacob en Neeltje Anthonys. 

Uit dit liuwelijk : 2) 

1. Cornelia van der Bilt, ged. Goe3 28 Jap. 1684, 
begr. Goes 10 Maart 1723, tr. Goes 17 Nov. 1706 Pi eter 
Wawelaar, ged. Goes 11 Juli 1683, ouderman, stadsrentmr. 
te Goes 1729-31, f in 1741, zn. van Maartenen Elisabeth 
J a s o n . 

2. Z ywert, volgt III. 

III. Z ywert van der Bilt, heer in Kapelle 24 Nov. 
1729 en Bath 25 Peb. 1729, ged. Goes 3 Feb. 1693, notaris 
te Goes 1710-30, secr. vim Fversdijk 1714-25, commissaris 
van het landrecht van Goes 1722, schepen 1724, 26, 27, 29 
en 30, raad 1723-30, ontv. van h$t Nieuw familiegeld voor 
Goes en 't eiland Zuid-Beveland 1725 en 26, ontv. van 
den lOOen en 200en penning over het Westerkwartier van 
dat eiland 1729 en 30, f Goes 23 Nov. 1730, tr. Cloetinge 

1) Wellicht is hij do stamvader van een Zeeuwsch-Vlaam- 
schen tak. 

2) Drie zeer joug o verleden kinderen blijven hier onvermeld. 46 TAN DER BILT. 2 Aug. 1719 Maria Schippers, geb. Waarde 7 Maart 
1693, f Goes 20 Deo. 1748, dr. van Abraham en Pieter- 
nella Dieriks en wed. Ds. Johannes Bentle. 
Uit dit huwelijk: 

1. Willem, volgt IV. 

2. Petronella van der Bilt, geb. Goes 15 Mei 1722, 
f Goes 13 Sept. 1724. 

3. Petronella Levina van der Bilt, geb. Goes 3 
Aug. 1725, f Goes 22 April 1747, tr. Goes 21 Juni 1746 
Mr. Adolf Westerwij ck, ged. Goes 21 April 1717, schepen 
van Goes 1747-60, raad 1751-73, f Goes in 1773, zn. van 
Mr. Adolf en Digna van Angeren. 

4. Abraham Diederik van der Bilt, ged. Goes 4 
Maart 1727, f Goes 27 Oct. 1727. 

IV. Mr. Willem van der Bilt, heer van Oloetinge, 
6 Juni 1765 en in Kapelle 7 Feb 1732, Bversdijk 5 Juli 
1764, en Bath 28 Mei 1731, geb. Goes 16 Aug. 1720, stads- 
rentmr. en commissaris landrecht te Goes 1747, schepen 
1748, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 65, 68, 69 en 
71, raad 1751-86, ontv. van het Familiegeld 1756-58, van 
den lOOen penning 1757-59, dijkgraaf van den Goeschen 
polder van af 1760, commissaris van het Collateraal 1762-69, 
burgemr. 1773-83, pensionaris-honorair 1775-82, f Goes 15 
April 1786, begr. Kloetinge, tr. Goes 3 Mei 1748 Maria 
Cornelia Versélewel, ged. Goes 28 Sept. 1729, f Goes 
17 Juni 1766, begr Kloetinge, dr van B o u d e w ij n en 
Oatharina Maria Evers dijk. 

Uit dit huwelijk: *) 

1. Zywert Diederik, volgt V. 

2. Boudewijn Versélewel van der Bilt, volgt Vbis. 

3. Diederik Abraham van der Bilt, geb Goes 12 
Oct. 1756, f Goes 25 Oct. 1761. 4 

4. Anna Pieternella van der Bilt, geb. Goes 7 Mei 
1766, f Goes 23 Sept. 1773. 

V. Zywert Diederik van der Bilt, heer van Cloe- 
tinge, geb. Goes 23 Mei 1749, secr. van Cloetinge 1771, 
schout 1788, penBionaris-honorair van Goes 1769-71, schepen 

*) 8 zeer jong overleden kinderen blijven hier onvermeld. VAN DER BILT. 47 tuBSchen 1771-91, raad 1771-94, burgemr. 1791-91, ontv. 
van den lOOen penning (Westerkwartier) 1779-94, (Ooster- 
kwartier) 1795, 96, commissaris van het Collateraal 1786-89 
enz., enz., f Cloetinge 4 Feb. 1809, tr. 1° Cloetinge 29 
Nov. 1769 Cornelia Johanna Evers dijk, geb. Goes 
10 Feb. 1742, f Goes 11 Aug. 1783, dr. van Hubertus en 
Susan na Maria de Meyer; tr. 2° Cloetinge 1 Aug. 1785 
Adriana Wagenaar, ged. Goes 12 Nov. 1737, f Cloe- 
tinge 27 Oct. 1820, dr. van Cornelis en Adriana van 
Winckel. 

Uit het eerste huwelijk: 1) 

1. Willem van der Bilt, heer van Cloetinge, geb Goes 
3 Oct. 1770, secr. van Cloetinge 1792, secr. en schout 1803, 
schepen en raad van Goes 1791-95, commissaris van Kleine 
Zaken" 1792, 93, 94, president 1794, f Cloetinge 24 Nov. 
1810. 

2. Susanna Maria van der Bilt, geb. Goes 16 Oct. 
1771, f Goes 9 Aug. 1775. 

3. Maria Cornelia van der Bilt, geb. Goes 5 Aug. 
1774, f Cloetinge 24 Maart 1840, tr. Goes 23 Sept. 1795 
Mr. Cornelis van Er lach la Motthe, geb. Oudelande 
3 Aug. 1766, raad 1791-95, schepen van Goes tusschen 1787 
en 94, 1803-10, rechter 1818-22, pres. rechtbank 1822, f Cloe- 
tinge 6 Maart 1824, zn. van Ds. Petrus Wilhelmus en 
Antonia Rupertus 2). 

4. Eli sa b e th Jo h a n n a v a n d e r Bi 1 1, geb. Goes 21 Nov. 
1777, f Goes 16 Feb. 1784. 

5. Hubert Marinus van der Bilt, heer van Cloetinge 
1810, geb. Goes 3 Juli 1779, burgemr. van Cloetinge, f Cloe- 
tinge 26 Maart 1842, tr. Goes 10 Oct. 1798 Philip pa 
Matthia de Kanter, ged. Wissekerke 10 Jan. 1773, f Goes 
2 Sept. 1846, dr. van Ds. Philip pfc.ua en Anna Maria 
O u d k e r k. 

6. Susanna Maria van der Bilt, geb. Goes 9 Feb. 

1) Eenige zeer jong overleden kinderen blijven hier on- 
vermeld. 

2) Uit dit huwelijk stamde de, thans uitgestorven, familie 
van der Bil tl a Motthe. 48 VAN DER BILT. 1782, f ^oes 4 Sept 1851, tr. Cloetinge .10 Oct. 1798 *) 
Mr. Jan Gerard de Witt Hamer, geb. Vlissingen 20 
Sept. 1767, raad van Goes 1794, 1802, 03, Beer. 1795, reehter 
1811, suppleant-rechter 1818, 19, 39, f Goes 28 Jan 1850, 
zn. van Dirk en Alida Qual. 

VbiS. Boude w ij n Versélewel van der Bilt, heer 
in KapeBe, Eversdijk, Bath eu lerseke, ged. Goes 16 Jan 
1751, commissaris van Let landrecht 1772-78, schepen van 
Goes 1778, 80, 81, 83, 86, 87 en 89, pensionaris-honorair 
1779, raad 1786-89, baljuw eu schout 1789-1794, f Goes 7 
Mei 1811, tr. Goes 16 Juli 1778 Maria Digna Keetlaer, 
ged Goes 8 Feb. 1759, begr. Goes 14 Nov. 1790, dr. van 
Mr. Dignus Co mei is en Adriana Isabella Osse- 
waard e. 

Uit dit huwelijk: 

1. Maria Oornel ia Versélewel van der Bilt, geb. 
Goes 26 Nov. 1779, f Middelburg 2 Jan. 1816, tr. Goes 15 
Feb. 1799 Mr. Roeland van Dam, ged. Dordrecht 5 Jan. 
1775, raadsheer en griflier bij het Departementaal Gerechts- 
hof van Zeeland, lid der Staten van Zeeland, f 's-Graven- 
polder, h. de Favorite 10 Jan. 1838, zn. van Boeland 
L e o n a r d en Ag atha van H o m b r o e k . 

2 Dignus Co melis van der Bilt, geb. Goes 22 Maart 
1781, f Goes 19 Juni 1782. 

3. Willem van der Bilt, geb. Goes 25 Maart 1782, 
f Wateringen 6 Maart 1813. 

4. Franco is Ni col aas, volgt VI. 

5. Adriana Isabella van der Bilt, geb. Goes 18 Mei 
1787, f Driebergen, h. Broekbergen 21 Juni 1838, tr. 1° 
Goes 4 Aüg. 1800 Mr. Paulus Johan van der M andere, 
geb. 16 Aug , ged. Middelburg (Walekerk) 22 Aug. 1776, 
schepen van Middelburg 1805, rechter hi de rechtbank van 
len aanleg te Middelburg, f Middelburg 19 Maart 1824, zn. 
van Mr. Engelbert Johan, heer van Ouwerkerk, en Oor- 
nelia AdrianaOckersse; tr 2° Middelburg 29 April 1826 

*) Uit dit huwelijk zijn voortgesproten de familien van 
der Bilt de Witt Hamer (thans uitgestorven) en Versé- 
lewel de Witt II a m e r. - ... • 

VAN DElt BILT. 49 

Heimerik Oamerli ngh, geb. Wanneperveen 10 Aug. 
1777, kol der genie, ridder M. W. O., f Utrecht 3 Jan. 1847, 
zn. van Antoni Cato en Antonia Hendrika van Els- 
broek en wedr van Maria Hel en a van Citters. 

VI. Mr. Francois Nicolaas van der Bilt, ged. Goes 
20 Maart 1786, maire van 's Heer Hendrikskinderen, prov. 
schout van Kapelle 1813, schout 1817, 18, raad van Goes 1815- 
51, lid der Staten van Zeeland 1815-50, assessor en lid van den 
raad van Kapelle (Z.) tot 1846, rechter te Goes 1818-22, 
pres. rechtbank te Goes 1822-59, f Kapelle (Z.) h Bruëlis 
22 Aug. 1862, tr. Utrecht 24 April 1812 Geertrui da 
Johanna van Hoorn, geb. 12 Oot., ged. Vlissingen 4 Nov. 
1791, f Goes 29 Juli 1823, dr. van Mr Nicolaas Johan, 
heer van Burgh en Westland, en Isabella Geertruida 
Verschoor. 

Uit dit Huwelijk : 

1. B oudewijn Versélewel van der Bilt, volgt VII. 

2. Isabella Geertruida van der Bilt, geb. Goes 24 
Maart 1815, f Goes 21 Jan. 1834. 

3. Maria Oornelia Wilhelmina van der Bilt, geb. 
Goes 9 Maart 1816, f Goes 4 Juni 1816. 

4. Mr. Jan Co melis Rei nier van der Bilt, geb. 
Kapelle (Z.J, h. Bruëlis 1 Mei 1817, griffier kantongerecht 
te Heinkenszand, lid prov. staten van Zeeland 1850-95, lid 
gedep. staten 1851-95, f Heinkenszand 31 Mei 1899, tr. Goes 4 
Mei 1843 Jacoba Co r nel ia van der Mandere, geb. 
Middelburg 15 Juni 1815, f Heinkenszand 14 Jan. 1887, dr. 
van Mr. P a u 1 u s Johan en A driana Isabella van 
der Bilt. 

Uit dit huwelijk één zeer jong overleden Mnd. 

5. Ja co bus Paulus, volgt Vllbis. 

6 A driana Pan li na van de* Bilt, geb. Goes 13 Juli 
1823, f Maarssen 10 April 1860, tr. Goes 18 Mei 1848 Mr. 
Jan Hendrik Flor is van Fwijok, lieer van Oostbroek 
en de Bilt, geb. 's-Gravenhage 2 Nov. 1821, kantonrechter 
te Maarssen, f 's-Gravenhage 27 April 1885, zn. van Mr. 
Daniël Jan en Johanna W ij n a n d a H erraina Ha m. 
Hij hertr. Utrecht 14 Nov. 1867 Adolphina Johanna 
van Hoey Schilt houwer. 

4 50 VAN DEIl BILT. VII. Mr. Boude wij 11 Versélewel zander Bilt, geb. 
Goes 23 Feb. 1814, lid gemeenteraad van Kapelle (Z.) 
1846-92, kantonrechter te Goes 1847-77, lid prov. staten van 
Zeeland 1874-99, f Kapelle (Z.) h. Jagtlust 11 Jan. 1892, tr. 
Goes 23 April 1840 Maria Cornelia W41 h e 1 m i n a van 
der Mandere, geb. Middelburg 5 Nov. 1813, f Kapelle (Z.) 
h. Jagtlust 13 Maart 1888, dr. van Mr. Paulus Johan en 
Adriana 1 s a b e 1 1 a van der Bilt. 

Uit dit huwelijk : 

1 Adriana Isabella van der Bilt, geb. Kapelle (Z ) 
h. Jagtlust 5 Dec. 1841, f Kapelle (Z ) h. Jagtlust 16 Sept. 
1876. . 

2. Geertrui da Johanna van der Bilt, geb. Kapelle 
(Z.) h. Jagtlust 22 Aug. 1843, f Arnhem 11 April 1893, tr. 
Kapelle (Z.) 3 Aug. 1866 Ma tt hijs Adolf' van ld s inga, 
geb. Tilburg 27 Feb. 1835, eiv. ing., ing. bij de Mij. t Expl. 
van Staatsspw,, ing. 1879, hoofdingenieur bij den prov. Water- 
staat van Gelderland 1884-99, f Ophemert 31 Maart 1907, 
zn. van Johan Willem en 0 a tliar i n a W i 1 h e 1 m i n a 
de Haan. 

3. Mr. Franco is Nico laas van der Bilt, geb. Kapelle 
(Z.) h Jagtlust 23 Nov. 1845, secr. van Vlissingen 1887-93, 
lid van den raad vun Vlissingen 1893-99, f Kapelle (Z.) h. 
Jagtlust 9 Feb. 1911, tr. Veere 11 April 1907 El i si b et h 
Albe r tin a G e 1 d o f , geb. Veere 15 Nov. 1868, dr. \'an 
J a c o b u s Adriaan en Elisabeth F r a n c i n a C o 1 ij n . 
[Middelburg.] 

4. Jan Ja co bus Cornelia Rei nier, volgt VIII. 

5. Pa u 1 i n a Johanna Adriana van der Bilt, geb. 
Kapelle (Z.) h. Jagtlust 19 Mei 1852. f Utrecht 7 Juni 
1913. 

VIII . Jan Jacobus C o r n e 1 i s H ej u i e r van der Bilt, 
geb Kapelle (Z.) h. Jagtlust 10 Aug. 1849, eerst commies- 
griffier ter secretarie van Goes, later secr. en ontv. van 
Kapelle fZ.), f Kapelle (Z.) 7 Dec. 1877, tr. 's-Gravenhage 
30 Aug. 1872 II en r i ê 1 1 e J o h a n n a VV i 1 li e 1 m i n a de V o s 
tot Neder veen Ca p pel, geb. Utrecht 3 Juli 1818, f P&U 
(■lep. Meder-Pyreneen) 7 Juni 1884, dr. van Mr. Cornelis 
L o d e w i j k e u A n n a Elisabeth Maria G r a e v e s i e i n. TAN DER BILT 51 Uit dit huwelijk: 

1. Boudewijn van der Bilt/ geb. Kapelle <Z.) 18 Aug. 
1873, f 's-Gravenhage 24 Jan. 1880. 

2 . 0 o melis L o d e w ij k , 'uotyt IX. 

3. Jan, volgrt IXbis. 

4. Anna Maria Elisabefch van der Bijt, geb. Kapelle 
(Z.) 20 Kov. 1877, tv: 's-Gravenhage 3 April 1903 E w oud 
Anthony Jacob lierman Modder man , geb. heiden 
10 Feb. 1874, oiv. iug. bij de Rijkscommissie van Graad- 
meting en Waterpassing 1896-1908; f Delft 22 Sept. 1908, zn. 
van M r . A u t h o n y E w oud J a n en Elisabet li Anna 
L o u i s e de Vos t o t N e d e r v e e n 0 appel. [ Uil vers um . ] 

IX. Prof. Ir. C o melis bodewijk van der Bilt, geb. 
Kapelle (Z.) 20 April 1875, civ. ing., ing. der telegraphie' 
1897-1904, hoogleeraar aan de Technische Hoogesohool te 
Delft sinds 1905, buitengewoon lid van den Octrooiraad 
sinds 1913, lid van den gemeenteraad van 's-Gravenhage 
sinds 1913, tr. 's-Cra venhage 15 Maart 1900 Jkyr. Emma 
Jo banna van der Does de Bye, geb. Tandjong Pandan 
(Billiton) 29 Sept 1876, dr. van Jhr Joris Pieter Jacob 
en J o h a u n a E m ra a C h a r 1 o 1 1 e M a i e r. ['s-Gra venhage.] 

Uit dit huwelijk: 

1 . Jan J a c o b n s C o r n e 1 i s Reinier van der Bilt, 
geb. 's Hertogen bosch 1 Jan. 1901. jur. stud [Utrecht.] 

2 . Joris Pieter Jacob Ommelandicus van dei- 
Bilt, geb. 's-Gravenhage 15 Dec. 1902, techn. stud. [Delft.] 

3. Fraricois Nico laas van der Bilt, gel). 's-Graven- 
hage 8 Juli 1906. 

IXbis. Dr. Jan van der Bilt, geb. Kapelle (Z.) 23 
April 1876, luit. ter-zee 2e kl. 1895 1903, observator aan de 
Sterrenwacht te Utrecht, lector aan de Universiteit sinds 
1920, tr. Utrecht 4 Aug. 1903 (door echtscheiding ontbonden 
Utrecht 27 Juni 1918) Petronella Marguérite Ver nee, 
geb. Scheveningen 28 Juni 1876, dr. van Léonard Górard 
en Catharina Johanna S o h u i t e m a k e r. [Utrecht.] 

Uit dit li uwelijk : 

Catharina Paulina van der Bilt, geb. Utrecht 2 
April 1906. 

Vllbis. Mr. Jacobus Pa u lus van der Bilt, geb. 52 VA.N DER BILT. Goes 6 Jan. 1820, kantonrechter te Tholen, rechter te Zie- 
rikzee 1855, raadsheer in het prov. gerechtshof van Zeeland 
1859-77, kantonrechter te Middelburg 1877-80, f Middelburg 
12 Juni 1880, tr. Goes 7 Maart 1850 Petronella F r a n- 
coise de Ba oker, geb. Goes 5 Aug 1821, f Middelburg 
14 Maart 1896, dr. van Mr. Jozias en B li sa bet h Cliris- 
tina Al varez. 
Uit dit huwelijk: 

1. Elisabeth Christin a van der Bilt, geb. Tholen 
19 Dec. 1851, f Middelburg 23 Aug. 1891. 

2. Mr. Fraucois Ni col aas van der Bilt, geb. Tholen 
3 Nov. 1854, adv. eu proc, kantonrechter-plaatsvervanger 
te Middelburg, lid en voorzitter Burgerlijk Armbestuur, audi- 
teur-militair bij de schutterij, f Middelburg 29 Juli 1917. 

3. G-eertruida Johanna van der Bilt, geb. Zierikzee 
29 Oct. 1855. [Nijmegen.] 

4. Isabella Geer trui da van der Bilt, g^u. Zierikzee 
10 Jan. 1857, tr. Middelburg 28 Sept. 1877 Jhr. Mr. Willem 
Hendrik Snouck Hurgronje, geb. Middelburg 2 Nov. 
1849, griffier der rechtbank te Middelburg, lid van den 
gemeenteraad 1889-1913, voorzitter der Gezondheidscom- 
missie 1902, f Middelburg 21 Jan 1918, zn. van Jhr. Mr. 
Willem Adriaan ea FlendrikaSeveriju. [Middelburg.] 

5. A d r i a n a P a u 1 i n a Johanna van der Bilt, geb. 
Zierikzee 7 Dec. 1858, f Zierikzee 23 Dec. 1858. 

6. Jozias van der Bilt, geb. Middelburg 13 April 1860, 
secr. en ontv. te Oloetinge, f Oloetinge 15 Juni 1907. 

7. Adriana Paulina van der Bilt, geb. Middelburg 
95 Oct. 1861, f Arnhem 20 Maart 1905, tr. Middelburg 25 
April 1884 Jacobus Florentius K eiser, geb. Assen 8 
Oct. 1845, controleur bij den Waarborg van gouden en zil- 
veren werken, f Arnhem 16 Feb 1911, zn. van Mr. Jacob 
Warmolt en Anna Helena Cloete. 

c. 

liter. Zywert van der Bilt, ged. Goes 20 April 1662, 
notaris te Goes 1681-1724, kap. der burgerwacht 1702, 03, 
vendumr. o. a. 1703 en 10, deken van de panneringe 1704, 
08 en 09, raad en rentmr. van Oloetinge 1713, keurm. van den 
VAN BOELENS VAN DER BILT VAN BOELENS. 53 meele 1715 en 16, ontv. van het extra-ordin. hoofdgeld 1702, 
öntv. van het Nieuw verbeterd familiegeld voor Goes, het eil. 
Z. -Beveland, Wolphaarttdijk eri St. Joosland 1703-16, f Goes 20 
Mei 1724, tr. 1° Goes 12 April 1684 Catharina Hoogkamer, 
ged. Goes 4 Jan. 1662, f in 1692, dr. van Sebastiaen 
en Jacomijntje van Meurs; tr. 2° 's Heer Hendriks- 
kinderen 8 Juli 1693 Margrieta van der Straten, ged. 
's Heer Hendrikskinderen in Feb, 1656, f na 1724, dr. van 
Ds. Cornelis en Catharina van der Straten en wed. 
van Pi eter Somerzee 
Uit liet eerste Jiuivelvjk : *) 

Helena van derBilt, ged. Goes 4 April 1688, f tusschen 
1723 en 31, tr. Marinus Lu r kus, ged. Goes 10 Nov. 1695, 
koopman te Goes, zn. van Johannes en Judith Oyee. 
Hij hertr. Middelburg 7 Aug. 1731 Maria Blo n del 

(Ingezonden door Prof. Tr. CL van der Bilt, te 's-Grra- 
venhaqe). *) Uit het eerste huwelijk sproten vijf kinderen, uit het 
tweede twee kinderen; tusschen 1685 en 99 overleden vijf 
dezer kinderen te Goes, één wellicht elders. [(VAN)] BOELENS. *) 
Protestant. 

Wapen: In rood een groene goudsbloem, de kelk blauw, ver- 
gezeld van twee gouden eikels een boven, een onder de bloem. 
Helm gekroond. 

Genealogie. 

I. Boele . . . . , eigengeërfde onder Olterterp omstreeks 
1520, tr. N. N. 
Uit dit huivelijk : 
1, (Broer) Boe les, volgt II. 

*) Dit geslacht is uitgestorven. 54 VAaN BOELENIS. 2. Auok Eoelea, tr. Fooke Teyes uit Duurswoude, zn. 
van Teye E bel es. 

II. (Broerj Boel es, tr. N. N. 
Uit dit huwelijk : 

1. Broer Boel es, colgt III. 

2. Hack Boeles, f Beetsterzwaag 26 Jan. 1629, tr. Si rek 
Saeckes, f vóór 26 Jan. 1629 1), zn. van Saecke Sierts 
Teyes en Frouck Focies 2). 

III. Broer Boe les, f vóór 1640, tr. Werael Saeckes, 
f na 1640, dr. van Saeke Sierts Teyes en Frouck 
F ook es 2). 

Uit dot huwelijk: 

1. Sierckje Broers, tr. Dr. tkeol. 3) Hendrik Bothe 
(Botlienius) geb. A s ichendorf, pred. te Beetsterzwaag 1626, 
te Witmarsum 1629, f Witmarsum 2 April 1639, zn. van 
Henricus Bothe. 

2. Frouck je Broers, tr. l)s. Johannes Bouwesz 
Louswolt 4), geb. Leeuwarden 5), stud. te Groningen 1644, 
pred. te Ëxmorra en Allingawier 1647, te Hindeloopen in 
1660. 

3. Boe le Broers, volgt IV. 

4. W ij t s k e Br o e r s. 

5 . T r ij n t j e B roers, tr . P i e t e r N . JS . 

6 . A u e k j e Broers, tr . (ierbrand Pages. 

IV. Boele Broers (Boelens), geb. in 1593, bijzitter van 
Opsterlaud 1640, dorpsrechter en kerkvoogd te Olterterp 
(gein. Opsterland, notaris 16 54, f 21 Oct. 1666, begr. Olter- 

1) Hun dochter Taetske Sirxnia, f Leeuwarden 13 
Deo., begr. Beetsterzwaag 19 Deo. 1672, tr. Beetsterzwaag 7 
April 1622 Johannes Martin us He^mminga, notaris 
te Beetsterzwaag, f 10 Mei 1646 (vermoord op den Dragster 
hooiwegj. , 

2) Frouck b 1 o c k e s was dochter van Focke Teyes en 
Auok Boe les, hierboven vermeld. 

3) Promoveerde Groningen in Juni 1624. 

4) Komt ook voor als Ambrosius Lauswolt. 

5) VOlgens inschrijving als student te Groningen, doch 
ssijrie doopinsclirij ving werd te Leeuwarden niet gevonden. VAN BOELENS. 55 terp 1), tr. 1° Hiltie 01a es es, geb. omstreeks 1601, f 4 
Kov. 1651, begr. Olterterp 1); tr. 2° Antje Durcks. 
Uit liet eerste huwelijk 3): 

1. R i n £ s k e Broers (Boeleus), geb. iu 1628, f Leeu- 
wardeu 3 Deo. 1672, begr. Olterterp 12 Deo. 1672, tr. Beet- 
sterzwaag 8 Nov. 1654 Aeyso Hem min ga, geb. 23 Mei, 
ged. Beetsterzwaag 29 Juli 1632, Olterterp 14 Maart 2) 1690, 
z u . van J o li a u u e s M a r t i u e s en T a e t k e S i r x ra a . 

2. Broer, volgt V. 

3. Claes Boeleus, f Stee uw ijk in 1689, tr. Char lotte 
S ra a e c k, f Steen wijk 12 April 1708. 

Ij Opschrift grafzerk: Auuo Curisti den 21 Octobris — is 
den Heere gerust den Kei-ent vesten en Voorsienigken Boe- 
la r d u s Boelens oud 73 ja-eren iu leven old Bij Hitter van 
Opsterlaudt, Schriever van een compagnie Infanterie sampt 
Dorprechter ende fverekvooghd van Olterterp welke Lichaein 
int cboer. 

Opschrift grafzerk: Anno 1651 den 4 Novembrïs is van 
dees bedroefde werelt verhuist de Eerbare eu Deugtrijcke 
Hiltie Claes es in Leven Huis vrou van de E. Boelardus 
Boelens out ontrent 50 jaeren, waer of t Liehaem alliier 
is begraven. 

2) Deze datum - volgens de bijbelaanteekeuingen — 
verschilt met dien op zijn grafzerk, zie hieronder: 

Opschrift: Den 3 Dec. Anna 1627 is in den Heere gerust 
de Eerbare Kintske Boeleus in leven lluisvrouwe van 
de E. Aeyso Hem min ga, olt omtrent vier en veertigh 
jaeren nae laetende vier Dochters met een zoon en leit 
alhier begraven Den 18 martij 1890 is in den Heere gerust 
Aeyso va(n) Hem m inga in le ven oldt Gedeputeerde Staedt 
van Friesland t ende mede Rechte» van Opsterlandt ende 
Volmacht ten lantsdage oldfc o intro ut 58 jaer, leit alhier 
begraven ende hij begeerde niet dat deze steen in 60 jaren 
eal opgenomen worden. 

Bandschrift: Den .... anno 16. . is in den Heere gerust 
deu Eerenfesten en Discreten Aeyso He mm inga olt om- 
trent jaeren ende leit alhier begraven. 

3) Blijkens zijn testament. III. Fideic. Registratieboek v. 
h. Hof van Friesland fol. 282, waarin hij zijn tweede echt- 
genoote en kinderen noemt. 56 TAN BÜKLENS. 4. Saeck Boelens, geb. in 1636, dorpsrechter en 
ontvanger te Beetsterzwaag, f l Sept. 1666, begr. Olter- 
terp 1). 

5. Wemelcke Boelen a, f 12 Oct. 1666. 

V. Broer Boelens, geb in 1630, schrijver en landmeter, 
bijzitter en ontvanger van Opsterland, f 16 Aug 1676, begr. 
Olterterp 2), tr. IJbeltje M a n c (k) a d a m (n), geb. in 1639, 
f 25 Jan. 1709, begr. Olterterperkerk op 't koor. 

Uit dit imweli/jk: 

1. Bo(e)lardus, volgt VI. 

2. Neeltje Boelens, f na 1728, tr. Elias Wigeri, 
seor. van West-Stellingwerf 1668, f vóór 1728. 

3. Hiltje Boelens, f 20 April, begr. Olterterp 29 April 
1705, tr. Jaoobus Sinnema, geb. in 1650, notaris te Beet- 
sterzwaag 1677, f 30 Mei 1733, begr. Olterterp. 

4. Romel ia (11 o m p k j e) B o e 1 e n s . 

VI. Bo(e)lardus Boelens, geb. in Maart 1667, luit. 
der cav., f 6 April 1730, begr. Olterterp 3), tr. 1 Feb. 1694 
Ypoken Hemrainga, geb. 22 Feb., ged. Beetsterzwaag 24 
Fob. 1665, f Beetsterzwaag 4 Juni 1739, begr. Olterterp 3), 
dr. van Aeyso en Rintske Boelens en wed. van J o- 
hannes Sirxma. 1) Zijn grafschrift luidt: Den len September 1666 is in 
den Heere ontslapen de Eersarne Sako Boelens .Dorps- 
rechter en Ontfanger van Beetsterswaeg olt 28|jaeren . . er 
op 't Ohoer van Olterterp. 

2) Zijn grafschrift luidt: Anno 1676 den ) 6en Augustij is 
in den Heere ontslapen den Erentphesten Broer Boelens 
in leven Bijsitter en Ontfanger van Opsterland ende Schrij ver 
van een Compagnie te voet oud 46 jaeren 4 en leit alhier be- 
graven. Anno 1709 den 25en Januarius is in den Heere ge- 
rust den Deugdrijcke Ebeltie Mangadan wed. wijl de B» 
Broei* Boelens oud omtrent 70 jaeren en leit alhier be- 
graven. 

3) Grafschrift (Langs de randen) Oen 6en April 1730 is iu 
den Heer ontslapen den lieer Boel ar dus Boelens in 
loeven Oldt Luitnt. Commandant over een oompie Paerdeu V A.N BOELENS. 57 Uit dit huivelijk : 

1. Ayso, volgt VII. 

2. AViggerus Ambrosius van Boelen s, geb. 27 Juni 
1669, ged. üeetsterzwaag, commies van Friesland en gecom- 
mitteerde ten landdage 1), f te Beetsterzwaag 19 Mei 1742, 
begr. Ülterterp 1). 

VII. Mr. Ayso (van) Boelens, geb. 28 Aug. 1694, ged. 
te Winiaterp (Öpsterland), eerste - en pres. raad - ord. in 't 
Hof van Friesland 1721, f 16 Juni 1782, begr. Olterterp 2), 
tr. 1° üeetsterzwaag 5 April 1721 Rinske Auckes Lyck- 
lama a Nyeholt 3), geb. iu 1682, + üeetsterzwaag 15 Oct. 
1750 4), dr. van Auck Fiers en Hillegonda Ypckje 
He mm in ga; tr. 2° 18 Aug 1754 Ena Romelia Sakes 
van Idsinga, f in 1795, begr. Oud-Beets, dr. van Sa eek e 
en E r i t i a Lycklama a Nyeholt. 

oldt 63 jaren ende leit alhier begraven (onder het wapen 

Boelens): Den is in den Heere gerust Vrouwe Y pekien 

van Hemminga inleeven wed: wijl. de Heer Boelardus 
Boelens oldt . . . jaeren en leit alhier begraven. 

1) Volgens zijn grafschrift luidende: (Ixngs de randen) Den 
19e May (1742) is ontslapen de WelEd. Heer Wygerus Am- 
brosius van Boelens old — Oomis van Friesland en ge- 
comiteerde ten Landsdage oud bijna 42 jaar. 

2) Wapenbord: Den Hoog Edeleu liestrengen Heer en 
Meester Ayzo van Boelens old - Eerste - en Fresideerende 
Raad ordinarius in den Hove van Friesland etc. etc. oud 87 
jaaren en byna 10 maanden obiit den 16 Juni 1782. 

Grafschrift: (Randschrift:) den 16 Juni 1782 is gerust de 
WelEdelgestr. Heer Ayso van Boelens Raad ordinairs 
in den Hove van Friesland old 87 jaren en bina .... ge- 
storven (onder de ivapcns Boelens en Lycklama). Den 15 
Oct. 1750 is overleden Vrouw JRinsche Lycklama a 
Nijeholt, huisvrouw van de heer Ayso van Boelens, 
old 68 jaaren. 

3) Aangenomen als lidmaat te Beetsterzwaag 6 Feb. 1701. 

4) Wapenbord in de kerk te Olterterp: 1750 (wapens 
Boelens en Lycklama^) De WelEd geboren Vrouwe llinske 
Lycklama a Ny eholt in leven Huisvrouw van den Raats- 
heer Ayso van Boelens oud 68 jaer obiit den XV Octob. 58 VAN" UOELEN'S. Uit het eerste huwelijk: 

1 Boelardus A ug u stiuu s, volgt VIII. 

2. LÜllegonda Yuckjeu van Boelens, geb. 19 Mei, 
ged: Leeuwarden (Groote kerk) 24 Mei 1724, f 16 Maart 
1749, begr. Olterterp 1) 

Uit het tweede huwelijk'. 

3. Y p c k e 11 i 1 1 g o u d ;i v a n Boeleus, geb. Beet- 
sterzwaag 10 Maart 17 56, f 15 Sept. 1789,. begr. Beet- 
sterzwaag, tr. Beetsterzwaag 25 Oet. 1778 li e i n li a r d 
baron van Lynden, geb. Utrecht 6 Mei 1642, kanunnik 
van Oud-mun ster 1770, grietman vau Opsterland 1785, lid 
prov staten van Friesland, lid Staten Generual, t Beetster- 
zwaag 26 Jan. 1819, zn. van Mr. Frans Gedard en Gon- 
st autia Isa Ij e 11a vau d er Muelen 2). Hij hertr. Dron- 
rij p 1 5 A ug. 17 97 C a t h a r 3 n a J o ii a n n a A e b i u g a v a u 
H u tn a 1 d a . 

VIII. Boolardus Augustihus van Boelens geb. 
5 Sept., ged. Leeuwarden (Groote kerk) 9 Sept 1722, 1'Yiesch 
dichter, f 9 Nov. 1777, begr. Harde garijp, tr. Hardegarijp 
5 April 1771 Autje Meilis (Mellinga), ged. Mardegarijp 
18 Sept. 1729, dr van Mei le en Hiuske W r o b bes. 

Uit dit huwelijk: 3). 

1. Atzoo, volgt IX A. 

2. Rinskje Ypkje van Boe lens, geb. 30 Maart 3 763, 
ged. Hardegarijp 10 April 1774, f Leeuwarden 8 Sept. 1820, 
tr. Been warden 16 Jan. 1781 Mr. Ni co ia u's Arnoldi 
Knock, geb. in 1759, grietman van Ooststellingwerf 1780, 
lid der staten vau Friesland, woonde te Makkinga, zn. van 
We ss el Knock. 

3. Hillegonda van Boelens, geb. 13 Aug. 1764, ged. 
Hardegarijp 23 Jan. 1774, f Hardegarijp 14 Juni 1824, tr. 

lf Wapen-bord: ClO DOG XL IX De Hoogwelgebooren Juffer 
Hillegonda Ipckien van Boelens, oldt 24 jaar 9 
maauden en 27 Daagen Obiit den 16 maart 1749 

2) [Jit liet huwelijk van II. baron van Lijnden en V. 
H. van Boelens sproot F r au s Go d a r d A y zo van 
B o e 1 e n s baron van L y iideu. 

3) Deze kinderen werden bij liet huwelijk gewettigd. VAN BOELENS. 59 Leeuwarden 14 Deo. 1784 Mr. Epeus Wiel in ga Huber, 
geb. 11 Sept. 1754, adv. voor den Hove van Friesland, f in 
Juni 1794, zn. van Ulricus Herman üs en Catharina 
Berghuis. 

4 Ambrozius Ayzo, volgt IXbis B. 

5. Ypcke H i n s k e v a n Hoe le us, ge b. Hardegarij p 9 
Dec. 1767, f Oenkerk 17 Oct. 1804, tv. Oenkerk 10Juli'l792 
Miohielde W i t h, ged. Dokkum 14 Aug, 1765, ontv. -generaal 
der Lijfrenten i.i Friesland 1791-86, ontv. -generaal van Fries- 
land 1814-16, f [.eeuwarden 2 Sept 1818, zn. van Jan en 
Wiekje M i n n e ru a . 

A. 

IX. Mr. Ayzoo van Boelen s, geb. 14 Oct 1760, ged. 
Hardegarijp 23 Jan. 1774, raad in 't Hof van Justitie van 
Friesland 1801, f Leeuwarden 7 Jan. 1801, tr. in 1791 Eliza 
Pratj e, geb. Breinen, f Leeuwarden 23 Sept. 1808, begr. 
Weidum, dr. van Johan Heinricb en Sophia Juli a u a 
Platen. Zij hertr. Johan nes Lambertus Huber. 

Uit dit huwelijk: 

1 . Boulardus A u g u s t i n u s , volgt X. 

2. Anua Hillegonda van Boelens, geb. 22 Dec. 1795, 
ged. Leeuwarden 11 Maart 1796, f Draneker, h Klein Laukum 
1 Oct 1826. 

3. Jan Hendrik, volgt Xbis. 

X. B o e 1 a r d u s Augustinus van Boeleus, geb. 
Lesum bij Bremen 12 April 1793, werd kap. der iuf. in het 
8e reg. iuf., f Groningen 30 Mei 1842, tr. Dalen 3 Feb 1837 
Francoise H e n r i e 1 1 e M a d e 1 o n H é d o u, geb. Vel p (G.) 
12 Oct. 1807, f Arnhem 14 Sept. 1866, dr van Hen ri 
Thomas en Anna M a rg a r e t h a Jraroues van Eek. 

Uit dit huiveUjk: 

1 . F 1 i s a b e t h Anna M a r g a r e t h a van 13 o e 1 e n s, geb. 
Grave 14 Dec. 1837, f Kampen 9 Dec. 1871, tr. Arnhem 
1 Aug. 1867 Willem Georges Haarman, geb. Diever 
16 Nov. 1841, kap. der inf., gepens. 1897, f Vught 10 Feb, 
1909, zn. van Fredrik C li rist i aan en Oh ristin a Bar- 
bara Jurgens. Hij hertr. Kampen 15 Mei 1874 Alida 
O e z i n a Job a n n a v a n R ij e n . 30 TAN BOELENS. 2. Anna Hillegonda van Boelens, geb. Groningen 
21 Oct. 1840, , tr. Arnhem 6 April 

L870 Jo hannes Go melis Wichers, geb. Appingadam 
29 Mei 1837, commissaris van politie te Groningen, f Gro- 
ningen 18 Feb 1888, zn. van Mr. Jan Co melis en Jkvr. 
3 u s a n n a Johanna Cathariiia van Suchtelen. 

Xbis Mr. Jan Hendrik van Bo el ens, geb. Lesuinbruch 
16 Mei 1792, burgemr. van Leeuwarden 1840 51, lid der staten 
van friesland, adm van 's Rijks schatkist, commandeur dei- 
Eikenkroon, ridder Nederl. Leeuw, f Leeuwarden 14 Dec. 
1865, tr. Leeuwarden 8 April 1812 GhristinaMedendorp, 
geb. Leeuwarden 23 April 1790, f Leeuwarden 2 Feb. 1859, 
dr. van Klaas en Taetske Cats. 

Uit dit huwelijk: 

1. Taetske van Boelens, geb. Leeuwarden 19 Sept. 
1813, f Leeuwarden 19 Deo 1834 

2. Elise van Boelens, geb Leeuwarden 14 Nov. 1815, 
f Leeuwarden 12 Feb. 1816. 

3. Eliza Christiua van Boelens, geb. Leeuwarden 
20 April 1817, f Arnhem 27 Maart 1868, tr. Leeuwarden 
16 Maart 1836 1) Hendrik Bonifacius van der Ha er, 
geb Leeuwarden 7 Juni 1812, grietman van Barradeel, lid 
der gedep stuten van Friesland, f 's-Gravenhage 24 Dec. 
1852, zn. van Bonifacius en Barbara Jetske Anna 
K n o c k. 

4. Epeus Cato van Boelens, geb. Leeuwarden 10 Nov. 
1818, f Leeuwarden 29 Dec. 1840. 

5. Johanna Henriette ïteinoudina van Boelens, 
geb. Leeuwarden 25 Aug. 1820, f Leeuwarden 10 Jan. 
1849, tr. Leeuwarden 8 April 1842 2) Jhr. Mr. Frans 
J u 1 i u s Jolian van Ey singa, geb. W^mniels 31 Dec. 
1818, achtereenvolgens kantonrechter te llauwerd, rechter 
te Leeuwarden, raadsheer te Leeuwarden, lid prov. staten 

1) Uit dit huwelijk sproot : Jan Hendrik van der Haer, 
die bij K. B. van 12 Juni 1852 vergunning verkreeg den 
naam Boeleus voor den zijne te voegen. 

2) Uit dit huwelijk sproot: Jhr. Mr. Ayzo Epeus van 
van Boelens va n E y s i n g a (1 84 1-1915). VAN BOELENS. 61 vau Friesland 1844, lid le Kamer 1850-94, voorzitter dier 
Kamer 1880-88, kamerheer i b. d., minister van staat 1887, 
commandeur Nederl. Leeuw, f Leeuwarden 16 April 1901, 
zn. van Jhr. Mr. ïdzerd Frans en Wiskje barones van 
Heemstra. Hij hertr. Leeuwarden 1 Juni 1853 Tjallinga 
Aurelia Wilhelraina Ca iridtrrt van W eldereu barones 
Rengers, 

6. Jaooba Oecllia Conradina van Boelens, geb. 
Leeuwarden 20 Sept,. 1822, f Leeuwarden 1 Juli 1864, tr. 
Leeuwarden 27 Mei 1847 Jhr. Mr. Jan Min n erna van 
Haersma de Wit h, geb. Leeuwarden 25 Sept. 1821, griet- 
man van Oostdongeradeel, burgemr. van Oostdougeradeel en 
Leeuwarderadeel, lid prov. staten van Friesland, f 's-Grra- 
venhage 19 Nov. 1889, zn. van Jhr. Mr. Daniël de Blooq 
van Haersma de W i t h en Volker tina Adriana 
Heringa. 

7. Anna Augusta van Boelens, geb. Leeuwarden 20 
Sept. 1823, f Leeuwarden 25 Dec. 1858. 

B. 

IXbis. Mr. Ambrozius Ayzo van Boelens, geb. 
Hardegarijp 19 Maart, 1766, commies ter secretarie v. h. 
prov. bestuur in Friesland 1792, lid van liet Departe- 
mentaal Bestuur van de Ferns 1800, raad in den Hove van 
Friesland 1801, pres. rechtbank te Heerenveen 1812, lid 2e 
Kamer 1825, grietman van Opsterland 1831, f Oldeberkoop 
30 Nov. 1834, tr. Utrecht (Nioolaikerk) 25 Mei 1790 Susan n a 
Co r nel ia Trotz, gel). Demerary 2 Mei 1772, f Olterterp 
22 Jan. 1848, dr van Geoi-g Hendrik en La ment ia 
Catharina Spoers. 

Uit d/it ha/welijk : 

1. Boelardus Augustinus* van Boelens, geb. 18 
Juli, ged. Leeuwarden 19 Aug. 1791, vrederechter te Beet- 
sterzwaag, f Olterterp 24 Aug. 1830. 

2. Laurentia Catharina van Boelens, geb. 4 Feb., 
ged. Leeuwarden 12 April 1793, f Olterterp 15 Juli 1875. 

3. (I e o r g Eendri k, volgt X. 

4. Ayzo van Boelens, geb. 11 Maart, ged. Leeuwarden 
29 April 1795, f ongehuwd. 62 VAN ÖOELIONS. 5. Perdinand Adrianus, volgt Xbis. 

6. Anna van Boelens, geb. 18 Maart, ged. Olterterp 
14 April 1799, f Olterterp 10 Ang. 1888. 

7. Oatbarina Reinardina ifir i t i a v a n B o e 1 e n s, geb. 

2 Feb., ged. Olterterp 15 Maart 1801, f Olterterp 4 Xov. 1869. 

8. Ohristiaan H e n d r i k S o p h i a s, votyt Xter. 

9. A y z o Frans Godard van Boeleus, ge b. 1 2 Juni, 
ged. Olderterp 17 Juni 1808, f ongehuwd. 

X. George Hendrik van Boelens, gei). 27 Maart, 
ged. Leeuwarden 9 Mei 1794, garde d'honneur, luit., rijks- 
ontvanger te Augustiuusga, f Augustinüsga 5 Juli 1867, tr. 
Coe vorden 1 8 Feb. 1825 G e r r a d i j> a F red er i e a J li a u n a 
Jaeoba de Blécourt, ged Coevonlen 26 Juli 1801. f Au- 
gustiuusga 12 Jan. 1838, dr. van Jo hannes en Wobbina 
C a t h n v i n a v a n T r o y e n . 

Uit dit huwelijk: 

Susan na Oornelia Ambrosia van 15 o el en s, geb. 
Augustinusga 23 Aug. 1832, f Leeuwarden 31 Dec. 1886. 

Xbis. F e r d i n a n d Adrianus van Boelens, geb . 12 
Dec. L796, ged. Leeuwarden (Westerkerk) 17 Feb. 1797, litt. 
hum. sfcud. Groningen 26 Oct. L814, kantonrechter te Beet- 
sterzwaag, f Olterterp 26 Oct. 1872, tr. Dautumawoude 23 
Mei 1833 Wil helm in a Itemelia Bergs ma, geb. Dronrijp 
(gein MeualduTnadeel) 15 Jan. 1798, f Nyehaske 4 Maart 
1834, dr. van Jacob Joliaunes en Baukje Zeper. 

Uit dit hu tc dijk: 

Baukje Jaeoba van Boe lens, geb. Nijebaske 23 Feb. 
1834, f Nijebaske 6 Maart 1834. 

Xter. Mr. Ohristiaan Hendrik So phias van Boelens, 
geb. 8 Jan., ged. Leeuwarden 9 Maart 1803, raadsheer in het 
Kol van Overijssel, f Zwolle 26 Juli 1868, tr Zwolle 27 Dec. 
1833 Joha nua Franc iiia liamaer, gal). Zwolle 10 Feb. 
1801, f Velp (G.) 29 Maart 1885, dr. van Dr. Gerard A n- 
t h o n y en Helen a L i n d en hof. 

Uit dit huwelijk: 

1. Heleua van Boelen s, geb. Heeren veen 26 No v. 1835, 
f na 1885. 

2. Ambrosius Ayso van Boelens. geb. Heeren veen 

3 Aug. 1837, f Heeren veen 15 Aug. 1838. VAN IïüELEJsS. (53 li k Susauua Oornelia van Boelens, geb. Heerenveen 
18 Feb. 1839, f Velp (Gr.) 1 Mei 1872. 

4. Antoinette Philippine van Boeleus, geb. Hee- 
renveen 2 Feb. 1841, f Arnhem 3 Feb. 1913, tr. Zwolle 16 
Aug. 1865 1) Jhr. Mr. Ru dolf Sa n d b e r g, geb. Zwolle 6 
Juni 1836, oud-ad v. -generaal bij het gerechtshof te Arnhem, 
zn. van Jhr. Mr. Johannes Al bert as en Berendina 
Wilhelm iua Theodura van Bommel. [Beetsterzwaag, 
v. Boelenstate en Arnhem. j 

(Bewerkt door ü*. J. 1), Vomela Nieuwenhuis Nyegaurd te 
Beetsterzivaag en D. G. van Jiipen.) 

BIJ LA G F *), 

Familie-bij belaauteekeningen (Origineel berustend bij Jkvr. 
San d berg te Olterterp, A° 1921). 

Op den 22 January 1622 ben ick Johannes Marti nus 1) 
notaris publ. aan Taetske Sirxs(ma) verloofde geworden 
ende den 7 appril 1622 in de kerk op de Swaegh 2j opeen 
Woensdagh getrouw dt mot Taiotske Sixmas. 

Op 27 February 1623 is Ta3tske Sirxs myn lieve huisfrou 
in de kraem bevallen met een jonge soon s'avens tusken 9 en 
10 ueren, ende in op den 5 rnartiy 1623 op den Swaegh 
dooi* Doetneny Johs. liruine Si rek gedopdt. 

Den 4 Ooktober 1624 is Taetske mijn voorschreven huis- 
frou omtrent 2 ueren nae mtddernachdt in de kraem bevallen 
met een jongeduehter ende is den 13 Ooktober 1624 op de 
Swaegh door üoemeney Joes Bruijne gedo^pdt li i 1 1 i e nae 

1) Uit dit huwelijk sproot: Jkvr. Berendina W ilh el- 
min a Theo do ra Sa nd berg, geb. Ambt-Almelo 27 Mei 
1866, tr. Arnhem 21 Juli 1892 Jhr. lierman Hendrik 
San d berg van Boelens, geb. k Llooge veen 24 April 1864, 
oud-seetie-ing. S. S., zn. van Jhr. Mr. Abraham Matthias 
Cornelis S a n d berg en Gatharina C e c i 1 i a [ü vers. 

2) Wij geven hier een afschrift van ,, Bij belaauteekeningen" 
daar deze kunnen dienen tot staving der voorafgaande gene- 
alogie. 

3) De inschrijver was .) . M. Hemminga. 

4) Beetsterzwaag. 64 VAN BOELENS, haer bus ter ende is door ......Sierkx haer moey ten doep 

gehouden. 

Den 1 November 1626 is Taetske mijn voorschreven 
huisvrou inde kraeme bevallen van een jonge soon, omtreudt 
2 ueren nae middernachdt ende den 12 november 1626 op 
de Swaegh van Hendrik 1) (Bothe) gedopdt Wigger nae 
Wigger Sickma ende is van syn moey Frouek Sickraa 
ten doep gehouden. 

Op den 2 Januerarij 1629 is myn dochter Hiltie gestorven 
omtrendt elf uere voornoen ende is den 4 derselven mandts 
op Bexser swaegh kerckhof te suijden van de toren bij Si rek 
Sackes haer beste vader begraven. 

Den 26 Jauuerary 1629 is myn huijsfrou Taetske Sirxs- 
moeder Haek Boel es, weduwe van Sirck Saeckes on« 
trendt 7 a 8 ueren voornoen verstorven. 

Op 19 Januurary 1629 2) omtrendt 9 a 10 ueren is myn 
soon Sierck gestorven ende den 21 dieto bij malkander bij 
Hiltie begraven ende alsoo alle drie in één graf begraven 
op beedtsterswaghster kerckhof ten Suijden .van de toren. 

Den 22 April 1629 s' morgens tusgen drie en 4 ueren is 
mijn huisfrou met een joughsoon in de kraem bevallen, die 
wiy noemen Sirck, na ons overledene soon. 

Den 10 Appril 16;M op Paesdagh omtrendt 7 ueren nae 
noen is myn lieve huisfrou in de kraem bevallen met een 
jonge soon, die ontrendt een kartiers uer heeft geleefdt en 
doen wordt gestorven en opden 12 Appril 1631 begraven 

Den 23 May 1632 «'morgens om 8 ueren is Taetske 
mijn huisfrou met een jonge soon in de kraem bevallen 
welcke genaemdt is Aeyso Johannes 

Op den 29 Juni 1632 gedoept. 

Den — novembris 1636 3) is myn beschreven huisfrou 
in de kraem bevallen met een dochter gfenaemdt Haeokien 
Den 23 Oótobër 1636 is myn huisfrou in de kraem be- 

1) Ds. Hendrik Bothe (Bothenius) pred. te Beetsterzwaag. 

2) Blijkbaar hebben de inschrijvingen niet terstond plaats 
gehad, daar deze niet in chronologische volgorde voorkomen. 

3) Dit jaartal of' dat der volgende inschrijving moet on- 
juist zijn. VAN BOELENS. 65 vallen van een jonge soon s'morgens om fier ueren Mar- 
tinues nae mijn fader genaemdt 

Den 19 meij 1641 s'morgens omtrent • 4 ueren is myn 
lieve soontie aen de kinderpocken in den Heere gestorven 
te weeten Martinues Johannes. 

Anno 1646 tusken den 9 en 10 mey is ons beste fader 
Johannes Martinues Hem m i nga op Drachter Hooij- 
wegh in den Heere gerust ende schelmachtigh vermoordt. 

(Tot hiertoe van de hand van notaris Johannes Hemminga 
Martinuszoon, het volgende is aangeteékend door Ayso Johannes 
Hemminga.) 

Den 29 Desember 1650 is gestorven ons oom dr. Sirck 
Hemminga omtrendt tusken 9 en 10 ueren d'avends tot 
Lyuwarden op het tuynen. 

Den 8 Novembris 1654 hebben wij Ayso Hemminga 
ende Rinske Boelens met malkander getrouwdt in ons 
kerck op Beedsterswaegh op een Sondagh getroudt. 

Den 20 Juli 1555 is mijn lyeuve huisfrou Rinske Boelens 
in de kraem bevallen met een jongedochter , die gedoepdt is 
den 22 July 1655 door dorniny Schuring ende genaemdt 
Hiltie. 

Den 18 Augusty 1658 is mijn lijeuve huisfrou Rinske 
Boelens in de kraem bevallen met een jongedoohter die 
gedoept is in ons kerck den 23 Augustij 1659 en genaemdt 
Hackien (Hemminga) 

Den 21 February 1661 is mijn lieve huisfrou Rinske 
Boelens in de kraem bevallen met een jonge dochter die 
gedoepdt is in ons kerck den 24 Febraarij 1661 en genaemdt 
is Taetske na haer beste moeder. 

Den 22 Februarij 1665 is myn lieve huisfrou Rinske 
Boelens in de kraem bevallen met een jonge dochter, die 
gedoepdt is in ons kerck den 24 Fekruary 1661 en genaemdt 
is I p k ie n 

Den 1 Jauuarij 1670 is myn lieve huisfrou Rinske Boelens 
in de kraem bevallen van een jonge soen, die gedoepdt is in 
ons kerk den 9 January 1670 en is genaemdt Jan. 

(liet volgende is aangeteékend door Ypjcien Hemminga de 
tweede vrouw van Boelardus Boelens,) 

Den 3 Desember 1672 s'morgens omtrent 3 ueren is in 66 V A. N BOELENS. den Heere gerust ons lyeuve moeder Rinske Boelens 
(vrouw van Ayso Hem min ga) tot L) r u warden op het tuijnen 

huis van. Auoke Adtma's op deu 12 December 

1672 van Lyuwarden met eenige peerdensleeden oover ijs 
gebrachdt ende op het koer in Olterdorper kerek begraeven 

daer mijn faeder der bij te leggen. 

Den 13 December 1672 is mijn lieve beste moeder" 
Taetske Sirxsma in deselve huisinge alwaar mijn moeder 
is gestorven tot Lyuwarden s'avens omtrendt tien ueren en 
is op den 19 Decembris met eenige peerden en sleeden 
oover is nae Besterswagh gebrachdt en begraeven up het 
kerckhof tot Beedtsterswagh op het suidt van den toren 
begraven. 

Den 22 Juni 1673 is ons ondtstorven aen de kinderpoc- 
ken ons eenighste broer Johannes Hem min ga binnen 
Liuwarden op het tuijnen s'morgens omtrendt 5 ueren en 
is op den ditto tot Beedtsterswaegh op het kerckhof op de 
suidsidde van de toren begraeven. 

Den 15 Nov 1681 is mijn Oon dr Wiggerus He m- 
minga in den Heere gepusdt s'morgens, omtreudt tusken 
drie en 4 ueren en is op den 24 N"ov 1681 op beedtslers- 
waghster kerckhof begraeven op het suid van de toren oudt 
51 jaer 

Den — 1689 is ons Oon Nickklaes Doelens in 
den Heere gerusdt tot Steenwick ende leijdt aldaer be- 
graeven. 

Den 12 Appril 1708 is ons moy Klaske Smaecks' 
weduwe Boelens overleden s'morgens om 3 ueren ende leydt 
tot Stienwick begraven 

Den 16 Aug 1676 is in den Heere ontslaepen den Eer- 
saemen Broer Boe lens in leeven Bysitter en Ontvanger 
van Opsterland, en. selir van een compette voet old46jaeren 
en leijfc tot Olterterp op 't koor van de kerek begraven. 

Den 12en November 1736 is seer Christelijk overleeden 
Rinske Sinnema, old sijnde — jaeren, huijs vrouw van 
de brouwer Adolf Cop, nae dat zy vier weeken old craems 
vva.-i, naelaetende twee kinderen Tjerckjen en 't craemkindt. 

Pen 4 Juny 1739 is overleeden ongeveer een quartier 
nae acht ueren myn waerde moeder Y pek jen van Hem- VAN BOELENS. 67 mi nga, wede Boelardus Boe lens aen eeu borstquael 
en verval van kraghten. 

üp den 12 Augustus 1688 is in den Heere gerusdt myn 
lieve man dr Johannes Sirxma aen liet lameyn ge- 
storven, dat omtrendt een kalf jaer keeft gëdeurdt ende 
leydt in Oldekover kerck tot Lyuwarden begraven (gezclireven 
door Yp c kj en He m m i m. ga.) 

Op den 9 November 1688 is in den Heere gerusdt myn 
suster Taetske van He mm inga ende is aen de kinder- 
pooken gestorven, naelaetende twee doekterties het jongste 
oldt ses weeken (oudt in kaer 27 jaer) 

Op den 14 Maerty 1690 is in den Heere gerusdt mijn lieve 
Vaader oldt in syn 59 jaer, nalaetende 3 dochters, leydt in 
de Olderdorper koor begraeven (A ij s o v. Hem min ga J. 

Op den 1 Febryvarij 1694 syn ick weeder getroudt aen 
myn neef Boelardus Boeleus, luijtenandt te peerde) 

Op den 28 Augusty 1694 is mijn Sontie Aijso Boelens 
de morgens omtrendt 6 a 9 ueren geboeren ende is tot Winia- 
terp van myn olste suster Hiltie Hem min ga te doop 
gehouden, omdat syn vaader in het leeger was. 

Op den 27 Juny 1099 is Wigge nis Ambroijs Boelens 
geboeren en tot Beedtsterswagh van syn faeder te doep ge- 
houden en door domeny Lydius gedoepdt. Den 25 November 1704 is ons neef Broer Sinnama 
van een Geldersman, oock een Studdent sinde, genaemdt 
Hasward tot Franiker op bet Bolwerck doodtgesteeken om- 
trendt een maendt a 2 voor 't voltreoken van syn stuidije 
ende is op den 4 Desember 1704 tob Oltercorp tot droefheydt 
van syn olders in de kerck aen het koer begraeven 

Den 17 Appril 1705 sinde Donderdughsnackts om twaelf 
uren is in de kraem bevallen Hiltie Boe lens met een 
jonge soon ende seer spoedigk verlosd, doek ket kintie ter- 
stondt seer fio, ende is omtrent een kalf ueer, nae sijn 
verlossinge gestorven ende sij is omtrent tien ueren synde 
donderdagk voor de middagh in seer stereke tam ienen ge- 
fallen, dat kontinuure gedeurdt heeft tot aen Saturdaghavens 
aen 9 ueren sonder spreek en, maer heel'dt doen tusken Sa- 
turdagk en Sondaghs naohdts gedeurieh met verstandt ge- 68 TAN BOELENS. spreoken doch haer zeer weynich met de weereldtse dingen 
noch met haer kinders bemoeijdt ende is soo de Sondagh 
voor de middagh tot ons aller droefheidt omtrent 8 ueren 
deeser weereldt ooverleeden, sinde den 20 Appril 1705, 
naelaetende 6 dochters en een soon ende is op den 29 Appril 
1705 bij haar soon folgens haer furige begeerde in Olterdorper 
kerck begraven 

Op de — Ooktober 1707 is ons swager de sicktaris Wig- 
gerij Lick lama van West-Stellingwerf ooverleeden ende 
leyd tot Wolvega in kerck begraven. 

Den 25 Januvarij 1709 is in den Heere gerust mijn 
mans moeder Ibeltje Manchendam, nae een week a 2 
siok sinde ende lange jaeren met een borstsickte gekweldt 
sinde ooverleeden ende leijt in Olterdorpperkerck begraven 
op het koer — obiit omtrendt 70 aer Den 1 Maerdt 1715 is in den Heere gerust ons swager de 
oldsisktaris Augustinus Sicklama naedat hij wel 2 jaer 
met een beroerde geseuckeldt heeft ooverleeden op een frij- 
dagh morgen om 3 ueren ende leijt op het koer in Olterdorper 
kerk begraven # ) 

Den 20 Juny 1715 is myn lieve suster op een Dinsdagh 
avent om 5 ueren ooverleeden naedat sy met een groet 
verlangste als met uijtgestreckte armen haer Verlosser te- 
genmoete sagh met freughde voor haerselver uijt dit tranen- 
dal in het euwige oovergegaen naeda sij omtrendt een half- 
jaer met een onbedencklicke pinne foor in haer lichaem ende 
in haer lenden belaeden was ende leijt op het koer in Olter- 
dorpperkerck begraven, (deze is Haeckien v. Hemminga 
Wede B e y n t a m a) 

Den 14 Sept 1720 is in den Heere gerust Pier ij ia Lic- 
klama, Haedtordinarus in den hove van Frislandt op een 
Saturdagh noen om 9 ureu, oldt in syn feertighst jaer, nae- 
laetende een soonte en een doghter, naedat hij op Paes 1720 
6 jaeren getroudt had geweest ende is benaght folgens zijn 

*) (Volgens Grafschrift te Olterterp is de hr Lycklama 
22 Febr. 1715 overleden dan zou 1 Maart zijn begra- 
fen i s dag wezen.) VAN BOELENS, 69 begeerte op het koor tot Oltertorp begraven, heeft 3 weecken 
en 2 daegen aen de koordt sick geweest en is de spreu (?) 
gestorven. 

Den 20 October 1620 is in den Heere gerust Katrinna 
Jan soonijus, weeduwe van de Raedsheer Lick lama, 5 

Weecken nae haer man, oud ende leydt tot Jorwerdt 

in de kerck begraven. 

Den 6 Appril 1721 is mijn soon Ayso Boelens ge- 
troudt met zijn nicht Rinske Licklama op Beedtsterswagh 
des aftermiddaghs. 

Dei* 5 September 1722 is Rinske Lick lama tot Liu- 
warden in de kraem befallen van een jonge soon om 10 
uren foor de middaghs ende is de woensdaghs daernae in 
de grote kerck van sijn fader Aijso Boelens laten doepen 
met de naem van Bolardus Augustinus. (Rinske Lyc- 
klama was dochter van Auck Piers Lycklama en 
Hillegonda Ypckjen Hemminga.) 

Den — Augustij 1722 is Rinske Baoker (Hemminga) 
ooverleeden ende is in de kraem gestorven nalaetende 3 
soonen en 4 dochters. 

Den 16 Ocktober 1723 is Ayso Licklama Sicktariis 
oover Opsterlandt ooverleeden, old in sijn drie en dartichste 
jaer aen de geele sickte. 

(Dit is Ayso Hemminga Lycklama a Nyeholt) 

Den 6 Appril 1730 is mijn lieve man Boelardus 
Boelens aen een beroert aen sijn lincker sidde van 9 dagen 
omtrendt een kwattier des avens nae seeven urer in den Heere 
Gerust, sinde op een donderdag, oudt een maendt oover de 
63 jaer. 

Den 14 Augustij 1730 is in den Heere gerust myn suster 
Hiltie van Hemminga, naedat sij een tijt langh met 
benautheijdt in de borst is gekw*eldt geweest in haer 76 
haerder ouderdom ooverleeden 

(Deze Hillegouda Ypckien Hemminga, geboren 20 
Julij 1655, huwde Auck Piers Lycklama) 

Den 29 October 1732 is overleeden Hiltie Wiggerij 
in den ouderdom van in 't seven en feertigste jaer, nae- 
laetende 3 soonen en 2 dochters. 

Den 20 Jauurary 1733 is ooverleeden sicktarus (Elias) 70 VAN BOEL DN' S. Wiggerij, nae eeu sickte van 14 uren naelaetende een 
sooutie. 

Den 1 Maerdt 1733 is ooverleeden Acke — nae een 
sickte van 14 weeeken, uaelaetend 2 soonen en 2 dochters 

Den 16 Maerdt 173*} is ooverleeden J a n c k e Sin nam a 
nae een sickte van 2 ja er eu 10 raaenden, naelaetende 1 
soontie 

Don 30 Mey 1733 is Jakobes Sinnama ooverleeden 
aen een sickte van ouderdom, otidt 80 jaren naelatende 
3 dochters en 1 soon, leijt tot Ulterdorp in degangh hij syn 
frou eu kinders begraven. 

Op een oud Bijbelblad. 

Den 19 Meij 172 1 is Rinske Licklama in de kraem 
befallen van een wonde dochter gedoep tot Lijuwarden in 
de Grote kerok genaemdt Hillegonde 1 p p e na haer beijde 
grodtmoeders (se.irge gebooren den 19 mey 1724 sijnde een 
Vrydaghj 

Den 1 November 1738 is overleeden Linve Sinnama, 
nae dat langh met feel gesuckkeldt heef. 

Den (onleesbaar-) is Eecke Sinnama oo verleden, naedat 
sij 14 dagen aen de blijdts (?) koorts [onleesbaar) geleegen 
heeft. 

Am brosius Ayzo van Boelens getrout met S u z a n n a 

Go r nel ia Trotz den 23 May 1790 te Utrecht in de 

Klaaskerk- 
Den 18 July 1791 ia S u s a n n a C o r n e 1 i a B o e 1 e n s bevallen 

van een zoon op eeu maan dagnacht «juartier voor twaalf, 

dien gedoopt is met naeme Boelardus Augustinus 

Den 4 February 1792 is bevallen S. 0. B. van een dogter 

op een maandagnacht quartier voor 12, die gedoopt is met 

naeme Laurentia Cafcharina ' 

Den 27 Maart 1793 is bevallen S 0. B. van een zoon op 

een Woensdagnacht om 12 uuren, die gedoopt is met naame 

George Hendrik 

Den 11 Maart 1794 is bevallen S C. v. B. van een zoon 

oo een vVeensdagm iddag ten Óen uuren, is gedoopt met naame 

Ay zo, allen gedoopt op een Vrijdag in de Westerkerk binnen 

E.eeuwa rden 

Den 12 December 179b' is bevallen Susan na Oom el ia VAN BOELENS LAAN. 71 Boeleus van een zoou op een Maandagmiddag circa half 
drie, is gedoopt met naame F er d i n an d Adriaans, ge- 
doopt in de Westerkerk door domeny Eppens. 

Den 18 Maart 1799 is be vallen Susan na Cornelia 
Boelens vau een dogter op een maandagavond om 6 uurjen, 
is gedoopt met naamen Anna, gedoopt te Olterterper kerk 
14 April 1799, gedoopt door Ds dominy Kloeck. 

Den Febr. 1801 is Susanna Cornelia van Boelens 
geb. Trotz bevallen van een dogter op maandag morgen 

4 uure te Olterterp, is gedoopt met naamen Catharina 
Khijnherdina Eritia, door dominy Cloeck te Olterterper- 
kerk 15 Maart 1801 peet en meter .Thr en V r re vau Lyndeu 
(f te Olterterp 4 Nov 1869 begraven te Olterterp 8 Nov 
1869 op 't oudkerkhof v. Boelens op den Ureterperweg ). 

Den 8 Januari 1803 is Suzanna Cornelia v. Boelens 
bevallen van een zoon met naamen Christiaan Hendrik 

5 o p h i a s 

Den 14 Juny 1808 is bevallen van een zoon Susanna 
Cornelia v. Boelen s met name Aijzo Frans Godard, 
gedoopt 17 July 1808 Olterterp. 

LAAN. 

Protestant (Doopsgezind.) 

Wapen: In blauw een gouden Mercuriusstaf en een gouden 
schildhoofd beladen met drie zwarte molen steenen . Helmteeken : 
de Mercuriusstaf iussclien ren blauwe vlucht Dekkleeden: goud 
en blauw. Wapenspreuk : Quae mergi nequeunt nisu majore 
resurgunt. 

Mr. W. F. J. Laan, wonende op huize Singraven te Bene- 
kamp, voert: Gevierendeeld:!, en JT* het bovenbeschreven wapen; 
II. en III. opnieuiv gevierendeeld : a en d. in blauw twee schuin 
gekruiste zilveren haringen, waarboven een gouden kroon; b.eno. 
in zilver dirie groene klaverbladen. (Prins). Helmteeken, dek- 
kleeden en wapenspreuk als boven. 

Genealogie. 

I. li emmert Laan, tr. T r ij n t j e J a n s H a r t O g, geb- 
in 1645, f 4 Juli 1731 (oud 86* jaar). 72 LAAN. Uit dit huwelijk: 

1. Jan Remmertsz. Laan, f jong. 

2. Jan, volgt II. 

3. Maartje Remraerts Laan, f Middelie 12 Dec. 1738, 
tr. Siemon Schaap. 

4. Dirk, volgt Ilbis. 

5. Lij s bet Remmertsz. Laan, tr. Siemon Pos. 

6. Claes Remmertsz. Laan, f jong 

II Jan Remmertsz. Laan, geb. in 1670, f Middelie 20 
Nov. 1744 (oud 74 jaar) tr. 1° Maart je Simonsdr. Anker. 
Uit dit huwelijk: 

1. Immetje Jans Laan, overluid Edam 15 Maart 1790, 
tr. 1° RensPietersz. IJs; tr. 2° Simon Klaesz. Pauw. 

2. Grietje Jans Laan, woonde te Middelie, tr. Cor- 
nelis Pietersz. Draaks. 

3. Remmert Laan, f jong. 

4. Siemon Laan, f jong. 

5. Jan Laan, f jong. 

6. Siemon Laan, f jong. 

7. Lijsbet Laan, f jong. 

Ilbis. Dirk Remmertsz. Laan, geb. Middelie in 1683, 
bezat land aan het Warmoespad te Wormerveer en gelegen 
bij het huis later bewoond door zijn jongsten zoon Jacob 1), 
f Wormerveer 14 Deo. 1727 (oud 44 jaar) tr. Edam 19 Feb. 
1708 Trijntje Pieters Roos, geb. Middelie in 1684, 
f (vermoedelijk Wormerveer) 9 Dec. 1747. 

Uit dit huwelijk: 

1. Pi eter, volgt III. 

2. Lijs bet Laan, geb. Middelie 25 Sept. 1710, f Middelie 
27 Nov. 1710. 

3. Lijsbet Dirks Laan, geb. Middelie 26 Feb. 1712, 
ged. Wormerveer (Friesch Doopsgez. gem.) 30 Maart 1737, 
ging in 1753 tot de Herv. Gem. over, f 30 Jan. 1783, tr. 

1) In 1750 worden genoemd de erven van de wed. Dirk 
Laan, als eigenaars van land aan het Warmoespad te 
Wormerveer. belend aan een huis toen bewoond door haar 
zoon Jaoob Dirksz. Laan, waarin een zuster 1/12 part 
bezat. LAAN 73 Westzaan 18 Nov. 1736 P i e t e r T h e u n i s z. d e Jong(h), geb 
Wormerveer in 1708, f Wormerveer 4 Deo. 1749 1); tr. 2° 
Wormerveer 90 Dec. 1750 Pieter Kaagman, schoolmr. in 
de Rijp, f Wormerveer 31 Aug. 1779, wedr. van Trijntje 
D i d a m e. 

4. R emmert, volgt Illbis. (blz. 74.) 

5. Trijntje Dirks Laan, geb. Middelie 13 April 1714, 
ged. Wormerveer (Friesck Doopsgez. gem.) 7 Feb. 1737 2), 
f Wormerveer 8 Feb. 1737 3). 

6. Jacob, volgt Illter (blz. 85.) 

7. Jan Dirks z. Hartog, volgt Illquater. (blz. 85.) 

8. Aagje Dirks Laan, geb. Middelie 16 April 1722, 
ged. Wormerveer (Fries ch Doopsgez. Gem ) 30 Maart 1743, 
f Wormer 28 April 1753, tr. Westzaan 27 April 1749 
Jacob Cornelisz. Mol, ged, (Doopsgezind) Wormer "in 't 
najaar op 't Avondmaal" 1738, vertrok in 1762 naar Krom- 
menie, f 29 Jan. 1770, wedr. van Antje Dirks. 

9. Grietje Dirks Laan, geb. in Juli 1724, j in Meï 
1725. 

III Pieter Roos (alias Pieter Dirksz. Laan) 4), 
geb. 11 Deo 1708, ged. Wormerveer (Friesch Doopsgez. Gem.) 
29 Maart 1732 5), f Wormerveer 7 Juni 1763 6), tr. West- 

1) Pieter Theunisz. de Jongh te Wormerveer liet, 
blijkens de registers der Coll. erfenissen te Wormerveer, ten 
behoeve zijner vrouw Lijs bet Dirks Laan, na l/4 part 
in zijn huis op het Hennepad, bewoond door den overledene, 
1/12 part in een huis op het Warmoespad bewoond door 
Jacob Dirksz. Laan belend het land van de erven de wed. 
Dirk Laan, alles samen ter waarde van /' 574. list. 6. d. 

2) Op haar ziekbed. 

3) Volgens het Lidmatenboek; volgens het ,, Familieboek" 
f 1 Mei 1737 

4) In het lidmatenboek ingeschreven als: Pieter Roos 
D. Laan (waarbij gevoegd:) of Pieter Dirkse Laen. 

5) Volgens Familieboek 5 April 1732. 

6) Volgens het Lidmatenboek. Volgens het Familieboek" 
f 8 Juni 1763. Doodboek We3tzaan: Dirk Laan geeft aan 
'tlijk van Pieter Laan te Wormerveer /' 3. — 9Junil763. -74 LAAN. zaan 13 Juni 1734 Trijntje Jansdr. de J o n gli, geb. Wor- 
merveer in 1708, f Worinerveer 23 Feb. 1769 1). 

Uit dit huwelijk: 

1. Dirk Pietersz. Laan, geb 5 April 1735, ged. Wor- 
inerveer ( Friesch Doopsgëz. Gem.) 26 Maart 1757.. f Woriner- 
veer 10 Juli 1767, tr. Westzaan 17 Juni 1759 Trijntje 
Dirk s B ree uw e r, f War mei- veer 2 Oct. 1 7 G7 of 9 Jan. 
1770 2). 

2. Eefje Pietera Laan, geb. 30 Oct. 1737, ged. Wor- 
inerveer (Friesch Doopsgez. Gem.) 2(5 Maart 1761, f 28 Maart 
1768, tr. Westzaan 8 Mei 1763 Har rik Jacobsz. Riet- 
vink, geb. Wijde Worm er. 

3. Trijntje Pieters Laan, geb. 23 Mei 1741, f 15 Juni 
1741. 

4. T r ij n t j e Pieters Laan 3 ). geb. 4 Jan 1750, 
wuomle in 1775 te de Rijp, f 19 Nov. 1823, tr. (Regt op 
trouwen bet. de Rijp 6 Oct. 1775) Jacob Marsman, 
wonende te Schermerhorn. 

IHbis. Rem ra er t Dirk sz. Laan, (blz 73.) geb. 13 
April 1714, ged. Worinerveer (Fr. Doopsgëz. Gem.) 30 Maart 
1737, molenknecht-, f Worinerveer 24 Dec. 1786, tr. Wormer 
veer (Fr. Doopsgez. Gem.) 14 Juni 1741 4) : ; . - t j e A d r ia a n s 
Reus, geb. Barsingerhorn in Maart 1716, f Worm er veer 
6 April 1792 5) of 1797. 

Uit dit huwelijk: 

1. Trijntje Remmerts Laan, geb. 28 Juni 1742, ged. 
Wormerveer (Fr. Doopsgez. Gem.) 26 Maart 1763, f Wor- 
inerveer 24 Jan. 1813, tr. Westzaan 17 Juni 1.770 A ris 
Willemsz. Pinke(n), geb. Wormerveer 22 Oct. 1745, 
olieslager eerst te Knollendam, dan te Wormerveer, f Wor- 
merveer 22 Maart 1809. fc 

1) Doodboek Westzaan : Aangegeven 27 Feb. 1769: Trijntje 
Jans de Jong, wed. Pi eter Laan te Wormerveer ƒ3. — 
1 minderj. kind en 1 kindskind. 

2) Op beide datums overleed een T r ij n t j e D i r k s 
B r e e a w e r. 

3) Ook wel Trijnje Roos genaamd. 

4) Volgens trouwboek Westzaan 18 Juni 1741. 

5) Volgens Lidmatenboek. LAAN 7 5 2. Dirk, volgt IV. 

3. Adriaan, uoZ^i IVbis. 

4. J au Rem m erts z. Laan, geb. 4 Nov. 1748, ged. 1) 
(Fr. Doopsgez. Gein.) 19 Maart 1769, f Wormerveer 21 
Maart 1769. 

5. Piet er, volgt IVter. (blz. 85.) 

6. Gérrit Laan, geb Wormerveer 22 Jan. 1753, f (ver- 
dronken) Wormerveer 31 Deo 1764. 

7. Jaoob Laan, geb. Wormerveer 8 Dec. 1754, f Wor- 
veer 17 Mei 1757. 

8. Geertje Laan, geb. in 1756, f Wormerveer 27 Maart 
1763. 

IV. Dirk Rem inerts/, Laan, geb 22 Sept. 1744, ged 
Wormerveer (Fr Doopsgez. Gem.) 23 Maart 1766, ,,kop- 
looper" 2) 1765, diaken Fr. Doopsgez. Gem. 1780-91, oprichter 
der firma Wessanen &■ Laan, (hij associeerde zich 22 Maart 1765 
met Adriaan Wessanen, deze compagnieschap werd 10 Jan. 
1789 ontbonden, doch de zaken werden onder dezelfde firma- 
naam door Dirk Laan voortgezet) f Wormerveer 27 Feb. 
1791, tr Koog a/d Zaan 27 Dec. 1767 G uurtje Claes 
Zevenhuizen, woonde te Koog a/d Zaan, t Wormerveer 
6 Maart 1795, dr. van Claes Gerrrtsz. en Lijsbet Pieters 
en wee*, van Jan Lely ,)v. 

Uit dit huwelijk: 

Re mm er t Laan. geb. Wormerveer 27 Feb. 1772, f Wor- 
merveer 15 Juni 1775. 

IVbis. Adriaan Laan, geb. 14 Sept. 1746, ged. Wor- 
merveer (Fr. Doopsgez. Gem.) 20 Oct. 1768, landbouwer in 
de Buge Worm er, f Wormerveer 18 Jan. 1812, tr. 1° 27 Dec. 
1772 Lij 8 bet Klaas Smit, geb. Wormerveer 23 A pril 1741, 
f 27 Juli 1788, dr. van Klaas Kl*aasz. Smit; tr. 2° 3 Juni 
1798 Jannetje Koningh, geb. Graft 5 Juni 1745, f Wor- 
merveer 18 Maart 1818 3). 

Vit liet eerste huwelijk: 

1. Stij n tj g Laan, geb. Lnge Wonner 8 Oct. 1774, f Lnge 
Wörmer 31 Oct. 1774. 
1 ) ( ){) zijn ziek bed. 

2) Koplooper == schaalder == collectant. 

3") In haar o vorl ijdensact e worden linro ouders niet vermeld. 76 LAAN. 2. R emmert, volgt V. 

3. S tij ritje Laan, geb. Enge Wormer in 1776, f Enge 
Wormer 29 Mei 1776. 

4. Klaas Laan, geb. Enge Wormer 7 Oct. 1778, f 25 
Aug. 1809. 

V. Remmert Adriaans z. Laan, geb. Enge Wormer 
8 Jan. 1775, koopman, lid der firma Wessanen & Laan 1795- 
1831, f Wormerveer 23 Jan 1831, tr. 1° Wormerveer 4 Juni 
1797 Jannetje Hendriks Koekebakker, geb. Wor- 
merveer 30 Dec. 1774, f Wormerveer 19 Maart 1798, dr. 
van Hendrik en Lijsbet Jans Bakker; tr. 2° Wormer- 
veer 17 No v. 1799 Grietje Jans Kuyper, geb. Krommenie 
14 Feb. 1779, f Wormerveer 11 Maart 1855, dr. van Jan 
Jacobs z. en Guurtje Oornelis Stolp. 

Uit het eerste hwwelvjh : 

1. Jannetje *) Laan, geb. Wormerveer 12 Maart 1798, 
f Wormerveer 30 Aug. 1854, tr. Wormerveer 18 Juni 1820 
Jan Kou w er, geb. Zaandam 6 Dec. 1792, boekhouder, 
f Wormerveer 30 Nov. 1876, zn. van Jan Heertjes en 
Aagie Jans Hoorn. 

Uit het tweede huwelijk: 

2. L ij s b e t h Laan, geb. Wormerveer 17 Oct. 1800, f Krom- 
menie 7 Aug. 1852, tr Wormerveer 25 Juli 1824 Dirk van 
Leyden, geb. 16 Mei, ged. Krommenie 20 Mei 1803, koopman, 
f Krommenie 25 Juli 1850, zn. van Gerrit en Sijtje 
Yff. 

3. Jan Laan, geb. Wormerveer 15 Oct. 1802, f Wormer- 
veer 14 Nov. 1802. 

4. Jan, volgt VI. 

5. Guurtje Laan, geb. Wormerveer 22 Nov. 1805, 
t Krommenie 28 April 1875, tr. Wormerveer 10 Dec. 1826 
Barend Aten, geb. Wormerveer 25 Juli 1804, grutter, 
f Krommenie 15 Oct. 1878, zn. van Willem en Guurtje 
Groot. 

6 AdriaanLaan, geb. Wormerveer 23 April 1807, 
f Wormerveer 18 Mei 1807. 

*) Eerst genaamd Lijs bet, doch toen haar moeder in 't 
kraambed overleed, vernoemd Jannetje. LAAN. 77 7. Adriaan Laan, geb. Wormerveer 15 Nov. 1808, 
f Wormerveer 23 Dec 1808. 

8. Adriaan Laan. volgt VIbis. 

9. Stijn t je Laan, geb. Wormerveer 27 Oet. 1812, 
f Loohem 13 Juni 1879, tr. Wormerveer 28 Deo. 1837 Hen- 
drik Paulus Pieper, geb. Amsterdam 1 Dec. 1812, koop- 
man, f Amsterdam 3 Juni 1876, zn. van Maurits Frans 
en Glasina Johanna Oest. 

10. Aaltje Laan, geb. Wormerveer 11 Deo. 1814, f Wor- 
merveer 1 Dec. 1847, tr. Wormerveer 16 Oct. 1845 Jacob 
Roos, geb Wormerveer 3 Sept. 1815, kantoorbediende, 
f Wormerveer 24 Juni 1881, zn. van Jan en Trijntje 
Sikkes. Hij hertr. 28 April 1849 Anna Timmer. 

11. Trijntje Laan, geb. Wormerveer 10 Maart 1818, 
f Wormerveer 12 Sept. 1818. 

VI. Jan Laan, geb. Wormerveer 8 Nov. 1803, koopman 
en fabrikant, lid der firma Wessanen & Laan 1831-51, lid 
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Zaandam, lid prov. 
staten van N. -Holland, f Wormerveer 7 Mei 1868. tr. Krom- 
menie 12 Feb. 1832 Oornelia Avis, geb. Krommenie 3 
Dec 1809, f Wormerveer 28 Feb. 1891, dr. van Jan Oor- 
nelisz. en Maria Boeking. 

Uit dit huwelijk: 

1. Kemmerfc, volgt VII. 

2. Jan Jacob, volgt Vllbis. 

3. Maria Laan, geb. Wormerveer 18 Aug. 1836, f Velp 
(G.) -24 Nov. 1903, tr. Wormerveer 1 Juli 1858 Albert 
Vis, geb. Wormerveer 27 Juni 1832, fabrikant, f Wor- 
merveer 10 Juni 1866, zn. van Albert en Neeltjc 
Groen. 

4. Adriaan, volgt Vllter. 

5. Oor nel is, volgt VIIquatöT. 

6. Dirk Laan, geb. Wormerveer 15 Feb. 1845, koopman 
en fabrikant, lid der firma Wessanen & Laan 1868, lid le 
Kamer 1897-1905, ridder Nederl. Leeuw, commandeur Oranje- 
Nassau, f Wormerveer 7 April 1905, tr. 's-Gravenhage 9 Mei 
1901 Anna Maria Sophia v a n Troosten b u r g de 
Bruyn, geb. Heerde 4 Juni 1866, dr. van Anton en Frans 
Heuric en Anna Sophia van der Straal. Zi] hertr. 7* 1 j A A N . 's-Gravenhage 16 April 1912 Prof. Mr. Jan Ernst Heeres. 
['s-Gravenhage.] 

7. Grietje Laan, geb. Wormerveer 8 Deo. 1845, tr. 
Wormerveer 12 Sept. 1867 Ds. Willem de Meyier, geb. 
Arnhem 20 Juli 1836, pred te Arkel 1862, te Wormerveer 
1S65, eervol ontsl. 1877, lid 2e Kamer 1877-94, f Arnhem 
23 Maart 1909, zn. van Ds. Adriaan Oo melis en Anna 
Jacoba van Beuningen. [Arnhem.] 

8. J o h a n n a La a n , geb. Wormerveer 4 Maart 1848, 
f Wormerveer 2 Maart 1849. 

9. Co r nel ia Laan, geb. Wormerveer 4 Maart 1848, 
f Wormerveer 10 Jan. 1852 

VII. R emmert Laan, geb. Wormerveer 16 Noy. 1832, 
koopman eu fabrikant, lid der firma Wessanen & Laan 1868-85, 
wethouder te Wormerveer, f Wormerveer 27 Mei 1885, tr. 
Wormer v eer 1 2 Mei 1859 M a r g a r e t h a Johanna Dekke r, 
geb. Wormerveer 29 Maart 1836, f Wormerveer 28 Oct. 
1900, dr. van Jan en Wilhelmina van Ree. 

Uit dit huwelijk. 

1. Cornelia Wilhelmina Laan, geb. Wormerveer 25 Mei 
1860, f Amsterdam 24 Jan. 1910, tr. Wormerveer 20 Sept. 
1883 Dr. Pieter Co melis Korteweg, geb. 's-Hertogen- 
bosch 5 Maart 1853, arts, zn. van Mr. A d r i a n u s J o h a n n e s 
en Cornelia Margaretlia Holster. Hij hertr. Haarlem 
9 Mei 1911 Teuntje Wilhelmina Susan na Brand ligt 
[Amsterdam.] 

2. Wilhelmina Maria La a n, geb Wormerveer 5 Ja n. 
1865, f Hilversum 9 Dec. 1917, tr. Wormerveer 29 Sept, 
1887 Willem van Tijen, geb. Amsterdam 11 Juni 1860, 
commissionair in effecten, lid der firma Willeumier, van Tijen 
& van Laer te Amsterdam, f Hilversum 18 Dec 1901, zn. 
van Hendrik Wouter en Jacoba E 1 fs a b e t h Cremers. 

3. Jo ha n na Maria Theo do ra Laan, geb. Wormerveer 
3 Jan. 1871, f Wormerveer 21 Mei 1880. 

4. Cornelis Hendrik, volgt VIII. 

VIII Cornelis Hendrik Laan, geb. Wormerveer 14 
Dec. 1874, lid Raad van Beheer Wessanen's Kon. Fabrieken, 
tr. , 

Marie Thérèse Madeleine Wuidart, geb. Ce valleis LA. VN. 79 Perret bij Parijs 19 Dec. 18S6, dr. van Eugone eu Adöle 
Gabrielle Faintemie. [Bloemendaal, villa Ueau Regard.] 
Uit dit huweVijk: 

1. Raymond Eugène Laan, geb. Amsterdam 31 Juli 1906. 

2. Cyriel Raoul Ooi* nel is Laan, geb. Bloemendaal 
16 Juli 1910. 

VlIIbis. Ja u Jacob Laan, geb Worm er veer 10 Sept. 
1834, koopman en fabrikant, lid der firma Wessanen & Laan 
1868-82, lid prov. stagen van N.-IIoll., lid Kamer van Koop- 
handel, f Worm er veer 14 Dec. 1882, tr. Zaandijk 12 Mei 
1859 Aaltje \ r is, geb. Zaandijk 11 Dec. 1837, f Haarlem 8 
Oct. 191-1, dr. van Co melis en Die uw e r t j e KI uy ver. 

Uit dit huwelijk: 

1. Oornelia Laan, geb. Wormerveer 16 April 1860, tr. 
Wormerveer HAug. 1881 Petrus Doele Ja co bus Ferf, 
geb. Bergum (gem Tietje'rksteradeel) 9 Jan. 1854, secr. van 
Wormerveer 1877-79, burgemr. van Westzaan 1879 88, van 
Koog a/d Zaan 1880-88, lid van den gemeenteraad van Koog 
a/d Zaan 1884 88, lid prov. staten van N. -Holland 1885-91, 
der gedep. staten 1888-91, lid 2e Kamer 1891-1912, lid 
4e Kamer 1912-16, f 's Grayenhage 29 April 1916, zn. van 
Mr. A d r i a n u s E 1 d e r i n g F erf en J i 1 1 a r d ina K m i 1 i a 
de Kok. [Haarlem.] 

2. Co melis Jan, volgt VIII. 

3. Alida Laan, geb. Wormerveer 2 Sept. 1863, tr. Wor- 
merveer 4 Juni 1885 J oh a u n e s W i 1 1 e m Frederik 
Donath, geb. Amsterdnm 7 April 1856, arts, gemeente- 
geneesheer van Wormerveer, later arts te liennekom, dir. 
Oranje Nassau oord, f 's-Gravenhage 29 Oct. 1920, zn. van 
W illem Frederik eu Margaretha Sax. ['s-liravenhage.] 

4. Jan Co mei is, volgt VlIIbis. 

5. Al bert Laan, geb. Wormerveer 19 Mei 1867, koop- 
man en fabrikant, lid der firma Gebrs. Laan te Wormerveer 
sinds 1893. [Laren. N.-H..J 

6. Jacob Adriaan Laan, geb. Wormerveer 31 Maart 
1869, koopman en fabrikant, lid der firma Gebrs. Laan 
sinds 1893, tr. Malaga 5 .Mei 1909 Lucia van Duiken y 
Nagel, gei). Malaga 1 J uli 18S6, d r. van Gerard en Julia 
Nagel Dis dier. [ ] 80 LAAN. VIII Cornelis Jan Laan, geb. Wormerveer 26 Nov. 
1861, lid der firma W. J. Boon & C° te Wormer veer, f 's-Gra- 
venhage 5 Maart 1916, tr. Wonnerveer 17 Mei 1888 El i sa- 
bet h Ruyter, geb. Wonnerveer 25 Juli 1866, dr. van 
Pieter en Catharina van Dijk. [Scheveningen.] 

Uit dit huwelijk: 

Catharina Alida Laan, geb. Wonnerveer 13 Feb. 1889, 
f Worraerveer 18 Jan. 1899. 

VlIIbis. Jan Cornelis Laan, gei). Wormerveer 23 Mei 
1865, koopman en fabrikant, eerst lid der firma Wessanen 
& Laan, dan lid der firma Crok & Laan te Wonnerveer (Mei 
1891), lid gemeenteraad van Wormerveer 1893-19 , wet- 
houder 1892-19 , lid gemeenteraad van Bloemendaal sinds 
19 , tr. Koog a/d Zaan 5 Sept. 1889 Trijntje Crok, geb. 
Koog a/d Zaan 19 Nov. 1867, dr. van Dirk en Antje 
Honig. [Bloemendaal, villa Duinhof.] 

Uit dit huwelijk : 

1. Anna Agatha Laan, geb. Wormerveer 7 Oct. 1890, 
tr. Bloemendaal 9 Maart 1916 Johan Hendrik Wijsman, 
geb. Heemstede 21 Sept. 1889, zn. van Johan Hendrik 
en Cornelia Maria Albe r da. [Bloemendaal.] 

2. Jan Ja cob Laan, geb. Wormerveer 21 Oct. 1891. 
[Wormerveer.] 

3. Dirk Laan, geb. Wormerveer 18 Deo. 1894. [Bloe- 
mendaal.] 

4. Cornelis Jan Laan, geb. Bloemendaal 15 Nov. 1902. 

5. Alida Laan, geb. Bloemendaal 15 Nov. 1902. 
Vllter. Adriaan Laan, geb. Wormerveer 19 April 1838, 

koopman en fabrikant, lid der firma Wessanen & Laan, 
1868- , f Bloemendaal 2 Jan. 1920, tr. Monnikendam 25 Sept. 
1862 Maria Jacoba Sligcher, geb. Monnikendam 3 Deo. 
1841, f Bloemendaal, h. Mariaheuvel 5 *Jan. 1920, dr. van 
Andries en Johanna Maria Houttuyn. 
Uit dit huwelijk: 

1. Johan Adriaan Laan, geb. Wormerveer 1 Juli 1864, 
lid Raad van Beheer Wessanea 's Kon. Fabrieken, tr. Wor- 
merveer 15 Maart 1894 Cornelia Ge er trui da Laan, 
geb. Wormerveer 29 Aug. 1872, dr. van Cornelis enMoertje 
Dekker. [Bloemendaal, h. de Elshof.] LAAN. 51 2. Johanna Maria Laan, geb. Wormeryeer 10 April 
1866, tr. Zaandam 30 Aug. 1888 Jan Ca rel van Wessem, 
geb. Zaandam 8 Juni 1854, houtkooper, dir. N. V. Hout- 
handel v/h. van Wessem & C°, zn. van Adrianus en Lijs- 
beth Dekker. [BloemendaaL] 

3. Cornelia Elizabeth Laan, geb. Wormerveer 20 
Maart 1868, tr. Wormerveer 8 Sept. 1892 Willem Middel- 
hoven, geb. Zaandam 18 Mei 1863, koopman, zn. van Jacob 
en Anna van Schouwenburg. [Zaandam.] 

4. Adriaan, volgt VIII. 

5. Willem Andries Laan, geb. Wormerveer 5 Maart 
1873, industrieel. [BloemendaaL] 

6. Laurentina Laan, geb. Wormerveer 21 Aug. 1874, 
tr. Wormerveer 16 Juni 1898 Willem Alex ander Dekker, 
geb. Wormerveer 10 Mei 1870, fabrikant, lid der firma Jan 
Dekker te Wormerveer, zn. van Jan Alex ander en Maria 
Cornelia Kaars Sypesteyn [BloemendaaL] 

7. Maria Petronella Laan, geb. Wormerveer 31 Mei 
1877, tr. Wormerveer 15Feb. 1900 Christiaan Nieolaas 
Jacob Moltzer, geb. Amsterdam 12 Juli 1875, dir. Erven 
Lucas Bols te Amsterdam, zn. van Christiaan Nieolaas 
Jacob en Stijutje Meyer. [BloemendaaL] 

8. Marianna Mar ga r et ha Laan, geb. Wormerveer 
25 Juli 1878, f Wormerveer 31 Jan. 1879. 

9. Suze Laan, geb. Wormerveer 9 Feb. 1880, tr. E. 
Spie er [Chislehurst] 

VIII. Adriaan Laan, geb. Wormerveer 4 Deo. 1870, 
lid Raad van Beheer Wessaneu's Kon. Fabrieken sinds 1913, 
tr. 's-Gravenhage 21 Maart 1898 Petronella Diderika 
Ivoline Jeannette Opstelten, geb. Gorinchem 17 
Maart 1878, dr. van Ivo Willem en Everdina Fran- 
cina Smit. [BloemendaaL] 

Uit dit huwelijk: *. 

1. Everdina Francina Laan, geb. Wormerveer 24 
Oct. 1900. 

2. Adriaan Laan, geb. Wormerveer 17 April 1904. 
VHquater. Co melis Laan, geb. Wormerveer 20 Juli 

1848, lid der firma Wessanen & Laan 1868-1903, f 's-Gra- 
venhage 22 Maart 1912, tr. Zaandam 25 Mei Ls7l Moertje 6 82 LA AN Dekker, geb. Koog a/d Zaan 19 Oot. 1846, f 's-Qra venhage 
16 Juni 1915, dr. van Pi et er eri Gr uurtje de Vries. 
Uit dit huwelijk: 

1. Cornelia Geertruida Laan, geb. Wormerveer 29 
Aug 1872, tr. Wormerveer 15 Maart 1894 'J o h a u Adriaan 
Laan, vermeld onder Vllter, 1 (blz. 80) [Bloemendaal, h. 
de Elshof.] 

2. Maria Agatha Laan, geb Wormerveer 1 Deo. 1873, 
tr. Wormerveer 30 Maart 1899 Klaas Co melis Honig, 
geb. Koog a/d Zaan 18 April 1871, dir N. V. Stijfsel fabriek 
De Bijenkorf v/h. M. K. Honig, oud-wethouder van Koog a/d 
Zaan, lid Zaanl. Kamer van Koophandel, ouc-lid Hoogen 
liaad van Arbeid, zii. van Meindert en N eelt je Smit. 
[Overveen, villa Buiten Twist.]' 

3. Johan Pi eter Laan, geb. Wormerveer 18 Juni 1875, 
f Wormerveer 9 Dec. 1875. 

4. Margaretha Debora Laan, geb. Wormerveer 27 
Juli 1876, tr. Wormerveer 18 April 1901 Ad r ia nu s Cor- 
nelis van Dus s el dorp, gel). Werkendam 11 Nov. 1872, 
dir. Nieuwe Nederl. Hypotheekbank te Amsterdam, f Hil- 
versum 28 Deo. 1920, zn. van P a u 1 u s He n d r i k u s en 
Pelicie Jeanne Goffaux. [Hilversum.] 

5. Johan Pieter Laan, geb. Wormerveer 5 April 1878, lid 
Raad van Beheer Wessanen's Kon. Fabrieken. [Wormerveer. j 

6. Dirk, volgt VIII. 

7. A g a t li a J o li a n n a L a a n, geb. Wormerveer 7 Juli 1881, 
tr. 's-Gra venhage 10 Mei 1906 Ir. Ma reelis Rei nier 
ld erna Greidanus, geb. Woerden 22 Mei 1876, civ. ing., 
ing. der Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing 
te Delft 1899-1900, ing. in tijd. dienst bij den aanleg van de 
stoomtramlijnen der Rott. Tramweg Mij op de Z.-Holl. eilanden 
1902-1906, 'distriets-insp. der Spoorwegdiensten 1907-1918, 
zn, van Pieter .Telles en Anna Maria Bax. ['s-Gravén- 
hage en Noordwijk-aau-Zee, villa De Zee vonk.] 

8. Carolina Laan, geb. Wormerveer 21 Sept. 1882, tr. 
's-Gravenhage 5 Sept 1907 Adriaan R emmert Laan, 
vernield onder VIII blz. 84. j' Bloemendaal, h. Hartelust.] 

9 Johan na Cornelia, f/a a ii, gel). Wormerveer 6 Maart 
1884, tr. 's-G ra venhage 9 Aug 1906 George Hér man LAAN 83 Cremers Jr., geb. Wormerveer 2 Aug. 1883, makelaar in 
assur., lid der firma C. Avis Dzn. te Wormerveer en Amster- 
dam, zii. van George Herman en Co mei ia Kaars Sy- 
pesteyn. [Hilversum.] 

10. Elisabeth Laan, geb. Wormerveer 23 Feb. 1888, 
tr. 's-Gravenhage 21 Oct. 1909 Jhr. Willem Eduard van 
der Does de Bye. geb. Laboean (res. Sumatra's Oostkust) 
5Feb. 1S78, le luit. der inf. O. I . L 1903, gep. 1904, hoofd- 
commies dep. van Oorlog 1917-18, bankier, lid der firma 
de Wetstein Pfister & 0°, zn. van Jhr. Arnoud Herman 
en Josepliina Maria Charlotta van Angelbeek. 
['s-Gravenhage.] 

VIII. Dirk Laan, geb. Wormerveer 6 Aug. 1879, lid 
Ilaad van Beheer Wessanen's Kon. fabrieken, tr. Amersfoort 
10 Sept 1908 Johanna Catharina van Gelder, geb. 
Xieuwer-Amstel 2 Juni 1886, dr van Pi et er en Marga- 
retha Adriane Prins. [Hilversum.] 

Uit dit huwelijk: 

1. Margaretha Catharina Laan, geb. Amsterdam 18 
Aug. 1909. 

2. Co m el is Laan, geb. Amsterdam 23 April 1912. 
VIbis. Adriaan Laan, geb. Wormerveer 23 Dec. 1810, 

lid der firma Wessanen & Laan 1832-51, + Wormerveer 3 
Feb. 1851, tr. Krommenie 8 Juni 1845 Elisabeth Avis, 
geb. Krommenie 21 April 1816, f Wormerveer 12 Juli 1885, 
dr. van Jan Cornelisz. en Maria Boeking en wed. 
van Gr er r i t Bloemend aal. 
Uit dit huwelijk: 

1 . Remmert A dria a n , volgt VII. 

2. Jan Adriaan, volgt Vllbis 

3. Grietje Elisabeth Laan, geb. Wormerveer 27 April 
1850, f Hilversum 19 Juli 1918, tr. 4 Wormerveer 7 Juni 1877 
Prof. Is aak Jan le Cosquino de Bussy, geb. Utrecht 
13 Sept. 1846, pred Doopsgez. Gem. te Edam 1870, te Wor- 
merveer 1872, te Amsterdam 1878-81, hoogleeraar Doopsgez. 
Kweekschool en Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam 
1892-1916 en aan bet Seminarie der Doopsgezinden, f Hil- 
versum 9 Oct. 1920, zn. van Louis Philibert en 0on- 84 LAAN. stautia We en lak en wedr. van Johanna Jaoomina 
van Oleef. 

VII. Remmer t Adriaan Laan, geb Wormerveer 5 
Maart 1846, fabrikaat, lid der firma Bloemendaal & Laan 
1872, officier Oranje-Nassauorde, f Vevey-Vernex (Zw. Waadt- 
iand) 4 Sept. 1911, tr. Koog a/d Zaan 3 Juli 1873 Aagje 
Honig, geb. Koog a/d Zaan 8 Juni 1S53, f Wormerveer 
7 Juli 1874, dr. van Klaas en Antje Kaat. 

Uit dit huwelijk: 

Adriaan Ij aan, geb. Wormerveer 27 April 1874, + Wor- 
merveer 1 Nov. 1874. 

Vllbis. Jan Adriaan Laan, geb. Wormerveer 25 April 
1848, fabrikant, lid der firma Bloemendaal & Laan te Wor- 
merveer 1872, lid gemeenteraad van Wormerveer 1875-1910, 
wethouder 1889-92, lid prov. staten van N.-Holland 1897- 
1905, lid le Kamer 1905-17, ridder Nederl. Leeuw, f Over- 
veen, h. De Nagtegaal 15 Sept. 1918, tr. Bloemendaal 7 Oct. 
1880 Oornelia Eva Prins, geb. Wormerveer 26 Aug. 1852, 
f Overveen. h. üe Nagtegaal 30 Juli 1916, dr. van Jan en 
Agatha Imina Kaars Sypesteyn. 

Uit dit Kvtuelvjk : 

1. Jan Adriaan Laan, geb. Wormerveer 14 Aug. 1881, 
lid der firma Bloemendaal & Laan sinds 1913. [Bloemendaal, 
h Hartelust.] 

2. Adriaan Remmert, volgt VIII 

3. Agatha Johanna Oornelia Laan, geb. Wormer- 
veer 17 Maart 1888. [Denekamp, h. Singraven.] 

4. Mr. Willem Frederik Jan Laan, geb. Wormerveer 
21 Juli 1891. [Denekamp, h. Singraven.] 

VIII. Adriaan Remmert Laan, geb. Wormerveer 
18 Juli 1884, lid der firma Bloemendaal & Laan sinds 1913, 
tr. 's-Gravenhage 5 Sept. 1907 Caroltna Laan, geb. Wor- 
merveer 21 Sept. 1882, dr. van Oornelis en Moertje 
Dekker. [Bloemendaal, h. Hartelust.] 

Uit d/it huwelijk : 

1. Jan Adriaan Laan, geb. Wormerveer 21 Aug. 1908. 

2. Maria Oarolina Laan, geb. Wormerveer 23 Sept. 
1911. 

3. Oornelis Laan, gel). Wormerveer 31 Jan. 1915. LAAN. 85 IVter. Pieter Bemmerts Laan, (blz. 75) geb. in 1751, 
ged. Wormerveer (Fr. Doopsgez gem ) 24 Maart 1771, f Wor- 
merveer 15 Juni 1774 1), tr. Wormerveer 16 Aug. 1772 
Johanna Dirks Banning h, geb. Wormerveer, f in 1836. 

Uit dit huwelijk: 

Pietertje Laan, geb. 23 Maart, ged. Wormerveer 5 
Juni 1774. 

Illter. Jaoob Dirksz. Laan, (blz. 73) geb. Wormerveer 
6 Mei 1717, woonde in 1750 in het huis op het Warmoespad 
te Wormerveer, veehouder, hooisteker 1755 en 56, polder- 
meester 1757, f Wormerveer 5 Juni 1760, tr. (ondertr. West- 
zaan 6 April 1743) Aagje Arisdr. Pink, ged. Wormerveer 
(Friesch Doopsgez. gem.) 25 Jan. 1749, f Wormerveer 9 
Deo. 1780 2). 

Uit dit huwelijk : 

Aagje Jacobs dr. Laan, geb. 25 Mei 1745, ged. Wor- 
merveer (Friesch Doopsgez. gem.) 20 Maart 1768, + Wor- 
merveer 31 Oct. 1800 3), tr. Wormerveer 26 Juni 1768 
Teunis Cornelisz. Schermer, geb. Wormerveer. 

Illquater. Jan Dirksz. Hartog (ook Hertog) 4), (blz. 
73) geb. 22 Maart 1719 4), ged. W ormervoer (Friesch Doopsgez. 
gem.) 26 Sept. 1739, koopman, werd 9 Feb. 1744 door den 
kerkeraad tot ,,leeraar" beroepen, welk be- roep hij even- 
wel niet aanvaard zal hebben aangezien hij in de ,,leer- 
arenlijst" eerst als beroepen 7 Jan. 1746 vermeld wordt, 
hij bekleedde deze leeraarsplaats tot zijn overlijden, f Wor- 

1) Volgens lidmatenboek; volgeus familieboek 23 Mei 1774. 

1) Volgens het lidmatenboek; volgens het familieboek 28 
Nov. 1780. 

2) Volgens het lidmatenboek; volgens het familieboek 31 
Oct. 1801. *• 

3) Genoemd naar zijn o vergrootvader Jan Hartog, zijn 
zijn rnedeleeraar Dirk Willemsz. Breeuwer vermeldt in eene 
aanteekening vóór de notulen der kerkeraads vergadering 
van 10 Sept. 1755, dat Jan Dirksz. Hartog een zoon 
was van Dirk Kemmertsz. Laan. 

4) Volgens lijst van leeraren ; volgens het familieboek 23 
Maart. 86 LAAN — VAN OLDEN merveer 30 Jan. 1764, tr. (qndertr. Westzaan 18 Aug. 1742) 
G u u r t j e Claus dr. van Z a a n e n, ged. Wormer veer 
(Friesch Doopsgez gein ) 28 Maart 1739, f Wormerveer 28 
Jan. 1765. 

Uit dit huwelijk: 

1. Dirk Kartog, -eb. ia Nov. 1744, f in Dee. 1747. 

2. Ne eitje Kartog, geb. in Fel). 1750, f 29 Jan 1764. 

3. Trijntje Hartog, geb. 1.1 Mei 1754, f 17 Oct 1774 

VAN OLDEN. 

Protestant. 

Wapen: Tn goud een blauwe dwarsbalk van boven vergezeld 
van twee loopvogels in natuurlijke kleur en van onderen van 
drie vijf puntige roode sterren, elk niet twee punten naar boven. 
Wrong: goud en blauw Helmteekeu : een uitkomende gehar- 
naste arm, in de ontbloote vuist een zilveren degen met gouden 
gevest houdende, en geplaatst tusscJten een blauw-gouden vlucht. 
Dekkleeden: goud, blauw en rood. Wapenspreuk: Fama nocet. 
Een tak van dit geslacht voert als helmteeken : een der hop- 
vogels tusschen blauw-gouden vlucht 

Genealogie. 

Gerrit Heudriksz., geb. omstreeks 1600, tr. Grietje 
J aug dr. Schuiten. 
llun zoon : 

Hendrik Gerrit 8%., geb. Vriezen veen omstreeks 1630, 
werd burger te Arnhem 1 Juli 1654, f Arnhem in Feb. 1700, 
tr. Arnhem 22 Jan 1654 Rij x k e n A. rendts, geb. Dülmen 
( Westphalen), wed. van Meiehert Melchertsz. 

Kinderen : *• 

1 . H e ia d e r ij n t g e n Hendriks dr., ged. Arnhem 7 April 
1656, f Arnhem vóór 6 Aug. 1662. 

2. Gerrit Hendriks/, (van 01 den 1), ged. Arnhem 
7 Jan. 1658, tr. (ondertr. Arnhem 14 Juni 1684) Mariken 
(van) Hei- ff, ged. Arnhem 5 Jan. 16 12, dr. van Henrich 
en Meck telt II 'en ri ex en wed. van Jan \\ eind erts. 

1) Aldus in zijn trouwacte. VAK OLDEN. 87 Kind onder . A. 

3. R o e 1 o f f ïïeudr.iksz. (v a n 0 1 d e n, vaudenOlde 1), 
ged. Arnhem 6 April 1660, heemraad van den polder „Het 
grooce Griet", f Arnhem 22 Sept. 1719, tr. Arnhem 8 Mei 

1687 Weinfcjen van Hier den, geb. 2 Dec, ged. Arnhem 
4 Deo. 1663, f 28 Juni, begr. Arnhem 2 Juli 1751, dr. van 
Lubbert Jacobsz. en Co mei ia Jacobs dr. [van E na- 
me n e s . ) 

Kinderen onder B. 

4. Hendrixken Hendrik sz. (van 01 den 2), ged. Arn- 
hem 6 Aug. 1662, f vóór 11 Mei 1709, tr. vóór 11 Nov. 

1688 3) Berend Evers 4), f vóór 8 Juni 1743 5). Hij 
herfcr. W ester voort 30 Mei 1709 Hen d rina Brants. 

A. Hendrik van 01de u, ged. Arnhem 9 April 1687, tr. 
(ondertr. Arnhem 26 Sept 1711) Ge rr ik en Jansdr. 
P r a at. 

Kind onder C. 

B. 1. Mr. Oer hard van Olden, geb. 27 Dec, ged. Arn- 
hem 28 Deo. 1687, adv. voor den Flovevau Holland, notaris 
te 's-Gra venhage 1710-51, testeerde 1 Juli 1730 voor not. 
Jac. van Tinge te 's-Gra venhage, f4 Aug, begr. 's-Graven- 
hage (St. Jaeobskerk) 10 Aug. 1751. 

2. Eiixken van Olden, geb. 30 Dec, ged. Arnhem 31 
Dec. 1688, f Arnhem 27 Mei 1724. 

3. L ubbertt a va n 0 1 d e n, gei), en ged. Arnhem 13 April 
1690, f 10 Mei, begr. Arnhem 13 Mei 1690. 

4. Camelia van Olden. geb. en ged. Arnhem 13 April 
. 1690, f Arnhem, tr. vóór 11 Aug. 1718 6) Eerman nus van 

Vleute(n), ged. Arnhem 10 Sept. 1685, zn. van Jacob 
en B oost jen Addings. 

5. Hui bert van Olden, getj. 7 Oct., ged. Arnhem 9 1) Aldus in zijn trouwacte. 

2) Hij doop van een kind ,,v a n Ouden". 

3) Of) dezen datum liet het echtpaar een kind doopen. 

4) Stamvader van het adellijk geslacht Everts. 

5) Blijkens ondertrou wacte van zijn zoon Hendricus. 

6) Op 11 Aug. 1718 werd een kind uit haar huwelijk 
gedoopt. 88 VAN OLDEN. Oot. 1691, brouwer te Arnhem, stichter eener praebende, 
f 2 Mei, begr. Arnhem 6 Mei 1774, tr. Rhenen 14 Dec. 1729 
Derkje van Spankeren, geb. Eist 5 Dec. 1704, f 23 
Maart, begr. Arnhem 29 Maart 1734, dr. van Gerrit en 
Anna Maria van Geyn. 

Kinderen onder D. 

6. Lubbert van Olde n, geb. en ged. Arnhem 25 Jan. 
1693, f Arnhem 23 Aug. 1693. 

7. Jacoba van Olden, geb. 30 Maart, ged. Arnhem 1 
Juni 1694, f Utrecht 18 Dec. 1757, begr in de Buurkerk, 
tr. Paul u s Frewé, f Batavia 2 Dec. 1745. 

8. Lubberta van Olden, geb. en ged. Arnhem 2 Oct. 
1695, f Wijk-bij-Duurstede 23 April 1740, tr. Jan Willem 
Bruins, f Wijk-bij-Duurstede 24 Aug. 1751. 

9. Jacob Willem van Olden, geb. 29 Maart, ged, 
Arnhem 31 Maart 1697, f Arnhem 14 April 1697. 

10. Jacob Willem van Olden, geb. en ged. Arnhem 
24 Maart 1698, f Arnhem 26 Aug. 1700. 

11. Dirk van Olden. geb. en ged. Arnhem 28 Maart 
1700, f Arnhem 25 Sept. 1706. 

12. Henrica Ou net-a van Olden, geb. 24 Nov., ged. 
Arnhem 27 Nov. 1701, f 26 Jan., begr. 's-Gravenhage (Kloos- 
terkerk) 31 Jan. 1785, tr. (ondertr 's-Gravenhage) 29 Jan. 
1741 Willem Lorraier, ged. 's-Gravenhage ( Kloosterkerk) 

11 Deo. 1682, agent en solliciteur-militair te 's-Gravenhage, 
begr. 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 1 Dec. 1758, zn. van 
Olaude en Ida Blonk en wedr. van Oornelia van 
Thiel. 

13. Jacob Willem van Olden, geb. 23 Dec, ged. Arn- 
hem 24 Dec. 1702, secr. der Hooge Heerlijkheid Loo, ontv. 
van den Grooten Gelderschen tol, i-entmr. van het Convent 
van Bethaniën, f 20 Sept., begr. Arnhem 24 Sept. 1773. tr. 
Spankeren 14Maart 1751 Oonradina W illemina (barones) 
van Zuylen van Nievelt, geb. 10 No v., ged. Oldebroek 

12 Nov. 1713, f Oldebroek 16 Oct. 1762, dr. van (baron) 
Gerrit en Geertruid van Wijnbergen en wed. van 
Evert Jan van Dam, 

14. Wijnanda van Olden, geb. 28 April, ged. Arn- VAN OLDEN. 89 hem 1 Mei 1704, f 25 Mei, begr. 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 
31 Mei 1781. 

15. Ru dolf Willem van 01 den, geb. 4 Sept., ged. Arn- 
hem 6 Sept. 1705, wijukooper, f 9 Juli, begr. Arnhem 12 
Juli 1784, tr. 1° Oosterbeek 18 Jan. 1729 Bartye Barte, 
geb. Arnhem in 1692, f 4 Mei, begr. Arnhem 9 Mei 1733; 
tr. 2° Ede 2 Aug. 1734 Elizabeth van der Hart, geb. 
Ede 12 Feb. 1708, f Arnhem 22 Nov., begr. Arnhem 30 Nov. 
1781, dr. van Steven en Geertruida Brouwer. 
Kinderen onder E. 

16. Derk van 01 den, ged. Arnhem 20 Jan. 1707, begr. 
Arnhem 29 Oct. 1785, tr. Elden (gem. Eist) 7 April 1733 
Naleken Roelof s, ged. Arnhem 13 Maart 1708, begr. 
Arnhem 8 Dec. 1778, dr. van O tto en Hendryna Verkuyl. 
Kinderen onder F. 

C. Gerardus van Olden, ged. Arnhem 2 Maart 1713, 
f 27 Nov., begr. Arnhem 2 Deo. 1796. 

D. 1. Roedolf Geeraert van Olden, geb. 20 Aug., ged. 
Arnhem 22 Aug. 1731, f 28 Sept., begr. Arnhem 1 Oct 1735. 

2. Anna Maria van Olden, geb. 6 Feb., ged. Arnhem 
8 Feb. 1733, f 5 April, begr. Arnhem 10 April 1733. 

3. Theo d o ra ïïubertina van Olden, geb. 19 Maart, 
ged. Arnhem 21 Maart 1734, f 18 Oct., begr. Arnhem 
23 Oct. 1734. 

E. 1 Geertruid van Olden, geb. 5 Aug., ged. Arnhem 
7 Aug. 1735, f 's-Heerenberg 5 Juli 1802, tr. Ede 20 Oct. 
1759 Stephanus Smin(c)k, geb. in 1735, f 's-Heerenberg 

26 April 1813, zn. van Derk en Corn el ia v a n d e r H a r t. 

2. Wijnanda van Olden, geb. 20 Juli, ged. Arnhem 
21 Juli 1737, f 15 Oct., betrr. Arnhem 17 Oct. 1742. 

3. Bart je van Olden, geb. 19 Jan., ged. Arnhem 
19 Jan 1740, f 8 Maart, begr. Arnhem 9 Maart 1743. 

4. Cornelia van Olden, geb. 25 Feb., ged. Arnhem 

27 Feb. 1742, f Wijk-bij-Duurstede 18 Feb. 1827. 

5. Wijnanda van Olden, gel). 5 Sept., ged. Aruhem 
6 Sept. 1744, f 14 Deo., begr. Arnhem 17 Dec 1745. 

6. Wijnanda van Olden, ged. Arnhem 13 Nov. 1746, 
t 20 Sept., begr. Arnhem 24 Sept. 1753. 

7. Mr. Roedolph van Olden, geb. 12 Jan., ged. Arn- 90 VAN O EDEN. hem 13 Jan. 1752, raad, thesaurier eu rentrar. -generaal 
vaii Prins Willem Y, lid van het college van raden en 
generaal-meesteren van de munt, later commissaris voor de 
likwidatie van liet huis van Oranje met de Bataafsehe Repu- 
bliek, ridder der orde van den Nederl. Leeuw, f Utrecht 
12 Maart 1828, fcr. 1° 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 5 Juni 
1785 lda Schelt u s, geb. 11 N T ov., geil 's-Gravenhage 
(Kloosterkerk) 20 Nov. 1763, f 's-Gra venhage 4 April 1805, 
begr. Soheveningen (Kerkhof Ter Navolging), dr. van Mr. 
1 s a a c en M a r i a R 1 i s a b e t li d e R a s i è r e en wed . 
van Jacobua S c li e 1 1 u s. 

Kinderen onder Gr. 

Hij hercr. 's-Gravenhage ( Walekerk) 31 Jan. 1808 J a q u é- 
1 i ii e Marie Durghi a t g e z. D r o g n a t, geb. 8 Mei, ged. 
's-Gravenhage (Walekerk) 13 Mei 1764, f Leiden 13 Nov. 
1 83 3 , dr. v an J ;i (pies T heodore e u AL a r i e J e a n n e 
Borger s. 

Kind onder t . . H. 

F. 1. ït o e d o 1 f van 01de n, ged. Arnhem 10 Mei 1733, 
f ter Kuste van Guinea 8 Aug. 1756. 

2. 0 1 1 o van 01 den, gel) en ged. Arnhem 29 Aug. 1734, 
rentmr. van Arnhem, f Arnhem 18 Jan 1800, tr. Arnhem 
22 April 1782 Sibilla Beider, ged. Arnhem 1 1 Jan. 1761, 
f Arnhem 1 Feb. 1828, dr. van Anth o n y Di r k en Se bi 11a 
Lentiugh. Zij her.tr. Arnhem 3 Nov. 1801 lloedolph 
Ferdinand Oester. 

Kinderen onder . . ... . .. . . . . . . . . . . • • ï« 

3. Oor nel ia Wynanda van Olden, ged. Arnhem 24 
Jan. 1737, f Duisburg (Rijhprov.) in Mei, begr. Arnhem 3 
Juni 1782. 

4. Oer hard van Olden, ged. Arnhem 9 Sept. 1739, 
rentmr. van 't St. Catharina-gasthuis, St. Peter en St. Marie, 
t Arnhem 18 Deo. 1815, tr. Westervoort 10 Mei 1768 Catha- 
riiia Heymerichs, ged. Wester voort 12 Mei 1743, f 19 
Mei, begr. Arnhem 23 Mei 1811. dr. van Gerhardus en 
.) a n t j e n H r o u w er s. 

Kind, onder 

5. Hen dry na van Olden, ged. Arnhem 12 Juli 1742, 
br. Arnhem 16 Sept. 1773 Wilhelm Kry telt. VAN O LD EN . 91 6 Theo do ra van 01de u, geb. 27 Mei, ged. Arnhem 30 
Mei 1745, f na 2 Jan 1798, tr. Dr iel 20 Aug 177.5 Francis 
Oooleu, geb. in 1728, kap.-intendant, dir. der Bosschen en 
Plantagiën van den Prins v.iu Oranje, f (vermoordt in het 
Liesbosch 2 Jan. 1798. 

7. Wilhelmus Heiiderious vanOlden, ged. Arnhem 
1-1 Nov. 17 ±7, vertrok als konstabels maat in 1775 naar 
Batavia, waar hij werkzaam was op het negotie-kantoor als 
assistent, f Batavia 7 Maart 1778. 

8. Ne u lek en van O ld en, ged. Arnhem 5 Juli 1750. 
Gr, 1. G u i 1 1 a u rn e van 01 den, geb. 2 April, ged. 's-Gra- 

venhag'3 (Walekerk) 27 April 1786, f 's-Gra venhage 8 Deo. 
1793. 

2. Jaques van Oldeu, gel). 12 Juli, ged. 's (1 ra venhage 
(Walekerk; 3 Aug 1788, f 's-Gra venhage 27 Jan. 1793. 

3. Eli s a bet h van Oldeu, geb. 20 Maart, ged 's-Gra- 
venhage (Walekerk) 22 April 1790, f 's-G ra venhage 11 Juni 
1793. 

4 Henriette van Olden, geb. 9 Peb., ged. 's-Gra ven- 
hage (Walekerk) 8 Maart 1792, f Amerongen 16 Oet. 1866. 

5. Charles v a n 0 1 d en, geb. Rijswijk ( Z.-H ) h de Werve 
10 Aug. 1793, luit. kol. der cav ., gep. 1843, ridder Eiken- 
kroon, f 's-Gra^enhagc 7 April 1882, tr. 's-Gra venhage 31 
Mei 1820 Jkvr. Dana Co rn el ia Rad er mach er, geb. 
Vlissingen 25 Jan. 1792, f 's-Gra venhage 11 Jan. 1861, dr. 
van Jhr. Mr. F r a n s R e i n i e r en J o h a n n a M a rg aretha 
van Hoorn. . 

6. Louise vanOlden, geb 21 Deo, ged. 's-Gra venhage 
(Walekerk) 26 Jan. 1797, f Arnhem 18 Oct. 1872 

7. Frederic van Oldeu, geb 15 Jan., ge 1. 's-Gra ven- 
hage ( Walekerk) 14 Feb. 1799, ass.-r^s. van Banka, f Leiden 
15 April. 1877, tr. 1° Semarang 20 Nov. 1825 Oornelia 
Silviana Anthonisse, geb. Malacca 19 Juli 1803, f Se- 
marang 10 Juli 1844. 

Kinderen onder K. 

Hij hertr. Banjoemas 22 Nov. 1844 Flise Sophie B o- 
gaardt, geb. Soerabaya 15 Juli 1827, dr. van Johan Ad- 
t h ou y en Ad el a ï de J o h a u n a Henriette B u s s i n g h . 
Kinderen onder L. 92 VAN OLDEN. 8. George van 01de n, geb. 22 Deo. 1800, ged. 's-Gra- 
venhage (Walekerk) 18 Jan. 1801, ritmr., gep. 1843, f Leur 
25 Feu i853. 

9. Wil hel mine van 01 den, geb. 16 Feb., ged. 's-Gra- 
venhage (Walekerk) 21 Maart 1802, f Doesburg 9 Mei 1855, 
tr. Leiden 27 Dec. 1832 Mr. Johan Jacob Nederburgh, 
geb. 22 Juni, ged. Arnhem 12 Juli 1801, f 's-Gra venhage 
31 Jan. 1871, zn. van Mr. Sebastiaan en Flizabeth 
Geertruy Schelt us. 

10. Pauline van Olden, geb. 19 Aug., ged. 's-Graven- 
hage (Walekerk i 11 Sept. 1803, f Leiden 7 Jan. 1833. 

11. Een zoon, geb. 's-Gra venhage 10 Feb. 1805, f 's-Gra- 
venhage in Feb. 1805 (Aangifte 22 Feb.) 

H. Mr. Edouard van Olden, geb. 17 Aug., ged. 's-Gra- 
venhage (Walekerk) 14 Sept. 1809, burgemr. van Voorhout, 
vertrok in 1861 naar den Oranje-Vrijstaat, landdrost te 
Boshof, f Jaoobsdal (O.-Vr.) 25 Jan. 1869, tr. 1° Voorhout 
14 Nov. 1839 Joanna van Stein, geb. Voorhout 1 Oct. 
1815, f in den Oranje-Vrijstaat 29 Sept. 1865, dr. van Klaas 
en Maartje W ester beek. 

Kinderen onder M. 

Hij hertr. 20 Nov. 1867 Jane Anne Wylde. 
Kinderen onder N. 

I. 1. Dirk van Olden, geb. 30 Nov., ged. Arnhem 8 Deo. 
1782, f Arnhem 7 Aug. 1788. 

2. Antony Derk van Olden, ged. Arnhem 17 Maart 
1785, f vóór 3 Nov. 1801. 

3. Nalida Sibilla van Olden, ged. Arnhem 18 Jan. 
1787, f Arnhem 6 Maart 1787. 

4. Sibilla van Olden, geb. 3 April, ged. Arnhem 11 
April 1790, f 24 Nov. 1830, tr. Arnhem 27 Feb. 1822 
Johannes Elias van Ommeren, ged. Arnhem 16 Sept. 
1790, koopman, f Arnhem 25 Mei 1858, zn. van 'Mr. Evert 
Jan en Allegonda Ja co ba Ver weide. 

5. Derk van Olden, ged. Arnhem 10 Aug. 1794, f vóór 
3 Nov. 1801. 

J. Gerhard van Olden, geb. in 1767, rentmr. van het 
St. Oatharina-gasthuis te Arnhem, tr. Nijmegen 6 Feb. 1792 
A d r i a n a E li s a b e t h van de Ve(e)louw, ged Nijmegen VAN OLDEN. 93 6 Juni 1764, f Arnhem 22 Deo. 1825, dr. van Dr. W emmer 
en Susanna Jaeoba van der Mieden. 

Kinderen onder O. 

K. 1. Ida Henriefcte van Olde u, geb. Semarang 7 
Maart 1827, f vóór 26 Juni 1873, tr. Banjoemas 17 Oct. 
1844 Albert Wilhelm Kinder de Carnareoq, geb. 
Berlijn 24 Aug. 1819, resident van Bagelen (res. Kedoe), 
f Dreaden 3 Maart 1885. Hij hertr. Pauline Louise van 
Olden, vermeld onder K. 8. 

2. VVilhelmina van Olden, geb. Semarang 13 Nov. 
1828, f Batavia 26 Jan. 1894 

3. Rudolph Karei van Olden, geb. Warmond 29 Mei 
1830, aas.-res. van Magetang (res. Madioen), f 's-Gravenhage 
19Sept. 1884, tr Wonosobo (res. Kedoe) 23 Feb. 1864 Hen- 
riette Gesina Maria Dep m er, geb. Wonosobo 18 Deo. 
1846, f Magetan (res. Madioen) 17 Deo. 1871, dr. van Jan 
Rudolph en Gesina Elisabeth Servatius. 
Kinderen onder . . . P. 

4. Willem van Olden, geb. Batavia 18 April 1832, 
f Semarang 12 Deo 1833. 

5. Willem van Olden, geb. Semarang 9 Nov. 1834, 
f Semarang 15 Nov. 1834. 

6. Mr. Fr ede rik van Olden, gel). Palembang 9 April 
1836, algemeen-ontv. te Batavia, f Buitenzorg 7 April 1918, 
tr. Batavia 1 Aug. 1861 Dorothea Remezoud, geb. Bui- 
tenzorg 18 Mei 1841, f Buitenzorg 3 April 1905. 
Kinderen onder Q. 

7. George Eduaïd van Olden, geb. Semarang 9 
Maart 1840, agent der Bataviasche Weeskamer (eervol ontsl. 
in 1894) f Cheribon 18 Feb. 1894, tr. Leiden 22 Feb. 1877 

Elisabeth Koenrade van Wetering, geb. Wehl 11 
Jan. 1849, f Nijmegen 13 Jan. 1908, dr. van Willem en 

Sara Susanna Annetta Wunder. 

Kinderen onder Ifc. 

8. Pauline Louise van Olden, geb. Semarang 20 
Mei 1843, f Bremen in 1900, tr. Dresden 26 Juni 1*73 
Albert W i 1 h e 1 m K i n d e r de Ca rn a r e o q , wedr . harer 
zuster Ida Hen riette van Olden, vermeld onder K. 1. 

li. 1. Rudolph II en dr ik van Olden, geb. Probolingo 6 94 VAN OLDJfiN. Oct. 1846, notaris te Cheribon 1894, tevens veudumr. te Ma- 
gelang, notaris te Pad au g 1896, te Tegal, tevens vendumr., 
1896, eerv. ontsl. 1910, f Arnhem 14 Nov. 1916, tr. Sid- 
joendjoeng (Pad. Bovenl.) 15 Aug. 1876 Geertrui da Jo- 
h a n n a II e 1 e n a vanMaarseveen, geb. Cheribon 9 l)ec. 
1851, dr. van J)s. Adrianus Co melis en T i t i a v a u 
der Helm. ['s-Gra venhage.] 

Kinderen onder . S. 

2. Willem van 01 den, geb. Muntok 27 Juli 1848, jur. 
oand. ['s-Gra veuhage.j 

3. Elize S o pli ie v au 01 den, geb. Muntok 4 Sept 1850, 
f Loeboe Sampir (res. Pad. Bovenl.) 22 Maart 1894, tr. 
Leiden 28 Sept. 1869 Hendrik Jillar dus Adriaan van 
Maarseveen, geb. Cheribon 23 Deo. 1849, gep. contr. 13. B., 
erfpachter van Loeboe Sampir, zu. van Ds. Adrianus Co r- 
nelis en Titia van der Helm. [Solok.] 

4. Elisabetb van 0 1 d e n, geb. Leiden 28 Nov. 1853, 
f Nijmegen 17 Juni 1914. 

5. Johan A ntho ii y van 01 den, geb. Leiden 2 Deo. 
1856, proo. -houder bij de directie der Deli Spwmij. te Am- 
sterdam, f Ubbergen 4 April 1898. 

6. Henri van O ld en, geb. Leiden 18 Mei 1858, f Leideu 
31 Aug. 1858. 

7. Kniest van 01 den, geb. Leiden 20 Sept. 1862, f Leiden 
24 April 1872. 

M. 1. Johan nes van O ld en, geb. Voorhout 6 Mei 1839, 
landmeter, f in den Oranje-Vrijstaat. 

2. Kudolph van 01 den, geb. Voorhout 14 Sept. 1843, 
f Voorhout op jeugdigen leeftijd. 

3. Henriette van 01 den, ^eb. Voorhout 6 Aug. 1845, 
f in den Oranje- Vrijstaat in 187., tr. in Nov. 1863 0. 
Palier. 

4. J a q u eli n e v a u 0 1 d e n, geb. Voorhout 24 Sept. 1846, 
f Voorhout 17 Maart 1847. 

5. Jacques Theo d ore van 01 den, geb. Voorhout 27 
Juli 1848. 

6. Marie Aune van 01 den, geb. Voorhout 3 Aug. 1849, 
tr. Bloemfontein (Q.-Vr.) O. J. Tr titer. VAN OLDEN. 95 7. Louis e van Gitten, geb. Voorhout 12 Nov. 1850, 
f Voorhout 27 Mei 1857. 

8. Ada van 01 den, geb. Voorhout 7 Mei 1854, f jong. 

9. Ada Louis ë van 01 den, geb. Voorhout 17 Nov. 1857, 
tr. Isaac Alex ander Sutherland. 

N. 1 Anna Era 11 ia van 0 1 den, geb. 4 Deo. 1867. 

c ] 

2. Eduarda Antoinetta van 01 den. |_ ] 

O. 1. Oathariua Gerharda van Ol.den, geb. 10 Deo., 

ged. Arnhem 13 Deo. 1792, f ongeil mvd. 

2. (r er hard van 01de n, geb. 20 Deo., ged. Arnhem 

22 Dec. 1793, ontv. dei- reg., f Arnhem 12 Mei 1875, tr. 

Haarlem 8 Mei 1829 Susan ji a 1{ oo k m a k e r, geb. 26 Sept., 

ged. Haarlem 21 Oct. 1807. f Arnhem 12 Sept. 1879, dr. 

van 1 s a a e en Sus a u n a \V ester hout. 

Kinderen onder T 

P. 1. C o v n e li a Gesi u a Oarolina van 0 1 d e n, ge b. 

Wonosooo (res. Kedoe) 8 Deo 1864, f Magetan (res. Madioen) 

25 Nov. 1867. 

2. Maria Elisabeth van 01 den, geb. Magetan (res. 
Madioen ) 19 Jan. 18(36, tr. Benkoelen ' v res. Sumatra's West- 
kust) 5 Sept. 1891 VV i 1 1 e m J o h a n C li r i s t i a a n d e M o o y, 
geb. Zierikzee 5 Sept. 1868, architect ii. 0. VV. in Ned. Indië 
1911, gepens. 1914, zn. va n A r y Joh a n u e s en 0 a t h a r i n a 
Johanna Keijser. [ Pekalongan, res. Se ma rang.] 

3 . ¥ a u 1 i n e Louise G e r a r d i n e van 01de n, geb. Ke- 
diri 30 Dec. L866, tr. Paul Al bert Oarl Bosse, lé com- 
mies Staatss pw. in Ned. -Indië (op wachtgeld gesteld in 1908) 
f Bandoeag 1 Juni 1915. "Bandoeng, res. Preanger Heg.] 

4. Gr e o r g i n e Uesi n a Corneli a .1 oséphine v a n O 1- 
den, geb. Magetan (res. Madioen i 6 jan. 1869. t Palimauan 
(res. Olieribon) 9 Sept. 1S88. 

5 ïïenriette van 0 1de u, geb* Magetan (res Madioen) 
24 Nov. 1870, f Magetan 25 Nov. 1870 

6. Ma d el i u e 0 ornelia v a n 0 1 d e u, geb. Magetan (res. 
Madioen j 18 Nov. 1871, f Amersfoort 6 Sept. 1906. 
Q. 1 S y 1 v i a n a F r e d e r i k a 0 o r n e 1 i a v il n O 1 d e n , 
geb Batavia 22 April 1S62, f Pe-ansaan (res. Batavia) 
14 Deo. 189(5, tr. Batavia 23 Dcc. 1885 11 e i n r i c h 96 TAN OLDEN. Alexander Glasmacher, geb. Batavia 31 Mei 1861, 
handelsera ployé [Weltevreden.] 

2. Rudolph Karei van Olden, geb. Batavia 13 Juni 

1863, hoofdcommies der posterijen en telegraphie in Ned. 
Indië, gepens. in 1917, tr. Tjandjoer (rea. Preanger Reg.) 
25 Maart 1887 8usanna Wilhelmina Bernardina 
Bonset, geb. Bandoeng (res. Preanger Reg.) 27 Juli 1871, 
dr. van F rede riek Willem Bonset. [Pekalongan, res. 
Semarang.] 

Kinderen onder XJ. 

3. Frederik Louis van Olden, geb. Batavia 11 Sept. 

1864, commies le kl. der posterijen en telegraphie in Ned. 
Indië, gepens. in 1917, tr. Pasoeroean 17 Maart 1898 Agathe 
van Nooyen, geb. Mr. Cornelis 17 Juli 1878, dr. van 
Cornelis Martinus en Christin» Makkink. [Soe- 
ra carta.] 

Kinderen onder V. 

4. Herman Willem van Olden, geb. Batavia 15 Juni 
1866, klerk ass res. kantoor, gepens. 1917. [Bandoeng.] 

5. Ida Henriette Albertine van Olden, geb. 
Batavia 24 Oct. 1S67. [Soerabaya.] 

6. Eleonore Oharlotte Pauline van Olden, geb. 
Batavia 25 April 1869, tr. Mr. Cornelis 2 April 1904 Carl 
Otto Kühn, geb. Mr. Cornelis 16 Nov. 1878, le klerk ter 
Algem. Secretarie, eervol ootsl. en op wachtgeld gesteld 1 
Jan. 1918, thans werkzaam bij den dienst der Staatsspw. 
in Ned. Indië. [Buitenzorg.] 

7. Johan Ferdinand van Olden, geb. Batavia 24 
Maart 1871, f Batavia 4 Nov. 1873. 

8. Henri Franco is van Olden, geb. Batavia 19 Jan. 
1873, teekenaar-instructeur le-kl bij de Staatsspw. in Ned. 
Indië, tr. Buitenzorg 27 Nov. 1897 A^berfcine Ch risti ne 
St rengnaerts, geb Semarang 16 Nov. 1881. [Bandoeng.] 
Kinderen onder W". 

9. Charles T h e o d o r e van Olden, geb. in 1876, 
f Batavia in Juli 1890. 

10. Al bert Johan v a n Olden, geb. Batavia 19 Aug. 
1879, hoofdcommies der posterijen en telegraphie in Ned. 
Indië sinds 1914. tr Weltevreden 3 Juli 1912 Catharina YAN OLDEN. 97 Wilhelinina Geertrui cl a D u m a s, geb. Soemedaug (res. 
Preanger Keg.) 28 April 1891, dr. van E. C. D u m a s. 
[Rembang] 

Kinderen onder X. 

11. Wilhelmiüa Aniau da Margaretha vanOlden, 
geb. Mr. Oornelis 19 Nov. 1883. [Soera baya.] 
H. 1. Cornelia Susanne Eleonor e van Olden, geb. 
Batavia 30 Mei 1878, tr. Tegal (res. Pekalongan) 23 April 
1908 Johan Mar ie Willem B 1 ü gg el, geb. Nij kerk 6 Mei 
1882, was werkzaam op verschillende suikerfabrieken, f Soe- 
rabaya 14 Dec. 1915, zn. van Willem Freder ik en Jansje 
Rutgers. [Solo.] 

2. Willem Ê d u a r d van O 1 d e n, geb. Batav ia 18 Feb. 
1880, f Bandoeng 16 Maart 1881. 

3. E d u a r d Willem George vanOlden, geb. Clieribon 
11 Aug. 1881, kap. der vesting art. sinds 1918 [den 
Helder.] 

4. Eli zab et h Conradine van Olden, geb. Clieribon 
5 Nov. 1882, ti-. Vlissingen 2 Feb. 1914 Hendrik Jurri- 
aan Karei, geb don Helder 13 Dec. 1883, kap. der art. 
sinds 1917, zn. van Hendrik Jurriaan en Dirkje \ r er- 
bene [Beverwijk.] 

5. Ma r i e H e nr i et t e va n O l d e n, geb. Clieribon 1 Aug. 
1884, tr. Amsterdam 28 Oct. 1909 Hendrik Kersken, 
geb. Arnhem 6 Jan. 1880, dir. der X. V. Ver. Touwt'abrieken, 
zn. van Hendrik en Maria Wi Hiel mi na N akkers. 
[Amsterdam.] 

6. Willem Anton van Olden, geb. Clieribon 23 Jan. 
1886, werkzaam op een cónservenfabriek. [Philadelpliia.] 

7. Charles Henri van Olden, gel). Clieribon 7 Aug. 
1890, tr. N. N. Kelly. [Philadelpliia , 

S. 1. Adriana Cornelia van OM en, geb. Solok [ren. 
Pad. Bovenl.) 24 Feb. 1878, tr. 1° Tegal 23 Oct. 1902 Mr. 
Ferdinand Ohristiaan Boogaard, geb. Kediri 3 Juni 
1873, voorz. dei- landraden van Banjoemas, + 's-0 ra venhage 
20 Feb. 1911, zn. van KarelenMarie Tlendrika Heer; 
tr. 2° 's-Ora veiihage 24 Mei 1917 Pa ui Uh .1 oh an n es Seri 6, 
geb. Pati (ass res. Japara) 9 April 1802, kap. -luit. -ter-zeo 
190(5, gepens. 1900, hoofdcommies dep van justitie sinds 

7 98 VAN OLÜEN. 1913, zn. van S y m o n en E 1 i s a b eth And re as en ge- 
scheiden echtgenoot van Matthia Maria Anna Ja co ba 
Story van Blokland. ['s-Gravenhage.] 

2. Rudolt' Adriaau van Olden, geb. Leiden 1 Juni 
1881, lid der firma Oosterheek & C° te Deventer, f Arn- 
hem 29 Juli 1911. 
T . 1 . S u z a n n a E 1 i z a b e t Ji van Olden, geb. Leiden 
"16 Nov. 1830, f Arnhem 18 Maart 1896. 

2. Adriana tëlizabeth van Olden, geb. lleerenveen 
3 Nov. 1832, f lleerenveen . Feb. 1833. 

3. Adriana El iz a bet h van Olden, geb. lleerenveen 
30 Mei 183 4, f Arnhem 12 Maart 1899, tr. Arnhem 3 Aug. 
1857 Mr. Se ba ld Grötfried Man ge r Cats, geb Leeu- 
warden 25 Jan. 1825, kantonrechter te Oldeberkoop, f Wol- 
vega, h. Lindenoord 22 Deo. 1877, zn. van Mr. .Tentje 
Cats en Dodonea Ja co ba van Bienema en wedr. 
van li i e m k e Lunia M u 1 i e r. 

4. Maria van Olden, geb. Heerenveen 25 Juni 1836, 
f Arnhem 9 Dec. 1916. 

5. 0 a t h a r i n a O e r h a r d a v a n 01de n, geb Heeren veen 
3 Aug. 1838, f Arnhem 14 J uli L892, tr. Arnhem 5 April 
1864 Mr. Her nardus Daniël We y land, geb. Amster- 
dam 8 Jan. 1826, kantonrechter te Maarsse veen, f Tfilver- 
s urn 29 A pril 1881 , zn. van 1> e r n a r d u s 1 ) a n i e 1 en A n n a 
El i s a b e t h van B 0 m r i o h. 

6. lz aak van Olden, gel), lleerenveen 27 Aug. 1842, 
assuradeur, lid van den gemeenteraad van Arnhem, f Arn- 
hem 13 April 1893. 

7. Mr. G e r h a r d v a n Olden, geb. lleerenveen 26 Maart 
1846, f Arnhem 20 Juni 1893, tr. Arnhem 16 Juli 1868 
Anna Oeertr ui da Kerkhoven* geb. Amsterdam 16 
Fob. 1847," f Arnhem 4 Nov. 1889. dr. van Dr. Pi eter 
en J a n e Oh r i s t i a n e M e d e r. 

Kinderen onder . . , . IJ. 

IJ 1. Susan na Dorothea Sophie van O Dien, geb. 
24 Feb. 1888, klerk Gewestelijke werken, f Pekalongan, res. 
Semarang. 

2. Louis Riudoll' Willem van Olden, gel). Medau 
(res. O.-kust v. Sumatra) 17 .Maart 1890, opzichter 3e kl. VAN OLDEN, 99 B. O. W. (irrigatie werken ). [Djati barang, res. Ohëribon.] 

3. Rudolphine Tiend erica F red erica van O ld en, 
geb. 6 0ct. 1891 tr. Pasoeroean 17 Jan 1911 Jan Karei 
van ïïaastert, proc. constructie-winkel de Bromo, lid van 
den gewestelijken raad van Pasoeroean, [Pasoeroean." 

4. M a r i e A u g u s t v a n Olden, geb. 1 5 Maart 1894, 
f Buitenzorg 3 Jnni 1911. 

5 . Gesar Alexander A u g ustTheodore van 01 den, 
geb. Magelang (res. Kedoe) . 7 Oct. 1895, adj. -landmeter bij 
het kadaster in Ned. Indiö sinds 1917. [Pandoeng, res. Pre- 
anger lieg.] 

6. W i 1 1 e ni F r e d e r i k van Olden, geb. Magelang (res. 
Kedoe) 20 Jan. 1898. [Pekalongan, res. Semarang.] 

V. 1 . F r e d e r i k C o r n e 1 i s Louis van 01 den , geb. 
Mr. Cornelis 25 Maart 1900, stud. Teclm HoogeycLool te 
Delft. [Delft ] 

2. Tlieodorus A 1 b e r t J o h a n van 01 d e n, geb. 
Batavia 17 Juli 1901, f Semarang 26 Nov. 1903. 
W. 1. Henry Antoine van 01 den, geb. Buitenzorg 5 
Jan. 1899, hoofdmaehmist bij de Staatsspw. in Ned. Indië. 
[Ban do eng, res. Preanger RegJ 

2. Al bert Fredcrik van 01 den, geb. Buitenzorg 10 
Oct. 1900, werkzaam bij tl e Staatsspw. in Ned. Indiö. [Ba n- 
doeng, res. Preanger lieg;] 

3. Dorothea Maria van 01 den, gel). Buitenzorg 1 
Nov. 1901. 

4. Ch ristin e Francine van 01 den, geb. Puiten- 
zorg 1G Jan. 1906. 

5. Ida Wilhelmina van Olden, gel). Buitenzorg 
30 Jan. 1911. 

6. Cornelia Pa uil na van Olden, geb. Bandoeug 14 
Juli 1919. 4 

X. 1. Dorothea Jo Iran na van Olden, geb. Sigli 8 
Juni 1913. 

2. Ida Geer tru ida van Olden, geb. Sigli 29 Maart 
1915. 

3. Al bert K verhard van Olden, geb. Soeraearta 7 
Aug. 1917. 

LT. 1. G er hard van Olden, gel). Arnhem 9 April 1869., 100 VAN ÜLDEN. gep. oÜ'. der gren., tr. Djocjaoarta 7 Mei 1898 Elraire 
Wilhelm ine Mar ie Weynschenk, geb. Djocjacarta 
23 Aug. 1879, dr. van Karei en B la n oh e E 1 i s e E 1 o d i e 
Ockerse. ^ Hilversum, villa Acacia.] 

Kinderen onder . . . Z 

2. Pi eter van 01 den. geb. Arnhem 12 Peb. 1871, gein. - 
secr. van Valburg 1898-1909, oommies ter secretarie van 
Deventer 191113, tr. 1° Nijmegen 8 Nov 1898 (door echt- 
scheiding ontbonden Arnhem 21 Juni 190(5) Al ei da J o- 
hanna van Del den, geb. Nijmegen 17 Mei 1875, dr. van 
Dr. Jan en Anna Theodora Du 11. 

Kinderen onder A* 

Hij hertr. Amsterdam 18 Mei 1909 Sophie ïïenriette 
Wil hel mine Westenberg, geb. Assen 20 Aug. 1874, 
dr. van EgbertJau en Adriaua Petronella Haitama 
Muiier. ['s-Gravenhage.] 

Kind onder B*. 

Z. 1. Karei Gerhard Pieter van 01de n, geb. 's-Gra- 
venhage 8 Sept. 1899, jur. stud. te Utrecht, res. 2e luit. 
der ca v. [Utrecht ] 

2. Gerhard van 01 den, geb. 's-Gravenhage 24 Sept. 
1906. 

3 . Blanche E 1 i s e E 1 o d i e van Olden, geb. 1 lees 
23 Juni 1908. 

A*. 1. Walther van Olden, geb. Zetten 20 Aug. 1899, 
stud. Teohn. Hoogeschool. [Delft.] 
2. Jenny van Olden, geb. Valburg 18 Feb. 1903. 
£* Eg bert van Olden, geb. Hees 2 Mei 1910. PONT. 101 PONT. 
Maclaine Pont. 

Protestant. 1). 

Wapen Fout: Doorsneden: 1. gedeeld: a. in zilver een ge- 
steelde en gebladerde groene eikel, schuinrechts geplaatst ; b. in 
rood drie bruine tonnen mat zwarte banden, de derde liggende 
op de beide tege nelkaar liggende andere; II. in goud twee 
schuin- gekruiste knoestige boomstammen. Helmteeken : de eikel 
uit het schild rechtop geplaatst. Dekkleedeiï : goud en rood. 

Wapen Maclaine Pont: Gevierendeeld I.enIV. het boven- 
beschreven wapen Pont, //. en IJl. opnieuw gevierendeeld: a. 
in zilver een roode leeuw; b. in blauw een zilveren burcht, ge- 
topt door d/rie zwarte torentjes, zwart gevoegd, geopend van rood, 
verlicht van rood, door vier ramen, twee boven en twee ter zijde 
van de poort; c. in goud e n zwarte bark, de riemen opstaande 
tegen de mast, d. in zilver twee groene, elkaar aanziende, arends- 
koppen, -waaronder een blauwe zalm met roode vinnen. (M aelaine). 
Twee helmen. Helruteekens : 1. als bij Pont, 2. een rechtop- 
geplaatste enterbijl, tusschen een lauriertak met bessen en een 
cypressentak. Dekkleeden : rechts : goud en rood, links: zilver 
en blauw. Wapenspreuk: NU conscire sibi. 

Genealogie. 

Frans Pont, geb. omstreeks het begin der zestiende 
eeuw, ti-. N. N., 

liet na: 

Dirk Fransz. Pont, geb. omstreeks 1530, vestigde zich 
tusschen 1560 en 1570 te Edam, voorz burgemr. van Edain 
1572 2) tr. N. N. , 

liet na: 

F r a n 8 Dirksz. Pont, vroedschap van Edam 1577, 
schepen 158)5, 85, 87, 90 en 92, burgemr 1593, 95, 98, 
1600, 02, 04, 06, 08, 10 en 12, gecomm. raad van de Staten 
van Holland en West- Friesland in West- Friesland en het 1) Mr. I) Pont (MM. 2) en zijn zoen W. P. Pont (NN.) 
belijden den 11. C. godsdienst. 

2) Aa n ;n.- 1 1 1 1 door den Prins van Oranje 102 FONT. Noorderkwartier te Hoorn 1588, 160)*, 07 en 12, begr. Edam A. 1. Dirok Fransz. Po ut, geb. Edam omstreeks 1590, 
sohepen van Mdam 1621, 28, 30, 34 en 36, f 2 Aug., 
begr. Edam. 8 Aug, 1637., fcr. Edam 21 Oct. 1618 Lysbeth 
R.eynertsdr. Loè.u, geb. Edam, begr. Edam 13 Mei 1667, 
dr, van li ey uier [leinsz. L oen. 

Kit', deren onder B. 

2. Elbrig F rans dr. Pont (ook Pont-groot), f 10 Mei, 
begr. Edam 12 Mei 1657, tr. Edam 1 No v. 1620 Oü melis 
J a n s z. Poort, eiken houtkooper, schepen en weesmr. 
van Edam. 

3. Sj.men Fransz. Pont, ei keu houtkooper (met F ra n s 
Dlrks. Pont, ie B. 3) schepen van Edam 1639, ll. 
weesmr. 1651-64, vroedschap 1661, burgemr. 1665, f 3 
Maart, begr. Edam 7 Maart J670, tr. Monnikendam 11 
Jau. 1626 Neeltje F r e d e r ik s dr., geb. Monnikendam. 
Kinderen onder C. 

4. Jan Fransz. Pont, geb Edam. eikenhoutkooper 
(met zij ij zwager Cornelis -lansz. Poort), begr. Edam 
31 Juli 1(568, tr. 1° Edam 18 Oct. 1626 itenu Claasdr 
B o e s s e n , gel). Edam , d r. van C 1 a a s J a n s z. Boeseu; 
tr. 2° Haarlem 4 Nov. 1653 Geertje Claasdr Suyk, 
gel). Amsterdam, wed van Es. Frans Gerritsz. de 
Jonge, pred. te Middelie. 

B. 1. Trijntje Moei- Dirksdr. Pont, geb. Edam, tr. 
Edam 22 Maart 1643 Lenaert Claesz. Bon, geb. Schie- 
dam, zn. van Olaes en Alidt J a n s dr. 

2. Welmoet Dirksdr. Pont, gel). Edam, tr. Edam 
31 Dec. 1645 J aoo b P i e t e r s z. N e v e s, geb. Edam, 
buitenlands varende fiuitschipper, vroedschap van Edam. 

3. 'Frans Dirksz. Pont, geb. Rdam, eikenhoutkooper 
(met zijn oom Symen Fransz. Pont, %ie A. 3.) schepen 
van Edam 1666 en 68, begr. Edara 12 Oct. 1669, tr Edam 
22 Au- 16 19 Trijhtie Keetman, ged. Edam 22 Feb. 
1634, begr. Edam 8 Juli 1683, dr. van Pi eter Claesz. 
en Geert ju "u's. Zij hertr. Ileyn Brouwer. 
kinderen onder • D. 10 Jan. 1613, tr Syme n s dr. li o o t s . Kinderen onder A. POïsT. 103 4. Re ij nier Dirksz. Pont, geb. Edam 6 Juni 1626, 
buitenlands varende fluitschip per, f 18 Maart 1692, tr. 
Monnikendam 6 Juni 1655 Neeltje Pietérdr. Mars, 
gej) Edam, f 6 Nov., begr. Kdam 11 Nov. 1702. 
Kinderen onder E. 

5. Trijn Pont, geb. 11 Deo., ged. Edam 20 Dec. 1628, 
tr. Edam 3 Dec. 1651 J a c o b F 1 o r i s z. 8 e h o u 1 1 e n, geb. 
Purmerend, mr. timmerman, later commies ter recherge 
v. h. college ter admiraliteit van Amsterdam. 

6. Geert Pont, geb 7 Dec, ged Edam 21 Dec. 1631, 
begr. Kdam 1 Mei 1688. 

7. Ariaeu Pont, ge l. Edam 20 Aug. 1634, buitenlands- 
varende fluitsohipper, Regent van het Burger- en Armen- 
weeshuis, t vóór 17 Maart 1684, tr. Kdam 18 Oct. 1660 
Welmoet Ossen wij der, f vóór 17 Maart 1 684, dr. van 
J a n en G eert J a n Hen. 

Kinderen onder • F. 

8. Dirk Pont, ged. Edam 12 Juli 1637, mr. zeilmaker, 
begr. Edam 17 Mei 1681, tr. Edam 9 Oct. 1667 Geert 
Pi eter s dr. Smit. ged. Edam 16 Sopt. 1640, dr. van 
P i e t e r J a n s z. S in i t 

Kinderen onder G. 

O. 1. Pra n s Symonsz. Pont, f 6 Oct., begr 13 dam 10 
Oct. 1664. tr. Edam 17 Oct. 1655 Welmoet Martensdr. 
B o u w en s. 

Kinderen onder H. 

2 Nies jen Pont. ged. Edam 13 Juli 1636, f vóór 20 
Dec 1(545. 

3. Fr ed er ik Pont, ged. Edam 16 Jan. 1641, raad van 
Edam 1670. thesaurier 1672 en 77, weesmr. 1680, burgemr. 
1683, 88, 91, 93, 96, 98, 1700 en 1703, gecomm. raad 
ter Rekenkamer, gecomm. raad ter Staten van Holland 
en \V. -Friesland 1684 en 94, f*28 Mei, begr. Edam 31 
Mei 1703, tr. Edam 16 Feb. 1670 Luutje Jansdr. Baen, 
ixeh. 25 Sept. 1641, begr. Edam 19 Juni 1708 

Kinderen onder I. 

4. Ni esje Pont, ged. Edam 20. Dec. 1645, begr. Edam 
5 Jan. 1702, tr. Edam 29 Juni 1(570 ïsaeck ITartoghs, 
geb. Leiden, chirurgijn, begr. Edam 14 Juli 1673. 104 PONT. D. 1. Dirok Pont, ged. Ëdaro 11 Dec. 1650, schepen van 
Edam 1678 en 80, raad 1679 (renuncieert 1712) secr. 
1681-89, burgeinr. 1689, 90, 91 94, gecomra, ter Geuera- 
liteits-Rekenkamer 1691-94, f 23 Oct , begr. Edam 29 Oct. 
1722, tr. Edam 9 Mei 1677 Reynutie Houttuyn, ged. 
Edam 10 Nov. 1652, begr. Edam 13 Sept. 1694, dr. van 
Jan Theunisz. en Aeltje Olaesdr. Groot. 
Kinderen onder J. 

2. G uurtje Pont, ged. Edam 13 Sept. 1654, begr. 
Edam 20 Feb. 1726, tr. Edam 4 Oct. 1676 Aiithoiii 
Speldernieuw, geb. 6 Deo., ged. Middelburg 12 Dec. 
1651, bewindhebber O. I. C 1686, begr. Edam 14 Nov. 
1705, zn. van Oom e lis Cornelisz. en Elisabeth 
U d e m a n s . 

3. Pieter Pont, geb. 20 Oct., ged Edam 22 Oct. 1656, 
schepen van Edam 1683, 88 en 91, weesmr. 1689, 93-1701, 
03 15, t 5 Nov., begr. Edam 10 Nov. 1719, tr Edam 5 
Juni 1678 Wille moet Bou wens, ged. Edam 24 Feb. 
1653, begr. Edam 27 Aug. 1750, dr van Dir ok Ma rtensz. 
en Geertje Poort. Zij hertr. Edam 8 Aug 1723 Jacob 
S w aan. 

Kinderen onder K. 

4. Jannitjen Pont, ged. Edam 9 Oct 1658, begr. 
Edam 11 Oct. 1658. 

E. 1. Dirok Pont, ged. Edam 13 Juni 1656, begr Edam 
10 Dec. 1656. 

2 Dirk Pont, ged. Edam 22 Mei 1658, begr. Edam 
20 Mei 1721, tr. Edam 14 Maart 1683 Niesje Jacubsdr. 
Thames, van Monnikendam. 

3 Marytie Pont, geb. 26 Juli, ged. Edam 27 Juli 
1661, f 31 Dec 1726, begr. Edam 6 Jan. 1727, tr. Edam 
24 Dec 1690 Symen Monnikendam, ged. Edam 11 
Juli 1660, begr. Edam 20 Oct. 1731, zn. van Jan Claasz. 
Monnikendam 

4 Pieter Pont, ged Edam 6 Aug. 1664, f Amsterdam 
18 Maart, begr. Edam 26 Maart 1722, te. Edam 25 April 
1688 Ne el t ie font, ged. Edam 26 Juni 1661, f 19 Mei, 
begr Edam 24 Mei 1723, dr. van Frans Symonsz. en 
Welmoet Martensdr. Bou wens. FONT. 105 Kinderen onder L. 

5. Lij s bet h Puut, ged. EJdam 20 April 1667, begr. 
Edam 10 Mei 1723, tr. Edam 10 Feb. 1692 Jan Roos, 
ged Edam 24 Oct. 1668, zn. van Jan Claasz. Hoos. 

6. Ytie Pont, geb. 30 Deo 1669, ged. Edam 1 Jan. 1670, 
f 25 Nov., begr. Edam 30 Nov. 1702. 

F. 1. Trijntje Pont, ged. Edam 7 Sept. 1661, begr. Edam 
23 Feb 1730, tr. Edam 4 April 1684 Jacob Deyl, geb. 
Amsterdam in 1662, scheepstimmerman, t vóór 1722, zn. 
van Jaoob Deyl en wedr van Femmetje J a n s dr. 
Hoogzaet, 

2. Aeltie Pont, ged Edam 12 Deo. 1663, begr. Edam 
9 Dec. 1707, tr. Edam 1 Deo. 1686 Oor nel is Jansz. 
Veen, geb. Edam, begr. Edam 2 Oct. 1743, zn. van Jan 
Jansz. en Trijntje Oo melis dr. Poort. 

G. 1 Trijntie Pont, ged. Edam 30 Sept. 1668, begr. 
Edam 3* Jan. 1750, tr. Edam 11 Feb 1691 Pieter Ad- 
miraal, geb. 2 Maart, ged Edam 7 Maart 1668, begr. 
Edam 31 Jan. 1721, zn. van Pieter Jansz. Admiraal. 

2. Frans Pont, ged. Edam 16 Maart 1670, zeilmaker, 
tr. 1° Amsterdam 17 Oct 1689 Grietje Stromers, geb. 
Amsterdam omstreeks 1668, f Amsterdam ua 10 Aug. 
1695, dr. van Jacob en Aefje Cornelisdr Gr ij s ; tr. 
2° Edam 24 Oot. 1700 Trijntje Adryaans, gel). Edam. 
Kin de en onder M. 

3 Lijs bet Pont, ged. Edam 12 Feb. 1673. f vóór 12 
Maart 1677 

4. Pieter Punt, ged. Edam 5 December 1674, (ver- 
moedelijk) begr. Edam 5 Sept. 1759. 

5 Lijs bet Pont, ged. Edam 12 Maart 1677, begr. Edam 
19 Maart 1677. 

6. Lijs Ij et Pont, ged. Edam 10 Juli 1678, tr. Edam 
17 Deo 1702 Jan Lammertz. Olees, geb. 19 April 
1676, begr Edam 30 Aug. 1723. 

H. 1. We 11e moet Pont, ged. Edam 17 Sept. 1656, begr. 
Edam 3 Oct. 1661 

2. Mar ten Pont, ged. Hdam 14 Oct. 1657. schepen 
van Edam 1686, begr. Edam 10 Jan. 1688, tr. Edam 12 106 FONT. Aug. 1685 Keeltje Claasdr. S e 1 d e n, geb. Edam, begr. 
Edam 19 Jan. 1737. 

Kinderen onder jM". 

3. Jacob Pont, ged. 10 dam 6 Juli 1659, begr. Edam 

17 Sept. 1 664. 

1. M eelt ie Pont, ged Edam 26 Juni 1661, f 19 Mei, 
begr. Edam 21 Mei 1723, tr. Edam 25 April 1688 Pieter 
Rey n i e r s z. Pont {eer meld onder E. 4.) 

5. Jan Pont, ged. Edam 3 Mei 1663, vurende voor- 
schrijver op 's Eands schip De Mereuur", f op O - Vlieland 
6 Juni, begr Edam 11 Juni 1693 

6 Welmoet Pont, ged. Edam 28 Sept. 1664, begr. 
Edam 14 Deo 1703, tr. Edam 21 Jan. 1685 Jan II e ij u tj e s, 
ged. Edam 9 Pel). 1661, zn. van Glaes Bareixfcsz. 
en X i e s j e J a n s d r. 
I Neeltje Pont, ged. Edam 17 Oet, 1670, begr. Edam 

18 Jan. 1679. 

J 1. Aeitie Po ut, geb 2 Oet., ge l Edam 9 Oet. 1678, 
begr. Edam 7 Dec. 1679. 

2. Aeitie Pont, ged Edam 21 Mei 1681, begr. Edam 
28 Juni 17; 5, tr. Edam 25 Aug. 1726 Jurriaan Kigter, 
geb. E dam, vroedschap vau Kdam 1723, schepen 1725, 26, 
thesaurier 1726, f 2 Deo., begr. Edam 8 Deo 1727. Hij 
was wedr. vau Is. N. 

3. Frans Pont, ged. Edam 29 Jan. 1683, begr. Edam 
5 Mei 1759, tr. Amsterdam 13 Dec. 1711 Johanna Corlee, 
ged. Edam 25 Nov, 1691, begr, Edain 23 Sept. 1769, dr. 
van Mar ten en Margridje Jager. 

Kinderen onder O. 

4. T r ij n t i e n Pon t, ged. Edam 1 5 Oet. 1684, begr. Edam 
25 Feb. 1723, tr. Am ster de m 5 .Maart 1708 Tlieunea 
Walraven, ged. Edam 20 Jan. 16$3, begr. Edam 11 
Juni 1726, zn. van J a c o b T h e n n i s z. en N e e 1 t j e 
P i e t e r s Pid&s. 

5. Ge er tien Pont, ged. Edam 9 April 1687, (vermoe- 
delijk) begr. Edam 28 Oct. 1719, tr. Edam 12 Jan. 1716 
Jan Putoor, ged. Edam 19 Oet. 1689, vroedschap van 
Edam 1728, heemraad van de Purmer, f 25 Sept, begr. PONT. 107 Mam 29 Sept. 1736, zn. van Jan Jansz. en O eert je 
P iet er b 

7. Lijs bet 1' o u t, ged. Edam 3 April 1689, begr. Edam 
13 Sept 1694. 

8. Reynouw t j e Punt, ged. Edam 22 Feb. 1692, begr. 
Edam 16 Aug. 1721, tr. Edam 23 Maart 1717 Glaas 
Broek, geb. Amsterdam, begr. Edam 21 Nov 1726, zn. 
van Piet ei- en Welmoet Dekker. Hij hercr. lildam 16 
April 172-1 T r ij u t j e lil m ander. 

K. 1 Frans Pont, ged. Edam 20 Aug. 1679, begr. Kdam 
19 Mei 1681. 

2. F rans Pont, geel. Edam 25 Dec. L682, begr. Edani 
26 April 1686. 

3. Geertje Pont, ged. Edam 5 Juli 1681, tr. Kdam 11 
Feb. 1720 Klaas B e e 1 d t s n ij d e r, geb. F lam, schepen 
van Edam 1726, 28 en 30, begr. Edam 21 Oei. 1739. 

4. Boude wijn Pont, ged. Edam 25 Deo 1685, schepen 
vau E lam 1705, 09, 11, 13 en 15, vroedschap 1712, the- 
saurier 1712, burgemr. 17 19, gecomm. raad van Holland 
en \V. -Friesland 1750, f 12 Juni, begr Edam 18 Juni 1753. 
tr. Edam 21 Sept. 1704 Ge er tien Sohoorl, ged. Edam 
L3 Xov. 1687, f 6 April, begr. Edam 11 April 1727, dr, 
van J o li a n nes en F ij t i e n A a m s. 

Kinderen onder • P. 

5. Mr, Frans Pont, ged. Edam 25 Mei 1687, scheper 
i van Edam 1716, tr. 1° Edam 25 Aug. 1720 L ij seb.e' 

Speld er nieuw, ged. Edam 25 April 1688, begr Edan 
24 Maart 1722, dr. van Anthoni en G uurtje Pont 
tr. 2° Hoorn 13 Juni 1723 G eert r u y B e v e r w ij k, geb 
Hoorn, begr. Edam 14 Juni 1724. 

Kinderen, onder Q. 

6. Trijntje Pont, ged. Edam 3 Nov 1688, begr. Edar 
6 Nov 1732, tr. Pui inerend 4 22 Feb. 1711 Jan Aamss 
Veen, geb. Purmerend. 

7. Derck Pont., ged. Edam 17 Feb. 1690, schope 
van Edam 1717, 19 en 21, begr. Edam 30 Oot. 1722, t 
Edam 14 April 1716 Neeltje Oorlee, ged. Edam 13 N'o' 
1693, begr. Edam 2 Dec. 1735, dr. van Mar ten en Ma 
g r i d j e J a g e r s 108 PONT. Kinderen onder • R. 

8. Wellemoet Pont, ged. Ëdam 10 Oct. 1696, f 28 
Dec. 1737, begr Hoorn 4 Jan. 1788, tr. Edam 25 Mei 1721 
Mr. Hen d riek Oarbasius, geb. 14 Jan., ged. Hoorn 

15 Jan. 1688, schepen van Hoorn 1714-30, raad 1720, 
burgemr. 1730, 36 en 40, rekenmr. van Holland 1732-35, 
seer van geeornm. raden van Holland en W.-Friesland 1735- 
48, bewindh. O. I. 0., f 10 Maart, begr. Hoorn 18 Maart 
1748, zn. van Niclaes en Lucia ter Beecke en wedr. 
van Hester Molen werf f . 

9. Lijs bet Font, ged. Edam 10 Oct. 1696, begr. Edam 
6 Dec 1762, tr. Edam 14 April 1720 Mr. Pieter Pieter- 
maat, ged. Edam 19 .Juni 1695, schepen van Edam 1723 
en 25, begr. Edam 21 Aug. 1761, zn. van Pi et er en 
Catr ij n t j e H o u 1 1 u y u . 

10. Oor ne lis Pont, ged. Edam 1 Mei 1701, begr. Edam 
11 Jan. 1708. 

L. 1. Neeltje Pont, ged. Edam 8 April 1691, begr. Edam 

28 Mei 1691. 

2. Frans Pont, geb. 27 Nov., ged. Edam 28 Nov. 1692, 
stadsbode van Edam, f Pm-merend 14 April, begr. Edam 

18 April 1750, tr. Edam 9 Juli 1722 T r ij n t j e V e e n, 
ged. Edam 24 Aug. 1695, f 13 Jan., begr. Edam 19 Jan. 
1770, dr. van Oomelis J an sz. en Aeltie Po nt 
Kinderen onder S. 

3. Neeltje Pont, ged. Edam 9 Mei 1694, begr. Edam 

29 Mei 1694. 

4. Neeltje Pont, ged. Edam 4 Nov. 1695, f Edam 29 
Nov. 1695. 

5. Neeltje Pont, ged. Edam 21 Aug. 1697, begr. Edam 
9 Sept. 1697. 

6. Iteynier Pont, ged. Edam 26 Uet. 1698, begr. Edam 

19 Aug 1731, tr. Edam 2 April 1724 Trijntje Dekker. 
Kinderen onder T. 

7. Neeltje Pont, ged. Edam 13 Dec. 1 699, begr. Edam 

16 Juni 1700 

8. Neeltje Pont, ged. Edam 13 Dec. 1699, begr. Edam 
9 Maart 17. ., PONT, 109 JVt. Uit liet eerste huwelijk: 1. Aafje Poot, ged. Amsterdam 
(Nieuwe kerk) 1 .Jan. 1692. 

2. Catharina Pont, tr. Peter Breda hl, admiraal 
in Kussischen dienst 

3. Grietje Pont, f Amsterdam 28 April 1694. 

4. Dir k Pont, tr. Pernau (Lijfland) N . N . 

5. J ü co b Pont, geb. Amsterdam 10 Aug. 1695. 

N. 1. Frans Pont, ged. Edam 1 Mei 1686, begr Edam 20 
Mei 1686. 

2. Frans Pont, ged. Edam 27 Juli 1687, begr. Edam 
21 Juli 1689. 

O. 1. Mr. Jan Pont, ged. Amsterdam (Nieuwe kerk) 28 
Feb. 1713, schepen van Edam 1749. 52 en 56, raad 1749, 
thesaurier 1750, heemr. van de Purmer 1756, burgemr. 
1762, ontv. der oonvoyeu en licenten te Edam 1769, 
coram. politique 1769, f 31 Juli, begr. Edam 5 Aug. 
1771. 

2. Reyna Pont, begr. Edam 26 Oct. 1754. 

3. Maarten Corlee Pont, ged. Edaml4 Feb. 1720, 
majoor der oav., f Utrecht 28 Jan. 1782, begr. in de 
Buurkerk, tr. Neerbosch 13 Nov. 1768 (door echtschei- 
ding ontbonden) Johanna Ja co ba van Soes dijk van 
Cloon, geb. Utrecht 17 Eeb. 1740, f Utrecht 29Julil780, 
dr. van Mr. Philip pus Jacobus en Anna Agneta 
de Wijs en wed. van Eduard Christiaan van den 
Bergh. Zij hertr. Nijmegen 10 Maart 1777 Theo do re 
de Pep in baron du Oayla. 

Kind onder U. 

4. Dir k Pont, geb. 26 Juli 1722, begr. Edam 30 Sept. 
1722. 

P. 1. Katerijntje Pont, ged. Edam 18 Feb. 1705, begr. 
Edam 8 Sept. 1705. 4 

2. Jan Pont, ged. Edam 12 Sept. 1708, begr. Edam 
7 Dec. 1714. 

3. Willemoet Pont, ged. Edam 2 Nov. 1712, f 14 
Juni, begr. Edam 19 Juni 1762, tr. Edam 27 Feb. 1735 
Mr. 01a es Teengs, ged Edam 24 Sept. 1705, weesmr 
te tëdam, f 4 Mei, begr. Edam 9 Mei 1777, zn. van Jaoob 
en Grietje S p e 1 d e r n i e u w. 110 PONT. é. Geertje Pont, ged. Edam 11 Feb. 1718, begr» Ëdani 
21 Feb. 1718, 
Q. Uit het eerste huwelijk: 

1. Ti eter Pont, ged. Edam 11 Maart 1722, raad vau 
Edam 1718, schepen 1748, thesaurier 1749, 51, heemr. 
van de P urm er 1751, burgera r. 1757, (55, 67, 70, 72, 74, 
75, 77, 78, 80, 81 en 83, gecomm. ter prov. Rekenkamer 
te 's-Gra venhage 17(51, oiftv. der gemeene landsmiddélen 
1769-83, eoiiim. politique 1781, f 2(5 Nov., begr. Edam 
1 Deo. 1783, tr Medenblik 12 Juli 1748 Katrina Cos- 
ter us, geb. 13 Juli. ged. Edam 14 Juli 1726, f 23 Oct., 
begr. Edam 29 Oct. 1755, dr. van William en Grietje 
Hendriks d r. van der L e y . 

Kinderen onder .... • V. 

Uit liet tweede huwelijk: 

2. Maria Pont, ged. Edam 25 Mei 1724, begr. Edam 
16 Feb. 1755, tr. Edam 1(5 Feb. 1751 Ni co la as B e r- 
lage, geb. Amsterdam. 

R. 1. Welmoet Pont, ged. Edam 15 Juli 1717, begr li dam 
25 Oct. 1729. 

2. Dirk Pont, ged. Edam 26 Mei 1723, begr. Edam 

15 Deo. 1728. 

S. 1. Kom el is Pont, ged. Edam 8 Oct. 1724, begr. Edam 

19 Maart 1725. 

2. Kor nel is Pont, ged. Edam 17 Maart 172(5, begr. 
Edam 26 April 172(5 

3. Kor n el is Po ut, ged. Edam 28 Maart 1729, begr. 
Edam 5 Deo 1729. 

4. Cornêlis Pont. ged. Edam 20 Nov. 1735, begr. 
Edam 4 Feb. 1736. 

T. 1. Pi eter Pont, ged. Edam 2(5 6ej;t. 1725, begr. Edam 

20 Jam 1728. 

2. Aagje Pont, ged. Edam 9 Feb. 1726. 

3. Jaeob Pont, gel. Edam 23 Mei 1728, begr. Edam 

16 Aug. 1728. 

U. Frans Pont. geb. omstreeks 1769, f Rotterdam 3 Maart 

L785, begr. Utrecht. 
V 1. Era ii* Po ut, geb. 12 Maart, ged. Edam 14 Maart 

1753, burgemr. vau Medenblik, dijkgraaf van de Vier PONT. 111 Noorderkoggen, f Medenblik 14 Nov. 1808, tr. Medenblik 
3 0 Maart 1777 Elisabeth Spaander, ged. Medenblik 
23 Maart 1755, f Meden blik 23 Jan. 1811, dr. van Piet er 
en Marijtie Blokker. 

Kinderen onder "W. 

2. William Pont, gel). 23 Juni, ged. Edam 25 Juni 
1755. assuradeur, schepen van Edam 1779, 82 en 88, raad 
1783, burgemr. 1792, f -1 Maart, begr. Edam 8 Maart 
1802, tr. 1° Edam 28 Feb 1779 Cornelia II om ma, 
geb. 8 Sept.. ged. Edam 11 Sept. 1757, f 17 Jan., begr. 
Edam 24 Jan. 1794, dr. van Ds. Gu al thema en flen- 
dr ma van Ziitfen; tr. 2° Edam 12 Deo. 1790 Cor- 
nelia Boot, geb. 25 Jan., ged. Kdam 28 Jan. 1770, 
f Kdam 28 Fel). 1830, dr. van Justus en Margaretha 
C 1 o r i b u s. 

Kinderen uiider X. 

W. Mr. Pieter Pont. geb. 20 April, ged. Medenblik 22 
April 1781, bui gemr. van Medenblik, kantonrechter te 
Medenblik. dijkgraaf' van de Vier N'oorderkoggen, lid prov. 
staten van X.- Holland, ridder der orde van den Nederl 
Leeuw, t Medenblik 18 Juli 1846, tr. Medenblik 21 Sept. 
1803 Louisa Maria l\lizabetli Hoorn, ged. Rotterdam 
(Eng. Episcopale kerk) 2(5 Juli 1781, f Medenblik 10 Oct. 
1811, dr. van Gerard en Mary II a k e ; tr. Medenblik 
8 A pril 1812 Ma ria Maclaine, geb. 3 Mei, ged. 'w-Gra- 
veuhage (Kloosterkerk) 31 Mei 1789, f Hoorn 31 Mei 1857, 
d r. van Mr. Charles A n t o n v en C a t h a r in a S p a li j a a r d. 
Kinderen onder IJ 

X. Cit het eerste huwelijk: 

1. Ca t har i na Pont, geb 9 Nov., ged. Edam 10 Nov. 
.1779, f 5 Jan., begr. Edam 8 J'ai^ 1780. 

2. Pi et ei- Port. geb. 11 Sept.. ged. Edam 12 Sept. 
1781, raad van Edam 1811, door Napoleon tot maire 
benoemd bedankte hij, plaats verv. vrederechter, f tödam 
21 Deo 1845. tr. 16 Mei 1802 (ondertr. Kdam 29 April) 
Keyna Poot, gei-. 4 Sept., ged. Kdam 6 Sept, 1780, 
f 30 Oct., l»egr. Edam I Nov. 1811, dr. van Justus en 
M a r g a r e t ha 0 lü r i b u 9. 112 PONT. IJ. Uit liet eerste huwelijk: 

1. bUisabeth Pont, geb. 2 Juli, ged. Medenblik 8 Juli 
1804, f Doesburg 13 Üct. 1861, tr. Medenblik 11 April 
1831 Jau Spanjaard, geb. 5Jau., ged. Medeublik 8 Jan. 

1804, kap -ter-zee, ridder M. W. ()., commandeur der orde van 
de Eikenkroon, f Eist 30 Juni 1881, zu, van Mr. Jan en 
Elisabeth Jacoba G ij s b e r t i n a v a n Doorn. 

2. Frans Pont, gel).' 18 Oot., ged. Medenblik 20 Oot. 

1805, f Medenblik 21 April 1810. 

3. G erardus Pont, geb. 8 April, ged. Medenblik 10 
April 1808, f Medenblik 7 Juui 1808. 

4. Maria Gerardina Pont, geb 9 Nov., ged. Meden- 
blik 11 Nov. 1809, f Breda 19 Juli 1890, tr. Hoorn 27 
Nov. 1851 01 aas Gerdenier, geb. 29 Jau., ged. Meden- 
blik 31 Jan. 1802, burgemr. van Medenl)lik 1813-70, lid 
prov. staten van N.-Holl., dijkgraaf van de Vier Noorder- 
koggen, ridder der orde van den Nederl. Leeuw, f Meden- 
blik 13 Juli 1870, zu. van Jan en Dirkje Buranus. 
Uit liet tweede huwelijk: 

5. Catharina Ca ro li na Antoi nette Pont, geb. 
Medenblik 15 Jan 1813, f Leeuwarden 11 Maart 1888, 
tr. Medenblik 10 Aug. 1837 Ds. Gilles Ernst Willem 
de Wijs, geb. Alkmaar. 14 Mei 1814, pred. te Jisp 1837, 
te Schoonhoven 1845, f Schoonhoven 18 Nov. 1863, zn. 
van ( 1 e r a r d en P e t r o n e 1 1 a Franciska ïïendrika 
Elisabeth F a b r i e i li s. 

6. Mr. Krans Maclaine Pont *), geb. Medeublik 3 
Juli 1814, olf van justitie te Leiden 1858, f 's-Graven- 
hage 2 Jan. 1890, tr! Hoorn 10 Mei 1843 Maria Jacoba 
de Yicq, geb. Hoorn 3 Oct. 1821, f 's-Gravenhage 11 
April 1891, dr. van Mr. Franc O is van Predenhoff 
de Vicq en Elisabeth van Fo r*e est. 

Kin d< ren ouder AA. 

7. Pietei- Pont, geb. Medenblik 21 Jan. 1816, f Meden- 
blik 6 April 1845, 

*) Hij K IJ. van 23 Oct. 1861, verkreeg hij en zijn broeder 
Archibald iIJ. 12) vergunning den naam Maclaine 
voor tien hunne te plaatsen. PONT. 113 8. Willem Pont, .geb. Medenblik 27 April 1817, luit.- 
ter-zee 2e kl., f Medeublik 7 April 1841. 

9. Ca rel Antonie Pout, geb. Meden blik 23 April 
1818, off. van gezondheid lv. N. M , f Medenblik 3 April 
1846. 

10. D eb'ora Wil h elm ina J o h a n n a Pon t, geb. 
Medenblik 19 Aug 1820, f in België. 

11. Jan Spanjaard Pont, geb. Medenblik 18 Deo. 
1821, f Paramaribo 7 Deo. 1841. 

12. Arohibald Maelaine Pont *), geb, Medenblik 
15 Mei 1823, luit. -ter-zee 2e kl. tot 1852, burgemr. van 
Hasselt (O.) 1852-57, van Alkmaar 1858-99, lid prov. staten 
van N.-iloll. 1869 99, dijkgraaf der Uitwaterende sluizen 
in Ivennemerland en West-Friesland, ridder der orde van 
den Nederl. Leeuw, officier der orde van Granje-Nassau, 
f Alkmaar 27 Juni 1899, tr. Hoorn 11 Deo. 1848 Jo banna 
S u z a n n a 0 O r n e 1 i a M a r i a v a n Pa b s t U utgers, 
gel). Hoorn 13 Nov. 1824, f Alkmaar 5 Mei 1902, dr. van 
J o h a n G a s p a r en M a r g ar et li a W ij n a n d a (I a 1 1 i s. 
Kinderen onder BB. 

13. Louise (lor nel ia Justine Pont, geb. Meden- 
blik 30 Sept .1826, f Oegstgeest 

Z. William Pont, gel). 26 Sept.. tred. Edam 2'SSepfe. 1806, 
hout koop er en reeder, lid der firma William Pont, f Soest- 
dijk 16 Juni 1847, tr. Edam 23 Oct. 1828 Wilh elmina 
Versteegh, geb. 10 Aug., ged. Edam 13 Aug. 1809, 
t Edam 8 Jan. 1892, dr. van F red er ik Hendrik en 
A 1 i d a Maria Haring. 

Kinderen onder CC. 

AA. 1 . M a r i a J a e o b a 11 li sa b et h M a o 1 a i n e P out, geb. 
Hoorn 12 Juli 1850, f 's-Gra vennage 22 Dec. 1913, tr. 
Leiden 7 Maart 1S75 Mr. Herib^rt Co mei is Biet er 
de B r u y n, geb. 's-Gravenhage 19 Aug. 1847, secr.-generaal 
dep. van oorlog 1903-12, ridder der orde van den Nederl. 
Leeuw, f 's-Gravenhage 29 Juli 1915, zn. van Baltkazar 
Eu tg er en Anna Hen rik a van Hasselt. 

2. Mr. Franco is N a n n i n g Maelaine Pont, geb. 
Hoorn 15 Feb 1853. subst -gril'iier rechtbank te Groningen 
1877-86, f Groningen 22 Jan. 1886. 

8 114 PONT. 3. Pi et er Willem Ca rel Mïicl ain e Punt, geb. 
Hoorn 3 Deo. 1854, rijksbetaalmr. te Hoorn 1880, te Mid- 
delburg 1886, te Groningen 1888, te Rotterdam 1901-08. 
['s-Gravenhage. j 

4. Mr. Archibald Maclaiiie Vont, gel.» Hoorn 16 
Maart 1858, ambt. O M. te Alkmaar 1888, te 's-Graven- 
aage 1891, subst -oü'. van justitie te Alkmaar 1895, te 
's-Gra venhage 1897, uil* van justitie te Winschoten 1906, 
ad v. -generaal te Leeuwarden 1907, te Arnhem 1916-20, 
f Amsterdam 15 Peb. 1920, tr. Nijmegen 21 Mei 1907 Jkvr. 
Cecile A u gust e lil u g é n i e v a n li a p p a r d , geb. N/ga \vi 
(res. Madioeuj 25 Dec 181)3, dr. van ridder Hendrik 
Ma th iu b M i c li a e 1 en E b e 1 i n e Ooriue Antoinette 
li u t e r i n g en wed . va n K a rel A 1 e x a n d er Jühaiines 
Eli as Jee kei [Amsterdam.] 

BB. 1. Mr. Pi eter Mac la ine Pont, geb. Hoorn 20 Xuv. 
1850, adv. en proc. in Ned. Indie tot 1893, comm. in 
verschillende maatschappijen, tr. Padang 16 Oct. 1875 
L u c i e H e n r i e t te (Jee r t r u d e d e V o gel, geb. Batavia 
30 Sept. 1857, dr. van Auto ine Ni co las lïenri en 
Geertruida Petronella Gijsbers. ['s-Graveuhage] 
Kinderen uuler ... . DD 

2. Margaretha W ij aan da Maclaine Punt. geb. 
Hasselt (O.) 1 .Jan. 1852, directrice v/h Chr. Opleidings- 
huis voor meisjes (Heldring-gestichten) te Zetten 1884-1918, 
letterkundige, i 's-Gra ven hage ! 

3. Su'zantia Maria Maclaine Pont, geb. Hasselt (O.) 
3 Sept. 1853. ['s-Gra ven hage."] 

4. Maria .Maclaine Punt, geb. Hasselt, .(O.) 7 Deo. 
1854, f Alkmaar 23 Oct. 1859. 

5 W i 1 h e 1 m i n a .T o h au n a C a r o 1 i na Petronella 
Maclaine Punt, geb. Hasselt (0.^19 Peb, 1856, f Has- 
selt (O.) 10 Aug. 1856. 

6. O a t Jiari n a 1'] r n e .-; t i n a M a c 1 a i n e Pont . geb. 
Hasselt (O.) 2 1 Juni 1857. [Krmelö.] 

7. Maria «Taco ba Maclaine Pont, gei). Hasselt (O.) 
29 Dec. 1858. tr. Alkmaar 23 Juli 1902 Sam nel Ge r hard 
Timiners V e r h o ey e n . gel). 's-Gravenhage 5 A pril 1854', 
oud-fabrikant, zn. van Dr. theol ïï'enrions Petrus en 115 Mathilde Johanna T h e o d o r a J a n a s e n en wed r. 
van Lam bertha Virioeutia de Gr ave. " Rijswijk, .Z.-H.] 
8 J o h a n Ga s p a r M a c 1 a i n e P o ut, geb. en f Alk- 
maar 23 Oct. 1860. 

9. Willem Maclaiue Pont, geb. Alkmaar 18 Maart 
1862, ond-adm Si'. Tangoenan te Modjokerto, tr. Alkmaar 
2 Dec. 1907 Be r mi na \Y o n t li e r a Burlioven V r i ë t o r , 
geb. Amsterdam 7 Nov. .186-1, d r. van X e u o en Sara 
H e 1 e ii a 11 antiueu en wed. van S e b a s 1 1 a a n M a 1 1 li e u s 
S i g i s m u uil M o d d e r m a n. ['s-G ra venhage ] 

10. Mr. Ar c h i b a 1 d Mae la ine Pont, geb. Alkmaar 
20 Nov. 1N65, ïï;h adv. en proe. te Batavia, seer. der 
Nederl. Overzee Trust .Mij. 191 .4-1 S, off. der orde van Oranje- 
Nassau, tr Batavia 6 Aug. 1896 Anna Co r nel ia Can- 
tors, geb. Rotterdam 2 Mei 1871, dr. van Gornelis 
J o li a n ii e s en G e e r t r u y J o h a n n a d e ,1 o n g. [ Haarlem . j 
Kinderen onder EE. 

CC 1. R e ij u a Pont, geb Fdam 15 Feb. 1830, f tldam 22 
Sept. 1851, tr. Fdam 22 Maart 1849 Ni col aas T h e o- 
dorus van San en Te engs, geb. Fdam 4 Feb. 181 (5 > 
kap. ter koop vaardij, f Fdam 24 Mei 1876, zn. van Arend 
N i e o laas van Banen T e e n g s en A g a t li a d e W i t. 
Hij hertr. Fdam 7 Feb. 1856 Theo dor a Catharina 
Zout m a a t B r u g m a u . 

2. Alida Maria Frederika Pont, geb. Fdam 20 Feb. 
1832, f Amsterdam 25 Nov 1919, tr. Fdam 30 Aug. 1850 
Coruelis Pauw, gel». P urm erend 1 Nov. 1824, koopman, 
f Pur merend 17 Oet. 1864, zn. van Willem en Geertje 
Koker. 

3. Camelia Pont, geb. Edam 12 Oet. 1833, f Arnhem, 
h. Beukten hoek 17 Juli 1886, tr. tidaii^ 14 Juli 1853 W illem 
Jan de Wit, geb. .de li ij p 11 Nov. 1825, houtkooper, 
f Arnhem 20 Deo. 1886, zn. van Miohiel en G ij s b e r t h a 
W i 1 h e 1 m i n a Du ij v e n 6. 

4. Petronella Pont, geb. Fdam 2 Sept. 1836, f Brussel 

, tr. Fdam 2 Feb. 1860 G er rit S wem er, 
geb Goes 31 Ööt 1831, apotheker, f li u ijs broek (Z.-JJrab.) 
11 -Juli 1S95, zn. van Joost en BI as i na Maria de 
J o n g h. 116 PONT. 5. Frederika iïendrika Pont, geb. Édara 2 Sept. 
1836, f Edam 30 Deo. 1837. 

6. Pi eter Po ut, geb. Edam 11 Feb. 1839, houtkooper 
en reedei-, lid der firma William Pont, f Edam 2 Feb. 
1866. tr. Edain 16 Juni 1861 Maria Gr er ar da Zoutmaat 
Br u g m a ïi, geb Edam 4 J uli 1S35, f Veip (lr.) 5 Feb. 
1916, dr. van 01e i ens ïlenricus en A. d r i a n a van 
de u Berg. Zij liertr. Edam 18 Oet 1871 Frederik 
II e u d rik v a n B o m m el. 

Kinderen ouder FF. 

7. Pr ede rik Hendrik Pont, geb. Edam 18 Jnni 1840, 
lioutkooper en reeder, lid der firma William Pont, lid 
prov. staten van N.-FIoll. 1878-86, f Edam 9 Dec 1886, 
tr. Edam 1 Mei 1863 Alida Maria van Po mm el, geb. 
Edam 17 Mei 1840, f Amsterdam 19 Deo. 1906, dr. van 
C a r e 1 en M a r i a E rederi k a Verstee g h . 

KiiiJ' onder GrGr. 

8. Dirk Frans Po ut, geb. Edam 25 Oet. 1841, lid 
gemeenteraad van Edam, wethouder, dijkgraaf van de 
Purmer, hoofdingeland en vooras, van het college Nöorder 
IJ- en Zeedijk, hoogheemraad van de Uit waterende sluizen 
van Keiiaemerland en W.- Friesland, ridder der orde van 
Oranje Nassau, f Edam 16 April 1903, tr. Edam 1 Mei 
1863 A g a t h a Klis a b e th W i 1 h e 1 m i u a C osterus, 
geb. Edam 25 Mei 1839, dr. van Willem Pieter en 
M a rgaretha .1 a e o b a van S a n e n Toe n g s . [ Edam.] 
Kinderen onder HII. 

9. Jacob Pont, geb. Edam 16 Dec. 1892, f Edam 23 
Mei 1845, 

10. Wilhelmiua Pont, geb. Edam 18 Juui 1844, 
f Locheni 17 April 1903, tr. Edam Juni 1865 Ds. Aemi- 
lius Willem Wijbrands, get). Amsterdam 1 Oet. 1838, 
hul pp red. Le Broek-op- Laugeudijk, 1861, pred. (Doopsgez. 
gein.) te Edam 1862, te Hoorn 1870, te Leiden 1882, 
schrijver op kerkelijk historisch gebied, f Leiden 22 Sept. 
1886, Kii, van Karei en Potronella Veerman 

11. J u s t i n e Mar garot ha Pont, geb Edam 22 Juli 
1845, f Alkmaar 19 Dec. 1889, tr Edam 21 Juui 1873 
Mr. Matthijs B ücli n er, geb Oouda 28 Nov 1840, griffier PONT. 117 kantongerecht Edara 1864, te Gouda 1865, kantonrechter 
te Edam 1870, te den Helder 1877, te Alkmaar 1881-1908, 
lid prov. staten van N.-Holl 1880-92, schoolopziener in 
het arr. den Helder, f Utrecht 31 Maart 1913, zn. van 
George Philip en Wilhelm in a S al v er d a 
DD. 1. J o h a n n a S u z a n n a C o r u e 1 i a M a r ia M ac 1 a i n e 
Pont, geb. Padang 2 Juni 1878, Ir. 1° 's-Gra venhage 2 
Juni 1900 (door echtscheiding ontbonden 19 Maart 1914) 
Franco is Joseph Gent is, geb. 's-Grayenhage 7 Dec. 
1870, dir.-voorz. N. V. Koóy & 0° te Soerabaya, zn. van 
Dr. .1 o ha n nes H e n d r i k en Gerardina Hendrika 
Theodora O b reen; tr. 2° Parijs 7 Sept. 1920 André 
Boissier, geb. Parijs 2 Sopt. 1885, hoofdambt, min. van 
buitenl. zaken te Parijs, zn. van Ulysse Caesar en 
Suzan ne lip bert. Parijs, j 

2. Mr. A r c Ij i b a 1 d J o h au (ras p ar Machine P o n t, 
geb. Mr. Cornelis 7 Jan. 18813, adv. en proc. bij het Hoog 
Gerechtshof van Ned lndië sinds 1907, tr. Singapore 13 
Aug. 1914 Chris tine G e yl, geb Zwolle 16 Aug. 1890, 
dr. van Christiaan en Willemina Maria Dem mink. 
Kind onder II. 

3 Ir. Henri Maclaine Pont, gei). Mr. Cornelis 21 
Juui 1884, bon wk. ing., lid Raad van Beheer Petroleum 
ïtoyalty Mij, tr 's-Gra venhage 20 Oct 1910 Leonora 
Her- mine Gerlings, <jeb. Utrecht 8 Jan. 1889, dr van 
J o h a n T li e o d o r u s en Eli sa bet h 1 ndewe y. [Biltho veil.] 
Kinderen onder JJ. 

4. Willem Piet er Maclaine Pont, geb. Wies baden 
26 Aug 1885, fabrikant, ti . Hengelo (O.) 20 Nov. 1913 
Anna W ilh el in i n a Stor-k. geb. Hengelo (O.) 3 Jan. 
1888, dr. van II e n d r i k C a s p u r en A n n a \') k k e r. 
[Bilthöven, Tlannahoeve. j 

Kin ilercn onder KK. 

5. Geertrui da Pcrtronélla Maclaine 1*0111, geb. 
Batavia 7 Jan. 1892. [Amsterdam.], tr. 's-G ra venhage 21 
Juli 1910 (door echtscheiding ontbonden Batavia 11 Dec. 
1917) Mr. Adriaan Hendrik van Oph uy se u, gel), 
l'adang 23 N T ov. 1883, eerst advocaat te Welte vreden, 
tijd. verv. notaris te Batavia sinds 1919, lid Baad van 118 l'ONT Beroep voor belastingzaken te Batavia sinds 1919, zij. van 
Charles A.driaan en Ottoline Elenriette Cl er ar da 
van Stee den. 

6. Mr. Pi et er Anton Maolaine Pont, geb. 's-Gra- 
venhage 12 Nov 1895. adv. en proc. bij het Hoog Gereehts- 
iiof van Ned, Indié sinds 19 , tr. 's-Gravenhage 17 Juli 
1919 Maria Elisabeth Browae, gel). 's-Gravenhage 

24 Juni 1896, dr. van Dr. Jacob en Aleida Gerardina 
Hén riet te Maria llartogh Heys. [Batavia.] 

Kind onder LL. 

EB. 1 Geert ruy J o h a n n a M a c 1 a i n e Pon t, geb. Batavia 

25 Juni 1898. [Haarlem.] 

2. Archibald Maolaine Pont, geb. Batavia 16 April 
1900, jur. stud. /Leiden ] 

FF. 1. Wilhelmina Pont, geb. Edam 2 Juli 1862, f Edam 
18 Maart 1863, 

2. Wilhelmina Pont, geb. Edam 20 Deo. 1863, tr. 
Edam 16 Maart 1888 Ere der ik Johan van Burg- 
s te eden, geb. Utrecht 22 Mei 1856, kap. der genie, 
ridder M. VV. O., f \ r elp (G ) 3 Sept. 1917, zn. van Jan 
en E v e r a r d a C a t h a r i n a G e er t r u i d a v a n de K 1 a s- 
li o i- s t. [ Velp, G .] 

GG. William Pont, gel). Edam 29 Jan. 1861, f Edam 20 
Deo, 1864. 

HU. 1. William Pont, geb. Edam 18 Eeb. 1864, gedele- 
geerd oommiBsaris N. V. ,;, Houthandel v/h William Pont, 
te Zaandam , tr. Monni ken dam 15 Mei 1 890 Ma ria ( r e r a r d a 
Sligcher, geb. Monnikendam 19 Mei 1870, dr. van Pie ter 
en S u z a n n a Z o u t m a a t B r u g m a n. [Hilversum, h. 
Tlieobroma.] 

Kinderen onder Mtl 

2. E 1 i s a bet h M a r g a r e t h a J a o o b a P o n t, geb. Edam 
10 Mei 1865, tr. Edam 28 April 1892 Pieter Pauw, 
geb. Pur merend 7 Sept. 1859, lid der firma William Pont 
te Zaandam, f Wageningen 14 Deo. 1908, zn. van Oor nel is 
en Alida Frederika Pont. [Amsterdam.] 
IX. Wilhelm ina Maria Maolaine Pont, geb. Batavia 
22 Mei 1915. FONT. 119 JJ. 1. Elisabeth Ma cl ei n e Po ut, geb. de Bilt 17 Juni 
1916 

2 . Lucie Heurictte Gertrude M a c 1 a i n e Pont, 
geb. de Bilt 23 Sept. 1917. 

3 . Leoüora P e t r o n e 1 1 a Machine Pont, geb. Bilt- 
hoven 12 April 1919. 

4. J o h a ii n a Suzan na C o r n e 1 i a Maria Maclaine 
Pont, geb. Batavia 15 Deo. 1920. 

KK 1. Pi eter Kitzroy II e c t o r Maclaine Pont, geb. 
de Bilt 13 Oei 1914. 

2. Anna M a r ia M a c 1 a i n e Pon t, geb. Biltho ven 28 
Aug. 1916. 

3 . Hendrik C a s p a r M a e 1 a i n e P o n t, geb. de Bilt 
3 Juli 1918. 

4. Zoon, geb. Biltho ven 29 Nov, 1921. 

LL. Piet er Archibald Maolaine Pont, geb. Welte- 
vreden 28 Juli 1920. 

1VIM. 1. Suzan n a Klisaböth Pont, geb. Zaandam 10 Mei 
1891. [Hilversum, h. Theobroma.J 

2. Mi'. Dirk Prans Pont, geb. Zaandam 4 April 1893, 
procoratiehouder en secr. der directie van de Amsterdam- 
sche Bank te Amsterdam sinds 1921, 2e luit. Vrij w. Land- 
storm, Vaart. d. 1917, Lr. Amsterdam 4 Mei 1920 Al ei da 
Cornelia Julia Maria van Ogtrop, geb. Amsterdam 
25 Juni 1897, dr. van Mr. Henrièus Johannes en 
A 1 e i d a G ij s bert a M a r i a tl a n 1 o. [ A materdam . J 
Kind onder . N1ST. 

3. F red er ik Hendrik Pont, geb. Zaandam 26 Dec. 
1896, werkzaam bij de N. V. Houthandel v/h William Pont 
te Zaandam, res. 2e luit. der cav. 1918. [Hilversum, h. 
Theobroma.] 

M. William Pie ter Pont, geb. Amsterdam 8 Feb. 1921. I 120 PRINS. PRINS. 

Protestant ( 1 )oopsgezind.) 

Wapen: Gevierendeeld: I. en IV. in blauw twee zilveren 
haringen, ychuin .gekruist, waarboven een gouden kroon; II. en 
III. in zilver drie groene klaverbladen. TTelmteeken : de figuren 
van I. Dekkleeden : zilver en blauw. 

Genealogie. 

I. Arend Claesz. Prins, scheepstimmerman en reeder 
te de Rijp, tr. 1° X. N., tr. 2° de Rijp 2 Jan. 1(372 Aaltien 
Jausdr., tr (vermoedelijk) 3° Duifje Claasdr. 1). 

Uit liet eerste huwelijk: 

1. Willem, volgt II A. 

2. Klaas, volgt Ilbis B. 
Uit het tweede huwelijk: 

3 Pi eter Aren t sz. Prins, tr. de Rijp 9 Feb. 1697 
Geertje Jans dr. 

4. 01 aas, volgt liter C. 

A. 

II. Willem A reut s/.. Prins. geb. omstreeks 16G0 2) 
(ged. Doopsgez. gem. de Rijp 12 Dee. 1682) scheepstimmer- 
man, f de Rijp 2 Juni, begr. 4 Juni 1727, tr. de Rijp 20 
Dec. 1681 (lu urt Jans dr., die 22 Aug. 1722 testeert met 
haar echtgenoot voor not. M. C. Reek te de Rijp. 

Uit dit huwelijk: 

1. M aartje VV i 1 1 e m s Prins, f vóór 26 Aug. 1727, tr. 
de Rijp 7 Nov. 1705 Pi eter Piet er sz. Blau, f vóór 26 
Aug. 1727 3). 

1) Op 3 Peb. 1690 werden te de Rijp voogden alingesteld 
over ,.'t Weeskint van zaligen Duifje Claas en Arend 
C 1 a a s Prins". 

2) In een acte gepasseerd voor not. P. de Geus te de 
Rijp d. d. 20 Mei 1686 wordt hij als scheepstimmerman, 
omstreeks 26 jaar oud. vermeld. 

3) In een acte van 26 Aug. 1727 gepasseerd voor not. 0. 
Beek te de Rijp wordt gesproken over de nagelaten kinderen 
van P. Blau en M. Willem Prins. PUI NS. 121 2. Die uw er Wille rus Prins, f de Hij}) 18 April 1724, 
tr. de Rijp 28 Jan. 1713 Dirk Gerr itsz Pu r m e reu d, 
koopman, testeerde 18 Fel). 1728 voor not. J. Schoolhouder 
te de Rijp. 

3. Ar e u t, volgt III. 

4. G uurtje W i 1 1 e m s Prins, f de Rijp 27 Jan. 1751, 
tr. de Rijp 13 Oüt. 1725 .1 a n C om el isz. Swart, diakeu 
der Doopsgez. gem. 1738, f omstreeks 17(51. 

5. Jan, volgt Illbis. 

III. A reut Willemsz. Prins, ged. (Doopsgez gein.) de 
Rijp 25 Nov. 1719, scheepmaker te de Pijp, f de Pijp 14 
Feb. 1750, tr. de Rijp 11 Sept. 1717 Jantje Dirksdr., 
ged. (Doopsgez. gein.) de Pijp 25 Nov. 1719, diacouesse 
dier gemeente 1755, f de Rijp 20 Dec 1767. 

Uit dit huwelijk: 

1. Dirk, volgt IV. 

2. Gr uurtje Arents Prins, tr. de Pijp 12 Mei 1715 
Jan Blaau, geb Purmerend, f in 1756, zn. van Oornelis 
Blaa u. 

3 . Mary Arents. 

IV. Dirk Arentsz. Prins, ged. ^ Doopsgez. gem) de 
Rijp 16 Feb. 1744, scheepmaker, f de Pijp 24 Dec. 1761, 
tr. de Pijp 7 April 1742 Au netje Teun is Hoeyk. 

Uit dit huwelijk: 

1. Feu kind, f de Pijp 1 Jan. 1743. 

2. Jannetje Dirks Prins, f de Pijp 29 Juni 1794. 
Illbis. Jan VVillemsz. Prins, scheepmaker te de Pijp, 

vermeld in het testament zijns vaders d. d. 22 Aug 1722, 
'regent van het Doopsgez. weeshuis 1734, 35, + de Pijp 26 
Feb. 1742, tr. de Pijp 26 Jan. 1726 Anna Synions S y- 
p lieer, f Wormerveer 26 Mei, begr. de Pijp 28 Mei 1768. 
Uit d-it huwelijk : 

1. Cxuurtje Jaus Prins, ged. (Doopsgez. gein.) de Pijp 
9 Feb. 1755, f 31 Aug., begr. de Pijp 3 Sept. 1761. 

2. S i m o n, volgt IV. 

3. Willem, volgt IVbiS. 

IV. Simon J a u's z. Prins, geb. 29 Oet. 1738, (Doopsgez. 
ged de Rijp 4 Feb. 1759) vertrok metterwoon naar Wor- 
merveer (1779) f Wormerveer 23 April 1811, tr. West/.aau 122 PRINS 30 Jan. 1763 Trijntje Makkes, geb, Wormerveer 21 Sept. 
1740, f Wormerveer 4 Maart 1823, dr van Oo melis 
Ja cob 8z. en Gr utirtje W i 1 1 e m s dr. Don kei'. 

Uit dit huwelijk: 

1. Ken kind, begr. de li ij p 10 Oet. 1764. 

2. Kene dochter, begr. de Hij p 18 Jan. 1766. 

3. G uurtje S i in ons Prins, geb. Wormerveer 19 Feb. 
1776, f Zaandijk 26 Maart 1836, tr. 1° Zaandijk 17 Sept. 
1787 Jan Jacobsz. Kop, geb. 6 Juni 1760, f Zaandijk in 
1796; tr. 2° Zaandijk 12 Aug. 1798 Klaas de Jager, geb. 
Kooga/dZaau 8 Jan. 1772, f Zaandijk 7 Nov. 1827, zn. van 
Jan en AagjeAyer en wedr. van Maartje Jansdr. N a n. 

4. Cornelis, volgt V. 

5. Jan Prins, f Wormerveer 23 Aug. 1774. 

6. Jan, volgt Vbis. 

7. Trijntje Prins, f 29 Peb. 1776. 

8. Trijntje Prins, f 12 Nov. 1781. 

V. Cornelis Sirnonsz. P r i n s, geb. Wormerveer 4 Sept. 
1771, koopman in granen, kaas- en stijfsell'abrik ant, lid der 
firma Cornelis Prins & C°, maire van Wormerveer 1811-13, 
burgemr. 1814-43, seor. 1825, f Wormerveer 11 Sept. 1843, 
tr. Wormerveer 26 Juli 1795 Trijntje O o t, geb. 16 J uli 
1775, ged. Wormerveer ( Waterlandsche Doopsgez. Gem.) 23 
Feb. 1794, f Wormerveer 20 Oet 1852, dr. van Jan en 
A n t j e Vaa. 

Uit dit huwelijk: 

1. Simon, volgt VI. 

2. Jan Cörneiisz. Prins, geb. Wormerveer 30 April 
1798, koopman, f Wormerveer 2 Mei 1822, tr. Zaandam 15 
Juli 1821 Grietje van Gelder, geb. Wormerveer 19 Mei 
1798, f Zaandijk 1 Mei 1855, dr. van Pieter Smidt van 
Gelder en Die uw er tj e Schoute^i. Zij hertr. Wormer- 
veer 12 Nov. 1826 Dirk Donker, notaris te Zaandijk. 

3. Trijntje Cornelis Prins, gel). Wormerveer 22 Feb. 
1803, f Wormerveer 17 Feb. 1860, tr. Wormerveer 29 Aug. 
1822 Dr. Jaeobus Henrieus Peters, gel). Boxmeer 24 
Deo. 1790, med. doctor te Wormerveer, f Wormerveer 22 
Jan. 1853, zn. van Henrieus Wilhelmus en Gertruda 
Oatharina van li a a y . PRINS. 4. Ajitje O o r u e 1 i s P rins, geb. Wormer voer 17 Sept. 

1809, f West-Graftdijk 5 April 1838, tr. Wormer veer 27 Juli 
1834 Corneiïs Gr aft dijk, geb. West Graftdijk 27 April 

1810, huutkooper ■ en houtzager, f West-l i raftdijk 20 April 
1868, zn. vau Klaas en Maartje lila. uw. Hij hei-tr. Nieu- 
wendam 7 A u^, 1841 Ililletje Hoogeboo m . 

5. Pïe te r, volgt Vibis. 

6. Oom el is, volgt Vit er. 

VI. Si in u u Oornelisz Prins, geb. Wormer veer 15 
Mei L796, koopman iu granen, oliefabrikaut en ree der', f W or- 
merveoi' 27 Aug. 1871, tr. Blokzijl 7 Juni ISIS Evertje 
Stuur m a n } geb. Blokzijl 12 Jan. 1795, t Wormervóer li 2 
April 185ii, dr van A d 'r i a a 11 11 e n d r 1 k s z. eii S ij t j e 
Jacobs Masten b r o e k. 

dit huwelijk: 

1. T r ij n t j e Prins. geb. Wormerveer 28 April 1819, 
f Leiden 21 Mei 1902, tr. Wormerveer 17 Oct 1861 Os. 
Chris tiaau Muller, geb. Zaandam 25 April 1813, pred. 
der Doopsgez gem. te Koog a/d Zaan 18 -1868, f Haarlem 
16 Juni 1896, '/.Li vau Prof. Sa m nel en i'ein mina Geer- 
truida Mal) é en wedr. van Isa bel la de 01e rcq. 

2. A dria n us, volgt VII. 

3. Sydiua Prins, gel) Wormer veer 22 Mei 1823, f Wor- 
met-veer 26 April 1891, tr. Worm et' veer 23 Juli iSJb Jan 
Vis, u r el». Worm er veer 16 Aug. 1823, koopman en fabrikant, 
lid der firma Al bert Vis te Wormerveer, f Neuenalir (Kijn- 
prov.) 18 Sept. 1868, zn. van Al bert en N' eelt je Groen. 

4. J a 11, volgt Vllbis. 

5. Oor nel is, volgt Vllter. 

6. Simou Prins, gen. Wormer veer 13 Juli 1835, t Wor- 
mer vee r 2 5 J a 11. 18 4 3 

VII. Adriauus Prins, geb. \V0r4nerveer 16 Juli 1821, 
koopmau, eerst lid der firma IVins Gebroeders te Wormer- 
veer, later koopman te Amsterdam, lid prov. staten van 
N. Holland 1871, 80-92, lid le Kamer 1871-80, 92 99, lid 
gemeenteraa 1 van A1nstt3rda1.11, ridder Xederl. Leeuw , f Am- 
sterdam 10 Jan. 1902, tr. Zaandam 26 Juni 1845 Grietje 
Poel. geb Zaandam 2 Maart 1826, f Amsterdam 21 Peb. 
1909, dr. van I' iet er en Aaltje Mul. 124 PRINS. Uit dit huwelijk : 

1. Eva, AU da Prins, geb Wörmerveer 11 Juni 1846, 
f Zaandam 215 Feb. 1S69, tr Zaandam 11 Juni 1868 Mi*. 
Douwe Jan van der Groot, geb. Sappemeer 31 Aug. 1842, 
oliefabrikant te Zaandam, f Londen 17 -Jan. 1890, zn. van 
Sijne Jacob en Alida Romkes. Hij hertr. Ckipping 
Barnett (grfs. Herts.) 20 Aug'. 1873 A i i ce K m i 1 y 
Clay t o n. 

2. Alida Margaretha Prins, geb. Wörmerveer 6 Sept. 

1847, f Wörmerveer 3 Jan. 1859. 

3. Margaretha Adriane PriüS, geb. Wörmerveer 9 
Jan. 1849, f Bussum 14 Aug. 1912, tr. Zaandam 26 Maart 
1874 Pi eter van Gel dei-, geb. Amsterdam 11 Nov. 1848, 
agent en commissionair in hout te Amsterdam, lid der firma 
H. E. van Gelder & CV 1876-99, zn. van Hendrik ISnno 
en Johanna üatharina Boekenoogen. [Bussum, villa 
'de Noord.] 

4. Maria Catliarina Prins, 22 April 1850, f 

, tr. Heemstede 26 Juni 1873 Pi eter 
Anthony van de Stadt, geb. Zaandam 6 April 1848, 
koopman, lid der firma (x. Boele en Zoon te Amsterdam, 
f Amsterdam 18 Nov. 1903, zn van Cornelis en Antje 
ten K a t e . 

Vllbis. .Jan Prins, geb. Wörmerveer 18 Juli 1827, 
koopman en stoomoliefabrikant te Wörmerveer, eerst als lid 
der firma Prins Gebroeders, later onder de firma Jau Prins, 
lid prov. staten van N. -Holland 1868-88, lid le Kamer 1888- 
96, f Wörmerveer 22 Jan. 1896, tr. Krommenie 18 Sept. 
1851 A gat ha Imiiia Kaars Sypesteyn, gel) Kromme- 
nie 3 Aug. 1830, f Wörmerveer 22 Mei 1891, dr. van 
Wille m en C o r n e 1 i a V e r hagen. 

Uit dit huwelijk : * 

1. Cornelia Eva Prins, geb. Wörmerveer 26 Aug. 1852, 
f Overveen, h. J^)e Nagtegaal 30 Juli 1916, tr. Bloemendaal 
7 Oct 1880 Jan Adriaan Laan, gel). Wörmerveer 25 April 

1848, fabrikant, lid der firma Bloemendaal & Laan te Wör- 
merveer 1872, lid gemeenteraad Wörmerveer 1876-1909, 
wethouder 1889— -92, lid prov. staten van N. -Holland 1897- 
1905, lid le Kamer 1905 17, ridder N T ederl. Leeuw, f Over- PRINS. 125 veen, h. De NTagtegaal 15 Sept. 1910, zn. van Adriaan en 
Elisabetli Avis. 

2. Eva O at har i li a Prins, geb. Worm er veer 16 Mei 
1854, f O verveen 23 Aug. 1880, tr. O verveen 20 Juli 1876 
Pi eter Sniidt van Gelder, geb Wormer veer 17 Sept. 
1851, oud-dir. N. V. Vei'. Kou. papierfabrieken der firma 
Van Gelder en Zoueu, zn. van P ie ter en Heuriette 
Co ster. Hij hertr. Heemstede 11 Oct. 1883 Maria Cor- 
nelia Kaars Sypesteyn. ["Leusden.] 

3 Willem Jan Prins, geb. Wormerveer 22 Aug. 1856, 
koopman en fabrikant, liet der firma Jan Prins te Wormer- 
veer, ridder dei* Oranje- Xassau orde. : Overveen, villa Djember.j 

4. A gat ha Johanna Prins, geb. Wormerveer 15 Oct. 
Iö57. [Overveen, villa Djember.] 

Vllter. Co melis P r i n s, geb. Wormerveer 31 Oet. 1830, 
koopmuu eerst te Wormerveer, later te Haarlem, f Anna 
Paulowna 19 Nov. 1902, tr. Plokzijl 3 Juli 1853 Sydina 
Jaooba Loos, geb. Blokzijl 1 Deo. 1831, f Bloemendaal 
25 Maart 1907, dr. van Harend en Jantje Stuurman. 

Uit dit huwelijk : 

1 Johanna Eva Prins, geb. Wormerveer 2 Juli 1854, 
f Wormerveer 28 Jan. 1855. 

2. Johanna Eva Prins, geb. Wormer veer 14 Aug. 1855, 
f Worinarveer 18 Aug. 1855. 

3. Sim o n Prins, geb. Wormerveer 8 Aug. 1856, oud- 
koopman in granen als lid der firma Prins Gebroeders te 
Amsterdam, tr. Rotterdam 25 April 1883 (door echtscheiding 
ontbonden Amsterdam 27 Sept. 1894) A n n a S o phi e E m m a 
Schleicher, gei). Rotterdam 29 Mei 1861, dr. van Eduard 
A n t o n J o s e p h en An na 0 a t h a r i n a O h 1 e n s c h 1 a g e r. 
[Victoria, Canada.] 

4. Barend Joh a n Prins, geb. Wormerveer 12 Oct. 1858, 
koopman in granen, lid dei- firma Prins Gebroeders te Am- 
sterdam, f Angeren (gem Bern mei ) 14 Jan. 1907. 

5. |i] va Johanna Prins, geb. Wormerveer 17 April 1860. 
I Brammen. ] 

6. Jean nette Sydina Prins, geb. Wormerveer 27 April 
L863, f Wormerveer 25 Juni 1862. 126 P RIK-S. 7. Oornelis Adrianufl 1'riu s, geb. W ortnerveer 4 Maart 
1864, t Haarlem 23 Juli 1875; 

8. Joh au na Ja co ba Sydina Prins, geb. Wormerveer 
28 Oct. 1865 [Bloemendaal.] 

9. Sydine Oatharina Prins, geb. Wormerveer 15 Juni 
1867, f Wormerveer 24 \?eb. 1868. 

10 Gat har ine Oh rist ine Prins, geb. Haarlem 9 Deo. 
1871, f Haarlem 18 Juli 1872. 

VIbis. Pieter Cornelisz. Prins, geb. Wormerveer 20 
Nov. 1812, koopman, lid dei- firma P. Prins & 0° te Wor- 
merveer, burgemr. van Wormerveer 1864-65, ridder der M. 
W. ()., f Wormerveer 13 Sept. 1865, tr. Amsterdam 12 Feu. 
1834 föva Alberti, geb. Krommenie 7 Maart 1813, f Zaan- 
dijk 12 Peb. 1883, dr. van Jo hannes en Antje W aa g- 
meester: 

Uit dit huwelijk: 

1 Anna Oatharina P r i n s, geb. Wormerveer 12 Deo. 
1834, f Wormerveer 2 Juni 1836. 

2. Anna Oatharina Prins, geb. Wormerveer 8 Maart 
1837, , tr Wormerveer 

21 Mei 1863 Dr Jan Mulder, geb Zaandijk 14 Oct. 1830, 
genees-, heel- en verloskudige te Zaandijk, f Madrid 22 
Mei 1905, zn. van (Ier rit M. u 1 d e i" en Aagje Branden- 
b u r g; 

VIter. Oor nel is Cornelisz. Prins, geb. Wormerveer 
28 Pee. 1816, stijfselfabrikant, lid der firma 0 Prins Czn. 
te Wormerveer, f Naarden 11 Maart 1862, tr. Wormerveer 
12 Juni 1845 N e e 1 1 j e Z w a r i s 1 u y s, geb. Wormerveer 6 
Feb. 1821, f Nieiiwer-Amsfcel 24 .Jan. 1867, dr. van Jan en 
Oatharina van Pork. 

Uit dit hüivelijk: 

1. Oor ne lis Jo hannes Prins, geb. Wormerveer 20 
Juni 1851. 

2. Oor nel is Joannes, volgt VII. 

3. Jacobus Hen neus. volgt Vllbis. 

VII. Oornel is Joannes Prins, gel). Wormerveer 28 
Aug. 1853, f Zaandam 22 Maart L918, tr. Zaandam 2 Nov. 
1876 Neeltje Boon, geb. Zaandam 3 1 Uet. 1855, dr. van 
Oo melis en drietje \ r isser. [Zaandam.] PK1NS. 127 Uit dit huivelvjk: 

1 . 0 o r n el i s, volgt VIII . 

2. Gr jetje Prins, geb. Zaandam 23 Aug. 1880, f Zaan- 
dam 7 Juli 1887. 

3. Ja co bus Henricus Prins/ g^b. Zaandam 21 Sept. 
1882, werkmap [Zaandam. I 

4. Willem P r i 1 s, geb. Zaandam 14 Deo. 1841, f Zaan- 
dam 1 Maart 1885. 

5. Gij s bert ub G er rit, volgt VlIIbis. 

6. Neeltje Prins, geb Zaandam LG Jan. 1889, tr. Zaan- 
dam 31 Dec; 1908 Jan Hutter, geb [lansdorp 1886, 
ijzerwerker, zo. van Jan en blesje SJegt. ! Amsterdam. j 

VIII. Coriieiis Prins, geb. Rotterdam 2 Pel>. 1878, 
smid, tr. Zaandam 2 Jan 1898 (door echtscheiding ont- 
bonden Zaandam 7 Jan. 1908) Maria Catharina li otter- 
man, gel). Zaandam 18 Mei 1877, f Zaandam 9 Maart 1913, 
dr. van Al bert en Rins je A reus. | Zaandam.] 

Uit dit ka (V 'id ijk: 

1. Keeltje Prins, geb. Zaandam 30 Maart 1898, tr. 
Zaandam 24 Uee 1919 (ierrit Meyn, geb. Zaandam 5 Aug. 
1894, kantoorbediende, zn. van Cornelis en Maritje 
Mey n. .j Zaandam . : 

2 Reusje Prins, geb. Zaandam 10 Oot. 1901, f Zaan- 
dam 31 Mei 1911. 

3. Oor ne lis Joannes Prins, geb. Zaandam 18 Dec. 
1903. [Neede.] 

VlIIbis. Gijabertus (ierrit Prins, gel). Zaandam 2 
Maart 1886, werkman, tr. Zaandam 4 Jan. 1905 Frans in a 
Catharina Barbera Poon, geb. Zaandam 27 Nov. 1881, 
dr. van J a n en Gat h a r i n a B a r b e r a L a a r k a m p. 
I Zaandam, j 

Uit dit 1 luw dijk : 4 

1. 0 o melis J o a u u e s P r i n s, geb. Zaandam 7 J uni 1905- 

2. Jan Jacob Prins, geb. Zaandam 23 Juni 1906, f Zaan. 
dam 3 Oct. 1910. 

3. fi ij s b e r t u s G e vrit P ri na, geb. Zaandam 10 Juli 1908. 

4. Jan Jaoob Prins, gel) Zaandam 'li') \ T ov. 1911. 
VlIbiS. Ja co bus II curieus Prins, gel). Wormerveer 

3 Deo. 1858, veehouder, tr. Wormerveer 27 April 1879 128 PRINS. O at ha ri ii n Ver w e r, geb West Knollendam 22 Mei IS 59, 
dr. van Maar te li en Ouurtja Bus. [Oost-Knollendam.; 
Uit dit huwelijk: 

1. N eelt je Prins, geb. Oo3t-Knollendam 16 Oct. 1879, 
f Oost-Knollendam 29 Jan. 1901. 

2. (1 uurtje Prins, geb Oost-Knollendam 21 Juli 1881, 
f Wormer 4 N T ov. 1907, tr. Zaandijk 28 April 1904 Jan 
Jaoob Slooten, geb. Zaandijk 30 Juni 1875, veehouder, 
zd. van Ja co bus en lx uurtje Hoede [Wormer.] 

3. Oor nel is, volgt VIII 

4. Klisabeth Prins, geb. Oost-Knollendam 25 Jan . 1891, 
tr. Wormer 27 April 1917 Pieter Klaas van Hardingen, 
geb. Krommenie 4 Sept. 1890, veehouder, zn. van Lam- 
bertus en Kaatje Kwantes. Oost- Knollendam. ] 

5. Anna Ca t har in a Prins, geb. Oost- Knollendam 11 
Aug. 1892, f Oost-Knollendam 12 Aug 1892. 

VIII. Oornel is Prins, geb. Oost- Knollendam 1 Juli 
188!), veehouder, tr. Beemster 26 April 1911 Gcrietje Maar- 
rees, geb. Heemster 1 Aug. 1888, dr. van Dirk en Ne eitje 
C o u \v e u h o v e u. [Oost-Knollendam, j 

Uit dit hu welijk : 

1, Jaeobus II en rieus Prins, geb. Wormer 6 Maart 
1912. 

2. Dirk Prins, geb. Worm éi" 17 Juni 1917. 

Vbis. Jan Symonsz. Prins, geb. Wormer veer 5 Oet. 
1775 (ged. Doopsgez. gein. 22 Maart 1795), broodbakker, 
f Wormer veer 11 Juli 1837, tr. de Rijp 6 Nov. 1796 Dob- 
br echt Pauw, geb. de Rijp 14 April 1775 (ged. Doopsgez. 
gein. 2 Maart 1794) f Wormerveer 1 Mei 1813, dr. vau 
C 1 a a s Pa u vv. 

Uit dit huwelijk: 

1. Trijntje Prins, geb. de Hij p* 28 Sept. 1797, f Die- 
penveen 17 Sept 1860, tr. Wormerveer 30 Juli 1826 Willem 
ten Entel, geb. Haarlem 6 Maart 1803, f Deventer 19 Sept. 
18 1 8, zn van W i 1 1 e m en S u s a n n a M ikke n s. 

2. Maartje Prins, geb. de ttijp 22 April 1799, f Wor- 
merveer 28 Ma act 1802. 

3. Antje Pri ns, geb Wormerveer 28 Deo. 1800, f Zaan- 
dijk 23 Deo. 1828, tr. Wormerveer 29 April 1821 Jan Dan- 129 gewis, geb. VV ormerveer 12 Sept. 1798. Hij hertr. Zaandijk 
2S Mei 183 5 M aria J a c o b a v a n Bor k 

4. Maart je Prins, geb. Wormerveer 12 April 1805, 
f Wormerveer 25 Juni 1873, tr. Wormerveer 18 Juli 1841 
Gerrit Schoute, geb. Wormerveer 2 Juli 1801, koopman 
en fabrikant, f Wormerveer 19 Juli 1857. zu. van Barend 
en Br eg j e Kuipe r en wed. v n n Aalt j e A ten. 

5. Gr uurtje Prins, geb. Wormerveer 27 Deo. 1807, 
f Wormerveer 5 Aug. 1887, tr. Wormerveer 14 Sept 1834 
Hendrik Koekebakker, geb. Wormerveer 15 Jan. 1809, 
comin. in eifecten en kassier, f Wormerveer 7 Juli 1888, 
zb . van J a n en A a 1 1 j e Dekker. 

6. Jolianna Prins, geb. Wormerveer 12 Aug. 1812, 
f Amsterdam 10 Mei J859. 

IVbis. W i 1 1 e m Jansz. P r i n s, ged. de Rijp (Doopsgez. 
gem.) 1 Feb. 1761, f de Rijp 7 of 10 Deo. 1767, tr. West- 
zaan 6 Mei 1763 Neeltje Makkes, geb. Wormerveer 4 
Sept. 1738, f Wormerveer 17 Feb. 1789, dr. van Co melis 
Jaeobsz. en Guurtje Wille m s dr Donker. 

U'd dit huwelijk: 

1. Jan, volgt V. 

2. Een kind, f de Rijp 21 Sept 1765. 

3. Guurtje Prins, f 3 Mei 1768. 

4 Willem Prins, geb 16 Juni 1768, f de Rijp 4 Nov. 1768. 

V. Jan Willem sz. Prins, geb. Wormerveer 25 Juli 
1764 (ged. Doopsgez. gem. 23 Maart 1788) f Wormervee.i 
16 Juli 1799, tr. Westzaan 28 Aug. 1791 Weyntje Klaas dr. 
de Jong, geb. Westzaan 26 April 1772, ged. (Doopsgez. 
gem. te Westzaan-Noord 27 Maart 1791) f Wormerveer 27 
Jan. 1795. 

Uit dit huwelijk: 

1. Willem Jansz. Prins, geb> Wormerveer 13 Dec. 
1792, f Westzaan in Oct. 1848. 

2. Duifje Prins, f 10 Feb. 1795. 

3. Een kind, geb in 1795, f Wormerveer 10 Jan. 1803. 

4. Een kind, geb. in 1795, f Wormerveer 10 Feb. 1795. 

B. 

Ilbis. Klaas Arentsz. Prins, f de Rijp 17 Sept. 1698, 9 130 PRINS. tr. de Rijp 9 Nov. 16;s4 Auua Jans. Zij testeeren 'Jl S'u v 
1695 voor üüt. M. C. Beek te de 1 { i j p . 
Cit dit huwelijk: 

1. Cl aas, volgt III 

2. Ken kind. uegr. de Rijp 4 Nov. 1699. 

3. Een kind, begr. de liijp 17 Jan. 1702. 

III. Claas KTaasz. Pr i n s, geb omstreeks 16915, + de 
Rijp 23 Juli 1773 (oud 77 j. en 2 m.) tr. de Rijp 25 Sept. 
1723 Mary Ti eters. 

IV Arent Claasz. Prins, f 11 .Maart 1761, tr. N. N. 

Uit dit huwelijk : 

G uurtje Arents Prins, ged. (Doopsgez.) de Rijp 20 
Feb. 1764, f Purmerend 18 Mei 1782, tr .Jan Blaau w, 
ged. (Doopsgez.) de Rijp 20 Feb. 1764. 

c. 

liter. Claas Arentsz. Prins, regent weeshuis te de 
Rijp 1728, 34 en 35, f tusschen 28 Dec. 1736 en 6 Aug. 
1738, tr. 1° de Rijp 17 Aug. 1697 Duyfje Symons; tr. 
2° de Rijp 7 Juli 1714 Lijs bet Pi eters, wed. van X. N.; 
tr. 3° de Rijp 3 Maart 1725 Trijntje (Ier rits, wed. van 
N. N. , f na' 6 Aug. 1738. 

Uit liet eerste JtULveli/jlc : 

1. Willemoet Claas Prins, geb. omstreeks 1697, 1) 
tr. Co melis Klinker, f vóór 19 Juni 1769. 

2. Lobberig Claas Prins, geb. omstreeks 1701, 2) 
tr. Jacob Pau. 

3. Ti' out je Claas Prins, f na 1732 en vóór 25 Mei 
1737, tr. 1° Lij kei Teun is z ; 2° S ij m e n C a t. 

Uit Itet tweede huwelijk; 

4. Anna Claas Prins, f de Rijp 8 Maart 1761, tr. de 
Rijp 14 Feb. 1750 Gr ar brand Maa r%ensz. de Roer, van 
Oost-Graftdijk. 

1) Als zij 20 Juni 1781 voor not. «T. Ileinis te de Rijp 
een acte passeert is zij 85 jaar. 

2) Rij liet passeeren der acte in de vorige noot is zij 80 
jaar oud. KAEDT. 131 RAEDT. 

Arendsen llaedt. — Raedt van Oldenbarnevelt. 

Protestant. 

Wapen Kaedt: In zilver twee (fuivende blawwe dwarsbalken. 
Helmteekèu: een zilveren uitkomende hazewindhond, goud gehals- 
baud, de kop omgewend Dek kleed en . : zilver en blauw. Wapen- 
spreuk: Raadpleeg wind en siroonteu. 

Wapen Kaedt van ( ) 1 d e n b a r n e v e lt : Gevierendeeld: l. 
en IV. 'hel bovenbeschreven wapen Kaedt; // en lil. in ro.'d 
ten zilveren unkerkruis. van 0 1 d e n b a r n e v el t). Twee helmen. 
1 Als bij llaedt; 2. een Idauu'c mand waaruit gunden vlammen 
oprijzen. Dekkleed en : rechts: zilver en blauw ; links zilver en 
rood. Wapenspreuk: ais bij Kaedt. 

Genealogie. 

I. Mei nar d Kaedt, b. omstreeks 151b', tr. N. N. 

II. Ds. II e n r i k Meinardsz. Kaedt, geb. omstreeks 
1545, pred. te \Y r ijckel 151)7-99, te Die ver 1600, te Nijeveen 
1601, te Zwartsluis 1605, te ïolbert 1609, te den Ham en 
Fransum 1618, f bYausum tusschen 11 Mei en 16 Juni 1623, 
tr. N. N. - 

III. Are li t Henriksz, Kaedt, gob. omstreeks 1569, 
f tusschen 1623 en '27, tr. N. N. 

Uit dit huwelijk: 

1. Ka rat, volgt IV. 

2. Elisabetli Kaedt, ged. Locliem 11 April 1591. 

3. Ilenrik Kaedt, ged. Lochem 9 Deo. 1595, ruiter te 
Zutfen, tr. (ondertr. Locliem 11 Maart, naar buiten geattes- 
teerd 17 April 1627) (Ier rit ken Jansen, (Ir. van J o h a n 
Mo 11 e r te Baak. 

IV. Karst Kaedt, ged. Locliem tiO Juni 1591, tr. (on- 
dertr. Locliem 26 Maart 1617) Anna Traest, dr. van Joost 
Tra est, van Locliem. 

Uit dit huwelijk: 

1. Joost Kaedt, ged. Loehem 24 Aug. 1617. 

2. Arent llaedt, ged. Locliem 13 Sept. 1618. 

3. Een kind, ged. Locliem 11 Sept. 1619 *). 

*) Naam van het kind wordt in het doopboek niet vermeld. 132 K.AED9. 4. II en ri k, volyt V. 

5. Ken kind, ged. Lochem in Mei 1623 1). 

\. Keurik liaedt, ged. Lochem in Maart 1(521, tr. om- 
st reeks 1644 Janna Morgenstern, f na 1 1 > 7 5 . 
Uit dit huwelijk: 

L. Jutte (.ludlth) Haedt, werd Jidniaat der Herv kerk 
te Lochem in 1669, tr. (ondertr. Lochein 5 April, te Zutf'en 
11 April, van Zuffen naar Lochem geattesteerd 1 Mei 1675) 
.1 (j li a n n e s v a n 11 h e d e. yai. van J u r r i e n v a n li h e d e, 
van Zutfen. 

2, A rendt, volgt VI A. 

:;. Da n i el, volgt VIbis B. 

A. 

"VI, A rendt Haedt, werd lidmaat der Herv. kerk met 
Kerstmis 1675, diaken 1702, ouderling 1711. t Lochem 1 
April 1718, tr. ondertr. Lochem 16 April 1676) Geer tj en 
Pauwen, + Lochem 7 Oct. 1721. dr, va li Jan Pauwen, 
van Lochem. 

Uit dit huwelijk : 

1. Hen ri k Jan, volgt VII. 

2. Jan n eken Haedt, ged. Lochem 19 Oct 1679, werd 
lidmaat der Herv. kerk te Lochem in 1701. 

VII. Hen rik Jan Haedt, ged. Lochem 20 Mei 1677, 
stadhouder der leeuen, rentmr. van Nettelhorst, de Cloese 
en Langen, f Lochem 3 Feb. 1745, tr. (ondertr. Lochem 11 
Juli 1715) Jen nek en Arendsen, geb. 31 Juli, ged. Lochem 
7 Aug. 1687, f Lochem 28 Maart 1771, dr van A rendt 2) 
en J enne keu Wille k es. 

Uit dit huwelijk: 

1. Arendt Haedt, geb. 15 Juni, ged. Lochem 20* Juni 
1716, f 9 Oct., begr. Lochem 14 Oct. 1783. 

2. Jeune ken Haedt, geb. en ged. Lochem 5 Sept. 1717, 
t 6 Mei, begr. Lochem 10 Mei 1797, tr. Lochem 18 Maart 
1742 T)s. Lam bert us Hermannus Spanker. geb. 13 
Sept., ged. Gelselaar 15 Sept. 1709, pred. te 's-Gravenpolder 1) Naam van liet kind wordt in het doopboek niet vermeld. 

2) Burgemr. van Lochem. HENRIK JAN RAEDT 
17 19 17 9 4 KAEDT. 1736, te Neede 1741, emer. 1773, f Lochein (5 Aug. 1 770, 
zu. van Ds. Johanues i) en h' e 1 en a Verbeeck. 

3. Hen rik Jan, volgt VIII. 

4. G-e er tj en 11 a eelt, geb. 1 Öet 0 geil. Lochem 2 Oct 
1720, f 26 Oct., begr. Lochein 30 Oct. 1809. 

5. Luciija llaedt, geb. en ged. Lochem 4 Oct. 1722, 
f 1 Nov , begr. Lochem 5 Nov. 180S, tr. Almen 14 Sept, 
1756 Ds. Oasim iï- A 1 b r e c h t Willem Hein, geb. Almelo 
in Maart 1725, pred. te Almen 1747, te (ienemuid en 1775, te 
Hoogeveeu 1779, hij weigert den eed van 11 Maart 1788 afte- 
leggen en Wordt diens volgens 1 Oct. 1788 van zijn ambt ver- 
vallen verklaard, f 20 Nov., begr. Lochem 24 Nov. 1794, zn. van 
Mr. O eorg 1£ e n drik 2) en Ju li a u na Si d o n i a H u.n e veld. 

6. Bartholdus Jiaedt. geb. 10 Juli, ged. Lochem 16 
Juli 1724, f Lochem 20 April 1778. 

7. Geultje Itaedt, gel). 15 April, ged. Lochem 18 April 
1728, f Lochem 24 Maart 1766. 

VIII. H en rik Jan llaedt, geb. en ged. Lochem 15 
Jan. 1719, diaken 1744, schepen en raad van Lochem 1749- 
88, burgernr. van Lochem, gecomm. ter Staten- Generaal 
1769, f 30 Sept. begr. Lochem 4 Oct. 1794, tr. Ml burg 
1 Sept. 1752 i d a (van O 1 d e n) B a r u e vel t, geb. 29 
Maart, ged. KI burg 3 April 1732, f 11 Deo., begr. Lochem 
14 Dec. 1793, dr. van A n t h o n y 3) en \V i 1 1 e m i n a 
Bètflier, 

Uit dit huwelijk : 

1 . Joba n u a W il h e 1 m i n a li a e d t, ged. Lochem 26 Mei 
1754, f vóór 7 Sept. 1755. 

2. Johanna W i 1 h e 1 m i n a llaedt, geb. 3 Sept., ged. 
Lochem 7 Sept. 1755, f 17. Jan., begr. Lochem 20 Jan. 1797, 
tr. Laren (G.) 2t Jan. 1779 Mr. G os w ij n de Wolft', geb. 
19 Nov., ged. Lochem 30 Nov. 17-16, f 86 Fel)., begr. Lochem 
1 Maart 1798, zn. van Dr. Willem 4) en Anna lieer- 
trui d M u y d e r m a n . 

1) Pred. te Uelselaar. 

2) Secr-ontv. van Stad Almelo. 

3) Burgernr. van Wlburg. 

4) Burgernr. van Lochem. 134 3. Hen r i k J a u, ïohjt IX. 

4. Mr. A li t li o 11 v Itaedt, «red. liochern 14 Deo. 17(>0, lid 
der Vergadering san Notabelen 1 <S 1 4, li(i prov. staten van 
Uelderfaiid, f Doornspijk, h. Morren 4 Jan. 1833. 

5. lda Lucina P e tr o n e 1 1 a liaedt, ged. Lochem 23 
Jan . 17 G3, f jon<j-. 

IX. II en rik Jan liaedt. geb. 27 A.u^., ged. foelie m 

I Sept. 1758. lid v. h. provisioneel bewind te Lochem 25 
Aug.-7 Nov. 1795. ofnoier van t Seiioutanibt 1797, f Lochein 
13 April 1824), tr. A luien 24 Oot. 178G 10 1 i b a b e t h Auto n i a 
Hi-a ss, ged. /.ut feu 25 rVb. 17GG. t Lochern 17 Mei 1835. 
d r. va n J o h a n f I e n d r i k en I s a heil :i (t eert r u i d 
li a v e n s.e hot. 

I it dit hmvelijk: 

1. lda ls : ,l>ella liaedt, -ei. Zutfeu 4 Maart 1788, 
f Amsterdam 29 Juni 1830. tr. Lochem 16 April 1818 Ar- 
noldus Yintor, -el). 17 b^eb., ged. liuurlo 22 Feb. 1784, 
koopman te Amsterdam, f Amsterdam 1 4: Maart 1835, zn. van 
l)s. P li i 1 i p p n s Johan nes en Ilenrica A mol d a Nies. 

2. 11 e n r i k J an, volgt X. 

3. Johan f F e n d r i k liaedt., geb. 5 Deo., ged. Lochem 

II Deo. 1791, f 

4. Johan na J o s i na Hén dr iet ta liaedt, gei». 11 Nov., 
ged. Locuem 14 Xov. 1792. t Kampen 29 Juni 1839, tr. 
Lochem 27 Oer. 1811 Ds. (l e or g li e n r i k Hein, ged. 
Mep pel 11 Mei 1788, pred. te Ken urn 1810. re Noordlaren 
1813, te Belli.ngvvolde 1815. te Meppel 1817, te Kampen 1821, 
f Kampen 13 Deo. 1840, xn. van Dg; G-hr istianua Hen- 
ric iis en (Musi na Oostlnge en wedr. van HJlisabeth 
O a t h a r i n a F m m e n . 

5. Bartliold Al bert (ierard Ar en dn en liaedt, 
vohji Xbis. h 

G. A. ii t o-ui s liaedt va n Olden bariie velt, vohjt Xter. 

7. B er har da Oh rist i n a J iilia na H aedt, geb. 27 Oet., 
ged. Locliém ld Xov. 1799, t Loehem 7 Juni L886, tr. 
Lochem ! !><■«•. 1828 Oasiniir Al hert Willem II u ne- 
vel d II nin. gel). lf> Nov., ged. Diepenheim 23 Noy. 179 1, 
leerlooier, + Lochem 13 Dec. 1 867, kjj. van Ds. (ieorg 
II e n r i k en Hen d r i k a (J ra (I a I << li II a a. 
Mr. ANTHONY RAEDT 

1 760 1833 . HENRIK JAN RAEDT 

1790 1855 8. Joliuuua Au ton ia W i 1 h el ni i n a Ra e d t, gel). 20 
Feh., ued. Loehem 28 Pel). 1802. t Loohem 21 Feb. 1885, 
tr. Looliem 8 Juni 1827 Mi*. Adria.'in Pi eter Jacob de 
Schepper, geb. 18 Fel»., ged. Deventer 3 Maart 1799, eerst 
griffier van het Vredegeregt re Harderwijk, later kanton- 
rechter te Fnsohede, f Loehem 24 Juni 1881,. zn. van Mr. 
Bart li o 1 d *) en VV i 1 h e 1 in i u a Agnes (barones) Sloet. 

9. Dr, llenrik Jan A n t o n i 11 a e d t, geb. 17 Jan ., 
ge.I. Loohem 11 Feb. 1810, med. doctor re Delft, f Delft 
17 Fel». 1835. 

X. Mr. [[en rik Jan Kaedt, gel). 12 Maart, ged. Zutfen 
14 Maart 1790. burgernr. van Stad-A I melo tot 1821, waarn. rijks- 
advocaat en procureur te Almelo, voor/. O verijsselsche Gom 
missie van Landbouw, + Stad Almelo 3] Jan. 1855. tr. 1° 01 
denzaal 14 April 1815 J o h a n n a Magthilda 10 n ge li na 
Pal tli e, geh. 20 Jnni, ged. Oldenzaal 24 Juni 1797, f Stad- 
Almelo 5 Sept. 182 1. dr. van Mr. (i er rit Der k en Mach- 
tilda Nagel; tr. 2° Stad-Alnielo 9 Sept. 1825 (iesina 
Elisabeth W i 1 h e 1 m i n a Oock, geb. 27 Jan., «jred. .Almelo 
3 Feb. 1793, f Zenderen (gein. Borne) 15 Jan. 1848, dr. van 
Co en raad en Bartu li a ml) erts en wed. van Peter 
H end rik C o n r a ad S t u 1 e n . 

Uit het eei\<te huwelijk: 

1. Mr. Llenrik Jan Kaedt. geb. Oldenzaal 28 Dec. 1815, 
subst. griffier der rechtbank te Almelo, f Almelo 6 Feb. 1868. 

2. tier r it Der k, volgt XI. 

3. Flisabeth Antonia Kaedt, geb Stad- Almelo 6 Dec. 
1818, t Utrecht 13 Jan. ls l J2, tr Stad-Almelo 30 Juli 1847 
Lucas Vlug, geb. Amersfoort 24 Dec 1812, rijksont vanger, 
t Utrecht 17 Aug. 1 880, zn. van Willem en Oetje 
S t e m l'o o r t. 

4. A n fcp n i, volgt Xlbis. *■ 

5. J o h a n n a M a g t li i 1 d a F n g e 1 i n a K a e d t, geb. Stad- 
Almelo 29 Aug. 1824, f Stad-Almelo 16 Mei 1830. 

Uit liet tweede huwelijk: 

6. Hert ha Jo han n a Judith Kaedt, geb. Stad-Almelo 
1 Juni 1826, f Stad-Almelo 4 Xov. 18*7. *) Kurgemr. van Deventer RAIDT. 7. C oen raad U n i c o Willem li a e cl t, geb. Stad-Alrnelo 

20 Jau. 1828, t Wierden 12 Feb. 1855. 

8. Bert ha Johanna Ja.dith Ra e fit, ge!>. Stad-Alrnelo 
14 Oet. 1829, f Stad-Alrnelo 17 Nov. 1835. 

9. Johan llaedt, geb. Stad-Alrnelo 11 Feb. 1831, f Stad- 
Almelo 15 April 1.S34. 

10. Peter H e n d r i k C o e n r a a d R a e d t geb. Stad- A 1 melo 
24 Feb. 1833, eand. notaris, f Kampen 25 Sept. 1869. 

XI. Ge r rit L) e r k Raedt, ^eb. Stad-Alrnelo 19 Jan. 
1817, burgenir. van Diepenheim 1841, van Hengelo (O. ■ 1845, 
t Hengelo (O.) 2 Jan. 1884, tr. Fusehedé 30 Juni 1856 
F ro ukje van der Ploeg, geb. Ouddorp 22 Oet. 1832, 
f Amsterdam 26 Nov. .1911, dr. van l)s. F e i k e en A-rij- 
a a n t j e Mastenbroek. 

Uit dit huwelijk: 

1. lienrik Jan, volgt XII. 

2. Feiko, volgt Xllbis. 

3. Johan Magthilda Engel i na Raedt, geb. Hengelo 
(O.) 12 Juli 1860/ commies der posterijen, + 's Gravenhage 
14 Maart 1898. 

4. Adriana Raedt, geb. Hengelo (O.) 16 Jan. 1862, 
f Hengelo (O.) 8 Juli 1862. 

5. Coenraad Unico YY i 1 1 e m Raadt, geb. Hengelo (O.) 

21 Mei 1863, oud -hoofdinspecteur der geni -bel. te Amster- 
dam, tr. Amsterdam 3 Juni 1909 Mar ie Jeanne van dei- 
Ploeg, geb. Plainpalais (Z\v., kanton (ienève) 22 Aug. 1885, 
d r. van Johannes Aesohines e n L o u i s e Cl e m e n t i n e 
Terriër. [N'ijmegen.] 

6. Adriana llaedt, geb. Hengelo ('O. ) 6 Juli 1865. Baarn. 
7 Benjamin Raed t, gel). Hengelo (O.) 25 Mei 1867, 

tr. Orsoy (Rijnprovj 30 Aug. 1899 Margaretha Fttwig, 
geb. Orsoy 26 Mei 1869, dr. van 4 Wil helm en Mar ga- 
re the G ér vers. "Brede voort.] 

8. (Ier rit Dërk" llaedt, geb. Hengelo 22 Jan. 1869. 
f Hengelo (O.) 18 Juli 1869. 

9. Peter Hendrik Coenraad Raed t, geb. Hengelo 
(O.) 23 Mei 1870, eonimissiouuair in effecten. Arnhem. ; 

10. (rerrit 1) er k Raedt, geb. Hengelo (p.)'iS Juni 1872; 
f Hengelo (O.) 22 April 1873. HERRIT DERK RAEDT 
18 17 - 18 8 4 H A.EDT. 137 11. G er rit Derk Ra eelt, geb. Hengelo ( O ) 27 Jan. 1874, 
commies-kassier bij den gern.-onfcv. te Amsterdam, tr. Am- 
sterdam 2 5 Juni 1908 F o k j e Anne G artsen, geb. Am- 
sterdam 5 Juli 1873, dr. van J o h a n n e a Hendrioua en 
Hele na Johanua Mul dei-. Amsterdam.] 

12. Rudolp h Kaedt, geb. Hengelo (O.) 4 Dec 1875, 
f Hengelo (O.) 22 Aug. 1876. 

XII ET.en.rik Jan Kaedt, gel). Hengelo (O.) 25 April 
1857, insp. der reg. en domeinen te Haarlem sinds 1907, 
tr. Haarlem 18 Aug. 1891 Anne Boerlage, geb. Monni- 
kendam 30 Mei 186(5. dr. van Theódorus Franciseus 
en Aagt je Z w a a r d e m a k e r. Haarlem. 

Uit dit kutvel k : 

1. Mr. The od oer Frans Kaedt. geb. Me pp el 17 S.ept. 

1895, res. Ie luit. der art. 1920. [Haarlem.] 

2 Pro uk je Kaedt, geb. Groningen 1 Feb. 1897. 

Xllbis. Fe ik o Kaedt, gel). Hengelo (O.) 20 Deo. 1858, 
oud-dir. der gein. bel. te Amsterdam, oud-lid van den 
gemeenteraad van Amsterdam, tr. Monnikendam 11 Feb. 
1892 Margaretha Boerlage, geb. Monnikendam 28 Aug. 
1864, dr. van T h e o d <> r u s F r a n c i s c u s en A a g t j e 
Z w a a i- d e m a k e r. Baa rn. , 

Uit dit JouiL'rUjk : 

Mr. Theodoor Frans liaedt, geb. Amsterdam 10 April 

1896. [Baarn.] 

XlbiS. Antoni Kaedt, geb. Stad- Almelo 12 Feb 1820, 
grondeigenaar, f 's-( Jravenhage 29 Aug. 1884, tr Harderwijk 
2 Nov. 1848 G er ritje Zegers, geb. Harderwijk 25 Juni 
1825, f 's-Gravenliage 28 Maart 1900, dj*, van -i a n en 
Grietje W ij n e n 
Uit dït Huwelijk: 

1. Johanna Magtbilda F n g ei i n a K a e dt, geb. doorn- 
spijk 7 Aug. 1819, t Amsterdam 29 Deo. 1888, tr. Kampen 
11 Nov. 1868 Ds. Sijtze Oost er hagen, geb. Franeker 9 
Deo. 1844, pred. Ohr. Geref. gem. eerst te Nijkerk, latei' te 
Almelo, f Almelo 13 Mei 1872, zn. van Hein Meiles en 
A a 1 1 j e Passé r. 

2. Mr. Jan Antonie Haedt, geb. Doornspijk 6 Feb. 
1851, adv. op Oelebes, f Celebes. 138 RAEDT. 3 M a r g ri et a Ij e r r é t i n a J o h au n a VV i 1 1 e m i » a 
liaedt, geb. Doornspijk 1 April 1853, f 's-Ura venhage 23 
Sept. 1895 

4. tërisabeth Au ton ia liaedt, geb. Harderwijk 16 
Sept. 1858, t Utrecht 28 Maart 187b. 

5 Willem Hardt, geb. Harderwijk 6 Jan. 1861, f Har- 
derwijk 18 Feb. 1861. 

6. Conradine Unica \\ i Me mine Ilaedt, geb. Har- 
derwijk 22Aug. 1862, f iïmmerik 1 3 April 1 92 1 , tr. V Heeren- 
berg- 11 Sept. 1 91 8 A n d r i e s V e r v o o r t. -eb. Utrecht 
7 April 1851, zn. van A n d r i e s en Au ton ia Her ma na 
0 o s t e u r e ij k . hhnmerik. 

7. Willem ilaedt, gel). Door» .spijk 19 Juni 1864, f in 
Ned. Indië. 

Arendsen Raedt 

Xbis. Barthold Al bert Oerard Arendsen liaedt, 
geh. 15 Sept., ged. Zullen 2 1 Sept. 1794, koopman te Lochein, 
f Laren (GL) 11 Mei 1863, tr. Deventer 6 Nov. 1817 Si b r an- 
ti i n a (i e e r t r u id d e S e li e p pe r, -eb. 17 Juli, ged. Deventer 
20 Juli 1791, f Locbem 6 Jan. 1833, dr. van Mr. Bar- 
thold *) en W i 1 h e 1 m i n a Ag nes (barones) Sloet. 

Uit dit hu a-dijk: 

1. Barthold Arendsen Raedt, gel). Lochem 22 Sept. 
1818, grondeigenaar, t Barohem (gein. Laren. G.) 2 Sept, 
1893, tr. Laren ((•> ) 30 Mei LSI") li arretje» Iraenka m p, 
gel). Barchem 6 Nov. 1820. t Barchera 23 Jan. 1905, dr. van 
B c reut en A a 1 1 j e n T r i e s i n k. 

De afstdminelingqn uit dit huwelijk oefenen het landbomv- 
bed rijf uit: volledige opgaven gewerden ons niet. 

2. El i s a b e t li A » fc-p n i a A r öiidsen R a e d t, geb. Lochem 
24 Sept, 1819, f Wilp (gein, Voorst) 17 Maart 1888. tr. 
Deventer 2 1 April 1851 Ds. Willem Bruist Hendrik 
van Tri glit, geb. Deventer 23 Deo 1818, pred. te Ooij en 
Persingen 1852, emeritus 189b, f Ooij (gem. Ubbergen) 6 
Dec. 1896, zu. van Jan en Alida de Holler. 

3. Henrik Jan Arendsen Raedt, gel). Lochem 15 
Xov. 1820, t Lochem 13 Mei 1S23. 

*) Burgemr. van Deventer. K A j ; t)T. 4. Adriaan Olaudius Arend wen R a ë d t, geb. Lochem 
20 Maart 1822, koopman te Zwolle, + Haarlem 17 April 
1899, tr. Zwolle 80 Mei L844 K v a Gerridi na van dei- 
He mi, geb Zwollerkerspel 5 Maart 182:], t Haarlem 1 
April 1899, dr. van Jan Willem en Gerrigjeu Qroo- 
t e n h u i s . 

Van hunne afstammelingen , welke in den nering doen den mid- 
denstand opgingen, verkregen wij geen volledige opgaven* 

5. Ida Ai- en ds en Raedt. geb. Loclien] 2b Sept. 1823, 
f Lochem 3 April 1827. 

6. 11 en rik Jan A r e n d Ben R a e d t, gid). Lochem 15 
Deo. 1824, f Lochem 6 .Maart 1827. 

7. \V i 1 h e 1 m i n a A g n e s A r e u fl s e n K a e d t. geb. Lochem 
16 Deo. 1826, + Zelbern 9 Dee. 1909 

8. ! d a Hen rik a Joh au na Arendsen Raedt, geb. 
Lochem 24 Juni 1828, f Deventer LI Dee. 1879, tr. Lochem 
6 Xov. 1857 Hendrik Willem van den S i g t e n h O r s t, 
geb. Deventer 31 Maart 1829. boekhandelaar en uitgever, 
t Deventer 11 Juli L891, zn. va u Arend Jan en (xerritje 
R r i 1 ni a u. 

9. Hen rik Jan Ar end Ben Raedt, geb Lochem 8 Mei 
1830, gemeente-ambtenaar te Arnhem, f Arnhem 25 Keb 1913, 
tr. 1° Arnhem 7 Juni 1871 Johanna Kienen, geb. Arnhem 
5 Sept. 1819, f Arnhem 2 No v. 1891, dr. van A n d r i e s en 
Maria X i j e n h u i s ; tr. 2° Arnhem 20 Juli 1892 Maria 
v a n W e s t r e e n e u , gel). Xederhorst-den- Berg 25 Jan. 
1852, dr. van Joh au nes Adrianua en Maria S lipman-, 
j A rn hem.] 

Raedt van Oldenbarnevelt 

Xter. A n t o u i s R a e d t v a u 0 1 d e u ba r u e v e 1 1, geb 
20 (Jet., ged. Lochem 23 Oct. 1796, koopman te Amsterdam, 
f Amsterdam 1 Xov. 1852, tr. Me pp el 4 30 Maart 1823 Hen- 
riet te Christine Engelenberg, u:eb. 15 Jan, ged. 
Meppel 21 Jan. 1801, + 's-Gra venhage 15 Feb. 1882, dr. van 
Mr. Joannes (Rudolph) en Johanna Si don ia Hein. 

Uit dit huwelijk: 

1 . L 1 i s a b e t h A n t o n i a R a e d t van Oldeubii r n e vel t, 
geb. Amsterdam 23 Sept. 1824, f 's-Gravenhage 14Jnlil903. 

2. Johannes Rudolph, volgt XI. 140 KA.EDT, 3. Mr. Hen rik Jan Antony Raèdt van Oldeobar- 
nevelt, geb. Amsterdam 13 Aug. 1828, raadsheer Gerechts- 
hof te 's-Graveuhage 1875-1891, f 's-Gra venhage 11 Jan. 1903. 

4. Christiaan Hendrik Arend, volgt Xlbis. 

5. J o ha n ii a S i d o u i a K a e d t van 0 1 d e u b a rne'v'e lt, 
geb. Doornspijk, h. Morren 15 Oct. 1835, f Arnhem 13 April 
1908, tr. Batavia 3 April 1867 Mr. Willem Kduard van 
der Hout, gel). Amsterdam 12 Juni 1830, raadsheer Hoog- 
gerechtshof' van Ned. fndië, f Amsterdam 7 Nov. 1876, zu. 
van A n t o n i e en M aria C h r i s t i n a N ij s s e n . 

6. Itoline Amelia K a e d t v a n Olde u bar nevelt, geb. 
Doornspijk, h Morren 2 Juli 1841, f Haarlem 4 Sept. 1913, 
tr. Amersfoort 5 Juni 1862 Jhr. Hendrik Wijn and Oor- 
nel is Hooft, geb. Amsterdam 26 Juli 1835, t Hilversum 
12 Oct. 1912, zu, van Jhr. Hendrik Daniël, heer van 
Woudenberg, Geeresteiu en Groenewoilde, en W ij n a n d a 
Coruelia Kluppel. 

XI. Joh a n n e s 11 u d o 1 p h tt aedt van O 1 d e n b a r n e- 
velt, geb. Amsterdam 5 Deo. 1825, koopman te Amsterdam, 
t 's-Gravenhage 14 Dec. 1887, tr Amsterdam 3 Feb. 1853 
Joh au na Mart ha Lodeesen, geb. Amsterdam 27 Dec 
1822, f Amsterdam 20 Maart 1859, dr. van Johannes 
D a v i d en J o h a n n a Coruelia van hen t. 

Uit dit ItULVclijk: 

H e n r i e 1 1 e Johauiia iiaedt van O 1 d e n b a r n e v e 1 1, 
geb. Amsterdam 29 N'ov. 1853, tr. Venetië 1 Nov. 1894 
A r o o 1 d o Zappulii, geb. Napels 17 Maart 1864, ingenieur, 
k uustschilder. [Florence. J 

Xlbis. Christiaan Hendrik Arend 11 a e d t v a n 
Olden bar nevelt, geb. Amsterdam 9 Sept. 1830, geueraal- 
majoor tit., f 's-Gravenhage 20 Feb. 1904, tr. ltionw 2 April 
1857 Frederika Louisa Wilhel*mina Horgen, gel). 
Hiouw 22 Aug. 1836, f 's-Gravenhage 26 Juli 1915, dr. van 
Ma reus en Charlotta Maria J ein iïiia Hone en wed. 
van John Kobert Cuthberson. 

Cit dit huwelijk: 

1. Hen riet te Maria Raedt van Oldeu barue velt, 
geb. Riouw 14 Mei 1858, tr. Batavia 30 Nov. 18:78 Charles 
li en 6 hak huizen van den Brink, geb Brussel 6 Jan.. CHRISTIAAN HENDRIK AREND RAEDT VAN OLDENBARN EVELT 
1 8 30-1 904 StAEDT. 141 1850, oud.-dir. van Financiën in Ned. Indië, oud-resident 
van Batavia, zn. van Dr. 1» ei nier C ornelis en Julie 
Simon. j Rijswijk, Z.-li. 

2. I! end fik Jan Au toni, volgt XII. 

3 . J o h a n h) d u a r d R a e d t van 0 1 d e n b a r n eve.1 t, geb. 
Maeassar 24 Juni 1861, + Maeassar 5 Sept. 1862 

4. Ilen ri C h r i b t i a a n, volgt Xllbis. 

5 . F reder ik bod e w ij. k VV i 1 1 e m volg t Xllter . 

(>. Jeainie S i do n i a R a e d t v au O 1 d e q b a r ü e vel t, 
geb. Ambarawa 9 Feb. 1866. ieerares in zang en adem- 
gy in nautiek te Hei-lijn. f 's-lira venhage 4 Deo. 1918. 

7. R u d o 1 f ,1 a n A ti tini, volgt Xllqiiatei'. 

8. KI i 7. a b e t h Antoi nette Raedt van Old en I) ac- 
ne velt, geb Batavia 14 Dec. 1870, tr. 's-Ura venhage 14 
Nov. 1895 Jan li er na rd Snethlage, geb. hlchteld 12 
April 1856, gep. schoutbij-nacht, zn. van Ds. llndolph 
Al) ra ha in en Angenita R ver wijn. I's-lira venhage. ] 

9 . Henriette Christine A re n d i n e R, a e d t van 01- 
den bar nevelt, geb. Batavia 23 Juni 1872, f Segli (Atjeh) 
17 Aug. 1895, tr. (bij volmacht) Breda 5 Dec. 1894, Jan 
lierman Ohristiaan Castens, geb. Benkoelen 24 Feb. 
1872., Ie luit. der art. O. I. L., f a/b S. S. Prins Alexander 
nabij Perim 4 Mei 1 898, dr. van B n g e 1 V) ertus E 1 i z a 
Willemen M a r i a J o li a n n a Petrone 1.1 a V o 1 m e r 
K n o 1 1 a e r t 

10. Jan II u tg er Raedt van 01 d en ba me velt, geb. 
Kampen 28 Oct. 1873, f Malang 25 Aug. 1895. 

1 1 . H e n d r i k J a n 0 a s ij n R a e d t van O 1 d e n b a r n e- 
velt, geb. Batavia 24 Mei 1875. ( Deventer.] 

12. Al bert Wille ra R a e d t v a n O 1 d e n b a r n e v e 1 1, 
geb. Batavia 17 Oct. 1877, f 's-Gra venhage 3 Juli 1901. 

XII. Hendrik J a n A n toni 14 a e d t va n 0 1 d e n b a r- 
nevelt, geb. Riouw 30 Maart 1860, oud-resident van Am- 
boina, ridder Nederl. Leeuw, tr. (bij volmacht) Loeboek 
Sampir (res. Padangsclie Bovenlanden) 15 Maart 1900 Do ra 
Elise van Maar se veen, gel). Sidjoendjoeng (res. Padarig- 
Kche Bovenlanden) 24 Oct. 1877, dr. van Eend rik Jil- 
lardus Adriaan en 10 1 i s e Sophie van 01 den. ['s-Gra- 
venhage.] 142 KAEDT. Gewettigd kind. 

1. tlendrika Christina Uaed{; van Oldenbariie vele, 
geb. Moeai'Si Enim (ren. Pa Jein bang) 7 Peb 1890, tr. t bij 
volmacht) Amboina lil Juli 1912 Comelia Martin us 
J oh a n nes Ti smeer, geb. Wouw 1 h' Nov. 1881, kap. der 
inf. O. I. L., (ü-eu. staf) , Bandoeng. ] 

L'ïi zijn huwelijk : 

2. Eli se Jillarda Ad r ia na. Kaedt van Olden ba r- 
ii e velt, geb, Djambi (res. Palemimng) 22 Fel) 19Ö1. 

li. H e ji r i e 1 1 e .! o h a n na. Adel a ï d e K a e d t van 01- 
d e n b a r iie v e 1 1, geb. Pad ang Paudjang t res. Padaugsche 
Bovenlanden) 14 Nov. 1903. 

4. Au toni Louise Ai- end ine 11 a e d t van 01 d en- 
bar ne velt, geb. Samiirinda (res. N. O. Kust van Borneo) 
22 Nov 1904. 

5 . ft r n e y t i n e K u d o 1 1' i n e Kaedt van 0 1 d e n b a r n e- 
v e 1 1, geb. Samarinda (res. N, O. Kust van Borneo) 21 
Maart 1906. 

6. Do ra Hlise Haedt van Olden bar nevelt, geb. 
Padang-Tandjang (res. Padangsche Bovenlanden) 29 Jan. 
1909. 

Xllbis . Heui'i 0 li r i s t i a a n Kaedt van Olden I) a r- 
nevelt, geb Maoassar 24 Juni 1863, adrn. Kalkbranderij 
Marinoyp, tr. Modjokerto (res. Soerabaya) 8 J uli 1899 A m el i a 
C har lotte Rosenquist, geb. Soerabaya 29 Juni 1876. 
[Soerabaya.] 

Gewettigd natuurlijk kind: 

1. He n r i 0 h r i s t i a a n L o d e w ij k 11 utger A d a 1 o 
R a e d t van Oldenbamevelt, geb. Djember (res. Besoeki) 
29 Nov. 1887, machinist hij de briketteering en verpakking 
bij de Gouv. zo ut regie op Madoera. tr. omstreeks 1912 A. 
H. Bosch. [Kaliangat, eil. Madoera.] * 

Uit zijn huwelijk: 

2. Wilhelmus E g b e r t Kaedt van Oldenbamevelt, 
geb. Modjokerto (res. Soerabaya) 2 Mei 1900, f Modjokerto 
20 Juni 1900. 

3. II er bert K a e d t van Olden ba r n e v e lt, geb. Mod- 
jokerto (res. Soerabaya) 5 April 1901. RAEÜT. 143 4. Edliard Haedt v a u 0 1(1 e n b ar n e V e 1 t, geb. Mod- 
jokerto (res. Soerabaya) 23 Fel). 1902, f La wang (res. Pa- 
soeroean) 12 Maart 1902. 

5. Edwin Itaedt van 01 den ba rne velt, geb. Modjo- 
kerto (res. Soerabaya) 23 Feb. 1902, f Lawang (res. Pa- 
soeroean) 27 Jan. 1903. 

6. F i- e d e r i k Lf end r i k R a e d t va n O 1 d e u barne vel t, 
geb. xModjokerto (res Soerabaya) 4 April 1903. 

7. J o h a n n a K 1 i s a b e t li Ra ectt v a n Oldenbarite- 
velt, geb Baudoeng (resVPreauger Regentschappen) IJ Aug. 
1904, f Bandoeng 27 Aug. 1904. 

8. Otto (lerard Raedt van 0 1 d e n b a r n e v e 1 1, gel». 
Modjokerto (res. Soerabaya) 5 Aug. J 908. f Modjokertq 24 
Deo. 1908. 

9 Johan Louis Haedt van 0 Idenb ai* nevel 1, ^ r eb. 
Soerabaya 26 Jan. 1911. 

10. Helm iind A x e 1 li a e d t van O 1 d e n b a r ji e velt, 
geb. Soerabaya 20 April 1915. 

Xllter. F rede rik Lode w. ij k Willem Haedt van 
Olden bar nevelt, geb. Ambarawa (res. Semarang) 23 Uet. 
1864, luit -kol. der int'. 0. 1. L., gepens. 1913, tr. (bij vol- 
macht) Mal ang (res. Pasoeroean) 15 Nov. 1888 Leun o re 
Henriette Stenuekes, geb. Sf. Balong Ben do (res. Soe- 
rabaya) 7 Deo. 1863, dr. van Pelgrom Leonard Senri 
en Caroline Josephine Frédérique Boers. ; 's-Gra- 
venhage.] 

Uit dit liuivelijh: 

1. Louise Caroline Raedt van Üldenbar nevelt, 
geb Mal ang (res. Pasoeroean) 20 Oct. 1889, f Saparoea (res. 
ArnboiDa) 20 Sept. 1895. 

2 . YV alt li e r Leen a r d C h r i s t i a a n Itaedt van 01- 
den bar nevelt, geb. Malang (res. Pasfeeroean) 22 Mei 1891, 
werkzaam bij de firma Alf. Berg & C° te Semarang, tr. Soe- 
rabaya 23 Aug. 1918 Ros al ie Otelien Tadema V\ r ie- 
1 a n d t, dr. van 11. A W i élan d t en 11. H a 1 e w ij n. [Semarang. 

3. Lode wijk Karei Antoii Itaedt van 01 den bar- 
nevelt. geb. Saparoea (res Ainboina) 27 April 1895, stud. 
Techn. Moogesohool. ['s-O ravenliage.j 

4. Henriette Jëanuè Antoi nette Haedt van 01- 144 RAEDT denbaruevelfc, geb. Buitenzorg' 30 Maart 1897, f Malang 
(res. Pasoeroean) 27 Oct. 1904. 

5. Caroline Agathe Oor né 1 i e K a e d t vaii 0 1 d e n- 
barnevelt, geb. Ambarawa (res. Semarang) 6 Dec. 1899, 
tr. 's-Gravenhage 12 Nov. 1921 Jr. J. (i. Sissingh. 

Xllquater. Rudolf Jan Au tori Raedt van Olden- 
barne velt, geb. Ambarawa 1 Mei 1867, luit. kol. der inf. 
O. 1. L., gepens. 1916, tr. Muntok (res. Ban ka') 2 Maart 1897 
Jenny Cornélie Mar ie Ta y lor Weber, geb. Solok (res. 
Padangsehe Bovenlanden) 6 Feb. 1877, zn. van Eduard 
August en Cornélie Francoise Marie van Blok- 
land. ['s-G ra venhage.] 

Uit dit huwelijk : 

1 . R u dolf 0 li r i s t i a a n E d u a r d R a e d t v a n O bleu 
bar nevelt, geb. Batavia 15 Deo. 1897. ['s-Gravenhage, ' 

2. Eduard A n t o n Kaedt van O 1 d e n b a r n e v e 1 1, geb 
Edi (Atjeh) 5 Oct. 1903. 

B. 

VIbis. Daniël Raedt, werd Pasobeu 1684 lidmaat der 
Herv. Kerk te Lochem, diaken 1693, tr. ('ondertr. Lochem 
21 Nov 1685) Aaltje K erin ck, dr. van Jan Herin o lc, 
van Lochem. 

Uit dit huwelijk: 

1 Janna Raedt, ged. Lochem 17 Oct. 1686, werd Pink- 
steren 1704 lidmaat der Herv. Kerk te Lochem. 

2 Heurik llaedt, ged. Lochem 6 Sept. 1690, werd Pink- 
steren 1712 lidmaat der Herv. Kerk te Lochem en ontving 
in 1713 attestie naar Zutfen. 

3. Mechteld Raedt, ged. Lochem 31 Maart 1695, werd 
Paschen 1714 lidmaat der Herv. Kerk te Lochem, ver- 
kreeg Nov. 1753 van den Kerkeraad vergunning tot het 
geven van godsdienstonderwijs. k 

4. Anna Elisabeth llaedt, ged. Lochem 1 Aug. 1700. 
Bewerkt door Jhr. H. H. Eöell te Eefde. KEI'KLIUS. 14,5 REPELIUS. 

Protestant. 

Wapeu: In zilver een springende ree in 
natuurlijke kleur ondersteund door een 
grasgrond en door een gouden pijl in den 
rug geschoten. Helmteekeii : de ree, met 
den pijl in den rug, uitkomend . Dekklee- 
den : zilver en groen . Genealogie. 

God dort v o ii He pel en *), woonde te Meurs ^Rijnpro- 
provincie), f na 6 Sept. 1669, tr. Margrith N. N., f Meurs 
6 Sept. 1669. 

Uit dit huwelijk sproten : 

1. G er hard von Repelen, ged. Meura 23 Sept. 1635, 
tr. Oathariiia N. N. 

Kinderen onder A. 

2. Si bi 11a von Repelen, ged. Meurs 10 Maart 1638. 

3. Caspar von Repelen, ged. Meurs 20 Mei 1641. 

4. Ds. .Io hannes von liep el en (noemt zich Repe li u.8) 
ged. Meurs 29 Maart 1644, pred. te Heugen 1671, f Reugen 
23 April 1729, tr. (vermoedelijk te Uapellen, grfs. Meurs) 
Margaretha \ r o r s t i u s, f Beugen 15 Oet. 1688, dr. van 
Ds. Matthias Vorst(ius) pred. te Capellen (grfs. Meurs.) 

Kinderen onder , . 23. 

5. Margaretha von Repelen, ged. Meurs 18 Deo. 1646. 
A. 1. J o hannes von R e pel e n, ged. Meurs 25 Maart 1661 . 

2. Si bi 11a von Repelen, ged. Meurs 2 Jan. 1663. 

3. Hele na von Repelen, ged. Afeurs 21 Sept. 1666. 

4. Margriet von Repelen, ged. M eurs 1 4 Maart 1668. 

5. Sa m u el von Repelen, ged Meurs 27 Deo 1675. 
23.1. Matthias lle pe li u s, gel). Beugen 13 .Juli 1676, 

werd poorter te Leiden 25 Fel). 1701 . apotheker te Leiden, 
f ongehuwd. 

*) Wen dorp Repelen ligt iu het oude graafschap Meurs. 

10 
RE.l'KLIUS 2. Margrie t a Repelius, geb. Beugen 22 Aug. 167} 
t Heugen 21 Maart 1692. 

3. Sara Repelius, ^eb Heugen L Nov. 1681, t u 
Juni 1745. 

4. Ag nes llepelius, geb. Beugen L Nov. 168J, f oi 
gehuwd. 

5. Samuel Repelius, geb. Beugen 1 Juli 1683. 

6. Maria Catharina Repelius. geb. Heugen in 168' 
of 85, tr. 1° Heugen 24 Oct. 1713 Lambertus Mornma 
geb. Nijmegen 1) tr. 2° Xeerboseh 1 Sept. 1721 Die de ril 
de Man, geb. Kleef 2), werd burger te Nijmegen 5 Fel) 1721 

7. tien cl ri kus Repelius, geb. Heugen 21 Juni 1686 
litt stud. te Leiden 1701, burger te Nijmegen 5 Maar 
1710, apotheker te Nijmegen, f 8 Fel). 1759, begr. Nij 
megen in de St. Stephenskerk, tr. Neerbosch 20 Out 
1711 Ja co ba Mom ma, ged. Nijmegen 8 Aug. 1686, f ] 
Aug. 1761, begr. Nijmegen in de St. Stephenskerk 3), di- 
van Pi et er en Christen Lam me ra. 

Kinderen onder C. 

8. Üy. Theodorus Repelius, geb. Heugen 1 Apri 
1688. pred. te Sambeek 1713, te Heugen 1729, f Beugen 
9 Jan. 1767, tr. Heugen 14 Juli 1716 Anna Maria Hop ; 
f Beugen 13 Juli 1746. 

Kinderen onder D. 

C. 1. Johannes Repelius, geb. 1 Jan., ged. Nijmegen 
11 Jan. 1713, f Nijmegen 6 Maart 1715. 

2. Peter Repelius, geb. 1 Maart, ged. Nijmegen 2 
Maart 1714, apotheker te Nijmegen, f Nijmegen 7 Aug. 
1760, tr. 1° Rotterdam 7 Mei 1744 H e n d r i k k a Verhagen, 
ged. Rotterdam (Rem. kerk) 4 Jan 1725, + Nijmegen 29 
Juni 1745, dr. van Anthony en Cornelia Margrita 
Wijsbroek; tr. 2° Herveld* 16 Sept. 1753 Johanna 
Thomassen, gel). Randwijk (gem. Fleteren), f NJjmegen 
1 Nov. 1780. 

Kinderen onder . . E. 1) Doopiuschrij ving te Nijmegen niet gevonden. 

2) Doopinschrij ving te Kleef niet gevonden. 

3) Hun grafzerk is nog ter plaatse aanwezig. KKl'KLITJS" 147 3. Margareta C h r i s t i n a Kepeliua, ged . N ij megen 

11 Dec. 1715, f 20 April, begr. Tiel ( Buitenbegraafpl.) 
25 April 1795, tr. Beugen 9 Mei 1741 Jdl de Hoever, 
geb. in 1709, poorter van Nijmegen 3 Jan. 1742, rentmr. 
en geineensman van Nijmegen, boekverkooper 1747-53, 
f vóór 19 Sept. 1759, zn. van Qerrit en Eli sa bet h 
Noot. 

4. Co melis Repelius, geb. 10 Sept., ged. Nijmegen 

12 Sept. 1717, begr. Nijmegen 16 Maart 1723. 

5 . Christina Margereta Hepelius, geb. 2 Sept., 
ged. Nijmegen 2 Oct 1718, begr. Nijmegen 7 April 1723. 

6. Jobanna Maria Repelius, ged. Nijmegen 27 Maart 
1720, begr. Tiel 11 Sept. 1783, tr. Neerbosch 9 J uni 1754 
C le me us Bern bard Nobbe, geb. Wezel, f 5 Maart, 
begr. Tiel 11 Maart 1789, zn. van Peter Nobbe. 

7. Theodorus Repelius, geb. 15 Jan., ged. Nijmegen 
18 Jan. 1722, -boekverkooper te Tiel, luit. der burgerwacht, 
t Tiel 20 Mei 1807, tr. Heusden 18 Aug. 1747 Levina 
Wagenaar, ged. Heusden 1 Oct. 1710, begr. Tiel 10 Juni 
1791, dr. van Jan en M e c h t e 1 1 van Oostroin. 
Kinderen onder E*. 

8. Wilhelma Repelius. geb. 10 Sept., ged. Nijmegen 
12 Sept. 1723, f 7 Sept., begr. Nijmegen 8 Sept. 1783, 
tr. Nijmegen 29 Sept. 1749 Willem Hen drie k Moltzer, 
geb. 29 Sept., ged. Nijmegeu 29 Sept. 1725, f 23 Oct., 
begr. Nijmegen 26 Oct. 1798, zn. van Johan Francois 
en Jobanna Cottou. 

9. Sara Repelius, geb. 11 Maart, ged. Nijmegen 13 
Maart 1726, begr. Nijmegen 16 Aug. 1726. 

10. Johan nes Repelius, geb. 3 Oct., ged. Nijmegen 
5 Oct. 1727, apotheker, t 19 Oct., be^r. Nijmegen 23 Oct. 
1784, tr. Hees 20 April 1755 Derkske van H ulst, geb. 
29 April, ged. Nijmegen \ Mei 1726, f 3 Aug... begr. Nij- 
megen 6 Aug. 1791, dr. van Ja col) en Eli sa bet h de 
B r u y n . 

Kinderen onder F. 

D. 1. l)s. Johan nes (rijsbertus Repelius, geb. Sam- 
beek 11 Maart 1721, pred. te Nederhemert 1743. te Oel- 
dermalseii 17 II. + (Jeidernialsen 13 Aug. 1798, tr. Kuyk 148 ItliPKLlÜS. 30 April 1744 Abigael Hein si us, geb. 18 Mei, ged. 
Kuyk 29 Mei 1711, f Geldermalsen tusschen 23 Dec. 1748 
en 25 April 1 7 5 '*> , dr. van Mi'. Co ru el is en Abigael 
Braam s. 

Kindereu onder Gr. 

2. Hendrik us Bepelius, geb. Sambeek 27Sept. 1722, 
apotheker te Amsterdam, f 26 Nov., begr. AniHterdam 
(Oude kerk) 2b Nov. 1771, tr. (ondertr. Amsterdam 1 April 
17G8) Mar ga re tli a Schutte, ged, Amsterdam (Zuider- 
kerk) 10 Dec. 1738, f Amsterdam 11 Oct. 1821, dr. van 
Hendrik en Maria Boy er. Zij hertr. Johann Dietrich 
S ne thlage. 

Kinderen onder Hl. 

3. Si bi 11a Mar gare ta Bepelius, geb. Beugen 26 
Oct. 1728, f 11 Oct. 1780, cr. Kuyk in Nov. 1752 11 en- 
ricus lierman us Tor si nek, ontv. te Katwijk. 

4. Sara liepelius, geb. Beugen 2 April 1732, tr. Jan 
Sax. 1) 

E. Uit het eer* te huwelijk: 

1. 11 en ri ca Jaeoba ltepelius, ged. Nijmegen 7 Maart 
1745, tr. Betei- de Bui ter. 

Uit het tweede huwelijk: 

2. Petronella liepelius, geb. Baud wijk 27 April 
1753 2), t Mck-en-Wiel 5 .Mei 1835, tr. Kees 12 April 1778 

.Jan A d o 1 p li U eyii e, gel). lirielle, t Prinseland igem. 
Dinteloord) in 1793. 

3. Joh un nes liepelius, ged. Nijmegen 29 Sept. 1751, 
I in 175 1. 

4. Hendrik Jan Bepelius, geb. 23 Mei, ged. Nij- 
megen 28 Mei 1755, f Nijmegen 23 Peb, 1756. 

5. E 1 i 8 a b e t h Bepelius, ged. Nijmegen 22 Mei 1757, 
tr. in 1787 Hendrik S toe bering. 

6. Johanna Iienrica Bepelius, geb. 25 Juli, ged. 
Nijmegen 30 Juli 1758. 

E* 1. Henrica Ja co ba Bepelius, ged. Tiel 8 Juni 1749. 

1) Uit hen werd 17 Sept. 1777 te Utrecht een kind Sebilla 
Margrieta gedoopt. 

2) Door het huwelijk der ouders gewettigd. RIvPELlÜS. 149 2 . Johanua Margftretha C h r i s t i n a R epeli us, 
Tiel 28 Jan. 1753. 
ï\ 1. H end erica Ja co ba Repel ius, geb. 3 April, ged. 
Nijmegen 4 April 1756, begr. Nijmegen 24 Dec. 1790. 

2. Ja co ba Klisabeth Repel ius, geb. 6 Sept., ged. 
Nijmegen 7 Sept. 1757, tr. Nijmegen 28 Dec. 1784 Jo- 
li a n n es Lode w ij k I' r a e g e r. 

3. Johannes Jacob Re pel ius, geb. 18 Nov., ged. 
Nijmegen 21 Nov. 1759, f Nijmegen 1 Juli 1760. 

4. Ds. F ranciscus H e r ra a n u a Repelius, geb. 
22 Sept., ged. Nijmegen 24 Sept. 1765, pred. te Echteld 
1794, emer. 1837, schoolopziener 2e district in Gelder- 
land, f Fehteld 16 Mei 1838, tr. Kchteld 28 Juni 1804 
M a r ia Ever moed van den Ende, geb. 1 2 Dec, ged. 
Delft (Nieuwe kerk) 15 Dec. 1774, f Echteld 3 Juni 1835, 
d r. van Peter en Willeraina Brou w e r. 

Kinderen onder I. 

Gr. L. Anna Maria Repelius, ged. Geldermalsen 11 Juli 
1 745, f Alkmaar 3 Juni 1808, tr. Geldermalsen 22 Dec. 1766 
Rutgerus van Tol(l), secr. van Breukel veen en West- 
broek. 

2. Abigail Repelius, geb. 1 Dec, ged. Geldermalsen 
4 Dec. 1746, regentes Burger Wees- en Huisarmenhuis 
te Alkmaar o. a. 1782, 1798, f Alkmaar 2 Fel). 1804, tr. 
1° Geldermalsem 29 Mei 1769 Ds. F ie ter Paludanus, 
gel). Capelle a/d Ussel 28 Oct. 1742, pred. te Vuren en 
Dalem 1766, te Wassenaar 1770, + Wassenaar 24 Jan. 1774, 
zn. van Ds. Theo do rus en A gat ha Johanna van 
Rouverov; tr. 2° Alkmaar- 12 Mei 1776 Mr. Isaao 
Groen, geb. 25 Dec, ged Alkmaar 31 Dec. 1747, schepen 
van Alkmaar 1772, 73, secr 1773, 88, f Alkmaar 1 Jan. 
1804, zn. van P i e t e r en C h r i s t i h a Marchan t. 

3. Ds. T h e o d o r u s -J o a n u es R e p e 1 i u s, ged. Gel- 
malseu 3 Nov. 1748, pred. te Blarieum en Laren (N.-H.) 
1774, te Wassenaar 1776, f Wassenaar 24 Aug. 1781, tr. 
Alkmaar . . Dec 1776 Joriria liaert, geb. Alkmaar in 
1751, f 31 Aug., begr. Alkmaar 4 Sept. 1S04. dr. van 
Mr. Adriaen en Maria Marohant. 

Kindrren <>ml< r J. 15o RtlPELlUS. H. 1. Ds. Hendrik I! u tger S eh u 1 1 e K e p e 1 i u ü, gei). lt 
Jan., ged. Amsterdam (Nieuwe Zijds Kapel) L3 Jan. 1769 
pred. te Niemvveen 1797, te Koekengen en dellaar 1791) 
emer; 1831, f Amsterdam 6 Maart 1859, tr. Nieuw veeu 
4 Juni 1798 F r;i nciiia lieert, rui d van Hom rich, 
ged. Amsterdam ( VVesterkërk) 13 Maart 1768. t Koekeugen 
26 Nov. 1828, dr. van Corneljs en Anna Jacobs 
Hitte r. 

Kinderen onder K. 

2. Anna Maria Kepelius, ged. Amsterdam (Oude 
kerk) 13 Sept. 1771, f Amsterdam 13 Juli 1817. 

I. 1. Ds. Joanues Kepelius, geb. 18 Juni. ged. Echteld 
15 Juli .1805, pred. te Eck-en-\Viel 18:i0, te Echteld 1837, 
f Echteld 4 Juli 1853, tr. 1° Rotterdam 2 Nov. 1831 
Eli sa be th (iewiu, gel). 3 April, ged. Rotterdam 12 
April 1805, f Echteld 5 Oet. 1844, dr. van Coeii raad 
en Anna M a r ia L e d e b o e r ; tr. 2° Rotterdam 4 Nov. 
1847 Cristina Henrietta Did erica Ballot, geb. 
Rotterdam 2cS Sept. 1815, f Loc hem 30 Jan. 1897, dr. 
van Jacob en Aletta Lede boer. 

Kinderen onder Li. 

2. Willem Peter Kepelius, geb. 4 Juni, geil. Ech- 
teld 28 Juni 1807, f in 1807. 

3. Joanna Jlermina Kepelius, geb. 1 Oet., ged. 
Echteld 22 Oet. 1809, f 's-G ravenhage 13 Aug. 1886, tr. 
Echteld 10 Aug. 1831 Ds. Jan (ierritzen, geb. 2(5 
Nov., ged. Arnhem 29 Nov. 1801, pred. te Zoelen 1825, 
emer. 1866, f 's-G ra veuhage 26 April 1 S72, /n. van Herrit 
T li o m as en A n n a A 1 b e r 9. 

4. Willemina 1' eternella Kepelius. geb. 11 Aug.. 
ged. Echteld 1 Sept 1811, f Echteld 15 Jan. 1815. 

J. 1 . Dr. Jo a n n e s G ij s be r t ü s ]i e p e 1 i u s, geb. 21 Oct. , 
ged. Wassenaar 26 Oct. 1777, med. et arte obstet. doctor, 
geneesheer te Hoorn, lid van den raad, lector der Klinische 
school, lid der schoolcommissie, + Hoorn 19 Mei 1830, 
tr. Hoorn 7 J uni 181 5 M a r i a J o h a n n a S w a rfcho ff, 
geb. 1 Sept., ged. Hoorü . . Sept. 1789, f de Marend ijk 
(gem. Oegstgeest) 16 April 1856, dr. van Jobaiuies 
W i 1 h e 1 m u s eu R 1 i s i\ be t h C a t h a r i n ;i S a n d e r u s RErKLIUS. 151 Kinderen onder M. 

2. A d r i a a u Mariu us Repel ius. geb. 21 Juni, ged. 
Wassenaar 27 Juni 1779, apotheker te Haarlem, f Haar- 
lem 22 Jan. 1813, t r. 1° Haarlem 3 Nov. 1805 Susanna 
Oathai'ina Wanrooy, geb. 8 Aug , ged. Haarlem 10 
Aug. 1773, + 21 Maart, begr. Haarlem (JauskerkJ 25 
Maart 1808. dr. van A d r i a a n en S u s a u n a W'i l- 
lemans: tr. 2° Haarlem 1(5 Oet. 1S0S Maria 11 o- 
raeyn, ged. Bar he veld 13 Deo. 1771, t Utrecht 31 Oet. 
1826, dr. van Da. Hessel en Elizabeth Lugtigh. Zij 
hertr. Haarlem 23 Juli 1818 Pi et er A u thony Mabé, 
Kinderen onder 1ST. 

3. Mr Th eod o r u s Jo hannes ii epel i us, geb. 18 Juli, 
ged. Wassenaai" 22 Juli 1781, griflier hij het kantongerecht 
te Alkmaar, f Alkmaar 2 Nov. 1846, tr. Alkmaar 23 Fel). 
1806 Elizabeth de Wit, ged. Alkmaar 28 Sept. 1783, 
t Alkmaar 2 Deo. 1847, dr. van Klaas en Her rn i u a 
J o r i n a Hucer us. 

Kinderen onder O. 

K. 1. Johan Diederik Hendrik Re pel ius, geb. 14 
April, ged. te Kockengeu 20 April 1800, koopman te Am- 
sterdam, f Amsterdam 7 Dee. 1870, tr. 1° Kockengeu 8 
Oet. 1829 Did erica de Br u vu , ged. Kockengeu 13 
Maart 1796, f Amsterdam 22 Oet. 1831, dr. van Ile rraa- 
nus Sas de !> r u y n en A ritje Koo y ; tr. 2° A m sterdam 
24 Jan. 1833 Uenriette Maria Wesselin-. geb. 24 
Mei, ged. Amsterdam (Nieuwe kerki 7 Juni 1807, ï l^de 25 
Juni 1877, di- van Johan nes en Johan na We verin k. 

Kinderen onder P. 

2. Anna C Om el ia Re pel ius, geb. %\ Aug., ged. Koe- 
kengen 9 Sept 1804, f Utrecht 22 Mei 1878, tr. koc- 
kengeu 11 Xov. ' L830 Jan Did er>k Wijs, geb. 6 Oet., 
ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 19 Oet. 1803, koopman, lid 
dei- firma Wijs en Zoon en, f Amsterdam 3 Ts'ov. 1844, 
zn. van «1 a n C o r n e 1 i s en E l i s a l» e t li 11 e n d r i k a 
Snethlage. 

.L. Uit het eerste iewivelijk: 

1. Fraiiciscus Hermanus Repel ius, geb. Rek-eu- 
Wiel 30 Jan. 1834. f Kek en-Wiel 7 Oet. 1831. 152 REPELIUS. 2. üs. K r a d c i s o u s He r m a n u s Repelius, geb. Eck- 
en-Wiel 12 Maart 1885, pred. te 's-G ra venmoer 1859, te 
St. Oedenrode 1877, te Berlioum 1880, te Nieuwendam 
1887, emer. 1889, f Loehem 16 Oct. 1889, tr. Rotterdam 
7 Maart 1861 Sophia Bar bar a v a n der Willigen, 
geb. Rotterdam 3 Jan. 1838, f Nieuwendam 28 Jan. 1888, 
dr. van V o 1 k e r t en Johau na Nierstrasz. 
Kinderen onder Q. 

8. Anne Mar in u s Re peil us, geb. Kek-en- Wiel 8 Juli 
3 886, ass. resident, f V r elp (Cr.) 12 Maart 1907. 

4. Johannes Herman us Repelius geb Kehteld 18 
Mei 1838,. f Kehteld 4 Sept. 1841. 

5. J o h a n n a Cornelia Pet ronella Repelius, geb. 
Kehteld 19 Mei 1840, f Kehteld 5 Sept. 1840. 

6. Johanna Cornelia Pet r o n e 1 1 a Repelius, geb. 
Eohteld 1 Juli 1841, f Rotterdam 23 Maart 1910, tr. Heem- 
stede 18 Juli 1861 Jo ban nes Leo nardus van der 
Willigen, gel). Rotterdam 20 Aug. 1830. koopman, 
f Rotterdam 26 A ug. 1905, zn. van Vol kort en Johanna 
Nierstrasz. 

7. A d ri.an a Ma r i a T heodora H e p el i u s ; geb. Keh- 
teld 11 Keb. 1843, f Velp (O.) 5 Keb. 1912, tr. Utrecht 
12 April 1866 Prof' Dr. theol Kverardiis Hendrikus 
van Leeuwen, geb. Zalt- Boni mei 14 Maart 1833, pred. 
te Vreeland 1859, te Vlissingen 1866, te Vlaardingen 
1869, te Zutfen 1876, hoogleeraar te Utrecht 1887-1903. 
t Bloemendaal 9 Maart 1913, zn. van Jacob en Adriana 
.lorissén. 

Uit het tiueede hutvelijk: 

8. Aletta Ja co ba lie petrus, geb. töehteld 15 Aug. 
1848, f Loohem 27 Mei 1874. 

9. Bernard Louis Re pel i as. geb. Kehteld 24 Jan. 
1850, ass. res. van Mo ljokerto, f Malang 3 Deo. 1895, tr. 
Leide n 2 N"o v. 1 8<S2 J o s i n a F r a n y o i s e Jea n nette 
Rei ui era Simon Thomas, geb. Leiden 9 Keb. 1862, 
dr. van Prof. Dr. A b ra m K v e r a r d u s en M a r g a r e t h a 
Ja co ba Johanna Ballot. Leiden.; 

h tndf'i'en ond* r -R* 153 10. Hermina Johanna üepelius, geb. Echteld 21 
April 1851, f iïchteld 2 Feb. 1852. 

11. Hermin a Joh au na He p el i u s, geb. tëehteld 29 
Sept. 1852. [Lochem.J 

M. 1. Johannes Wilhelmus üepelius, s:eb. Hoorn 23 
Nov. 1815, f Hoorn 3 Jan. 1822. 

2. Tli e od o r a J o h a n n a Joriua R e p e 1 i u s, geb. Hoorn 
10 Nov. 1816, tv. Hoorn 21 Maart 1839 Hendrik Fer- 
dinand Batenburg, geb. 10 Feb., ged. Haarlem 17 
Feb. 1811, banketbakker, zü. van Willem en Hendriks 
F i d d e 1 a a r. 

3. Petrus J o h a n u e s G ij s b e r t u s üepelius, geb. 
Hoorn 13 Jan. 1818, f Hoorn 8 Juni 181M. 

4. P etrus J o hannes G ij sbertua 11 e p e 1 i u s , geb. 
Hoorn 2 Feb. 1820, f Hoorn' 8 Maart 1820. 

5. Alida Flisabeth Catharina Üepelius, geb. Hoorn 
27 Jan. 1821, f Amsterdam 27 Juni 1888, tr. Amsterdam 
9 Juni 1852 Her maan Rudolph Hol) erg, geb. Uilelen 
(Hannover) in 1818, kunstschilder, f Amsterdam 18 Maart 
1875, zn. van (ierd Heinrich en Margarethe Marie 
z u m (Trossen Schmiede. 

6. E 1 i s a b e t h Catharina, Üepelius, geb. Hoorn 3 
Mei 1823, f Leiden 17 Jan. 1911, tr Hoorn 5 Maart 1852 
Oornelis Arentz, geb. Oegstgeest 22 Jan. 1827, bloemist, 
t de Marenciijk (gem. Oegstgeest) 1 Deo. 1883. zn. van 
Oornelis en J o a n u a van H o o v e n . 

7. I)r. Johaunes Wilhelmus Repelius. geb. Hoorn 
l Jan. 1825, med., chir. et arte obstet. doctor te Leimuiden, 
f Leimuiden 27 April 1891, tr. Oegstgeest 30 April 1857 
Petronella Arentz, geb. Oegstgeest 10 April 1828, 
f Utrecht 8 Nov. 1895, dr. van Oornelis en Jöanna 
van Hooven. 

Kinderen u mier S. 

8. P e t r u s .) o h a n n e s (i ij s b e v t u s K e p e 1 i u s , geb. 
Hoorn 23 Nov. 1827, matroos, f n/b van Z. M Wacht- 
schip Ajav te Vlissiugen 3 Jan. 1851. 

9. Adriaan Maria us Repel i u geb. Hoorn 1<> Mei 
1*29, f Hoorn lt> Sept. LS29. 154 REP K LI L> N. Uit het eerste lt wtVeli/jk : 

1. Doode zoon, begr. Haarlem 15 Aug. 1806. 

2. Jorina Susan na Repelius, geb. 22 Nov., ged. 
Haarlem 13 Dec. 1807, begr. Haarlem 27 April 1811. 

Uit het tweede huwelijk: 

3. Tlieodorus Johannes Repelius, geb. 7 Dec, 
ged. Haarlem 24 Dec. 1809, f 25 April, begr. Haarlem 
27 April 1811. 

4. Hes sel Karei Kepelius, geb. 17 Jan., ged. Haar- 
lem 13 Feb. 1811, theol. stud. te Leiden 1828, f Harder- 
wijk 24 Feb. 1S42. 

5. Adriana Maria Kepelius, gel). Haarlem 19 April 
1813, f Amsterdam 23 Maart 1884, tr. Kockengen 1 7 Dec. 
1841 Jan Carel de Bruy li, geb. Kockeugen 13 Feb. 
1813, burgemi'. van Koekengen, f Kockeugen 13 Feb. 18Gti, 
zn. van Jan Wouter en Willemina Kom ij n en wedr. 
van Neeltje vau S c li a a r d eubu r g. 

O. 1. Klaas Repelius, geb. Alkmaar 4 Juli 1807, outv. 
der registratie, eerst te hmkhuizen, later te Hoorn, f Am- 
sterdam 13 April 1804, tr. Hoorn 17 April 1839 Job au na 
Cornelia van der Wol ff Cour reek, geb. Hoorn 15 
Sept. 1814, f Hoorn 11 Feb. 1870, dr. van Ce mei is en 
Maria P e t r o n e 1 1 a Behagen. 

Kind onder T. 

2. Johannes (lij s bert us Kepelius, geb. Alkmaar 
23 Maart 1808, koopman, tr. Amsterdam 23 Óct. 1839 
F 1 ore n t i n a 0 h a r 1 b 1 1 a G e li 1 e , geb. Haarlem in 
1812, dr. van H e n d r i k en J o h a n n a M a r i a v a n 
der Laan. 

3. Arend Xioolaas Kepelius, geb. Alkmaar 3 Jan. 
1810, f Alkmaar lü Sept. 1828. 

4. Harmina Jorina Kepelius, gel). Alkmaar 22 Feb. 

1812, f Alkmaar 5 Maart 1812. 

5. Harmina Jorina Kepelius, geb. Alkmaar 24 Mei 

1813, f Alkmaar 3 Juni 1813. 

6. Tlieodorus Johannes Kepelius, geb. Alkmaar 
30 Juni X814, f Alkmaar 31 Mei 1823. 

7. He rm in a Jorina Repelius. geb. Alkmaar 24 Aug: 
FSH), f U fcll'ÉLI ÜS, 155 8. Sigbertus Buceus Kepelius, geb. Alkmaar 21 
x\lei 1818, f Alkmaar 19 Maart 1834. 

9. Elisabeth Ke pel iu s, geb. Alkmaar 30 Sept. I82u, 
f Alkmaar 2* Oct, ES20. 

10. Adriaau Marinus Kepelius, geb. Alkmaar 10 
Deo. 1821. 

11. Christiaan Stuurman Kepelius, geb. Alkmaar 
14 Sept. L823, f Alkmaar 14 Mei 1845. 

12. Arend ïheodor us Kepelius, geb. Alkmaar 2 
Jan. 1830, t Alkmaar 27 Jan. 1830. 

. Uit liet tweede huwelijk: 

1. Francina Geertruyd li e p e 1 i us, <_,eb. Amsterdam 

25 Oct. 1833, f Amsterdam 25 Aug. 1S75, tr. Amsterdam 
7 Juni 1860 Hendrik Jacob van der Horst, gel». Am- 
sterdam 1 Juni 1830. commissionair, f Baarn 22 Juli 
1911, zu. van G er rit en Catharina Kever. Hij hertr. 
Amsterdam 3 Jan. 1878 Maria Z immer. 

2. Joha n nes Kepelius, geb. Amsterdam 22 April 
1837, makelaar in tabak, lid der firma Gebrs. Kepelius 
(1868) f Ajaccio (Corsica) 4 Jan. 1878. 

3. Hendrik Kepelius, geb. Amsterdam l£S Mei 183rt, 
f Ede 15 Oct 1877. tr. Gravenstein (Sleeswijk) 22 Aug. 
1870 Caroline A d r i a n a E 1 i s e A m a 1 i e II o h \v U, 
geb. Gravenstein (Sleeswijk ) 8 Oct 1845, dr. van Nicolai 
en Sophie Clausen. [Gravenstein, Sleeswijk. 

4. Willem Nioolaas Kepelius. geb. 's-Graveland 2 
Maart 1840, notaris te Amsterdam 1877-1909, f Amsterdam 

26 Maart 1918, tr. Baarn 23 Sept. 1880 Sara Antonia 
Struin |) hier, &eb. Amsterdam 1 Aug. 1847, f tëde 1 
Aug. 1916, dr\ van Jo hannes Fredericus en Sara 
Deelman. 

5. Joha n n a Kepelius, geb 's-Gravelaud 9 April 1841, 
f Haarlem 25 Juli 1908. 

6. Henrietta Maria Kepelius, geb. ' s*( J ra v eland 3 
April 1843, f Abcoude 31 Juli 1860 

7. G er rit Jan E rede rik Kepelius, geb. 's-Grave- 
land 25 Jan. 1845, makelaar in tabak, lid der firma Gebrs. 
Kepelius (1868) f Amsterdam 18 Juli 18«0. tr Amsterdam 
30 Jan. 1875 So ph ia K r u y n i u g s , ireb. Amsterdam 21 15C RKPKL1US. Juni 1853, f Arnhem 9 i)ec. 1893, dr. van Philip Uarel 
en Rensina Sophia Piccardt. Zij hertr. Barend 
Kwast. 

Kinderen onder TJ. 

8. Jo ha n na El i sa bet h Repelius, geb. Amsterdam 
31 Jan. 1848, kunstschilderes, f Amsterdam 23 Jan. 1921. 
Q. 1. Maria Franco is e He p el i u's, geb. 's-Gra veumoer 

17 Oct. 1863, [Amsterdam, j tr. Lochem 16 Jan. 1891 
(door echtscheiding ontbonden Amsterdam 19 Jan. 1912) 
Prof. Dr. Hendrik de Wies, geb. Amsterdam 25 Aug. 

1867, hoogleeraar te Amsterdam sinds 1906, zn. van Da vid 
en Maria Elisabeth Sautveer. 

2. Jan Repelius, geb. 's-Gravenmoer 5 Jan. 1865, ont\ T . 
der registratie en domeinen te 's-Gravenhage, tr. Bolsward 

18 April 1894 Johanua Wlisabeth Da rd enne An- 
kringa, geb. Geervliet 18 Oct. 1861, dr. van Ds. Charles 
Ambroise en Adriana Singels. ['s-Gravenhage.] 
Kind onder V. 

3. Johanna Repelius, geb. 's-Gra venmoer 31 Oct. 
1866, f 's-Gravenmoer 15 Nov. 1869. 

4. Volkert Repelius, geb. \s Gravenmoer 13 Juni 

1868, majoor der int'., tr. Gent (Gld.) 21 Mei 1894 li i s k e 
de Groot, geb. Sn eek 20 Jan. 1871, dr. van Har men 
en Afke Zajidstra. [Groningen.] 

Kind onder W. 

5. Elisabeth Repelius, geb. 's-Gra ven moer 5 Feb. 
1871, tr. Gent 10 April 1893 Godert Willem Maas 
GeesteranUs, geb. Delft 10 Sept. 1862, burgemr. van 
Gent 1893 1916, f Angeren 26 Feb. 1916, zu. van Pi eter 
en Susan na Leonora barones van Dedem. 'Gent, 
Geld.] 

R. 1. Henriétte Repelius, geu\ Soekapoera (ves. Probo- 
lingo) 31 Aug 1884, tv. Leiden 19 Dec. 1907 Mr. Jo han n es 
Diderieus Werkman, geb. Leiden 11 Feb. 1883, oud- 
secr. van Amersfoort, voorzitter Landraad sinds 1916, 
zn. van P. Werkman, i Solo, res. Soeracarta. j 

2. A 1 e t t e J a c o b a II e p e 1 i n s, gel) Djember ( res. 
Iïe.-»oeki) 1 .Maart 1887, j Djember 30 ,lnli 1NN7. k KPKL1VS, 157 3. Jacoba Kepelius, geb. Djember l res. Bésoeki i 28 
Mei 1888, f Djember 18 Sept. 1888. 
S. 1. Cornelis Jo hannes Gij s bert us Kepelius, geb. 
Leiniuideu 30 April 1859. boekhandelaar-uitgever te Utrecht, 
tr. Leiden 14 Juli 1887 KI i sa bet h Johanna Ouds- 
hoorn, geb. Leiden 7 Dec. 1861, dr. van Ni co la as 
Oor n el is en Hendrika Wakker. [Utrecht." 
Kinderen onder . . . . . X. 

2. Maria Johanna Repelius, geb. Leiinuiden 26 
Haart 18.61, tr. Utrecht 10 Mei 1906 Dirk Krijn Meijers, 
geb. Vreeland 15 Aug. 1875, commies Rijksverzekerings- 
bank te Amsterdam sinds 1920, zn. van Jan en Elisa- 
betli Bos. I Amsterdam. j 

3. Johannes Wilhelmus Kepelius, geb. Leiinuiden 

5 Oct. 1864, insp. der gem. bel. te Amsterdam, tr. Leiden 

6 Sept. 1894 Gornelia Voet, geb. Leiden 27 Jan. 1871, 
dr. van Cornelis en E 1 i z a b e t h F i g é e. [ A msterdam. J 
Kinderen onder IJ. 

4. Suzan na Johanna Repelius, geb. Leimuiden 14 
hVn. 1868, f Utrecht 7 Dec. 1917, tr. Utrecht 12 Juli 1900 
Cornelis Al bert de Wit, geb. Zoelen 23 Jan. 1871, 
■f Utrecht lS A pril 191 5, zn. van Al bert en Pliilippina 
O 1 a h i u a v a n d e u B erg. 

T. Eli sa be th Maria Petronella Repelius, geb. lonk- 
huizen 26 Jan. 1840, t Oosterbeek 13 Mei 1920. 

U. 1. Hen riet te Maria Repelius, geb. Amsterdam 21 
Nuv. 1875, tr. Amsterdam 19 Juni 1902 Evert Jan 
(lever, geb. Amsterdam 13 Fel). 1875, makelaar, dir. 
Roomboter- en Kaaslabrielv „Friso", zn. van Lvert Jan 
en Susan na Alida Liegen. [Hoorn ] 

2. Joh au Diderik Hendrik Repelius, gel). Am- 
sterdam 26 Dec. 1876, fabrikant, 4 beheerend vennoot der 
Coiniu, V r enn. Zwaardemaker <v C° sinds 1902, tr. Godes- 
berg (Rijnprov.) 5 Maart 1903 Adele Alwine L* 1 rede- 
rik é Gr livye, geb. Dort mand 17 Juli 1878, dr van Louis 
en Alwine Ber horst. [Amsterdam.] 

Kinderen onder Z. 

V. Praneiscus Plermanus Repelius, geb. den Helder 158 2 Nov. 1895, doctorandus Handelswetenschappen. 's-Ora- 
venhage J 

AAT. 1. Franciseus Hermanns Repelius. geb. Doesburg 
17 Oct. 1895. [Groningen.] 

2. Sopliia Barbera üepeli us, Doesburg 25 

Maart 1900, litt. stud. Groningen.] 

X. 1. J o hannes Wilhelmus Repelius, geb. Utrecht 
9 Mei 1888, adin. van het prov. eleotr. bedrijf in friesland, 
ti". Bussum 20 Juli 1920 Anna Autonia Elisabeth 
Pey, geb. 's-Graveuhage 19 Mei 1897, dr. van Ar ie Her- 
manns en Janna W i 11 e m i n a K u ij p. [ Leeuwarden.] 
Kind onder AA. 

2. Ni ooi aas Co melis Repelius, gel). Utrecht 15 
Aug. 1889, comm. van j)olitie, tr. Utrecht 10 Juni 1920 
K 1 i s a b e t h Cornelia Maria M a r ij n e n, geb. Tilburg 
2 J uni 1893 , dr. van Jules Prospère Corneille 
eu Anna M aria Helen a Smulders [Soerabaya. j 
Kind onder BB. 

3. Oornelis Jo hannes Gij s ber t us Repelius, geb. 
Utrecht 24 Maart 1892, werkzaam bij de Handels ver. 
„Amsterdam". 1 Pematang Siantar, Ned. Indië.] 

4. Hendrika Petronella Repelius, geb. Utrecht 
30 Oct. 1894, tr. Utrecht 5 Oct. 1920 Dr. Wil Ham 
Snellen, geb. Utrecht 25 Mei 1866, oogarts, zu. van 
Prof. Dr. Herman en 0 har lot te Br van. [Utrecht.] 

5. I 1 r e d e r i k Hendrik Repelius, geb. Utrecht 13 
Sept. 1896. tr. Rotterdam 9 Maart 1922 Leu Veldhuizen. 
[Rotterdam.] 

IJ. 1. Klizabeth 1'etronella Maria Repelius, geb. 
Amsterdam 7 Sept. 1895, f Leiden 10 Mei 1919. 

2. Alida Cornelia Johanna Repelius, geb. Am- 
sterdam 27 Maart 1898, tr. Amsterdam 24 Juni 1920 Ir. 
Oer rit Alexander de Boer, gel). Amsterdam 9 Dec. 
1893, civ. ing., zu. van Gerrit en Trijntje Dekker. 
[Amsterdam.] 

Z. 1, Al w ine Sophia Repelius, geb. Amsterdam 30 
Nov. 1903. 

2. .Johanna K 1 i s a b e t h liepeliuö, geb. Amsterdam 
13 Jan. 1906. KKPKLIUS WIJ* 159 3. Willem Ni cola as Repelius, geb. Amsterdam 20 
Jan. 1911. 

AA Janna Wil le mi na Repelius, geb. Leeuwarden 24 
Maart 1921, f Leeuwarden 6 April 1921. 

BB. C ome li s Jules Gustave Kinile Henri Repe- 
lius, geb. Soerabaya 23 Juli 1921. 

WIJS. 

Protestant. 

Wapen: In blauw zet> zilveren sterren, 2, 
1, 2 en 1. llelmteeken : een zilveren ster 
tusschen ecu blauw- zilveren vlucht. Dek- 
kleedeu : 'Aleer en blauw. Genealogie. 

Coruelis de Wijs, geb omstreeks 1680, werd 5 Jan. 
1707 met zijn dochter Lijs bet burger te Nijmegen, *J helle- 
bardier, later koster der St. Stevenskerk te Nijmegen, f vóór 
1734, tr. Valburg 17 Mei 1705 Hend rina Vogel, begr. 
Nijmegen 2 Juni 1762 

Kinderen onder A. 

A. 1. Eli sabet W r ij s, ged. Nijmegen 6 Dec. 1705, f vóór 

15 Maart 1713. 

2. Hendrik Tomas Wijs, ged. Nijmegen 13 Nov. 1707, 
koster der St. Stevenskerk 1738, begr. Nijmegen (St. 
Stephenskerk) 13 Aug. 1783. 

3. Jan Cornelis Wijs, geb. 2 Maart, ged. Nijmegen 
5 Maart 1710, f Nijmegen 26 Oct. 1761, tr. Nijmegen 21 

*) Vermoedelijk was Hen drie k de Wijs, die, met zijn 
dochter Johanna Hele na, 21 Jan. 1705 burger word te 
Nijmegen, zijn broeder. 
160 >f ij,-». April 1734 Auua Catharina v a n de Pa, v o rd (tj, ged. 
Nijmegen 14 Juli 1709, begr. Nijmegen 24 Deo. 1757. dr. 
van Wilhelmus en Debora Brons. 
Kinderen onder B. 

4. Lijsbeth Wijs, ged. Nijmegen 15 Maart 1713, f na 
31 Jan. 1762. 

5. Jacob Wijs, ged. Nijmegen 22 Mei 1715, werd 25 
Oct. 1749 grootburger van Nijmegen, f vóór 1786, tr. 
Remmen 26 Dec 1748 Anna van Waning, geb. Am- 
sterdam, f Dragten 10 Maart 1795, oud 87 jaar. 
Kinderen onder C. 

B. 1. Debora Wijs, ged. Nijmegen 17 Juni 1736, f vóór 
22 Jan. 1741. 

2. Cornelia Wijs. ged. Nijmegen 22 Sept. 1737, f vóór 
11 Sept. 1739. 

3. Cornelia Wijs, ged. Nijmegen 11 Sept. 1739, f vóór 
10 Oct 1748. 

4. Debora Wijs, ged. Nijmegen 22 Jan. 1741, f vóór 
26 Oct. 1761. 

5. Cornelis Wijs, ged. Nijmegen 2 Sept. 1742, t vóór 
' 16 Jan. 1752. 

6. Jan Willem Wijs. ged. Nijmegen 12 Feb. 1744, 
lid van het bakkersgild 1761, f na 1805, tr. Hees 4 Nov. f 
1770 Beren dina van Hu lste in, ged. Nijmegen 4 Sept. 
1746, begr. Nijmegen (St. Stevenskerk) 2 April 1805. dr 
van Jan en M e g g e 1 i u a F ij t e n l ) . 

Kinderen onder 

7. Ja col) Wijs, ged. Nijmegen 12 Dec. 1745. f vóór 
28 Oct. 1761. 

8. Cornelia Wijs, ged. Nijmegen 10 Jan. 1748, f Am- 
sterdam 23 Feb. 1822 

9. G e e r t r u v Wijs, ged. Nijmegen 5 Oct. 1749, begr. 
Nijmegen 1 Oct. 1803, tr Hees 17 Maart 1782 Philippuö 
van Aalst, ged. Nijmegen 21 Jan. 1753, schilder, f Nij- 
megen 10 Juli J833. /n. van Oornelius en A. 11 ego n da 
van W e 1 1 . 

1) Vermoedelijk was B. v. Hulatein weduwe van levert 
van Veen. WIJS. 161 10. Cornelis Wijs, geb. en ged. Nijmegen 16 Jan. 
1752, vertrok ia 1768 naar Amsterdam „om den handel 
te leeren bij den fleer Jaeobüs Hancock", woonde ia 
177-1 in de öudebrugsteeg, in 1786 op 't Water, koop- 
man te Amsterdam, f 5 Nov., be.gr. Amsterdam (Noorder- 
kerk) 10 Nov. 1808, tr. Amsterdam (Nieuwe kerk) 21 Aug. 
1774 C li r i s t i n a M a ria ter S w a a k , geb. 30 Mei, ged . 
Amsterdam (Noorderkerk ) 3 Juni 1754, f Amsterdan 27 
Jan. 1812, dr van J a u en A 1 e i d a INI a e h t e 1 d Ij e C 1 ercq 
Kinderen onder E. 

C. 1. A nna W ij s, ged. Nijmegen 10 Dec. 1749, f vóór 8 
Mei 1755. 

2. Cornelia Wijs, ged. Nijmegen 27 Jan. 1751, f vóór 
1 Jan. 1754. 

3. Cornelia Wijs, ged. Nijmegen 1 Jan. 1754. 

4 Anna \V r ij s, ged. Nijmegen 8 Mei 1755, f 15 Aug. 
1808 begr. Amsterdam in de Noorderkerk. 

5. Ni co laas Wijs, ged Nijmegen 4 Aug 1756. 

6. Ifendrina W T ijs, ged. Nijmegen 22 Jan. 1758, f vóór 
26 Aug. 1759. 

7. Hendrina \Y ij s, ged. Nijmegen 26 Aug. 1759, f Gro- 
ningen 25 Feb. 1837, tr. Oostermeer (gem. Tietjerkstera- 
deel) 3 Maart 1782 Ds Jacob Schainck Bolt, geb. 
Groningen 27 Jan. 1750, pred. te Oostermeer en Eestrum 
1779, te Peize 1785, te Anloo 1793, te Sleen 1799, te 
Grootegast 1804, emer 1832, f Groningen 2 Jan. 1840, 
zn. van Jacob *) en Ja co ba Huysinga. 

8 Jan Co mei is Wijs, ged. Nijmegen 31 Jan. 1762, 
lid tier firma Van Waning <& Wijs, woonde in 1786 in de 
Houttuinen te Amsterdam, luit. der burgerwacht 1789, 
f 's-Gravenhage 30 Jan. 1829, tr. Amsterdam (ondertr. 30 
Juni 1786) Anna van Waning, ged. Amsterdam (Noor- 
derkerk) 6 Sept. 1752, f AmsterMam 10 Aug. 1818, dr. 
van H endrik en G eertruy ten Houten. 
Kind onder F. 

D. 1. J an Cornelis W ij s, ged. Nijmegen 31 Jan. 1779. 
2. Jan Maxim iliaan W ij s, ged. Nijmegen 25 Feb. 1781 . 

* ) Zoon van T j a a r t Bolt en G e s i n a Schainck. 

11 WIJS. 3. Aiïna Catarina Wijs, geel. Nijmegen 25 Peb. 1781, 
f vóór 26 Nov. 1786. 

4. Hendrik Thomas Wijs, ged. Nijmegen 2u Juli 
1783, begr. Nijmegen 24 Aug. 1783. 

5. Jan Ma reus \\ ij s,, ged. Nijmegen 24 Oer. 1784, 
begr. Nijmegen (St. Stevenskerk) 24 Sept. 1784. 

6. Anna Catharina Wijs, ged. Nijmegen 26 Nov. 1786, 
f vermoedelijk in Engeland, tr. 1° Hendrik Preijers, 
ged. Nijmegen, commies le kl. bij de accijnzen, f Olde- 
boorn (gem, Uteringadeel) zn. van David en Jeannetta 
Polescin a L ö u i s e Kris t i a n a S c Ji e 1 1 i n g s ; tr. 
2° Zalt-Bommel 22 Jan. 1829 Godefridus Pol vliet, 
ged. (iorinchem 29 Oct. 1788, stads-kostschoolhouder te 
Zalt-Bommel, f Zalt-Bommel 31 Oct. 1831, zn. van Gode- 
fridus en Johaniia G o d e f r i d a v a n A a 1 s t en w edr. 
van C 1 a s i n a Frauciiiu Oudshoo r n . 

E. 1. Jan Oor nel is Wijs, geb. 21 Oct., ged. Amsterdam 
(Amstelkerk) 25 Oct. 1775, koopman, lid der firma Wijs 
en Zonen, kerkmr. Oude kerk 1819, f Amsterdam 1 Feb. 
1830, tr. Amsterdam 15 Sept. 1 799 . E 1 i s a b e t h Hen- 
drika Snethlage, geb. 21 April, ged. Amsterdam 1 X. Z. 
Kapel) 26 April 1777, t Amsterdam 22 April 1 8(51 . dr. 
dr. van J oha n D i e t r i c h en M a rgar e th a S c h u 1 1 e. 
Kinderen onder Gr. 

2. Ds. Jan P-iet er Wijs, geb. 24 üec, ged. Amsterdam 
(Nieuwe kerk ) 26 Deo. 1778, pred te Leersum 1804, te llpen- 
dam 1808, te Hilversum L815, te Amsterdam 1823-36, 
f Amsterdam 4 Maart 1836, tr. Amsterdam 1 Oct 1804 
Harinkie Bóóy, geb. 8 Sept., ged. Amsterdam (Noor- 
derkerk) 13 Sept. 1780, f Amsterdam 14 Sept. 1834, dr. 
van Haring eu jannetje Bésém. 

3. Anna 0 at har i na \\ ij s , geb. 24 Mei, ged. Amster- 
dam (O. Z. Kapel) 29 Mei 1783^ f Zwolle 11 Kei). 1841, 
tr. Amsterdam 4 Sept 1814 i)s. Petrus Al b e r t u s 
Jacobus Moerel, gel. Amsterdam (Oude kerk ) 29 Nov. 
1776, pred. te Zeddam 1798, te Voorthuizen 1798. te 
Hasselt (O ) 1818, emer. 1837, f Zwolle 17 Jan. 1839. zn. 
van Piet er en Allegonda Vos en svedr. van Men 
•d r i c a van don II a m . "WIJS. 4. Maria Wijs, geb. 29 Juni, ged. Amsterdam ^0. Z. 
Kapel) 2 Juli 1787, f Amsterdam 9 Jan 1831. 

5. Jacob Wijs, geb 3 Nov., ged. Amsterdam (O Z. 
Kapel) 11 Nov. 1787, koopman in ijzer, eerst op de Gel- 
dersohe kade, later op het Singel a/d Blauwburgwal, kerkuil*, 
der Oude kerk 1833, 31, 50-53, regent van het Oude 
Mannen- en Vrouwenhuis, f Haarlem 10 Juli 1863, tr. 
1° Amsterdam 28 Mei 1811 A n n a E 1 i s a b e t h van 
Baggen, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 13 April 1791, 
f Amsterdam 31 Deo. 1813, dr van Pi et er Co melis 
en Catriena Ja co ba Doornik; tr. 2° Amsterdam 31 
Maart 1815 Johauna Maria Visoh, geb. Schiedam 2b* 
April 1792, f Haarlem 14 Feb. 187b, dr van Johannes 
en Petronella Francina Baart mans en wed. van 
Ds. 1 s a a c ïlieodorus d e H a a n It u ge n hol tz. 
Kinderen onder H. 

6. Hendrik Thomas Wijs, ged. Amsterdam ^Üude 
kerk) 29 Nov. 1789, koopman, f Amsterdam 10 Mei 1826, 
tr. Amsterdam 17 Mei 1814 Sara Amersfoordt, geb. 2 
Aug., ged. Amsterdam (Westerkerk) 9 Aug. 1793, f Gorin- 
chem 31 Jan. 1853, dr. van Willem en Oor nel ia van 
D a a t z e 1 a a r. 

Kinderen onder I. 

F. Ds. Jacob Wijs, geb. 12 Jan , ged. Amsterdam (Wester- 
kerk) 28 Jan. 1791, pred. te Viukeveen 1813, te Bloemen- 
daal 1815, te Schiedam 1818, te 's-G ra venhage 1821-28, 
f 's-Gravenhage 17 Maart 1828, tr. Amsterdam 20 Oct. 1813 
H end rik a Hooykaas, ged. Amsterdam ( Westerkerk) 
17 Mei 1789, f Amsterdam 16 Nov. 1847, dr. van Jan 
en Geertruy Margaretha Kleynzorge. 

Kinderen onder J. 

G. 1. Oh ris ti na Maria Wijs, geb. Feb., ged. Amster- 
dam (O. Z. Kapel) 28 Feb 1802, f Amsterdam 28 Feb. 
1855, tr. Amsterdam 21 Aug. 1828 Derk Pas, ged. Nij- 
megen 28 Feb. 1796, apotheker te Amsterdam, f Utrecht 
11 Sept. 1879, zn. van Jan Willem en Johauna 
li e y n e n . 

2. Jan Diderik Wijs, geb. 6 Oct., ged. Amsterdam 
(Zuiderkerk) 19 Oct. 1803, koopman, lid der firma Wijs 164 WIJS. en Zoonen, f Amsterdam 3 Nov. 1844, fcr. Kockengen 11 
Nov. 1830 Aiiua Cornelia R e pe 1 i u s, geb. 24 Aug., 
ged. Kockengen 9 Sept. 1804, f Utrecht 22 Mei 1878, dr. 
van Ds. Hendrik liutger Schutte Repelius en 
F r a n o i ,n a Ge e r t r u y (i v a n H o m r i c h . 
Kinderen onder K. 

2. Margaretha ES 1 i s a b e t h W ij s, geb. 24 Maart, ged. 
Amsterdam (Zuiderkerk) 2 April 1806, + Amsterdam 28 
Juni 1808. 

3. Cornelis Wijs, geb. 4 Nov., ged. Amsterdam (W es- 
ter kerk) 3 Deo. 1809, koopman, lid' der firma Wijs en 
Zonen, f Harderwijk 31 Mei 1887, tr. 1° Amsterdam 19 
April 1832 Gr e si na Gat har i na van Zutphen, geb. 
Alkmaar 8 Oct. 1805, f Amsterdam 2 Dec. 1841, dr. van 
O 1 1 o Johannes en S o p li i e C e e i 1 i a Schutte; tr. 
2° Deventer 13 Juni 1844 Anna Mechteld Klopman 
Baerselman, geb Deventer 12 Dec. 1814, + Harderwijk 
19 Sept. 1881, dr. van Jan Willem en A 1 e i d a Ma r- 
g a r e t h a Schutte. 

Kinderen onder L. 

4. Margaretha E 1 i s a b e t h W ij s , geb. Amsterdam 
24 April 1813, f Amsterdam 22 Dec. 1850. 

H. Uit het eerste huwelijk: 

1. Anna Eli sa bet h Wijs, geb Amsterdam 15 Dec. 
1813, f Amsterdam 7 Juli 1815. 

Uit het tweede huwelijk: 

2. C ome li;» Christina Maria \\' ij s, geb. Amster- 
dam 18 Feb. 1816, + Haarlem 28 Feb. 1900, tr. Amster- 
dam 23 Juli 1846 Ds. Jan Oor nel is Wijs, vermeld 
onder J. 4. 

3. Johanna Petronella Francina Wijs, geb. Am- 
sterdam 30 Maart 1818, f Utrecht 3 Juli 1882, tr. Am- 
sterdam 6 Nov. 1845 Mr. Herman Wal Ier, geb. Amster- 
dam 8 Nov. 1820, regent van het Burger-weeshuis te 
Utrecht 1854 94, lid der plaatselijke schoolcommissie 1854- 
66, van het Burgerlijk Armbestuur 1856-69, kantonrechter 
1869-77, regent over de gevangenissen 1872-94, regent 
over de Ver. Gods- en gasthuizen te Utrecht 1889-94, WIJS. f Utrecht 31 Juli 1894, zu. van Theo do rus en Johanna 
Petroiiella Ledeboer. 

4. Jan Fieter \\ r ij s, gel), Amsterdam 21 Aug. 1828, 
collecteur der Staatsloterij te Amsterdam, f Amsterdam 
15 Jan. 1911, tr. Amsterdam 22 Mei 1862 Ja co ba Maria 
Creyghton, geb. den Helder 2 Xov. 1836, f Haarlem 
2-4 Mei 1915, dr. van Jacob Jan Alexander en Au- 
n e 1 1 a Maria Becque r. 

Kindei en onder M. 

5. Ds. Johaunes W ij s, geb. Amsterdam 19 Maart 1832, 
pred. te Oude-Niedorp, Veenhuizen en Zijdewind 1858, in 
het gesticht Meereuberg 18701903, ridder Oranje Nassau- 
orde, f Santpoort 11 Mei 1912, tr. 1° Amsterdam 3 Sept. 
18 58 S u s a n n a M a r g aretha C o p i u s Peereb o o m , 
gel). Amsterdam 3 Sept. 1835, f Haarlem 28 Mei 1875, 
dr. van Jan en Catharina Maria 11 arms en; tr. 
2° Santpoort 19 Sept. 1872 Johanna Sophia Julia na 
Fa ure Beeekman, geb Voorst 27 Aug. 1835, f Velsen 
14 Aug. 1904, dr. van i)s. Abraham en Mina Helena 
A 1 e i d a II o f f' m a n n . 

, 1. Oor nel ia Christiua Maria Wijs, geb. Amsterdam 
25 Maart 1816, f Amersfoort in Aug. 1907. 

2. Willem Co melis Wijs, geb. Amsterdam 21 Sept. 
1818, vertrok als koloniaal naar N. 1 

. 1. Anna Wijs, geb. Vin ke veen 17 Maart 1815, f Mid- 
delharuis 20 Sept. 1851. 

2. Jan Oornelis Wijs, geb. Bloeinendaal 31 Dec. 1816. 
f Schiedam 19 Deo. 1818. 

3. Johanna Geertruy Maria Wijs, geb. Schiedam 
12 Dec. 1818, f Schiedam 5 Aug 1821. 

4. Ds. Jau Oornelis Wijs, geb. Schiedam 22 Mei 1820, 
pred. te Viukeveen en De mm er ik J.845, f Vinkeveen 19 
Feb. 1847, tr. Amsterdam 23 Juli 1846 Cornelia Chris- 
tina Maria \V" ij t=t {vermeld onder H. 2.) geb. Amsterdam 
18 Febr. 1816, f Haarlem 28 Feb. 1900, dr. van Jacob 
en J o Ij a n n a M a r i a Vis c h. 

4. Jacob Wijs, geb. 's-( rra venhage 2 Juni 1823, werd 
6 Sept. 1841 als theoL. stal. te Leiden ingeschreven, 
f Leiden 29 Jan. 1842. 166 AV1JS. 6. Jo Kanna Geertruy Maria Wijs, geb. 's-Gra ven- 
ha ge 15 Juni 1825, f 

K. 1. Eiisabeth Flendrika Wijs, geb. Amsterdam 22 
Nov. 1831, tr. Amsterdam 18 April 1861 J)r Didericus 
(i ijs bert u s van Epen, geb. Veendam 14 Aug. 1818, 
med. et arte obstet. doctor te Amsterdam, f Haarlem 1 
Juni 1888, zn. van Ds. Co melis en Maria de Wilde. 
Leiden.] 

2. F i' a ïi (i i d a lleertruyd \V ij s , geb. Amsterdam 8 
Sept 1834, f Amsterdam 20 Sov. 1899, tr. Amsterdam 
25 Juni 1857 (door echtscheiding ontbonden Amsterdam 
6 Maart 1876) Jaöob Steen, geb. Amsterdam 13 Maart 
183L, koopman te Amsterdam, f Óisterwijk 21 Nov. 1S80, 
zn. van Pan lus en .Jannetje Hel) el. 

3. Anna Cornelia Wijs. geb. Amsterdam 26 Maart 
1864, f Amsterdam 26 Maart 1864, tr. Amsterdam 12 
Jan. 1860 Dr. Piet e r F r a n c i s c u s 0 tten, geb. 
Haarlem 12 Juli 1820. f Herlijn 5 Nov. 1896, zn. van 
Pi eter en Anna Somerkamp en wedr. van Maria 
Co rn el ia W ij n o bel. II ij hertr. 1° Hastiana Cor- 
nelia van Heuekelnm; 2° Meta Emma LJehrens. 

Herlijn. , 

4. 11 e n d r i k a R at ge r a W ij s, s^eb. Amsterdam 1 1 J uli 
1842, f Amsterdam 7 Feb 1845. 

L Uit het eerste huwelijk: 

1. tölisabeth 11 e n d r ik a Wijs, geb. Amsterdam 18 
Maart 1833, f Harderwijk 21 Nov. 1871 

2. Otto Jo hannes W ijs, geb. Amsterdam 2 Aug. 1834, 
koopman, lid der firma Wijs en Zonen, f Amsterdam 18 
Aug. 1889, tr. 1° Deventer 28 Mei 1866 Sara Hendrika 
liiimberts, geb. Deventer 8 Oet. 1845, f Harderwijk, h. 
Wei burg 28 Aug. 1885, dr. van Doedo Jan Hendrik 
en Aleida Los e m an; tr. 2° Rhedersteeg 4 Juli 1888 
Doedóne J eau nette 11 e n d e r i k a Lam b erts, geb. 
Deventer 4 Nov. 1816, + Arasterdam 28 Jan. 1891, zuster 
zijner eerste eehtgenoote. 

Kinderen onder ..... 

3. Jan Oor n el is Wijs, geb Arasterdam 20 Dec. 1837, 
adj. paardenarts O. f. D." 18(54, f Batavia 21 Deo. 1868. WIJS. 167 3. W illem Hendrik Wijs, gel). Amsterdam 17 Mei 
183Ü, f Harderwijk 5 Jan. 1854. 

5. Sop h ia Cecilia Wijs, geb. Amsterdam 10 Juli 1840, 
f Harderwijk 29 Juni 1885. 
Uit liet tweede huwelijk: 

6 Jan Willem Wijs, geb. Amsterdam 19 April 1845, 
kap. der inf. 0. i. L, ge-pens. 1892, commissionair en ven- 
du hou der te Bandoen g, f Baudoeug 22 «Juli 1911, tr. Bui- 
ten zo i-g 7 J uli 1885 (I eert r u i d a J o h a n n a Y 1 a a n d e r e n , 
geb. Muntok (res. Ban ka) 22 Feb. 1860, dr. van Dr. Oor- 
nel is Lam bert \ r laa nd e ren. Bandoeng.] 
Kinderen onder - O. 

7. (i-es i na Gathar ina Wijs, geb. Amsterdam 21 Juni 
1846, f Amersfoort 26 Jan. 1915. 

8. Aleida Ma rg ar et ha Wijs, geb. Twello 17 April 
1849, t "s-Gravenhage 28 Maart 1912, tr. Harderwijk 12 
A n g . 1874 Daniël C o n s t a n t ij n A. ugustinus Smit, 
geb Zwolle 4 Mei 1842, le luit. der inf, f Zwolle 5 Oot. 

1905, zn . van Petrus J o li a n n e s en A n n a E 1 i s a b e t h 

v a 1 1 S o n . 

9. Anna Co r nel ia Wijs, geb. Hattein 30 Aug. 1851, 
tr. Harderwijk 28 Maart 1S77 W i b b i n u s Ca rel Hen- 
i' i c h B r n i n s, geb. Midwolde 28 Maart 1845, rijksont- 
vanger, f Maarssen 10 April 1879, zn. van Hillenius 
en Sara Hinderina Brouw ei. [Xaarden.] 

10. Anna Mechteld Wijs, geb. Hattein 9 Jan. 1853, 
t Harderwijk 5 Juli 1854. 

11. Karei Hendrik Wijs, geb. Harderwijk 27 Juli 
1855, f Harderwijk 6 Juli 1870 

12. Hendrik Wijs, geb. Harderwijk 2 April 1858, luit.- 
kol. Mil. Adm , gep. 1918, tr. Amersfoort 8 Aug. 18S9 
Maria Abigaöl Smitt, geb. Amsterdam 4 Juni 1863, 
di- . van C o e n r a a d en H e r m a u a C o m e 1 i a J o h a n n a 
Putman 0 ram er. [Naarden.] 

Kindf ren onder • P. 

M. 1. Johanna Maria Wijs, geb, Amsterdam 21 Mei 1863. 
[Amsterdam.' 

2. Dr. chem. Jaoob Jan Alex ander Wijs, geb. Am- 
sterdam 12 Nov. 1864, techii. onder-dir. N. V. Oliefabrieken 168 WIJS. CaWé-Delft te Delft, tr. Amsterdam 9 Mei 1895 Maria 
Sa lm, geb. Amsterdam 6 Nov. 1867, dr. vau G er lof 
Bartholomeus eu Jacoba Maria de J o n g h . ' s-Gra- 
venhage.] 

Kinderen onder Q. 

3. Annette Maria Wijs, geb. Amsterdam 16 ^ept. 
1866. [Amsterdam.] 

4. Co mei ia Christina Maria \\ T ij gel». Amster- 
dam 5 April 1869. [Amsterdam.] 

]NT. Uit het eerste huwelijk: 

1. Doe do Jan Hendrik Wijs, geb. Amsterdam 10 
Feb. 1868, koopman, lid der firma Wijs en Zonen, sinds 
1919 dir. der N. V. Thee en Koffiehandel, voorheen Wijs 
en Zonen, te Amsterdam, tr. Amsterdam 14 Dec. 1893 
Maria Bellaart, geb. Amsterdam 15 Sept. 1868, dr. 
van Willem Hendrik en Anna Petronella van 
der Schaft. [Bloemendaal.] 

Kinderen onder R. 

2. Gesiua Oatharina Wijs, geb. Amsterdam 17 Aug. 
1869. [Amsterdam.] 

3. Co r nel ia \\ r ij s , geb. Amsterdaii 13 Jan. 1S72, tr. 
tr. Naarden 20 April 1893 Fr e der ik Boogaard, geb. 
's-Gra venhage 10 April 1877, kap der art., f Naarden 15 
Nov. 1905, zn. van J acöbu s Frederik en Ij n o i e 
Josephe Briën. [Nijmegen.] 

4. Jan Co me lis Wijs, geb. Amsterdam 9 Maart 1873, 
koopman, tr. Berlijn 6 Aug. 1903 Eli se Kuise Sof ie 
Gertrud Meyer, gel). Bergen (Kreis Celle) 30 Dec. 1873, 
dr. van Heinrich W i 1 ii e 1 in en Pa u 1 i n e W il h e 1 m i n e 
Ar bier. [Berlijn ] 

Kind onder K . . . . S. 

O. 1. Wilhelmina Anna 0 o r n e 1 i a \\ 'ij s, geb. Mr. Cor- 
nelis 3 Mei 1886, tr. ISandoeng 20 Nov. 1905 Petrus 
Jo hannes Veis en, le mach. [Bandoeng.j 

2. Joh au Oor nel is Lam bert Willem Wijs, geb. 
Macassar 6 Dec. 1887, opzichter 2e kl. Waterstaat in Ned. 
ludië (met verlof) tr. 10 Mei 1920 Kleonora Klizabeth 
Eg bert in a vau Broeokli uy sen, geb. Magelaug (res. WIJS. Kedoe) 26 Juli 1S99, dr. van M. en A. Ph, de Bordes. 
[ •] 

3. Willem O 1 1 o \\ ij s , geb. Pafci (res. Japara) 15 
Aug. 1892, proc. houder Nieuw Baudoengs Vendukantoor, 
tr. H. PI ij na er. [Bandoepg.] 

4. Oorneliö G e ra r d Wijs, geb. Batavia 30 Sept. 1S94, 
f Tjiikini. 

5. Lambert Hend rik Wijs, geb. Tjiikini 21 Feb. 189S. 

' [ " : ' . . •] , ' ' ^ . 

P. 1. Anna Meohteld W ij s, geb. N T aardeu 24 Sept. 1890. 
[Naa rden,] 

2. Coenraad lierman 0 o r n e 1 i 3 Johan W ij r , geb. 
Naardeu 16 Maart 1894; M iuneapolis, V. St. v. N. A." 

3. Hendrik Wijs, geb, 's-Grayenhage 22 Mei 1-901. 
[Naardeu.] 

Q 1. Jan Pieter Wijs, geb. 's G ravenhage 20 April 1891). 
's-Gravenhage. 

2. Gr er lol' Ba r t h o 1 o m e u s Wijs, geb. 's-Gra venhage 
15 Jau. 1900 ['s-Gravenhage.] 

3. J a c o b u 8 M a rins W ij s , geb. 's-Gravenhage 27 
Maart 1911. 

R. 1. Doedone Jean nette Hen riet te Wijs, gel) Am- 
sterdam 1 Oct. 1894, tr. Amsterdam 14 Oct 1919 Hendrik 
van den Berg, geb. Haarlem 26 Mei 1891, proe. houder 
Bank Associatie te Amsterdam. Haarlem. j 

2. Willem Hendrik Ofctp Wijs, geb. Amsterdam 1 
Sept. 1898 [Bloem end aal.] 

3. Anna Geertruida Wijs, geb. Amsterdam 14 Maart 
1902. 

S. Joh au nes Bodo Frederik Wijs, geb. Berlijn 31 Juli 
1905. 170 0EVÏ3KS GEVERS. 
Gevers Deynoot — Gevers Leuven. 

Protestant 

Stamwapen Gevers: In blauw een zilveren lelie tusschen 
eene vlucht, alles van zilver. Dekkleeden : zilver en blauw. 

Mr. 0 1 a u d i ti s P ie t er Oevers (H. 10.) en zijne afstam- 
melingen voeren: het stam wapen vermeerderd niet : Schildhouders 
t, w. : rechts: een wildeman in natuurlijke kleur, groen omkranst 
en omgord, een lange knods, rustende op den grond. scJtuinrecJits 
voor het lichaam; linies: een omziende gouden leeuw en als 
Wapanspreuk : Sent per idem. 

Mr. Dirk Co r neli's Gevers (H. 8.) en zijne afstamme- 
lingen voeren als voren, doch de lelie van het helmteeken tusschen 
een blauwe vlucJd, de buitenveêren van zilver; en als Schild- 
houders: twee omziende, roodgetongde, gouden leeuwen. 

Jhr. Abraham Gevers (Q. 3.) en zijne afstammelingen 
voeren liet stamwapen, geen helmteeken, tot Schildhouders: twee 
wildemannen in natuurlijke kleur, groen omgord, elk een lange 
knods, ruztende op den grond, in den arm, en tot Wapenspreuk : 
Hora ruit. 

De tak van «1 hr. Arnout Co melis Théodore Gevers 
Leuven voert gelijk Mr. D. C. Gevers (H. 8.) 

Wapen Gevers D eyuoot: Gevierendeeld : I , en IV. in 
blauw een zilveren lelie (Gevers); II. gedeeld: a. in goud 
drie zwarte ossenkoppen en halzen, elk overtapt door een zwarte 
ster (Deynoot); b. in rood, een zilveren schuin kruis, vergezeld 
van boven van drie jouden sterren, van onderen van een eene 
rechtopgeplaatste gouden ladder van drie sporten (Cupus); TIL 
gelijk II, d,och de afdeelingcit in omgekeerde volgorde. Helm- 
teeken: een zilveren lelie tusschen zilverm vlucht. Schildhouders: 
twee wildemannen in natuurlijke kleur, groen omkranst en om- 
gord, die ter rechterzijde een knods in de redder hand, die ter 
linkerzijde een knods in de linkerhand, houdende, de knodsen 
rustende op den schouder. Wapenspreuk: Constans ac fort is. 

Wapen Gevers Leuven: Gevierendeeld : T. en IV. in blau w 
een zilveren lelie (Gevers) II. en III. op 'nieuw gevierendeeld: 
a. en d. in groen een gouden kroes; b. en O. in rood een stengel 
met zes bladeren, geplant op een grasgrond , alles van groen, drie GEVERS. 171 bladeren aan elke zijde en drie purperen bloemen, eeue op den 
top, de beide andere onder de twee bovenste bladeren (Leuven). 
Twee helmen: de 2e gekroond. Dek kleeden bij den eersten helm : 
zilver en blauw, bij den tweede: groen en goud. Helmteekens : 
1. een zilveren lelie; 2. een •uitkomende zwarte leeuw, getongd 
en genageld van rood. Schildhouders: twee ontziende gouden 
leeuwen, rood getongd. Wapenspreuk: Semper idem. 

Genealogie. *)' 

Jan Hendrioxz Gevers 1), geb. omstreeks 1550 2), 
kaarsenmaker en vettewarier, kocht in 1600 een huis aan 
Blaak N. Z , woonde in liet huis ,,ILet Root Scharlaeken" in 
de Kipstraat te Rotterdam, dat hij 18 Juli L603 kocht en 
dat door zijne weduwe eu kinderen ia Juni 1627 werd ver- 
kocht, begr. Rotterdam (Grroote kerk) in Aug. 1611, tr. Ju- 
sina Cornelisdr. van ftlsel 15 V begr. Rotterdam tusschen 
1 en 8 Nov. 1626 

Vit dit huwelijk: 

1. Hendrik J a n s z. (Je vers, geb. Wachtendonk (liiju- 
prov.), woonde te Delft, caffa-werker 1), f Dordrecht vóór 
21 Jan. 1627, tr. Delft 6 Aug. 1608 Hil legont C o r u e- 
lisdr., geb. Delft. 

2. Pau lus Jan sz. Gevers, geb. Wachtendonk (Rijnpro v.) } 
kaarsenmaker en vettewarier op de Botersloot te Rotterdam, 
waar hij in 1619 en 29 de hoekhuizen aan de meent kocht, 
f 2 Nov., begr. Rotterdam (Groote kerk) 6 Nov. 1652, tr. 
1° Elisabeth Jana dr. L o u w e r s e (Lestebedde), 
begr. Rotterdam (Prinsenkerk) tusschen 2 en 9 Deo. 1635, 
d r . va n Jan Louwers e en Mari t g e n W i g g e r s ; tr. 

*) Aanvullingen op deze genealogie, o. a. de eerste generatiën 
betreffende, vindt men aan het einde dezer geslachtslijst. 

1 ) In de oudste acten genoemd J a n II e n d r i c x s 
(G e v a e r t s). 

2) Blijkens een acte gepasseerd voor uot. J. Simonsz. te 
Rotterdam 21 Jan. 1609 waarin hij, als oud zijnde 58 jaar, 
compareerde. 

3 ) Ook v a n l'l x e 1 en va n Axel. 

4) Zijdetijk werker. 172 GEVERS. 2° Rotterdam 5 Juli 1637 Eu geitje Mat heus (Ir., geb. 
in 1595, begr. Rotterdam 2 Juni 1658, dr. van Matheus 
Thomasz. en Elisabeth Areuts, en wed. van Willem 
Willemsz. Hey blom. Zij hertr. Rotterdam 25 Jan. 1.656 
Rochus Claesz. 

Kinderen onder A. 

3. Salomo n Jansz. Gevers, kaarsenmaker, woonde 
aan de Vissehersdijk te Rotterdam, in het huis ,,de 3 Vreem- 
delingen" dat hij 24 Mei 1630 kocht en dat 17 Juni 1639 
door den tweeden echtgenoot zijner vrouw werd. verkocht, 
begr. Rotterdam tusschen 2 en 9 Juni 1635 1). tr. Gat ha- 
lijntje Oabbeliau. Zij hertr. Rotterdam 10 Fel). 1637 
Jan Jansz. By landt, geb. Hamburg. 

Kind 2) onder . . . B. 

4. Maritgen Gr evers, begr. Rotterdam tusschen 8-15 
Feb 1626, tr. Thonis Adrianse n, sluiswachter, t Rot- 
terdam na 1627, zn. van Adrian Autonisz. en M a r i t g e 
G r e g o r i u s dr. van T e y 1 i n g e n. 

5. Annitgen Gevers, f na 19 Maart 1636, tr. Rot- 
terdam 29 April 1618 Jan Gerrtsz de V r i e s (c h), kaar- 
senmaker. Hij hertr. 0 a t li ar i n a van VV e s e 1. 

6. Cathalina Gevers, tr. Bas ti aan Jansz. 
A. Uit het eerste huwelijk: 

1. Maria Gevers, begr. Rotterdam 2 Jan. 1661, tr. 
Rotterdam 17 Maart 1648 Jan Cornelisz. van der V a 1 k, 
gei) Naaldwijk, moutmaker, begr. Rotterdam ( Prinsenkerk ) 
24 Oct. 1672, zn. van 0 o r n e 1 i s H u y g e n s ( ft u y b r e c hts) 
e u VV i 1 1 e m p j e Pietersdr Buy ze. 

2. Jo hannes Gevers, f 26 Jan. 1708. 

3. Abraham Gevers, ged. Rotterdam 25 No v, 1629, 
bosteihandelaar 3), kap. der burgerwacht 1673 85, regent 
van het werkhuis 1672, 80-83, van het weeshuis 1686-93, 
begr. Rotterdam (Groote kerk^ 25 Maart 1717, tr. Rotter - 

1) Op 23 Jan. 1637 werden voogden benoemd over zijn 
weeskinderen . 

2) Kr moeten minstens twee kinderen zijn geweest: zie 
vorige noot. 

3) Bostel — moutafval. GEVEKS. 173 dam 3 Feb. 1665 Aletta Mailing (Rernonstrantsch), 
geb. in 1635 of 36, regentes van het weeshuis 1686-93, 
begr. Rotterdam (Groote kerk) 16 Mei 1714 1), dr. vau 
Jan Dingmansz. en Anuetje Jacob s d r. den Abt. 
Kinderen onder C. 

4. Josintje Gevers, ged. Rotterdam 12 Nov 1632, 
uegr. Rotterdam (Groote kerk) 8 Juni 1732. 

5. Hendrik Gevers, ged. Rotterdam 16 Aug. 1634, 
luit. der burgerij 1669, schepen 1683, 84, 90 92, begr. 
Rotterdam (Prinsenkerk) 31 Juli 1713, tr. Rotterdam 21 
April 1671 Anna de With, ged. Rotterdam 29 «Jan. 1645, 
begr. Rotterdam (Prinsenkerk) 27 Aug. 1677, dr. van 
Witte Co rn el is'z. en II il lego ut van (Joch. 

Kinderen onder D. 

Uit het tweede huwelijk: 

6. Matheus Gevers, ged. Rotterdam 14 Deo. 1638, 
grutter te Delft aan de W. Z. van de Turfmarkt 2), begr. 
Delft (Nieuwe kerk) 20 Maart 1683, tr. Overschie 24 April 
1666 Geertje Arends dr. P ij n a c k er, leeft Delft in 1689. 
Kinderen onder E. 

7. Mr. Wylm Gevers, ged. Rotterdam 17 Jan. 1641, 
adv voor den Hove van Holland, f vóór 3 Mei 1679. 

33. Josina Gevers, ged. Rotterdam 29 Nov. 1628. 
C. 1. Elysabeth Gevers, ged. Rotterdam 23 Mei 1666, 
begr. Rotterdam tussclien 29 Mei en 4 Juni 1666. 

2. Anna Gevers, ged. Rotterdam 13 Sept. 1667, begr. 
Rotterdam tussehen 21 en 26 Juli 1668. 

3. Anna Gevers, ged. Rotterdam 3 Sept. 1669, begr. 
Rotterdam (Groote kerk) 31 Juli 1754, tr. Rotterdam 12 
Mei 1695 Arno ut Leuven, gel). Amsterdam 21 Dec. 
1659, begr. Rotterdam (Groote kerk) 24 Mei 1705, zn. van 
Araout en Maria Leyten. 4 

4. [jij s bet Gevers, ged. Rotterdam 29 Mei 1674, begr. 
Rotterdam (Prinsenkerk) 10 Oct. 1676. 

1) Oud 78 jaar. 

2) Zijn kinderen Aletta, Engeltje en E 1 i s a b e t h 
Terkoopen 24 Aug 1731 het huis waarin de grutterij werd 
gedreven en alle gereedschappen tot die grutterij behoorende. 174 GEVERS 5 P ouwels Geve r s, ged. Rotterdam 12 Nov. 1680, 
raffinadeur, conim. van het Watergerecht 17 17, schepen 
1718, 19. 23, 24, f 24 J uli, begr. Rotterdam (Groote kerk) 
29 Juli 1757, tr. Amsterdam 3 Deo. 1707 Adriana 
Leuven, ged. Amsterdam 20 Juni 1675, f 20 Jan.; begr. 
Rotterdam 25 Jan 1700, dr. van A r u o u t eu M n r i a 
L e y ten. 

Kinderen un/Ier . . F. 

D. 1. Mr. Witte (revers, ged. Rotterdam 2 Peb. 1672, 
vroedschap 1704-44, coiuin, vau de Leenbank 1701-06, 
39, 42-44, boonheer 1705-08, 10, 23, 25, 30, 42,44, eomm. 
van de Wijken 1705 10, gedep. ter dagvaart 1706, 08-11, 
15-30, 32 35, 37-39, burgemr. 1707, 16, 17, 21, 22, 28, 
29, 33, 34, 37-38, weesmr. 1707, 40, 41, rekenrnr. 1708, 
09, 25, 26, 39-44, fabrykmr 1710, 11, 15, 18, 19, 30, 31, 
gecomm. ter admiraliteit op de Maas 1712-15, comm. vau 
de Wisselbank 1720, 23, 24, 27, 32, 35, 36, 40, vr.ed.e- 
maker 1720, 23, 24, 27, 32, 35, tresorier 1725, 39 44. 
sterfman der heerlijkheid Bleiswijk 1729, begr. Rotterdam 
(Groote kérk i 9 Juni 1741, tr. Rotterdam 1 Juli 1704 
Anna Maria Ysebrants, ged. Rotterdam 9 Juni 1676, 
begr. Rotterdam ('Groote kerk) 10 Sept 1756, dr. van 
I s b r a ii d u s en Maria Blauw. 

Kinderen onder Gr. 

2. E 1 y s a b e t h (revers, ged. Rotterdam 17 Jan. 1674, 
begr. Rotterdam (Groote kerk) 27 Juni 1744. tr. Rotter- 
dam 2 Nov. 1729 Mr. Hendrik Pelt, ged. Rotterdam 

7 Jan. 1672. brandmr. 1711-16, schepen 1717, IS, 25, 26, 
bewindh. der W. 1. 0. 1719, vroedschap 1729-38, rekennir. 
1729, 30, 36, gedep ter dagvaart 1729-33, 36 38, kap. der 
burgerij 1730, burgemr. 1731, kol der burgerij 1731-33, 
lid der Staten-Generaal 1733-36, comm. van de Wisselbank 
1737. 38, v redemaker 1737, 38, begr. Rotterdam (Groote 
kerk) 31 Jan. 1739, zn van G ij s b r e c h t en Sara, van 
Hel burg en vvedr. van Beatrix Maria de Mey. 

3 Hillegonda Gevers, ged. Rotterdam 31 Otit.' 1675, 
begr. Rotterdam (Walekerk) 16 Feb. 1762, tr. Rotterdam 

8 Maart 1707 P ie ter Meerman, ged Breda 31 Oot. 
1667, luit. der burgerij 1697-1703, comm. van het W ater- GEVKRS. 175 gerecht 1714, 15, begr. Rotterdam (Walekerk) 9 Dec. 1740, 
zn. van A d r i a a n en Engeltje *) van der Haar. 

4. Pauw el s Gevers, ged. Rotterdam 12 Aug. 1677, 
begr. Uotterdam (Prinsenkerk) 9 Deo. 1686. 

E. 1. Kraamkind, begr. Delft (Oude kerk) 24 Dec. 1666. 

2. Engeltje Gevers, ged. Delft (Oude kerk) 28 Dec. 
1667, begr. Delft (Oude kerk) 19 Juli 1737. 

3. Aletta Gevers, ged. Delft (Oude kerk) 19 Feb. 1670, 
begr. Delft (Oude kerk) 6 Maart 1759, tr. Delftshaven 22 
April 1708 Jacob Haaxnian, ged. Delft (Oude kerk) 26 
Nov. 1684, grutter, begr. Delft (Oude kerk) 21 Sept. 1716, 
zn. van Cornelis en Grietje Haringh. 

4. Elisabeth Gevers, ged. Deltt (Nieuwe kerk) 15 
Nov. 1671, begr. Delft (Oude kerk) 30 Oct. 1744. 

5. Maria Gevers, ged. Delft (Nieuwe kerk) 1 Nov. 
1673, begr. Delft (Oude kerk) 7 Juni 1729. 

6 Pauw els Gevers, ged. Delft (Nieuwe kerk) 4 Maart 
1676, begr. Delft (Nieuwe kerk) 21 April 1676. 

7. Pauwels Gevers, geil. Delft (Nieuwe kerk) 31 Aug. 
1679, begr. Delft (Nieuwe kerk) 21 Dec. 1679. 

F. 1. Aletta Gevers, ged. Rotterdam 5 Mei 1709, begr. 
Uotterdam (Groote kerk) 8 Juli 1709. 

2. Abraham Gevers, ged. Rotterdam 27 Juni 1710, 
begr. Rotterdam (Groote kerk) 15 Juli 171 0. 

3. Maria Gevers, geil. Rotterdam 26 Juli 1711, begr. 
Rotterdam (Groote kerk) 11 Aug. 1711. 

4. Abraham Gevers, geb. 30 Aug., ged. Rotterdam 
2 Sept. 1712, vroedschap 1740-42.. wees oir. 1740-49, 64, 
65, gedep. ter dagvaart 1740, 45, 47, 52, 56-60, 62-64, 
66-68, 71, 72, kap. der schutterij 1741-44, penningmr. 
der Groote Visscherij 1742-47, boonheer 1743-50, 64, 70 ( 
rekenmr. 1744, 45, 47, 48, kol. der schutterij 1745, comm. 
van de Leenbank 1746, 57, 60, comm. van de Wijken 1746/ 
tresorier 1747, 48, 65, fabrykmr. 1749, 51-57, burgemr. 
1758, 59, 62, 63, 66, 67, 71, 72, vredemaker 1761, 64, 
sterfheer van Gooi 1763, comm. van de Wisselbank 1764, 

* ) Komt ook voor als E v e r t j e Rut g e r s en K v e r t i e 
van Eï a e r. GEVERS. kerkmr. 1768-80, gecomm. ter adm. op de Maas 1768-71, 
bewindhebber der O. 1. 0 , raeesterknaap van Holland en 
VY\ -Friesland, f Rotterdam, h. Cröoswijck 15 Oct., begr. 
Rotterdam (Groote kerk) 21 Oct. 1780, tr. 1° Rotterdam 
25 Mei 1740 Kenau Deynoot, geb. 1 Maart, ged ; Rot- 
terdam (Rem. kerk) 5 Maart 1714, f 3 Juli, begr. Rotter- 
dam (Groote kerk) 9 Juli 1748, dr. van Mr. Adriaan en 
Aletta van Mier op; tr. 2° Rotterdam 15 Maart 1754 
Gathar ina Wilhelm i sa van der Staal, vrouwe van 
Kethel en Spalasd, geb 4 Peb., ged. Rotterdam 7 Fel). 
1736, f 19 Maart, begr. Rotterdam (Groote kerk) 24 Maart 
180(5, dr. van Mr. Dirk Gors el is en Oatliari na K 1 i- 
s a b e t li Lorraier. 

Kinderen onder . . . H. 

5. Aarnout (Ie veris, ged. Rotterdam 25 Mei 1714, 
raffinadeur, schepen 1744. 45, 52, 53, vredemaker 1749, 
50, f Dordrecht 20 Maart 1788, tr. Rotterdam 15 Mei 1737 
Margaretha Maria Brouwer, ged. Rotterdam 31 Deo. 
1719, f Dordrecht, h. Lekzigt, begr. Dordrecht 23 Juni 
1784, dr van Adriaen en Maria van der Werff. 
Kinderen onder I. 

6 Paulus Gevers, ged. Rotterdam 11 Aug. 1715, begr. 
Rotterdam (Groote kerk) 22 Aug. 1715. 

7. Kraamkind, begr. Rotterdam (G roote kerk ) 11 Mei 17 17. » 

1. lsbrandus Gevers, ged. Rotterdam 9 April 1705, 
begr Rotterdam tussehen 13 en 19 Jas. 1709. 

2 H end riek Gevers, ged. Rotterdam 5 Sept. 1706, 
begr. Rotterdam tussehen 5 en 11 Mei 1709. 

3. Pieter Ge vers, ged. Rotterdam 18 Sept. 1708, begr. 
Rotterdam (Groote kerk) 25 Sept. 1726. 

• 4. Jacob Gevers, ged. Rotterdam 30 Jan. 1714, begr. 
Rotterdam (Groote kerk) 14 Mei 1719 

5. Mr. Hendrik Gevers, heer van Piershil 1744, ged. 
Rotterdam 3 Nov. 1715, comm. der posterijen 1735, 36, 
schepen van Oool 1737, 38, schepen van Schieland 1738- 
43, secr. 1737-44, vroedschap 1744-60, kap. der schutterij 
1744-47, weesmr. 1745, 46, gedep. ter dagvaart 1749, 51- 
59, 61, comra. van de Leenbank 1747, 48, 57, 58, rekenmr. 
1748, 56, 59, 60, kol. der schutterij 1748, comm. vat) de GEVERS. 177 Wijken 1 7 IS, 49, sterfheer van Moercapelle 1748, burgemr. 
1749, 50, 54, 55, kerkmr. L 75,0-60, fabrykmr. 1751, coinrn. 
van iie Wisselbank 1752, 53, vredernaker 1752, 53, f li 
April, begr. Rotterdam 13 April 1761, tr. Rotterdam 18 
Mei 1740 Catarina Noorthey, ged. Rotterdam 16 Aug. 
1718. begr. Rotterdam (Uroote kerk) 8 Jan. 1755, dr. van 
Mr. Jaeob en Maria Paats. 
H. Uit het eerste Ituivelijk: 

1. Mi'. Paul us Gevers, geb. 2 Mei, ged. Rotterdam 4 
Mei 1711, cbmra van liet Waterrecht 1762, 63, schepen 

1770, 71. kap. der schutterij 1770, 72, dir. der Mij van 
Assurantie enz., vroedschap 1772-76, 84-87, weesmr. 1773- 
76. sergeant-majoor 1773, 74, ge(iep. ter dagvaart 1773-76, 
84, >s5. sterfheer van Bleiswijk 1773, boonheer 1775, 78, 
luit. -kol. 1775, 76, comm. van de Wijken 1776, 84, comm. 
van de Leenbank 1784, baljuw 1785-87, sterfheer van 
Benthuizen 1787, bewindh. (J. 1. C, eerst lid, later voorz. 
der Verg. van Representanten, ontv. -gen. der Generaliteits- 
loterij 1796, f Maassluis, h. N'oord-Nieuwland 18 Juni, 
begr. S"he veningen, kerkhof Ter Navolging 21 Juni 1797, 
tr. Rotterdam 31 Maait 1762 Jacoba Maria Cornets 
de Groot, vrouwe van Noord-Nieuwland, geb. 27 Jan., 
ged. Rotterdam 29 Jan. 1741. f Voorburg 25 Maart, begr. 
Sclieveningen, kerkhof Ter Navolging 30 Maart 1815, dr. 

van Mr. H u g o en Jacoba Llisabeth Noorthey. 
Kinderen onder J. 

2. Mr. A driaeu Oevers Dey noot, #el>. 11 Juni, ged. 
Rotterdam 12 Juni 1742, schepen van den E. Hove en 
Hooge Vierschaar van Schieland 1763, schepen van Rot- 
terdam 1774, 1775, vroedschap 1776-84, commissaris van 
de Wisselbank 1776, weesmr. 1777-79, gedep. ter dag- 
vaart 1777, 79, M3, serg. -majoor* der schutterij 1777-79, 
comm. van de Wijken 1778-84, boonheer 1780,81, comm. 
van de Leenbank 1780,84. luit. -kol. der schutterij 1780, 
kol. 1781, fabrykmr. 1781-83, f 15 Jan., begr. Rotterdam 
(Groot e kerk) 19 Jan. 1795, tr. 1° Rotterdam (Stadhuis) 
10 Nov. 1763 Anna Maria van Neck, ged. Rotterdam 
16 Deo. 1742, begr. Rotterdam (Gröote kerk) 20 April 

1771, dr. van Lam bert en Theodora Maria Groen- 12 178 GEVERS. hout; fcr. 2° 's-Gravenliage (Hoogduifcsche kerk) 28 Maart 
1775 1) Anne Lo liman, geb. 23 Juni, ged. 's-Graven- 
hage (St. Jacobskerk) 29 Juni 1755, f 's-Gra venhage 17 
Aug., begr. Rotterdam (Groote kerk) 21 Aug. 1806, dr. 
van Jan Harmen en Anna Cornelia van Xeck. 
Kinderen onder K. 

3. Een ongedoopt kind, begr. Rotterdam (Groote kerk) 
18 Juli 1716. 

4. Arnout Gevers, ged. Rotterdam 30 Juni 1748, 
f Rotterdam 

Uit het tweede huwelijk: 

5. en 6. Twee ongedoopte kinderen, begr. Rotterdam 
(Groote kerk) 18 Jan. en 23 Nov. 1757. 

7. Dirck' Comelis Gevers, ged. Rotterdam LO Juli 
1758, begr Rotterdam (Groote kerk) 4 Aug* 1759. 

8. Jhr. 2) Mr. Dirk Cornelia Gevers, heer van En- 
degeest 3), Kethel en S paland, geb. 23 Jan, ged. Rot- 
terdam 30 Jan. 1763, schepen van Schieland, se^cr. van 
Rotterdam 1787 95 (met zitting in de verg. der staten 
van Holland), vrederechter, oomm. generaal van 's Rijks- 
waterstaat, lid gedep. staten van Z.-lIoll. 1816-39, + Oegst- 
geest, k. Endegeest 29 Oct. 1839, fcr 1° 's-Graveuhage 
(Kloosterkerk) 13 April 1788 M a r i a li e n n u cl i n a 
Hel e n a Rengers, ged. 's-Gra venhage (Kloosterkerk) 
10 Mei 1761, f 21 Mei, begr. Rotterdam (Groote kerk) 
25 Mei 1789, dr. van Hans Willem (van A y 1 va) 
R e n g e r s en Anna Hen riette Helen a de Be a u f o r t ; 
fcr. 2° Utrecht 25 Nov. 1792 Maria Catharina de 
Leeuw, geb. 15 Mei, ged. Utrecht (Engelsche kerk) 23 
Mei 1773, f Oegstgeest, k. Endegeest 10 Nov. 1823, dr. van 
Mr. Daniël Co melis en Johanna 0 1 as ï na - Ja co ba 
Geit sak van Ba ke nes se; tv. 4, 3° Oegstgeest 13 Mei 
183'5 Jannetje Schaay, geb. 29 April, ged. Rotterdam 

1) Een gegraveerde h u welijkspenning werd in 1909 ge- 
veild in den Haagschen Kunstkring. 

2) Verheven in den Ned. Adel bij K. li. d.d. 31 Pee. 1827, 
n° 101. 

3) Bij koop 31 Dec. 1800. GEVERS. 179 12 Mei 1799, f Oegstgeest, h. Welgelegen 21 Juli 1852, 
d r. van Dirk en Jannetje van der Saag lj. 
Kinderen onder . L. 

9. Aernout Joliannes Gevers Leuven, yel). Rot- 
terdam, h. Crooswijk 26 Juni, ged. Botterdam 12 ,J ali 
1767, vendrig der schutterij 1786, 87, f Voorburg 15 Juni 
1826, tr. Chelmsford (grfs. Essex) 31 Juli 1793 Louise 
Eïisabeth Parker, geb. Chelmsford 18 Fel). 1772, f Voor- 
burg 5 Feb. 1832, dr. van John Ox.ley Parker en 
Sara h G riff inhoo f. 

Kinderoi onder . M. 

10. Jhr. 1) Mr. Claudius Pi-eter Gevers, heer van 
Crooswijk, geb. 5 Jan., ged. Rotterdam 9 Jan. 1770, raad 
van Gouda, gedep. ter vergadering der staten van Holland, 
lid 2e Kamer, f Leiden 18 Feb 1836, tr. Middelburg 11 
Oet. 1803 Catharina Frederioa de Bruyn, geb. Mid- 
delburg 3 Dec L783, f Brussel 3 Oct. 1831, dr van Ja- 
co bus Johannes, lieer van Melis- en Mariekerke, en 
P e t r o n e 1 1 a Dorothea T u rcq. 

Kinderen onder N. 

11. Adriaii a 0 a t h a r i a Eïisabeth Gevers, geb. 6 
Maart, ged. Rotterdam 15 Maart 1773, f 5 Dec., begr. 
Rotterdam 8 Dec. 1806, tr. Rotterdam 31 Juli 1797 Mr. 
Theo do re Lam bert Prins, geb. 30 Maart, ged. Rot- 
terdam 7 April 1761, schepen 1789, 90, 1806, 08-11, 
schepen-comm. L790, Oude-manhuisinr. 1808-24, -municipale 
raad 1811-13, raad 1813, 14, vroedschap 1814, 16, raad 
1816-24, lid coraiu. v. Ün. 1814-16, burgemr. 1819-24, wet- 
houder 1824, comm. van de Leenbank 1824, kiesheer 
1824, f Rotterdam 31 Dec. 1824, zn. van Mr. Willem 
en Eïisabeth Maria van N e c k en wedr. van J o h a n n a 
Susan na van de Spiegel. Hij hertr. Haarlem 4 Maart 
1812 Louise Albertine baroues van Boetzelaer. 

I. 1. Paulus Gevers, ged. Rotterdam 8 Mei 1738, f Rot- 
terdam 8 Juli, begr. Dordrecht 12 Juli 1797. 

1) Ook wel van der Zaag genoemd. 

2) Verbeven in den Ned. Adel bij K. B. d. d. 16 Sept. 
1815, La VV. 180 GEVERS. 2. A (1 r i a a u G e v e r s, ged. Rotterdam 4 Fel>. 1740, 
f Rotterdam 26 April, begr. Dordrecht 1 Mei 1801. 

3. Abraham (levers, ged. Rotterdam 10 Maart 1782, 
t llotterdam 1 Maart, begr. Dordrecht 7 Maart 1827. 

J. 1. Mi-. Abraham Gevers, heer van Noord-Nieuwland, 
geb. 29 Nov., ged. llotterdam 7 Dec. 1762, comm. vau het 
Waterreoht 1786, 87, vendrig 1786, 87, raad 1796, 97, 
comm. van de Leenbank 1796, 97, lid mimici paliteit 1798. 
schepen 1802, 03, 06, comm. van Kleine Zaken en vredemaker 
* 1805, schepen van Oool, secr. van Schieland, lid der Nati- 
onale Vergadering en het Wetgevend Lichaam, houtvester 
van het 3e district in Z.- Holland, pres. Rechtbank van 
len Aanleg, + Maassluis, h. Noord-Nieuwland 21 Aug., 
begr. Rotterdam 25 Aug. 1818, tr. Baarn, h. Zeerust 22 
Oct. 1789 Suzan na Mar ga re t ha Beeldemaker, geb. 
16 Mei, ged. Rotterdam 30 Mei 1779, f Voorburg 15 Nov. 
1841, d r . vau Mr . F r a n c o i s en Maria C om el ia des 
A m o r i e. 

Kinderen onder O. 

2. Mr. Hu go Gr evers, geb. 26 Oct., ged. Rotterdam 3 
Nov. 1765, koopman, vendrig 1787, schepen van Schie- 
land 1787, vice-pres. en pres. Nat. Conventie 1796-98, 
burgemr. van Dordrecht L815-24, dir. van den Levant- 
schen Handel, raadsheer Hoog Gerechtshof 1824, in den 
Floogen Raad der Nederlanden 1838-52, t 's-Gra venhage 
9 Jan 1852, tr. Dordrecht 11 Mei 1789 Francoisa 
Anna Sophia Pit, geb. 20 April, ged. Utrecht (Dom- 
kerk) 22 April 1772, f 's-G ravenhage 17 Juni 1837, dr. van 
Amold en Johanna Ph i lip pi na van den Brand eler. 
Kinderen onder I*. 

4. Ad r ia na Anna Maria Gr evers, geb. 6 Oct., ged. 
Rotterdam 15 Oct. 1769, f 's-Gra*venhage 17 April, begr. 
Delft (Nieuwe kerk) *). 

K. Uit het eerste huwelijk: 

1 . Kenou Catharina V\ r i 1 h e 1 m i n a Gevers Dey- 
noot, ged. Rotterdam 4 Nov. 1764, begr. Rotterdam (Groote 
kerk) 20 April 1771. 

*) 9 Dec. 1795 overgebracht naar het kerkhof Ter Navol- 
ging te Scheveningen. GEVERS. 181 3 . Mr. Willem Theodore Gevers Deynoo t, ged . 
Rotterdam 28 Juni 1767, kap. dei schutterij 1792-9-1, 
eomm. van liet Waterrecht 1792, 93, raad 1803-08, fabrykmr. 
1803-11. 14-16, coinui. van de Wisselbank 1803 08, vroed- 
schap 1808-11, adj.-maire 1811-13, lid comm. van fabricage 
1811-14, raad 1813, 14, 16, 19, burgemr. 1811-19, co min. 
van den Burger! Stand 1814-16, comm. comm. v. d. In- 
kwartiering 1813-16, lid comm adm. vau liet Pesthuis 
1816 20, lid prov. staten van Z.-lioll., f Rotterdam 24 
Dec. 1819. 

3. P a u 1 i n a Ja c o ba M a r i a Gevers D e y n o o t, ged. 
Rotterdam 10 Oct. 1769, f Delft 10 Peb., begr. Rotterdam 
(Groote kerk) 17 Feb. 1785. 

Uit het tweede huwelijk: 

4. J hr. ' x 'j Mr. A b r a h a m Geve r s D e y n o o t, geb. 29 
Jan., ged. Rotterdam 4 Pel). 1776, raad te Rotterdam 
1820-45, kiezer 1824-45, Oude-inanhuism.r. 1825-45, vice- 
pres. arr. rechtbank, f Loosduinen, h. Rusthoek 25 Sept. 
1845, tr. Leiden 3 Maart 1805 M a r g a r e t ha 0 a t h a r i n a 
\V ij c k e r h e 1 d Bisdom, geb. Rotterdam 24 Sept. 1777, 
f Loosduinen, h. Rusthoek 25 Sept. 1844, dr. van .Mr. 
Dirk R u d o 1 f en Digna \\' e n d e 1 i a M e y uers. 
Kinderen onder Q. 

5. Mr. Co melis J o h a n Gevers üeynoot, geb. 14 
Sept., ged. Rotterdam 21 Sept. 1780, hoogheemraad van 
van Schielaud, lid prov. staten van Z.- Holland, f Rotter- 
dam 9 Maart 1848, tr. Rotterdam 5 Maart 1809 Jkvr. 
Anna W i 1 h e 1 m i n a Elisabeth B e e 1 a e r t s, ge b. 3 
April, ged. Rotterdam (Walekerk ) 12 April 1789, f *s-Gra- 
venhage 28 Jan. 1867, dr. van Jhr. Adriaan Willem 
en Maria E 1 i s a b e t h va n B e e f ti n g h. 

Kinderen onder R. 

L. Uit liet eerste huwelijk: 

1. Jhr. Marinus Bernudinus Iteleuus Wilhelm 
Gevers, heer van Kethel en Spaland, geb. 13 Mei, ged. 
Rotterdtïm 29 Mei 1789, pres. Algemeene Kek en ka nier, 

*) Verheven in den Ned. Adel bij K. B. van 19 Oct. 
1837, ii° 91. 182 (JE VERS, ridder-grootkruis Nederl. Leeuw, f Rijswijk, h. de Werve 
20 .1 uli 1873, tr. 's-Graveuhage 25 JaD. 1815 Jkvr. Jolianna 
Cornelia M o 1 1 e r u s, geb 25 Jan., ged, 's-Gravenhage 
(Si. Jaoobskerk) 29 Jan. 1792, f Rijswijk, h. de Werve 
3 Juli 1844, dr. van Mr.* baron J o h a n H e n d r i k en 
M e 1 l i ii a Anna A 1 b e r d a van N ij e s t e y n . 

Kinderen onder S. 

V i t het twee de huiueli j Tc : 

2. Jlir. Mr. Daniël T heodore Gevers, heer van Kn- 
degeest, Oegstgeest en Poelgeest 'sinds 1850 ) gei). 25 Aug., 
ged. Rotterdam (Walekerk) 15 Sept. 1793, commies van 
staat 1819, hoofdambtenaar dep. Huitenl. Zaken, lid 2e 
Kamer 1838-48, 50 58, voor/.. 1842-48, 50-55, lid le 
Kamer 1849, min. van Buitenl. Zaken 185(5-58, staatsraad 
i. b. d , curator (later pres. -curator) der Leidsche iïooge- 
school 1853-76, ridder-grootkruis Nederl. Leeuw, f Oegst- 
geest, k. limdegeest 27 Juli 1877, tr. Amsterdam 28 Mei 
1828 Jkvr. Margaretha J oliauua Deuiz van As- 
sendelft, geb. Amsterdam 6 Oct 1807, f 's-Gravenhage 
18 Maart 1895, dr. van Jhr. Mr. A n d r i e s Adolph en 
J a c o b a M a r g a r e t h a Maria B o r e e 1. 

3 ,J h r. M r. A driaan L e o n a r d v a n Hetere n G e v e r s, 
geb. 19 Aug , ged. {{otterdam 7 Sept. 1794, page van 
Keizer Napoleon, maakte als luit. der huzaren den Kus- 
sischen veldtocht mede, lid der gedep. staten van Z.-llolL, 
agent van het Domein, f 's-Gravenhage 21 Juni 1866, tr. 
VGrayenhage 18 Sept. 1822 Anne Maria barones S i r- 
tema van Grovëstins. geb. 24 Jan., ged Rotterdam 
(Walekerk) 31 Jau. 1802, f 's-Gravenhage 8 Jan. 1869, 
dr. van baron D ouwe T h eodóre en A d r i a u a M aria 
G r o e n i n x van Zoele n 

Kinderen onder .4 T. 

M. 1. William Gevers Leuven, geb. Chelmsford (gris. 
Illssex) 25 Feb. 1795, ] uit.-k wartiermr. der int'. O. L. L., 
later pakhuismr. te Indramajoe fres. Cheribon), f Tjiand- 
joer (res. Preauger reg.) 8 April 1822. 

2. John Gevers Leuven, geb. Londen 12 April 1796, 
betaalmr., f Zierikzee 6 Nov. 1857, tr. 's-U ravenhage 19 
A ug. 1840 Cornelia Albe rtiua M a r ia Authou ia OEVERS. 183 van Gasten, geb. 11 Feb., ged. Stomp wijk 17 Feb. 1805, 
f Kampen 16 Jan. 1868, dr. van Johannes Cornelis 
Al bertus en Geertruid Roeloffs. 3. irnout Ge vers Leu ven, geb. Londen 13 Sept. 1797, 
luit. ter-zee, le kl., ridder M. W. ()., f Westkust vaa Java 
a/b. Z. % Triton 29 Juui 1827 1). 

4. Maria Eïisabeth Gevers Leuven geb. Londen 
17 Maart 1799, f Wierden, h Eversberg 15 Juni 1864, 
ti-. Voorburg 24 Jan. 1821 Willem Hendrik graaf van 
lieerde tot Eversberg, geb. 17 April, ged. 's-Graven- 
hage i Walekerk) 27 April 1783 %), generaal-majoor der 
int., lid prov. staten van Overijssel, kamerheer i. b. d., 
ridder M. W O., f Wierden, h. Eversberg 25 Aug. 1864, 
zn . v an graaf T i m o n 0 o r n e 1 i s en J o h a u n a J a c o b a 
il erbertina M a u r i t i a van der Does. 

5. Pi eter Gevers Leuven, geb. Tottenbam (Midd- 
lesex i 8 Mei 1800, of. van adm. bij de Zeemacht, f Huiseen 
30 Xov. 1845. 

0. T h e o d o r e Gevers Leuven, geb. Totteuhain (Midd- 
lesexi 21 Deo. 1801, luit. -kol. der inf., ridder Ned. Leeuw, 
t Velp (G;) 6 Feb. 1869, tr. 's-Gravenhage 21 Oct 1829 
Suzaniia Sara Elout, geb. 13 Maart, ged. 's-Graven- 
hage . St. Jacobskerk) 15 Maart 1797, f \ r elp (G.) 13 April 
1870, dr. van Mr. Gom e 1 i s T h e o d o r u s en II e n r i e 1 1 a 
J o si n a va n E y bergen. 7.. Oh ar les Gevers Leuven, geb. Tottenham (Midd- 
lesex) 5 Juni 1803, 2e luit. O. 1. L, f op Java in 1825. 

8. T homas Gevers Leuven, geb. Londen 3 Sept. 1804, 
hoofdambtenaar ter Algem. Kekenk., f Zoeterwoude 13 Oct. 
1884, tr. Rotterdam 21 Mei 1829 IlUrriet Lo u isa Soph ia 
Julia Lardner, geb. Fimiiotk (grfs. Devonshire) 5 Oct. 
1802. f 's-Gravenhage 4 Oct. 1857, dr. van James en 
Juli a 11 a i- 1- i e t B a r a 1 1 y . 

Kin deren onder W. 

1) Verdronken bij een poging tot redding. 
2 ) Gedoopt als: Guillauiné Hen ry. Kinderen onder U. Kinderen onder V. 181 GEVERS. 9. Har riet Ann (levers Leuven, gel). Londen 11 
Feb. 1806, f Oegstgeest, h. Endegeest 7 April 1807. 

10. L o u i s e Emma (levers Leuven, geb. Ha e k u ey 
(Middlesex) -1 Juli 1809, f Utrecht 26 Maart 1842, tr. 
Leiden 23 April 1838 P j e r r e A n t O i n e A ugustiji B u- 
caille, geb. Leiden 23 April 1798, ritmr. O. I. L., 
f Utrecht 12 Mei 1849, zn. van Mr. Ni co la as en Ca- 
tharina Kosa C 1 i g n e 't . 

11. I sa bel 1 a F r e d e r i k a (Ie v e r s L e u v e n, geb. llack- 
ney (Middlesex) 6 Sept. 1812. f Ede 28 Nov. 1876, tr. 
Leiden 9 Juni 1847 P ie ter Fr e der ik baron Taets van 
Amerongen, geb. Amerougen, k. Natewisch 19 Oct 1803, 
ritmr , lid van den raad te Leiden, lid 2e Kamer, 
f Leiden 22 Feb. 1873, zn. van (baron) Gerard Leo- 
n a r d Maximi liaan en M aria 0 unegou d a L a m- 
b rechts en wedr. van J o li a n n a T h e o (1 o r a C u n a e u s. 

N. 1. Jhr. Willem Abraham (levers, geb. 2 Sept., ged. 
Rotterdam 13 Sept. 1804, agent van 's Rijks-schatkist, 
betaalmr. te 's-Graveuhage 1847-72, f *s-Gra venhage 22 
Nov. 1876, tr. Middelburg 28 Aug. 1829 Jkvr. Magda- 
lena Susanna Versluys, geb. Middelburg 1 Sept. 1803, 
f 's-Gravenhage 6 Deo. 1869, dr van Jhr. Mr. Ma rinus 
Kmaauel C o r u el i s e u M a r i a P e t r o u e 1 1 a v a n d e n 
Brande. 

Kinderen onder X. 

2. Johan Go melis baron ' x ') Gevers, geb. 20 Juni, 
ged. Rotterdam 4 Juli 1806, secr., later gezant te St. 
Petersburg, kamerheer i. b. d. 1844, commandeur Xederl. 
Leeuw, f Ronn 19 Sept. 1872, tr. Newark (Xew-Jersey, 
V. S.v. N. A.) 18 Nov. 1855 Catharina Mary Wright, 
geb. Newark 23 Maart 1823, f fc l3onn 17 Oct'. 1908, dr. 
van William en Minerva Peet. 

Kinderen onder IJ. 

3. Jhr. Claudius F red rik Gevers, geb. 8 Juli, ged. 
Rotterdam 28 Juli 1809, luit. -ter-zee le kl., ridder M. W.O., 
f 's-Gravenhage 17 Sept. J847. *) Hem werd bij lv. B. d.d. 24 Oct. 1857, n° 73, de titel 
van barou, overgaande bij eerstgeboorte, verleend. GEVERS. 185 4. Jhr. Dirk Marius (revers, geb. 7 Sept., geil. Kot- 
terdam 27 Sept. 1811, kap. der inf. O. I. L , f Borgernout 
( prov Antwerpen) 27 Juui 1877, tr. Borgernout 29 Deo. 1876 
Co ril el ia Jacoba Jo kanna Bell, geb. 's-Gra venhage 
15 Oct. 1829, f Antwerpen 27 April 1880, dr. van Carel 
Wilhelmus en 0 o r n e 1 i a Joanne de H aan. 
Kinderen onder ... Z. 

5. Jk vr. G e r a r d i n a Maria Jacoba Theodora 
Gevers, o en - Kotterdarn 3 Dec. 1815, f Botterdam 2 
Feb. 1817. 

6. J hr. T lieodorus Ja co bus Hendrik Gevers, gel). 
Brussel 21 Jan. 1819, majoor der genie O 1 L., na zijne 
pensioneering adm. eener onderneming te Blitar (res. Kediri) 
f op zee 16 Jan. 1869, tr. Amersfoort 13 Nov. 1856 
Johanna WilheJiniiia Lans, geb. Menado 29 Oct. 1831, 
f Zand voort 1 Nov. 1905, dr. van M ar ti n u s C a t li ar i n u s 
en Ge er trui da 11 e le na Jacoba Ivarouw Pin eg e en 
wed. van Jean Auto ine IVar t h el e m i La tour. 
Kinderen onder AA. 

'. 1. Pa u li na Jacoba Maria Gevers, geb. Maassluis, 
h. Noord Nieuwlaud 16 Nov. 1790, ged. Maassluis 21 Nov. 
1790, f Leiden 15 Nov. 1873. 

2. F r a n c o i s e Clementine G ev e r s,. geb. Bommel 30 
Mei 1794, f 30 April, begr. Rotterdam (Groote kerk) 3 
.Mei 1808. 

3. Francoise Anna Sophia Gevers, geb. 10 Jan.^ 
ged. Rotterdam (Hem kerk) 6 Feb. 1797, f Warmond 1 
Nov. 1873. 

4. Clement ia Oor nel ia Flisa Gevers, geb. 5 Oct., 
ged. Botterdam (Hem. kerk) 18 Oct. 1798, f Warmond 3 
April 1875, tr. Voorburg 29 Juni 1825 Mr. Co melis 
Bastiaan Nederburgh, geb. Voorburg, h. Oosterbrug 
14 Sept. 1790, lid ged staten van Z.-lloll., lid 2e Kamer 
1842-49, f Warmond 22 Feb. 1865, zn. van Mr. Sebas- 
t i a a n CorneÜs en E 1 i z a b e t h Geertru y S c h e 1 1 u s . 

5. Mr. Hu go Gevers, geb. 13 Feb., ged. Rotterdam 
(Walekerk) 24 Feb. 1805, griffier van het Vredegerecht 
en kantonrechter te Leiden, lid van den raad, wethouder, 
lid prov. staten van Z. -Holland, f Leiden 8 Oct. 1881, tr. 186 Ü EVERS Dnkhuizen 14 Mei 1827 1* e t r o n e 1 1 a Georgina Levina 
van BI ei s wijk, geb. Biikliuizen 17 Mei 1804, f Leiden 

23 Maart 1871, dr. van Mr. Pi eter Adriaan en Si bil la 
H e 1 e n a ^ruyu. 

Kinderen onder . . . . BB. 

P. 1. Paulina Ja co ba Maria Gevers, geb. Dordrecht 

24 Mei 1790, f 's-Gravenhage 19 Jan. 1865. 

2. Franco is (revers, geb. Dordrecht 1 Juli 1792, 
houtvester in N.-Krab., f 's-Gravenhage 29 April 1S49. 

3. Jhr. *) Abraham Gevers, geb. Dordrecht 25 Feb. 
1795, koopman, landeigenaar te Batavia, ridder Nederl. 
Leeuw, + a/b. Fregatschip de Anna en Flize ter hoogte 
van St. Helena 30 Juni, begr. 's-Gravenhage 18Aug. 1844, 
tr. Batavia 15 Juni 1828 S u s a n u a 0 o r n e 1 i a T i ede ui a n, 
geb. Batavia 29 Oct. 1809, f Batavia 11 Dec. 1833, dr. 
van Jan en Anna Geert r u i d a A d r i a n a C au li e r. 
Kinderen onder CC. 

4. Johanna Antlioiiia Arnoldina Gevers, ge b. 
5 Maart, ged. 's-Gra veuhage (St. Jacobskerk) 2l Maart 
1798, f 's-Gravenhage 4 Mei 1875. 

5. PauluB Co melis Gevers, geb. Dordrecht 14 Aug. 
1800, f Dordrecht 5 Aug. 1810. 

6. Koelof A d r i a a n Gevers, geb Dordrecht 18 Maart 
1803, luit. der schutterij, ord.-ofi". van geueraal baron van 
Geen 1830/31, ambt. bij het min. van financiën, contr. 
van het liijkszegel, f Lausanne 20 Jan. 1888. 

7. Jacoba Franeoise Gevers, gel). Dordrecht 7 Aug. 
1805, f Dordrecht IJ Mei Ls07. 

8. Adriaan Ajith o n y Geve r s, geb. Dordrecht 5 Maart 
1809, f Dordrecht 3 Mei 1809. 

9. Hu go Franco is Gevers, geb. Dordrecht 29 Dec. 
1811, f Dordrecht 25 Maart 1813. 

Q. 1. Anna Adriana Gevers Deynoot, geb. 19 Dec, 
ged. 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 29 Deo. 1805, f Rot- 
terdam 4 Mei 1806. 
2. Jhr. Mr. Dirk Jludolph Gevers Deynoot, geb. 1 

*) Verheven in den Ned. Adel bij K. B. d. d. 27 Oct. 1842, 
n° 87. CiEVEHS. 187 April, ged. Rotterdam 12 April 1807, kantonrechter te 
Rotterdam, kol. der schutterij, lid pro v. staten van Z.-Iioll., 
t Loosduinen, h. Rusthoek 3 April 1877. 

3. Jhr. Mr. Willem Theo d ore Gevers Deynoot, 
geb. Wassenaar, h, Santhorst 8 Sept., ged. Wassenaar 25 
Sept. 1808, adv te 's-Gravenhage, dijkgraaf van Schieland 
1838, raad van Rotterdam 1846 51, kiesheer 1846-51, 
wethouder 1851-52, lid prov. staten van Z. -Holland 1851, 
lid 2e Kamer 1852-79, f 's-Gra veuliage 25 Maart 1879. 

4. Elisabeth A d r i a n a Gevers Deyuoofc, geb. Was- 
senaar, h. Santhorst 18 Oct., ged. Wassenaar 29 Üct. 1809, 
f Rotterdam 15 Aug. 1823. 

5. Jhr. Adriaan Willem Anne Gevers Deynoot, 
geb. f> Maart, ged. Rotterdam 22 Maart 1811, gou.-maj oor- 
der art., insp. van dat wapen, ridder Ned. Leeuw, f 's-Gra- 
venhage 1 Maart 1893, tr. 's-Gravenhage 9 Juni 1843 Jkvr. 
Q u i r i n a Jacoba Louisa Quarles van LI f f o r d , ge b. 
's-Gravenhage 18 Nov. 1822, f 's-Gravenhage 19 April 1885, 
dr. van Jhr. Louis en Q u i r i n a J aoob a Louise de 
Lange van Wijngaarden. 

Kinderen onder DD. 

6. Anna MargarethaOatharina Gevers Deynoot, 
geb. Rotterdam 10 Jan. 1813, f Rotterdam 10 Feb. 1813. 

7 . Jhr. Mr. Franf ois G e r a r d A b r a h a m Gevers 
Deynoot, geb. Rotterdam 29 April 1814, burgérnr. van 
's-Gravenhage 1858-82, lid prov. staten van Z. -Holland, 
ridder Ned. Leeuw, grootofücier Eikenkroon, + 's-Graven- 
hage 15 Juni 1882, tr. 's-Gravenhage 4 Aug. 1847 Mar- 
garetha Jacoba W i 1 h e 1 m i n a gra vin van Li m burg 
Stirutn, geb. 's-Gravenhage 5 Juli 1825, f 's-Gravenhage 
24 Juni 1887, dr. van graaf Pi et er Hendrik en Mart ha 
Maria Jakoba Adriaua A 1 1 i n g €J i b e r g . 

Kinderen onder EE. 

8. Jhr. Theo do re Lam bert Gevers Deynoot, geb. 
Rotterdam 4 Juni 1816, majoor der oav. , f 's-Gravenhage 
26 Juni 1880. 

H. 1. Mr. Anne Adriaan Gevers Deynoot, geb. Voor- 
schoten, hofstede Oostbos 14 Juli, ged. [{otterdam 19 Aug. 
L810, ontv. van den Waarborg en belasting der gouden 1S8 GEVERS. en zilveren werken te Rotterdam , f 's-Gravenhage 31 Jan. 
1885, tr. Rotterdam 30 Mei 1843 Jkvr. C o r n e 1 i a Johauna 
Jacoba de Mey van Alkemade, geb. Rotterdam 25 
Nov. 1815, f 's-Gravenhage 5 Feb. 1885, dr. van Jhr. 
Jacob F d u a r d en Johanna Jacoba Bichoii. 

2. Maria Adriana W i 1 h e 1 m i n a Gevers D e y n o o t, 
geb. 17 Juli, ged. Rotterdam (Walekerk) 28 Juli 1811, 
f 's-Gravenhage 25 Maart 1895. 

3. Willem Theo do re Gevers Ueynoot, geb. R ot- 
terdam 12 Jan. 1811, + Rotterdam 10 Feb. 1815. 

4. Piet er Mar ie Uduard Gevers D e y n o o t, geb. 
Botterdam 29 April 1816, f Katerfc (gem. Nijmegen ) li. 
Heidepark 18 Mei 18(50, tr. Utrecht 5 Nov. 1845 Maria 
01a va nt, geb. Leiden in 1820, f Nijmegen 4 Juni 1899, 
dr. van W i 1 1 e m en A n t h o n ia Kr ie k. 

Kinderen onder FF. 

S. 1. Did erica Cornelia Maria Bennudina Gevers, 
geb. 's-Gravenhage 14 Aug. 1816, f 's-Gravenhage 18 Aug. 
1820. 

2. MellinaJohan na H enrietta G e v e r s, geb. 's-( Jra- 
venhage 27 Aug. 1818, f Rijswijk (Z. II.; h. de Werve 
31 Oct. 1827. 

3 . D i d e r i c a Cornelia Maria Bennudina Gevers, 
gel). Oegstgeest, k. Kudegeesc L3 Aug. 1821, f k. Ende- 
geest 17 Aug. 1821. 

4. Daniël Theodorus Gevers, geb. Hijs wijk, hofstede 
Westhof 27 Mei 1825, f Rijswijk (Z.-H.) h. de Werve 7 
Aug. 1826. 

5. Jkvr. Johanna Heiirietta Mellina Cornelia 
Bennudina Gevers, vrouwe van Kethel en Spaland, geb. 
Rijswijk (Z.-H.) h. de Werve 2J Maart 1829, f Rijswijk 
(Z. H.) h de Werve 22 Jan. 1888, tr. 's-Gravenhage 26 
Sept. 1849 Willem Anne baron van Pa Handt, heer 
van tei' Leede, gel). Sasseuheim, h. ter Leede 14 Juni 1816, 
kamerheer i. b. d. 1840, lid gemeenteraad van Rijswijk 1883, 
f Rijswijk (Z.-H.) h. de Werve 14 .Deo. 1891, zn. van baron 
G ij s bert J a n A n n e A do 1 p li en G 1 o r n e 1 i a M a r t i na 
van der Goes. 

T. 1. Jhr Mr. Dirk Adolph Gevers, geb. Oegstgeest, GEVERS. 189 k. .Endegeest 25 Juli 1823, adm. van Djati Nangor en 
Tjikadjang (Preanger lieg.) f Bandoeng (fes. Preanger 
Keg.) 29 Sept. 1859, tr. Batavia 12 Dec. 1857 Rosine 
Caroline Gerardine Co ster, geb. Amsterdam 9 Feb. 
1831, f Scerabaya 23 April 1860, dr. van Mr. Jan God- 
f r i e d en C a r o 1 i n e J e a n n e D u p u y. 
Kind onder GrQ. 

2. Jhr. Mr. K a r e 1 A d r i a a n The o d o r e (revers, geb. 
(Jegstgeest, k. Eudegeest 10 Juni 1825, + 's-Gravenhage 
30 Juni 1873. 

3. Jhr. L o d e w ij k A 1 f r e d Aug u s t G e v e r s, geb. 's Gra- 
veuhage 16 Aug. 1828. kamerjonksr 1855-87, f 's-Graven- 
hage 1 Nov. 1887. 

TJ. 1. Louise Emma (revers Leuven, geb. Leiden 28 
Oet. 1811, f , tr. Londen 

10 Mei 1868 1) T i m o n li e n d r i k graaf v a n 11 e er d t t o t 
Evers berg, geb. Zwolle 27 Mei 1843, f Parijs 16 Juni 
1898, zn. van graaf Willem Hendrik en Maria Eli sa 
(revers L e u v e n en gescheiden echtgenoot van J o h a n n a 
E 1 i s a b e t h S p r e u t e 1 s . 

2. Jhr. 2) Am out Johanues Gevers Leuven, geb. 
's-Gravenhage 27 Maart 1815, kol. der iuf., f Wageuingen 
2 Sept 1908, tr. Rotterdam 24 Nov. 1870 Maria Martina 
Cazaux van Staphorst, geb. Rotterdam 1 Deo. 1817, 
dr. van Jean Mar ie Antoine en Maria Ja co ba 
B e ij e r m a n. ['s-Gravenhage.] 

Kinderen onder EEH. 

V. 1 . Jhr. Aruout 0 o r nel is Tiieodore Gevers 
(Leuven) 3) geb. 's-Gra venhage 30 Oot. 1830, majoor 

1) Aldus eene aanteekening. liet huwelijk van T. H. graat 
van HeerdtenJ. E. S pre ut els wei«d eerst 20 Nov. 1876 
ontbonden, 't Huwelijk met L. E. Gevers (1868) zou der- 
halve ongeldig moeten zijn. 

2) Verheven in den Nederl. Adel bij K. B. d. d. 22 Mei 
1905, n°. 52. 

3.) Verheven in den Nederl. Adel bij Iv. B. d. d. 22 Aug. 
1883, n° 27. Bij K. B. van 21 Aug. 1881 verkreeg hij ver- 
gunning den naam Leuven weg te laten. 190 ÜEVJ'lllS. reg. gren. en jagers, gep. 1870, burgenir. van Loenersloot 
1821, van Doesburg 1872-79, dir. der zaken van welda- 
digheid der Koningin 1879, f 's-Gra venliage 23 Aug. 1889, 
tr. 's-Gravenhage 7 Oct. 1863 Anna Gerardina V rol ik, 
geb. 's-Gravenhage 28 April 1838, f 's-Gravenhage 6 Dec. 
1893, dr. van Dr. Agn ite.s en Anna Jacob a van 
Gennep. 

Kinderen onder . II. 

2 . Louise Pe tronella A d r i a n a Gevers Leuven, 
geb. Wassenaar, h. Voorlinden 2b' Sept. L8B2, f Utrecht 
28 Feb. 1893, tr. Utrecht 1 Mei 1873 Jhr. P i e t e r fcVij o 
Önno Sickinghe, geb Groningen 5 Feb. 1824, luit.- 
kol. der iuf., f 's-Gravenhage 8 Aug. 1885, zn. van Jhr. 
Mr. OnnoJoost en Veronica Petronella van O r s o y 
en wedr. van Ottoliua C om el ia van Eek. 

3 . Henrietta 0 o r n e 1 i a G evers Leuven, ^eb. 
's-Gra venliage 28 Jan. 1837, + Amsterdam 30 Mei 1906, 
tr. Velp (G .) 13 Nov. 1872 Ds. .) o h a n n es B r u m in e 1 k a m p, 
geb. Hattetn 27 Oct. 1837, pred. te \ r eenendaal 1872, te 
Amsterdam 1876, + Amsterdam in Aug. 1898, zn. van 
P rof . Ds . A n t h o n y en M a r ia VV i 1 h e 1 m i n a de M oen. 

W. 1. Charles Ar nou t Gevers Leuven, geb. Voorburg 
31 Jan. 1832, co mm. "dep. van kol. (chef van het bureau 
Algem. secr. en expeditie) 1876-89, f 's-Gravenhage 17 April 
1890, tr. 's-Gravenhage 9 Nov. 1864 Johanna van Es, 
geb. 's-Gravenhage 17 Juli 1832, f 's-Gravenhage 15 Nov. 
15 Nov. 1903, dr van Adriana van Es. 

2. H a r r i e t Louisa S o p h i a Julia Gevers Leuven, 
geb. Rijswijk (Z.-H.) 22 Aug 1833, f Utrecht 12 Oct 1915, 
tr. 's-Gravenhage 2 Mei 1855 Gerard Zeg er Au ton ie 
de Jong h van Ark el, geb. Jai-ik 2 ^ Mei 1820, adj. 
commies Algem Rekenkamer, f . zn. 
van Z e g e r Theodorus en M a g d a 1 e n a Hendrika 
van Luttervelt. 

3. Angel a Louisa Emma Gevers Leuven, gel}. 
Voorburg 7 Maart 1835, f 's-Gra venliage 30 Mei 1884, 
tr. 's-Gravenhage 5 Juni 1861 Zegerus Theodorus de 
Jongh van Ar kei, geb. Kesteren 29 Maart 1828, rijk s- 
ontv. te den Hommel, f , zn. GEVERS. 191 van Zeg ei* Theo dor us eu Magdalena Hendrika 
van Luttervelt. 

4. Caroline I Sabel la (revers Leuven, - geb. V r oor- 
burg 16 Juni 1838, f 's-Gravenhage 10 Sept. 1915, tr. 
's-Gravenhage 5 Juni 1861 F red er ik Karei Oh rist i- 
aan de Jungli van Ark el, geb. Opheusden 8 Juni 

1836, hoofdambt dep. van marine, f , 
zn. van Zeg er Theo do rus en Magdalena Kemlrik a 
van Luttervelt. 

5. Jhr. *) John Mari (levers Leuven, geb. Voorburg 
1 Juli 1839, oud-commies dep. van waterstaat, tr. 's-Gra- 
venhage 27 Juni 1866 Charlotte Arnalia Arntzenius, 
geb. Goor 20 April 1845, dr. van Gulian Oor nel is 
en Charlotte Johannn Arnalia Burkens. ['s-Gra- 
venhage.] 

Kind onder JJ\ 

.. 1 . J hr. Mr. 0 1 a u d i u s F r e d e r i k W i 1 1 e m Gevers, 
geb. Brussel 20 Juni 1830, t 's-Gra venhage 14 Mei 1907. 

2. Jkvr. Emma Maria F re deri ka Gevers, geb. 
's-Gravenhage, h. ter Noot 3 Jan. 1832, f Arnhem 14 Sept 
1918, tr. Oirschot 2 Mei 1884 El erin anus Theo d ooi- 
Prins, geb. Altforst igem. Appelterni 15 Mei 1813, kap. 
der inf., f Oirschot 7 Sept 1894, zn. van Simou (jerard 
en H e n d r ika J o h a n n a F 1 i s a b e t h W i 1 h e 1 m i n a 
Jordens en geseheiden echtgenoot van Jkvr. Jeanne 
Henriette Ve r s 1 u y s. 

3. Jkvr. [da 0 o r n e 1 i a Henriette Gevers, gel). 
Voorschoten, h. Klein Adegeest 18 Juli 183 5, f Voor- 
schoten 2 Aug. 1835. 

4. Jhr. Mr. Al bert Hendrik Gevers, geb. Leiden 
6 April 1838, adv., ambt prov. griffiie van Z. -Holland, 
f 's-Gravenhage 1 Feb. 1912, tr. 's-Gravenhage 13 Feb. 
1873 A artje Petronella Wouda, geb. Utrecht 16 Maart 

1837, f 's-Gravenhage 11 Dec. 1884, dr. van Joh an nes 
en Maria van Kuyk. 

Kind onder KK. *) Verheven in den Ned Adel bij K. B. d. d. 24 Jan. 1906, 
° 23. 192 li li VERS. 5. jhr. Alfred Constant ij n Gevers, geb. Leiden 
12 April 1842, coram. dep. van financiën, f 's-Gra veuhage 
29 Juni 1886. 

IJ. 1. Willem Alexaiider Fr e d er ik baron Gevers, geb, 
St. Petersburg 24 Aug. 1856, gezantschapseor. te St. Petera- 
burg 1881, te Londen 1886, gezantschapraad te Londen 
1890, te Bern 1891, n i nieter- res. te PJueharest 1896, te 
Waohington 1891, buitengewoon gezaut en gevolrn. min. 
te Berlijn sinds 1905, coinm, Nederl. Leeuw, grootkruis 
Oranje-Nassau, grootkruis Huisorde van Oranje, kamerheer 
i. b. d, sinds 1906, tr. 's-Gravenhage 14 April 1910 Jkvr. 
G ij s b e r t a J ü li a u u a A n n a A d o 1 p h i n a v a u d e n 
Boseli, geb. 's-Gravenhage 16 Jan. 1883, dr. van Jhr. 
W i 1 1 e m J o a n n e s Petrus e n A n na F 1 i s a b e t h K ij - 
nar da barones van Har denbroek. [Berlijn.] 

Kinderen onder LL. 

2. Jkvr. Catharina 01 ga Maria Gevers, ge)). St. 
Petersburg 10 Aug. 1859, tr. Bonn 20 Sept. 1881 Karl 
Friedrich Maria bVeiherr von Brewer gen. von 
Fiirth, Herr auf Ei vieren bij Heerlen, geb. Keulen 12 
Nov 1854, le luit. in Pruiss. dienst, f Brussel 21 Fel). 
1902, zü. van Freiherr Lmil en Tecla Sóphie von 
Dal wig k Schauenburg. [Bonn.] 

Z. *) 1. Jhr Karei Hendrik Gevers, geb. 's-Graven- 
hage 28 Sept. 1855, juwelier, later kotfiehuisbediende, 
f Rotterdam 9 Sept. 1905, tr. Rotterdam 21 Sept. 1881 
Dorothea H eyligers, geb Haarlem 21 Maart 1853, 
f Rotterdam 23 Juli 1896, dr. van Oornelis en Pietje 
Bos. 

Kinderen onder MM. 

2. Jkvr. Adela Joanna Maria Gevers, geb. 's-Gra- 
venhage 13 Aug. 1859, f Antwerpen 11 Nov. 1913, tr. 
Antwerpen 9 Sept. 18S4 L o d e wijk L i 1 e, geb. A ntwerpen 
18 ,Jan. 1860, graankooper, f Antwerpen 4 Mei 1901, zu. 
van Ja co bus en Elisabétli de Ha en. 

3. Jhr. Alphonsus Marius Gevers, geb. Antwerpen 
4 Jan. 1865, graankooper, tr. Bergen-op-Zoom 19 Peb. 1894 

# ) Deze kinderen belijden den Roorasch-Cath. godsdienst. GEVERS. 193 Adriana Elisabeth Wa k kee, geb. Bergen-op-Zoom 17 
Nov. 1859, dr. van Pi eter en Adriana Laurina van 
der Kuyl. [Antwerpen.] 

Kinderen onder NN. 

AA. 1 . Jhr Wille m F r e d e r i k C 1 a u d i u s Theodore 
Gevers, geb. Batavia 1 2 A u^. 1857, f Blitar (res. Kediri) 
25 April 1871. 

2. J hi*. Charles AugüBt e Gevers, geb. Batavia 18 
Sepr. 1858, f Boro (res Kediri) 12 Sept. 1868. 

3. Jhr. G e r r i t A d r i a a n L au r e n s M a r t i n u s G e v er s, 
gei) Batavia 21 Dec. 1859, f Batavia 21 Juni 1860. 

4. Jhr. J o li a n F rede rik (revers, geb. Boro (res. Ke- 
diri) 16 Juni 1862, werkzaam Fastern Commerc. Corp., 
tr. Pasoeroean 14 Nov. 1894 Lizette Baudoin, geb. 
Toe ban (res. Rembang ) 3 Feb. 1865, f Soera baya 26 Oct. 
1918. dr. van Johannes en Ja co ba Mo uw er S u v e r. 

Handoeng.j 

Kinderen onder OO. 

5. Jkvr Sophie Marie Gevers, geb. Boro (res. Ke- 
diri) HOot. 1868, f Kosmalen 30 Uec. 1917, tr. Nijmegen 
10 Sept. 1885 (door echtscheiding ontbonden) Mr. Eduard 
H ij k e, geb. Leiden 2 Sept. 1861, gep. voorz. van den 
landraad op Mad ura, zn. van Prol'. Dr. Petrus Leonardus 
en J o h a n n a Ha m a k e r. 

6. Jkvr. Magdalena Susan na Gevers, geb. Boro 
i'res. Kediri) 28 Xov. 1865, tr. 's-Gra venhage 4 Nov. 1886 
Jan Be eek man, geb. Utrecht 80 Juni 1860, oud-luit. - 
ter-zee 2e kl., burgemr. van Zandvoort sinds 1896, zn. 
van M a r t i n u s li e n r i c u s en C a t h a r i n a E 1 i s a b e t h 
Fgberta de Groot. [Zandvoort.] 

BB. 1. Abraham («evers, geb Haarlem, h. Het Klooster 
8 April 1828, f Brussel in 1868 #f 70. *) 

2 . S i b i 1 1 a H el en a P e t r o n e 1 1 a Georgina Gevers, 
geb. Utrecht 30 Juli 1829, f Arnhem 16 Oct. 1869, tr. 
Leiden 18 Juni 1851 Hendrik Arno ld Meijroos, geb. 
lonkhuizen 10 Feb. 1830, f . zn. van 

G er rit Hendrik en Femmigjen K op d hart Kikker. 

*) Feu andere aanteekening geeft: f in O. tndië. 

13 194 G EVERS. 3. Hugo Adriaan Gevers, geb. Leiden 12 Dec. 1832, 
f Leiden 22 Dec. 1832. 

4. Paulina Jacoba Maria Ge vers, gel). Leiden 21 
Nov. 1833, f Leiden 22 Maart 1908. 

CC. 1. Jhr. Jan Hugo (levers, gel). Batavia 20 J uni 1829, 
f Noordwijk 17 Sept. 1891, tr. Heemskerk, h. Marq nette 
7 Juni 1855 Jkvr. Paulina J o h a n n a Rendorp van 
Marquettte, geb. Amsterdam 15 Juli 1829, f 's Graven- 
hage 9 Deu. 1909, dr. van Jhr. Jaeob en Jkvr. Agneta 
M a rga ret li a C a t h a r i n a D e u t z v a u A. s s e n d e 1 t' t . 
Kinderen ouder PP. 

2. Jkvr. S u s a n n a (leertr u i d a F raneoise Ij e v e r s, 
geb. Batavia 23 Jan. 1831, f 's-Gravenhage 27 Sept. 1901, 
tr. 's-Gravenhage 29 Jan. 1851 Mr Frederik Al bert 
Go ver t graaf van Limburg Stirum, lieer van Noord- 
wijk, Offetn, Laugeveld en Ter Lucht, geb. Noordwijk, h. 
Oftem 17 Oct. 1819. lid prov. staten van Z - Holl. lSi>6-86, 
f 's-Gravenhage 30 Maart 1900, zn. van Wigbnld Al- 
beft Willem van dei- Does graaf van Limburg 
Stirum en Maria Margrieta de^ 11 11 Rijksbarones 
van Slingelan d t ... 

3. Sop h ia Ja e o ba Gevers, geb. Batavia 28 Xov. 1832, 
f Batavia 7 Juni 1833. 

DD. 1 J k vr. M a r g a r e t h a G a t h a riua G evers I) e y nöci t, 
geb. Nijmegen 1 Maart 1811, f Apeldoorn 29 Oct. 1919, 
tr. Leiden 23 Aug. 1865 Ju hannes Gustaat U 1 r i. e h 
Sohooh, geb Bergen-op-Zoom 1Ü Maart 1840, gen -majoor 
tit. dei* art., gep 1890, zu. van J o hannes F enlinau d 
en Anna Louise Obpussier. Apeldoorn.] 

2 Jhr. Wille m A n t o n Gevers Deyuoot, geb. N ij megeu 
29 Juli 1815, gen. -majoor tit. der art., f 's-Gravenhage 
22 Mei 1910, tr. 1° 's-Gravenh^ge 11 Oct 1870 Maria 
Aletta Hebecca \\' i h t g e u s , geb. 's-Gravenhage 2 
April 1819, t Leiden 3 Juli 1900, dr. van Mr. Willem 
en Anna Maria Op den llooff; tr. 2° 's-Gravenhage 
19 Feb. 1903 Johan na Wiihelrnina Pels Rij eken, 
geb. Paramaribo 8 Soy. 1856, dr. van Mr Marinus 
0 h r i s t i a a n en 1 1 e r m ine i < e e r trui 4 a L e u r i n g. 
Ps-Gravenhage.] 

Kinderen onder . Q,Q GEVERS. 195 3. Jhr. Dirk liudölpli Gevers IJ e y u o o t, geb.Venlo 
18 Mei 1848, Kap. reg. grenadiers en jagers, gep. 1897, 
f 's-Gravenhage 13 Oet. 1920, tr. 1° Haarlem 8 April 1875 
(dot»r echtscheiding ontbonden 29 Mei 1S91) Constance 
Leonie Scheid Ier List, gel). \ r enlo 3 April 1854-, dr. 
van Cons. tantin L e o n a r d S c h e i d 1 e r en Ge s i n a 
llica Couperus; tr. 2° 's-Gravenhage 5 Mei 1902 M a- 
thilda A g nes Her train, geb. 's-Gravenhage 7 April 
1859, dr. vau A g n e s Bert ram en wed. van Jacobus 
Adriaan de Bergh. j 's-Gravenhage. 1 

Kinderen onder RR 

EE. 1. Jhr. Mr. Piet er 11 end rik Gevers Deynoot, 
geb 's-Gravenhage 31 Juli 1818, dir. Kabinet der Koningin 
1894-99, ridder Nederl. Leeuw, oom m. ( )ranje- Nassau, f Zeist, 
h. Wulperhorst 1 Juli 1899, tr. Zeist 30 April 1880 Jkvr. 
M a r i a 1 s a b e 1 1 a A u n a ,) o 8 i n a C h a r 1 o 1 1 a 1 1 u y d e- 
coper, gel). Zeist, h. Blickeuburg 16 Juni 1852, t Zeist, 
h. Wulperhorst 24 Aug. 1903, dr. van Jhr. Jan Louis 
R e i n i e r Antli ony en Louis e E r n e s t i n e barones 
van Harde n broek. 

2. Jlir. Willem Theodore Gevers Deynoot, geb 
's-Gra venhage 14 Oct 1849, f 's-Gravenhage 8 Juni 1850. 

3. Jhr Mr. Willem Theodore Gevers Deynoot, 
geb. 's-Gravenhage 14 Feb. 1851, adv., secr. Kamer v. 
Koophandel 1883-96, sehoulopziener 1883-93, lid prov. staten 
van Z.- Holland 1898-1919, voorz. Plaatselijke Comrnissie 
v. d. Ongevallenwet 1902-17, lid gemeenteraad van 's-Gra- 
venhage 1909-19, ofi'. Orauje-Nassau, tr. Nijmegen 21 
Ja n . 1891 M a r i e A r i a n e barones v a u W a s s e n a e r 
van St. Pa n c r as, geb. 's-llertogenboseh 24 Nov. 1860, 
dr. van baron Willem F rederik P ie ter lierman en 
Itenriette Ja co ba Oramer. (Vs-Gra venhage.] 

4. Jhr. Samuel John Gevers Deynoot, geb. 's-Gra- 
venhage 13 Juni 1852, f 's-Gravenhage 30 Juli 1888. 

5. J k vr. M urtlia Maria Jacoba A d r i a na Gevers 
Deynoot, geb. 's-Gra venhage 16 Juni 1853, tr. 's-Gra- 
venhage 24 Mei 1.S79 Jhr. Frans Agathus Gerard 
Be el aerts van Blokland, geb. Nijmegen 5 Dec. 1842, GEVERS. majoor der inf., gepens 1894, zn. van Jhr. Pi et er Adr iaan 
eut Au uil W i 1 h e 1 in i u a S o p h i a Bogaard. ['s-Gra- 
venhage/ 

6 . Jkvr. Q u i r i n a J a c o b a L o u i s e Gevers Dey uoot, 
geb. 's-Gra veahage 19 Juli 1855. ['s-Gra venhage.] 

7. Jkvr. Alice Ellen Gevers Dey noot, geb. 's-Gra- 
venhage 1 Sept. 1857, f Sonder (res. Menado) 15 Feb. 
1905, tr. 's-Gra veahage 17 Oct 1878 Mr. Hendrik graaf 
v a n Hogen d o r p, geb. 's-Gravenhage 24 Nov. 1842, 
hoofdcommies dep. van tin., gepeus. 1907, zn. van graaf 
Mr. Dirk en Jkvr. Marianne Cathérine van II ogen- 
dorp, ['s Gravenhage.j 

8. Jkvr. M a r garetha Ca thariiia G e v e r s D e y n o o t, 
geb. 's-Gra veuhage 23 Juli 1859, tr. 's Graveuhage 5 Juli 
1883 Jhr. JP a u 1 u s Ocker Hendrik G e v a e r t s van 
Sim ons ha ven, heer vau Shnoushaveu eu Biert 1848, 
van St Maartensrecht 1895, geb. Molenvliet bij Batavia 3 
Xov. 1827, Htm., eerv. outsl. 1871, kamerheer 1888, hof- 
maarschalk der Koningin 1870, lid gemeenteraad van 's-Gra- 
veuhage 1879, wethouder 1895- , f 's-Gra veuliage 15 
Nov. 1912, ridder N'ederl. Leeuw, ridder Eikenkroon, dr. 
vau Jhr. Mr. Ocker eu 1 i s a b e t h Boon en en wedr. 
vau Johauua Maria vau Dijk vau 't Velde. ['s-Gra- 
venhage. ] 

9. Jhr. Md mond Aruold Louis Gevers Dey noot, 
gei). 's-Gravenhage 10 Jan. 1863, luit. -kol. der inf, f Goirle 
15 Aug. 1914. 

10 Jkvr. Theodora (ie vers Dey uoot, geb. 's-Ora- 
veuhage 4 Mei 1865. ['s-Gra veuhage.] 

11. Jk v r. C o r n e 1 i a J o h a n u a S a r a G e v e r s D e y n o o t, 
geb. 's-Gra veuhage 12 Mei 1867, £r. 's-Gra veuhage 6 April 
1895 Se ba ld Godfried langer Oats, geb. Wolvcga, 
h. Lindenoord 16 Jan. 1864, burgemr. Hof vau Delft 1894- 
1920, zo. van Mi'. Se ba ld Godfried eu Adr ia na E li- 
sa bet h van 01 den. [Hof van Delft J 

12. Jhr. Franco is Gerard Abraham Oevers Dey- 
noot, gel). 's-Gravenhage 20 April 1869, burgemr, van 
Kethel en Spaland 1895. ['s-Gra veuhage. j 

FF. 1 . Pi e t e r K a r el ( i e v e r s Dey n o o t, geb. Leiden GEVEKS. 197 18 Dec. 1840, soldaat 0. 1 L., f Bandjarmasin (res. Z. eu 
0. afd van Borneo) 8 Juni 1899. 

2. Oor nel is J o h a n Oevers Deynoot, geb. Utrecht 
24 Maart 1845, comm. ia effecten, lid der firma Gevers 
Deynoot eu van Rietschoten, f Nijmegen 12 April 1908, 
tr. Nijmegen 19 Juni 18(58 Elisabeth Petronella 
Maria Be ij en, geb. Rotterdam 1 Juli 1843, f na 1908, 
dr. van David en Anna Oor nel ia Heel) Ier. 
Kinderen onder SS. 

3. Willem Adriaan Theodoor Gevers Deynoot, 
geb. Hees (geni. Nijmegen) 10 Aug. 1846, + Hees 11 Aug. 
1846. 

4. Anna Kenau W i 1 li e 1 m i n a (revers De y noot, 
geb. Hees (gem. Nijmegen) 27 Aug. 1S47, f Zeist 26 Juli 
1896, tr. Neerbosch (gem. Nijmegen) 1 Aug. 1868 Fredrik 
Philip Röpcke, geb. Kaalte 1 Aug. 1842, kassier bij 
de Kheinische Spwmij, f Rotterdam na 1887, zn. van 
Ohristiaan Hendrik en Joiiauli a Z w e e r s. 

5. M a r i a A d r i a u a W i 1 h e 1 m i n a bl 1 i s a b e t h Gevers 
Deynoot, geb. Hees igem. Nijmegen) 15 Oct. 1848, 
f Wissiugeu 27 Maart 1891, tr. Loosduinen 21 April 1871, 
(door echtscheiding ontbonden 's-Gra venhage 29 Juni 1906) 
Hendrik Johan van .Mier op, geb. Rotterdam 25 Sept 
1840, rij kso ut v, zn. van Dirk L o (1 e w ij k en Heuriette 
Jacqueline V r ij t h of f. 

6 W i 1 h e 1 m i n a A d r i a n a T h e o d o i a (gevers De y- 
noot, geb. Hees (gem. Nijmegen) 26 Dec. 1849, + Kediri 
in Juli 1921, tr. Nijmegen 7 Aug. 1872 Burcha r d Derk van 
Rietschoten, geb. Nijmegen 22 Jan. 1837, eerst comm. in 
effecten, lid der firma Gevers Deynoot en van Rietschoten, 
thans industrieel in N. I., zn. van B ie ter Jacob eu 
en SabiuaGerarda T h e u n i s a e n en wedr. van Jeanne 
Henriette de Vogel. [Kediri. 

7. P i e t ro n el ta Maria Elisabeth (Ie vei'8 Deyu <> o t, 
geb Hees (gem. Nijmege j) 18 Aug 1851, f Bergen -op- 
Zoo rn 17 Feb. 1913, tr. N T eerbosoli igem. Nijmegen) 19Nov. 
1.S75 Leendert Laurensen, gel). Nijmegen 13 Aug. 1838, 
kap. der inf. 0.1. L., f Bergeu-op-Zoom 3 Maart 1912, 
zn. van Karei eu Joh au na Berend se. 198 ÜEVEKS. GrGr. Jhr. Leonard Adrien Charles Ge vers, lieer van 
Ludegeest 1N77-96, heer van Oegstgeest, geb. Bandoeng 
13 Oet. 1858, adj. commies Vin nteutuin te Buitenzorg, 3e 
commies dep van landbouw in N. I. 1905-08, bibliothecaris 
dep. van landbouw in X. 1. 1909-13, f Buitenzorg 25 April 
1913, tr. Bandoeng 3 Deo. 1903 C lé me nee Aline Mar- 
lier de Hou ton, geb. Soerabayu 24- April 1879, dr van 
Napoleon J e a u .J a e q nes en 0 o r u e 1 i a J o h a n n a 
Jeannete Swaab. L Buitenzorg. 

Kinderen onder TT. 

HH 1 Jhr. Dr. J e a ii M a H e A n t o i n e Gevers Leuven, 
geb. 's- Ifertogeuboseh 17 Sept. 1871. med. doctor en arts, 
tr. Rijswijk (Z.-H.i 11 Mei 1905 Jeanne Albertina 
Ver n ede, geb. Rotterdam 29 Feb. 1880, dr van Jea n 
li e n r i en A 1 b e r t i u a M a r i a J a e o I > a M a a s. [Sche- 
ve n in gen. \ 

Kinderen onder UU. 

2 Jhr. Arnout Gevers Leuven, geb. 's-Gravenhage 
19 Mei 1873. [ .} 
Il 1. Jhr. . Mi', Theodore Coruelis Gevers, geb. 's-Gra- 
venhage 29 Maart 1865, voorzitter Landraad te Toeban 
1905, met vetdof 1909, lid raad van justitie te Soerabaya 
1913-19, gepens. in 1919. [ .] 

2 Jhr. Ag n i te s Anne (revers, geb. VGra veuhage 
31 Jan. 1867. 2e luit. der inf., eervol ontsl. in 1892, tr. 
Hilversum 28 Noy. 1911 Autoinetta Oarolina J o- 
lianna Parijs, geb. Blitar (re 3. fvediri) S Maart 1882, 
dr. van Ja co bus Oornelius en de Chineeselie vrouw 
Oedjan. [ Brussel, j 

3. Jkvr. Sophie Susanna Gevers, geb. Doesburg 1 
Dec. 1874, t r. Nijmegen 3 Deo. 190J T h e o d o rus Ge ra r- 
dus van TToogenhuyze, geb. Steeuwijk 17 Juli 187-1, 
oud-seer. consulaat generaal der Z. -Air. Republiek te Parijs, 
dir. Anisterdamsche Spaarkas te Amsterdar , zn.van Llisa 
A n o } d G e r a r d en C o ruelia Klink Sc h u u r m a n . 

1 1 il v ersum . j 

«TJ. Jkvr. Johanna 0 h a r 1 o 1 1 e Am al ia Gevers Leu- 
ven, geb. 's-( i ra venhage 7 A pril 1867 | \s-( i ra venhage. j tv. 
's-Gravenhage 21 .luli 1891 (door echtscheiding ontbonden (iEVK"RS. 199 29 Juni 1906) Henri Adrien graaf van By la ud t, geb. 
's-Gra venhage 13 No?. 1860, zn. van graaf Krnest Kraile 
A cl o 1 p h e en J k vr. Susaiina Adel a ï tl e J e a n n e 11 e n- 
riette van Vrëdeuburch. 

KK. Jhr Fr ede t*ik Hendrik Pi eter J ohau (ie vers, 
geb. 's-Gravenhage 21 Sept. 1866, adj.-dir. der gasfabriek 
en waterleiding te Middelburg, f Zürich 6 Sept. 1921, 
tr. Haarlem 14 Se[)t. 1894 C o r n e 1 i a Maria Sobels, 
geb Amsterdam 12 Sept. 1S70, dr. van P red er ik Hen- 
drik en Cornelia Zaal. 's-Gra veuhage. j 
Kin tieren, onder VV. 

LL. 1. Jhr. Willem John G ijs bert Gevers, geb. Ber- 
lijn 16 Jan. 1911. 

2. Jhr. Maximiliaan K d w a r d Gevers, geb Berlijn 
3J Mei 1912. 

MM. *j 1. Jhr. Charles Louis llenri Alphon se Ge vers, 
gel). Amsterdam 9 Juli 1883, tr. Kaarden 31 Deo. 1908 
Grietje van H uissteden, geb. N aarden 17 Peb. 1899, 
dr. van 11 ij k en Geertje Ham. [Abcoude-Proostdij ] 

7v tn dci'cii 011 < Ir WW. 

2 Jhr. Charles timile Alexandre Gevers, geb. 
Amsterdam 3 Mei 188(5, korenmolenaar, tr. Z wal uwe 5 
Mei 1 9 11 Klis a b e t li J <j li a n n a d e B r uyii, geb. Zwa- 
luwe 20 Peb. 1888, dr. van Matthijs en Catharina 
v a n I) ij k. [Delft. ! 

Kinderen onder XX. 

3. J k vr Tlieodo r ;i Maria Gevers, gei). Amsterdam 
11 Deo. 1889, tr Haarlem 26 April 1916 11 e n d r i k u s 
Jo/ephus Met z, geb. Öohoten 22 Maart 1893, tramcon- 
ducteur M S. M.. Kil. van Jacob en Maria, Stokman. 
[ Haarlem.] 

4 Jkvr. Th ere si a Adela Gevers, geb Amsterdam 
1 Juli 1892. [Rotterdam.] 

5. Jkvr Maria Ludoviéa (ie vers, geb. Antwerpen 
13 Nov. 1891, t Rotterdam 26 Nov. 1896 
JSTN. I. Jhr. kouia Gerardus Gevers, geb. Bergen-op- 
Zoom 2 Juli 1897. [Antwerpen. 

#1 l)eze kinderen belijden den Roömsch-CatholiekeD gods- 
dienst. 200 GEYJCRS. 2. Jkvr. Oor nel ia Adriaua A d e 1 e Oevers, geb. 
Bei-gen op-Zoom 12 Maart 1899. 'Antwerpen.] 
OO. 1 . Jhr. Th e o cl o o r J o h a u F rederi k G evers, ge Ij. 
Malang 21 Jan. 1896, klerk gemeenteraad. [Soerabaya 

2. Jhr. William Louis Gevers, geb. Benkoelen 12 
Dec. 1896, tr. Soerabaya 1 Maart 1919 Catharina W i 1- 
helmina Francisca Oöffa. Soerabaya.] 

3. Jkvr. Madeion Jeanue Lisette Gevers, geb. 
Benkoelen 23 Mei 1899. Soerabaya.] 

4. Jhr. Henri Constau Gevers, geb. Benkoelen 3 
Feb. 1901. [Soerabaya. 

PP. 1. Jhr. Mr. Abraham Daniël Theo door Gevers, 
heer van Kethel en S pal and, geb. 's-( üravenhage 27 April 
1856, burgemr. van Noord wij kei* h-diit 1883, f Noordw ijker- 
hout, h. Leeuwenhorst 16 Nov. 1896, tr. Maarse veen 9 
Aug. 1885 Jkvr. Anna Oecilia van II a e r s ma de 
With, geb Leeuwarden 21 Juni 1864, dr. van «Jhr. Mr. 
Jan Minne ma van H a e r s m a de With en Jaooba 
Coenradine Ceoilia vanBoélens. "Noordwijkerhout, 
h. Leeuwenhorst.] 

Kinderen onder IJIJ. 

2. Jhr. Mr. Plugo Gevers, heer van Heemskerk en 
Marquette, geb. Noord wijk 1 .Juli 1858, burgemr van 
Heemskerk 1888-1906, lid prov. staten van N - Huil. 1896- 
1919, jagermr. i b. d. 1913-21, f Cannes (dep. Zee-Alpen) 
21 Maart 1921 Jkvr. Paul ine Adrienne van Lennëp, 
geb. Heemstede 10 Nov. 1869, dr. van Jhr. Mr. Diederik 
Jacob 0 a r e l en Jk vr. P a u ï i n a A g n e t a Deutz san 
Assendelft. [Heemskerk, h. Marquette.] 

Kinderen onder ZZ. 

3. Jkvr. S o p h i e G e r t r u d e F r a u e o i s e Geve r s, 
geb. Noordwijk 29 Juli 1860, tr. Noord wijk 10 Mei 1882 
Jhr. Gerard Salomo n Boreel, geb. 's Gravenhage 30 
April 1855, oud-luit. -ter-zee, burgemr. van Beverwijk 1882- 
97, lid gedep. staten van N.-Holl. 1897-1916, ridder Nederl. 
Leeuw, zn. van Jhr. Ja col) Otto Bemard en Jkvr. 
Catharina Maria Ulrioa bentel. Wijk-aau- 1 )win, li. 
Westerhout.] li EVERS. 201 4. Jhr. Willem Jaoab (levers, geb. Noord wijk 13 Mei 
1862, f 's-Gravenhage 27 April 1879. 
QQ. Uit het eerste huwelijk: 

1. Jhr. Willem Mar ie Ge vers Deynoot, geb. 's-Gra- 
venhage 21 Nov. 1871, f 's-( rra venhage 3 April 1876. 

2 . J k v r. Q u i r i n a J a c o b a I j o u i s a G e v e r s Dey ooot, 
geb. 's-Gravenhage 29 Maart 1876. 

3. Jkvr. Anna Maria Gevers Dey noot, geb. 's-Gra- 
venhage 28 Jan. 1877, tr 1° 's Gra venhage 27 Oct. 1898 
Jhr. T h e o d o r u s J o h a n n es van der W y c k , geb. 
Maastricht 4 Juni 1871, le luit. der art., f 's-Graveuhage 
31 Aug. 1908, zo. van Jhr. August Leo pol d F r e d er ik 
Theo d o o i- eu M a r i a 0 h a r 1 o 1 1 a van Maanen; tr. 
2° Bu8sum 6 Juni 1918 Hef man us van Kreel, geb. 
Ede 11 Sept. 1860, masseur, f Bussum 29 Jan. 1921, zn. 
van Bern ar dus en Neeltje H e y, en wedr. van Jean- 
nette Mathilde W ij u k a m p. Bussum] 

4. Jkvr. E rail ia Ohristina Gevers Dey noot, gel». 
's-Gravenhage 24 Aug. 1879, tr. 's-Gra venhage 29 Oct. 1903 
Jhr. J o h a u C a r 1 F e r d i n a u d v o u M ü h 1 e n, geb. Ba- 
tavia 18 Sept. 1868, kap. -ter-zee, adj. der Koningin sinds 
1905, d. d. bij den Prins der Nederlauden, zn. van Jhr. 
C a r 1 Jo li a n n P h i 1 i p p en Ni cplin e 0 o r n e l i e C 1 i g- 
nett. ['s-Gravenhage.] 

5. Jhr. Dirk JUdolph (levers Üeynoot, geb. 's-Gra- 
venhage 1 Nov. 1880, kap. der art. (u. a.) tr. Zeist 15 Nov. 
1905 Elenriette Charlotte van deu Berg van Sa- 
pa roea, geb. Ter borg 26 Nov. 1885, dr. van Mari 
G e r a r d eu Jkvr. A d r i a n a T h e o d o r a Schuurbequ e 
Boeye [Bilthoven.] 

Kinderen onder AAA. 

RR. 1. Jkvr. Quirina Ja co ba Ltouise Gevers De y- 
iioot. geb. Haarlem 4 Feb. 1876, f Haarlem 11 Feb. 1876. 

2. Jkvr. Constance Léonie GeversDeynoot, geb. 
's-Gravenhage 2 Nov. 1884, tr. Gkkel ('België, prov. Z.- 
Brab.) 26 Juni 1907 Ca rel L odewijk Al bert Prins, 
geb. Voorburg 24 April 1880, handelsagent, zn. van 
F r e d e r i k J o h a n en B a r b a ra Sophi a v a n d en Be r g. 
[ Brussel.] (i 10 V KRS. SS. 1 . P i e t e r Marie Ij d u a r d Gevers U e y n o o t, geb. 
Rotterdam 17 Mei 1809, orgelmaker, f Rotterdam na 
1914, tr. 1° Rotterdam 17 Mei 1893 Marie Jeanue 
Charlotfce Bleeker, geb. Nieuwer Amstel 27 Juni 1871, 
f Rotterdam 6 Oct. 1912, dr. van Sip ken Wybren en 
Maria E 1 i s a b_e t h O o 1 i ; tr. 2° Rotterdam 25 Maart 
1914 Anna Admiraal, geb. Delfshaven 2 Feb. 1882, 
d r . van Marinu s en Maria M a g d a 1 e n a ( i i 1 i s s e n . 
[Rotterdam.] 

Kind onder BBB. 

2. Jülius Anne Wilhelm (revers De y noot, geb. 
geb. Rotterdam 14 Juni 1878, werkzaam Bureau Plaats, 
werken, tr. Rotterdam 4 A ng. 1904 C a t h a r i n a A driana 
Hendrik a Sengers, geb. Heek (gem Ub bergen) 29 
Maart 1895, dr. van Adrianus K verlui nies en Catha- 
rina W anders. [Rotterdam.] 
TT. 1. Jkvr. Rosine Caroline (levers, geb. Buitenzorg 
6 Oct. 1904. [Buitenzorg.] 

2. Jkvr. Henriette (levers, gei). Buitenzorg 1.3 .luni 
1912. 

TJXJ. 1. Jhr. Arno ut J o hannes Gevers Leuven, geb. 
Utrecht 12 April 1906. 

2. Jkvr. Albertin a M a r i a J a c o b a (levers Leuve n, 
geb. Utrecht 12 April 1906 

3. Jhr. Jèan Heuri (levers Leuven, geb. Ede 17 
Juni 1910. 

W. 1. Jhr. Al bert Hendrik Gevers, gei). Middelburg 
13 Juli 1895, stud. Nederl Handels- lioogeschool te Rot- 
terdam, tr. 's-Gravenhage 31 Dee. 1919 (door echtschei- 
ding ontbonden 's-Gra venhage 1 Febr. 1921 i Bertha 
Marie van Konijnenburg, gei). Noordwijk 18 Oct. 
1901, dr. van Simon Adrianus en Comelia Maaike 
S c h a a p . 

Kind onder CGC. 

2. Jkvr. Comelia Pet ro nel la Gevers, gel). Middel- 
burg 2 Maart 1897. ['s-Gravenhage.] 

3. «] k vr. M a g d a 1 e n a Sus a n n a M rn m a G e v e r s, gel). 
Middelbir-g 22 Juni 1899. ['s-Gravenhage J GEVERS. 203 4. Jkvr. Maria Betsy W i 1 li el m i n a Gevers, geb. 
Middelburg 22 Juni 1899. ['s-Gravenhage. | 
WW. 1. Jhr. Louis Gevers, geb. Amsterdam 28 Nov. 1908. 

2. Jkvr. Geertje Gevers, ge)). Naarden 2 4 Sept. 1909, 
+ NaardeD 30 Sept. 1909. 

3. Jhr. Charles Louis Gevers, geb. Amsterdam 3 
Xov, 1910. 

4. Jhr. Ge ra r dus Gevers, geb. Abcoude 6 Mei 1917, 
f Abcoude 29 Maart 1919 

5. Jhr. Japobus Gevers, geb. Abcoude 17 Juui 1919. 
XX. 1 . Jh r. H e u r i 0 li a rles nis A 1 p h o n s e Gevers, 

geb. Zwaluwe 29 Juli 1911 

2. Jhr. Mathijs (ie vers,, geb. Zwaluwe 30 Nov. 1912. 

3. Jkvr. T h e o d o r a 0 a t h a r i n a ( r e v e r s, geb. Zwaluwe 
19 Oct. 1913. 

4. Jhr. Johau nes Gevers, geb. Zwaluwe 20 Sept. 
1914, f Zwaluwe 11 Juli 1915. 

5. Cathariua Gevers, geb. Zwaluwe 11 Sept. 1915, 
f Delft 2 Nov. 1916. 

6. Jhr. Johau (revers, geb. Delft 3 Sept. 1915, f Delft 
26 Jan 1918. 

7. Jhr Karei Gevers, gel). Delft 17 Xov. 19LS. 
IJU. 1. Jkvr. Paul ine Johau na Gevers, geb. Noord wij - 

kerhout, h. Leeuwenhorst 8 Mei 1886, tr. Noord wijkerhout 
6 Mei 1909 Jhr. Mr. George Oatharinus Willem 
van Tets, geb. -s-Gravenhage 31 Aug. 1882, referendaris 
v. h. Kabinet dei' Koningin sinds 1913^ kamerjonker sinds 
1909, zii. van Jhr. Mr Dirk A mol d Willem en Hen- 
riet t e M a r i e So p h i e 1 >a ron es S e h i m m e 1 p e n n i n o k 
van der Oye. Wassenaar, h. Duinzand.] 

2 Jkvr. Ceeilia Gever-s, geb. Noord wij kerhout, ii. 
Leeuwenhorst 9 Juni 1888. fr. Noord w ijkerhout 26 Mei 
1914 Jhr. And ré van de Poll, geb. rtaarlem 29 Sept. 
1881, zn. van Jhr. Charles Fredei ik en K u g é n i e 
Prévinaire. 'Heemstede, li. Kikenrode. j 

3. Jhr. Jan Uugo Gevers, heer van Kethel en Spaland, 
geb. Moord wij kerhout, h. Leeuwenhorst S Maart 1891, res 
le luit der eav. sinds 1819, tr. Kollum 21 Sept. 1916 
llenriette Wilhelm ine Adel ine v a n Weideren 204 OEVERS, barones Rengers, geb. 's-Gravenhage 31 Oct. 1882, dr. 
van Mr. baron Willem Bern hard Hei nier en Her- 
man cë Adeliue A ra a 1 i a barones van Heemstra. 
[Amersfoort.] 

Kinderen ouder DDD. 

ZZ. 1. Jhr. Fr e der ik Al bert Govert Gevers, geb. 
Heemskerk, h, Marquette 2 Sept. 1890. [Heemskerk, b. 
Marquette.] 

2. Jhr. Jan Hendrik (revers, geb. Heemskerk, h. 
Marquette 7 Dec. 1892, werkzaam bij de Ned. Tnd. Steen- 
kolen-Mij te Batavia, tr. Singapore in 1918 A 

E Hadewegg Scheffer. [Batavia.] 

3. Jkvr. Cornelia Gualtheria Gevers, geb. Heems- 
kerk, h. Marquette 7 Mei 1897. [Heemskerk, h. Marquette.] 

4. Jhr. Abraham Daniël Theodoor Gevers, geb 
Heemskerk, h. Marquette G Aug. 1901. [Utrecht.] 

AAA. 1. Jhr. Willem Au ton Gevers Deynoot, geb. 
Utrecht 20 Deo. 1906. 

2. Jhr. G érard Theodoor (revers Deynoot, geb. 
Amersfoort 29 Mei 1909. 

3. Jhr. Constant Gevers Deynoot, geb. Amersfoort 
15 Oct. 1910. 

4. Jhr. Rutger Adriaan Theodoor Gevers Dey- 
noot, geb. de Bildt 7 Feb. 1913. 

BBB. Juli us Gevers Deynoot, geb. Rotterdam 31 Mei 
1894. 

CCC. Jhr. Hugo William Gevers, geb. 's-Gra venhage 
5 Juni 1920. 

DDD 1 . Jkvr. Hermance A d e 1 i n e A m a 1 i a Gevers, 
geb. Noordwijkerhout, h. Leeuwenhorst 6 Oct. 19.17. 

2. Jhr. Abraham Daniël T h e o d o r e Gevers, geb. 
Amersfoort 12 Oct. 1920, f Amersfoort 5 Sept. 1921. Aanvullingen. 

Dit artikel was reeds gezet toen ons omtrent de oudste 
geueratiën aanvullingen gewerden die wij hier doen volgen. 

in eene oorkonde d. d. 24 .Mei 1511, berustend in het 
„ Staatsarchiv" te Dusseldorp, wordt een Dirck Oevers GEVEKS. •205 als schepen van Stralen (bij Wachtendonk) vermeld. Zijn 
zegel vertoont als wapenbeeld : de lelie. 

Jau Hendriox Gevers, als stamvader vermeld, was 
zoon van Hendrik Gevers, die 14 Aug. 1567 als schout 
te Wachtendonk wordt vermeld 1) Behalve Jan, had deze 
Hendrik Gevers, nog twee dochters t. w. : 

1. Elisabeth Gevers, f Wachtendonk, tr. N. N. 
S t a e 1 s 2). 

2. Anna Gevers, f Wachtendonk omstreeks 1636. 

Jan llendricxz. Gevers voornoemd verliet Wachten- 
donk nadat die plaats in 1588 door den graai' v. Mansfeld 
voor de Spanjaarden was veroverd en den R. Cath. gods- 
dienst met gestrengheid werd ingevoerd. Hij vestigde zich 
te Rotterdam waar zijn 's vrouw zuster, Clara Cornelisdr. 
vau Exel, gehuwd was (1590) met Jan G ij s b recht sz. 
Ver mij en, vettewarier en brandewijnbrander. 

J a n H e n d r i c k x z. G e ver s, f 6 Aug. 1611. Zijn zoon 
Hendrik Jansz. Gevers - te voren vermeld - was in 
later jaren kaarsenmaker en f Dordrecht 30 Nov. 1621. Hij 
hertr.' 1° Delft 3 Aug. 1608 Hillegont M a r c e 1 i s dr. 
Berkenbosch, geb. Delft; tr. 2° Dordrecht 5 Jau. 1616 
Josyngen Adriaensdr. van deu Broeke, geb Zeveu- 
bergen. 

Git zijn eerste huwelijk sproot een kind, dat 16 Dec. 1621 
nog in leven was. Uit zijn tweede huwelijk sproot: Arien 
Gevers, ged. Dordrecht in Dec. 1617. 

Maritgen Jansdr. Gevers, (zie blz. 172.) f Rotterdam 
11 Feb. 1626, tr. Antoni Adriansen Hofdijck. 

De onder H. 10, J. 2, L. 3, N. 1, Qf . 2 en Q. 3 genoemde 
personen: ridder Nederl. Leeuw. 

1) Tiendboek van het huis Wachtendonk, fol. 43 v°. 

2) Kene bekende familie uit Wachtendonk. 206 HALBKR'i SMA . HALBERTSMA. 

Protesta ut. 

Wapen: Gedeeld: l. in goud een zwaïtè 
halve adelaar uitgaande van de deelings* 
/y//; II. doorsneden: a. in rood een zilveren 
rad, de zijden van het kwartier rakende, 
en ecu. rechter beiiedenarai, uitgaande van 
de linker scJtildra nd, houden de een ganze- 
pen, alles in natuurlijk" kleur; b. in groen 
drie 'Al veren klaverbladen. Helm teek en : een 
zilveren, klaverblad.. Dekkleeden : zilver en 
groen. 

Stamreeks. 

I. S c i p i o Uaibertsma, geb. Dokkum omstreeks 16-15, 
J. U. ü., adv. voor deu llove van friesland, subst.-secr. van 
Westdongeradeel, f Ternaard vóór 170*2. tr Dokkum LS April 
1669 G ;i t h a !• i i) a Rinia Stinstra, t Ternaard vóór of in 
1691, di'. van Joost -mi A n t j e li end riks (Riuiai. 

II. Iiidde Ualbertsma, ged, Dokkum 22 Feb. 1685, 
goud- en zilversmid te Gorredijk, f Gorredijk 21 Deo 1762, 
tr. V r led der 7 Mei 17 13 Konikje Sinnema, geb. Beetster- 
zwaag 19 Maart 1689, t Gorredijk in 1760, dr. van J a co b u s 
en Uiltje (van) Boel en s. 

III. Joost llalliertsma, geb. Gorredijk 16 Aug. 172Ü, 
koopman te G rouw '■*), f in 1788, tr. omstreeks 1755 Ber bei' 
Dirks, gel), brouw in 17] 6, f Grouw 7 Juli 1802, dr. van 
T li o m a s en W ij t s k e .1 e 1 1 e s en wed. van J e n t j e 
Claasesz. de G root 

IV. Uidde Ualbertsina, <_ceb. in 1756 of 57, koopman 
te Grouw, f Grouw 17 Jan. 1809, *tr. brouw 16 Mei 1788 
Ruurdtje Bi n nerts, gel), in 1767, t Grouw 14 Deo 1809, 
dr. van Tjalling en Geertje Keltjes. 

*) Uij woonde als eerste in liet „geboortehuis" op het 
plein, in welks gevel de gedenksteenen met medaillons van 
Dr. Justus Halbertsmu (A. V.) en Dr Keltje H al- 
be rts ma. (D. Vquater.) 
HALBKRTSMA. 207 Uit dit hui vel ijk : 

1. Jus tus, volgt V A. 

2 Tj a l li ng, volgt Vbis B. 

3. Binnert, volgt Vter G. 

4. Keltje, foi(7t Vquater D. 

A. 

V. Dr. Justus Eial b er tri in a, geb. Grauw 23 Oet. 1789, 
doöpsgez pt-ed. te Bolsward 1814, te Deventer 1822, letter- 
kundige, ridder Nederl. Leeuw, f Deventer 27 Feb. 1869, 
fcr. Work urn 1 Mei 1816 Johanna Jskje Hoek erna, geb. 
Work urn 6 April 1794, f Deventer 30 Juni 1847, dr. van 
Ds. Jan en Soer d j e Sjoerds. 

VI. Prof. Dr. litt. Tjalling Justus Halbertsma, geb. 
Deventer 21 Juli 1829, reetor gymnasium te Haarlem 1860, 
hoogleeraar te Groningen 1877-1894, f Antwerpen 18 Juli 
1894, tr. Haarlem 8 Juli 1861 lleud rik ii Catheriua 
M erena, gel). Medeublik 15 Juni 1845, f Groningen 5 Juni 
1889, dr. van Ch ristiaa n Jacob en Gr r i e t e Lohuis 
11 a c li e n b erg 

Uit dit huwelijk: 

1. Johanna Lskjen li a 1 b e r t s m a, geb. Haarlem 13 
April 1866, tr Groningen 20 Mei 1891 Mr. G er rit Mëiit- 
d e r t Doorn bos, geb. Groningen 13 Juni 1859, subst.- 
griffiër rechtbank te (ïroningen 1900, rechter te Groningen 
sinds 1910, zu. van ka ni bertus en Trientje 11 ooi boei-. 
[Groningen en Paterswolde, h. de Duinen.] 

2. Ma r gare t ha Hal b erts ma, geb. Haarlem 31 Maart 
1867, tr Groningen 1 Oet Ls90 Mr. K v e r t Joost Dor- 
hout Mees, geb. G ronin gen 7 Aug. 1861, subst griffier 
rechtbank te Leeuwarden 1894, rechter te Heerenveen 1899. 
te Zutfen 1910, te Haarlem sinds 1907, zn. van Mr. B e r- 
n a r d u s en Jk vr. J o s i n a M a i' g ar e t h a L e w e van 
A d u a r d f Haarlem.] 

3 Henrietta Johanna Halbertsma, geb. Haarlem 
IS Jan. 1870. [Groningen.] 

B. 

Vbis Tjalling Halbertsma, -eb. Grouw 2 1 Jan. 1792, 
koopman, lid prov. staten van Friesland, letterkundige, 308 HALBERTSMA. f li rouw 12 Deo. 1852, tr. (1°) Grouw 3 Juli 1813 Tettje 
Sj olie ma, geb. Grouw iu Aug. 1793, f Grouw 17 Oct. 
1836, dr van C 1 a a s P i e r s au Dien vv k e A n dries. 

CTÏt d<t huwelijk: 

1. Hidde, vo^t VI. 

2 Klaas, volgt VIbis. 

3. Keltje, volgt VIter. 

é. J o hannes, voZ^i Vlquater. 

VI. Hidde iïalberts m a, gel). Grouw 8 April 1814, 
koopman, f Grouw 21 üct. 1872, tr. Grouw 28 Dec. 1837 
Trijntje Heersma, geb. Ureterp 25 Sept. 1817, f Grouw 
16 Jan. 1900, dr. van Eel>e Jo hannes en Ui lk je Jans. 

Uit dit huwelijk: 

1. Tjallinsr, volgt VII. 

2. Tettje E a 1 b erts in a , geb. Grouw 31 Oct. 18-14, 
f 's-Gravenhage 7 Sept. 1915, tr. Grouw 16 Juni 1869 Mr. 
Tjornme Yute K i n g m a B o 1 fc j e s, geb. Jorwerd 30 Nov. 
1842, notaris te in juni 1876 83, te Jorwerd 1883-1911, zn. 
van Pi eter en Grietje ilogeub rug 's-Gra veuhage. 

VII. Tja Hing Ha Inerts ma, geb. Grouw 23 Dec. 1842, 
oud-koopman, tr. N'ordhorn ^Hannover) 31 Juli 1866 Maria 
Elisabeth van Delden, gel). Nordhorn 9 Jan. 1844, 
+ Grouw 6 Maart 1915, dr. van Jan en Af aria Elisabeth 
Sluyter. [Leeuwarden.] 

Uit dit huwelijk : 

Maria Elisabeth Hal bert sma, geb. Grouw 17 Nov. 
1881. [Leeuwarden.] 

VIbis. Dr. Klaas Iïalberts ma, geb. Grouw 8 Oct. 
1815, med. doctor te Sneek, f Sneek 23 Dec. 1879, tr. Sneek 
22 Juli 1840 EI es ter in a ten Ca te, geb Sneek 29 Aug. 
1819, f Utrecht 20 Aug. 188(3, dr. van Steven en Jöhanna 
van Delden, h 

Uit dit huwelijk: 

1. Tjalling, volgt VII. 

2. Stephanus Jus tus volgt Vllbis. 

3. Tettje Halbertsma, geb. Sneek 3 Feb 1849. 
[Utrecht] tr. Sneek 24 Aug. 1874 (door echtscheiding ont- 
bonden ) Go r nel is Warnsinok, geb. Grave UAL15E11TSMA. 8 Aug. 1847, notaris te Hoog woud 1881-90, zn. van 0 a r e 1 
J o li a n en J o li a n u a M a r i a v a u L lekom. 

4. Eva Dina l£al b er t s m a, geb. Sneek 12 Nov. 1851, 
f Assen 15 Sept. 1910, tr. Sneek 10 Oct. 1873 Maurits 
A er ü o ut Die dei- ik Jolles, geb Amsterdam 31 Mei 1847, 
burgemr. van Nieuwe Pekela 1S73, van Winschoten 1875, van 
Assen 1878-1920, ridder Nederl. Leeuw, offic. Oranje Nassau, 
zn. van Mr. J o 1 1 e Al bert us en A li d a E 1 i s a b e t h 
0 v o o e k e w i t. [ Assen. 

5. H idde Petr us Nico laas, volgt Viller 

6. A n toon, volgt Vllquater 

VII. Prof. Dr. med. T j a 1 1 i n g Hal b erts m a, geb. Sneek 
15 Juli 1841, med. doctor te Sneek, hoogleeraar te Groningen 
18Gb*, te Utrecht 1867-98, ridder Nederl. Leeuw, f Utrecht 
29 April 1898, tr. Utrecht 26 Juli 1883 Johanna Helen a 
Llizabeth van der Mand ere, geb. 's-Gra venpolder 21 
Sept. 1849, f Utrecht 20 Sept. 1886, dr. van Boude wijn 
en J k vi'. S a r a J o h a n na I. g n a t i a S y b i 1 1 a ('oenen va n 
's G r a v e s lbo t. 

VIII. Mr. Steven N i c o 1 ;i a s B o u d e \v ij n II a 1 be r t s in a, 
geb. Utrecht 22 Maart 1884, subst.-grifïier rechtbank te Rot- 
terdam 1911, rechter sinds 1920. tr. 's-Gra venliagé 18 Maart 
1915 Jkvr. Jenny Louise Qji a r 1 e S \ r a n Ufford, gel). 
Loosdnine.n 15 Mei 1883, dr. van Jhr. Louis l*ierre en 
.Maria van H e r w a a r d e n. [Rotterdam. 

Uit dit Lu ucl ijk: 

1 Tjalling H al bertsm a, geb. Rotterdam 4 Jan. 1916. 

2. Mai-ia Louise H a 1 b e r t m a, geb. Hotterdam 18 Sept. 
1917. 

3. Stephan us Justus rlalbertsma, geb. Rotterdam 
20 April 1920. 

4. L o u i s V i e r r e H a 1 b e' r t s m a, tweeling niet voorgaande. 
Vllbis. Dr. med. Stephan us Justus Hall) erts ma, 

geb. Sneek 11 Oot. 18 11, arts, offic. Oranje-Nassau, tr. Rot- 
terdam 24 A ug. 1871 Theociora Ja co ba van V olie n- 
hoven, geb. Rijswijk (Z.-Il.) 13 Juli 1848, dr. van Joost 
en Oatharina .Maria Kocliusseu. [Rotterdam.' 
VU dit hiuvelljk: 

Lsther IT a l'b e r t s m a, geb Hotterdam tl Nov. 1881, tr. 14 210 H.V LBERTS.UA. Rotterdam 11 Mei 1905 Joh a nu es Baptista Crol, geb. 
Rotterdam 13 b'eb. 1877, cargadoor, lid der firma I). Burger 
&■ Zonen, consul-generaal van Finland sinds 1920, zn. van 
Juhannes Bapfcista eji Sara van Siolk. [Rotterdam.] 

Vllter . H i d d e Petrus Nico! a a s U a 1 b e r t s m a, ge b. 
Sneek 4 Jan. 1853, dipl. ing., oud-dir. der stedelijke water-, 
gas- en electr. werken te Wiesbaden, tr. Hannover 1(5 Mei 
IS 88 Dor o thee Au guste Maria n u e Grosse Schroder, 
geb. Hannover 28 Oct. 1854, dr. van Renrich Grosse 
en Johanna ls er ma nu. Utrecht.] 

Uit dit huwelijk : 

1. Xi col aas, A.dolf, volgt VIII. 

2. H ester ina A mal ia Halbertsma, geb. 's-Graven- 
hage 26 Mei 1890, tr. Utrecht 12 Juni 1912 Abraham 
Hendrik Siepman van den Berg, geb. Amsterdam 2 
Jan. 1886, dir. N. V. van den Berg & C°'s Metaalhandel te 
Amsterdam, f Hilversum 5 Mei 1919, zn. van Jan Jacob 
en Mai'ie Augu ste Suri n g a r. [11 ilversum, h. Bonn eva nek. ] 

3. Am al ia Theodora Al b e r t a Halbertsma, geb. 
's-Gravenhage 8 Sept. 1891. [Utrecht.] 

4. Theodora Ja co ba Halbertsma, geb. 's-Graven- 
hage 27 Jan. 1893, tr. Utrecht 21 Aug. 1917 Bernhard 
tingel bert Jan II e n d r i k B e o k i n g, geb. Oester beek 
igem. Renkum) 11 Aug. L889, kinderarts, zn. van Dr. Au- 
gust Ger ar d T h e o d o o r en S i b i 1 1 a M a r g a r e t h a 
Maria van Kmbdeu. j Utrecht.] 

VIII. Dr. Ir. N i c o laas A d o 1 f H a 1 b e r t s rn a, geb. 
Leeuwarden 7 Maart 1889, electro-techn. ing., oud- privaat 
docent Techn. Hochschule te Kaïlsruhe, ing. bij de Philip's 
fabrieken te Fundhoven, tr. Utrecht 8 Sept. 1914 «J acoba 
Her mi na Klom, gei). Utrecht 5 Mei 1891, dr. van Mr. 
G e r ar d en M a r ia W i 1 h e 1 m i n a* v a n V o Hen h o v e n . 
'] Eindhoven, j 

Uit dit huwelijk: 

1. Hidde Halbertsma, geb. Frankfort a/d Main 30 Oct. 
1915. 

2. Hylke Gerard Halbertsm a, geb. Utrecht 22 Maart 
1918. 

Vllquater Dr. Au toon Hal be r t s ina, geb. Sneek 13 HALBE RTSMA. Xov. 1851, gep. dirig. oü'. vau gez. Le kl. O. 1. L., oogarts, 
tr. Buitenzorg 2 Aug. Is91 Auna van O s e n b r u g g e u, 
geb. 's-Gravenhage 5 Maart JS55, dr. van J)r. Oarel en 
Anne Marshall. ['s-Gravenhage] 
Uit dit li uw el ijk: 

Dr. Klaas Tjalling A g n u s Hal bert s m a, geb. 's-Gra- 
venhage 19 Jan. 1891), arts. [L'trecJit.] 

VIter. Keltje Halbertsma, geb. Grouw 26 Mei 1S22, 
f Ludington (Miohigan) 22 Nov. 1894, tr. Westdougeradeel 
'21 Maart 1817 Teadske Dijkstra, geb. Nes igem. West- 
dongeradeel) 11 April 1826/ f Ternaard 19 April 1888, dr. 
van Gerrit Jaus en S a a k j e IV r e d e r i k s Schregardus. 

Uit dit huwelijk : 

1. Tjalling, volgt VII. 

2. Gerrit Halbertsma, geb. Nes (gein. Westdongera- 
deel) 4 Maart 1855, architect, tr. Oostdongeradeel 10 Maart 
1883 Maria Knoop, geb. Niawier (gem. Oostdongeradeel) 
16 Nov. 1854, f Almelo 22 Oct. 1904, 'dr. van Hendrik 
en Jitske Turkstra. Almelo.] 

VII. Tjalling Halbertsma, geb. U-rouw 28 Jan. 1848, 
hpofd eener school, letterkundige, f Ternaard 2 Juni 1912, 
tr. Ternaard 3 Deo. 1874 Boukje Jensma, geb. Ternaard 
30 Nov. 18 16, dr. van Gerlof en Tjitske O 1 i v i e r. Ter- 
naard.] 

Uit dit huwelijk: 

1. Gerlof, volgt VIII. 

2. Teadske Halbertsma, geb. Ternaard 9 Aug. 1878, 
tr. Ternaard 23 April 1911 Jan Ilibma, geb. Sexbierum 
21 Oct. 1833, zn. van Atte en Fetje Koopman. [Hantum." 

VIII. G er lof Halbertsma, geb. Ternaard 6 Nov. 1876, 
vertegen w. voor Nederland der firma Bopp & Reuther, ma- 
ehinefabrikanten te Manuheim, lid der firma G. Halbertsma 
& 0°, Techn. Handelsbureau, tr. ter Neuzen 5 Juni 1902 
Jacoba Maria de Smidt, geb. ter Neuzen 1 Maart 1877, 
dr. van Jannes en Johanna Co rh el ia Pothoven. 

Utrecht ] 
Uit dit huwelijk: 

1 Tjalling Halbertsma, geb. Utrecht 29 Sëpt. 1903. 212 HALBEKTSM A. 2. Jok au na Co r nel ia 11 a 1 b e r t s m a, geb. Utrecht 2± 
Nov. 1904. 

Vlquater. Joliaunea Hal bert s ma, geb. (irouw 26 
Mei 1827, koopman, f Sueek 28 Feb. 1884, tr. (1°) Makkum 
29 Mei 1850 Mylkia Kingma, geb. Makkum 26. Maart 
.1826, f Sueek 7 Aug. 1875, dr. van li y Ik e eu Jeltja 
li i n ia. 

Uit dit huwelijk: 

1. Tjalliug, volgt VII. 

2. J eitje Halbe rt s in a. geb. Sueek 21 Juli 1855, tr. 
Sueek 7 Sept 1877 (rerrit Jan ten Ca te, geb. Sueek 5 
Aug. 1850, kassier, lid. dei' firma Bruniugs & ten Cate f Sueek 
17 Sept. 1904, z ii. van ïeuuia en Antje Tuymelaar. 
[Sneek/; 

3. llylke, volgt VIbis 

4. Justug Joh au nes, volgt Vllter. 

5. II errius, volgt VHquater. 

6. T e t t j e LI a l'b é r t s m a, gei». Sueek 19 Xov. 186(5, 
f Amersfoort 19 0ct. 1918, tr. Sueek 3 Juni 1891 Antonie 
Piet er Sophie van (ral en, gel). Bergeik 12 Sept. 1861, 
hoofdcommies der posterijen, zu. van Piet er Oarel Jan 
en Albertiiie Sopliia ,1 eau nette Har du in. [Soes- 
fcerberg.j 

VII. Tjalliug llalbertsma, gel). Sueek 20 Dec. 185:i, 
res. van Banjoemas, f Banjoemas 21 Aug. 1906, tr. 1° Bui- 
teuzorg 11 Sept. 1875 Jeannette Augustina Smits, 
gel), 's-Gravenhage 19 Dec. 1848, + 

dr. van Pi eter Oor nel is en Wilhelmiua Johanna 
L ubei-ti: ti-. 2° Banjoemas 24 Juli 11)03 M aria S u s a n u a 
Alsdorf, geb. Maastricht 13 Aug. 1871, dr. van Jan Piet er 
J O s e p h H li b e r t en A n t o n i a M i^r g a r e t h a Ph i 1 O in e n a 
Mols. [Sberabaya.~ 

Uit loet eerde "huwelijk: 

1. Wilhelmiua Johanna llalbertsma, geb. Tjitja- 
lengka (res. Preanger) 3 Nov. 1877, tr. Probolingo 3 Juni 
1901 Dr. phil. Zeno Ka m ö r 1 i n g, geb. Ambt-Almejo 16Juni 
1872, leeraar a. d. School tot opleiding van Indische Artsen 
te Weltevreden sinds 1919, zn. van Z e n o H e n d r i k en 
Ge e si e na Maria Meyes; , Weltevreden. H A LU ERTS MA, 2. Eleouorall al be rts ma, gel). Sitoebondo (res Besoeki) 
7 Dee. 188JL [Oüsterbeek.j 

Vllbis. Hylke [I a 1 b e r t s in a, geb. Sneek L6 Oot 1857, . 
dir, X. V. Joh. Halbértsma's Zuivelindustrie te Sueek, tr. 
Leeuwarden 2 Mei 1 88;} M a r i a F r an c i s e a M a r g a j* e t li a 
ff el en a Stroötmau, geb. Bergeu-op-Zoóm 25 Sept. 1861, 
dr. van J o h a u n e s ( J e r a r d u s en A 1 i d a Ij u ni i n a b) in e- 
re n t i a A d r i a n a B o u w e n s o h. Sueek. 

Uit dit liuivelijk: 

1. Hylkia Halbertsma, geb. Sueek 7 Aug. 1885, tr. 
Sueek 6 Juni 1906 Albertus Jaoobus de U r e v e, geb. 
Utrecht 22 Nov. 1878, dir. Friesehe Bank, zn. van Mr. Isaac 
en Judieina Mis pel blom Bever. Leeuwarden,] 

2. Johaunes, volgt VIII. 

3. Tjalli ng, volgt VlIIbiS. 

4-. Alida Henriet te H a 1 b e r t s ni a, geb Sueek 22 Juni 
1892, tr. Sueek 21 Juli 1915 Frédrik Ma tak Po li te in, 
geb. Harlingen I April L888, dir. Friesehe Bank (bijkantoor 
Sueek) zn. van Pi eter Dirk en Ragnhild Bing. Sneek. 

5. Hylke Hal bertsiua, geb. Sueek 23 Feb. 1895, werk- 
zaam firma Tiedenian & van Kerohern te Batavia, tr. Am- 
sterdam 2 Nov. 1920 Sara van Lennep, gel). Amsterdam 
22 Uet. 1897, dr. van Karei en A nna P i i z e 11 o mans. 
^Weltevreden ] 

6. Leitje il i d de Hal b erts ma, geb. Sueek. 20 Uee. 1904. 
VIII J o hannes H al bertsma, geb. Sueek 20 Dec. 1888, 

dir. N. V . Johaunes Halbértsma's Zuivelindustrie te Sneek, 
tr. Leeuwarden 27 Aug. 1918 Héle na Jolianna Bolomey, 
geb. Teteringen 9 Juli 1897, dr. van Frederik Oei- rit 
P d m o n d en 11 é 1 è u e J e a n n e B 1 u s s é. 1 Sneek . j 
[JU dit huwelijk: 

1. Helena Johaunes Ualberts*ma, geb. Leeuwarden 
9 Juni 1919. 

2. Hylke Johaunes Halbertsma, geb. Leeuwarden 7 
Aug. 1921. 

VlIIbiS. Dr. Tjalli ng Halbertsma, geb. Sneek 11 
Peb. 1891, kinderarts, tr. Vrijenban 29 April 1920 Helena 
Al bert in a \Y a lier, geb. Vrijenban 14. Aug. 1899, dr. van HALRERTSMA. I)r. Ir. Franco is U erard en Dorothea Beatrix Dje- 
derika VVeede. [Haarlem. 
Uil dit huwelijk: 

D orothe a B eatrix Die d e r i k a H a lbertsm a , geb. 
Leiden 29 Maait 1921. 

Vllter. Dr. J u s t as Johannes EI a 1 b e r t s m a , geb. 
Sneek 5 Deo. 1862, ined. doctor (spec. spijs vertering- en 
stofwisselingsziekten, HöntgenoloögJ, tr. Nieuwer- Am stel 19 
Nov. 1891 Tifcia Tjakkelina Ba ren broek, geb. Gro- 
ningen 8 Dec. 18(52, dr. van E b e 1 en YV i lli el m i n a 01 t- 
k a in p Woldriugh. ! Amsterdam, j 

Ctt dit lm iv el ijk: 

Dr. Joliannes J ustus iïalbertsmu, geb. VYarnsveld 
22 Oct. 1892, arts. Hotterdam.] 

Vllquater. Herrius Halbertsma, geb. Sneek 4 Dec. 
1864, <Iir. N. V. Johannes Halbertsina's Zuivelindustrie te 
Sneek, f Sneek 19 Juli 1920, tr. Sneek 26 Juli 1S93 Anna 
Margaretha Pyttersen, ge)). Sneek 5 Dec. 1870, dr. 
van II e n d r i k ¥ e i t e en J o li a n n a F r ;i n c ij n t je te u 
Ca te. ['s-Gravenhage.~ 

nt dit huwelijk: 

1 . J o li a n n e s Herrius, uolgt VIII. 

2. Jo banna Anna Halbertsma, geb. Sneek 14 April 
1897, tr. ? s-G raven hage 15 A ug. 1921 Ir. Anton Hendrik 
Fabius, geb. Utrecht 11 Juli L895, ing. Rijks-Waterstaat 
sinds 192 ., zn. van J o h a n H 1 i z a en A n n a M a r i a 
J o h a n n a v a n \V a 1 c h r e n. [I J muiden . ] 

X. Hendrik Halbertsma, geb. Sneek 2 Juni 1899. 
[Sneek.] 

4. Hylkia F rancina Halbertsma, geb. Sneek 1 Dec. 
1900. j 's-Gravenliage , 

VIII. Johannes Herrius Halbertsma, geb. Sneek 
5 Me; 1894, dir. N. V. Zuivelfabriek en Koelhuis la Nor- 
mandie teSneek, tr. Zaandam 27 A ug. 1919 Maria Josina 
Dorothea Blanson Heukeruans, geb. Wolvega lë Jan. 
1899, di'. van Ds. Leend e rt .Tacobus en Maria Chris- 
tin a M o e to n. [Sneek. 

Uit dit huwelijk: 

1. Herrius Halbertsma, geb. Sneek 9 Juli 1 920. H A L BEJtTSMA. 2. Henk Leendert IJ albertsma, geb. Sneek 1 «Juli 
1921. 

C. 

Vter. B i n n e r t Hal bert s m a, geb. Grouw 1 4 April 1795, 
koopman, lid Kamer van Koophandel, f Grouw 27 Üec. 1847, 
tr. Grouw 8 Mei 1817 Hinke Kuipers, geb. Grouw 18 
Aug. 1798, f Grouw 8 Juli 1S51, dr. van M arte n en IJ a r- 
t e 1 1 j e T j a 1 k e s li o u w in a. 

VI. Hidde Hal b erts ma, geb. Grouw 25 Feb. 1830, 
koopman, f Grouw 24 Jan. 1895, tr Grouw 1 Juni 1851 
Trijntje Lij kies, geb. Grouw 22 Juni 1831, f Grouw 2;; 
<)ct. 1889, dr. van i'ieter en A k k e de V ries 

Uit dit huwelijk: 

1. Hinke Halbertsma, geb. Grouw 17 Maart 1852, 
f Grouw 15 Dec. 1885, tr. Grouw 14 Mei L879 Kerst Jaus 
van Bie.se n, geb. Grouw 23 Juli 1853, apotheker, zn. van 
Jan en Jets k e Visser. Hij hertr. hare zuster A k !<: e 
H a 1 1) e i- ts m a. [ Leeuwarden/ 

2. Akke Halbertsma, geb. Grouw 4 Maart 1858, f Leeu- 
warden 13 Jan. 1921, tr. Grouw 22 Mei 1889 Kerst J a n s 
van Kies en, wedr. harer zuster 11 in Jee Halbertsma. 

3. i J i e te r, volgt VII. 

4. Geertje Hal bert sma, geb. Grouw 22 Kei}. 1879, 
tr. Grouw 1 Aug. 1900 Mr. Hidde Kingma Hol t j es, 
geb. Grouw 7 Deo. 1875, grifiier kautongereoJit te Berlikum 
1906, kantonrechter te Onderdendam 1913, te Assen sinds 
1919, zn. van Mr. T j o m m e V ute en T e t 1 j e H a 1 b e r t s m a. 

Assen. 

VII. Pi eter H a 1 b e r t s m a, geb. Grouw 11 Nov. 1860, 
fabrikant, lid dei- firma U. Halbertsma Bzn. te Grouw, tr. 
Grouw 31 Mei 1883 drietje Hal bes ma, gel). flard ega- 
rijp 18 April 1862, dr. van Lieuwi A en Saakje Dounia. 
[ ( i rouw. | 

Uit dit huwelijk: 

1. Trijntje Halbertsma, geb. Grouw 14 Maart 1 N84, 
tr. Grouw 5 Juni 1912 Jan Ni co la as Mulder, gel». Kext 
19 Mei 1880, proc. houder bij de firma li. Halbert.sjna Bzn., 
zn.van Ds. Klaas Jan en .iohanna \V i 1 h e 1 m i n a Adol- 
p h i n e K sscher. [i rrou w . 216 ILU.m.RTSM A . 2. ILid de, culgt VIII. 

VIII. Hidde Hal b erts ma, geb. (rrouw 30 Oofc. L888, 
proc. houder bij de firma FT. Halbertsma Bzn., tr. Amersfoort 
27 Xov. 1911 Petronelle Catharina Hylkema, geb. 
(rrouw 23 Sept. 1891, dr. van Kerst Hette en Grietje 
v a ii Riésen. [Grouw'.j 

Uit dit huwelijk: 

1. drietje Halbertsma, gel), (irouiv 25 Ocfc. 1912. 

2. Ma rg ar et ha Oathariiin FT al b e r t s m a, geb, (Jroinv 
17 Auyr. 1911. 

3. Piet e r (< o s 1 i k II a l I» er t a m a, geb. Grouw 9 Peb. 
1917. 

4. Ha n na Halberts ma, gel), Grouw 20 Juni 1920. 

D. 

Vquater. Dr. Keltje Halbertsma, geb. Grouw 8 Dct. 
1797, med. doctor, letterkundige, f (Irouw 22 .Maart 1858. 
ti-, Bolsward 13 Juni 1823 B a u k je Foekeus, geb. Bols- 
ward 8 Mei 1795, f (irouw 2 Oct. 1877, dr. van Liviiis 
li eg n e r u s en Anna Pet ro nel la Bel km eer. 

VI Dr. H idde Halbertsma, geb. Grouw 2 Aug, 1830, 
med. doctor, f Grouw 29 Mei 1869. tr. Weid um 23 Aug. 185-1 
T i t i a K o i' u e 1 i a D o u m a, geb, Grouw 13 Juni 1.835, f G rouw 
30 Mei 1867, dr. van Koruelis en Minke Höiner, 

Uit dit IbULvelijk: 

1. Minke H al b e r t s m a, gel), (irouw 16 Mei 1855, tr. 
( rrouw 1 5 A ng. 1 874 Dr. B a r t e 1 e .J a e oh v a n d e r P 1 o e g. 
geb. Middelie 26 Sept. 18 19. leeraar 11. B. S. te Amsterdam 
1877-98, f Amsterdam 8 Sept 1898, xn. van H i d de W i b i u s 
en Bet r o n el 1 a Are.nds. I A.in sterdam 

2. Heitje, vuhjt VII. fc 

3. Co r n el is, rohjt Vllbis. 

4. Dr. Joost lliddes Halbertsma, geb. (irouw 10 Deo. 
1866, med. doetor en arts, tr. Twello 21 .Maart 190] Joliaunü 
Georgi na Wede kind, geb. tëlburg 8 Peb. 1870, f Ambt- 
Y r ollenhove 3 .liini 1915, dr. van Dr. (ieorge Philip 
Krieh en Priderike Grim. 'Stad- Vollen ho ve. j 

VII Dr. Keltje Halbertsma. geb. (rrouw 25 Sept. 
1857 med. doetor en arts, ge]), generaal-majoor (chef van HAlJiK KT SM A . 217 den ( jeiietj.sk. dienst dei- Laudmaolit) ridder Oranje-X'assau, 
tr. Aleio 24 Sept 1 885 F u g é n i e ( r e e r trui d a J a u s e u , 
geb Alem () Mei 1859, dr. van Wouter Willem Boude- 
\v ij li en A d e 1 aï d e F a u l i n e V e r 1 i n d e. Apeldoorn ] 
L T ii dit ha teel Ijk: 

W o u te r Wille m B O u d e \v ij n Hall) e r t s in a , geb. 
's-Gravenhage 19 Juni 1892, le luit. der art., tr. 's-Graven- 
hage 9 Fel). 191(5 T Ji 6 r e s e Aio fs, -eb. Amsterdam 22 
Peb. 1.891, dr. van Heu ficus lierman us Johaunes 
A l o y s i n a en Dor o t h e a (leert r u i d a tl e n d e r i o a 
S t roet in au. J 's-< J ra ven hage. 

Vllbis. C o r n e 1 i s llalbe rtsma, geb. Grouw 11 Nov. 
1859, oud-foto-raai', tr. Harlingen \ Dec. 1883 Fe ik je 
K r i n s. -eb. Sexbierum 9 Oct. 1863. d r. van Koels L u i t j e n s 
en Alida K napper. Xaardem] 

Uit dit huwelijk: 

li o u w i n a C o r n e 1 i a T i t i a A 1 i d a II a 1 b e r t s m a , 
geb. Wageningen 2(> Oct. 1881, tr. Laren (X -TI.) 27 April 
1908 Au ton Willem Fiseher, -eb. Ede 18 Oct. 1884-, 
oud-gezagvoerder Stmvrt Mij Nederland, hoofdambtenaar bij 
die Mij. zu. van Willem F r e d e r i k ,1 a o o 1) eu öarolina 
A ug u 8 t a F r o \v e i n . ! N aa rd e u . j 218 pol Vliet. POLVLIET. 

Nederdijk Polvliet. 

Protestant. 

Wapen-.: In blauu drie elkaar van onderen 
rakende ongevederde zilveren pijlen en een 
roode dwarsbalk, gaande over de schacht&ii , 
vergezeld van een zilveren draperie de on- 
dereinden der pijlen omvattend, flelmtee- 
ken : de pijlen tuttellen ten blanive, rood 
gepende, vlucht. Dekkleeden: rood, zilver 
en blauw. 

Genealogie. 

8 y b e r t Si m o n s z. P o 1 v 1 i e t, geb. omstreeks 1625, 
wordt vermeld als schepen van Klundert in 1660, als 
burgemr. in 1670, f Klundert 11 Oct. 1679, tr. 1° Klundert 
24 Mei 1(548 Keeltje H u y geus dr. v a n W a s b e e c k , 
f Klundert (?) 28 Sept. 1653 - tr. 2° Klundert 18 April 1655 
W i 1 1 e m k e Ja c o b s dr. v au de L e m . 

Uit liet eerste huwelijk; 

Ti eter Polvliet. gei». Klundert 26 April 1652, ge- 
neesheer te Gorinchem, j 8 Mei, begr. Gorinchem 14 Mei 
1737, tr. 1° Gorinchem 27 Aug. 1673 Judick Ou wens, 
ged. Gorinchem 17 No^ 1644, begr. Gorinchem 21 l'eb. 1709, 
d r. va n J i 1 i s K i o o 1 a a s /. en M a r ia Paul us d r. v a n d e r 
Kaa-, ti-. 2° Gorinehern 26 Juli 1712 Neeltje van Beek, 
geb. Zwijudrecht, begr. Gorinchem 10 Pee. 1765, dr. van 
Jan en Grietje van D u s s e 1 d o r p. 

Kinderen uit het eerste huwelijk: 

1. Maria Polvliet, geb. Gorïnclwsin 2 Mei 1674, f Go- 
rinchem 6 Oct. 1747. 

2. Oor nel ia Polvliet, geb. Gorinchem 14 Oct. 1675, 
(vermoedelijk begr. Gorinchem 7 Nov. 1729) tr. Gorinchem 
19 Maart 1712 Ni co la as Hom, ged. Gorinchem 10 Oct. 1692, 
begr. Gorinchem 16 Juli 1723, luit., zn. van Nicolaas en 
lil v a v a n li i e b e e e k . 

;'». .1 i 1 i s Polvliet, geb. Gorinchem 27 Maart 1678, 
f Gorinchem 3 Sepr. 1678. 
POL VLIET. 4. Jilis Pol vliet, ge b. Gorinchem 5 Aug. 1679, f lui- 
rinehem 17 Aug. 1679. 

5. Eltzabeth Pol vliet, geb. Gorinchem 19 Aug. 1680, 
f vóór 24 April 1(583. 

6. Sybertus Pol vliet, geb. Gorinchem 13 Maart 1681. 

7. bHizabeth Pol vliet, geb. Gorinchem 24 April 1683, 
begr. Gorinehem 10 Maart l709 f 

8. Willem i na Pol vliet, geb. (i oriucheni 22 Aug. 1687. 
Kinderen alt Jet tiueede huwelijk: 

9. Margaretha Hllizabeth Pol vliet, geb. Gorinchem 
30 Juli 1713, f Gorinchem 7 Aug. 1713. 

10. Pi eter Pol vi iet, vermoedelijk tweeling met voor- 
gaande, begr. Gorinchem 10 Aug. 1713. 

11. Pi et ei* Pol vliet, geb. Gorinchem 9 Sept. 1714, begr. 
Goriuchem 11 Juli 1763. tr. Gorinchem 30 Juli 1744 G ode- 
tri da van O t ten hof, ged. Gorinchem 23 April 1719, begr. 
Goriuchem 21 Sept. 1780, dr. van Parend en Godefrida 
Y r ij m a n . 

Kinderen ouder . . . A. 

12. Jan Pol vliet, geb. Gorinchem 17 Sept. 1717, begr. 
Goriuchem 28 Oct 1802, tr. 1° Gorinchem 4 Oct. 1743 Sara 
Dücée, ged Gorinchem 12 Juni 1715, begr. Gorinchem 6 
Sept. 1753, dr. van Jan en Maria van d e u And el; tr. 
2° Gorinchem 7 April 1757 Sophia van Ottenhof, ged. 
Gorinchem 4 Aug. 1737, f Gorinchem 22 Maart 1812, dr. 
va u Parend en Godefrida Vrijman. 

Kind on der B. 

A. 1. Keeltje Pol vliet, ged. Gorinchem 26 Feb. 1745, 
t vóór 10 Maart 1758. 

2. Parend Pol vliet, ged. Gorinchem 27 April 1746, 
koopman in tabak, f Gorinchem 4 Jan. 1822, tr. Gorin- 
chem 10 April 1773 Maria Herckhuyseu, ged. Gorin- 
chem 26 Mei 1749, f Gorinchem S Jan. 1S09, dr. van 
Harend Anthony en Adriana van O ld en zeel. 
Kinderen onder C. 

3. Pieter Pol vliet, ged. Gorinchem 22 Sept. 17-17. 

4. Dirk Pol vliet, ged. Gorinchem 11 April 17 19, begr. 
< iorinchem 20 .Ia n. 1 797. 220 lH)L'VLltëT. 5. J a n Pol vliet, ged. ( 1 uriuehem Lo' Üet. 1750, f vóór 
28 Mei 17515. 

(5. Uodefridus Pul vliet, gèd. (xoi'iiieheiri l i Juin 
1752, sergeant van de Rurgervvacht 1788, boekhouder van 
liet schildersgilde 1793, f (Joriuchem 21 Deo. Ls25, tr. 
(xorinchern 7 Nov. 1783 J o h a n n a Uodefrida van 
Aalst, gel). LI Nov., ged. Nijmegen 13 Nov. 17G3, dr. van 
Pa ui lis en Petrouella van Öttenhof. 
Kinderen onder D. 

7. Jan Pol vliet, ged. (jrorinchein 28 .Mei 175(5, fabri- 
kant, f Rotterdam 10 Juli 1817, tr. Rotterdam 5 Mei 1782 
Oom el ia Mastenbroek, gei). 4 April, ged. Utrecht 
(Jacobikerk) -1 April 1751, f Rotterdam 25 Nov. 1809, 
dr. van A. d o 1 p h en ILendrika Patroon. *i 

8 Neeltje Polvliet, ged. (iorïuohem 10 Maart 1758, 
begr Gorinohem 2(5 Mei 1772. 

9. Frederieus Adrianus Polvliei, ged. ( rorinchem 
3 Sept. 17(52, luitenant. 

B. Uitheteerstéhnivelijk: Pi eter Polvliet, ged. GoriuCliem 
14 Maart 1745, f Gorinehem 18 Sept. 1821, tr. (iorincheni 
18 Sept. 1777 Sabina l 1 e u e r s t e i n, gel). Xeerijnen in 
1749, f Gorinehem 12 A ug. 1833, dr. van Jan Melcdiior 
en Dirkje Blok. 

Kinderen onder . . . ... . . . . 4 E. 

C. 1. Pieter Pol Vliet, gel». 25 Mei, ged. Gorinchem 29 
Mei 1774, koopman en fabrikant, stichter der firma P. 
Polvliet en Zonen, t Kotterdam 2 Sept 1.844, tr. 1° Rot- 
terdam 1(5 April 1797 Oor nel ia Nederdijk, ged. Rot- 
terdam 25 Deo. 1775. f Rotterdam 22 Feb. 1798, dr. van 
Maai- ten en Trijntje O verhand; tr. 2° Rotterdam S 
Sept. 1799 Johanna Pi eter nel la Nederdijk, ged. 
Rotterdam 2(5 Juli 1778, f Rotterdam 9 l el.. 1828, zuster 
zijner eerste echtgenoote. 

Kinderen onder F. 

2. Harend A. n t li o n y Polvliet. ged. Gorinehem 18 
()ct. 1775, commies l>i| een vier miuisteriecn te s-Graven- *i Uit het huwelijk J. Polvliet en (\ Mastenbroek 
sproten twee zoons welke beiden /.eer jong zijn overleden POL VLIET, 221 hage, f Rotterdam 12 Juni 1823, tr. Rotterdam 10 Juni 
1798 Elisabeth Gerreby Lioii, ged. Rotterdam 11 Mei 
1777, f Rotterdam 3 Maait 1842, dr. van Ja co bus en 
S a r a v a n Meefceren, 

Kinderen onder Gr. 

3. Ne eitje Pol vliet, ged. Gorinehem 20 .Mei 1778, 
f vóór 20 Jan. 1788. 

4. Adrianus Pul vliet, ged. Gorinehem 7 Juli 1779, 
+ jong-. 

5. liodefrid us Pol vliet, ged. ( roriuehem 9 Aug. 1780. 
f vóór 2 Sept. 1 783. 

6. ( < e i- r i t Pol vliet, ged. Gorinehem 23 Aug. 1781, 
t joug. 

7. Cr.odefrid us Pol vliet, geb. Gorinehem 2 Sept., ged, 
Gorinehem 5 Sept. 1783, koopman in tabak, f (rorinchein 
17 April 1851, tr. 1° Gorinehem 15 Juni 1807 Ja nette 
Oh ris ti na de Groot, ged. Uórinchern 5 Aug. 1789, 
f Gorinehem 20 Nor. 1814, dr. van Hendrik en Mar- 
ga re tli a Gram se r; tr, 2° Goriuehem 10 Mei 1820 
Adriana Maria van II en es se, geb. 2(5 Sept, ged. 
Beërfd 4 (Jet, 1801, i (Jeertruidenberg 11 Jan. 1892, dr. 
van N i e o 1 a a s en M a r i a van A k e n . 

Kinderen onder H. 

8. Adriaua Margrita Pol vliet, ged. Goriheheni 1 
J uli 1785, f jong. 

9. Adriana Pol vliet, ged. Gorinehem 2 Aug. 178(5, 
f (ioidnéhem 23 Aug. 1820, tr. Gorinehem 9 Dec. 1802 
J o hannes van Ma aren, ged. Gorinoliem 29 Xov. 1780, 
t Gorinehem ISOet. 1864. zn. van Hendrik en Catha- 
r i n a B r u ynis. 

10. Xeeltje Pol vliet, ged. Gorinehém 20 Jan. P788, 
begi-. Gorinehem 10 Oet. 1790. * 

11. Johanna A n ton ia Pol vliet, ged. Gorinehem 2(5 
Deo. 1788, f jong 

.D. 1. Pi eter Pol vliet, ged. Gorinehem 27 Mei 1785, 
t Gorinehem 12 Jan. 1839, tr. 1° Gorinehem 1 Jan. 1812 
Oatharina Drijver, ged. Gorinehem 29 Maart 1780. 
+ Gorinehem 11 Maart 1812, dr. van Jaoobus en Knge- 
lina Ko rten hoe ven ; tr. 2° (ïorinoherii 19 Maart 1813 POL VLIET. Xeeltje van Do b ben. geb. in 1783, f Groriuclieiu - 
Dec. 1S52, dr. van G e rr i t en J o h a n n a v a li A d r i c h e m 
en wed van Mat li ijs de Jon kei'. 

Kinderen onder I. 

2. Petrouella CatJiarina Pol vliet, ged. Gorinchem 
27 Mei 1785, f Gorinchem 7 Mei 1824. 

3. Irodefri d us Pol vl iet, ged. Gorinchem 29 Oct. 
1788, kostschoolhouder te Zalt-Borninél, f Zalt-Bommel 3 I 
Oct. 1831; tv. 1° Leiden 3 Xov. 1815 Olasina Frauci n a 
Oudshoorn, ged. Leiden (Mare kerk) 28 Mei 1797, 
f Zalt-Bommel 3 Mei 1828. dr. van Nico laas en Olasina 
Nieuw er kerk; tr. 2° Zal t- Bom mei 22 Jan. 1829 Anna 
Catharina Wijs, geb. Nijmegen 26 Nov. 1786, + ver- 
moedelijk in Engeland, dr. van Jan Willem en lieren- 
d i n a v a n H u 1 s t e i n eji wed . Hen d r i k P r e y e r s. 
Kinderen onder . . J. 

4. Sophia Johanna Pol vliet, ged. Gorinchem 1 Sept. 
1790, f Gorinchem 19 Mei 1872, tr 5 Xov. 1829 Dr. Barend 
van A alst, ged. Nijmegen 5 Juni 1765, geneesheer te St. 
Maartensdijk, + St. Maartensdijk 29 Xov. 1834, zn, van 
P a u 1 u s en P etronella 0 1 1 e n h o f. 

5. Godefrida Pol vliet, ged. Gorinchem 4Aug. 1793, 
begr. Gorinchem 9 April 1791. 

6. Godefrida Pol vliet, geb. 25 Jan., ged. Gorinchem 
29 Jan. 1796, f Botterdam 5 Xov. 1856, tr. Rotterdam 
18 April 1827 lierman Frederik Walter, geb. Haar- 
lem '■'■) in 1801, eigenaar van het Hotel des Pays Bas te 
Botterdam, + Botterdam 10 Juni 1851, zn. van Herman 
en S o p h i a Maaten s. 

7. Barend Pol vliet, ged. Gorinchem 26 Juli 1797, 
begr. Gorinchem 6 Sept. 1797. 

S. Harend Pol vliet, ged. Gorinchem 5 Féb. 1800, 
f Gorinchem 21 Feb. 1800. 

9. Pa u li na Johanna Pol vliet, ged. Gorinchem 13 
Feb. 1805, t Botterdam 22 Mei 1850, tr. 1° Botterdam 2 
Sept. 1829 Hendrik li e bedaar (Beeblar), gel). Veere 

*) Volgens trouwaote, doch zijn doopinsehrij ving werd te 
Haarlem niet gevonden. POL VLIET. 223 17 Oct. 1799, logemeutbedieude, f Dordrecht 5 Dec. 1830, 
y,u, van Jaeob en Ja. co ba van Antwerpen; tr. 2° 
in 1837 'F a b i a n H e n r i k August ridder C o y e t, geb. 
in lttOO, kap. in Nederl. dienst, f Stockholm uii 1S65, zn. 
van Hemd J u 1 i u s en Caroline S o p h i e F rede i'ike 
A nek ar hei ni. II ij herfcr. Sofia A 1 b e r t i n a L ö uiigren. 

E. 1. Sara Pol vliet, ged. Gorincliem 4 Oct. 1778, f Go- 
rinchem 21 Maart 1863, tr. Gorinchem 24 April 1803 lias- 
tiaan Ho 11 6e, f Gorinchem. 

2. J 0 hannes Michael Pol vliet, ged. Gorinchem 15 
.Maart 1780, begr. Gorincliem 29 Maart 1780. 

3. Ditje Heudri k a P o 1 v 1 i e t, ged. Gorincliem 13 April 
1781, t Gorincliem 19 Juni 1845, tr. 1° Gorincliem 17 Juli 
1805 Hendrik G allen k a m p, geb. Gorincliem in Juli 
1780, koopman, f Gorincliem 11. Juli 1831, zn. van Gerrit 
en Haren di na Kindt; tr. 2° Gorincliem 3 Mei 1834 
Adriauus Speelman, gel). Gorinchem in Dec. 1772, 
koopman, f Gorincliem 19 Mei 1860, zn. van Melchior 
en J a c o m i n a v a n d e r II o o g e n . 

4-. J o hannes Michael Pol vliet, ged. Gorincliem 13 
Aug. 1783, begr. Gorincliem 29 Oct. 1792. 

5. N eelt je Pol vliet, ged Gorinchem 9 Oct. 1785, 
begr. Gorinchem 21 Mei 1793. 

6. G ijsje Ag nes Pol vliet, ged. Gorinchem 1 Mei 
1791, begr. Gorincliem 8 April 1793. 

7. Johauna Miohielina Pol vliet, gel). Gorinchem 
11 Peb. 1793. f Gouda 3 Mei 1875, tr. Gouda 31 Dec. 
1838 Oor ü e 1 i s van W ij k , geb. Bodegraven in 1790, 
t Soeterwoude 2 Mei 1818, zn. van 1) e r k en Cornelia 
vau der Hoon; tr 2° Leiden 30 Oct. 1850 Willem 
van Lee, geb. 16 April, ged. Haarlem 30 April 1791, 
wijnkooper, f Leiden 26 Feb. 1856, zu. vaja J an en Hester 
van der Vinne. 

8. Abraham Jo hannes Pol vliet, geb. 18 Oct., ged. 
Gorinchem 24 Oct. 1794. 

F. Uit liet eerste huwelijk : 

L. Maria Anthonia Pol vliet, geb. 3 Peb., ged. 
Kotterdam . . Feb. 1798, f Rotterdam 28 Jan. 1867, tr. Kot- 
ter dam 17 Nov. 1S19 Ff a r m a n u a N oo r d b e r g h, geb. 18 24 POL VLIET Sept. 1795, ged. Rotterdam i Luth. kerk) i comm-issloiwii r, 
t vóór 1867, /.u. van Pi eter en Mart ha Mag dal e 11 a 
M a 1 m b e rg. 

2. Maarten N e d e r d ij k 1*01 vliet, geb. 2 Maart, ged, 
Rotterdam 11 Maart 1800, koopman en fabrikant, lid der 
firma P. Polvliet en Zonen, f Rotterdam 30 Jan. 1880, 
tr. 1° Rotterdam 6 Juni 1821 Ca tb ar in a Wil helm ina 
Helmis, gel). 22 .Maart. ged. Rotterdam lli April 1801, 
f Rotterdam in- Juli 1822, dr. van Willem en Hele na 
Havart; tr. 2 3 Zait-Hommel 19 Juni 1828 W ij n a n d a 
Agneta No man, geb. 1 Maart. ged. Zalt-Bommel 5 
Maart 1807, f Rotterdam 10 Juni 1833, dr. van Johannes 
en Anna Joh au na van Haren; tr. 3° Zal t- Hommel 11 
Dec. 1840 Gathar i ii a Anna No man, gel). Zalt- Hommel 
24 Juli 1814, + Rotterdam 30 Jan. 1843, /nster zijner 
eerste echtgenoote. 

3. Trijntje C ornelia Polvliet, geb. 16 Jan., ged. 
Rotterdam 7 Kei). 1802, + Rotterdam 4 April 1802. 
Kinderen onder 

4. Harend Polvliet, geb. 13 Peb., ged. Rotterdam 17 
Peb. 1803, makelaar in tabak, -f Rotterdam 7 Sept. 18t>b, 
tr. l ö Rotterdam 1 Juni 1828 Isa bel la Snelleman, 
geb. 29 April, ged. Rotterdam 24 Mei 1807, t Rotterdam 
24 Juni 1830, dr. van Johannes en Isa bel la van d e r 
Maas: tr. 2° Delftshaven 21 Aug. 1851 Johanna van 
San dijk, geb. Delftshaven 7 April 1815, f Rotterdam (5 
J u ui 1895, dr. van H r a n d en A n u e t j e v a n d e n Heuvel. 
Kinderen onder " L. 

5. Piet er Johannes Polvliet, geb. 7 .Maart, ged. 
Rotterdam 20 Maart 1809, f 10 April, hegr. Rotterdam 
10 April 1809. 

(). Pi eter Polvliet, gei». 21 Aug., ged. Rotterdam 6 
Sept. 1811. 

7. Pi eter Johannes Polvliet, geb Rotterdam 30 
Xov. 1812 koopmanen fabrikant, lid der firma P. Polvliet 
en Zonen, f Rotterdam I Nov 1881, tr. Gouda 27 Aug. 
184.") A nto ijicttc liouise Au g u s t i n e de S a 1 e 11 g r e. 

*) X. H. De doopdatum ontbreekt. POL VLIET. geb. Pijnakker 26 Oct. 1826, f 's-Gravenhage 28 J uui 1906, 
dr. vau Antoinè A uguste en Maria Petronella 
Constant ia R e i g e r s ni a n. Zij hertr. ïïenry George 
G e r a r'dua ten S a n d e. 

Kinderen onder M 

G. 1. Ba rend Pol vliet, geb. 30 Oct., ged. Rotterdam 8 
Nov. 1798, f Rotterdam 11 Maart 1799. 

2. Ja co bus Lion Pol vliet, geb. 26 Oct., ged. Rotter- 
dam 11 Nov. 1800, f 's-Graveuhage 4 Jan. 1819. 

3. Maria Pol vliet, geb. 18 April, ged. Rotterdam 12 
Mei L8Ö3, f Rotterdam 16 Deo. 1803. 

. H. Uit hot eerste huwelijk : 

1. Maria Theodora Pol vliet, geb. Gorinchem 28 
Maart 1810, f Leerdam 27 Aug. 1877, fcr. Gorinchem 25 
Juli 1833 G e r rit S ere t, geb. Waspik 17 Dec. 1808, 
ofl'ieier van gezondheid, geneesheer te Leerdam, f Leer- 
dam 18 Jan. 1878, zij. van P i e t e r en A d riana van 
L eeuwen. 

2. Hendrik Pol vliet, geb. Gorinchem 1 Sept. 1811, 
koopman in tabak, stichter der firma IE. Pol vliet en Zonen, 
pres. Kamer van Koophandel en Pabrieken 1852-77, hoog- 
heemraad van den Alblasserwaard met Arkel beneden (ie 
Zouwe 1872-78, regent Oude- Vrouwenhuis 1870-78, majoor 
der d. d. schutterij 1856-63, f Gorinchem 16 April 1878, 
tr. Gorinchem 26 Sept. 1838 Johanna Oor nel ia Boon- 
zajer, gel). Gorinchem 16 Sept. 1820, f Gorinchem 29 
Peb. 1884, dr. van Co melis G e r a r d u s en H e 1 e n a 
S o p h i a Bernardina A n d r e s. 

Kinderen onder , N. 

3. Janette 0 h r is ti na Pol vliet, geb. Gorinchem 8 
Nov. 1814, f Gorinchem 17 April 1815. 

Uit het tweede huwelijk: * 

4. Janette Christin a Pol vliet, geb. Gorinchem 9 
Maart 1827, f Gorinchem 4 Oct. 1828. 

5. Ni col asina Maria Pol vliet, geb. Gorinchem 12 
Ang. 1828, f Voorburg 3 Juni 1915, tr. Gorinchem 2 Nov. 
1848 Aart Co melis G r oene v el d t, geb. Raamsdonk 
12 Oct. 1823, rentmr. Kroondomein Oosterhout en Dordrecht 
1848, van het rentambt Schiedam, Noordwijk, Leiden en 

15 226 POL VLIET. Brielle 1889, f Y r oorburg 22 Jau. 1903, zn. van Jan eii 
Hendrik a M a rgaretha de G r óot. 

6 Theodora Janetta Pol vliet, geb. Gorinchem 24 
Sept. 1830, f Geertruidenberg 6 Aug. 1902, tr. Goriuchem 
30 Mei 1855 A driauus L eendert d e B r u y u, gel). 
Geertruidenberg 20 Nov. 1821, v\' ijnkooper, f Geertruiden- 
berg 11 Nov. 1907, zd. van Jasperen Maaike Burgers. 
I. Uit het eerste huwelvjlc: 

1 . C a t ha r i n a P i e t e r n el 1 a P o 1 v 1 i e t, geb. Goriuchem 

4 Maart 1812, f Arasterdam 6 April 1896, tr. 1° Goriu- 
chem 13 Jan. 1836 Hendrik Poldermans, geb. ( iorin- 
chem 2 April 1812, koopman, f Goriuchem 8 Jan. 1842, 
zu. van Oo melis en Magdalena Kuyl; tr. 2° Goriu- 
chem 23 April 1845 Willem Ferdiuand lioth, geb. 
Ameide in 1801, koopman, f Goriuchem 5 Aug. 1871, zu. 
van Laurent en Oor nelia v a n F s eu wede. van 
Adriana van Es. 

2. Johanna Godefrida Pol vliet, geb. Goriuchem 
2 Feb. 1814, f Goriuchem, tr. Goriuchem 8 Sept. 1841 
Hendrik van Drogen, geb. Goriuchem 20 Feb. 1813, 
schilder, f Goriuchem, zn. van Martin u s eu (r rietje 
Kuil. 

3. Pet ro n el la Gat ha ri na Pol vliet, geb. Goriuchem 
14 Mei 1816, f Goriuchem 1 Sept. 1888. 

4. Godefridus Pol vliet, geb. Goriuchem 6 Nov. 1818, 
f Goriuchem 15 Dec. 1818. 

J. 1. Johanna Godefrida Pol vliet, geb. Amsterdam 

5 Oct. 1816, f Leiden 27 Feb. 1871, tr. 

Ferdiuand vau den Berg, geb. 's-Gra venhage 27 Juni 
1816, hoofdonderwijzer te P urm erend en Kwadijk, f Kwadijk 
9 Feb. 1863. 

2. Godefridus Pol v 1 ie t, geb* Zalt- Bommel omstreeks 

1817 *). 

3. Ni co laas Pol vliet, geb. Zalt Bommel omstreeks 

1818 '*). 

4 Henriet te P o 1 v 1 i e t, gel). Zalt- Bom mei. *) Vestigde zich in Fngeland. POL VLIET. 227 5. Christina C 1 a s i n a Pol vliet, gel). Zalt- Bommel 
10 Oot. 1827, f Zalt- Bom mei 4 Maart 1828. 
K. Uit het eerste huwelijk: 

1. Piet ei- Ne der dijk Pol vliet, geb Rotterdam 3 
Juli 1822, koopman, f Antwerpen 8 Dec. 1857, tr. Kra- 
lingen 30 Mei 1849 C a po 1 i u a Maria Cool, geb. Kra- 
lingen 22 Aug. 1827, f in 1877 of 1878, dr. van Cor- 
nel ia Aelmis en Louisa Kist. Zij hertr. 's-( l ra venhage 
19 Nov. 1862 Johann Adolph Joseph Mertens. 

Vit het tweede huwelijk: 

2. dood geboren kind 29 Juli 1830. 

3. Joh a uii es Neder dijk Pol vliet. geb. Rotterdam 
24 Aug. 1831, f Rotterdam 23 üet. 1832. 

4. Johannes Nederdijk Pol vliet, gel). Rotterdam 
2 Juni 1833, koopman en fabrikant, lid der firma P. Pol- 
vliet & Zonen, f Rotterdam 29 Juni 1875, tr. Rotterdam 
5 Oot. 1859 Elisabeth lüdith Hartman, geb. Rotter- 
dam 5 April 1839, f 's-Gravenhage 27 April 1908, dr. 
van Willem en Antoi nette Ma r ga r et ha Karpe- 
steyn. Zij hertr. Rotterdam 27 Jan. 1881 Dirk van 
Noothoven van Goor. 

Kind onder O. 

L 1. Johanna Petronella Polvliet, geb. Rotterdam 
9 Mei 1829, f Rotterdam 7 Sept. 1830. 

2. Isa bel la Polvliet, geb. Rotterdam 8 Juni 1830, 
f Rotterdam 9 Juli 1830. 

M 1. Pieter P o 1 v 1 i e t, gwb. Rotterdam 30 Aug. 1846, 
dir. van het postkantoor te Helle voetsluis 1878, lid van 
den gemeenteraad te Helle voetsluis, kap.-comm. der d. d. 
schutterij 1833, dir. van het postkantoor te den Helder 1885, 
majoor-comm. der d. d. schutterij te den Helder 1892, dir. 
van het postkantoor te Middelburg 1897, *van dat te Utrecht 
1901, van dat te 's-Gra venhage 1902-06, ridder Oranje- 
Nassau, f 's-Gra venhage 5 Nov. 1906, tr. Nieuwenhoorn 
14 Maart 1879 Sara G roe B beek, geb. Nieuwenhoorn 6 
Juli 1854, dr. van Dr. Johannes Arie en Autje Ver- 
ma es. [ 's-Gravenhage. ] 
2. Antoi ne Auguste Polvliet, geb. Rotterdam 26 228 POL VLIET Oct. 1817, koopman en fabrikant, lid der firma P. Polvliet 
& Zonen te Rotterdam, tr. 1° Delft 24 Juli 1879 Jacoba 
van 'Dijk, geb. Delft 27 Sept. 1841, f , 
dr. van Gijsbertus en Maria van Vliet; tr. 2° Rot- 
terdam 10 Aug. 1893 Keeltje Hooykaas, geb. Rotter- 
dam 5 Dec. 1845, f 's-Graveuhage 13 Oot. 1905, dr. van 
.Jasper en L y dia K 1 a s i n a de Kuyser; tr. 'A° Ber- 
kenwoude 15 Sept. 1808 Cliri atina LtSl isa.be th 11 il le- 
go nda von Staedel, geb. Maastricht 23 Mei 1859, dr. 
van F r i e d r i o h W i 1 h e 1 m S a m u e l en H e r m i n a G e e r- 
t rui da Bonset en wed. van Marti nus Johanues 
de Wilde. [Sche veilingen. J 
N. 1. Godefrid us Pol vliet, gel), Gorinohem 23 Oct. 1839, 
le luit. der genie, f Gorinchem 7 Oet. 1868, tr. Neder- 
Hardiuxveld 26 Sept. 1863 Jan na Maria Lange veld, 
geb. (iiessendam 27 April 1841, dr, van Paulus en 
C o r n e 1 i a Adriana Wisboom. Z ij he r tr. J o h a n n e s 
Verliey. ['s-( iravenbage. ] 

Kinderen onder P. 

2. Co mei is (i era r dus P o 1 v 1 i e t, geb. Gorinchem 31 
Oct. 1840, kap. der art., gep. 1890, kassier der Stads Bank 
van Leeniug te Amsterdam 1890, dir. dier Bank 1898-1902, 
f Amsterdam 2 Nov. 1917, tr. Amsterdam 26 Sept. 1867 
E li s a 1) e t h Maria A 1 i d a (leert r u i d a P r o n o k , geb. 
Wijhe 30 Juni 1845, f Amsterdam 31 Jan. 1921, dr. van 
Barend Jan Abram en Joh au na Maria Pan li na 
S c h o 1 1 Br u y n . 

Kinderen onder Q. 

3. Hendrik Pol v 1 iet, geb. Gorinchem 31 Maart 1842, 
koopman, lid der firma FI. Polvliet en Zonen te Gorinchem, 
regent van het Oude- Vrouweuh uis 1878-84, tr. Vuren 5 
Aug. 1868 (lerarda ( i e e r t r u i (fa S u z a n n a Everw ij n, 
geb. Dalem 25 Jan. 1845, dr. van l)s. Jan en Oathariua 
Johanna Arntzeu. ['s-( Ira venhage. J 

Kinderen onder R. 

4. Go ril e lis Ma rins Polvliet. geb. Gorinchem 5 
Sept. 18 13, koopman, lid der firma H. Polvliet en Zonen 
te Gorinchem, majoOr-eomm. d. d. schutterij te Gorinchem 
1880-84, tr. Gorinchem 5 N'ov. 1875 Bar bar a van Ka POL VLIET. van de 11 Au del, geb. (Jorinchem 14 Juni 1855, dr. vau 
Dr. Coruelis eu blaartje Bloemeuda al. 's-Gravêu- 
hage.] 

Kinderen onder S. 

5. Adriaau Ma rins Pul vliet, geb. (Jorinchem 8 Nov. 
1844, kol. der genie, gepeus, 1902, off. Oranje-Nassau, 
t Utrecht 10 Juni 1903, tr. 1° Rotterdam 13 Sept. 1877 
(door echtscheiding ontbonden 's-( i ra venhage 24 April 1903) 
Her mi na Jacoba Klussen er, geb. Rotterdam 28 Juni 
1855, f Apeldoorn 16 Juli 1915 *), dr. van Hermann 
Gerrard en Jacoba Bell aart. 

Kindereu onder T. 

6. Heleua Sophia Bernadina 1 J o 1 vliet, geb. Go- 
riuchem 4 Oct. 1845, f Gorinchem 9 Juni 1846. 

7. Joh au Christiaau Pol vliet, geb. Gorinchem 13 
Sept 1846, f Gorinchem 4 Jan. 1847. 

8. Christiaau Johan Pol vliet, gel). Gorinchem 13 
Oct. 1847, gep. generaal- majoor der genie, of F. Oranje- 
Nassau, tr. Gorinchem 23 Oct. 1872 Gezina W il helm i ua 
Mees, geb. Appiugedam 29 Dec. 1854, dr. van Mr. 
Willem Jan en W i 1 h e 1 m iua C a r o 1 i u a ¥ e r d i n a n d a 
Haersma van Viersseu. ['s-Gra venhage.] 
Kinderen onder U. 

9 Heleua Sophia Bernadina Pol vliet, geb. (jo- 
riuchem 3 Juli 1849, f Noordeloos 3 Fel). 1875, tr. Go- 
riuchem 2 Mei 1872 Coruelis Ja col) Au ton Wijnaendts, 
geb. Oud- Beijerland 4 Feb. 1841, burgemr. en secr. van 
Leimuideu 1869, van Hoog- Blokland, Hoornaar en Noor- 
deloos en O verslingeland 1874, van OversL-hie 1879-84, 
van Schiebroek 1879-94, lid prov. staten van Z.-Holl. 1879-S9, 
lid gemeenteraad van Hilversum 1900, wethouder, t Hil- 
versum 2 4 Oct. 1921, zn van Mr. Willem en Johan na 
Ma/garetha vou Beek ra th. Hij hertr. Amsterdam 19 
April 1877 Oor nel ia Sophia Antoinetta \ r o o r- 
b e y t e 1 C a u u e n b u r g. 

10 Jannette Christina Pol vliet, geb. Gorinchem 2 
Sept. 1850, f Gorinchem L0 Nov. 1850. 

*) Zij hartr. Nijmegen 2 Juli 1904 Iman Jaoob vau 
Dam. 230 POL VLIET. LI. G er rit Pol vliet, geb. Gorinchem 12 Deo. 1852, 
f Gpriuehem 12 Dec. 1S52. 

12. Maria Theo do ra Pol vliet, geb. Gorinchem 29 
^pril L854, f Rotterdam IS Nov. 1880, tr. Gorinchem 22 
Au;,'. 1878 Ad ri anus Uur keu 8, geb. Kralingen 7 April 
1851, öuddir. der posterijen te Rotterdam, zn. van Mar- 
ti q u s Dirk en Ad r ia na van Maar en. [Rotterdam.] 

13. Gerard Pol vliet, geb. Gorinchem 13 Feb. 1857, 
+ Gorincheni 10 Juli 1857 

O W ij n a n d a A u g a n e t li a N e d e r d ij k P o 1 v 1 i e t, ge b. 
Rotterdam 21 April 18(52, f Rotterdam 7 Aug. 18b\s. 

P. 1. Hendrik Pul vliet, ^eb Amsterdam 7 Au ar. 1864, 
f Cbarlottenburg 28 Jan. 1915, tr. Gharlottenburg 31 Maart 
1908 Anna Matliilde Marie Reinke, geb. Flageriow 
( Mecklen burg) 26 A pril 1869, dr. van Joachim iïeinrieh 
F r i e d r i c li en D o r o t h e a E 1 i s a b e t b S c li w a bero \s' . 
Charlotteuburg.] 

2. Mr. Paulua Pol vliet, geb. Amsterdam 5 Sept. 1865, 
siibst. -griffier rechtbank te Rotterdam 1897, rechter te 
Rotterdam 1901, rechter te s Gravenhage 1906, raadsheer 
Gerechtshof te 's Gravenhage sinds 1913, tr. s-Graven- 
hage 18 Mei 1893 Wil hel mi na He nriette de Wet- 
stein P fis ter, geb. Soeterwoude 18 April 1873, dr. 
van Willem C o r n e 1 i s en A n n a L o u i s a 11 e n r i ë 1 1 e 
W urfbain. ['s-Gravenhage.] 

Kinderen onder , V. 

Q. 1. Hendrik Godefrid us Pol vliet, geb. Schoonhoven 
30 Juli 1868, kap. der inf., gepens. 1908, res. kap. 1908, 
eerv. ontsl. L913, tr Arnhem 13 Dec 1905 Cornelia 
Maart ina van Hoogstraten, geb. Dordrecht 24 Juli 
1882, dr. van Johan.ii es Mariys en Jacoba Aren- 
el ina van Winkoop. ' Beverwijk, h Kiuhem.] 

2. Barend Jan A braham Pol vliet, geb. Schoon- 
hoven 2 Dec. 1869, le luit. der art., eervol ontsl. 1909, 
res kap. 1915, eervol ontsl. 1915, kunstschilder, f Zeist 
8 Jan. 1918, tr. Utrecht 14 Aug. 1900 Anna Lewina 
Gerlings, geb. Amsterdam 23 Juli 1877, dr. van Pi et er 
Godefrid u s en Geèrtr uida Adriaua F o n t e 1 n. 
[Amsterdam.] 

Kindeyen om Ier . . W. P0LVL1ET 231 3. Hendrik Pol vliet, geb. Gorinchem 16 Jan. 1873, 
ti*. Londen 1 Nov. 1898 E 1 i s e Francoise Voute, geb. 
Amsterdam 18 Maart 18(58, dr. van Jan en Mai'ie Louise 
Lama i s o n en gescheiden echtgeuoote van Oscar 
Hendrik Wildt. [ ] 

Kind onder X. 

4 . L 1 i z a b e t h Maria A 1 i d a Geertruida Po 1 v li et, 
geb, Amsterdam 3 Juni 18S3. [Am-sterdam;] 

R. 1. J o kan-na Co r nel ia Pol*/ li et, geb. Gorinchem 2 
Juli 1869, tr. Gorinchem 28 Aug 1890 C'kri stoffel van 
Tuinen, gel). Leeuwarden 18 Maart 1865, gen. majoor 
van den Generalen stal', ridder Nederl. Leeuw, zn. van 
Eelco en J eitje Koop mans. [Utrecht.] 

2. Outharina Johanna Pol vliet, geb. Gorinchem 
29 Sept. In70. ['s-Gravenhage.] 

3. Hendrik Pol vliet, gei). Gorinchem 23 Deo. lS7l, 
majoor der int"., tr. Hilversum 16 Juni 1904 üm est ine 
Mar ie Deck er s, gei). Saarlouis (Uijnprov.) 6 Mei 1878, 
dr. van Uenri Anton A cl o 1 p h V) v* e r t en Petronella 
Brünhilde Praneuf. r Naarden._ 

Kind onder IJ • 

4. Maria Suzan na P o i v 1 i e t, geb. Gorinchem 5 Juli 
1873, f 's-Gra venhage 4 Deo. 1916, tr. Gorinchem 1 Nov. 
1894 Herman Louis Johan liadings, geb. Gouda 2 
Kov. 1871, majoor der art. 0.1. L., f Weltevreden 3 Juli 
1915, zn. van A driaan Her m a u L o u is en S u s a n n a 
R e i n e 1 1 a W esterm a u Holst ij u . 

5. Johan Pol vliet, geb. Gorinchem 17 Juli ls76, 
f Gorinchem 26 Feb. 1877. 

6. Johan Pol vliet, geb. Gorinchem 20 Nov. 1880, kap. 
der inf., tr. Kampen 2 Mei 1911 Marie Alphonsina 
Oor nel ia Louisa Mouwen, geb. 4 Breda 18 Jan. 188S, 
dr. van Coriielis II e n d r i k u s Wilhelmus en J o- 
h a n n a L o u i s e C e c i 1 i a 0 a r o 1 i n a M a r i a ( ) t s. 
'Amsterdam. 

Kin deren onder Z. 

S. 1. Hendrik Pol vliet, geb. Gorinchem 25 Sept. 187(5, 
leeraar R. H H. S. te Assen 1904, gymnasium te Win- 
schoten 1906, H. B, S. te Dordrecht sinds 1910, tr. Arkel 232 L'OL VLIET. 31 Juli 1906 Jkvr. Antoinette Siioèck, gel). Utrecht 
25 Jan. 1883, dr. vaii Jhr. Auto ij' Wilhelm en ('har- 
lotte VV i 1 h e 1 in i n a Doorman. Dordrecht.' 
Kinderen onder AA. 

2. Mar ie Pol vliet, geb. Gorinrhem 23 Juni 1880, tr. 
Gorinchem 10 Mei 1904 ^Nlr. Dr. F rede rik S y brand 
Witte veen, geb. Metslawier -1 Sept. Is74, secr. van 
Vlissingen, referendaris prov. bestuur vau X. -Holland, 
zü. van Sy brand en .Carolina J e a n n et t e Ja co ba 
van der V e u r. .Haarlem 
T. 1. Johanna Cornelia Pol vliet, geb. Haarlem 9 Sept. 
1878, tr. Breda 2 April 1901 Pi et er Godefridus Adri- 
aan Gerliügs, geb. Amsterdam 4 Nov. 1878, dir. Nederl. 
Credietvereeniging te Utrecht, zn. van P i e t e r ( J od e fr i d u s 
en (jI e e r t r ui d a A d r i a n a F ontein. | A msterdam .] 

2. Ja co ba Pol vliet, geb. Zwolle 3 Juli 1880, fr. Utaecht 
16 Juni 1908 Mar ie Franco is Jacques P haf f, geb. 
Leeuwarden 21 Sept. 187b', kap. reg. Gren. en Jagers, zn. 
van Mar ie Francais Jacques en Co n sta nee G er- 
har dina van den Berg van Sa pa roe a. [s-Graven- 
hage.] 

U. 1. Mr. Hendrik Pol vliet, geb. Utrecht 3 April 1874, 
adv. en proc. 1899, secr. dei' Gezoudheidscomm. te Zierikzee 
1902, lid van den gemeenteraad 1905, secr. van den 
Voogdijraad 1905, rechter-plv. 1908, wethouder 1917, tr. 
Amsterdam 7 Juli 1904 Hendrika Mar ga r e th a We s- 
seling, geb. Delft 3 Juni 1869, dr. van Yineentius 
en Hendrika Stigter. ; Zierikzee.] 

Kinderen onder BB. 

2 . Wilhelmiua Carolina Ferdinan d a P o 1 v 1 i e t, 
geb. Utrecht 25 Juni 1875, f Utrecht 21 Oct. 1875 

3. Wilhelmiua Carolina Ferdinanda Pol vliet, 
geb. Umuiden 18 Aug. 1882, f Umuiden 6 Aug. 1883. 

V. 1. Willem Paulus Godefridus Pol vli et, geb. 
's-Gravenhage 7 Maart 1894, jur. cand. [Leiden. 

2. Mary W i 1 h e 1 m i n a H e n r i e 1 1 e Pol vliet, geb. 
's-Gravenhage 6 Feb 1895, tr. 's-Gravenhage 1.6 Sept. 1915, 
Mr. F re der ik. Willem Jo hannes Alexander del 
Camp o gen. Camp, geb. 's-Gravenhage 30 Juni 1880, 1'OLVLIET. 233: rechtsgeleerd-dir. 's-GrayenhaagscBe Hypotheekbank, zu. 
van F r e d e r i k W i 1 1 e m JoLanueu Alexander en 
Fretierik a Dorothea II a ni i 1 1 o n o i" Silvertouhill. 
f 's-Gravenhage.] 
W. 1. Pieter Godefridus Pol vliet, geb Schoonhoven 
17 Nov. 1901, f Schoonhoven 26 Fob. 1902. 

2 . B 1 i s a b e t h Maria Alida G eertruida P o 1 v 1 i e t, 
geb. Amsterdam 9 Maart 1901. 

3. Co melis Gerardus Pol vliet, geb. Blaricum 2 
Jan. 1911. 

X. Mar ie Louise Pol v iet, geb. Parijs 28 Juni 1900. 

[ •]• ■ 

IJ. Antou Carel Polvliet, geb. Middelburg 28 April 19J2. 

Z. 1. J o h a n n a Louisa C o r n el ia Maria Polvliet, geb. 
Roermond 31 Juli 1912 

2 . Prancisca Carolina S u z a n n a Hendrika Pol- 
vliet, geb. Maastricht 15 Sept 1914. 

AA. 1 . Bar bara C o r n e 1 i a M a r i a P o 1 v 1 i e t, geb. A rkel 
23 Sept. 1907. 

2. C har lotte Wil helm ina Polvliet, geb. Ark el $ 
Jan. 1910. 

3. Henriette Mar ie Polvliet, geb. Dordrecht 2b 
Dec 1911. 

BB. 1. Christiaan Johan Adrianus Polvliet, geb. 
Zierikzee 1 Aug. 1905, cadet ter Cadettenschool te Alkmaar. 

2. Doodgeboren zoon, Zierikzee 1 April 1908. 

3. Godefridus Hendrik Polvliet, geb. Zierikzee 
30 Jan. 1911. 

1. Adrianus .Polvliet, geb. Zierikzee 19 Juni 1915. 234 KRULL. KRULL. 

Protestant. 

Wapen : In goud een manshoofd in natuurlijke kleur, om- 
kranst van groen. llelmteeken : het hoofd tusschen een gouden 
vlucht. Dekkleeden : goud en rood. 

Genealogie, l). 

J o doe ub Kr uil, <;eb. in 1199, ging in 1542 tot den 
Hervormden godsdienst over, predikant te Neuenhaus (graaf- 
schap Beütkeim) f in 1590, tr. N. N. 

Zijne hinderen waren : 

1. Heuricus Kru 11, burgemr. van Neuenhaus, tr. Olden- 
saal Anna Nieter t, dr. van Dr. Nieter t. 

Kinderen onder A. 

2. Anna Kr uil, tr. Jan Brand licht. 

A. 1. Jodocus Krull, vertrok naar Karborn of Karberg 2 ), 
bij Embden, tr. Jet te Lubeley. 

Kinderen onder B. 

2. Ch ristin a Krull, vertrok naar Embden, tr. 
Borc h a r d van D o r sten, zn. van Jan en Gese 
Stayerman. 

3. Wilhelm Krull, J. ü. D , burgemr. van Neuenhaus, 
+ vóór lb'B4 3), tr. in 1646 Gese van Dorsten, f na 
16(54, dr. van Derok en Hendrik je Lubbers. 
Kinderen onder C. 

B. 1. Hei-man Krull, tr. Mar gapet ha Cruese(n) f 19 
Juli 1731. 

Kinderen onder D. 1) De naam komt in de oudere generatiën in verschillende 
schrijfwijzen voor. üe oudste generatiën volgens eene hns. 
geslachtslijst. Ken onderzoek in Bentheimsche archieven 
zal plaats hebben. Aanvullingen en verbeteringen worden 
intusschen gaarne ingewacht. 

2) Wij zochten te vergeefs naar deze plaats, vermoedelijk 
•wordt bedoeld Kirchbeigum, zie noot 2 op blz. 235 

3) in dit jaar komt zijne weduwe te Neuenhaus als 
weduwe voor. KR U LIi. 235 2 . T o n v s K r u 1 1, t r. N . N . Gerritsen. 1) 

3 . E v e r w i j n K r u 1 1. 2 ) 

4. Christina Kr uil. tr. 1° Wubbe Ocken; tr. 2° 
De rek Cru es en. 

5. Anna Krull tr. Eppo Uerhardi, 

6. Hendrik Krull, tr. G eertruid (Gerlyn) (von) 
li u r n e. 

Kinderen onder E. 

C. 1. Hendrik Krull. geb. Neuenhaus in 1630, stud. 
Groningen 28 Oct. 1650, J. L T . D., burgemr. van Neuen- 
haus, f in 1692. tr. Neuenhatis 19 Maart 1668 Anna 
tëlsabeé Kerc kering, geb. in 1627, f in 1691 , dr. van 
G e r h a r d en J u d i th van Langen. 

Kinderen onder I\ 

2. Anna (Christina") Krull, tr. Neuenhaus Ds. 
Aruold Wilhelm Speckman(n), geb. Lengerich (grfs. 
Tecklenburg) in 1632, pred. te Uelseu (grfs. Bentheira) 
1656, te Neuenhaus 1661, f 24 Peb., begr. Bentheim 5 
Maart 1686, zn„ van I)s. Johauaes en Anna Cruciger. 
El ij hertr. Neuenhaus 25 Oct 1676. 

3. De rek Krull, tr. Hardenberg G e s i n e von Borne. 
Kinderen onder G. 

4. Hendrica Krull, geb. in L646, f 6 Nov. 1716, tr. 
Neuenhaus (ondertr. Ootrnarsum 31 Jan. 1664) Kvert 
Craraer, zn . van B e r n h a r d Cr a m er. 3 ) 

5. Christina Krull, geb. Neuenhaus, f vóór 3 Aug. 
1688 4), tr. Kampen (ondertr. 5 Aug. 1664 1 Goossen 

1) Volgens hns. genealogie zouden er drie kinderen uit 
zijn huwelijk gesproten zijn waaronder Gerrit. Te Embden 
komen talrijke personen van den naam K r u 1 1 (C r u 1 1) voor, 
zoowel in de vorige eeuwen als nog thans. Keu aantal der 
laatsten stammen zonder eenigen twijf'èl uit het Bentheimsohe. 

2) Leden van een geslacht Krull, stammende uit een 
Ever wijn Krull, die 10 April 1732 te Kirehbergum bij 
Embden overleed, vindt men vermeld in Naehrichten zur Ge- 
schichte der Familie GroeneveJd. 

3) B. C ram er was seer. van Ootrnarsum. 

4) Op welken datum haar weduwnaar in ondertrouw 
wordt opgenomen met Maria Worst. 236 KRULL. Erkeleutj, geb. Kampen, burgemr. vau Kampen, zn. van 
Jacob en Dina vau Breda. Hij hertr. 1° Maria 
Worst, 2° Ag at ha. Oousteede, lj 

D. 1. Joost Kr uil, ged. Neueuhaus 1 Sept. 1675, tr. 
Zwolle 8 Eeb. 1698 Aleida Schimmel peuuiack, 
geb. Doetiuchem. 

2. Eg bert Kr uil, geb. Veldhausen (grfs. Bentheim) 7 
Juui 1683, ,,Lohnherr" te Neueuhaus, f 12 Nov 1723, tr. 
Neuenliaus 15 Juni 1712 Maria Arents, geb. 26 Nov. 
1684, f 10 Mei 1762, dr. vau lierman en (leze van 
Dorsten. 

Kinderen onder KL 

3. Hendrik Kr uil, tr. Hard en berg Her mi na Kr uil 
{vermeld onder Gr. 2 ) 

Kinderen onder I. 

E. 1 Aleida Kr uil, geb. Harden berg, tr. Kampen 29 Mei 
1691 Jacob Er kelens, zn. van Goossen en Oh ris- 
tin a Kr uil (.zie C. 2.) 

2 Christina K ruil. 
3 . Maria Kr uil. 

F. 1. Judith Hendrica Kr uil, ged. Neuenliaus 12 Deo. 
1669, f 8 Juli 1698, tr. Adolph von Kloppenburg, 
geb. in 1644, grafelijk Bentheirnsoh ,, Kammerrat" , f 31 
Juli 1709. 

2. Willem Kr uil, geb. 11 Oct., ged. Neuenliaus 25 Oct. 
1671, stud. Groningen 25 Sept. 1689, J. ü. D. „Gutsherr", 
burgemr. van Neueuhaus, rentm. van het Grafelijk Bent. 
heimsch Rentambt, f 24 Sept., begr. Neuenhaus 27 Sept. 
1748, tr. Neueuhaus 4 Sept. 1695 G eert r uy d Lubeley, 
geb. 9 Dec. 1667, f 5 Mei 1751, dr. van Berend en 
Anna Grimm. ■ 

Kinderen onder . . . J. 

G. 1. Willem Hendrik Kr u 11, geb. iu 1674, f 19 Jan. 1729. 
2. Her mi na Kr uil, gel). Hardeuberg, tr. Harden berg 

Hendrik Kr uil, vermeld onder D. 3. 

Ij Eene aanteekening zegt: A. van Sonsbeeok; onze 
genealogie van Sonsbeeck vermeldt echter geen A g a t h a 
v. S. gehuwd met G. Iflr kelens. hl K IJLL. 3. Gesina Kr uil, geb. in 1680, f Hardenberg 26 Maart 
1732. 

4. Herman Kr uil, f 29 Oct. 1748. 

H. 1. Willem Kr uil, geb. Neuenhaus 12 Mei 1713, f Nenen- 
haus 30 Maart 1715. 

2. Herman Krul 1, geb. 24 Aug., ged. Neuenhaus 26 Aug. 
1714, tr. Neuenhaus 25 Nov. 1760 Petronella Lubeley. 
Kinderen onder . K. 

3. Willem Kr uil, geb. Neuenhaus 8 Sept. J 7 16, burger 
te Groningen 1740, begr. Groningen 27 Jan. 1780, tr. 
Keg i na II ui zin ga, f vóór 1780. 

Kinderen- onder L. 

4. Al ei da Kr uil, gel). Neuenhaus 4 Juni 17.18, f na 
19 Mei 1754, tr. Lage 12 Mei 1747 Abraham van Laer, 
geb. 4 .Juni 1704, burgemr. van Ootmarsum, f na 19 Mei 
1754, zn. van A rn o 1 d en A n n a Velt kamp. 

5. Jan Kr uil, geb. Neuenhaus 4 Juni 1718. 

6. K g berta K r u 1 1, geb Neuenhaus 1 5 Juni 1 724, f Neuen- 
haus 19 Aug. 1807, tr. Neuenhaus 8 Feb. 1768 l)s. (Ier rit 
St a verman, geb. Delden 9 Feb. 1739, pred . te Neuenhaus, 
f Neuenhaus vóór 19 Aug. 1N07, zu. van Hendrik en 
Petronella G r o 1 1. 

I. 1 . Catharina K r u 1 1 ' x ' ) . 

2. De rok Kr uil, f vóór 9 Juli 1764, tr. A n na C ra nier, 
f vóór 4 Juli 1764. 
«T. 1. Hendricus Krull, geb. Neuenhaus 17 Maart 1697, 
f Neuenhaus 21 Oct. 1699. 

2. Ds. Ber nardus Krull, geb. Neuenhaus 1 1 Jan. 1699, 
pred. te Oldelemmev en Oldetrijne 1742, f Oldelemtner 
2 April 1766. 

3. Anna Kis a b een Krull, geb. Neuenhaus 10 Deo. 
1700. f Neuenhaus 31 Maart 1767. * 

4. Anna Krull, geb. Neuenhaus 20 Jan. 1703, 
f Neuenhaus 8 Jau. 1760. 

5. Hendrik Krull, geb. Neuenhaus 26 Deo. 1704, 
„Gutsherr", burgemr. van Neuenhaus, lid van den land- 

*) Wellicht is zij identiek met Catharina Krull, die als 
weduwe van N. N. Keyser 14 Aug 1751 wordt; vermeld. 238 IvKULL. dag van liet graafschap BenÜieim, + Neuenhaus 25 April 
1795, ti-. Almelo 18 Nov, 1762 Ag nes Stuerraa u, geb. 
28 Dec. 1738, ged. Almelo 1 Jan. 1739, f Neuenhaus 
25 Oct. 1776, dr. van Joan Hendrik en Anna van 
d er Horst. 

Kinderen onder . M. 

K. 1. Egbert K r u 1 1, geb. Neuenhaus 16 Nov. 1761, raad 
en burgemr. van Neuenhaus, f Neuenhaus 16 Juni 1820, 
tr. Neuenhaus 30 Oct. 1810 Jolianna Wil hel min a 
van Hoek, geb. Lage 25 April 1785, f Groningen 28 
Juli 1873, dr. van l)s. San der en Aleida Kr uil (zie 
L. 5). Zij hertr. Neuenhaus 5 Fel). 1826 Dr. Gerhard 
Hozeas A nis holt'. 

Kind onder N. 

2. Jan Kr uil, f jong. 

3. Maria Kr uil, t jong. 

L. 1) 1. Maria Kr uil, ged. Groningen 21 Jan. 1746, 
f 29 Aug. 1819. 

2. Egbert us Kr uil, ged. Groningen 30 Juni 1747, 
werd 24 Nov. 1774 lidmaat der Herv. kerk te Groningen. 

3. Johanna Kr uil, ged. Groningen 20 Oct. 1754, 
t Amsterdam 24 Jan. 1789, tr. Areut H e n d r i k W e s t i n g - 
huysen, 1 vóór 1789. 

4. L e o nart Kr uil, ged. Groningen 17 Jau. 1749. 

5. Aleida K ruil, ged. Groningen 6 Dec. 1750, f Aal- 
burg 23 Sept. 1789, tr. Groningen in 1779 Da. San dei- 
van Hoek, geb. Rotterdam 19 Dec. 1757, pred. te Gar- 
dersum (O. Fr.) 1781, te Wadenoyen 1785, te Aalburg 1789, 
te Middelburg eu V r lissingeu ( Engelsen Hqrv. gemeente) 
1807, f Middelburg 4 Oct. 1816, zn. van Jan en Geertrui 
F o c k. Hij hertr. in 1792 A driana P a 1 e s t e y n . 

6. Jan Arent Kr uil, ged. Kroningen 4 Fel). 1753, 
vertrok naar Ned.-ludië. 

7. Anna Her manna Kr uil, ged. Groningen 20 Aug. 
1756, tr. Pi er re de Pas tier. 

1) Te Groningen wonen thans nog personen van den 
naam Krull, het is niet onmogelijk dat zij afstammen van 
L. 2, 4, 8, 9 of 10. KKULL. 239 8. Anthonia Kr uil, ged. Groningen 10 Feb. 1758. 

9. Willem K m 11, ged. Groningen 11 Jan. 1760. 

10. Harinannua Kr uil, ged. Groningen 5 Nov. 1761 *). 
M. 1. Getruyd Kr uil, geb. 9 Sept., ged. Neuenhaua 11 
Sept. 1763, f 25 Maart 1799. begr. 's-Gravenhage (Kloos- 
terkerk) tr. 9 Aug. 1789 Mr. Berend Wild rik, ged. 
Zutfen 21 April 1754, directeur van liet Uitvoerend Bewind 
1798, f Ruurlo, h. Rijkenberg 9 .Juni 1831, zn. van Hu- 
dolph en Zwanida Helen a Coulernau. Hij hertr. 
1° Mechtilda Henrietta van Leenhof de bes- 
pier re; 2° J o ha n na Sara Co r nel ia Koyman. 

2. Anna Krull, geb. Neuenhaus 20 Nov. 1765, f Neuen- 
haua 12 Sept. 1839. 

3. Anna Elsabeen Krull, geb. 7 No v., ged. Neuenhaus 
8 Nov. 1768, f Neuenhaus 6 Nov 1796. tr. Neuenhaus 21 
Juli 1796. Sjoerd Gerardua Fruit ier Tal ma, geb. 
Verwerd 5 Juni 1772, ontv. achtereenvolgens te Neuen- 
haus, te Kollum eu te • Donkerbroek, f Donkerbroek 16 
Maart 1857, zn. vau 1'ybo Tal ma en Jaooba Rebeoca 
Fr ui tier. Hij hertr. 11 Oct. 1797 Lucia Amelia 
B erg 8 in a. 

4. J o kan na Hendrica Krull, geb. 24 Juni, ged. 
Neuenhaus 25 Juni 1769, f Nor d hor n (?) 11 Maart 1833, 
tr. Neuenhaus 16 Oct. 1788 Henricus Eng el bert s r 
geb. 15 Feb. 1756, burgemr. van Nordhorn, lid van 
den landdag van het graafschap Bentheim, + Nordhorn 
20 Oct. 1818, zn. van De rek en Johanna van 
Dorsten. 

5. Wilhelm Krull, geb. 2 April, ged. Neuenhaus 
7 April 1771, , ; Gutsherr", burgemr. van Neuenhaus, 
t Neuenhaus 18 Sept. 1847. 

6 Joan Henricus Krull geb. ^5 Maart, ged. Neuen- 
haua 27 Maart 1774, f Neuenhaus 1 Oct. 1846. 
7. Anna Chriatina Krull, geb. Neuenhaua 15 Dec 
1775, f Neuenhaua 6 Deo. 1833. 
N. Dr Herman Petrus Krull, geb. Neuenhaua 28 Maart 

*) Ken Harmannus Krull werd 25 Aug. 1783 te Groningen 
begraven. :>4o KUULL. 1813, med. doctor te (Heten, f Gieten 1 Dec 1856, tr. 
Heemse (gein. Harden berg ) 19 Juli 1838 C a r o 1 i ri a 
Au^usta Wineke, geb. Heemse 20 April 1817, f (lieten 
10 Feb. 1869, dr. van Da. ïïerniannus Henrieua en 
Anna Bertba Hein. 

Kindereu onder . . . O. 

O. 1. Joanua Wilhelm! na Kr uil, geb. (Heten 21 Mei 
1839, f. Gennep 28 .Juli 1904, tr. Gieten 8 Oet. 1864 Ds. 
lierman J o h a n n e a Dingemana, geb. Haarlem 31 
Jan. 1840, pred. te DragsterCompagnie 1864, te Knijpe 
1868, te Irnsuin 1869, te Gennep 1899, erner. 1906, 
f Loehem 24 Mei 1919, zn. van .1 e a n G ermain en A 1- 
b e r d i n a W es ter diep. 

2. Anna Hert ha Krul 1, geb. Gieten 10 Juli 1840, 
f 's-Gravenhage 31 Juli 1914. 

3. Dr. Eg bert K r uil, geb. Gieten 4 Juli 1842, nied. 
doctor te Windeweer (gem. Hoogezand), f Windeweer 
^21 Jan. 1906, tr. Hoogezand- 22 April 1868 Marchina 
Kruiainga, geb. Windeweer 4 Oct. 1849, dr. van Rein- 
dert en Margaretha te Velde. ['s-Gravenhage. j 
Kinderen onder P. 

4. Uegina Krul 1, geb Gieten 4 Juni 1844, f (Heten 
1 Juni 1845. 

5. Heg ine Al ei da Kr uil, geb. Gieten 6 Maart 1846. 
's-Gravenhage. , 

6. Hendrik Kr uil, geb. Gieten 3 Dec. 1847, gep. kol. 
der inf. O. 1. L., ridder M. W. O., tr. Malang 19 Feb. 1883 
H erin i na Dorothea l) e s s a u v a g i e, geb. Malang 
19 Maart 1859, dr. van Arm and en Hele na Dorothea 
Martens ! 's Gravenhage. ] 

7. Gerhard Hozeaa K v u 1 1, geb. Gieten 21 Jan. 1850, 
kap. der inf. (eerat Nederl. Leger, Aan O. I. Leger 1875 — 83) 
eervol ontsl. 1883, burgemr. en aecr. van Anloo 1893, 
t Anloo 2 Dec. 1908, tr. Nieuwe Pekela 19 April 1900 
Hilda de Lange, geb. Nieuwe Pekela 29 Jan. 1878, 
dr. van Thomas en Hilda de Hoer. f's-( rra venhage. J 
Kinderen onder Q. 

8. Sophie Maria Herman na Krull, gel). (Heten 
12 April 1852, tr. Schoonhoven 17 Fel). 1876 Aal bert KRULL. 241 Schouten, geb. Putten 22 April 1848, leeraar gymnasium 
Willem 1IJ te Batavia, f Haarlem 17 Nov. 1909, zh. van 
Keinhard en S o p h i a Lucretia Maria Porsius. 
[Haarlem.] 

9. Hermanna Hendrica K r u 1 1, geb. Gieten 30 Maart 
1854, f Haarlem . . Jan. 1919. 

10. Herman Petrus Kr uil, geb. Gieten 17 Sept. 1856, 
majoor der inf. O. f. L., gepens. 1896, ridder M. W. O., 
burgemr. en secr. van Peize 1904 — 15, f Peize 27 Juni 
1915, tr. Hoogezand 2 Aug. 1895 Margaretlia K r uil 
{vermeld onder P. 2.) geb. Windeweer 30 April 1875, dr. 
van Eg b e r t en I\I a r c h i n a K r u i s i u g a. [ 's-Gravenhage.j 

Kinderen onder ït 

P. 1. Herman Petrus Kr uil, geb. Windeweer 14 Jan. 
1869, arts, tr. Hoogezand 16 Nov. J898 Ge si na Hooit es, 
geb. Hoogezand 2 Juni 1876, f Groningen 4 April 190], 
dr. van Koelof' en Jacomyna Meursing. [Velp, G., 
h. Leeuwenhoek. 

Kinderen onder S. 

2. Margaretlia Krull, gel). Windeweer 30 April 1870, 
tr. Hoogezand 2 Aug. 1895 Hei-man Petrus Krull, 
vernield onder O 10, tr. 2° 's-Gravenhage 15 Aug. 1919 
D i e d e r i k G r e g o r i u s van Nieuwen hoveu He 1 b ach, 
geb. S erna rang 14 Sept. 18(50, kap. der art., O. 1. L., 
f 's-Gravenhage 24 Nov. 1919, zn. van Mr. Petrus Jacobus 
Jo hannes Co mei is en F. Koster. ['s-Gravenhage. ; 

3. Carel August Krull, geb. Windeweer 7 Feb. 1872, 
arts, ti-. Sappemeer 19 Gct. 1905 Anna Elisabeth 
Maathuis, geb. Sappemeer 13 April 1872, dr. van Oor- 
nel is en Jansje de Coc k. [Heemstede.] 

Kinderen onder , T. 

4. Kei nier Krull, geb. Windev*eer 29 Jan. 1874, 
asp. -controleer fJ. H. in N. O. I., f Melaboh (Atjeli) 5 
Aug. 1902. 

5. Carolina Augusta Krull, geb. Windeweer 16 
Oot. 1875, f Windeweer 22 Juni 1891. 

6. Johanna Wilhelmiiia Krull, geb. Windeweer 14 
April 1877, tr. Ternate 4 Dec. 1907 Willem Co melis 
Klaasyen, gel). Halmaheira (res. Ternate) 4 Dec. 1874, 

16 242 K.RULL. arts, res. oti'. van gezondheid le kl., zu. van Thomas 
F r e d e r i k enCathariii a (Tor uelia Aarsseu. Leiden.] 
7. Reg in a Al ei da Krull, geb. Windemeer 5 Deo. 
1879, tr. Malang 10 Aug. 1910 T h e o d o r u s J o h a unes 
Willem Solko Neys, geb. Katinibang 2 Oet. 1871, 
ass. resident van Bangkalan sinds 1919, zn. van J o h ann e s 
Alexauder en L o u i s e van 0 p li u } T s e n . [ Ba ngkala n , 
res. Madoera. ] 

8. Anna Bert ha Krull, geb. Windeweer 18 Maart 
1882, tr. Hoogezand 20 Sept. 1904 Willy Nico laas 
Alexander van Ls, geb. Kota Radja (Atjeh) 24 Mei 
1882, majoor der genie 0. I. L., zn. van Ds. Ni co laas 
P i e r r e en A n u a C a t h a r i n a Kupéri [ Hata v i a of 
elders.] 

9. Maria G er har da Krull, gel). Windeweer 15 Mei 
1885, tr. Hoogezand 7 Mei 1908 Enno Aldershoff, geb. 
Groningen 25 Feb. 1880, arts, zn. van Kongo en 
Teelkina Juyt. Sehagen.] 

10. Alegonda Elisabeth Krull, geb. Windeweer 6 
Mei 1887. ['s-Gra venhage.] 

11. Sophia Maria Her man na Krull, gei). Winde- 
weer 13 Sept. 1888. f ] 

Q. 1. Carolina Aug u sta Hert li a Krull, geb. Annen 
(gein. Anloo) 26 Mei 1901, jur. cand. fce Leiden. ['s-Gra ven- 
hage.] 

2. Hendrik Krull, geb. Annen (gem. Anloo) 25 Jan. 
1904. 

R. Carolina Augusta Krull, geb. 's-Gra venhage 5 Aug. 
1896, tr. 's-Gra venhage 31 Juli 1919 Jacob Gerard van 
Wageningen, geb. Wageningeu 20 Sept. 1896, commies 
ter secretarie van Zeist, zn. van Gerard u s en Jkrr 
Hele na Christina A le wijn. ^Zeist.] 

S. (lees si ene Jacomyiia Krull, geb. Haren (Gr.) 19 
Dee. 1900. fLausanne.] 

T. .Jeanue Christina Gertruda Krull, geb. Sappe- 
meer 23 Fel). 1907. CRULL. 243 CRULL. 
Hofstede Cruli. 

Protestant. 

Wapen Cru I J : In zilver een manshoofd in natuurlijke kleur, 
omkranst vcul groen. Helmteeken : het hoofd tusschen een 
zilveren vlucht. Dekkleeden: zilver en rood. 

Wapen Hofstede Cr uil. (ledeeld: I. hethierboven beschreven 
wapen Crull; IJ. wederom gedeeld: a. in goud een halve zwarte 
adelaar uitgaande van de deel ing dijn, b. in zilver een roode 
schuiubalk belader, met drie zilveren sterren (Hofstede). Twee 
helmen. Helmteekens : 1. het manshoofd [omgewend) tusschen 
een zilveren vlucht; 2. een zilveren ster. Dekkleeden: rechts: 
zilver <"ii rood, links: goud en rood. 

Genealogie, l) 

Joh au Crull, vermeld als „Richter und Graugraf" te 
llelsen (graafschap rJentheim) 1532-61, tr. N. N. 
11 ij liet na : 

Ar (e)nd(t) 2) Crull, werd op Andreas Apostoli-a vond 
1575 gekozen tot een der raadslieden der Heilige kerk te 
Uelseu, ,,Gaugraf und Richter" te Uelsen 1579-91, f in 
1 591 (verbrand door de Spanjaarden), tr. J o h a n n a Huisken. 

Kinderen onder A. 

A. 1. Joh au Crull, tr. Neuenhaus Margriet Kr uil. 

Kind onder B. 

2. drietje Crull, begr. Zwolle (Miohaeiiskerk, graf 

335/336) na 30 Deo. 1641, tr. Zwolle 20 Maart 1590 

Hendrik Hendriksz. Campherbeek, geco m m . te u 

landdage van Overijssel wegens Zwolle 1614, f in 1635. 

Hij was wedr. van N. N. 

1) ln de oudere geueratien komt de naam in verschillende 
spellingen voor. Zonder eenigen twijfel is dit geslacht iden- 
tiek met het geslacht Kr uil. Deze genealogie dient als 

proeve" te worden beschouwd. Nasporingen worden in- 
gesteld. Aanvullingen en verbeteringen worden dringend 
verzocht. 

2) Ook wel Aruold. 244 CKU.LL. B. Joost Orull, woonde te Neuenhaus, f vóór 16 Öct. 11>27, 
ti'. Zwolle 10 Dec. 1626 Mar ie keu Autonisdr. van 
Br'aeckel. Zij hertr. 's-Gravenhage 30 Oct, 1627 He y m a n 
Huygeus, zu. van Hugo Jacobsz. 

Kinderen onder ... C. 

C. 1. Joan Hen rik Cr uil, burgerar. ran Zwolle 1657-93, 
gecomm. teu lauddage van Overijssel 1669-75, cameraar 
en hoofdschout van Zwolle 1674, gecomm. ter Staten- 
Geueraal 1675 93, f 24 Sept., begr. 's-Gravenhage (Nieuwe 
kerk 25 Sept. 1693, tr. 1° Elisabeth G reven, dr. van 
A 1 b e r t A r e n t s z. en Willemke G o e r d W i 1 1 e rn s dr . 
Gr éven; tr. 2° Mart ha Mee uw se n, f vóór 14 Aug. 
1674 *); tr. 3° Zwolle 15 Aug. 1674 Joan na van dei- 
Heul, geb. 17 Deo. 1627, f 's-Gra venhage 22 Nov. 1686, 
begr. Delft (Oude kerk), dr. van Abraham en Catha- 
r i n a van Neder veen en wed . van Joan Cotgeus; 
tr. 4° 28 Mei 1693 (ondertr. Zwolle 13 Mei) Anna van 
Romond, geb. Einden 13 Juli 1641, begr. Zwolle (Micha- 
ëliskerk) 8 Mei 1720, dr. van Die de rik en Pietergen 
S ch u i r m an. 

Kinderen onder D. 

2. Hilligje Orull, tr. Zwolle 22 Mei 1738 Al bert 
van Sons be eek, gemeensman van Zwolle 1636, bnrgemr. 
1659-88, sergeant-majoor (wachtmeester), zn. van Roelof 
en Grietje Peters (van Putten]. 

3, Herman n Orull, tr. 1° Mach te ld H endriks 
(0 ruil): tr. 2° Zwolle 15 Peb. 1684 Hillegont B r ui ui n p k, 
geb. Zwolle. 

Kinderen onder E. 

D. Uit het eerste Jtuivel ijk : 

1. Judith Elisabeth Cr ui 1, geb. Zwolle, aangenomen 
te Zwolle Paschen 1667, tr. Linge (Hannover) in 1(577 
Hendrik Flofmeyer, 3'. ü 1)., vorstelijk Miiustersch 
Krijgscommissaris. 

2*. Margriet Orull, geb. Zwolle in 1652, f na 1703, 
tr. 1° Sluis 27 Aug. 167* Ham hard Engels, griflier 
van Sluis, wedr. van Antüiiia Pareut; tr. 2° 9 Aug. 
# ) Op dezen datum doet hij erftuitiiig aan zijn bij haar 
verwekte kinderen. CRU LL. 245 1684 Mr. Isaak van de tx rae f , schepen vau \s-Herto- 
genbosch 1683, rentmr. dei* kerken, f in 1(59."). 

3. Maria Gr uil, geb. Zwolle, aangenomen te Zwolle 
Paschen 1666, tr. Zwolle 22 Nov. 1679 Prof. Mr. Jodocus 
van (ie sa el er, geb. X enen hans in 1643/4, richter en 
professor ( Arnoldinum) te Burg-Steinfurt, hoogleeraar te 
Harderwijk 1682 88, f Harderwijk 5 Sept. 1688, zn. van 
Jan en Aleit Lobman. 

4. Mr. Caspar Orull, geb. Zwolle, student te Groningen 
1680, te Harderwijk 1683, ontv. -generaal van liet Klein- 
Zegel der Generaliteit 1678, f vóór 1708, tr. Petronella 
Olant, geb. iu .1673, begr. \s-Gra venliage (St. Jacobskerk) 
31 Maart 1756, dr. van Joost en Oatliarina Thibout. 
Zij hertr. Mr. fr 1 lor is Raven, neer. van Rotterdam. 

5. Antliony Cru 11. 
Uit liet tweede huwelijk: 

6. Johannes Gr uil, ged. Zwolle 6 Nov. 1660. 

7. Geertruyt Cr u il, ged. Zwolle 10 Juli 1662, tr. l ü 
londertr Zwolle en 's- Hertogenbosch 4 Juli 1683) Mr. Johan 
Ch rist of fel S e i t z, geb. 's-Hertogenbosoh in 1660, 
schepen van 's-Hertogen bosch, griffier van Axel en 

, f 's- Hertogen boscli 17 Oct. 1702, begr. St. Janskerk *) ; 
tr. 2° Fort Isabella 29 Feb. 1712 Al bert us Dijekhoff, 
gel). Utrecht, luit. in het reg. Baron van Rechteren. 

8. Hendrina Cru 11, ged. Zwolle 11 Oct. 1(563, begr. 
Zwolle (Miohaëliskerk;) 14 Nov. 1712, tr. 1° Ootmarsum 
25 Juli 1686 Mi-. Herman van Béverforde, geb. Oot- 
marsum in 1663, burgemr. van Ootmarsum, zn. van H u g o 
en G e s i n a ter Wi n e k e 1 ; tr. 2° Ootmarsum 27 Dec. 
1696 Ar nol d Vosdingh, burgemr. van Ootmarsum, 
wedr. van Gesine Velt kamp. 

9. Mr. Antoni Cr uil, ged. Zwolle 7 Nov. 1665, student 
te Harderwijk 1686, burgemr, en schepen van 't Vrije 
rau Sluis 1690-1727, f Sluis in 1727, tr. Sluis 26 Sept. 
1699 Pr a n coi s e van den Bussche, geb. Sluis. Zij 
hertr. Aardenburg 17 .Maart 1729 Pierre Cape 11e, luit., 
wedr. van Francine Hongart. 

*) Het grafschrift op de zerk vermeldt ook den naam 
zijner eohtgeuoote, evenwel geen overlijdensdatum. 246 CKLLL. 10. Joost Cr uil, ged. Zwolle 20 Fel). 1667, burgeinr. 
van Felsen, f Felsen 3 Mei 1726, tr. omstreekt 1690 
N N., f L T elsen 16 Oct. 1731. 

Kinderen onder F. 

11. Mart ha Cru 11, ged. Zwolle 18 April 1669, tr. 
(ondertr. Zwolle 4 Oct., 's-Gravenhage 15 Oct 1690) Mr. 
Ör. Joan Am en de, geb. Bremen in 1660, adv. eu med. 
doctor, schepen en raad van 's- liertogenboseh, -f in 1715. 

12. Hans Peter Cr uil, ged. Zwolle 5 Nov. 1671. 

E. Uit het eer<te huwelijk: 

1. Haesien Cr uil, ged. Zwolle 215 Fel). 1673. 

2. Gr er rit Cr uil, ged. Zwolle 12 Nov. 1(576, i vóór 
10 Dec. 1689. 

Uit liet tweede huwelijk: 

3. Anna Cru 11, ged. Zwolle 9 Juli 1685, f vóór 2Sept. 1681'). 

4. Anna Cr uil, ged. Zwolle 2 Sept. 1686. 

5. Marrit ie Cru 11, ged. Zwolle 6 Mei 1688. 

6. Gerrit Cr uil, ged. Zwolle 8 Dec. 1689. 

7. Joost Cr uil, ged. Zwolle 22 Nov. 1691. 

8. Aleyda Cru 11, ged. Zwolle 28 Dec. 1692. 

9. Joanna Cr uil, ged. Zwolle 17 Mei 1694, f vóór 
22 Nov. 1695. 

10. Jolianna Cr uil, ged. Zwolle 22 Nov. 1695. 

11. Vincent Orull, ged. Zwolle 13 Dec 1696, f vóór 
14 Aug. 1698. 

12. Vincent Cr uil. ged. Zwolle 14 Aug. 1698, f voor 

22 Feb. 1700. 

13. Vincent Cr uil, ged. Zwolle 22 Feb. 1700. 

F. 1. Aleida Cr uil, f vóór 23 Ju ui 1715, tr. Felsen 
(ondertr. Ootmarsum 29 Jan. 1713) Ho rc hard K i p, /.n. 
van Ha rm ei Kip. Hij hertr. | ondertr. Ootmarsum 

23 Juni 1715) Henrica Schruncier. 

2. Jan Cru 11, f IJelseu 23 Oct. 1730, burgemr. van Felsen, 
tr. Felsen 28 Jan. 1 71 6 Janna Mulder, dr. van Garrit 
M ü 1 d e r. 

Kinderen ouder Gr. 

3. Ca t har i na Crüll, tr. Felsen 29 Jan. 1716 lierman n 
ten Brink, zn. van Jan ten Brink *). 

*) Burgemr. van Felsen. CKl'LL. 247 4. Adriaaia Cr uil, f Uelsen 12 April L792, tr. L : eïsen 
21 Dec. L720 Hillechien Raafkes. G\ 1. (> ar rit Cr uil, geb. 18 Juni. ged. Uelsen 29 Juui 
1719, burgemr. van (Jelsen, f [Jelsen 5 April 1797. tr. 
Lingen (Tlannover) 17 Oct. 1758 A n n a T h e o d o r a 
C ra me rus, dr, vau Hendrik en Kngele Nijhoff. 2. ff er ma n na Cr uil, gel). Uelsen in 1722, f Uelsen 
in 1724. 

3. Mag telt Cru 11, ged. Uelsen 3 Juli 1723, tr. Uelsen 
29 Sept. 1750 Willem L i p p i n o k ii o ƒ, geb. Uelsen, bur- 
gemr., wedr. van Janna ten BoBoli. 

4. Joost C ruil, geb. Uelsen in 1724, f 23 Maart 1787. 

5. Cathrina Cr uil, ged. Uelsen 14 Sept. 1728, tr. 
Uelsen in 1755 Willem Keiler, geb. Neuenhaus, zn. 
van J a n Keiler *). 

H. 1. Uen kind, ged. Uelsen 21 Nov. 1723. 

2. Hendrin a Cr uil, ged. Uelsen 8 Jan. 1730. 

I. 1. Jan Crull, geb. Uelsen 17 Oct. 1754, burgemr. van 
Uelsen, woonde nog te Uelsen in 1829, tr. in l776 Uenna 
Bremiui. f Uelsen 19 Dec. 1823. 

Kindertm onder . . . . , ... J. 

2. Ds. Hendrik Crull, gel). Uelsen 22 Juli 1757. 
pred. te Wiudesheim 1777, te Assen 1780, te Pieterburen 
(gein. Eeirrum) 1790, te llavelte 1809. emer. 1829, school- 
opziener in het 4e distr. van Drenthe, f Meppel 30 Dec 
1831, tr. Assen 13 Sept. 1781 Hol i na Hofstede, gei). 
Asseu 21 Oct. L759, f Meppel 8 April 1829, dr. van 
W o 1 1 e r Hendrik en M a r i a Cos. 

Kinderen onder K. 

3. (j-arret Jan Crull, ged. Uelsen 4 6 Juli 1760, garde- 
du-corps van den tërf-stadhouder 1784-89, achtereen vol- 
gens schout en ontv. te Hardenberg, Meemse en Crams- 
bergen, schout van Staphorst, Kouveen en Vhorst, griffier 
van het vredegerecht te Hardenberg, ontv. dir. bel. te 
Staphorst, t Staphorst 9 April 1850, tr. tiinmelenkamp " Kinderen* onder EL Kinderen onder I •' ) Burgemr. van Xeuerihaus 248 (Bentheim) 20 Dec. 1790 tlï 1 1 e g o u d a Ebbiuge, 
gel). 26 Sept., ged Vries 10 Oct. L 7 5 1 , f Staphorst 
2 Sept. 1827, di\ van Freerk en Ja co ba van Over- 
straten. 

4. Derk Engelberfc Crull, gel). Uelsen 22 Nov. 1703, 
f Uelsen 15 Juni 1767. 

J. 1. Garri.t Cr uil, ged. Uelsen 28 Dec. 1777, tr. 1° in 
1799 Marg a v e t h a S a r a M e y e r, geb. Hasselt (O. 
umstreeks 1775, f [Jelsen 16 Maart 1820; tr. 2° 1 Maart 
1S24 El isabet.li Hulsoher 

Kinderen onder L. 

2. Jolianna Elisabeth Or u 1 1, geb. Uelsen 27 Jan. 
1781, f Uelsen 10 Dec. 1829. 
K. 1. Anna Theodora Cr uil, ged. Assen 28 Juli 1782, 
f Ha vel te 5 Oct. 1812, tr. Pietérbüren (gein. Een rum) 
22 Nov. (of Aug.) 1806 Hendrik Wilde in au, geb; in 
1768, f Havelte 10 Juni 1813, zn. van Hubert en 
J a n n e t j e va n B 1 a nkers. 

2. Dr. Wol ter Hendrik C r u 11, ged. Assen 26 Sept. 
1784, med. doctor te Leens, f Ueens 1 Maart 1816, tr. 
(ondertr. Groningen 24 Juli 1814) Scheltina Anna Ida 
Geert ruyd (barones) van Broeckh uy sen, gel). \ r ooj-st, 
h. de Beele 12 Juli, ged. Voorst 21 Juli 1782, f Groningen 
28 Maart 18 45, dr. van Willem H armen, en filleonora 
S o p li i a Carolina (barones) van Hoe veil. 

Kind onder M. 

3. Maria Crull, ged. Assen 15 Maart 1 786, f Brurnmen. 
4 G er rit Crull, ged. Assen 25 Dec;. 1788, vertrok als 

luit. naar West-Indiö. 

5. Maria Jolianna Crull. geb. 8 Sept., ged. Pieter- 
b ure n (gem. tëenrum) 9 Sept. 179 1, f Meppel L6 Sept 1875, 
tr. Meppel 22 Aug. 1825 Dr litt.^hum. David Wet seis, 
geb. 8 April, ged, Arnhem 13 April 1786, rector der La- 
tijusehe school te .Meppel, f Meppel 29 J uni 1863, /. n. van 
Gradus en Ëlizabeth B erg ion. 

6. Anna Sara Clara Crull, geb. 24 Nov., ged. Pietér- 
büren ('genv. Eenruin) 30 Nov. 1794, f Meppel 8 Dec. 1881. 

7. Dr. I'etnis Hofstede Crull, gel). 19 Oct., ged. 
Pieterburen gein. Kenruni) 29 Oct. 1797, med. et arte KU LL. 249 ohstet et pliil. doctor, geneesheer te Meppel, lid van den 
geneesk. raad van Drenthe en Overijssel, schoolopziener, 
t Meppel 24 Jan. 1871, tr. Meppel 26 Mei 1824 Chris- 
tina Anna öarsten, o eü - 25 Juni, ged. Koogeveen 26 
Juni 1796, f Meppel 28 Jan. 1871, dr. van Mr. Gaspar 
h] v e r h a r d en Jeutieu Hou wiuk. 

Kinderen onder N. 

8. Alberdina Alida Luci na Cm 11, geb. 16 Oct., 
ged. Pieterburen (geni. ^enrum) 24 Oct. 1^02, t Meppel 
5 Juli 1882. 
L. l'lt hei t-efïte huwelijk: 

1. Fenua T heodo r a 0 r u 1 1, geb. Uelsen in 1800, 
f Uelsen in 1824. 

2. Hendrikus Johannes Crull, geb. Uelsen 6 Dee. 
1803, seer. van ttoogeveen, f llopgeveen 10 Nov. 1864, 
tr. Uooge veen 4 Mei 1831 Gesina Dorothëa Meve- 
ringh, gel). Beutheini 7 Nov. 1792, f Ifoogeveen 23 Aug. 
1871, tli*. van Hen d ricua Tlieodorus en Ir e s i na 
15 u r in a n. 

Kinderen onder O. 

3. Jan Gerardus Crull, geb. Uelsen 12 Mei 1807, 
f Dedems vaart (geni. Avereesfc) 31 Mei 1888, tr. llarden- 
berg 28 April 1835 Zwaantje S ie rink, geb. Harden - 
berg 30 Aug. 1811, f Dedemsvaart na 1888, dr. van Gerri t 
en YV i 1 h e 1 m i n a \V a r n d e r i n k 

Kinderen onder £ . . . . '■._>. ....... * . . . J?." ' 

4. Alida nas Abraham ('rul!, gel) Lelsen 22 Jan. 
1810, f na 1850. 

5. Jolïanna Klizabeth Crull, geb. Uelsen 19 Sept. 
1812, f Uelsen 10 Juli 183,"). 

6. Johannes Al bert us II i 1 1 e g O n d u s ('ruil, geb. 
Uelsen 19 Deo 1816, f in 1820. * 

M rUeouora Sophia Gom el ia Crull, geb. Leens 29 
Mei 1815, f Almelo 4 Juni 1882, tr. Groningan 2 Oct. 
1850 Jacob Kool, gel). Amsterdam 18 April 179(5. kap. 
luit. -ter-zee, insp. van het loodswezen in (Troningen 1827- 
55, f Groningen 1-1 Mei 1865. zn van Ju col) en J a co- 
lli i n ;i M a r i a Hos e h . 250 CKU-LL. 

N. 1. Hendrik Crull, geb. Meppel 23 Maart 1825. bur- 
gen» r. van Hei leu T vertrok uaar Z. -Afrika *). 

2. Ds. Caspar b) verhard Crull, geb. Meppel 30 Dec. 
1826, pred te Britsum 1859, te Sleen 1867, te Goedereede 
1874, te Thölen .1878, te Nuenen 1886, f Nuenen 11 Dec. 
1890, pi'. Nieuwer-Ainstel 28 Juli 1859 Cbarlotte W i 1- 
helmine L o ui s e B o 1 1 e r b r o d t, geb. Amsterdam 16 
Juli 1830, f Nijmegen 15 (Jet. 1903, dr. van Johannes 
H e a s e en W i 1 h e 1 m i n e Louise P o p p e 1 b a u m . 
Kinderen onder Q. 

3. Dr. Wol ter Hendrik Cru 11, geb. Meppel 22 Sept. 
1828, med., ohir. et arte obstet doctor te Meppel, f Meppel 
30 Maart 1864, tr. Groningen 8 Aug. 1860 Oathariua 
Annette Kuiper, geb. Groningen 10 Sept. 1831, f Nun- 
speet 19 Sept. 1909, dr. van Rente Klaases en Ja co ba 
B r o n s e in a. 

Kinderen ouder H. 

4. «Jan Cr uil, geb. Meppel 3 Aug 1830, apotheker te 
Meppel, f Arnhem 11 Aug. 1903, tr. 1° Schiedam 25 Juni 
1S62 Anna Cornelia Ree se, geb Schiedam 27 «Juni 
1834, f Meppel 14 Feb. 1864, dr. van Petrus en Sophia 
de Koningh; tr. 2° Meppel 17 Juli 1*68 Margaretha 
Cornelia Wetsels, geb. Meppel 3 Feb. 1833, f Arnhem 
13 Sept. 1907, dr. van Dr. Jan David en .Maria J o- 
banna Cr uil (vermeld ouder K. 5.) 

Kind ond j r . . . . . . . S. 

5. Rol in a Cr uil, gel). Meppel 28 Oct. 1832, f Meppel 
15 Mei 1853. 

6. Ge r rit Jan Hofstede Crull, geb. Meppel 13 Oct. 
1834, kol. der inf, gepens. 1893, ridder Ned. Leeuw, 
ï Nijmegen 4 Juni 1896, tr. Utrecht 30 Juli 1873 Char- 
lotte Marie Ohristine Dumont, geb. Utrecht 25 
Maait 1834, f Nijmegen 28 Juli 1902, dr. van Jean 
F r a n e o i s en G r a d a Berend ina Mulle r. 

7. Jentjen Crull, geb. Meppel 10 Oct. 1836, f Meppel 
27 Oct. 1859 

S. Johanna Ij v e r h a r d i n a Hofstede Crull, gel». 
Mêppel 23 Feb. 1839, f Groningen 6 Nor. 188(5. 

*) Het laatste bericht van hem bij de familie ingekomen CKULL. 251 O. Margaretha Cr e s i n a Cr li 11, geb. Hoogeveen 12 Nov. 

1831, f Hoogeveen 15 Feb. 1904. 
P. 1) \. M ar ga re t ha Sara O ril 11, geb. Hattein 1») Juli 

1836, tr. Hoogeveen Johannes ULterwrjk. 

2. G er rit Wilhelm Cr uil, geb. Hattein, tr. Dedeins- 
vaart Aaltje Kluud er. 

3. Johanna Eli sa be t h Cru 11, geb. Hattein in Juli 
18-10, tr. Dedems vaart Herin anus Leuters. 

4. Hendrikus Johannes Cr uil, geb. Matte m 11 Öet. 
1842, tr. Mart ha Bart els. 

5. Wilhelm ina Alida Cr uil, geb. Hattein 5 Jau. 
1845, tr. J. W. Boekhout V i n k e. (Dit echtpaar woonde 
in 1881 te Amsterdam). 

6. Al ei da Cr uil, geb. Hattem 17 Feb. 1847. 

7. Jan G era r dus Cr uil, gel). Hattem 23 Maart 1853, 
f in 1855. 

Q. 1. Petrus Cr uil, geb. Britsum 11 Oct. 1860, adm. 
eeuer suikerplantage, f Malang 11 Juni 1897. 

2. Wil hel mi na Louise Cr uil, geb. Britsum 18 Deo. 
18(31, leerares Kweekschool voor onderwijzeressen. [Nij- 
megen.] 

3. Christina A nna Crull, geb. Britsum 4 Jan. L8H3. 
[Nijmegen.] 

4. Joh a n Crull, geb. Britsum 23 Aug. L864, f Britsum 
30 Aug. 1864. 

5. J o ha n na Hes se Crull, geb. Sleen 25 Jan. 1871, 
f Sleen 29 Jan. 1871. 

R. 1. Mr. Petrus Hotste d e 2) Cr ul 1, gel). Meppel 
2 April 1862, adv. te Groningen, omgaand rechter iu 
Suriname 1891, ad v. -generaal van het Hof van Justitie te 
Suriname 1892, proo. -generaal 1904-16, lid raad van bestuur 
van Suriname 1904, onder- voorz. 190*7-16, gouverneur a. i. 

1) Aanvankelijk verkeerden wij in de meening, dat uit het 
huwelijk 0 r u 1 1 *S i e r i n k geene kinderen waren gesproten. 
De hier opgenomen opgaven betreffende dit takje bereikten 
ons te laat om ze door uasporingen te completeeren. 

2) Hij verkreeg bij Iv. B. van 12 Juni 1S79, u° 32, ver- 
gunning den naam Hofstede voor den zijne te voegen. UKULL — VAN ROMONDT. Charles Stork, geb. Middelsfcum 2 Juli 1885, lid der 
firma Bieze, Stork & Co. (T wijnfabriek) zn. van Hendrik 
Gas per en Anna Ëkker. [Hengelo, 0..] 

3. W" ö 1 te r a H e n d r i k a Hofstede C ruil, geb. 
Hengelo (0.) 30 Maart 1900. [ Doetinchem.] 

4 Aleida Johanna Hofstede Cr uil, gel). Hengelo 
(O.) 1 Mei 1902. 

VAN ROMONDT. 

d'Auinale van Romondt. 

Protestant. 

W a p e n v a u li o m o n d t : In rood een 
zilveren dwarsbalk, vergezeld van drie goud- 
geknopte en gepunte zilveren rozen. Helni- 
teeken : een roos van liet schild tussch&n 
een rood-zilveren vlucht. Dekkleeden : zilver 
en nood. 

Wapen d'Au m a le van II o ra o n d r : 

Gevierendeeld: 1. en IV. het Jtierboveti be- 
schreven wapen van Romondt; IJ. en 
UI. in zilver een roode rechterschuinbalk, beladen met drie 
gouden penningen (d'Au male). I lelmteekens : 1. een goud- 
geknopte en gepunte zilveren roos tusscJten een vlucht van rood 
en zilver; 2. een uitkomende zilveren adelaar, gekroond met een 
vvjfpaarlige kroon, getopt met een gouden wereldbol (d 'A u in a 1 e). 
Dekkleeden: zilver en rood. Wapenspreuk: Trinitati. 

Genealogie. 

I. Herman van llOmunde, f vermoedelijk vóór of' in 
1544, tr. (Irieta N. N„ die in 15Ï4 bepaalde, dat haar 
leengoed ,/t Holthuis of Linoksgoet" onder Angerlo, leen- 
roerig aan den huize Keppel, onder hare zes kinderen zou 
worden verdeeld. Dit echtpaar bezat een huis in de Lange 
ISisschopstraat te Deventer. 

Uit dit huwelijk: 

1. J oh a Ti, volgt II. 

2. (re r r i t, volgt Ilbis. 
254 VAN KO MONDT. 3. IE e 11 riek van R o'ra u 11 d e, f ongehuwd vóór 29 Sept. 
1609! 

4. Ohristina van Homunde, f vóór 4 Feb. 1605, tr. :,> ) 
Ds. C o e ii raad Vergerius van Gaster, pred . te Herford 
i VYestphalen) f vóór 7 April 1581. 

5. Elisabeth van Homunde, f vóór 4 Feb. 1605, tr. 
Deventer (Mariakerk) tussehen Sacramentsdag 1564 en 
Paschen 1565 Johaii Buser (Büyser) zn. van Klvert en 
Anna N. N. 

6. J e n n e k e n v a n H o ni u u d e, f vóór 16 Sept. 1 561, 
tr. N. N. 

II. Johan van Homunde, f vóór 16 Sept. 1561, tr. 
Deventer (Mariakerk) tussehen Paschen en St. Michaël 1558 
Hilleken Wyntgens, f voor 28 Mei 1574, dr. van 
Jasper en N a e 1 1 v a n li a i d. Zij hertr. Willem Berendtsz. 

III. Jan van Homunde, geb. Deventer, woonde in 1609 
te Emden, tr. (ondertr. Arnhem 25 Feb. 1582) Elisabeth 
Vermaeth, geb. Arnhem, f na 6 Jau. 1596, dr. van Evert 
en D ebora ten N ij e n h u i s . 

IlbiS. G er rit van Homunde, f tussehen 23 Nov. 1575 
en 6 April 1581, tr. Deventer (Mariakerk) tussehen Paschen 
1561 en Christus'geboorte 1562 A e 1 1 g e n .A r e n s d r. 

Uit dit huwelijk: 

1. Ar ent, volgt III. 

2. Hermaunus van Homunde, ged. Deventer (Maria- 
kerk) 27 Mei 1572, t vermoedelijk jong. 

3. Jan, volgt Illbis. 

III. Aren t van Homunde, muntmeester van Zwolle 
1593, f vóór 19 Oct. 1629, tr. (ondertr. Zwolle in Oct. 
1596) Maria Buis sonnet (Buyssenuet), fvóór21Aug. 
1620, dr. van An dries en Menriske'n van Er p. 

Uit dit huwelijk: 

1. Elisabeth van Homunde, tr. (ondertr. Zwolle 23 
April 1615) Jonker Hei nier van 11 a es feit, heer van Lut- 
kenhove, burgemr. van Zwolle, gecoinm. ten landdage ran 
Overijssel 1622, raad ter admiraliteit 1630, kap. der inf. 
1638, f als commandeur van de schans over Hees 10 Mei 
1654, zn. van Jonker (roossen en Catharina Eu nek e. 

*) Zij wordt met haar echtgenoot vermeld 10 Mei 1564. TAN KOM ON DT. 255 2. Algond-a van Romunde, t.26 Oot. 1659, tr. Zwolle 
8 A pril 1621 Jonker J o a n nes y a n K ij s w ij e k, vendrig, 
t op nog jeugdigen leeftijd, zn. van Jonker Her toch en 
Margaretha Knoppert. 

3. Anna van Romunde, tr. Zwolle -1 .Mei 1628 Jonker 
T h o m as van d e r L a w i c k , burgemr. van Zwolle, 
ontv. van Salland 1618 — 60, ge co mm. ten landdage van 
Overijssel 1642, t 28 .Juli 1660, zn. van Jonker Arend en 
Anna Knoppert. 

4 . C a t li a i' i n a van Ho m u n d e. 

5. Margaretha v a n 11 o m uude. 

6. Andries van Romunde, cornet 1), tr. Vollenhoven 
20 Dec. 1629 Anna Sara Bartlioloraeusdr. van Eek, 
geb. omstreeks 1602. 

Kind: 

Maria E 1 i s a h e t h van II o rn u u d e, tr. C a r e 1 Dider ik 
von Veh 1 en, heer van Jamei, vóór 22 Juni 1678. 
IIXbis. Jan van Romunde, ged. Deventer (Mariakerk) 
6 Dec. 1574, eerst grafelijk muntmeester van O.-Eriesland te 
Eraden, daarna te Zwolle tot 13 Sept. 1646, f 8 Jan. 1649, 
tr. 1° Deventer (St. Lebuiuuskerk) 23 Aug. 1603 Margaretha 
Vos, ged. Deventer (0. L. Vrouwekerk) 14 Feb. 1577, dr. 
van Dirk en Griete Jan Heringsdr. ; tr - . 2° Einden 
3 Aug. 1617 Wijnne Wijntgens, f in Juni 1654, dr. van 
Hend r ik en B a r t a van R e i d t en wed . van J a ques 
Ö t a l p e r t van der Wiel e . 
Uit het eerste huwelijk: 

1. (r er rit van liomunde, muntmeester te bomden 1623, 
lid van het stadsbestn ui- 1639, f Emdeu 20 Dec. 1642, tr. 
1° Ca t har in a Joostdr. van S trijp 1); tr. 2° Emden 
in Dec. 1637 2) Ebbe Pe wen, geb. 6 April 1606, f Einden 
in 1675. * 
Kinderen uit liet eerste huwelijk: 

a. Margaretha van Romunde, f vóór L2 (Jet. 1676. 
h. Luerëtia van Romunde, f vóór 12 Feb. 1663. 

ï) Wordt als zoodanig vermeld in de Zwolsehe trans- 
portboekeu 1(532 en 34. 

2) Dit echtpaar testeert 12 Oct. 1635. 256 VAN ROMONin. v. Jan van 11 om linde, f vermoedelijk jong. 
Kind uit het tweede huwelijk: 

d. Anna van Komunde, t 21 jaar oud, begr. met 
liaar moeder te Einden (Groote kerk;. 

2. D.ied er ik, volgt IV. 

3. Arent van K o m u n d e, muntmeester te Zwolle 1646-71, 
f omstreeks in Deo. 1671, tr. Zwolle 2 Sept. 1638 Aeltyen 
Schuir man, dr. van Te ter en Annigjen Albertsdr. 

Kinderen : 

a. G er rit van Komunde, geb. omstreeks 1639, munt- 
meester van Amsterdam 1672-73, van Zwolle 1674-83, 
f ongehuwd Zwolle in 1684. 

b. Jan va n 11 o m u n d e , ged. Zwolle 3 Sept. 1640, 
f vóór 1649. 

c. Mar gr e te van li o m u n d e, ged. Zwolle 25 Jan. 1642, 
f vóór 1652. 

d. Peter van Komunde, ged. Zwolle 12 Jan. 1644, 
f vóór 1652. 

e. Anna van Kom u n d e, ged. Zwolle 15 Jan. 1645, 
t vóór 1652. 

f. Anna Margareta van Komunde, ged. Zwolle 
4 April 1647, f na 1652. 

g. Jan van Komunde, ged. Zwolle 13 Maait 1649, 
f vóór 1652. 

h. Petr onella van Komunde, ged. Zwolle 11 Mei 
1651, f 27 of 28Nov.. begr. Zwolle (Michaëlikerk) 3 Dec. 
1707, tr. Zwolle 11 Fel». 1682 Comelis van Keppel 
Fox, luit. kwartiermr. (Keg. Kol. markies de Thouars) 12 
Dec. 1675, muntmeester te Zwolle 1684-92 1), burgemr. 
van Zwolle, f vóór 21 Maart 1705, zn. van Warner en 
Flisabeth van Bersée. 

i. Janna C a t a r i n a v a n K o m u n d e. ged . Z wolle 27 
Juli 1656, f na 8 Maart 1723, tr. Zwolle 20 Oct. 1675 
Mr. Jo hannes van Oud, geb. Amsterdam, secr. van 
Diemen 1714-28, zn. van Sieuwert en Flsje Joost en. 

4. Altjen van Komunde, f vóór 30 Sept. 1648, tr. 
1° Fmiden 16 Jan. 1625 Peter Joostens van S trijp; 
tr. 2° Jan Entens, luit. -kol. i. h. reg. kol. van den Brande 
1647 (tot hulp der W. I. 0.) f in Brazilië vóór 9 Nov. 1649. 
diederik;van romunde 

f1652 
PIETERGEN SCHUIRMAN 
(echtgenoote van D. VAN ROMUNDE) 
1- 16 5 1 VAN ROMONDT. 257 5. Agnes van Rom uude, #eb. in 1612, f vermoedelijk 
Amsterdam tegen het einde van 1673, tr. Kou veen 2 Feh. 
1668 Alert vau Brandenburg, van Staphorst. 

Uit het tweede Jtwwelijk : 

6. Anna Maria van llomunde, f jong. 

7. Grietje van llomunde, f jong. 

IV. Die der ik van llomunde, muntmeester 1) van 
Emden 1634-48, van W. -hYieslaud te lonkhuizen 1649-52, f 16 
Juli, begr. Enkhuizen (Wëstërkerk) 22 Juli 1652 2), tr. Zwolle 
12 Feb. 1633 Pi eter tg en Schuirman, f 20 Nov., begr. 
Enkhuizen (Westerkerk) -27 Nov. 1651*3), dr. van Peter en 
Annigjen Al b er ts dr. 

Uit dit huwelijk: 

1. Margar e t ha van liomuude, geb. 5 Jan . ged. Zwolle 
7 Jan 1634, tr. Zwolle 6 jan. 1661 Derck ten Velde, 
ged. Zwolle 11 Aug. 1635, rentmr van Windesheim 1661-78, 
f in 1678. 

2. Gr er rit, volgt V. (Enkhuizer tak.) Zie bh. 260. 

3. A n n a van K o m o n d , geb. Emden 12 Dec. 1636, 
t Emden 12 Jan. 1637. 

4. Jan van Jlomond, geb. Emden 4 Maart 1633, f Emden 
22 Sept. 1641. 

5. Peter van li o m o u d , geb. Emden 18 Deo. 1639, 
f Emden 12 Sept. 16 '1. 

6. Anna van Rornond, geb. Emden 13 Juni 1641, begr. 
begr. Zwolle (Michaëlikerk) 8 Mei 1720, tr. 28 Mei 1693 
(ondertr. Zwolle 13 Mei 1693) J o an Hendrik Crul 1, 
burgemr. van Zwolle 1657-93, geeomm. ten landdage van 
Overijssel 1669-75, eameraar en hoofdschout van Zwolle 1674, 
gecomm. ter Staten-Geueraal 1675-93, f 2 1 Sept., begr. 's-Gra- 
venhage (Nieuwe kerk) 26 Sept. 1693, zn. van Joost en 
Ma riek en Antonisdr. vau B rae'ckel en wedr. van i D 
E 1 i s a b e t h A 1 b e r t s d r . C i r e v e n , 2° Martha Mee uwseu, 
3° J o a ii n a va n d e r 11 eul. 

1) Zijn muntmeestersteeken was een vijf bladerige bloem 
ook de andere muntmeesters uit het geslaeht v. R. liadden 
een soortgelijk figuur tot teek en. 

2) Op de grafzerk staat abusievelijk 1653. 

3) Op de grafzerk staat abusievelijk 1652. 

17 258 VAN K O MO NUT. 7. Jan uoZ<^ Vbis. i Utrechtsche tak) Zie blz.- 266. 

8. Vina C a t h a r i u a van Kom oud, geb. Kmdeu 20 
Maart 1644, f 14 April, begr. Zwolle ( Bethlehem kerk ) 20 
April 1725, tv. Zwolle 31 Ooi. 1685 Meyiiert .lellen, ged. 
Zwolle 16 Nov. 1652, kapitein 1695, f vermoedelijk 14 Aug 
1699, zn. van Jan en Ag nee Schuirman. 

9. Alegonda van Koraoud, geb. Bmden 25 Juli 1645, 
t timden 28 Juli 1645. 

10. Peter van Hom oud, geb. 9 Nov., ged. Zwolle 14 
Xov. 1647, f 1 Mei 1668. 

11. Di ede rik van Kom oud, geb. 21 Jan., ged. Zwolle 
24 Jan. 1649, muntmeester van Overijssel te Zwolle 1669, 
te Kampen 1675-1705, schepen van Kampen 1683-1702, 
later burgemr., gecomm. ten landdage van Overijssel wegens 
Kampen 1698, geoomm. ter admiraliteit 1699, f 18 Juni, 
begr. Kampen (Bovenkerk) 23 Juni 1702, tr. Amsterdam 
21 Dec. 1674 G eertru id a Forckenbeek, geb. Amster- 
dam in 1649, f Deventer 31 Oct. 17.14, begr. Kampen i Bo- 
ven kerk) 6 Nov. 1714, dr. van Erasmus en Swaentje 
W e s s e 1 s . 

Kinderen : 

a. Petrouella van Komond, geb. 1 Jan., ged. 
Kampen 2 Jan. 1676 ( O. S.), f Kampen 10 Aug. 1676, 
begr. Bovenkerk. 

h, Petrouella van Romoud, ged. Kampen 3 Aug. 
1677 (O. S.j, f Kampen 21 Nov. 1677, begr. Bovenkerk. 

c. Erasmus van li om oud, geb. 9 Dec , ged. Kampen 
11 Dec 1678 (O. S.}, f Kampen 7 Dec. 1680 (O. S), begr. 
Bo venkerk. 

d. Keue dochter, geb. Kampen 1 Dec. 1679 (O. S.), f een 
uur na de geboorte. 4 

e. Theodora Petrouella van Kom oud, geb. 26 
Oct, ged. Kampen 27 Oct 1681, f 2 April, begr. Kampen 
6 April 1689 (O. B.) 

ƒ. II eu drica v a n Kom o u d, geb. Kampen 18 Maart 
1682, f Kampen 16 Juni 1683, begr. Bovenkerk. 

7. Diderik van Ito mond, geb. 25 .Juli, ged. Kampen 
30 Juli 168-1 S.), muntmeester van Overijssel te Zwolle VAN K O MONDT. 259 1705-1710, f 29 Maart, begr. Kampen (Bovenkerk) 4 April 
1715. Ongehuwd. 

h. Erasmus Forokenbeec k v a n U o m uud, geb. 12 
Feb., ged. Kampen 23 Fel». 1686, f Kampen 29 Maart 1686. 

i. Henrica van Komond,. geb. 25 Mei, ged. Kampen 
25 Mei 1687, f Kampen 21 Juli 1687, begr. Bovenkerk. 

j. Erasmus van Itomoud, geb. 11 Feb., ged. Kampen 
16 Feb. 1690, muntmeester van Overijssel, lid der ge- 
zworen gemeente te Kampen 1720, burgeinr. 1726- 4'<>, ea- 
meraar 1728, gecomm. ten landdage van Overijssel wegens 
Kampen 1731, gecomm. ter admiraliteit op de Maas 1730, 
ter admiraliteit van Amsterdam 173 5, f Kampen 9 April 
17-19, tr. Genemuiden 8 Aug. 1719 Maria B la u hu lk, 
ged. Enkhuizen 9 Sept. 1691, dr. van Wouter G er- 
brand sz, en Jacoba Gerritsdr. van Ho mond. Dit 
huwelijk was kinderloos. 

12. Aernout van llo mond, geb. 5 Sept., ged. Enk- 
huizen 8 Sept. 1650, soldaat 1671, werd in 1673 krrjgsge- 
rangen door de Eranschen te Grave, later koopman te Am- 
sterdam, begr. Amsterdam (Nieuwe kerk) 25 Oct. 1697, tr. 
(ondertr. Amsterdam 27 Deo. 1681) Apolonia Codde, gel). 
Amsterdam in 1658, fin 1726, dr. van Jan en Hillegonda 
Jeroensdr. Mooy. 

Kinderen : 

a. Diderik Jan van Romond, ged. Amsterdam (Oude 
kerk) 8 Nov. 1682, muntmeester te Enkhuizen 170-1-09, 
schepen 1703, comm. Kleine Zaken 1706, vertrok naar 
Amsterdam, tr. Amsterdam 15 Juni 1706 Oatharina 
Elisabeth Muysken, ged. Amsterdam (Luth. kerk) 4 
Dec. 1675, dr. van Jan Hendrik en Oatharin a v a n 
E y ck 

Kind: Catarina Regina van llom*Ond, geb. 15 April 
1712, tr. Amsterdam 15 Aug. 1730 Joan Muysken, 
geb. 22 Jan , ged. Leiden 25 Jan. 1705, f vóór 1775, 
zn. van Joan en Cl ara Geertruyd (van) Leng er- 
ken. Hij hertr. (ondertr. Amsterdam 2 Oct. 1738) Ca- 
tharina Christina Christoflers. 
h. Oor nel ia Piet ro nel la van Ho mond, ged. Am- 
sterdam (Zuiderkerk) 11 Dec. 1686 tr. Amsterdam 20 Feb. 260 VAN ItO ilONDT. 1707 Mr. Elerm anus v a li Soest, geb. Amsterdam in 
1683, zn. van Herman u s van Soest. 

Enkhuizer tak. [Zie bh. 257). 

V. Oer rit van li o mond, geb. Km den 26 April 1635* 
muntmeester van West-Friesland te Enkhuizen 1652-55, te 
Medeublik 1655 61, te Hoorn 1661-70, te Enkbuizen 1670-80, 
comm. Bank van Kleine Zaken te Enkhuizen 1673-79, schepen 
1681, 87, 89. 94, raad 1683-96, f 6 Jan., begr. Enk huizen 
(Westerkerk) 16 Jan. 1696, tr. Enkhuizen 2 Nov. 1655 
Meyntien Schrobop, ged. Mnkhuizen 16 Mei 1638, f 12 
Sept., begr. Enkhuizen (Westerkerk) 19 Sept. 1707, dr. van 
Jacol) J a n sz . en Verdu (re r r i 1 8 dr. v 11 o e c k .) 

Uit dit huwelijk : 

1. Mr. Uidrik van H om oud, oomin. Bank van Kleine 
Zaken te Enkhuizen 1686, f ongehuwd, begr. Enkhuizen 
(Westerkerk) 2 Fel). 1688. 

2. Petroneila van llomond, f 2 Deo., begr. Enkhuizen 
(Westerkerk) 7 Deo. 1739, tr. Enkhuizen 1 Jan. 1686 l)s. 
Gerardus Buy ter, ged. Nieuw veen 17 Juni 1663, pred. 
te Westwolde lb'85, te üungerdam 1687, te Enkhuizen 1697, 
f 11 Dee., begr. Enkhuizen (Westerkerk) 17 Dec. 1708, zn. 
van Ds . 0 O r n e lis en C a t h a r i n a T a m m e. 

3. Jacoba van li om ond, moeder van het Ziek- of' 
gasthuis te Enkhui /en 1715-17, f 5 Maart, begr. Enkhuizen 
(Westerkerk) 11 Maart 1737, tr. 1° Enkhuizen 12 Nov. 1690 
Wouter Blaeuhulk, ged. Enkhuizen 19 Juli 1691, schepen 
te Enkhuizen 1691, voogd van het Pro venhuis 1698-1709, 
f 2 Nov., begr. Enkhuizen (Westerkerk) 11 Nov. 1709, zu. 
van G e r b r a ut en Sus a n n a Jacobs dr. Blaeu; tr. 
2° Enkhuizen 14 Jan. 1714 Ds. Jo hannes van Eiken, 
geb. 29 Nov. 1680, pred. te Oosthuizen 1706, te Enkhuizen 
1712, emer. 1762, f 11 Maart, begr. Enkhuizen (Westerkerk) 
18 Maart 1762, zn. van Hendrik van Eiken Hij hertr. 
Amsterdam (ondertr. Enkhuizen 9 Nov. 1737) Susan na 
Vermeulen. 

4. Oatarina van Eomöiid, ged. Hoorn 15 Juli 1666, 
moeder van liet Oude- Arme-weeshuis te Enkhuizen 1716, 17, VAN RÜ MONDT. 261 begr. Enkhuizen (Westerkerk) 15 Mei 1742 *), tr. Enkhuizen 
17 April 1695 Lucas Timmerman, schepen van Enkhuizen 
1699, 1700, 02, burgemr 1716, 17, f 2 Mei 1719, begr. Enk- 
huizen (Westerkerk). 

5. 1' ie ter van Ito mond, ged. Luk huizen 4 Mei 1672, 
muntmeester van West- Friesland te Hoorn 1695 1701, te 
Enkhuizen 1701-04, schepen te Hoorn 1697, begr. Hoorn 28 
Nov. 1707, tr. Hoorn 7 Aug. 1695 Oor nel ia Crap, ged. 
Hoorn 17 April 1667, f 9 Aug., begr. Hoorn (Gr. kerk) 15 
Aug. 1735, dr. van Mr. Willem C 1 a e s z. en He ster 
Abraham sdr, < eising. Zij hertr. Hoorn 5 Mei 1715 
Claes Hui ter, chirurgijn. 

Kinderen : 

a. Ge r rit van Kom oud, ged. Hoorn 26 Juli 1696, 
t ongehuwd Hoorn 23 Nov. 1727. 

b. Willem van Komond, ged. Hoorn 27 Mei 169N, 
t Hoorn *J3 Nov. 1707. 

6. Ver du Ag nes van Komond, ged. Enkhuizen 6 Sept. 
1673, moeder van het Oude-mannen en vrouwenhuis te Enk- 
huizen 1717, begr. Enkhuizen (Westerkerk) 4 Juli 1735, tr. 
1° Enkhuizen 18 Aug. 1693 Mr. Johan Buyskes, ged. 
Enkhuizen 18 Sept. 1668, muntmeester te Enkhuizen, begr. 
Knkhuizen (Westerkerk) 16 Nov. 1694, zn. van G e r r i t 
Pietersz. en Jantje Jansdr. Weide; tr. 2° Enk huizen 
11 Oct. 1699 Lucas Westwoude, & ea - Enkhuizen 20 Nov. 
1672, thesaurier van Enkhuizen, heemraad van Dregterland 
1723, f 24Feb., begr. Enkhuizen (Westerkerk) 4 Maart 1744, 
zn. van Volkert Lucasz. en Margarita Öimonsdr. 
D o m k e. 

7. Johan, volgt VI. 

8. Alida van Komond, ged. Enkhuizen 27 Sept. 1682, 
begr. Enkhuizen (Westerkerk) 30 Nov. 1682. 

VI. Johan van Komond, ged. Enkhuizen 6 Mei 1676, 
comm. I-Jank van Kleine Zaken te lonkhuizen 1700, voogd 
van het Ziek- of gasthuis 1711-16, luit. der schutterij 1713- 
16, schepen 171 ., begr. Enkhuizen (Westerkerk) 27 Juli 

# ) N. li. Haar grafzerk vermeldt als overlijdensdatum 15 
Juni 17 12. 262 VAN KO MONDT. 171 6, tr. Enkhuizen 25 Nov. 17U3 Aafje Pan, ged. Enk- 
huizen 1 Oct. 1(577, f 30 April, begr. Enkhuizen (Wester- 
kerk) 6 Mei 1722, dr. van G er rit Jan 8 z, en Sijtje 
D i r k s dr. 1) o p. 
Uit dit huwelijk : 

1. G er rit, volgt VII. 

2. Sijtje van Romond, geb. 11 Mei, ged. Enkliuizen 
13 xMei 1707, f 1 Deo., begr. Beverwijk 6 Deo. 1775, tr. 
Enkliuizen 6 April 1732 Mr. Gerard Pan, ged. Enkliuizen 
20 Maart 1709, schepen van Enkhuizen 1733, voogd Ziek- of 
gasthuis 1734-80, weesmr. 1747-80, f 13 Feb., begr. Enk- 
huizen (Westerkerk) 19 Eeb. 1780, zn. van Jan Gerritsz. 
en Petronella Ever hards dr. Teerkooper, 

4. Meynoutje van li om oud, geb. 4 Sept, ged. Enk- 
liuizen 5 Sept. 1708, f 5 April, begr. Enkliuizen (Westerkerk) 
11 April 1781, tr. Enkhuizen 15 Mei 1735 Pi et er Seineyns, 
ged. Enkhuizeu 21 Mei 1706, schepen 17.., f 9 Nov., begr. 
Enkhuizen (Westerkerk) 16 Nov. 1742, zu. van Dirk Simonsz. 
en Catarina Br o u w e r. 

5. Petronella van Romond, ged. Enkliuizen 17 April 
1711, f jong. 

6. Der k, volgt Vllbis. 

7. Ja cob van Ho mond, ged. Enkhuizen 25 Maart 1714, 
wijnkooper, schepen 1739, 42, 49, 52, 55, 65, f 23 Juni, 
begr. Eukhuizen (Westerkerk) 28 Juni 1780, tr. Enkhuizen 
22 Juni 1738 Maria Vos, geb. 1 Maart, ged. Enkliuizen 
2 Maart 1718, f 23 Juni, begr. Enkhuizen (Westerkerk) 29 
Juni 1745, dr. van J a c o b u s en C o r n e 1 i a L a ra b erts d r. 
B a c k e r. 

Kinderen : 

a. E v a Joanna van itomond, ged. Enkhuizen 17 
Aug. 1739, f 30 April, begr. Enkliuizen ( Westerkerk i 6 
Mei 1816, tr. Enkhuizen 21 Oct. 1770 Ds. Johannes van 
Binne vest, o e ^- Eukhuizen 1 Mei 1733, pred. te Zwam- 
raerdain 1757, te Enkhuizen 1765, f 30 Juni, begr. Enk- 
huizen ( Westerkerk) 5 Juli 1813, zn. van Ds. Herman 
en O a t a r i n a S e ru e y n s 

b. Een zoon, gel), en f Enkhui/.en 13 Nov. 1741. 

c. Doodgeboren r.oon, Enkhuizen 27 Nov. 1742. VAN RO. MONDT. VII. G er rit van Hom oud, geb. 21 Aug. ged. Euk- 
huizen 22 Aug. 1704, vroedschap 1739, burgemr. 1740-49, 
dijkgraaf vau Drechterlaud 1746, f 9 Juui, begr. Eukhuizen 
(Westerkerk) 13 Juui 1776, tr. 1° Enkhuizen 20 Juli 1732 
Johauna Margareta Ver bruggen geb. 26 Feb., ged. 
Enkhuizen 28 Eeb. 1710, f 23 Aug., begr. Enkhuizen (Wester- 
kerk i 28 Aug. 1734, dr. vau Pieter Jansz. en Maria 
Arendsdr. Brouwer; tr. 2° Eukliuizen 18 Mei 1738 
Eva Haak, geb. 21 Jan., ged Enkhuizen 22 Jan. 1716, 
f 17 Jan., begr. Enkhuizen (Westerkerk) 24 Jan. 1753, dr. 
van P i e t e r Pi e tere z. en Glaasje Wille m s d r . S c h u y te. 
m a k e r. 

Uit het eerste hu wei ijk: 

1. Aefjeu vau Romoud, geb. 21 April, ged. Eukliuizen 

24 April 1733, f 21 Oct., begr. Eukliuizen (Westerkerk) 

25 Oct. 1734. 

Uit liet tweede huwelijk: 

2. 01 aas je van Romoud, ged. Enkhuizen 7 April 1743, 
f 12 Nov., begr. Eukhuizen (Westerkerk) 17 Nov. 1763, tr. 
Enkhuizen 20 Juui 1762 Mr. Dirk Elias vau Loos en, 
ged. Enkhuizen 17 Jan. 1738, burgemr. 17 . . . , bewind- 
hebber der W.I.G., begr. Kukhuizen (Westerkerk) 3 Feb. 
1812, zn. vau Pieter Jansz. en C om el ia Adamsdr. 
Kortleven. Hij hertr. Enk huizen 7 Deo. 1766 Mevnoutje 
Pan. 

3. Jan Diedrik van Romoud, ged. Eukhuizen 23 Dec. 
1738, f jong. 

4 Jan, volgt VIII. 

5. Pieter (Haak) van lip mond, geb, 2 Mei, ged. Enk- 
huizen 4 Mei 1749, begr. Eukhuizen (Westerkerk) 20 Aug. 1754. 

6. El ia Eva van Romoud, geb. 28 Dec, ged. Enkhuizen 
29 Dec. 1752, f 1 Juli, begr. Eukhuizen (Westerkerk) 7 Juli 
1806, tr. Enkhuizen 2 Dec. 1773 Francois Adriaan 
Duyvensz, geb. 26 Dec, ged. Eukhuizen 27 Dec 1750, 
f Enkhuizen 5 Feb. 1822, zn. van Co melis Franco ia 
en 1 m m a g o n d a van der Hart. 

VIII. Mr. Jan van Romoud, geb. 16 Aug., ged. Enk- 
huizen 21 Aug. 1746, schepen 1768, ontv. der convoyen 
en Hoenten 1768-1809, vroedschap 1776, burgemr. 1780, 84, 264 VAN UOMONDT. dijkgraaf van Drechterland, f 11 Maart, begr. Amsterdam 
(Óude kerk) 15 Maart 1809, tr. Dordreoht° 1 Aug. 1768 
Catarina Semeyus, geb. Dordrecht 13 Juli 1746. f 18 
Sept., begr. Enkhuizen (Westerkerk) 23 Sept. 1803, dr. van 
Ds. Arend Dirksz. Brouwer Semeyns en Maria 
Pr a n s dr. v a u Stralen. 
Uit dit huwelijk : 

1. Eva Clasina van Homoud, gel). 27 April, geil. 
Enkhuizeu 4 Mei 1769, f Oegstgeest, h. Klein Endegeest 
22 Oet. 1841, tr. Enkhuizen 9 Peb. 1794 Arnold Adriaan 
Buyskès, geb. 21 Jan., ged. Enk huizen 1 Feb, 1771, 
schout-bij-nacht 1810, vice-pres. Raad van Indië 1808, baron 
van het Koninkrijk Holland 1 Juli 1810, commissaris-generaal 
over Ned.-lndië 181419, vice-admiraal 1827, commandeur 
der orde van de Unie en van die der Kéunie, commandeur 
M. W". O , ridder Nederl. Leeuw, f Loosduinen, h. Valkeu- 
boscli 23 Jan. 1838, zn. van Mr. Pi et er en Arnoldina 
A dr i a na J o r d aas, 

2. Are n d D i d r i k va n Homoud, geb. 4 Xu v., ged . 
Enkhizen 9 Nov. 1770, begr. Enkhuizen (Westerkerk) 5 Feb. 
1780. 

3. El ia Meina van Ho mond, geb. 7 Aug., ged. lonk- 
huizen 9 Aug. 1772, f Enk huizen 14 Jan. 1845, tr. lonk- 
huizen 26 Maart 1820 Ds. leuricua van Herwerden, 
geb. Amsterdam 14 Jan. 1770, pred. te Jutphaas 1793, te 
Enkhuizen 1803, f Enkhuizen 11 Juni 1823, zn. van 
C 1 a u d i u s H enricus en Geertrui A g n e t a Co m m e 1 i n 
en wedr. van Dieuwtje llondius. 

4. Maria Catharina van Ho mond, geb. 11 Maart, 
ged. Enk huizen 13 Maart 1774, f ongehuwd Enkhuizen 
8 Maart 1837. 

5. Johanna Petronella van Homoud, geb. 18 .lan., 
ged Enkhuizen 21 Jan. 1776, t ongehuwd, Enk huizen 
8 Juni 1827. 

6. G er rit Piet er van Ho mond, ged. Enkhuizen 
20 Sept. 1778, begr. Enk huizen 20 Sept. 1780. 

7. Aren di na Diederika van Ho mond. geb. 19 Oct., 
ged. Enkhuizen 23 Oct 1782, f ongehuwd, lonkhuizen 15 
April 1848. VAN KOMONDT. 265 Vllbis. Derk van Li b mond, geb. 1 .Juni, ged Enk. 
huizen 3 Juni 1712, schepen 1741, f 10 Xov., begr. Enk. 
huizen (Zuiderkerk) 17 Nov. 1785, tr. Vollenhoven in Sept. 
17-46 (ondertr. Bulthuizen 3 Sepfc.) Aaltje van Smirnen, 
geb. Vollenhoven 25 Deo. 1717, begr. Eakhuizen( Zuiderkerk) 
2 J)ec. 1780, dr. van T e u u i s van Smirnen. 

Vit dit huwcli/jlï : 

1. Jan, volgt VIII. 

2. Grérrit van Roniönd, geb. 28 Oct , ged. Enkhuizen 
30 Oct 1748, f ongehuwd. 

3. A af jen van Romond, geb. 25 Aug., ged. Eukliuizen 
29 Aug. 1751, f 20 April, begr. Enkhuizen (Zuiderkerk) 
25 April 1754. 

4. Jacob van Kom oud, ged. Enkhuizen 18 Juli 1753, 
f 10 Mei, begr. Enkhuizen (Zuiderkerk) 19 Mei 1754. 

5 Aafje van Hom oud, geb. 4 Maart, ged. Eukliuizen 

5 Maart 1755, f 30 Maart, begr Enkhuizen (Zuiderkerk) 

6 April 1782, tr. Enkhuizen 10 Juli 1774 Cornelis Tonner 
b o e y e r, ged. Enkhuizen 1 Oct. 1751, boekhouder van 
'e Landsmagazijnen van het E. M. College ter Adm. van 
W. -Friesland en het Noorderkwartier 1782, t Kampen 
19 Feb. 1815, zn. van Jacobus en Dieuwtje Jonkera. 

6. Jacob van ltomoud, geb. 4 Feb., ged. Enkhuizen 
6 Feb. 1757, f jong. 

7. Dirk van Bomou d, geb. 10 Jan, ged. Enkhuizen 
12 Jan. 1759, begr. Enkhuizen ( Zuiderkerk) 13 Oct. 1760. 

VIII. Jan van Ito mond, geb. 7 Jan., ged. Enkhuizen 
8 Jan. 1747, schepen 1768, 71, 72, 75, vroedschap 1776, bur, 
gemr. 1780, 85, 90, voogd van het Aalmoezeniers- en Nieuwe 
Armen-Weeshuis 1787-1810, raad 1807-15, voogd van het 
Vereenigd Wees- en Armhuis 1810-23, f Enkhuizen 12 Dec. 
1823, tr. 1°. Enkhuizen 26 Jan. 1772 Trijntje La n gedij k, 
begr. Eukhuizen (Westerkerk) 30 Sept. 1803, dr. van Willem 
Eau ge dijk en wed. van N. N.; tr. 2° Enkhuizen 13 Mei 
1804 Bregje Bot jager, geb. 1 Mei, ged. Enkhuizen 4 
Mei 1764, f 12 Mei, begr. Eukliuizen i Westerkerk) 16 Mei 
1809, dr. van Sim on en Trijntje Stant en wed. van 
Ij o ii reus S c li u y t. 

Vit het eerste huwelijk: 

1. Aaltje van 11 om ond, ged. Enkli ui/en 15 Mei 1772, 266 VAN RO MONDT, f 28 Nov., begr. Enkhuizen (Westerkerk) 3 Deo. 1805, tr. 
Enkhuizen 26 Mei 1793 Keelde de Ringh, f Enkhuizen 
in Dec. 1822, zn. van Johan Bingh. Hij hertr. Doortje 
C 1 a a s d r . Ossekooper. 

2. Dirk van li o mond, ged. Enkhuizen 21 Nov. 1773, 
begr. Enkhuizen 1 Dec. 1773. 

3. Aafje van Ho mond, ged. Enkhuizen 1 Sept. 1776, 
tr. Enkhuizen 23 Aug. 1801 Haart Knoll, ged. Enkhuizen 
16 April 1775, kuiper te Amsterdam, zn. van Pi e ter 
Baartsz. en Meynoutje Boot. Hij hertr. Amsterdam 
2 Aug. 1826 Gardiena de Buy ter. 

l.'it liet tweede huwelijk: 

4». Br eg je (Botjager) van LI o mond, ged. Enkhuizen 
2 Juli 1805, f Hoorn 28 Nov. 1856, tr. Hendriku s 
Johannes Koning, gel). Hoorn 27 Juli 1804, banketbak ker, 
f Hoorn 3 Aug. ]839, zn. van Aart en Kaatje Lutter- 
ve 1 d. 

Utrechtsehe tak {Zie bh. 258). 

Vbis. Jan van Bomond(t), geb. Emden 30 Aug. 1642, 
muntmeester te Utrecht 1679-1709, f Utrecht 20 Feb. 
1710, begr. Jacobikerk, tr. Amsterdam (Nieuwe kerk) 
8 Nov. 1672 Maria (van) Out, ged. Amsterdam (Nieuwe 
kerk) 4 Feb. 1649, f Utrecht 26 Juli 1722, begr. Jacobikerk, 
d r. van S i e v e r t «J a n s z . en E 1 s j e J oosten. 

Uit dit huwelijk : 

1. Mr. Co melis van Bo mondt, geb. 13 Aug., ged. 
Amsterdam (Nieuwe kerk) 16 Aug. 1673, f Utrecht 4 Sept. 
1708, begr. Jacobikerk, tr. Utrecht (Domkerk) 23 Juni 1696 
Els a bé van D in ter, ged. Utrecht (Jacobikerk) 21 Nov. 
1667, f 27 April, begr. Utrecht (Buurkerk) 6 Mei 1743, dr. 
van Jan en Johanna van Driel* 

Kinderen : 

a. Johanna M a r i a van li o m o n d t , ged. Utrecht 
(Jacobikerk) 31 ()ct. 1697, f jong *). 

b. Ja o omina Aletta van Bo mondt, tweelingzuster 
met voorgaande, f jong *). 

*) Een dezer tweelingzusters f 6 Juni, begr. Utrecht 
(Buurkerk) 12 Juni 1699, de andere f 11 Oct., begr. Utrecht 
! Rum-kerk) 17 ( >ct 1701. 
JAN VAN ROMONDT 
164 2 17 10 MARIA VAN OUT 

(echtgenoote van J. VAN ROM O N DT) 
1 649 1 722 va:s ro mondt. c. Diderik Jan van Ko mondt, ged. Utrecht (Jacobi- 
kerk) 18 April I7ü0, f 22 Oct., begr. Utrecht (Buurkerk) 
1 Nov 1706. 

cl. Jacoba Hendrina van Ho mondt, yeti. Utrecht 
(Jacobikerk) 9 Juni 1702, f Amerongeu 19 April 1758, 
tr. Utrecht 18 Öet 1728 Fre de rik van den Koiiert, 
lieer van Darfchuizen, ged. Amerongen 2 Aug. 1(596, dros- 
saard van de llooge en \^ rij e heerlijkheden Zuylesteyn, 
Leersurn, Henswoude, (rinkel en tëmmiekhuyzen, f Utrecht 

15 Feb. 1760, begr. Leersurn, zn. van b v red e.ric en 
M a r i a 13 r i ji c k h u i s. 

e. C o r u e 1 i a v a n 11 o m o n d t , ged. Utrecht (^Jacobi- 
kerk) 1 Feb. 1705, f 10 Nov , begr. Utrecht (Buurkerk) 

16 Nov 1705. 

ƒ. Theo do ra P e t r o u e 1 1 a van Ho mondt, geb. 21 
Juni, ged. Utrecht (Jacobikerk) 2;J Juni 1706, f 10 Oet., 
begr. Utrecht (Jacobikerk) 20 Oet. 1794, tr Utrecht 
(Jacobikerk) 27 Aug. 1730 Mr. Nieolaas Kien, gel» 7 
April, ged Utrecht (Buurkerk) 10 April 1701, raad van 
Utrecht 1727, bnrgemr., gecomm. ter huantie van de staten 
van Utrecht 1758, heemraad van den Lekdijk-bo venda nis, 
drossaard van de heerlijkheid Vreeswijk, outv. van den 
XXe en X Le penning, thesaurier der stad Utrecht, f 29 
Oct., begr. Utrecht (Jacobikerk) 10 Nov. 1777, zn. van 
N i c o 1 a a s en A n n a v a n Z ij 1 1. 

;/. Johanna Maria van Homoud, ged Utrecht (Ja- 
cobikerk) 27 Mei 1708, f Utrecht in Mei 1708. 

2. Ui ed r i k, volgt VI. 

3. Flselina van Ho mondt, geb. 8 Uec, ged. Amster- 
dam (Oude kerk) 10 Dec 1677, f Zijpe (St Maartensbrug) 
h. Jagerhibt 4 Oct. 1761. 

4. Peteruella van Kom o n fit, geb. 17 Fel)., ged. 
Utr .cht (Jacobikerk) 19 Feb. 1680, f Utrecht 6 Ang. 1766, 
begr. (Jacobikerk), tr. Utrecht (Domkerk) 31 Jan. 1708 Mr. 
G er a r d Vreeland, ged. Batavia 2 Mei 1680, adv voor 
het hof' van Utrecht, regent Aalmoezenierskamer te Utrecht 
172»*, zn. van O er rit en Aletta de Bitter 

5. Alida van Hoinóndt. geb. 21 Juli, ged. Utrecht (Ja- 
cobikerk) 23 Juli 1682. j Alkmaar 2 Mei, begr. Zijpe (St. 268 VAN RDMONDT. Maartensbrug) 4 Mei 1756, tr. Utrecht (Domkerk) 2 Feb. 
1728 Otto van Hijs wijk, ged. Alkmaar (Kern. kerk) 2 Jan. 
1680, schepen van Alkmaar 1715, 18, 19, hoofdingeland van 
de Zijpe, f Z i j p e 24 OoG. 1757, zn. van Pi eter en Hes ter 
G o u 1 a r t s. 

6. Si bert us, volgt VIbis. 

VI. Dieder ik van Romoudt, geb. 21 Mei, ged. Am- 
sterdam (Nieuwe kerk) 24 Mei 1676, kanunnik ten Dom 1699, 
kameraar ten Dom 1723-35, hoogheemraad van lleycop 1723- 
27, f Utrecht 3 Dec. 1737, begr. Domkerk, tr Enkhuizen 16 
i\ov. 1711 Èlisabeth Waterman, ged. Enk huizen 3 Juli 
1693, f Utrecht 22 Nov. 1737, begr. Domkerk, dr. van tam- 
bertus en Oatharina Hlauhulk. 

Uit dit huwelijk : 

1. Mr. Johan Lam bertus van Komondt, ged. Enk huizen 
18 Nov. 1711, kanunnik ten Dom 23 Nov. 1733, kameraar 
van het Kapittel van den Dom 1735-55, heemraad van de 
Vechter- en Oudbroekerwetering 1743, secr. van het gerecht 
te Utrecht 1751-83, ontv -noodhulp van het Bartholonieus- 
gasthuis 1760, van het riarbara-gasthuis 1770, begr. Utrecht 
8 Dec. 1783, tr. de Zijpe (St. Maartensbrug) Joh a n n a 
Maria Vreeland, ged. Utrecht ( Domkerk ) 14 Nov 1 7 14, 
dr. van Mr. (J e r a r d en P e t r ö n e 1 1 a v a n K o m o n d t. 

Kinderen : 

a Èlisabeth P e t r o n e 1 1 a van Ko mond t, gel). 3 
Juli, ged. Utrecht (Janskerk) 7 Juli 174S, f 26 Oct., begr. 
Utrecht (Domkerk) 4 Nov. 1748 

b. Gerard P ie ter van Ro mondt, geb. 27 Juni, ged. 
Utrecht (Domkerk) 1 Juli 1750, f Utrecht 24 Juli 1750, 
begr. Domkerk. 

2. A 1 a r da C o r n el i a v a u 11 o m o u d t , ged. Utrecht 
(Domkerk) 15 Dec. 1713, + Utrecht* 24 April 1779, begr. 
Buurkerk, tr Utrecht (Domkerk) 29 Oct. 1736 J o h a n van 
li o mondt, vermeld onder VII bh. 271. 

3. Mr (fe r ar d Q e r b r a n d v a n li o m o n d t, geb. 10 Sept., 
ged. Utrecht (Domkerk) 11 Sept. 1715, kaaunnik ten Dom 
14 Sept. 1737, heemraad van Bijleveld eu den Meerndijk 1748, 
heemraad van den Lekdijk-boveudaras 1753, f Utrecht 28 
Aug. 1752, begr. Domkerk, tr. Utrecht (Domkerk) 26 April DIEDRIK VAN ROMONDT 

1 676-1 737 ELISABETH WATERMAN 
(echtgenoote van D. VAN ROMONDT) 
1 693-1 737 VAN KOMONDT, 269 1751 J o b i li ci Adriana Boiten, dr. vau Mi*. Jacob eu 
Alida Meyn. Zij hertr. Utrecht (Jacobikerk) 20 Maart 1759 
Gosewijn Willem Hendrik La rob er, lieer van K ee- 
nenburg. 

4. Catrina Elisabeth vau Romondt, geb. 2 Nuv., 
ged. Utrecht (Domkerk) 3 Nov. 1717, f 28 Maart 1771, begr. 
Utrecht (Jacobikerk) 8 April 1771, tr. Utrecht (Domkerk) 25 
Oct. 1745 Mr. Willem Nicabius Kien, gel>. 6 Nov. 1702, 
kanunnik en kameraar van St. Pieter, hoogheemraad vau 
van den Lekdij k-boveudams, f 29 April, begr. Utrecht 5 Mei 
1783, zii. van N i c o 1 a a s en A n n a v a n Z ij 1 1 . 

5. Susan na G e e r t r u i d van Romondt, geb. 21 April, 
ged. Utrecht ^Domkerk) 23 April 1721, f ongehuwd, Utrecht 
21 Dec. 1744, begr. Domkerk. 

6. Die der ik, volgt VII. 

7. Maria Joh au na van Romondt, geb. 29 Aug., ged. 
Utrecht (Domkerk) 30 Aug. 1724, f Arnhem 28 Juni 1792, 
tr. Utrecht (Domkerk) 22 Maart 1745 Evert Post, ged. 
Rotterdam 13 Juli 1719, raad te Utrecht 1756-68, schepen 
1758-60, stads- kameraar 1767-68, drossaard te Amerongeu, 
■f Amerongeu 31 Juli 1787, zn. van Evert en Maria van 
der Landen. 

8. Lambertina Petronella van Romondt,, gel). 10 
April, ged. Utrecht (Domkerk) 14 April 1726, f ongehuwd, 
Utrecht 24 Jan. 1745, begr. Domkerk. 

9. Clasina Ja co ba van Romondt, geb. 9 Jan., ged. 
Utrecht (Domkerk) 14 Jan. 1729, f Haarlem, begr. Zalt- 
Bommel 2 April 1789, tr. Utrecht (Domkerk) 26 Maart 1754 
Mr. Ar noldus Essenius, geb. 22 Maart, ged. Zalt-Bomnïel 
23 Maart 1728, schepen van den gerichte van Zuyliohem 
1749, rentrur. der Geestelij ke Goederen te Zalt-Bommel 1752, 
2e secr. en na zijn vaders dood, «eer. vau curatoren der 
Academie te Harderwijk 1751-77, raad en burgemr. van Zalt- 
Bomtuel, ontv. der convoyeu en licenteu te Zalt-Bommel 
1756-77, lid gedep. staten des Quartiers van Nijmegen tot 
1775, raad des Il.ertogdonis Gelre en der Graafschap Zutfeii 
1777-81, land-gericht: en dijkschrij ver des Ambts Nederbetu we, 
f Tiel 11 Mei, begr. Zalt-Bommel 17 Mei 1784, zn. van Ds. 
S a m u el en Petronella Elisabeth G o r i s . 270 VAN 110 MONDT. VII. Ds. Dieder ik v;iu Hu mondt, geb. 4 Peb , ged. 
Utrecht (Domkerk) 5 Feb. 1723, verkrijgt 27 Maart 1730 de 
vicarie Beatte Mariae in de kerk te Neerlangbroek, pred. te 
Vreeland 1746-64, f Utrecht 26 Nov 1764, begr. Domkerk, 
tr. LJtrecht (Janskerk) 20 Juni 1746 Johanna Bar bar a 
van Schoonhoven, ged. Utrecht (Domkerk) 10 Oct. 1725, 
f na 1780, dr. van Mr. Ysaak en Gom el ia Margreta 
K 1 o p p e u b o r g h. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jsaac Ooi* nel is van Ho mondt, geb. 17 Maart, ged. 
Vreeland 19 Maart 1747, f ongehuwd, Amsterdam 20 Maart, 
begr. Utrecht (Domkerk) 29 Maart 1773. 

2. Died erica Elisabeth van Komondt, geb. 24 Juli, 
ged. Vreeland 27 Juli 1749, f ongehuAvd, 17 Maart, begr. 
Utrecht (Domkerk) 25 Maart 1811. 

3. Johan Sibertus, volgt VIII. 

4. Oornelia Johanna van Komondt, geb. 1 1 Oct., 
ged. Vreeland 17 Oct. 1756, begr. Vreeland 25 Aug. 1758. 

5. Johanna D e b c r a van Romondt, geb. 13 April, 
ged. Vreeland 19 April 1761, f Haarlem 13 Mei 1842, tr. 
Ede in Sept. 1782 Ds. Jan van der Zandt, ged. Amers- 
foort 1 Feb. 1757, pred. te Abbenbroek 1782, te Apeldoorn 
1783, te Haarlem 1788, emer. 1839, f Haarlem 11 Nov. 
1839, zu. van Ja co bus en Geert ruyd Moesbergh. 

VIII Johan Sibertus van Ho mondt, ged. Vreeland 
10 Dec. 1752, makelaar te Amsterdam 1786, f Amsterdam, 
begr. Utrecht ( Domkerk) 23 Juni 1797, tr. Amsterdam (Nieuwe 
kerk) 9 April 1780 Lu mi na te Her kei, ged. Amsterdam 
(Oude kerk) 14 Aug. 1750, f 1 Peb., begr. 's-Oraveland 5 
Feb. 1798, dr. van Eg bert us en W Hl e mi na van Brink. 

Uit dit huwelijk: 

Died er ik Johan nes, rolyt IX, aan 'i hoofd ven den 
West-Indischen tak, zie bh. 274. 

VIbis. Sibertus van Romondt, geb. 13 Mei, ged. 
Utrecht (Jacobikerk) 15 Mei 1684, muntmeester te Utrecht 
1710-32, regent van het Barbera- en Laurenti us-gasthuis 
t713, van het St. A nthonie-gasthuis en het Elisabeth-gasthuis, 
f Utrecht 3 Maart 1732. begr. Buurkerk, tr. 1° Utrecht (St. 
Authonie-gasthuis) 25 Nov. 1710 Alarda Oornelia van VAN KU MONDT. 271 Bron k hors t, ged. Utrecht (Buurkerk) 1 April 1689, f Utrecht 
18 Sept 1718, begr. Buurkerk, dr. van Mr. Adriaan en 
Aletta Plu o 3 van Am stel; tr 2° Utrecht (Jauskerk) 
5 Deo. 1719 Margar etha Christiua van Muyden, ged. 
Utrecht (Jacobikerk) 29 Maart 1688, f 17 Mei, begr. Utrecht 
i Jauskerk) 27 Mei 1754, dr. van Mr. Rudolphus Antho- 
nius en Bar b era Tan ne man. Zij hertr. Utrecht (Catlui- 
rinakerk) 23 Nov. 1732 Mi*. Isaac Ferdinaud *■) Godin. 
Uit het eerste huwelijk: 

1. Johan, volgt VII 

2. Adriana Aletta van Ro mondt, geb. 5 Feb., ged. 
Utrecht (Domkerk) 7 Feb. 1716, f 18 üec, begr. Utrecht 
(Buurkerk) 30 Dec. 1765, tr. Utrecht (Jauskerk) 9 Oct. 1742 
Dr. Justus van den Bosch. 

VII. Johan van Römondt, geb. 9 Juli, ged. Utrecht 
(Domkerk) 11 Juli 1714. muntmeester te Utrecht 1734-38, 
f 15 Juli, begr. Utrecht (Buurkerk) 26 Juli 1790, tr. Utrecht 
(Domkerk) 29 Oct 1736 Alarda Oornelia van Eomondt, 
ged. Utrecht (Domkerk) 15 Dec. 1713, f 24 April 1779, 
begr-. Utrecht Buurkerk 3 Mei 1779, dr. van Diederik en 
R 1 i s a b e t h Waterman. 

Uit dit huwelijk: 

1. Adriaau, volgt VIII. 

2. Flizabeth Adriana van Roraondt, gel). 17 Maart, 
ged. Utrecht (Buurkerk) 20 Maart 1740, f 17 Jan., begr. 
Utrecht (Buurkerk) 25 Jan. 1745 

3. Feue dochter, geb. en f 14 Aug., begr. Utrecht (Buur- 
kerk) 21 Aug. 1741. 

4. Olasina Co en el ia van Ho mondt, geb. 6 Oct., ged. 
Utrecht (Buurkerk) 7 O^t. 1742, f ongehuwd, Utrecht 
9 Feb. 1824. 

5. Eene dochter, gel) Utrecht ï*6 Mei 1744, f Utrecht 
27 Mei 1744. 

6. Fene dochter, geb. Utrecht 26 Aug. 1745, f 26 Aug., 
begr. Utrecht (Buurkerk) 30 Aug. 1745. 

7. Feue dochter, geb. Utrecht 26 Aug. 1746, f 28 Aug., 
begr. Utrecht (Buurkerk ) 5 Sept. 1746. 

*) H ij werd gedoopt als Isaac F v e r h a r d Godin. 272 VAN K O MONDT. 8. Mr. Sibertus Christiaaii van Homondt, gel). 
6 Mei, ged. Utrecht (Domkerk) 9 Mei 1753, ord. raad bij 
het Hof van Justitie te Utrecht 1791, raadsheer in het Hoog 
Gerechtshof te 's-Gravenhage, f 's-Gravenhage 17 Jan. 1838, 
tr. 's-Gravenhage (Walekerk) 19 Oct. 1802 Geertruida 
Josina Walbeeck, geb. Hougly (Bengalen) 11 Maait 1750, 
f 's-Gra venhage 16 Nov. 1829, dr. van V i e t e r en Antonia 
van der Sluis en wed. van Herman F re de rik Richard 
Lijnslager. 

VIII. Mr. Adriaan van Ho mondt, geb. 21 Mei, ged. 
Utrecht (Janskerk) 25 Mei 1738, vroedschap te Utrecht 
1765-95, regent van liet Kinder-ambachtshuis en der Fundatie 
van Henswoude, f Utrecht 29 Maart 1818, tr. 1° Utrecht 
(Domkerk) 28 Oct. 1766 C 1 a u d i n a Cons tantia S w e 1 1 e n - 
greb el, geb. Kaap-de-Goede Hoop 29 Juni 1739, f23 Sept., 
begr. Utrecht (Buurkerk) 5 Oct. 1767, dr. van Hendrik en 
Hele na Wilhelm in a ten Da mme; tr. 2° Dordrecht 
24 April 17(59 Maria Buck, ged. Dordrecht 2 Mei 1736, 
f 15 Sept., begr. Utrecht (Buurkerk) 25 Sept. 1797, dr. van 
Otto en Maria Sixti; tr. 3° Utrecht ( Janskerk) 25 Maart 
1806 Co mei ia Suoeok. gel). 11 Sept, ged. Gorinohem 
11 Sept. 1746, f Utrecht 10 Mei 1813, dr. van Mr. H ui bert 
en Anna van Kruyskerke n en wed. van M i c li i e 1 
A n t o n y v au A s c h va n W ij e k . 

Uit het eerste hwwelijk : 

1. Mr. Johan Co r nel is van Ho mondt, geb. 2 Sept., ged. 
Utrecht (Domkerk) 9 Sept. 1767, f Amsterdam 5 Dec. 1826, 
tr. Hendrika Johan na Schouten, ged. Utrecht (Jacobi- 
kerk) 13 ÏPeb. 1780, f Wageuingen 9 Jan. 1833, dr. van 
Hendrik en Ja co ba Schijf. 

Kind : 

Cons tantia Claudina Adriana van Ho mondt, 
gel). Utrecht 22 Maart 1816, f ongehuwd, Utrecht 5 Feb. 
1837. 

Uit het tweede huwelijk: 
2 Otto, volyt IX. 

IX. Mr. Otto van Ho mond t, geb. 3 Aug., ged. Utrecht 
(Domkerk) 8 Aug. 1770, kanunnik van St. Pieter, hoog- 
heemraad van het Waterschap van üijlèveld e».i den Meern- VAK ROMPNET. 273 dijk, lid van den raad van l'trecht, lid geclep. staten van 
Utrecht, ridder der Kon. Orde van de Unie en van die der 
Reünie, f Utrecht 22 Mei 1837, tr. Utrecht (Janskerk) 
29 Mei 1791 Helena Margareta van Dielen, geb. 14 
Maart, ged,. Utrecht (Ëngelsche kerk) 20 Maart 1774, f Utrecht 
23 Jan. 1841, dr. van Mr. Willem Jan Baptist en Anna 
Ap o 1 1 o n i a Decker 
Uit dit huwelijk: 

X. dhr. Willem Jan Adriaan van li o m o d d t, heer van 
Nijenrude 1849-51, geb. 29 Oet., ged. Utrecht (Domkerk) 
4 Xov. 1798, rijksontv. dir. belr. te Zeist, hoogheemraad van 
het waterschap van Bijievèld en den Meerndijk 1845, ver- 
heven in den Neder!, adel bij K B van 21 Aug. 1838, no. 83, 
lid der ridderschap van Utrecht, f Zeist, h. Schoonoord 
22 Juli 1856, tr. Zeist 23 Aug. 1820 Anne Caroline 
G eo rg et t e M a g n a v a n 11 a n g e s t 1 >arones d ' V v o y, 
geb. 1(5 Maart, ged. 's-Gra venhage ( YValekerk) 19 Maart 
1797, f Zeist 3 Jan. 1876, dr. van baron Co melis Fr e der ik 
en S u s a n n a C o m e 1 i a F r e d e r i k a (gravin ) d ' A u m a 1 e, 
markiezin d ' H a utco u r t. 

Uit dit huwelijk: 

1 . 11 elena M a r g ar e t h a M aria van K o rn o n d t, geb. 
Utrecht 25 Mei 1821, f Zeist 29 Juni 1828. 

2. Jhr. Mr. Otto d' Au male v a jj Romondt, geb. Zeist 
12 Juli 1822, verkreeg bij- K.B. van 28 Mei 1837 vergunning 
den naam d' Au male voor den zijne te voegen, lid der 
ridderschap van Utrecht, lid gemeenteraad van Utrecht, 
hoogheemraad van den Uekdijk-bo vendams enz., f ongehuwd, 
Zeist 10 Jan. 1883. 

3. Jkvr. Sus au n a Comelia F r e d e r i k a van 
Ho mondt, geb. Zeist 10 .Mei 1825, f Zeist 4 Jan. 1899, 
tr. Zeist 12 Mei 1854 *) Mr. Willem Phoenix Vis, geb. 
Middelburg 12 Dec. 1818, lid gedep. staten van Zeeland, 
f Zeist 28 April 1879, zn. van Co melis en Peronne 
Constance Boddaert. 

*) Hun zoon Mr. Willem Go r n e li 8 Constant Vis 
verkreeg bij K. B. van 31 Dec. 1894, h° 66, vergunning den 
naam van llomondt voor den zijne te voegen. 274 VAN R0M0NDT. 4. Jkvr. \V ilh el ra i u a A li n a van Romoudt, geb. 
Zeist 20 Mei 1827, f 24 Peb. 1892, tr. Zeist 3 Nov. 1854 
Mr. Matthieu Emanuël Claude Bij le veld, heer van 
Serooskerke, geb. Middelburg 9 Peb. 1824, + Zeist 18 Nov. 
1911, zn. van Mr. Jean Franco is en Jkvr. Adriana 
Maria Ver sluys. 

West-Indische tak. (Zie bh. 270). 

IX. D i e d e r i k Johannes van R o ra o n d t, ged. 
Amsterdam (Oude kerk) 16 Peb. 1781, gezaghebber van het 
eiland St. Martin 1820-40, commandant en opperhoofd (ad 
interim) der eilanden St. Martin en Saba 1820, pres. raad 
van politie der kolonie St. Martin o.a. 1824, gouverneur 
(ad interim) der kolonie St. Eustatius 1821, ridder Xederl. 
Leeuw, f St. Martin 19 April 1849, tr. St. Martin 19 Mei 
1804 Ann Hassell, geb. St. Martin 4 Juli 1784, + St. 
Martin 15 Juui 1845, dr. van John en Susann Wester- 
band. 

bit * it huwelijk: 

1. Johannes Willem, volgt X. 

2. Dieder ik Christiaan, volgt Xbis. 

3. George lllidge, volgt Xter. 

4. Luinina Maria van Ho mondt, geb. St. Martin, 
f St. Martin, jong. 

5. Susann Ëliaabeth lllidge van Ho mondt, geb. 
St. Martin in 1812, f Niles (Michigan V. St. v. N, A.) in 
1844, tr. 1° St. Martin 7 Juli 1831 (door echtscheiding ont- 
bonden) Willem Hendrik Hink, geb. Tiel 26 Juli 1756, 
gouverneur van St. Martin, f St. Martin 16 Sept. 1848, zn. 
van Eg bert en Alida Maria Hacker en wedr. van 
He ster S al om ons; tr. 2° Sr, Martin 20 Sept. 1834 
Dr. Philogène Philip pe Maillard, geb. St. Croix 14 
Juni 1806, f St. Martin 31 Aug. 1886, zn. van Thomas 
W i 1 1 i a m s o n en C h a r 1 o 1 1 e D e s m o n t s . 

6. Willem Hendrik van Ho m oudt, geb. St. Martin 
3 April 1817, verdronken te Katwijk, omstreeks 1828, begr 
Haarlem. 

7. Charles Roelof, volgt Xquater. 

8. August Alexauder volgt Xquinquies. VAN ROMONDT. 275 X. Johaiiiies Willem van Ko mondt, geb. St. Martin 
7 Aug. 1805, gezaghebber van St. Martin 1840-49, ridder 
Nederl. Leeuw, f St. Martin 12 Juni 1849, tr. St. Martin 
7 Oct. 1826 Judith Rink' Tielenius Kruythoff, geb. 
St. Martin 11 Juni 1808, f St. Martin 16 Maart 1878, 
dr. van A d o 1 p h Tielenius Kruythoff en Sar ah 
G um.be s. 

Uit dit li u iv e lijk: 

1. Sarah Maria van Ro mondt, geb. St. Martin 8 Sept. 
1827, f St. Martin 20 Sept. 1899, tr. St. Martin 21 Nov. 1849 
Jhr. A ntho U Re in hard Al bert Marie Olifford Koc'q 
van B reugel, geb. den Helder 26 Nov. 1824, kapt. -luit. - 
ter-zee, f Amsterdam 8 Nov. 1873, zu. van Jhr. Jacques 
F a b r i e e Herman en Wilhelmina F r a n c o i s e A m e 1 i e 
Louise de Flavard de VVolff. 

2. Willem Hendrik Rink, volgt XI. 

3. Jan A do lp hu a, volgt Xlbis. 

4. Philogène Dieder ik Kruythoff van Romondt, 
geb. St Martin 13 Mei 1833, f ongehuwd, St. Martin 26 
Aug. 1911. 

5. Anna Paulowna van Romondt, geb. St. Martin 
16 Juli 1835, tr. St. Martin 22 Jan. 1857 John Louis George 
Illidge van Romondt, vermeld onder Xlbis, blz. 280. 

6. Thomas Charles van Romondt, geb. St. Martin 
9 Ang. 1837, f ongehuwd, St. Martin 18 Oct. 1864. 

7. S u s a n n Elisabeth van Romondt, geb. St. Martin 
21 Oct. 1839, tr. St. Martin 22 Jan. 1857 Willem Peter 
Laportere van Romondt, vermeld onder XI, blz. 280. 

8. Ever har dus Alexander, volgt Xlter. 

9. Vincent Hogers, volgt Xlquater. 

10. Judith Constance Mathilda van Romondt, 
geb. St. Martin 26 Juni 1846, f St. Martin 3 April 1855. 

11. Juliette Isabel Antoinette van Romondt, 
geb. St. Martin 25 Aug 1847 ? f St. Kitts 9 Aug. 1918, tr. 
St. Martin 23 Sept. 1874 Dieder ik Johannes van Ro- 
mondt, vermeld onder XI, blz. 286. 

XI. Willem Hendrik Rink van Romondt, geb. St. 
Martin 18 Mei 1829, f St. Martin 1 Oct. 1897, tr. St. Martin 
11 Maart 1852 Anne Walton Dalr^rmple, geb. Barbados VAN RO. MONDT. 11 Aug. L825, f St. Martin 23 blaart LS97, dr. van Üamp- 

bell James en Kosina 

Uit dit huwelijk : 

1. Har riet AT ar ia van K om o n d t, geb. St. Martin ;> 
Fel). 1853, f St. Kitts 17 Oet. 1891), tr. St. Martin 2:5 Sept. 
1874 Louis Hoekstra l J ereival, geb. St. Martin 29 Deo. 
1852, zn. van Abraham en 0 a t hé r i u e Mar ie Da vis. 
[North Brookfield, Mass, Ver. St. v. X. A. 

2 Joh u William Campbell, volgt XII 

3. (Ma re nee H a m i 1 1 o n Dalrymplé van R o m o n d t, 
geb. St Martin 16 Jan. 1857 "St . Martin 

4. 0 h a r 1 e s K v e r t V i n c e u t v a n 11 o in o n cl t , f^eb, 
St. Martin 2I> Dec. 1858, f ougehuw.d, St. Martin 1 Sept. 
1889. 

5. G erard Sinclair A d o 1 p li u s 7 a n Ko mondt, gei). 
St. Martin 21 Sept. 1860, f ongehuwd, Barbados 7 Mei 1885. 

b*. Kiohard Randolph Hink van Ro mondt, gel). St. 
Martin 23 Juli 1862, f ongehuwd, St. Martin 22 Dec. 1887. 

7. I f e n r y Adolphua K r i.i y t h o f i' v a u R o m o ji d t , 
geb. St. Martin 27 Feb. 1864. J Y . St. v. .\. A.J 

8. Juanita Oarlota Mar ion van Ito mondt, geb. St. 
Martin 28 Aug. 1866, tr St, Martin 19 Dec. 1895 Vincent 
Oswald van Kom oud t, vermeld onder blz. 281. 

XII Jolin William Campbell van K o m o u d t, geb. 
St. Martin 6 Jan. 1855, tr. Curayao Ui mi; re van Ko mondt, 
geb. St. Martin, dr. van Diederik Christiaan en Olé- 
m eiu;e Klis e H e d w i g e d e M c r y d ' A r c y . [ North Brook- 
field, Masa., Ver. St. v. X.-A ] 

Uit dit huwelijk: 

1. Da-re y van Romoudt. 

2. II a r o 1 d v a n Ho m o n d t. 

Xlbis. J a n A d o 1 p li u s v a n II bVi o n d t, gel). St. Martin 
19 Aug. 1831, f St. Martin 13 Dec. 1897, tr. St. Thomas 
27 Sept 187,* Alice Ëliza Sm o t h erg ill, geb. St. Thomas, 
f New- York 21 Juni 1900. 

Uit dit huwelijk: 

1. Judithisabel v a u li o m o n d t, geb. St. Thomas 1 No v. 
1875. [North-Brookfield, Mass., V. St. v. N. A ] 

2. Lilia n L o u i s a v a n B o m o n d t, geb. St. Thomas 29 VAN ROM ON I)T. 277 Deo. 1876, fcr. .New-York ( Staten- Kiland) in Juli 1910 ileuri 
Lucas B o i s s e v a i n, geb. llotterdam 25 Mei 1885, zu. van 
Prof*. Dr. ü i' sul P h i 1 i p en W i 1 ii e 1 m i n a C a r o 1 i n a 
M o m m a. [New- York. j 

!i. Amory Maria Kniel la van Kumundt, geb. St. 
Thomas 16 Jan. 1880, tr. New-York li Juni 1905 Alf'red 
b) u g e 1 l) e r t K b e r 1. | ■.] 

4. Louise Alice van li o m o u d t, geb. St. Thomas 12 
Mei 1882, tr. Xevv-York 10 Nov. 1915 Paul J. Iloernli- 
mann. *j [New-York. j 

5. John Adolphus van li o in o n d t, geb. St. Martin 29 
Sept. 1887. f .-'] 

Xlter. hi v e r h a rd u s A 1 e x a n d e r v a n Ho m o n d t, geb. 
St. Martin 24 Nov. 1841, kapt., commandant der troepen 
en van het garnizoen te Curaeao, f Cüracao 10 Xo v. 1896, 
tr. Paramaribo 12 Aug. 1871 Mmma Amnlia Kuoeh, geb. 
Coronie (Suriname) 29 Jan. 1850, dr. van (insiav August 
Henna nn en Anna Clasina Ij emmers. I Curaeao. | 
Vit dit huwelijk: 

1. VVilliam Henna nu Anthon, ruhjt XII. 

2. 1'j 1 1 a Alice van liomondt geb. Paramaribo 4 ()et. 
1877, tr. Curaeao 29 Jan, 1910 11 e n d r i k J o hannes Vooren, 
geb. Zierikzee 21 Juni 1881, onderwijzer op Curaeao, zn. van 
J o li a u Stoffel en Ju banna Al berd i nu de M o O y. 

Curaeao. ; 
e. Max P)i i lo ge n e, volgt Xllbis. 

4. L uc) August a van li. o mondt. geb. Paramaribo 20 
Juni 1882, f 's-tlra venhage 25 J uli 191 ^ , tr. Curaeao 28 April 
1904 August (ieorge Sta.t i u s M ü 1 1 e r, gel». Curaeao 18 
Sept. 1873, zo. van U e o r g e 0 h r i s t i a a n en AnnaSophia 
C o r h e l i a S t a t i u s Muil e r ( !urac;ao. ] 

XII. VVilliam Hermanii Antbon van liomondt, 
geb. Paramaribo 1 Juli 1875, oud-districtscommissaris in 
Suriname, referendaris dep. van Kol. sinds 1919, tr. Para- 
maribo 13 Nov, J 90(5 Anna Maria Visser, geb. Amster- 
dam 22 Feb. 1882, dr. van Mr. Abel P e t r u s en C a t h a- 
r i ii- a Maria Jaooba van Peil e c om. i 's-Gravenbage 

>: ' ) Noemt zich thans llorne, 278 VAN II O MONDT. Uit dit liMvelijk: 

Har o ld Everard van Ho mondt, geb Paramaribo 2 
Nov. 1908. 

Xllbis. Max Philogène nu Homondt, geb. Para- 
maribo 14 Nov. 1879, gouvernementsambtenaar, tr. Curacao 
2 No v . 1 907 H e 1 e n a C a t h a r i n a Oonraats van den 
Berge, geb. Curacao 4 Jan. 1881, f Curacao 30 Sept. 1912, 
dr. van J acobus J ohanue s en L o ui s a C a r o 1 i n a 
Statiua Mulle r. [ Curacao.] 

Uit dit huwelijk: 

E v e r h a r d u s J a c o b u s va n H o m o n d t, geb. C uracao 
11 Sept. 1908. 

Xlquater. Vincent Hogers van Ro mondt, geb. St. 
Martin 0 Sept. 1843, Ie luit. inf., later gezaghebber van bet 
eiland Bonaire, f Utrecht 15 Aug. 1899, tr. Curacao 20 Deo. 
1871 Jannetje de llaseth. geb. Curacao 16 Juni 1846, 
f 's-Graveuhage 8 Maart 1920, dr. van Philip F red er ik 
en M aria E li z a Bel t. 

Uit dit huwelijk: 

1 . Philip F r e d r i k Wille m v a n R o mondt, geb. 
Curacao 8 Sept. 1873, kap. der inf. (Gedetacheerd bij het 
Krijgsgeschiedkundig archief van den Generalen Staf) ['s-Gra- 
venhage. J 

2. Anthon George Ilenri, vuhjt XII. 

3. John Vincent Hogers van Ho mondt, geb. Cura- 
cao 22 Aug. 1870, med. stud. te Utreclit en Groningen, 
f Amsterdam 5 Juni 1909. 

XII. Anthon Geur ge Ilenri van Homondt, geb. 
Curacao 11 N T ov. 1874, arts te Utrecht, + Utrecht 10 Mei 
1911, tr. Utrecht 5 Aug 1902 tëlisabeth Fillippine ten 
Bosch, geb. Utrecht 17 April 18tf3, dr. van Nicolaas 
Jacohus en E 1 i s a b e t h F i 1 i p p i n e Hubenet. r Z ij hertr. 
Uti-eeht 15 Juli 1919 G e rard J oha n V\ r ey land Jr. [Utrecht.] 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Vincent Hogers van Homondt, geb. Utrecht 24 
Juli 1903. 

2. Betjhyl Philip pus van Ito mondt, tweelingbroeder 
met voorgaande. 

Xblft ïlïo.l l- f! li I- ; u f J m ?i ii v SL n R n m n n d * jrfili. VAN ROMONDT. 279 St. Martin 3 Juni 1807, officier van justitie te St. Martin, 
f Guadeloupe 15 Oct. 1865, tr. 1° St. Bartholémy Susan n 
Peters en, geb. St. Bartholémy, + St. Martin 6 Dec. 1848, 
dr. van Peter en A n n Maria La por tere; tr. 2° Clé- 
mence Elise Hédwige de Móry d'Arcy, geb. Guada- 
loupe 28 Mei 1833, dr. van Charles en Sophia Wilson. 
[New -York ] 

Uit liet eerste huwelijk: 

1 . Willem Laportère Peter, volgt XI. 

2. J o h n Louis (xorge lllidge, volgt Xlbis. 

3. Dieder ik Charles, volgt Xlter. 

4 Anna Maria van Ho mondt, geb. St. Martin 13 Juni 
1837, f ongehuwd, St. Martin 30 April 1863. 

5. E d w ard Christiaan va n R o m o n d t, geb. St. Martin 
17 April 1840, vertrok naar de Ver., St. van N. -Amerika. 

6. L u m i na Dieder ika va n 11 o m o n d t, geb. St. Martin 
22 Nov. 1842, f St. Martin 30 Aug. 1844. 

7. Maria Al bert ine van Ho mondt, geb. St. Martin 
15 Aug. 1846, f ongehuwd, St. Martin 10 Mei 1910. 

Uit het tweede huwelijk: 

8. 1 d a Leontine v a h li o m o n d t , geb. St. Martin 
(Fransch gedeelte) 5 April 1855, f St Martin, tr. St. Martin 
2 Dec. 1875 Louis Alexand er van H o rn o n d t, ver- 
meld onder XlbiS, blz. 287. 

9. Charles Clément Jules, volgt Xlqiiater. 

10. Llmire van Komondt, geb. St Martin, tr. Curaeao 
Joh n W i 1 1 i a m Campbell v a n K ö mondt, vermeld 
onder XII, blz. 276. [North-Broofc field, Mass., V. St. v. N. A.j 

11. A 1 i o e H er mi n ie van Kom o n d t, geb. St. Martin 
21 Oct. 1861, tr. Curavao 5 Oct. 1892 Johann Michaël 
Herold, geb. Nijmegen II April 1864, kap der int', b. d., 
zn. van A 1 e xa n d e r en O d i 1 i a M a r i a H ubertine K i tz en. 
['s-Gra venhage.] 

12. Caroline Berth.il d e va u li o m o u d t, geb. St. Martin 
5 Sept, 1863, tr. St. Martin 28 Juli 1891 Dr. Anne Au- 
gust in Jules Lardy, gel). Bellenayes (Fr., dep. Allier) 
10 Juli 1863, oll'. van gezondheid bij de Fransche marine, 
f New- York 24 April 1907, zn. van Jean üaptiste Jules 
en Mar ie Auto in et te Dauphin. [New-Yorl>.] 280 VAN RUM u NUT. 12 James d ' A r c y van E, o niu ndfc, göo. bartin 25 

Juni 1865, f Parijs in 1899. 

XI. W i 1 1 e ui Peter L a p u r t è r e v a n K o ra o a d t, " ge b. 
St. Martin 20 April 1829, f St. Martin 21 Juli 1897, tr. 
1° St. Martin 12 Oct. 1853 Ghar lotte Ju li et Rey, geb. 
St. Martin (Fransoh gedeelte) f St. .Martin omstreeks 1853., 
dr. van Charles Louis en LI is a bet h i? T a h 1 b e r g: tr 
2° St. Martin 22 Jan. 1857 Susan ij Elisabefch van Ito 
mondt, geb St. Martin 21 Oct. 1839, dr. van Jo hannes 
Willem en J u d i t h 11 i u k T i e 1 e n i u s K r u y t h ó ff. St. 
Martin.] 

Uit het tweede huwelijk: 

1. E u g é n e Ca mille van Eomond t, geb. St. Martin 
11 Oct. 1857, consul van Nederland op St. Thomas, f 
Thomas 1 Aug. 1889, tr. St. Thomas 15 Aug. 1885 Ila nnah 
Evelina Pereira, geb. San Domingo 19 Peb. 1865, dr. van 
Jaeob en Sar ah Ai mee üaguilard. Zij hertr. Charles 
Al a r e e 1 v a n R o m o n d t . 

2. Charles Marcel van Itomondt, geb. St. Martin 1 
April 1859, tr. St. .Martin 17 Jan. 1894 11 a n na li E v e 1 i n a 
Pereira, wed van zijn broeder. L St. Martin, j 

Xlbis. John Louis ( J e o r g e Jllidge van Rum o ji <i t , 
geb. St. Martin 16 Feb. 1833, gezaghebber, van Pouaire, 
f St. Martin 10 Maart L896, tr. St. Martin 22 Jan. 1857 
Anna P a u 1 o w n a van 11 o in o n d t, geb. St. Martin 16 Juli 
1835, dr. van Jo hannes Willem en Juilith Pink T i e- 
lenius Kruythoff. , St. Martin. ) 

Uit (Ut huwelijk: 

1. Leo nor e Coiïstance Beatriee van lip mondt, 
geb. St. Martin 9 Nov. 1857, f St. Martin 5 Deo. IS 5 7. 

2. Lstelle Mat hilde van Ho mondt, geb. St. Martin 
26 Oct. 1858. 

3. Mar ie Constanee van Romondt. gel». St. Martin 
13 Sept. 1860, ti-. St. Martin 23 Deo. 1881 Philip pus 
Jacobus Verschoor, geb. 'a-ilertogenboseh 24 Aug. 18(53, 
r üu. vaji J o h a n n e s ll«e r in a u u s en 0 li rist i n.a W a 1 r a d i n a 
Petronella Tegelberg. St Martin, j 

L J n liet Kvliuu van Po mondt, geb. St. Kusfcatitis 4 
Jan 1862, f St. Pierre 8 Mei 1902, tr. St, Martin 2 Juni VAN IIOMONDT. 1888 James Jap p, geb. Lancaster (grfs. Lancashire) 2ti Mei 
185-1, consul van Kngeland te St. Pierre (Martinique) t St. 
Pierre 8 JVLei 1902 *), zn. van 11, ober t en Helen Wil- 
1 i a m s o n. 

5. KI la L e o n o r a v a n li u mo n d t, gel». St. Martin 2-1 Dee. 
1863, tr. St. Martin 19 Juli 1893 Wilhelm P rede r i o 
Carl Ludwig August N~ e t h e r \v do d, gel). St. Bartholémi 
8 (Jet. 1869, vioe-consul dei- VVS. v. N.-A. te St. Martin 1898, 
zn. van öeorg Wilhelm en Malviua A u «-> u sta A hbo t. 
[St. Martin.] 

6. V i n o e 11 1 üswald v a n Ko mondt, geh. St. Martin 
16 Dee. L865, Lr. St. Martin 19 Deo. .1895 Juanita 0 a r- 
lotta MarioD v a u llomondt, geb. St. Martin 28 Aug. 
1866, di-. van Willem Hendrik Kink en Anna Walton 
D a 1 r y m p 1 e. j St. Mar ti n. 

7. (leur ge Antiion Hein hardt van lloanondt, gel». 
St. Martin 18 Juni 1807, i St. Martin 14 Deo 1890, tr. Sr. 
Martin 10 Maart 1892 Inez La li la KI o is ine van I! o- 
mondt, geh. St. Martin 2«i Oet. 18(53, dr. van August 
Alexander en 0 li a r 1 o t t e II o in n e y ^barones j vou 
Br et ton. Zij hertr. haar zwager J <> li n (rranville Otto 
van llomondt. ! St. Martin. 

8. Anna Marton van llomondt, geb. St. Martin 6 No v. 
1868. 

9. J o ha 11 (Iranville Otto van Ho mondt, geh. St. 
Martin 20 Mei 1872, tr. New- Vork 19 Juli 1901 Inez halina 
Kloisine van llomondt, wed. van zijn broeder (1 e o r g e 
Anthon Hei n hardt van llo mond t, V. St. v. X. A , 

Xlter. Die de rik Charles van tto m on d t, geb. St. 
Martin 7 April 18«i5, wnd. gezaghebber va li St. Martin, 
consul der Ver. St. v. N.-A. te St. Martin, ridder Oranje- 
Nassau. f St. Martin 5 Juli 190 1, tr. |t. Martin ;J Juli 1856 
Ann Mary du Clo UX, geb. St. Martin 14 Juni 1S:U. I St. 
Martin 8 Deo. 189U, dr. van A b ra h a in 0 a n n e g i e t er du 
0 1 o 11 x en J o a n S li a d d i n Wil sou. 

Uit dit huwelijk: # ) Dit echtpaar vond niet hunne vier 
bij de uitbarsting van de Munt Pe'lee op kindereu den dood 
8 Mei 1902. 282 VAN KOMONDT. 1. Susan Alida van Ilomoudt, geb. St. Martin 27 Juli 
1857, f ongehuwd, St. Martin 5 April 1910. 
2 Er nest Ge ra ld, volgt XII. 

3. Charles Gaston Darcy van Ko mondt, geb. St. 
Martin 11 Oct. 1862, f St. Martin 18 Nov. 1862. 

4. Diederick Ohristiaan van Ko mondt, geb. St. 
Martin 29 Sept. 1871. [Eilandje bij St. Martin.] 

XII. Er nest G era ld van Ko mondt, geb. St Martin 
15 Oct. 1859, ti\ Curacao in Juli 1891 Tnez Josephine 
Scopean, geb. St. Bartholömy 15 Jan. 1866, dr. van John 
Joseph en Eliza Palmire La go is. [St. Martin."; 

Uit dit huwelijk : 

Leonóra Palmire van Komondt, geb. St Martin 
9 Oct. 1896. [St. Martin.] 

Xlquater. Charles Clément Jules van Romond t, 
geb. St. Martin 12 Oct. 1856, gou vernements-secr. der kolonie 
Curacao, f 's-Gravenhage 3 l)ec. 1917, tr. Curacao 4 Feb. 
1885 Henriette J u 1 i e Honorine van den Bossche, 
geb. Aruba 28 April 1865, dr. van Eduard Den is Er nest 
en Sar ah Briart de Quartel. ['s-Gravenhage.] 

Uit dit huwelijk: 

1. Charles August, volgt XII. 

2 . Eduard Frederik Ferdinand, volgt Xllbis. 

3. Henriette C 1 é m e n c e M a r i e van K o mondt, geb. 
Curacao 6 Jan. 1893. ['s-Gravenhage. ] 

XII. Charles August van Komondt, geb. Curacao 
11 Sept. 1887, controleur B. B. (Java), tr. 's-Gravenhage 

I Sept. 1911 Geertruida Helena Schoenmaker, geb. 
Semarang 1 Jan. 1892, dr. van W i 1 1 e m Frederik 

II e n d )• i k en Adriana ïheodora Wilhelm in a v a n 
Leeuwen. ['s-Gravenhage.] 4 

Uit Hit huwelijk: 

1 . H e 1 1 ra u 1 1 van Homo n d t, geb. Tasikmalaja (res. 
Preanger Keg.) 19 Aug. 1912. 

2. Geertruida van Komondt, geb. Batang (res. Peka- 
longan) 25 Aug. 1914. 

3. Jane Henriette van Komondt, geb. Batang (res. 
Pekalongan) 7 Nov. 1915. 

Xllbis. E d u a r d F r e d e r i k F e r d i n a n d v a n U o ra o n d t, VAN R O MONDT. 283 geb. Ouracao 22 Maart 1890, werk/aam Bataafsohe Petroleum 
Mij., tr. (bij volmacht) 's-Gra venhage 7 April 191b' Maria 
Jeannette de Veer, geb. Saba ( West Indië) 29 Maart 
1895, dr. van Joh ann es Adriaan en Comelie Wil- 
h el mi na Schotborgh Conradi. f 's-Gravenhage. j 
Uit dit huwelijk: 

1. 01 ga van Ho mondt, geb. Curac;ao 1 Juni 1917. 

2. Leo van Ho mondt, gel). Curacao 24 Maart 1919. 
Xter. Dr. George 111 idge van Komondt, geb. St. 

Martin 9 Deo. 1809, med. doctor, f St. Martin 25 Juni 1851, 
tr. St. Martin 20 April 1839 Angelina Peters en, geb. 
St. Bartholémy 9 Feb. 1819, f St. Martin 15 April 1889, 
dr. van Peter en Ann Maria La por tére 

Vit dit huwelijk: 

1. Charles, volgt XI. 

2 blo bert van Komondt, geb. St. Martin 4 Oct. 1812, 
landraad St. Martin, koopman, f St. Martin 10 Dcc. 1878, 
tr. St. Martin 1 5 Mei 1878 Anna E 1 i s a b e t h II è n r i e 1 1 e 
van den Bossche, geb. Curacao 26 Juni 1860, dr. van 
E d u a r d Denis K mest en Sara h B r i a r t de Q uartel. 
['-Gravenhage.] 

3. Emily van Komondt, geb. St. Martin 15 Juli 1847, 
f jong, t^vóór 1854). 

4. George Peters en van Komondt, geb. St. Martin 
14 Feb. 1845, f St. Martin 9 April 1861. 

5. Ann Sophia van Komondt, geb. St. Martin 13 Dec. 
1849, tr. St. Martin 18 Jan. 1877 Cornelis Jo hannes 
Hudig, geb. Kotterdam 11 Dec. 1846, zn. van Jan en 
Oor nel ia Johanna Bakker. ['s-Gra venhage.] 

XI. Charles van Komondt, geb. St. Martin 4 Maart 
1841, consul van Nederland te Fort-de-France (Martiniq ue) 
1899. f Brussel 11 Juli 1913, tr. Öhiadeloupe .15 Juni 1875 
M a r i e M a d e 1 e in e BI a n e h e N c r o n de S u r g y , ge b. 
Guadeloupe 24 Sept. 1851, f Lxelles bij Brussel 9 Sept. 
1921, dr. van graaf C li a r 1 e s en M a r y d e G h a tea u br u u. 

Uit dit huwelijk: *) 

1. Mar ie Ma dele ine van \i o mond t, geb. Guadeloupe 
13 April 1876, f Brussel. 

*) Deze kinderen belijden den 11. C. godsdienst. 284 VAN ROM ON LT. 2. Marguerite Caroline van It o mondt, geb. Marti- 
nique oO Oct. 1877, f 

3. Mar ie Louis e Aniélie van Rom o mlt, göb. Marti- 
nique 17 Jan. 1879. [ .] 

-1. Mar ie Augusta van Ru mondt, geb. Martinique 
5 April 1880, f 

5. Charles Al bert, volgt XII. 

6. Oiotilde van Komondt, geb. Martinique 16* Oct. 
1882, tr. Martinique 5 Aug 1905 Mr. 1.0 u gêne Graëve, 
adv. te Martinique, zn. san Louis en Alice Ladrillère. 
[Martiniq ue'J. 

7. Rlanche raii Hom ondt, geb. Martinique 2;> J uli 
L884, f 

8. P li i 1 i p p e A u g u s te A 1 e x a n d r e v a n \{ o m o n (1 t, 
geb. Martinique èi Nov. 1885, f 

9. A n g é 1 i n a 0 1 é m e n o e A d é 1 a i d o v a n II o m o n d t, 
geb Martinique 2 April Lsft8. [ j 

XII. Charles Al bert van Ro mondt, gel). Martinique 
13 Sept. 1881, koopman, consul san Nederland te Martinique 
( Fort-de-France) sinds 1910. tr. Fort-de-France 5 Aug. 1905 
Cléore Graëve, geb. Fort-de-France 1 li Jan 1881, dr. van 
Louis en Alice Lad rille re. ["-Fort-de- France*] 

(fit (Ut huwelijk : 

1. Maurice van Ito mondt, geb. 12 Juli 190b\ 

2. S i in o n e van Homoiidt, geb. Fort-de -France in Juni 
1909. 

'ó~. Susanne van 11 o mondt. 

XquatGr. Ds. Charles Koelof van Lio mondt, geb. 
St. Martin 21 April 1820, pred. te New- llruiisvvicU i New 
Jersey, V. S. v. N'. A ? ) f St. Martin L5 Nov. 1KS9, tr. New- 
Brunswick Sar ah Skillman. 4 

Uü dit huwelijk: 

1. Dr. med. Charles van li om ondt. 

2. Henry van Ft 0111 ondt, f vóór 1911. 
Xqumqilies August A lexa 11 d er van Itpmoudt, 

geb. Sr. Martin 'Aü Sept. 182'*, grondbezitter en kóópman, 
t St. Martin J 5 Sept. 1900, tr, 1° St. Martin 1 April L8 U 
Charlötte Kö-mney i barones) von Brettou, geb. St. 
Martin 17 Deo. 182(J, f St. Martin li Jan. 1874, dr. van Dr. VAN KOMONDT. 2*5 baron Lucas en Anti Mardenbreugli; tr. 2° St. .Martin 
22 A pril 1875 R o b e r t i n e M a r i a b] 1 i z a P e t e r s e n , ge b . 
St. Martin 13 Juli 18-17, dr. van Robert en Adriana 
P au li na Lino la e n du Clou x'. fSt. Martin.] 
C/ït /iet eerste huwelijk: 

1 . Susan A u g u s t a v a u R o in o u d t, ge b. St. Martin 
8 Sept. 1844, f 's-Gravenhage 11 Nov. 1912, tr. St. Martin 
3 Jan. 1864 Jhr. Ys brand G er a r d u s de Kot te, geb. 
Gouderak 22 Fel». 1836, arts, eerst bij de K. N. Marine, later 
gevestigd te 's-Gravenhage, f 's-Gravenhage 13 Jan. 1895, 
zn. van Jhr. Maurita Galixtus F r a uciscua Jo hannes 
en G e r t j e G a t s o n i d e s. 

2. Die de rik Johannes, rubjt XI. 

3 Joseph F red er ik van Ro mondt, geb. St. Martin 
27 Deo. 1847, f St. Martin 8 April 18(56. 

4. Louis Alex ander van Romondt, vuhjt Xlbis. 

5. A n ton Clif'ford van üomondt, geb. St Martin 
8 Jan. 1853, f St. Martin 31 Jan. 1915. 

6. Lu mi na Maria van Romondt, geb. St. Martin 
11 Juni 1855, f St. Martin 22 Nov. 1860. 

7. Alfred Alex and er van Romondt, geb. St. Martin 
14 Oot. 1857, f St. Martin (Fr. ged.) 23 Aug. 1911. 

8. Harro Rodolfe El-Hotsen van Romondt, geb. 
St. Martin 27 Mei 1860, f ongehuwd, St. Martin 25 Mei 1900. 

9. I n e z L a 1 i n e E 1 o i s i n e va n R o m o n d t, geb. St. 
Martin 23 Qct. 1863, tr. St. Martin 10 Maart 1892 George 
Anthon Rein hardt van Romondt, vermeld hlz. 281. Zij 
hertr. New- York 19 Juli 1904 diens broeder John Granv i 1 1 e 
O t t o van R o m o n d t , vermeld ld;.. 281. [St. Martin. j 10. Daniël Aristides, volgt Xïter. 

11. Man ri ts I J s b r a n d d 'A urn ule va n Romondt, gel) 
St. Martin 17 Juli 1868. ! St Martij.] 

Uit het tweede huwelijk: 

12. Wilfred Eiber t, volgt Xlquater. 

13. Ju dit h Paul ine van üomondt, geb. St. Martin 
30 Maart 1878, tr. St. Martin 2 Maart 1896 Adriaan Mar ie 
Willem ter Laag, geb. Weesp 21 Jan. 1872, zü. van l)s. 
C h ristophel H endric'kus en Pi e t e r n e 1 1 a H a s t i a n a 
Holste r. | Oosterbeek. ~j 286 VAN KOMONDT. 14. J u ê> t i n a V i d a lil 1 i s e v a ri É o m oudt, geb. St. Martin 
3 Aug. 1880, tr. St. Martin 25 Aug. 1920 Othou K. H. A. 
Waters GravenJihorst Brouwer, geb. Saba 14 l)ec. 
1888, gouvernementsambtenaar, zn. vau Abraham Jan 
Cornelis Brouwer en M a r i e Henriette Josephine 
Waters Gra venhorst en wedr. liarer zuster Maria 
Robertina Augustiue van Ho mondt. [St. Marti u.] 

15. Helena Euuioe van H o m o u d t, geb. St. Martin 
2 No v. 1882, tr. St. Martin 9 Oct. 1915 Anthony Brouwer, 
geb. Curacao 19 Oob. 1892, gouvernementsambtenaar, zu. 
van Abraham Jan Cornelis en M a r i e Henriefcte 
Josephine Waters G r a venhorst. [St. Martin.] 

16. Oswald Alexauder vau Homo ndt, geb. St. Martin 
26 Jan. 1884. (New-York.) 

17. Arth ur Luoius van Homo ndt, geb. St. Martin 
13 April 1886, f St. Martin 19 Nov. 1886. 

18. Maria H o b e r t i u e A u g u s t i n e van H o m ondt, 
geb. St. Martin 4 Oct. 1889, f Aruba 20 Feb. 1918, tr. 
Othon E. 11. A. Waters Gr a venhorst Brouwer, gel). 
Saba 14 Dee. 1888, gou vernementsambteuaar, zn. van A bra- 
ham Jan Cornelis Brouwer en Marie Ifeuriette 
Josephine W a t e r s G r a v e u hors t. Hij hertr. hare zuster 
Justina Vida Klise van Ho mondt. St. Martin.] 

XI. ü i e d e r i k J o h a n n e s v a n H o m o n d t, geb. St. Martin 
25 Aug. 1846, landraad, wnd-gezaghebber van St. Martin, 
koopman, grondbezitter, f St. Kitts, 9 Aug. 1918, tr. 1° St. 
Martin 23 Sept. 1874 Juliette Isa bel Antoi nette van 
Homondt (vermeld bh. 275), geb. St. Martin 7 Aug. 1848, 
t St. Martin 2 Sept. 1885, dr. van Joh an nes Willem en 
Judith Hink Tielenius Kruythoff; tr. 2° Anguilla 
(Br. W-Indië) 24 Aug. 1899 Marron Ootavia Carter, 
geb. Anguilla 29 Sept. 1869, dr. vau William Gumbs en 
Louisa A n n Rebecca Hogers. [New - York . ] 

Uit het eerste huwelijk : 

1. Judith C ha r lotte lnez van Homondt, geb. St. 
Martin 9 Aug. 1879, tr. St. Martiu 18 Oct. 1900 Joshua 
Uagar Carter, geb. Anguilla (Br. W.-fndië) 10 Oct. 1879, 
zn. van William Gumbs en Louisa Ann Hebecca 
Hogers. Albertha, Canada ! ?AN ROMONDT, 287 2. Mar ie Eoliiie van Ho mondt, geb. St. Martin 23 
Jan. 1881, fcr. 1° St. Martin 18 Oct. 1900 William Arthur 
Carter, geb. Anguilla (Br. West-Indië) 7 Oct. 1876, f An- 
guilla 26 Oct. 1910, zn. van William Grumb s en Louis a 
Ann Rebecca Rogers; tr. 2° St. Martin 16 Juli 1914 
L o de wijk Oli vier Lamp e, geb. Aruba 5 Oct. 1885, gou- 
vernements-ambtenaar, zn. van Hendrik Meinhardt en 
en Sophie Hom el ia Zeppenfeldt. [Curacao.] 

3. Amabella Leo na van Ro mondt , gel). St. Martin 
28 Oct. 1884. 

Uit het tweede huwelijk: 

4. Irene Robertine Carter van Romondt, geb. St. 
Martin 7 Jnni 1900. [New-York.] 

5 Edith Lu l i a i van Romondt, geb. St. Martin 27 
Sept. 1901. [New- York.] 

6. Dieder ik Jo hannes van Romondt, geb. St. Martin 
23 Jan. 1904. 

Xlbis. Louis Al ex and er van Romondt, geb. St. 
Martin 29 Juli 1849, koopman en grondbezitter, f St. Martin 
30 Aug. 1918, tr. St. Martin 2 Dec. 1875 Ida Leontine 
van Romondt (ver-meld blz. 279), geb. St. Martin (Fransch 
ged.) 5 April 1855, f St. Martin, dr. van Diederik Chris- 
tiaan en Clémence E 1 i s e Hedwige de Méry d'Arcy. 

Uit dit huwelijk: 

1. Alice van Romondt. geb. Guadeloupe 8 Aug. 1879, 
tr. St. Martin 9 Nov. 1901 Joh a n Adolplie Gr r ave s te ij u, 
geb. Vlissingen 7 Juli 1873, koopman, zn. van V r i e s en 
Johanna Ohristina Harte. [St. Martin.] 

2. Lewis August, volgt XII. 

3. Otto Lionel van Romondt, geb. St. Martin 10 Mei 
1888, grondbezitter. [St. Martin.] 

XII. Lewis August van Romondt, geb. St. Martin 8 
Ang. 1879, koopman, tr. St. Martin 10 rïov. 1919 Henriet te 
O c e a n a U 1 r i c a Veronique dementia Brouwer, geb. 
Curacao 15 Sept. 1894, dr. van Abraham Jan Oor nel is 
en Mar ie TI en riet te Josephine Waters Graven- 
horst. [St. Martin.] 

Uit dit huwelijk: 

Lewis August van Romondt, geb. St. Martin 19 Deo. 
1920. VAN KÜMON DT. Xlter. U a n i e 1 A r i s t i d e s v a n K o m oudt, gek St. 
Martin 2-1 Sept. 1866, koopman en grondbezitter, tr. St. Martin 
(Fr. ged.) 10 Deo. 1896 Aline Julie Alex Oevers, geb. 
St. Martin (Fr. ged.) 22 Oct 1870, dr. van Alex and re 
Charles Lam bert eu Louise Stepna n ie Emilie M u- 
nier. [ St. Martin, bYanseh ged.] 

Uit dit huwelijk: 

1. Louis Alfred AJ ex ander van Kom oudt, geb. St. 
Martin 16 Mei 1898. [ .] 

2. Max Daniël L ion el van Kom oudt, geb. St. Martin 
(Fr. ged.) 13 Nov. 1899. [ .] 

3. Susaune Km él ie van Ra mondt, gel). St. Martin 
(Fr. ged.) 6 Deo. 1901. 

4. G e o r g e A 1 e x a n d e r v a n K o m o n d t, geb. St. Martin 
(Fr. ged.) 6 Deo. 1901. 

5. Ca mille Ar is ti des van Komondt, geb. St. Martin 
(Fr. ged ) 23 Peb. 1904. 

6. Afflinée A u g u s t e \' a n K o m o n d t, geb. St. Marti n 
(Fr. ged.) 21 Feb. 1908. 

7. Wil f red II erve van Komondt, geb. St. Martin 
(Fr. ged.) 18 Juli 1910. 

Xlqiiater . VV ilfred E 1 b e r t va n K o m o n d t, geb. St. 
Martin 28 Oct. 1876, koopman, tr. Curaeao 9 Maart 1904 
Maria Eliza Mol Ier, geb. Curaeao 10 Mei 1878, dr. van 
J o s e p li en J o h a n n a 1 1 e n r i ö 1 1 e de II a s e t h . [ Parama r i bo. J 

Uit dit huwelijk: 

1. Henriette llobertine van Komondt, geb. St. Martin 
14 Dec. 1904. [Zutfen.] 

2. August Joseph van Komondt, geb. St. Martin 19 
Jan. 1907. 

3. Winifred Pauline van Komondt, geb. Paramaribo 
9 Jan. 1910. 4 

4. May Elise van Komondt, geb. Paramaribo 9 Mei 1918. 

5. Frederik E 1 b e r t van K o m o n d t, geb. Paramaribo 
19 Maart 1920. 

(Bewerkt duur Ph. F. W. van Rornondt, te 's-Gravenhage ) TEUN GS. 289 TEENGS, Protestant. 
Wapen 1): Tn zilver een Negerkop met 
zilveren hoofdband. Helmteeken: de Neger- 
kop. Dekkleetieii : zilver en zwart. Genealogie. 2) N. N. Teengs 3), tr. N. N . 
Kinderen : 

1. Piet er Teengs, geb. Edam vóór 1438, f tusschen 
147ti en 83, tr. N. X. 2. Trijntje Teengs, L r eb. födaïu vóór 1440, f tusschen 
1476 en 83. 

3. Geer the Teengs, geb. tëdam vóór 1442, tr. N. X. 
A. 1. Cluas Teengs, geb. iïdam vóór 140») I), j tusschen 

1483 en 151 1 5), tr. N. K. 

Kinderen onder . . . . . .. . . .... . . . . . . B. 

1) Oorspronkelijk voerde liet geslacht een huismerk, het- 
welk op verschillende nog bestaande grafzerken te Edam 
voorkomt. Het wapen niet den Negerkop is vermoedelijk 
overgenomen van het geslacht Knecht [zie J. 6.) dat een 
negeikop voerde. 

2; De oudste generatiëii ontleenden* wij aan eene ons be- 
betrouwbaar voorkomende hns. geslachtlijst; wij i _reven der- 
halve deze generatiën onder voorbeltoud. 

3) De geslachtsnaam komt in verschillende vormen voor 
als: T i n x, Teenx, Teengs enz. 

4) Wij vonden ook 1452 en 14(52 als geboortejaar aange- 
geven. 

5) Ken hns. genealogie stelt 1495 als sterfjaar. der A 290 'F EEN O 2. Jacüb T e e n g a , geb. Edam vóór 146L, tusschen 
1476-83 1). 

£. 1. Piet er Teeags, geb. Edam tusschen 1 J S3 en 90, 
f tusschen 1540-46. 

2. O riet Te engs, gel). tëdam vóór 1491, f na 1506. 

3. Mat t hijs Teen g s, gei). Edam vóór 1514 2) f in 
1553, tr. X. N. 

K i nderen undti' C. 

4. Jan Teengs, f tusschen 1506 en 1 1, tr. N. N. 
Kind o ti der D. 

- C. 1. Matthijs Teengs, li. C. priester te Edam, stichter 
van liet weeshuis 3), f na 1551. 

2. Clae s Teengs, geb. Bdara omstreeks 1505, f tusschen 
1555 en 63, tr. Trijntje Gr er rits, gel). \ óór 1518, f in 
1569. 

Kinderen onder E. 

D. Aeoht Teengs, tr. N. N., j Monnikendam in 1569 

E. 1. Ja oob Teengs, geb. Edam omstreeks 1530, vroed- 
schap 1572, weesmr. 1574.83, 89, f Edam 1590, tr. om- 
streeks 1556 Ne el Pieters Boes, f Edam in Maart 
1560 4). 

Kenderen onder F. 

2. Lijsbeth Teengs, tr. of f na 1569. 

3. Mar ten Teengs, geb. vóór 1555, + tusschen 1579 
en 84, tr. N. N. 

Kind onder Gr. 

F. 1. N. N. Teengs, geb vóór 1559, f 8 April 1605, tr. 
P ie te r Jacobsz. Trom, schepen van Edam 1594, 1600, 
1602, vroedschap, zn. van Jacob Pietersz. Trom. 

1) Hij zou gehuwd geweest zijn en kindereu hebben na- 
gelaten. 

2) Andere genealogieën stellen cir&u 1481) en 1492. 

3) Zijn portret bevindt zicli in deze stichting. Het Matthijs 
Tiuxgrachtje te Edam is naar hem genoemd. 

4) Op 29 Maart 1560 werd Jacob Claesz Teenx „in 
rechten aangeoist" door Willem Bogaard, bailluw van Water- 
land en Zeevank, omdat hij zijn huisvrouw had laten sterven 
zonder de biecht en 't laatste Sacrament en haar op 't on- 
gewijde had laten begraven. (Aant. in eene has. genealogie.) TEENGS. 291 2. Claes Teengs, &eb. vóór of in 1560, schepen van 
Edam 1593, 95, 97, 1(>04, 07, 09, 11, thesaurier 1606, 12, 
vroedschap 1590, weesmr. 1610, burgemr. 1613, 14, 16, 18, 20, 
22, 24, gecomm. ter auditie van de (remeenelands Keeke- 
uingen in \Y. -Friesland en liet Noorderkwartier 1615, 20, 
t 15 of 27 Jan. 1625, begr. Edara 1), tr. vóór 1585 Wel- 
moet Jansdr., f 22 Sept, 1626, begr. Edam 2). 
Kinderen onder . . H. 

3 Teengs, geb. omstreeks 1560, tr. Frans 

Dirksz. Klees, vroedschap 1585, schepen van Edam 1585, 
92, 94, 96, 98, 1602, f 2 Mei 1607. 

Gr. Claes Teengs, geb. vóór 1584, f 30 Nov. 1625, tr. 
N. N. 

Kiud onder I. 

H. 1. Stijn Teengs, geb. Edam in 1585, f 31 Maart 1652, 
begr. Edam, tr. Edam 10 Dec. 1606 Pieter C 1 a e s z. 
Bossohieter, geb. in 1582, notaris 1612-47, vroedschap 
van Edam 1639, schepen 1641, burgemr. 1643, 45, 46, 
48, 50, 53, 56, 59, f 4 Sept. 1665, begr. Edam 

2. Jacob Teengs, geb. Edam omstreeks 1592, secr. van 
Edam 1621-39, notaris, f Edam 17 Jan. 1639, tr. Edam 10 
April 1622 A a f g e P i e t e r s Pieter knecht, geb. om- 
streeks 1598, begr. Edam 11 Dec. 1679. 

Kinderen ouder J. 

3. Pieter Teengs, geb. Edam omstreeks 1593, vroed- 
schap 1625, schepen 1626, 28, 30, 32, 36, 40, 44, 46, 
thesaurier 1633, weesmr. 1638, 39, burgemr. 1647, 49, 51, 
begr. Edam 27 Dec. 1652, tr. Edam 10 April 1622 Trijntje 
Jacobsdr., geb. vóór 1604, begr. tëdam 21 Aug. 1650 3). 
Kinderen onder K. 

4. Claes Teengs, geb. Edam vóór 1600, brouwer, 
schepen 1633, 39, vroedschap van Edam 1653, f 14 Oct., 

1) Op zijn grafzerk komt het „ huismerk voor als wapen; 
hetzelfde teeken met zijn naam treft men aan in een kerkraam. 

2] Als sterfdata vonden wij ook vermeld 4 April en 27 
Sepr. 1626. 

3) De begraafinsehrij ving noemt haar abusievelijk Trijn 
J a n s. 292 TEENGS. begr. Edain 17 Oct. 1658, tr. Edam 12 Sept. 1620 T r ij n t j e 
Claes, vau Oostzaan, f 3 Dec. 166S. 

5. Reyua Teeogs, gel>- Edam omstreeks 1600, f Edum 
7 Mei 1661. 

I. Jacob Teengs, geb. vóór 1607, f 12 Juli 1633, tr, Edam 
29 Aug. 1627 Aatje Jacobs, vau Worrner, f 7 Mei 1661. 
Kind onder , Ij. 

J. 1. Lijs bet h Te engs, geb. Edam 27 Juni 1623. f 27 
April, begr. Edam 30 April 1654, tr. 11 Maart 1615 
Jacobua de Roo (van Panderen) gei). Amsterdam om- 
streeks 1620, f 6 Maart 1654. 

2. Dieuwer Teengs, geb. Edam 28 Maart 1625, begr. 
Edam 27 Feb. 1659. 

3. Klaas Teengs, ged. Edam 3 Nov. 1627, begr. Edam 
23 Aug. 1628. 

4. Klaas Teengs, geb. 9 Juni, ged. Edam 10 Juni 1629, 
f Edam 30 Juli 1629. 

5. Welmoet Teengs, ged. Edam 20 Oct. 1630, f Edam 
4 Nov. 1630. 

6. Mr. Cl aas Teengs, geb. 21 April, ged. Edam 25 
April 1632, schepen van Edam 1659, 61, 63, vroedschap 
1659, thesaurier 1662, rekenmr. der ( ieueraliteits reken- 
kamer 1664, secr. van de Purmer 1667-81, burgemr. 1667, 
68, 76, 78, gecomm. ter admiraliteit vau Amsterdam 1670, 
79, f 8 Eeb., begr. Edam 12 Feb. 1681, tr. Edam 16 Dec 
1653 Oor nel ia Knecht, gel). Edam 6 Juli 1633, f 23 
Juli, begr. Edam 27 Juli 1683, dr. vau Jan Pietersz. 
Kuec li t . 

Kinderen onder . .... .... . . , ; . . . . M. 

7. Welmoet Teengs, ged. Edam 30 Sept. 1634, f Edam 
12 Maart 1640. 4 

8. Pi eter Teengs, geb. 17 Feb., ged. Edam 18 Feb 
1637, f 4 April 1653. 

K. 1. Claes Teengs, geb. Edam in 1(523, begr. Edam 29 
April 1654. 

2. Welmoed Teengs, ged. Edam 20 Oct. 1630, f Broek - 
in Water-land 15 Juli 1695, tr. Fdam 7 Maart 1655 Cor- 
nelis Heius/. Goed, ged. I$r<>ek-i u- Waterland 1 Dec. 
1630, f 9 Juli 1670, 7.n. vau Heyu Oor nelisz Goed. TEENü'S. 293 

Li. Klaas Teengs, ged. Edam 1 Nov. 1628, f 4 Nov., begr. 
Edam 7 Nov. 1673, tr. P urinerend 9 Dec. 1655 Geer- 
truyt Brouwers, geb. Amsterdam 1), begr. Edam 11 
Maart 1670. 

Kinderen onder INT. 

M. 1. Jacob Teengs, gel). Edam 21 Oct. 1654, begr. Edam 
10 Juli 1659. 

2. Trijntje Te engs, ged. Edam 3 JSlei 1656, begr. 
Edam 17 Juli 1656. 

3. Mr. Jan Teengs, geb 2 Sept., ged. Edam 5 Sept. 
1657, equipagemr. van het Ed. Mog. College ter admirali- 
teit van Amsterdam, f Amsterdam 17 J)ec. 170-1 2), tr. 
Amsterdam 8 Sept. 1683 Maria van Foreest, geb. Am- 
sterdam in 1665, f Amsterdam 23 Jan. 1738 3), dr. van 
J a cob Foreest. 

Kinderen onder , O. 

4. F ie ter Teengs, ged. Edam 21 Aug. 1658, begr. 
Edam 23 April 1660. 

5. Jacob Teengs, ged. Edam 1 Dec 1660, f vóór 21 
Mei 1662. 

6. Jacob Teengs, ged. Edam 21 Mei 1662, begr. Edam 
6 Juni 1668. 

7. Trijntje Teengs, ged. Edam 25 Juli 1663, begr. 
Edam 1 Sept. 1663. 

8. P ie ter Teengs, geb. Edam 17 Dec. 1664, begr. 
Edam 5 Maait 1668. 

9. Klaas Teengs, geb. 2 Jan., ged. Edam 3 Jan. 1666, 
voer ter koopvaardij, f a/b van liet schip Groenwijk bij 
de Portugeesche kust 30 Jan. 1(592, begr. Edam 1 April 
1692, tr. Monnikendam 25 Jan. 1688 E u y d e w i j n Crock, 
geb. 2 Juli, ged. Monnikendam 3 Juli 1667, f Monniken- 
dam 10 April 1737, dr. van H end riek en L u y d e w ij n 
Berchouts. Zij hertr. Jan Hüy c s. 

Kinderen onder 1?. 

10. Trijntje Teengs, ged. Edam 19 Juni 1667, begr. 1) Woonde bij huwelijk te Purmerend. 

2) 't Middel op begraven werd 20 Dec. 1704 voldaan. 

3) 't Middel op begraven werd 25 Jan. 1738 voldaan. 294 TEKÏsGS. Edam 27 Nuv. 1727, tr. 30 Juli 1680 Jan Piet eva gez. 
V e 1 a e r, geb. 13 .lan., ged. Kdam 13 Eeb. 1002, schepen 
1694, 9(5, 98, 1701, 04, vroedschap 1098, weesmr. 1703, 
f Edam 19 Nov. 1704, zn. van Claas Jaeobsz. Pieteys 
gez. Vela er; tr. 2° 2T> Dec. 1711 Thijs Wit, thesaurier 
van Edam 16^7, schepen 1(393, gecomm. ter auditie v. d. 
Gemeenelands Rekeningen 1090^ weesmr. 1090-1700, bur- 
gemr. 1701, 09, 14, 10, 18, 20, 22, 24,20, gecomm. ter 
adm. van Amsterdam 1710, gecoium. raad 1715, begr. Edam 
5 Maart 1728, /.li. van Has liaan Wit. 

11. J'acob Teengs, ged. Kdam 14 Juli 10(59, vroed- 
schap van Edam 1701, kap. ter adm. van Amsterdam, ge- 
coinm. ter adm. van Amsterdam 1713, weesmr. te Edam 
1710-27, f 17 Juni, hegr. Édam 21 Juni 1732, tr. Edam 
3 Oefc. 1700 Gri et je Speldernieu w, ged. Kdam 29 Jan. 
1079, f 6 April, hegr, Edam 12 April 1727, dr. van A n- 
thony tin G- uurtje Pont. 

Kinderen onder Q,. 

12. Pieter Teengs, ged. Edam 1 0 Nuv. 1070, f 4 Oct., 
hegr. Edam 8 Oct. 1092. 

13. Aefie Teengs, tweeling met voorgaande, f 2 Oet., 
hegr. Edam 8 Oct. 1727, tr. Kdam 30 Maart 1704 J a co b 
Teengs, vermeld onder 1SÏ . 1. 

14. T hen nis Teengs, ged. Edam 22 Jan. 1077, hegr. 
Edam 5 Nov. 1718. 

N. 1. Ja col) Teengs, gel). 1 Deo. 1002, kap. ter adm. van 
Amsterdam, f a/b van het oorlogschip Termeer bij de 
Shethindsche eilanden 28 Mei 1734, tr. Kdam 30 Maart 
1704 Aefie Teengs (vermeld onder M. 13.) ged. Edam 
16 Nuv. Ï670, f 2 Oct., hegr. Edam 8 Oct. 1727, dr. van 
Mr. Claas en O om e l i a Knecht. 

2 Aatje Teengs, ged. Kdam 2*7 Aug. 1064, begr. Eiiam 
21 Oct. 1719, tr. 31 Maart L080 (oudertr. Kdam 31 Maart 
1GS0 N , Pieter Thomas li roek, heg/-. Kdam 13 Juni 1729. 

3. Maria Teengs, ged Edam 0 Jan. 1000, begr. Kdam 
13 Maart 1673. 

4. ieudericus Teengs, ged. Kdam 8 April 1.008, 
f 15 Mei, begr. Kdam 18 Mei 1008. T E EN GS. O. 1) 1. Comelia Teengs, geb. 12 Juli 1681, f vóór 11 
Feb. 16S5. 

2. Comelia Teengs, geb. 27 Feb. 1685 2), f 27 April 
176U, tr. 4 Nov. 17.14 Abraham Ca in hier, verfkooper 
te Aid sterdam. 

3. Maria Teen-s, geb. 27 Feb. 1687, f 3 Dee. 1759. 

4. Nieolaas Teengs, geb. 9 Se^>t. 1689, f 1 Aug. 1727. 

5. Mr. Willem Teengs, geb. 7 Oct. 1695, f 2 Juli 
1721 3). 

6. Jaeoba Teengs, geb. 16 Dee. 1697, f 29 Juni 1780. 

7. Jaeob Te engs, geb. 1 Nov. 1699, f 8 Uee. Lti^i>. 

8. J aeob Teengs, geb. 3 Mei 1702, f 2 Nov. 1747. 
3?. 1. Nieolaas Te engs, gei). 15 Nov., ged. Monnikendam 

16 Nov. 1688, begr. Monnikendam 2H Nov. 1752, tr. 11 
Aug. 1714 Nie.ssie 11 o u t i n g | h i, ged. Monnikendam 10 
Feb. 1692, begr. Monnikendam 27 Sept. 1774, dr. van 
P ie ter Wi Items/., en K e t'j'e Pietersdr. van Sanen. 
Kinderen Oiid* r R. 

2. li en di- ik Teengs, geb. 30 Dee. 1689, ged. Monni- 
kendam 1 Jan. 1690, f Monnikendam 8 April 1691. 

3. Knel ia Teengs, geb en ged, Kdam 10 Juni L691, 
f 5 Dee., begr. Kdam 8 Dee, 1691. 

Q. 1. Mr. (Ma es Teengs, geb. 23 Sept., ged. Kdam 21 
Sept. 1705, weesmr. te Kdam 1750-5:1, t 4 Mei, begr. 
Kdam 9 Mei 1777, tr. Kdam 27 Feb. 1 7 ; ï 7> Wille m oet 
Pont, ged. Kdam 2 Nov. 1712, f 14 Juni, begr. Kdam 
19 Juni 1762, dr. va n 15 o u d e w ij n en ( ï e e r t i e n Sc h o o r 1 . 
Kinderen tmihr . . . . ... . . . . . . ... . . - . . S. 

2. Com el ia Teengs, gel), 30 Mei, ged. Kdam 1 Juni 
1710, f 5 Nov., begr. Kdam LI Nov. 1745, tr. Kdam 27 
Nov. 17.15 A braham ('1 o ri luis, geb. 21 Keb. 1705, 
seiiepen van Kdam 1749, f 1 Keb., be^r. Kdam 6 Feb. 1 750. 

3. A iitony Teengs, geb. 5 Uee., ged. Kdam S Dee. 
1713, vroedschap van Kt lam 1737, schepen 1739, 41, 43, 

1) V r ermoedei ij k zijn deze kinderen geboren en overleden 
te Amsterdam. 

2j Ken andere opgave luidt:. 23 Nu\. 

3) Ken andere opgave luidt: 2 Sept. 1721. 296 r KEN GS. 45, thesaurier 1746, heemraad van de Purmer 1748, ge- 
coinrii. ter auditie van de geineenelands rekeningen in 
W.-Friesl. eu het Noorderkwartier 1750, burgemr. 1753, 
58, 61, 63, 66, 70, 72. 73, 77, rekenmr. ter generaliteits- 
rekenmr 1754, ge co mm. raad ter adm. van Amsterdam 
1766, gecomm, raad der staten van Holland, W.-Friesl. 
en het Noorderkwartier 1764, 73, 79, f 6 Maart, begr. 
Edam 11 Maart 1796, tr. Edam 20 April 1735 F va A n- 
t o u i e Swedenrij k, geil. Edam 28 Nov. 1714, f 16 
Juli, begr. Edam 21 Juli 1764, dr. van Albertus en 
Geertje Bras k er. 

Kinderen onder T. 

4. Jan Te engs, geb. 5 Sept., ged. Edam 6 Sept. 1716, 
hoatkooper, schepen van Edam 1742, 44, 46, 49, weesmr. 
1769, 70, f 9 Maart, begr. Edam 15 Maart 1776, tr. Edam 
3 Dec. 1741 Grietje v in der L e y, ged. Edam 8 Maart 
1721, f 3 Juli 1796 of 1797, dr. van Pi eter Hen- 
drik sz. en Ges in a 1) raeckx. 

Kinderen onder U. 

5. Eva Te engs, ged. Edam 14 Aug. 1719, f 6 Sept., 
begr. Edam 10 Sept 1719. 

R. 1. Ludewina Teengs, ged. .Monnikendam 18 Maait 
1717, f vóór 5 Nov. 1724. 

2. Pi eter Teengs, ged. Monnikendam 21 Aug. 1718, 
f vóór 7 Jan. 1721. 

3. Pi eter Teengs, ged. Monnikendam 7 Jan. 1721, 
t vóór 20 Mei 1723. 

4. Pie ter Teengs, ged. Monnikendam 20 Mei 1723, 
f vóór 23 Mei 1726 

5. Luydewina Teengs, ged. Monnikendam 5 Nov. 
1724, begr. Monnikendam 25 Juni 1791, tr. 1° Monniken- 
dam 25 Aug. 1743 Dirk Th ij ss en, geb. 11 .Maart, ged. 
Monnikendam 12 Maart 1722, burgemr. van Monnikendam, 
f 14 Nov., begr. Monnikendam 19 Nov. 1763, zn. van 
Klaas en Lysbet Pi eters; tr. 2° Monnikendam 16 
Dec. 1764 Albertus van Wallendal, kap -ter-zee ter 
adm. van Amsterdam, zn. van Jan en El i sa bet h Oor- 
n e 1 i a Swedeiir ij k. 

6. F va Teengs, ged. Monnikendam 5 Nov. 172 1, f 4 TKENG S. 297 Juni, begr. Monnikendam 8 Juni 1802, ti\ 10 Mei 1714 
Mr. Hendrik Jan Nahnys, geb. Waarder 9 Jan. 1720, 
neer. van Monnikendam 1746, ontv. der convoyeu en li- 
centen wegens Monnikendam ter adra. van W.-Friesl. en 
het Noorderkwartier 1750, dijkgraaf van de Piirmer 1753, 
ordin. gedep. ter vergadering van li. Ed. («root Mugenden 
1753, 56, 59, (55, geeomm. ter adm. in W.-Friesl en liet 
Noorderkwartier 1758, hoofdofficier va u Monnikendam 1762- 
88, f 13 Feb , begr. Monnikendam lb' Feb. 1790, zn. van 
Ds. Petrus en Sara Oatharina van Kopeke. 

7. Pi eter Te engs, ged. Monnikendam 23 Mei 1726. 

8. Oöriielia Te engs, geb. 18 Feb., ged. Monnikendam 
19 Feb. 1730, f Monnikendam 19 Feb. 1730. 

9. Jacob Te eng s, ged. Edam 5 Juni 1735, f Edam 8 
Juli 1735. 

S. 1. Boude wijn Te engs, geb. 2 Jan., ged. Edam 5 Jan. 
1738, f 18 Jan., begr. Edam 24 Jan. 1738 

2. Jacob Teengs, gel). 7 Deo., ged. Edam 10 Deo. 1738, 
f Edam 1 Feb. 1739. 

3 . Geertru y M a r e g riet a T e e n g s , geb; 25 Juni, 
ged. Edam 2(5 Juni 1710, f 29 Juli, begr. Edam 4 Aug. 1756. 

4. Jacob Teengs, geb. 12 Nov., ged. Edam 13 Nov. 
1743, f 26 Nov., begr. Edam 30 Nov. 1743. 

5. Dr, Boude wijn Teengs. ged. Edam 3 Sept. 1747, 
schepen van Edam 1769, 71, 73, 75, 78, f 30 Juni 1808. 

6. Jacob Teengs, geb. 15 Nov., ged. Edam 17 Nov. 
1748, luit. -ter-zee, raad van Monnikendam, later burgemr. 
en lid staten van Holland, tr. Monnikendam 15 Dec. 1776 
Maria Thijs se n, geb. 11 Jan., ged. Monnikendam 13 Jan. 
1756, f 24 Nov., begr. Monnikendam 29 Nov. 1783, dr. 
van Dirk en Luydewina Teengs. i vernield vader R; 5.) 
Kinderen onder V. 

T. 1. Margrita Teengs, gei). 25 .Mei, ged. Edam 27 Mei 
1 73*5, f 17 Maart, begr. Edam 22 Maart 1806, tr. (Ouderfcr. 
Edam ten huize van de bruid 7 Fel). 1754) Mr. Ge r rit 
Jacob Eakeman, geb. Amsterdam in 1733, schepen van 
Edam 1759, (51, 63, vroedschap 1760, heemraad van de 
Purmer 1770, weesiiir. 1772-75, burgemr. van Edam 1778, 
80, 82, 83, 85, 87, 88, 92, 95, geeomm . ter prov. reken- 298 TKKNGS. kanier 1784, gecoinm raad 1787, 90, 94, f 18 Keb., begr. 
Edam 26 Keb. 1805. 

2. Geertruy T eerigs, geb. Kdam 30 Juli 1738, f 5 
Jan., begr. Kdam 10 Jan. 1739. 

3. G eert r u y T een g s, ged Edam 1 1 ( )ot. 1739, begr. 
Édara 10 Nov. 1739. 

4. Ja col) Teengs, gel. Kdam 6 Oet. 1746, f 23 Oer., 
begr. Kdam 27 Oet. 1746. 

XJ. 1. Jacob Teengs, geb. 12 April, ged. Kdam 13 April 
1748, höutkooper, schépen van Kdam 1770, 72, 74, 77, 
80, vroedschap 1771, burgemr. 1784. 85, 88. 90, 94, f Kdam 
22 April 1813, tr. Monnikendam 16 Sept. 1770 Elisabeth 
Margarctha van Banen, geb. 5 April, ged. Monniken- 
dam 8 April 1751, f Kdam 10 Maart 1837, dr. van Mr. 
A r e n t en K 1 a sin a ('at li a r i n a d e L e e u w. 
Kinderen onder W. 

2. (i- es ie na Teengs, i*eb. 8 April, ged. Kdam 9 April 
1752, f 11 April, begr. Kdam 15 April 1752. 

3. Margreta Teengs, ged. Kdam 26 Jan. 1755, f 2 
Keb., begr. Kdam 7 Keb. 1755. 

4. (i es ie na Petronella Teengs, ged. Kdam 11 Jan. 
1760, t h](iam 21. Sept 1S12. 

"V". 1. Ki col aas Teengs, '_ren. 7 Juli, ged. Monnikendam 
9 Juli 177S, f 18 Aüg.. begr. Monnikendam 22 Ailg. 1778. 

2. Dirk Ni eO la a s T er- n g s, ged. Monnikendam 22 April 

1781, wijnkooper te Monnikendam, raad te Monnikendam, 
f Breda 4 Mei 1824, tr. Monnikendam 15 April 1802 A 1-' 
bert i na Ja co ba Boterkoopèr, geb. Batavia 15 Juni 

1782, f Amersfoort 8 Nov. 1836, dr. van Biet e r en 
0 h a r 1 o t t e 11a m m a n. 

Kinderen onder . . . , X. 

3. Wilhelm ina (leertruida Teen ga. geb. 30 Oet., 
ged. Monnikendam 1 Nov. 1783, + Kdam 30 Uec. 1851, 
tr. Monniken dam 25 Sept 1803 Theodorus Telling, 
geb. Amsterdam 23 .Mei 1772, raad te Kdam, j Kdam 
20 Sept. KS54, v.u, van Jan Hendrik en Anna Maria 
J u 1 1 i n g. 

W. 1. Jan Teengs, geb. 10 April, ged. Kdam 12 April 
1772, höutkooper, burgemr, van Kdam, f Kdam 21 Jan. teem;*. 299 1842, tr. 16 Sept. 1807 x ") 0 o u s t a n t i a Jacob a G ü r a v d a 
Dom is, geb. 15 Deo., ged. Alkmaar 18 Deo 1785, f Kdam 
26 Mei 1852, dr. van Mr, Willem Jacob eu Coruelia 
G e i' a r da KI o e k. 

Kinderen onder IJ. 

2. 01a si na C&tharina Te engs, geb. 11 Aug., ged. 
Edam 26 Aug. 1778, f 25 Sept., begi\ Kdam 29 Sept 1778. 

3. Clasina Cathariua Teengs. gel». 14 Aug., ged. 
Edam 15 Aug. 1779, f Kdarn 3 Sept. 1843, tr. lulam 10 
April 1815 (door echtscheiding ontbonden) Mr. Abraham 
Boot, gel). 25 Maart, ged. fêda'm 27 Maart. 1778, notaris 
te Edam 1803-30, burgemr. van Kdam, f IMam 26 Uet. 
1830, zu. van Justua en M a r g aret li a C 1 o r i b u s. 

4. Aren d Is i e o 1 a a s van S a n e n T e e n g 9 , geb. 8. 
Maart, ged. Edam 10 Maart .1782, houtkoper, burgemr. 
vau Edam, f Edam, h. Sant wijl. 26 Nov. 1858, tr. Alkmaar 
22 Aug. 1809 Agatlia de Wit, ged. Alkmaar 1.0 Sept. 
1784, f Kdam 15 Juli 1846, dr. van Klaas en Uermina 
<) o r i i) a li u c e r u s. 

Kinderen onder 2. 

X. 1. Ja eob Boiuicw ijti T e e n g s , gel». 8 Jan., ged. 
Monnikendam 10 Jan. 1803, f 9 April, begr. .Monnikendam 
12 April 1803. 

2. Jacob 11 o u d e w ij n Teen ga, geb 6 Maart, ged. 
Monnikendam 15 Maart 1804, f 1 April, begr. Monniken- 
dam 6 April 180 1. 

3. Johanna Oharlotla Teengs, gel». 1 Mei, ged. 
Monnikendam 9 Mei 1805, f Utrecht 24 Maart 1899. 

4. Jacob Teengs, geb 14 Juli, ged. Monnikendam 11 
Aug. 1S0S, f ÏO IVb,, begr. Monnikendam 13 Fel). 1809. 

5. Maria Teengs, geb. 29 Oct., ged. Monnikendam 23 
Nov. 1809, f Monnikendam U) Oct. f810. 

6. 1* i e t e r C o r n e 1 i s T e e n g s . geb. Monnikendam 
17 Juni 1813, gezagvoerder, f K otterdam 2 Maart L871, 
tr. 1° Rotterdam 12 Jan. 18 12 Johanna 0 o r n e 1 i a 
li ij k s, geb. Rotterdam 21 Juli 1817. t Hotte rdam 19 

>: ') De ondertrouw vond plaats te Alkmaar, doch noch te 
Alkmaar, noch te Edam is de huwelijke voltrekking te vinden. 300 TEKKGS. Maart 1845, dr. van A r y eo P e t r o n e 1 1 a Grou e- 
meyer; tr. 2° Rotterdam 31 Aug. 1859 A n toni a 
Petronella Rijks, geb. Rotterdam 15 Jan. 1815, f in 
Transvaal in 18&1, zuster zijner eerste echtgenoote. 

Kinderen onder A # . 

7. Jacob Teengs, geb. Monnikendam 31 Jan. 1817, 
sigarenhandelaar te Utrecht, vertrok 6 April 1858 naar 
Z. -Afrika, huurde eene boerderij te Constantia bij Klerks- 
dorp en oefende daar 't boerenbedrijf uit, vertrok in 1871 
naar zijn zoon Hendrik Willem te (Jolesberg en in 
1896 naar zijn zoon Jacob Marie te Klerksdorp, f Klerks- 
dorp 12 Pee. 1901, tr. Rotterdam 2-4 Aug. 1843 .Maria 
Anna S p i e r i n g s h o e k, geb. Rotterdam 16 Juni 1818, 
f Utrecht 3 Sept. 1855, dr. van Dr. Hendrik Wilhel- 
mus en M a r i a A n n a van Ö o s t e r w ij k. 

Kinderen onder B*. 

IJ. 1. Jacob Teengs, geb. 24 Eeb., ged. Edam 28 Keb. 
1808, houthandelaar, f Edam 6 Juni 1845. 

2. W i 1 h e 1 m i n a J a coba C o r n e 1 i a Teengs, geb. 9 
Sept., ged. Edam 10 Sept. 1809, f Sneek 2(5 Eeb 1852, 
tr. Edam 3 Jan. 1834 Dr. litt hum. Pieter Jacob Oos- 
terus, geb. Edam 3 Üet. 1806, conrector dei* Latijusche 
school te Oldenzaal 1833, te Hoorn 1835, te Arnhem 1840, 
rector dei- Latijusche school te Sneek 1843-62, lid 2e Kamer 
1849-50, f Sneek 16 Maait 1862, zn. van Pi e ter en 
Lijs be th Pietersdr. Kat. 

3. Jan Conötantijn Teeugs, geb. 28 Maart, ged. 
Edam 31 Maart 1811, pres. der faetory van de Ned. Han- 
delmij te Batavia 1858, f Weltevreden 15 Juni 1859 *), 
tr. Batavia 9 A pril 1856 H e n d r i e 1 1 a T li e o d o r a W a r n- 
sinck, gel). Amsterdam 'MJ Dec. 1831, f 's-Gra venhage 
11 Juli 1909, dr. van Bernardus en Alida Bennewitz. 
Kinderen onder C*. 

4. Eene dochter, geb. Edam 10 Dec. 1812, f Edam 17 
Dec. 1812. 4 ) Aan de gevolgen der verwondingen hein door een zijner 
Chineesehe bedienden toegebracht op 13 Juni 1859. Tb: ENGS. 301 5. Ges i na Petronella Te engs; geb. Edam 20 Nov. 
1813, f Edam 10 Oct. 1831. 

(> Hendrik Jacob Teeugs, geb. Edam 31 Jan. 181(3, 
notaris te Arasterdam 1852-61, f Sandpoort (gesticht 
Meerenberg) 1 Fel). 1862. 

7. Willem Jacob Teengs, geb. Edam 22 Aug. 1817, 
dreef een ijzerhandel te Edam, failleerde en vertrok om- 
streeks 1865 naar Amerika, keerde terug en vestigde zich 
te Lent, woonde later te Ubbergen, f Ubbergen 6 Nov. 
1889, tr. 1° Purmerend 8 Mei' 1842 Debora Maria 
Booms ma, gel). Purmerend 3 Oct. 1815, f Leut 17 Oct. 
1878, dr. van Pi eter J el les en Welmoet Verste- 
veren; tr. 2° Ubbergen 11 Nov. 1881 Catharina E li- 
sa bet h Brouwer, geb. Amsterdam 20 Nov. 1831, f Nij- 
megen 27 Oct. 1920, dr. van Hendrik .1 o h a n n e s en 
Geertruy Maria F u n c k . 

Kinderen onder 33*. 

8. Arend Ni co laas Teengs, geb. Edam 31 Dec. 1821, 
employé bij de Ned. Handelmij achtereenvolgens te Padang, 
Cheribon eu Soerabaya, f Soerabaya 21 Juli 1860, tr. Soe- 
rabaya 9 Maart 1852 Petronella Elisabeth Bell, dr. 
van Hubertus Jan Pi eter Peil. Zij hertr. N. N. 
Pourchez. 

9. Constant ia Catharina A gat ha Teengs, gel». 
Edam 18 Sept. 1823, f Edam 3 Juni 1821. 

Kinderen onder E. r - 

Z. 1. Elisabeth M ar ga re tha Teengs,- geb. Edam 8 Nov., 
ged. Edam 18 Nov. 18 10, f HJdam 3 Nov. 1819, tr. Edam 
7 Mei 1834 Willem Pt et ér Cos ter u s, geb. Edam 20 
Mei 1797, f rMam 25 l>ec. 18(59, zij. van Pi et er en L ijs- 
bet li Pietersdr. Kat. Hij hertr. Edam 18 April 1851 
(re si na Petronella Teengs, zuster zijner eerste echt- 
genoote. 

2 . H a r m i n a 0 1 a s i n a T e e n g s , gt'b. Edam 28 No v . 
1812, f Edam 8 Juni 1858, tr. Edam 10 Sept. 1810 Ge- 
ra r dus Joh au nes Vers teeg h, geb. lOdam 28 Maart 
1818, burgemr. van Edam, f I-Mam 19 Juni 1878, zn. van 
F r e (i e r ik l [ e u d r i k en A 1 i d a M aria II a r i n g. 

3. Jaeob Teengs, geb. Mdam 24 Maart 1814, hout- 302 TE1SNUS. kooper, f Edam 25 Juni 1879, tt\ Edam 12 Dcc. 1845 
Antje Stuiver, geb. Ara sterdam 1 Maart 1825, f Kdam 
2 Jan. 181)2, dr. van Wilhelm en Swaaiitje Aio I's en. 

Kinderen onder . F * 

4 Ni cu laas Theo do rus Te engs, geb. Edam 4 Feb. 

1817, houtkooper, f Kdam 24 Mei 1876, tr. 1° 22 
Maart 1849 Reyna Pont, geb. Kdam 1(5 Feb. 1830, 
f Edam 22 Scpt. 1851, dr. van Wil Ham en W il hel- 
min a Versteegh; tr. 2° Kdam 7 Feb. 1856 Theodora 
Catharina Zoutmaat Brugman, geb. Edam 22 Dec. 
1832, f Kdam 16 Maart 1866, dr. van Clemeiis Jlenri- 
c u s en A d r i a na va n d en B e )• g. 

Kinderen onder Gr.* 

5. ( i e s i n a P e t r o n e 1 1 a T e e n g s, geb. E dam 3 1 Maart 

1818, f Edam 28 Juli 1873, tr. Edam 18 April 1851 
Willem Piet er Costérus, wedr. harer zuster Elisa- 
beth Ma r gare tb a Teengs, veriiudd onder Z. 1. 

A*. Uit het eerste Jtuieelijk: 

1. Dirk Ni colaas Teengs, geb. Rotterdam 15 Nov. 
1842, werkzaam bij den telegraphisehen dienst in Ned. 
indie, f in Indië omstreeks 1876. 

2. P i e t er C o r n e 1 i s T e e n g s, geb. Rotterdam 13 Maart 

1845. *) 

3. A rie Teengs, geb. Rotterdam 13 Maart 1845, f Rot- 
terdam 12 Maart 1847. 

B* 1. Al bert i na Jacoba Teengs, geb. Utrecht 2 Juni 

1846, onderwijzeres te Zeist, later hoofd eener gouverne- 
ments-school te Klerksdorp (Transvaal), ten slotte in het 
Zustershuis te Zeist, f Zeist 31 Jan. 1922. 

2. Hendrik W i 1 h e 1 ni u s Teengs, geb. Utrecht 11 
Sept. 1845, voer ter koopvaardij onder zijn oom Pieter 
Co melis Teengs (eer meld onder iC. 6.) vertrok in 1858 
met zijn vader naai- de Kaap, was werkzaam op de boer- 
derij te Oonstantia en toog in 1870 naar de diamant velden 
te Kimberley en was vervolgens „ generaldealer" eerst te 
«. Coïesbërg, vervolgens te Klerksdorp, repatrieerde, f Utrecht 

*) Een hns. aanteekening hem betredende luidt: w deugde 
niet" Nadere berichten gewerden ons niet. 303 22 Oc£. 1895, tr. 1° Kaapstad 2 Juli 3873 Jlenrietta 
Petropelia Koster, geb. Utrecht 5 Juli 1852, f Coles- 
berg (Transvaal) 13 April 1881, dr. van Frederic en 
W i lh el ui i ii a E 1 i z a b e t b S rn i t h - tr. 2° Londen 23 Sept. 
1882 Louise Mar ie le Cosquino de Bussy, gen. 
Utrecht 12 Juni 1843, f Utrecht 2b Feb. 11)10, dr. van 
Louis Philiberten C o n s t a n t i a E 1 i s a b e 1 1) W e n i n k. 
Kinderen onder H* 

3. Wilhelmina Huberta Co r nel ia Teengs, geb. 
Utrecht 26 Juni 1847. [Zeist.] 

4. Adriana Teengs, geb Utrecht 8 (Jet. 1849, f Utrecht 
29 Maart 1851. 

5. Jacob Mar ie Teengs, gel). Utrecht 11 Sept, 1851, 
vertrok in 1863 naar Z. -Afrika, was in 1,87.1 te Colesberg 
werkzaam op eene boerderij, stichtte in J879, niet zijnen 
broeder Hendrik Wilhelmus de groote handelszaak te 
Colesberg, die in 1898 naar Klerksdorp werd overgebracht. 
Kort daarna werd het bedrijf door brand welhaast totaal 
vernietigd *). Hij vertrok in 1904 naar de Paarl en vandaar 
in 1912 naar Greylingstad, f Greylingstad 8 Aug. 1916, 
tr. Kaapstad 20 Deo. 1880 Wilhelmina Klisabeth 
Koster, geb. Utrecht 3 Sept. 1858, dr. van F r e d e r i k 
en Wilhelmina Eïizabet h Smit h. [Greylingstad, 
Kaapkolonie.] 

Kinderen onder I*. 

C. 1 . Jan Hen d rik Gonst a n t ij u T heodoor Teengs, 
geb. Batavia 20 Mei 1857, dir. Nationale Bank vereeniging 
(kantoor Amersfoort), tr. Amsterdam 2 Juli 1880 Petro- 
nel la Hendrika Noord uy n, geb. Amsterdam 8 Aug. 
1 S57, dr. van Cornelis en Char lotte J a c q u e 1 i n e 
d e C h a u f e p i é. \ Amersfoort. ] 

Kind onder 4 J # . 

2. H e n d r i e 1 1 a J e a n n e T h e o d o r a C o n s t a n t i a 
Teengs, geb. Batavia 27 Juli 18(51, tr. 's-G ravenhage 25 
April 18S9 Jan Albarda, geb. Groningen 29 Jan. 1863, 
gep. schout-bij-nacht, laatstelijk commandant der marine te 
Willemsoord en der stelling van den Helder, zn. van J o- 

*) De schade beliep £ 20.000. 304 TEENüS. hannesen Claudina Scatine Tréslïug. [Amersfoort/] 
D*. Uit het eerste huwelijk-. 

1 . Constantia Johanua Teeugs, geb. Edam 23 Al aart 
1843, f Edara 30 Sept 1843. 

2 . Constantia Jobaaua TeengB, geb. Edam 1 9 
April 1844, f IJsselmuiden 7 Jan. 1884, tr. 1° Edam 4 
April 1867 (door echtscheiding ontbonden) VV i 1 1 e m T u y n, 
geb. Edam 18 Aug. 1844, landeigenaar, wethouder van 
Edam, f Edam 24 April 1915, zn. van J a n en 
Ma rijtje Kramer; tr. 2° Leut 26 Feb. 1881 Jo hannes 
Bekker, geb. Eist 5 April 1847, f Zwolle 9 Aug. 1S 1 J5, 
zn. van Jaeob en \V i 1 1 e m i n a Doe le man. 

3. Pi eter Jaeób Teeugs, g Q \>- Edam 25 «Tan. 184G, 
f Edam 11 Sept, 1840. 

4. Jan Te engs, gel». Edam 13 Maart 1847, f Lent 
10 Aug. 1876. 

5. Welmoet Agatha Teeugs, geb. Edam 1 Maart 
1849, f Edam 28 Aug. 1870. 

0. Gesina Pet ro nel la Teeugs, geb. Edam 19 Feb. 
1851, f Leut 25 Juni 1875. 

7. LMeter H e n d r i k T e e u g s, geb. Eda m 2 1 April 1 853, 
f Edam 3 Sept. 1861. 

8. Een zoon, geb. en f Kdam 15 Juli 1854. 

9. Agatha De lx» ra Te engs, geb. Edam 19 Nüv. 1856, 
f Lent 19 Juni 1874 

10. Hendrik jacob Teeugs, geb. Edam 4 April 1858, 
had een boter/aak te Nijmegen, j Nijmegen 13 Juli 1915, 
tr. Be mm el 27 April 1881 11 e u d r i k a Wille mi na 
Janssen, geb. Bern mei 31 Mei 1858, dr. van Willem 
en ,1 a co ha van W e 1 i e. Nijmegen, j 

Kinderen onder ' K*. 

E*. 1. Constantia b) 1 i s a b e t h 4 1' e t r o n e 1 1 a T e e u g s, 
geb. Soerabaya 1.3 Feb. 1853, tr. Ambarawa 17 Mei 1871 
Willem Krederik Schenck, geb. Batavia 19 Dec. 1841, 
majoor der art. O. 1. L.. ridder M. WVO., f 's-Gravenhage 
20 Jan. 1905, v.u. van Wilhelm Krust en Augusta 
P h i 1 i p p i u e \V i 1 h e 1 m i u e I' 1 r e u s do r t'1. [ 's-( \ raveuhage. i 
2. Hu bert us Jan 1' iet er Teéngs, geb. Soerabaya 
10 Maart 1854, + Soerabaya 2 Juni 18 51 T KEN GS. 3. W i 1 b elm i n a Gesina Te engs, geb. Soerabaya 24 
Sept. 1855. tr. Soerabaya Ki April 1873 Fr.au cis Twiss, 
geb. Gorinchem 30 J uui 1840, planter eu fabrikant te Loe- 
madjaug (res. Probolingo) f Eawang (fes. Pasoeroean) in 
191b', zn. van Mr. K o b e r t en M aria C h arlott e 
Knuyse de Mey. j_Ea\vaug, res. Pasoeroean] 

4. Hen riet te Debora Teengs, geb. Soerabaya, f Soe- 
rabaya 19 Nov. 1857. 

5. Hen riet te Debora Te engs. geb. Soerabaya 2(> 
Sept. 1858, f 's-Gravenhage 1 Aug. 1914, tr. 's-Gravenhage 
4 Maart 188b' (door echtscheiding ontbonden Amsterdam 
21 Dec. 1899) Willem August Hendrik Weyler. 
geb. Utrecht 25 Jan. 1852, majoor der genie, f Amsterdam 
25 Oct. 1918. zn. van Johann Heiurich en Maria 
Charlotta van der Lith. 
F*. 1. Aeratha Teengs, geb. Edam 2b Sept. 18 1b, f Edam 
15 Jan. 1904. 

2. Willem F redt- rik Teengs, geb Edam 0 Juli 1848, 
houtkooper, f Edam b' Oct. 1913, tr. Edam 22 Nov. 1879 
Jannette Eau rent ia Wiek el, geb. Edam 13 Juli 1851 
dr. van J a n E a u r e u s en J o h a u n a M a rga re t li a 
Balcke [Edam." 

Kinderen onder L ' . 

3. Arend Nico la as Teengs, geb. Edam 11 Nov. 1849, 
landeigenaar, hoofd •ingeland van het Waterschap ,, de Pu r nier" 
tot 1S18, tr. Edam 23 April 1874 («uurtje Eakeinan, 
geb. Purmerend 3 Nov. 1849 ; f Apeldoorn 14 Maart 1919, 
dr. van Jan en Eegje K lo k er, [Apeldoorn. 

4. Dirk Jaoob Teengs, geb. Edam 11 Aug 1853, 
f Edam 8 J uni 185 1. 

5. Dirk J a c o b T e e n g s, geb Edam 1 5 A pril 1 855, 
f Edam 14 Nov. 1879. * 

G* Uit het eerste huiveUjk: 

1. Wil li ara Teengs, geb. Edam 28 Maart 1S5(J, oud- 
landbouwer, séCr.-penuiiigmr. van liet waterschap Honds 
bossehe en Duiven tot Petten, tr. W ieringerwaard 9 Juni 
1872 Dieuwertje Kaan, geb. Wieringerwaard 1b April 
1853, di-. van Klaas en Alida Haver kom. 1 Alkmaar. 
Kinderen onder . M*. 20 306 2. Keyna Teeugs, gel). Edam 21 Sept. 1851, f Edam 
23 April 1853. 

Uit het tweede huwelvjk: 

3. Keyna Teeugs, gei). Ivlam 15 Nov. 1856, -f Bergen» 
op-Zoom 4 Sept. 1918, ti\ deu Helder 5 Aug. 1884 Hen- 
drik Willem Dis per, geb. deu Helder 13 Nov. 1854, 
leeraar R. H. B. S. te (rorinchein 1887-1921. zu. vanJacob 
en Trijntje Bouwmeester. [Halsteren.] 

4. A d r i a n u s N i e o 1 a a S T h e o d o r u s Teeugs, geb. 
Edam 12 üct. 1S58, houtkooper, lid gemeenteraad, f Edam 
21 Feb. 1919, tr. Edam 7 Nov. 1883 Alida van Da le, 
geb. Edam 2 Maart 1850, f Edam 3 Dec. 1919, dr. van 
Dirk en S i e u w t j e van B rederode. 

Kinderen onder N*. 

5. Arend Ni co laas Teeugs, geb. Edam 21 Sept. 1861 1 
kassier en wijnkooper, f Amsterdam 22 Mei 1916, tr. Mon- 
nikendam 28 Oct. 1897 A 1 b e r t a G erharda Johan.n a 
ten Bruggen ca te, geb Ootmarsum 5 Sept. 1871, dr. 
van Woltherus en Joh au na Adol phina C ram er, 
"Utrecht.] 

Kinderen onder O*. 

6. Dina Adriana Theodora Teeugs, gel). Edam 8 
Mei 1865, tr. Edam 10 Oct. 1890 Hendrik Jan van 
Dale, geb. Edam 20 Juni 1864, chef van het bijkantoor- 
passage, af'd. Maatschappij Nederland, zn. van Dirk en 
Sieuwtje van Brede rode. [Amsterdam.] 

H* Vit het eerste huwelijk: 

1. Jacob Teeugs, geb. Colesberg (Kaapkolonie) 8 Jan. 
1875, nam onder generaal Cronjé deel aan deu oorlog van 
1899- 1902, werd krijgsgevangen (St. Helena), bestuurder 
der \V. Centraal Coöperatieve landbouw vereeniging te 
Klerksdorp, lid van deu stadsraad van Klerksdorp, tr. 
Potcket'stroom (Kaapkolonie) 16 April 1907 Elizabeth 
Ja co ba Jou bert, geb. Montagu ^Kaapkolonie) 22 Maart 
1874. [Klerksdorp, Kaapkolonie.; 

Kinderen onder P*. 

2. Er ede rik Teeugs, geb. Colesberg 27 Mei 1876, 
f Colesberg 21 Juui 1877. 

3. W i 1 h e I m i n n El i z a b e t h T e e n g s, geb. Colesberg L'EENGS, 307 12Dec.l877, tr. Kaapstad 13 Sept. 1905 Er nest Bic hard 
Byrae, geb. Wijnberg 28 Sept. 1871, eerst reiziger voor 
den boekhandel van Juta & C° te Kaapstad, thans werk- 
zaam in de boekafdeeling van het ouderwijs-departement 
van het gouvernement der Unie van Z. -Afrika. [Vishoek, 
bij Kaapstad.] 

4. Maria Anna Teengs, geb. Colesberg 10 Jan. 1880, 
kwam in 1902 naar Nederland, godsdienstonderwijzeres, 
[Utrecht.] 

Uit het ticeede huivelijk: 

5. Louis Henri Te engs, geb. Utrecht 18 April 1887, 
f Klerksdorp 1 Jan. 1902. 

*. 1. Hendrik Wilhelmus Te engs, gel). Colesberg 3 
Juni 1882, f Colesberg 26 Dec. 1883. 

2. Fr ed er ik Teen ga, geb. Colesberg 21 Nov. 1883, 
f Kaapstad 3 Juni 1884. 

3. Hendrik Fr e der ik Te engs, geb. Colesberg 25 
Maart 1885, proc. en notaris te Greylingstad. (Kaapkolonie) 
vrederechter en voorzitter van den dorpsraad 1912-19, tr. 
.Kr mei o (Kaapkolonie) 25 Juni 1914 Sara Ëlizabeth 
Anna van Schouwenburg, geb. Middelburg (Kaap- 
kolonie) 27 Mei 1892, dr. van Floris en J o h a n n a 
Petronella Maria Hager, [Greylingstad.] 

Kinderen onder Q*. 

4. Joh au na Char lotte Teengs, geb. Colesberg 20 
(Jet. 188G, onderwijzeres. [G reylingstad.] 

5. J a co b a Maria T e e n g s, geb. Colesberg 13 Aug. 1888, 
huishoudschool- en muziekonderwijzeres. [Greylingstad.] 

6. Margaretha Hendrika Teengs, geb. Colesberg 
14 Aug. 1890, onderwijzeres. [Greylingstad.] 

7. Ni co laas Cornelis Teengs, geb. Colesberg 11 
Mei 1892, onderwijzer te Greylingstad, f Paarl (Kaap- 
kolonie) 24 Juni 1911. 

8. Albertine J a c o b a Teengs, geb. Colesberg 12 Dec. 
1893, onderwijzeres te Greylingstad. [Greylingstad.] 

9. Henrietta Wi Ihelmina Teengs, geb. Coles berg 
23 Juli 1898, verpleegster. [Klerksdorp, Kaapkolonie.] 

10. Frederika Ëlizabeth Teengs, geb. Klerksdorp 308 TEËNGS. 23 Sept. 1900, stud. a/h Normaal Kollege en de LTniver- 
siteit te Pretoria. [Pretoria. 

J*. 0 har 1 o t te Hendri ë 1 1 a T e e n g s, geb. A msterdam 
4 Juli 1885, tr. Amersfoort 23 Maart 1905 Carel Vietor 
Gerritsen, geb. Amersfoort 17 Mei 18ttl, graanhandelaar, 
f Weesp 13 Sept. 1918'*}, zn. van David en «I o h a n na 
v a n Voort h u }• s e n, tr. 2° Amersfoort 19 Mei 1920 
Mariua Dirk Jo hannes Gerritsen, geb. Amersfoort 
31 Mei 1887, graanhandelaar, broeder van haar eersten 
echtgenoot. [Amersfoort, h. Amsvorde.] 

K*. Ï.Willem J a c o b T e e n g s, gel). O verasselt 2jS Pel». 

1883, postbeambte te Nijmegen. [ Nijmegen/ 

2. Ja co ba Debora Teengs, geb. Overasselt 13 Nuv. 

1884, tr. Nijmegen 1 Aug 1918 A n t o n i u s J o h a n n e s 
F i lippus Bongaards, gei). Nijmegen 8 Sept. 1888, 
kapper, zn. van A n d r i e s en A d r i a n a P h o e 1 i e h 
[Nijmegen, i 

3. Jan Willem Teengs, treb. Overasselt 21 Aug. 188(5, 
chautfeur. ['s-Gra ven liageJ] 

4. Hendrik Johan Teengs, gel). Kernei t 1 Deo. 1 887 , 
tr. Nijmegen 27 Maart 191b C o r n e 1 i a (i e e rtr u id a 
Adriana van der Mooreu, gei). Genderen BOet.1893, 
dr. van G ijs bert en Leent je Saakes. [Arnhem. 
Kinderen onder . .. . - R,*. 

5. Catharina Elisabeth Teengs. gei). Mijdrecht 
31 Dep. 18S9, huishoudster. [ 

li De Ito ra Margaretha Teengs, gei). Hemmen 14 
ïNov. 1891, tr. Nijmegen 14 Mei 1920 Johan F rede rl k 
Ruitenbeek, gei). Amersfoort 14 Juli 1897, werkzaam 
bij de „ Nederl. Spoorwegen ', zn. van W i 1 1 e m en A n t o n i a 
Jüngst. [Nijmegen. 

7. Theodorus Teengs, gei». ÜVijniegeu 17 Juli 1894, 
monteur. [Arnhem. 

8. Willem in a Stephania Teengs. breb. Nijmegen 
7 Aug. 1S97, werkzaam op een haudelsbnrean. j .] 

9. A gat ha Pet ro nel la Teengs, geb. Nijmegen 2 
Aug. 1901, telephoniste. [ Nijmegen. 

*) Omgekomen bij het. spoorweg-ongeluk nabij Weesp. TEKSG 309 L*. 1. Antje Te engs, geb. Edam 15 Aug. 1882, f Edam 
19 Aug. 188'2. 

2. Ja col) Te engs, geb. Edam 20 Nov. 1883, boek- 
houder en kassier bij (ie tinna Schoenmakers, te Amster- 
dam, f Amsterdam 22 Juli 1920, tr. Amsterdam 29 Mei 
191S Geertje Hen der ik a van Wol de, geb, Groningen 
28 Oet. 1891, dr. van li en go nier Johannes en Ge- 
zie u a Merquet. Amsterdam.] 

Kimt onder S*. 

3. Jan Lau ren s Te engs, geb. Edam 6 Deo. 1886, 
werkzaam in een houthandel te Meppel, tr. Edam 3 Juni 
1915 Theresia Pi eternel la Fekke, geb. Edam 28 
Jan. 1891, dr. van Jan en Lijsbeth Kout. Meppel.] 
Kinderen ouder T*. 

M*. 1. Nico laas Theodorus Teengs, geb. Anna Pau- 
Lowna 19 Jan. 1874, oud-adm. der ond. Gloegoer te Deli, 
thans werkzaam bij de Holl. Mij van Landbouw bij den 
vee uitvoer, tr. Padang-boelan (O.K. van Sumatra) 2 Dec. 
1910 Hele na Adolphine Wouters, geb. 's-Gravenhage 
2 April 1884, dr. van Wilhelmus Hendrikus en Jean- 
nette Ernestina Wilhelniina Aarts, ['s-Graven- 
hage.] 

Kinderen onder U*. 

2. Aleida Maria Teengs, gel). Anna Paulowna 5 
April 1877. Alkmaar. 

N*. 1. Dirk Ni cola as Theodorus Teengs, geb. Edam 
28 Jan. 1886, houtkooper, tr .Monnikendam 15 Oet. 1914 
Johauna va n llingh, «reb. Monnikendam 31 Maart 1SS9, 
dr. van Hendrik en Elisabeth Johanna Houttuyn. 
Edam.] 

Kinder' n onder V*. 

2 Theodora Catharina Tee*ngs, gel). Edam 26 Jan. 
1889, tr. Edam 16 .Mei 1916 Piet Smits, geb. Amers- 
foort 7 April 1891, le luit. der art., zn. van Joha Lines 
Co r nel is Wilhelmus en Pauline Range rt. FEde.] 

3. Gesina Alida Adri.ana Teengs, gel). Edam 30 
Xov. 1892, f Edam 26 Oet. 1896. 

4. Gesina Alida Adriana Teengs, geb. Edam 6 Juli 
1899, tr. Edam 11 Jan. 1919 Frans Hendrik Hol/- 310 TE KN O muller, geb. Hoorn 11 Oct. 1881, leeraar li. H. H S. te 
Hoorn sinds 1909, zii. van Simou en Aaltje Dekker. 
[Hoorn.] 

O*. 1. Arend Ni co la as Te engs, geb. Monnikendam 25 
Aug. 1898, f Monnikendam 3 Jan. 1907. 

2 Johanna Theo do ra Teengs, gel). Monnikendam 
26 Mei 1902. 

3. T h é o d o r a S u x a n n a M a r i a T e e n g s, gel». Mon- 
nikendam 22 Juli 191)9. 
P*. 1. Anna Johanna Teengs, geb. (vlerksdorp 13 .Mei 
1908. 

2. Hendrik Wilhelmus Teengs, geb. Klerksdorp 
16 Jan. 1913. 

Q*. 1. Johanna Petronella Teengs, geb. Greylingstad 
29 Maart 1915. 

2. \V i 1 h e 1 m i n a hUizabeth Teengs *), geb. G rey- 
liugstad 4 Juli 191(1. 

3. Keyna Teengs, geb. Greylingstad 13 Juli 192U 

1. Hendrik JacobTee n g s, geb. Arnhem 25 Oct. 1917. 
2. (rijs bert Teengs, geb. Arnhem 17 Juni 1919 
S*. Jannet ta La u rent ia Teengs, geb. Amsterdam 10 
Maart 1919. 

T*. 1. Willem F reder ik Teengs, geb. Meppel 27 Feb. 
1918. 

2. Jan Teengs, tweeling met voorgaande. 
U* 1. William Teengs, gel). Deli 31 Jau. 1912. 

2. Ad ö 1 p h i na T h e o d o r a T e e n g s, geb. Medan 12 Ja u. 
1913. 

3. Je an nette Eruestina T e e n g s , geb. 's-Graveu- 
hage 2b Sept. 1917. 

V*. 1. Adriaan Hendrik Teengs^ gel). Kdam 7 Aug. 
1916. 

2. Hendrik Willem Teengs, gel». Kdam 11 Juni 
1919. *) M i n n i e T e e n g s VAN ALPHEN. 311 VAN ALPÏÏEN. 

Protestant. 

Wapen: Lt zilver een achtpuntige zwarte 
ster. Irekroonde helm. Aan het halssnoer 
haityt, in plaats van het gebruikelijke me- 
daillon eeiie achtpuntige gouden ster. Helm- 
teekeji : een uitkonteride zwarte ossenkop en 
hals, met zilveren hoorns, aanziende gesteld . 
Dekkleeden: zilver tn zwart. 

Inleiding. 

Volgens Kok, Vaderlandsclt Woordenboek t en de genealogie 
van A lphen in Algemeen Nederlandsch Familieblad, jaargang 
1883/84 - eene navolging van de geslachtslijst in eerstge- 
noemd werk - stamt de familie van Alphen uit liet adellijk 
geslacht van dien naam. Bewijzen voor die afstamming zoekt 
men in die opstellen te vergeefs; wij vermeenen er aan te 
moeten twijfelen. Zelfs voor de filiatie: 

Simon Sim ons, tv. C. Metsehaerdt.. 

Pieter Sünons, tr. A. Hauwaert. 

Simon. Cornelis 
(Stamvader van den (Stamvader van den 

Leidsclieu tak) Hanau'schen tak) 

vermochten wij nog geen bewijzen opsporen. Dat deze takken 
evenwel tot elkander in betrekking stonden mag wel als 
vaststaand worden aangenomen, evenzeer als eene relatie 
tussehen deze takken en verscheidene (ruim 25.) leden van 
een geslacht Sim ons, door ons in de kerkelijke registers 
te Frankfort a/d Main (1603-1685) aangetroffen, op grond, 
dat leden dier beide takken als doopgetuigen voorkomen. 
Wij nemen die „ Aanteekeningen" als „ A a uha ngsel" op. 

Opmerking verdient, dat de familie te Hanau eerst tusschen 
1675 en 1700 - waarschijnlijk om zich van andere gelijkna- 
mige geslachten (Sim ons) te onderscheiden - zich „Sim ons 
van Alpheïi" is gaan noemen en eerst in de achttiende eeuw 
n v a n Alphen" (met weglating van „Simons"). Het ge- 
VAN A LP HEN. slacht te Hauau voerde evenwel reeds tegen de helft der 
zeventiende eeuw de achtpuntige ster als wapeurïgüur, tot 
helmteeken echter een soort vijzel niet stamper. Zegels met 
dit wapen komen o. a voor op het testament van de vrouw 
van Wilhelm von den Velde A° lb'48, op dat van 
Paul Clap peter A° 16(>7 en opdat van ïda Oourhase, 
wed. Kieronimus Simons 'A. £.) d. d. '20 Maart lb'62. 
(JStaatsafchiv Marburg, Hanaucr Testaittente'.) Ook de tak, die 
zich steeds „Simons" schreef, voerde hetzelfde wapen! 

Ken woord van dank zij hier gebracht aan Dr Ad. v. d. 
Velden te Wei mar, die mij vele gegevens betreffende den 
Hauau'schen tak verschafte en mijne, voor jaren persoonlijk 
te Hanau gemaakte aanteekeningen, welwillend verifieerde. 

's-Gra veuhage, Maart 1922. v. K. 

Genealogie. 

Simon Simons, koopman te Keulen, tv. (J a t h a r i n a 
Pietersdr. Metschaerdt, f in de kraam. 
Hun zoon: 

Pi et er Simons, geb. omstreeks 1525, koopman te Keulen, 
vertrok tegen het midden der lbe eeuw naar Antwerpen 
en van daar naar Leiden, f Rotterdam 4 Xov., begr. Leiden 
(Pieterskerk) b' Xov. 1G07, tr. Antwerpen omstreeks 1550 
Anna 1) H a u w a e r t, geb Antwerpen, f Leiden 22 Xov. 
1593, dr. van Co r nel is Hauwaert. 

Uit dit huwelijk': 

1 Symon, volgt aan het hoofd van Hen Oudsten tak. 

2 Cornelis. volgt aan bet hoofd van den Jongeren tak. 

Oudsten tak 2). ( Uitgestorven.) 

Symon van Alphen, koopman te Leiden, f Leiden 10 

li Wij vonden haai* in hns. genealogieën ook vernield als: 
L 1 i s a b e t h. 

2i Oiiderzoek in de rvehte dijkt', en iiotariede archieven van 
Leiden zal voorzeker licht brengen over de oudste generatiën; 
dit onderzoek, dat veel lijd vorderen zal, hebben wij niet 
ingesteld; 'de kosten, die, wij ons reeds voor deze genealogie 
veroorloofden, konden \vij niet nog verlioogeu; een dergelijk 
onderzoek liixt niet op den weg öuzer redactie. VAN ALFHKX. Junil5U2, tr. Antwerpen omstreeks 1577 Elisabeth Man- 
naert, geb. 5 Sept. 1541 of 1544, f Leiden 5 Xov. 1587, 
dr. van H ierouy m u s en A n n a de Jonghe (Juni u s) en 
wed. van B a rt hol o m e u s de FI o n d t. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jan Sy m o us v a n A 1 p li e n, geb. Antwerpen omstreeks 
1578, lakenkooper, f Lia 1617 en vóór - Keh. 1 ( j li 4 1), tr. 
Leiden 23 Jan 1608 Geertrüyd Buys, ^eb. Leiden, f na 
2 .Feb. 1624, dr. van Pa u lus K uy s en wed. van Willem 
van Hoogeveen. 

Kinderen onder A. 

2". Daniël Sim ons/, van Alpheu, gel). Leiden in 1585 2), 
veertigruad van Leiden 1618, schepen 1618, burgen-ir. 1623, 
ontv. -generaal der gemeene landsmiddelen over Leiden en 
Rijnland, f Leiden 11 Oct. 1642, tr. Leiden 6 Jan. 1612 
Maria van Hoogeveen, gei). Leitien in 1584, f 27 Oef., 
begr. Leiden (Pieterskerk) 28 Oct. 1647, dr. van Derk en 
X eelt je Pi etersdr. de live. 

Kinderen onder . B. 

A. 1. Mr. Wilhelmus van Alp hen, geb. Leiden 3 Xov. 
1608, secr. van het Hot' van Holland 1631-84, f 's-Gra- 
veuhage in Juni 1691, tr. 1° Seheveningen 13 Juni 1632 
Cathariua Doublet, gei). 's-G ravenhage in 1605, f (in 
de kraam) begr. 's-( J ra ven hage ( Kloosterkerk) 22 Dee. 1634, 
dr. van Jan en Ge s in a Schutters; tr. 2° Leerdam 16 
Sept 1636 Judith vau Clevesteyn, geb. Gorinchem 
omstreeks 1606, begr. 's-G ra venhage (Kloosterkerk) 20 Aug. 
1674, dv. van Aart Dirksz. en Engeltje Aartsdr. 
v a n H o ey . 

Kinderen onder . . . . . ... C. 

2. Simon van Alphen, geb. Leiden omstreeks 161 1 3), 
raad van lmüë, fiscaal van Batavia, tr. Johauna 11 en- 
driksen, wed. van N. N. van Aelst, kapitein, 
li Zie „Aanhangsel" Op de/en datum wordt zij als weduwe 
vermeld bij den doop van Pi ter van Alp hen. 

2) Ingeschreven te Leiden als jur. stad. 28 Maart 1(526, 
ils L r ehoortig van Leiden, oud 41 jaar. 

3) Ingeschreven te Leiden als l.itt. stud. 8 April 1623 
als geboortig van Leiden, oud 12 jaar. 314 VAN ALPHEN. Kind onder D. 

3. Jan va ii Alpheu, geb. Leiden omstreeks 1611 1) 
opperkoopman der O. I. C. oj> Aihboi.ua, tr. Eva Greve(u'- 
raet(s), f als weduwe. 

Kinderen onder E. 

4. Bartholome us van Alphen, gel». Leiden omstreeks 
1615 2), f Leiden. 

5. Paul u s van Alp hen, geb. Leiden Omstreeks 1617 3), 
tr. Maria Constant. 

B. 1. Mr. Simoju van Alphen, geb. Leiden 22 Jau. 1618, 
raad van Leiden 1652-69, ontv. der gemeene lauiTsmiddelen 
over Leiden en liijuland, regent Catba rina-gast huis 1663, 
f Leiden 20 of 23 Oct. 1669 4), tr. Leiden (Pieterskerk) 

20 Aug. 1637 Susan na van Geulen ge/., van Dollen, 
geb. Amsterdam in 1614, begr. Leiden (Pieterskerk) 14 
Juli 1638, dr. van Daniël en Maria de Pack ere- tr. 
2° (ondertr. Leiden 20 Jau. 1615) Maria Magdalena 
de Hertog li e van O rsmael, geb. Delft 5), f Iu Öct. 
1679, dr. van J a u en M a r g a r e t h a F ij e k v a n li 1 e y s- 
w ij c k. 

Kinderen onder . . " . . . . . F. 

2. Mr. Gerrit van Alphen, geb Leiden 17 Fel). 1619, 
adv. voor den iïove van Holland, onder-secr. van Leiden 
1651, secr. rekenkamer 1652, griffier te Leiden 1657, 
| Leiden 25 Dec. 1662, begr. Pieterskerk, tr. (ondertr. 
's-Gra veuhage 1 Jan. 1615) Maria van Dorp, geb. 7 
Maart, ged. Leideu (Pieterskerk) 12 Maart 1625, f Leiden 

21 Maart 1699, begr. Pieterskerk, dr. van Oor nel is en 
J ü d i t h »S y m ons d r. v :i n Luttel g e est. 

Kinderen onder Gr. 

3. J o h a n n e s v a n A 1 p li e n, geb. 4 Leiden 27 Maart 1(52*), 

1) ingeschreven te Leiden als Litt. stud. 10 Nov. 1629. 
als geboortig van Leideu, oud IS jaar. 

2) ingeschreven te Leiden als Litt. stud. 23 April 1626, 
als geboortig van Leiden, oud 1 1 jaar. 

3) Ingeschreven te Leiden als Litt. stud. 23 April 1626, 
als geboortig van Leiden, oud 9 jaar. 

4) Begraafboek Leiden A° 1669 incompleet. 

5) Doopiuschrij ving te Delft niet gevonden. VAN ALPHEN. oommies ten kantore der getneeue landsmiddelen over 
Leiden en Rijnland, f Leiden (aan de pest) 1655 of 165(5, 
tr. (ondertr. Leiden 17 Maart 1(549) Catharina Comme- 
lin, geb. Leiden, f in 1658 of 59, dr. van Abraham en 
Jaeomina Spiegel. Zij hertr. Dr. Daniël Mas si 8. 
Kinderen- onder H. 

4. ft va van Alp hen, geb. Leiden 27 Maart 1(520 (twee- 
ling met B. 3.) f 16 Maart 1695, tr. Leiden 9 Juli 1647 
Johan Elsevier, geb. 27 Feb., ged. Leiden (Pieterskerk) 
4 Maart 1622, academie-drukker te Leiden 1651-57, + Leiden 
8 Juni 1669 1), zn. van Abraham en Catharina van 
W a esberg li e. 

5. Oor n el ia van Alp hen, ged. Leiden ( ff oogl. kerk) 
28 Dee. 1621, f 19 Nov., begr. Leiden (Pieterskerk) 23 
Nov. 1644. 

6. Daniël van Alphen, geb. 12 April, ged. Leiden 
(Pieterskerk) 14 April 1623, seor. van den Leidschendam, 
Stompwijk, Wilsveen eu Tedingerbroek, secr. Weeskamer 
van Leiden 1657, veertigraad van Leiden 1669, schepen 
1669, burgemr. 1670, regent Catharina-gasthuis 1670, f Leiden 
31 Juli 1671, begr. Pieterskerk, tr. 2) 24 Oct. 1640 Oor- 
nel ia van (tier) S ij p, gel). Koudekerke 3), f 24 Oct. 1643 
(of 1644), di'. van Foyt en ti er ritje YYillenisdr. van 
Oudtshoorn van den Groenendijk; tr. 2° Leiden 
14 Dee. 1649 Taunetgen De r ram o ut 4), ged. Leiden 
(Hoogl. kerk) 2 Sept. 1(>21, f 14 Maart, begr. Leiden 
(Pieterskerk) 20 Maart 1677, dr. van Ds. Johan nes en 
Sara Ma es. 

Kinderen onder I. 

7. Pi eter van Alphen, ged. Leiden (Pieterskerk) 8 
Nov. 1624, secunde in het gouvernement Thagorvan (Indiè), 
f Batavia, tr. Batavia Héle na d e <6 t e r k e. Zij liertr. 
1 ° F r e d e r i k 0 a j e t ; 2° F redericus St a t i u s v a n 
Daal en, drost van Lies velt. 

1) Begraaf l)oek Leiden A° 1(5(59 incompleet. 

2) Trouwboek te Koudekerke vangt aan 1(5 15; ondertr, 
Leidsckendam 1640 (geen datum). 

3) Doopboek te Koudekerke vangt aan 16(53. 
1) Geslacht: Der mout. 316 VAN ALI'HKN. 8. Elisabetb vau Alphen, gel). Leiden 7 Mei 1626, 
f Leiden 26 Nov. 1664, tr. Leiden 31 .Maart 1648 Prof. 
Mr. Daniël van Geulen (Colouiusj, geb. Leiden 18 
April 1608, hoogleeraar te Leiden 1648-72, secr. van den 
Senaat 1654-72, f Leiden 9 Juli 1672, zn. vau Prof. Ds. 
Daniël van Geulen en wedr. van Anna van der 
Hoeven. 
C. Vit het eerate huwelijk: 

1. J ©hannes van Alphen, gel). 11 Deo., ged. 's-Gra- 
venhage (St. Jacobskerk) 17 Deo. 1634, begr. 's-Gra venhage 
(Kloosterkerk) 9 Feb. 1(535. 

C T tt het tweede lui wel ijk: 

2. Catharina van A 1 p li e u, geb. 's-Gra venhage 18 
Aug. 1637, f 25 Juli 1(557. 

3. Antonetta van Alp hen, geb. 5 Jan., ged. 's-Gra- 
veuhage i St. Jacobskerk) 1 { J Jan. 1639, f 11 Juni 1656. 

4. Maria van Alp hen, geb. 19 Jan., ged. 's-Gra venhage 
(Kloosterkerk) 8 Maart 1641, f 8 Se.pt. 1642. 

5. Maria van Alphen, ged. 's-Gra venhage (Klooster- 
kerk) 26 Sept. 1642. 

6. J a n A r nol d u s v a n A 1 p h e n , geb. 1 1 Oot., ged . 
's-Gra venhage (Kloosterkerk) 22 Nov. 1613, sneuvelt in 
een slag tegen de Lngelschen 13 Juni 1665. 

7. Se bast ia en van A 1 p h e u, ged. 's-G ra venhage (St. 
Jacobskerk) 4 Feb. 1646, f 's-G ra venhage 8 April 164(5. 

8. Geertruyda van Alphen, geb. 21 Mei, ged. 's-Gra- 
veuhage ( St. Jacobskerk ) 2 Juni 1647, f 's- Hertogen bosoh 
in 1721, tr. 1° Scheveniugen 26 Dee. 1(574 Engel ber t 
de Gijsèlaar, geb. Amsterdam omstreeks 1651, koopman, 
suppoost der weeskamer, f Amsterdam 27 Üct. 16^1, zn. 
van Nieolaas en Margaretha % a u Lvl; tr. 2° Leiden 
30 Nov. 1(594 Mr. Gerard van B reugel, geb. 's-Uer- 
togeaboseh 20 Dee. 1671, adv., schepen, van 's-Hertogen- 
boseh 1720, gezworene 1721, raad 1722-35, f 's-Hertogeu- 
l)oschi'r) in Juli 1746, zn. van Mi*. Herman en Heli' na 
t e u H a g e n. 

9. An ge li ca van Alphen, gel». 18 Juli. ged. 's-G ra- 
ven ha ge 'St. JaeohskerU 21 Juli 1(519, f 6 Aug. 1727, 
tr. Sche veilingen (5 Dcc. L'rTs Mr. Pieter vau Ilnrck, VAN ALPHEN. 317 geb. 23 Feb., ged. DeÜ't (Oude kerk) 25 Feb. 1657, secr. 
vuu het Hof van Holland 1684, f 's-Gra venhage 18 Xov. 
1686, zu. vau Frans en Mechteld van der Linden. 

10. Sara van Alp hen, geb. 3 Sept., ged. 's-Graven- 
hage (St. Jacobs kerk) 10 Sept. 1651, f 26 Nov. 1678. 

11. Maria van Alp hen, gel). 6 April, ged.' 's-G ra ven- 
hage (St. Jacobskerk) 10 Mei 1654, f 16 Jan. 1693, tr. 
's-Gravenhage 1 Aug. 1684 1) Mr. Willem van den 
Hove, geb. 's-Gravenhage in 1651 2), adv. voor den Move 
van Holland. 

12. Co mei ia van Alphen, geb. 18 April, ged. 's-Gra- 
venhage (St. Jacobskerk) 24 April 1633, f 7 Nov. 1691, 
tr. 's-Gravenhage (St. 'Jacobskerk) 23 Mei 1657 Hendrik 
Brouwer, geb. Gorinehem, schepen en thesaurier van 
Gorinchein, + 27 Dep. 1685. 

D. Antony van Alp hen, f ongehuwd. 

E. 1. Johan van Alp hen, geb. omstreeks 1642, solliei- 
teur-militair te 's-Gravenhage^ woonde op Vreugd en Rust 
te Voorburg, f 's-Gra venhage in Oct. 1684, tr. Voorburg 
6 Mei 1669 Elizabeth ten Ham, f 's-Gravenhage 24 
April 1711 3), dr. van .1 o hau nes en L u c r e t i a Bar- 
(1 e i h a a r. 

Kinderen vader ......... ; .... . . . . J- 

2. Geertruyd van Alphen, geb. 1 Juni 1643, f 13 
Jan. 1734, tr. (ondertr. 's-Gravenhage 25 Mei 1664) Nico- 
lnas Stampioen, geb. 9 Jan. 1640, mathematicus te 
Rotterdam, schout van Kralingen o. a. 1678, 1698, t Rot- 
terdam in 1731. 

F. 1. Mr. Daniël van Alphen, geb. 25 Juni, ged. Leiden 
(Hoögl. kerk) 4 Juli 1638, secr. weeskamer 1657, veertig- 
raad 1669, wees m r. 1670, 79, kerkmr. 1670, schepen 1670- 
73, geeömm. ter rekenkamer van Holland 1673, 74, bur- 
gemr. 1674-1710, thesaurier-ord. 1680. hoofdofficier 1696- 

1) Zie over dit huwelijk (Jaarboek i Die Haghe, 1903. 
blz. 115. 

2) Ingeschreven te Leiden 6 Oct. 1671 als jur. atud., ge- 
boortig van 's-Gravenhage, oud 20 jaar. 

8) Impost op begraven betaald 28 A nii 1 1711, 318 YAN ALl'HKN. 17ü7, f Leiden 28 Juni 1711, begr. Pieterskerk, tr. s-Gra- 
venhage 10 Jan. 1670 Geertrui t T r i g 1 a n d(i u s), geb. 
6 April, ged. 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 8 April 1646, 
f Leiden 13 Oct. 1697, begr. Pieterskerk, dr. van Ds. 
C o m e 1 i u s en Beatrix Snels. 

Kcttd oude? K. 

2. Mr. Johannes van Alp hen, geb. 6 April, ged. 
Leiden (Hoogl. kerk) 8 April 1646, kap. der burgerij, 
f Leiden 20 Feb. 1680, tr. Leiden 26 April 1673 Eme- 
r ent ia Anna van Swaneveldt, ged. Leiden (Pieters- 
kerk) 8 Oct. 1642, dr. van Mr. Franco is en Catharina 
van War mondt en wed. van M \ Co melis van dei' 
Meer, heer van Hoogeveen. 

Kinderen onder L, 

3. Simon van A. Iphen, ged. Leiden ( Pieterskerk) 1 
Aug. 1649, f Leiden in Oct. 1649. 

4. Simon van Alphen, geb. 6 Dec, ged. Leiden (Pie- 
terskerk) 7 Dec. 1650, secr. weeskamer te Leiden 1704, 
f Delft 15 April, begr. Leiden 19 April 1730. 

5. Dirk van Alphen, geb. 12 Juni, ged. Leiden (Pie- 
terskerk) 16 Juni 1652, schout van Stompwijk, Wilsveen, 
Tedingerbroek en Leidschendam, kap. der burgerij, f Leiden 
12 Nov. 1701. 

6. Margarita van Alphen, ged. Leiden (Pieterskerk) 
5 Sept. 1653, f jong. 

7. Maria Magdalena van Alphen, ged. Leiden (Pie- 
terskerk) 10 Sept. 1656, f Leiden 23 Dec. 1723, tr. Zoeter- 
woude in Juni 1680 1) Mr. Adrianus Witten s, ged. 
Leiden (Pieterskerk) 13 Maart 1648, adv. voor den Hove 
van Holland, schout van Zoeterwoude, f Leiden 25 Aug. 
1691, begr. Pancraskerk, zu. van Mr, A r noldus en Agatha 
van Warmondt, 

G. 1. Cornelis van Alp hen, ged. Leiden (Hoogl. kerk) 
15 Mei 1646, f vóór 8 Aug. 1649. 

2. Maria van Alphen, ged. Leiden (Pieterskerk) 10 
Jan. 1648, f vóór 15 Aug. 1650. 

1) Oudertr. Leiden 6 Juni 1680. Trouwboeken te Zoeter- 
woude vangen aan 1702. VAN All'JlKX. 319 3. Oornel is van Alphen, ged. Leiden (Hoogl. kerk) 
8 Aug. 1649, f vóór 10 Maart 1656. 

4. Maria vau Alphen, ged. Leiden (Hoogl. kerk) 15 
Aug. 1650, f Leiden 26 Oet. 1719, begr. Pieterskerk, tr. 
Leiden (Hoogl. kerk) 21 Jan. 1681 Mr. Abraham van 
A 1 p h e n, vermeld onder H. 5. 

5. Daniël van Alp hen, geb. 21 Jan., ged. Leiden 
(Pieterskerk) 22 Jan. 1653, veertigraad 1702, schepen 1713, 
burgemr. 1722, f Leiden 12 Nov. 1725. 

6. Cu melis van Alphen, ged. Leiden (Pieterskerk) 
10 Maart 1656, f vóór 10 April 1661. 

7. Geertr.uy t van Alphen, geb. 15 Juni, ged. Leiden 
(Pieterskerk) 19 Juni 1659, f vóór 20 Jan. 1709. 

8. Cornelis van Alphen, ged. Leiden (Pieterskerk) 
10 April 1661, f jong? 

H. 1. Maria van Alphen, ged. Leiden (Pieterskerk) 11 
Maart 1650, f vóór 5 April 1651. 

2. Maria van Alphen, ged. Leiden (Pieterskerk) 5 
April 1651, f vóór 13 Sept. 1652. 

3. Maria van Alphen, ged. Leiden (Pieterskerk) 13 
Sept. 1652, f jong? 

4. Daniël van Alp hen, ged. Leiden (Pieterskerk) 12 
Nov, 1653, f jong? 

5. Mr. Abraha m van Alpheu, geb. 3 Juli, ged. Leiden 
(Pieterskerk) 7 Juli 1655, veertigraad 1683, schepen 1691- 
94, burgemr. 1694-1720, raad ter admiraliteit van Amster- 
dam 1704, 1710, f Leiden 27 Oct. 1721, begr. Pieterskerk, 
tr. Leiden (Hoogl. kerk) 21 Jan. 1681 Maria van Alphen 
(vernield onder G. 4.) ged. Leiden (Hoogl. kerk) 15 Aug. 
1650, f Leiden 26 Oct. 1719, begr. Pieterskerk, dr. van 
Mr. G e r r i t en Maria van Dor p. 

Kind onder * M. 

I. Uit het eerste huwelijk: 

1. Daniël van Alphen, ged. Leidschendam 19 Aug. 
1646, vermoedelijk kort daarna overleden. 
Uit liet tweede huwelijk: 

2 Mr. Daniël van Alphen, geb. 29 Jan., ged. 
Leidechendarn 5 Feb. 1651, regent Catharina-gasthuis te Lei- 
den 1678, veertigraad van Leiden 1 681-1733, schepen 1 683- 320 VA.N A. LP II ÉN. 1713, rekenmr. 1684, burgenir. 1709-31, gecomm. ter Staten- 
Geueraal 1712-15, leiter- eu geschiedkundige 1), f Leiden 10 
Juli 1733, begr. Hoogl. kerk, tr. Leiden (iïoogl. kerk) 6 Dec. 
1678 Grertruyt van der Maarsche 2 1 geb. 7 Nov., 
ged. Leiden (Hoogl. kerk) 9 Nov. 1655, f Leiden 23 Fel». 
1736, begr. Pieterskerk, dr. van Mi*. Pieter en Gertruy 
van Dorp. 

Kinderen onder ~N . 

3. Mr. Jo hannes van Alphen, geb. 31 Maart, ged. 
Leidsehendam 7 April 1652, adv. voor den Hove van Hol- 
land, f 's-Gravenhage 9 Maart 1709 3) tr. Wassenaar 10 
Sept. 1679 Wille mi na Kort, ged. 's-Gra venhage (St. 
Jacobskerk) 6 Juni 1669, f 's-Gra venhage 27 Sept. 1711 4l, 
dr. van Mr. Pieter en W e n d e 1 i n a de W i 1 1 e 
Kinderen onder O. 

4. Mr. Simon van Alphen, gel). 1 April, ged. Leid- 
schendani 5 April 1654, secr. van Zoeterwoude 1704-33, 
secr. weeskamer te Leiden, + Leitien 12 Nov. 173(5, tr. 
Leiden (Pieterskerk) 21 Juni 1695 Anna de Moor, geb. 
17 Mei, ged. Leiden (Hoogl. Kerk) 25 Mei 1653, f Leiden 
29 Maart 1738, begr. Pieterskerk, dr. van Ca rel en 
Magdalena de 'Ridder en wed. van dan van Soest 
en Willem Laekens. 

Kinderen onder P. 

5. Sara Maria van Alphen, geb. 13 Juli, ged. Leid- 
seliendam 20 Juli 1659, f Amsterdam 13 Mei 1735, tr. 
(ondettr. Amsterdam 2 Jan. 1634) Christ offel Iv r uy- 
denier, geb. Amsterdam 20 Juli 1645, koopman te Am- 
sterdam, f Amsterdam 13 Nov. 1701 5), zn. van Gideou 
en Jüdith de la Pon taille en \s ei 1 1\ van J in Th ere n- 
t i a S ter ck. ^ 

6. Anna van Alphen, geb. 12 Juli, ged. Leidselien- 
dam 18 Juli 1(560, t Leiden 20 Jan. 1695, begr. Pieterskerk. 

1) Zie: Niéu w Neder! . Biogr. Woorden hurk, I. 

2) v. dei- Marsohè, v der Mersehe. 

3) Imi)Ost op begraven betaald 13 Maart 1709. 

4) Impost op begraven betaald 1 Oet. 1711; overluid 3 
Oet. 1711. 

5) Middel op begraven betaald 11 Nov. 1701. VAN ALPHEN. 7. Cornelia van Alp]) en, geb. 5 Jan., ged. Leid* 
schendatn 8 Jan. 1662, f Amsterdam 26 Feb. 1745, tr. 
Leiden (Hoogl. kerk) 31 Juli 1696 hak van de Walle, 
geb. Frankfort a/d Main in 16G5, koopman te Amsterdam, 
f Amsterdam (?) 7 April 1738, zn. van Jacob van de 
Walle. 

8. Johauua van Alphen, ged. Leidschendain 15 April 
1663. 

9. Elizabeth van Alphen, ged. Leiden (Pieterskerk) 
12 Nov. 1664. 

. 1. Joh a n n a v a n A 1 p li e u, geb. 26 Feb., ged. Voorburg 
2 Maart 1670. 

2. Geertruida van Alp hen, ged. 's-Gravenhage 
(Nieuwe kerk) 19 April 1671. 

3. Eli sa bet h van A 1 p h e n, ged. 's-Gravenhage 
(Nieuwe kerk) 17 Juli 1672. 

4. Eva v a li Alp hen, ged. 's-Gravenhage (Nieuwe kerk) 
7 Maart 1673. 

5. Mr. Jan van Alphen, gel). 11 Aug., ged. Voorburg 
18 Aug. 1675, adv. voor den Hove van Holland, solliciteur- 
militair te 's Gravenhage, f 14 April 1759, tr. 1° 27 Mei 1706 
(pndertr. 's-Gravenhage 9 Mei) Ad r ia na Pietemela 
Bolland fc, geb. 23 Dec, ged. Hulst 25 Dec. 1685. 
f 's-Gravenhage 15 Feb. 1724, begr. Voorburg, dr. van Hn- 
g e 1 b e r t en M a r i a van D a m ; tr. 2° 's-Gra venhage 
(Kloosterkerk) 1 Mei 1725 Maria van der Ha er, geli. 
4 Juli, ged. 's-Gravenhage (St. Jacobs kerk) 6 Juli 1687, 
f 's-Gravenhage in April 1764 2), dr. van Boiiif'acïus 
en Anna M a r i a van Lodens t e y n. 

Kinderen onder Q. 

6. Maria van Alphen, ged. 's-Gravenhage (Nieuwe 
kerk) 1 Jan. 1677. * 

7. Oathaiina van Alphen 3). 

8. W illem Jan van Alphen, geb. 31 Maart, ged. 
Voorburg 1 April 1685, notaris te 's-Gravenhage 1707-45, 
proc. van gecomm. raden van Holland 1712-17 . ., f9 Feb., 

2) Impost begraven betaald 5 April 1764. 

3) Volgens hus. genealogie. Te 's-Graveuhage', noch te 
oorburg vonden wij haar doopi nsclirij ving. 

21 322 VAN AUMIKN. begr. 's-Gra venhage (Kloosterkerk) 15 Fel). 1746, tr. (on- 
dertr. 's-G ra venhage 16 Jan. 1714) Maria van Kern, 
geb. Kotterdam ; tr. 2° Seheveningen 19 Nov. 1737 C o r- 
n el ia van d e li Bergh, geb. iu 1(379, begr. 's-Graven- 
bage (Kloosterkerk) 6 Febr. 1742. 

Kinderen onder R 

K. 1. Beatris van Alp hen, geb. 6 Feb., ged. Leiden 
( Pieterskerk) 7 Feb. 1672, f Leiden 22 Mei 1728, begr. 
Pieterskerk, tr. Leiden (Pieterskerk) 16 Oet. 1690 Mr. 
J o h a u nes v a n A s s e n d e 1 ft, geb. 21 April, ged Leiden 
(Pieterskerk) 29 April 1659, hoofdman der burgerij 1683, 
veertigraad 1691, schepen 1694, 99-1701, burgemr. 1719-19, 
f Leiden 14 Aug. 1728, begr. Pieterskerk, zn. van Mr. 
A d r i a a n en J o h a n n a Mal vesy. 

L. 1 . S i m o n van A 1 p li e n 1 ). 

2. Dirk van Alphen 1), kap. der burgerij. 

M. Maria Christiua van Alphen, geb. 18 Nov., ged. 
Leiken (Pieterskerk) 21 Nov. 1681, f Leiden 27 Nov. 1683 2). 

N. 1. Anna Maria van Alphen, geb. 4 Jan., gei 1 . Leiden 
(Hoogl. kerk) 7 Jan. 1680, f 22 Jan., begr. Leiden (Pie- 
terskerk) 27 Jan. 1680. 

2. Daniël van Alphen, geb. 2 Jan., ged. Leiden 
(Pieterskerk) 8 Jan. 1681, f Leiden 11 Jan. 1681 2). 

3. Mr. Daniël van Alphen, geb. 25 Nov., ged. Leiden 
(Pieterskerk) 26 Nov. 1681, geheimsehrij ver der vierschaar 
van de Hoogeschool te Leiden, ontv. van den reëelen lOOen 
penning of der geheele extra-ord. verponding, f Leiden 28 
April 1727,. begr. Hoogl. kerk, tr. Leiden (Hoogl. kerk) 
15 April 1710 Sara van Banchem, geb. 21 Juli, ged. 
Leiden (Pieterskerk) 23 Juli 1687, f Leiden 25 Aug 1750, 
be^r. Hoogl. kerk, dr. van Mr. N^ioolaaa en Pieter- 
nel 1 a V r o ra a n s. 

Kinderen onder S. 

4. A n n a G e e r t r u y d van A 1 p h e n, ged. Leiden 
(Hoogl. kerk) 16 Jan. 1684, f Leiden 27 Jan. 1(584 2). 

5. Anna Geer truyd van Alphen, geb. 4 Sept.,ged. 

1) Volgens hns. genealogie. Doopinsclirij vingen vermochten 
wij te Leiden niet vinden. 

2) BegraahnHchrij ving te Leiden niet gevonden. VAN Al. TH EN. 323 Leiden (Pieterskerk) 5 Sept. 1(585, f Jjeiden 19 Jan. 168(5 1). 

6. Cümeli;i van Alp hen, geb. 2 Mei, ged. Leiden 
(Pieterskerk) 5 Mei 1687, f Leiden ló Feb. 1746, begr. 
Pieterskerk, tr. Leiden (Pieterskerk) 29 l)ec. 1724 Abra- 
h a m Alensoon, geb. 28 Nov., ged. Leiden (Hoogl. kerk) 
30 Nov. 1(587, veertigraad 1727, schepen 1728 41, geeomm. 
ter admiraliteit 1737-39, burgemr. 1742, lid Raad van 
State 1746-49, f Leiden 21 Oct. 175S, begr. Hoogl. kerk, 
zn. van Caspar en J o h a n n a d e P ree. Hij hertr. 
(ondertr 's-Gravenhage 21 ]\lei 1647) 6 -Juni 1(547 Mar- 
g a r e t li a A g a t h a van Deventer, wed. Ja e obus de 
Neys Rits. 

7. Pi eter van Alphen, geb. 12 Aug., ged. Leiden 
(Pieterskerk) 14 Aug. 1689, f Leiden 29 Aug. 1689 1). 

8. Pi eter van Alphen, geb. 5 Nov., ged. Leiden 
(Pieterskerk) 9 Nov. 1690, f Leiden 1 Dee 1690 Ij. 

9 Anna Geertruyd van Alphen, geb. 12 Nov., 
ged. Leiden (Pieterskerk) 13 Nov. 1691, f Leiden 8 Mei 
1693, begr. Pieterskerk. 

10. Pi eter van Alphen, geb. 22 Nov., ged. Leiden 
( Pieterskerk) 23 Nov. 1692, koopman te Amsterdam, f Am- 
sterdam 6 Sept. 1773, tr. Amsterdam (Nieuwe kerk) 
28 Dec. 1719 Sara Maria van de Ca pel le, geb. Am- 
sterdam 2 Nov. 1700, f 27 Jan., begr. Amsterdam (Eilands- 
kerk) 2 Feb. 1701, dr. van Xi co laas Rochus en J o- 
hanna van S c h u 1 e r i s . 

Kinderen onder T. 

11. Anna Geertrui d van A 1 p h e n, geb. 4 Maart, 
ged. Leiden (Pieterskerk) 6 Maart 1698, f Leiden 19 Mei 
1698 1). 

O. 1. Mr. Daniël van A 1 p h en, ged. 's-Gravenhage 
(Nieuwe kerk) 25 Aug. 16S0, commies ter secr. van Hol- 
land, f 18 Maart, begr. 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 24 
Maart 1760, tr. 's-Gravenhage 29 Aug. 1712 Maria 
Ma oh t el d Selhoff, geb. 6 April 1684, f 20 Sept., begr. 
VGra venhage (Kloosterkerk) 25 Sept. 1753, dr. van Ber- 
ü a i* d u s en L n c i a O u t h o f ï. 

Kindéren onder 

1) Hegraafinschrijving te Leiden niet gevonden. 324 VAN AU'HEN. 2. Wendelina vau A 1 p h e l, ged. 's-Gravenhage 
(Kloosterkerk) 4 April 18(53, f vóór 8 Juni 1687. 

3. Piet er van Alphen, ged. 's-G ravenhage (S:}. Ja- 
cobskerk) 1 Juli 1685, f vermoedelijk jong. 

4. Wendelina van Alphen, gei). 8 Juni, ged. 's-Gra- 
venhage (St. Jacobskerk) 12 Juni 1687, f Leiderdorp 5 Juli 
1775, tr. Rijswijk (Z. H.) 19 Juli 1712 David Bosch, ge)». 
3 Juli 1686, brouwer, schout van Leiderdorp, f Leider- 
dorp 6 Juli 1767, zn. van H e n d r i k en Ab igael 
B a g e 1 a e r. 

5. Dorothea van Alphen, ged. 's-G ra venhage (St. 
Jacobskerk) 26 Nov, 1688, f vóór 24 Juli 1691. 

6. Dorothea van Alphen, 's-Gravenhage (Nieuwe 
kerk) 24 Juli 1691, f vermoedelijk jong. 

7. Ge er trui da vau Alp hen, geb. 11 Mei, ged. 
's-Graveuhage (Nieuwe kerk) 13 Mei 1693, j in Sept. 171 1. 

8. Mr. Gerard Hort van Alphén, geb. 12 Sept., 
ged. 's-Gra venhage (Nieuwe kerk) 14 Sept. 1694, schout 
van Zoeterwoude, f Leiden 24 Nov.. begr. 's-Gravenhage 
(Kloosterkerk) 29 Nov. 1769. 

9. Wilhelm i na vau Alp hen, geb. 8 Dec, ged. 
's-Gravenhage (Kloosterkerk) 9 Dec- 1695, f 18 Jan. 1729 
of 1739, tr. in Jan. 1716 ot 1727 Jan Paul Philip pi, 
geb. in 1705, ontv. der Kou. Tol te Hees (Rijnprov) f in 1749. 

10. Mar g ar et ha vau Alp hen, ged. 's-Gravenhage 
(Kloosterkerk) 5 April 1697, f 4 Mei 1767, tr. 8 of 12 
Nov. 1722 Michiel S a p p i u s, geb. Dordrecht 25 Mei 
1694, vice-admiraal 1750, + 22 Sept. 1761, zn. vau I)s. 
Ja co bus en Elisabeth de Veer. 

]?. 1. Anna Magdalena van Alp hen, ged. Leiden (Pie- 
terskerk) 7 Sept. 1695, f vermoedelijk jong. 

2. Mr. Daniël van Alphen, geb. 28 Dec;. ged. Leiden 
(Lootskerk) 30 Dec. 1696, notaris 1716-44, boelhuismr., 
kap. der schutterij, f Leiden 26 b'eb. 1751, begr. Pieters- 
kerk, tr. Utrecht (Catharijnekerk) 28 Dec. 1727 Sara 
Broed el et, ged. Utrecht (Jacobikerk) 22 Aug. 1695, 
t Leiden 20 Oct. 1733, begr. Pieterskerk, dr. van Wil- 
helmus en M a r i a v a n S o m eren; tr 2° Leiden 5 Maart 
1735 Anna Magdalena de Mooi-, geb. 21 Jan., ged. VAN A Ll'HEN. 325 Leiden ( Fietei skerk) 24 Jan. 1700, f 4 Mei 1775, dr. van 
Karei, ridder des H. li. Hijks, en Hillegonda Moei. 

Kinderen onder V. 

Q. CU het eerste huwelijk: 

1. Maria Elisabeth van Alp ben, geb. 14 Juni, ged. 
s-Gravenhage (Kloosterkerk) 17 Juni 1707, f 's-Graven- 
hage 29 Aug. 1707. 

Apollonia Cornelia van Alphen, geb. 3 Feb., 
ged. 's-Gravenhage (Nieuwe kerk) 5 Feb. 1709, f 's-Gra- 
venhage 12 Oct. 1710. 

3. Mr. Wilhelm van Alphen, geb. 20 Sept., ged. 
's-Gravenhage (Nieuwe kerk) 21 Sept. 1710, solliciteur- 
militair te 's-Graveuhage, begr. 's-Gravenhage (Nieuwe 
kerk) 25 Oct. 1773, tr. Rijswijk (Z. H.) 21 Mei 1742 
Anna Maria Scheurleer, geb. 23 Jan., ged. 's-Graven- 
hage (Si. Jacobskerkj 25 Jan. 1719, begr. 's-Gravenhage 
(Nieuwe kerk) 15 April 1775, dr. van Hendrik en 
B e r n a r d i n a M a r i a H u r g h a r d fc. 

4. Maria Beruhardina van Alphen, geb. 27 Maart 
1712, f 's-Gravenhage 16 Juni 1716 1). 

5. Otto Frederik van Alphen, geb. 24 Aug, ged. 
's-Gravenhage (Kloosterkerk) 25 Aug. 1713, vertrok naar 
Paramaribo, tr. 15 Oct. 1741 Johanna Catharina van 
Leeuwarden, geb. 14 Jan. 1726, f 14 Jan. 1749. 

6. W i 1 h e 1 m i n a 0 a t h a r i n a v a n A lpheu, geb. 13 
Mei, ged. 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 15 Mei 1716, f Gouda 
11 Juli 1775, begr. 's-Gravenhage, tr. 's-Gravenhage (Nieuwe 
kerk) 1 Maart 1740 Mr. Hendrik Muil man, geb 4 
Aug., ged. St. Anna Parochie 15 Aug. 1706, adv. voor den 
Hove vau Holland 1730, f 13 Aug., begr. 's-Gravenhage 
(Nieuwe kerk) 21 Jan. 1771, kd. van Ds. Wigbold en 
1 ) e b o r a U r s i n g e en w ed r. van* M a r i a le H e u 1 1 e. 

7. J o ha n Engel bert van Alphen, ged. 's-Graveu- 
hage (Nieuwe kerk) 17 Aug. 1717, f 21 Juli 1721. 

8. Apollonia Oor nel ia van Alp hen, gel). 4 Maart, 
ged. 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 8 Maart 1720, f 's-Gra- 
venhage 31 Oct. 1723 2). 

1) Impost op begraven betaald 17 Juni 1716. 

2) Impost op begraven betaald 3 Nov. 1723. 326 VAN ALl'ÜEN. Uit het tweede huwelijk: 

9. Bonifacius v a u Alp hen, geb. 27 Nov. 1 7 2 1 j , f 27 
Juni, begr. (St. Jacobskerk) J Juli 1728. 
R. 1) L T it 7<e* eerde huwelijk: 

1. Willem Jan van Alphen, ged. 's-üravenhagé St. 
Jacobs kerk) li April 1715. 

2. Elizabeth W i 1 h el m i ua v a n A 1 [) lie n, ged. 's ( i ra- 
venhage (St. Jacobskerk ) '21 Féb. 1717. 

CTat ?i-et tweede huwelijk: 

3. Maria Marti na van Alphen, f 23 Ju ui 1748. 

S. 1. Geertruyd v a li A 1 p h e u, geb. 31) Juni, ged. Leiden 
(Hougl. kerk) 2 Juli 1711, f Leiden 2 Nov. 1749,. begr. 
Pieterskerk, tr. Leiden 5 April 1745 Mr. Pi et er \ au 
Dorp, geb. 16 Nov.. ged. Leidén (Marekerk) 20 Nov. 1712, 
veertigraad 1744, f Leiden 15 Oct. 1789, begr. Pieterskerk, 
zn . van Jacob en 1 1 e s t e r C a t h a r i u a H e unebü, 

2. Petronella van Alphen, geb. 2 Sept.. ged. Leiden 
(Pieterskerk) 2 Sept. 1712, f Leiden 8 Aug. 1714 2). 

3. Mr. Daniël van Alp hen, lieer van Achttienhoven 
en den Bosch, geb. 7 Nov., ged. Leiden (Marekerk ! 8 Nut. 
1713, co mm. van Huw el. zaken 1734, veertigraad 1742-49. 
weesmr. 1747, schepen 1748, griflier 1749-78, f Leiden 16 
Juli 1797, begr. Pieterskerk, tr. Leiden (Pieterskerk; 19 
Nov. 1742 Eleonora Pon Enfant, geb. 24 Maart, ged. 
Leiden (HOOgl. kerk) 27 Maart 1721, dr. van Pi et er 
A n t h O n y en J o h a n n a ü h ij s. 

4. Nieolaas van Alphen, geb. 20 Jan., ged. Leiden 
(Pieterskerk) 23 Jan. 1715, f Leiden 28 Nov. 1715, begr. 
Pieterskerk. 

5. Mr. Nieolaas van Alp hen, geb. 21 Mei, ged. Lei- 
den (Hoogl. kerk) 2 1 Mei 171b, regent van het weeshuis 
1748, veertigraad 1749, schepen 4 1758, burgeinr. 1767. 
hoofd o-il'., bewindh. \\ . 1. Q. te Amsterdam, f Leiden 11 
Jan. 1784, begr. Hoogl. kerk, tr. Leiden 23 Oct. 1753 
J o ha lui a Hun Enfant, ged. Leiden (Hoogl. kerk) 30 
Dec. 1725, dr. van Pi eter Anthony en Johana G hijs 

1) Omtrent deze kinderen vermochten wij niets anders 
opsporen dan hetgeen wij hier mededeeleu; 

2) Begraafinschrij ving te Leiden niet gevonden. VAN VLl'HEN. T. 1. J o h a n n a G eertruyd van Alphen, gel». Amster- 
dam 9 Oct. 1720, f in 1794 ut 95. 

2. Mr. Daniël van Alp hen, geb. Amsterdam 25 Aug. 
1722, f Amsterdam 19 Nov. 1795. 

3. Jan Izaak van Alphen, «"eb. Amsterdam 27 April 
1724, f Amsterdam 2 Feb. 1749 1). 

4. Pi eter van Alphen, gel). 9 Nov., ged. Amsterdam 
(Nieuwe kerk) 14 Nov. 1725, f Amsterdam 7 Dec. 1725 2). 

5. Mr. Abraham van Alphen, geb. Amsterdam 1 
Sept. 1729, kap. der burgerij te Leiden 1755, veertigraad 
1761, schepen 1765, f 21 Nov., begr. Amsterdam (Eylands- 
kerkj 26 Nov. 1785, tr. 3) (i eertruyd Kisker, gel) 
4 Feb. 17 . ., f 27 'Oct. 1823. 

6. ja co bus van Alphen, geb. 25 Feb. ged. Amster- 
dam ( Westerkerk) 1 Maart I 7M3 , f Amsterdam 10 Aug. 17:53 

7. Cornelia Maria van Alphen, geb. Amsterdam 
12 Aug. 173 5, f Amsterdam 25 Feb. 1804. 

U. 1. Mi-. Jan Daniël van Alphen, geb. 5 Mei 1711 4 . 
klerk bij het dep, van financiën, f 28 Juni, begr. 's-Gra- 
venhage (Kloosterkerk) 1 Juli 1775. 

2. W i 1 h e 1 m i n a Lucia van Alp hen, geb. 's-(i raven- 
hage 13 April L713, f Utrecht 14 Dec. 1779, tr. 1 0 's-( i ra- 
venhage (Kloosterkerk) 19 Oct. 1745 Mr. Johannes van 
Alp hen, vermeld onder Jongere tak E. 10; tr. 2 C 
Utrecht (Domkerk) 11 Maart L7(>Q Mr. Thomas Adriaan 
Bod deus, geb. Leiden 30 Mei 17 21, schepen, raad en 
burgemr. van Utrecht, f 27 Maart, begr. Utrecht (Buur- 
kerk) 29 Maart 1796, zu. van Ds. Jean en Maria Anna 
V o s c h van A vesaet. 

1) Middel op begraven betaald 4 Fel). 1749. 

2) Middel op begraven betaald 8 Dec. 1725. 

3) Wij vermoeden dat dit hu welijk *eene ,, mésalliance" u 
geweest. De bus, genealogieën brachten ons slechts weinig 
gegevens; onderzoek luttel aanvullingen. 

3) Vermoedelijk te 's-Gravenhage, doopinschrij ving vonden 
wij niet. Zie trouwdatums dei- ouders. Intusschen verwekt 
het bevreemding, dat ook naar (ie doopinschrij ving van U. 2. 
(W. L. van Alphen) te 's-Gra veuhage te vergeefs werd 
gezocht. 328 VAN A LI' HEN. 3. Maria Geertrui da van Alp hen, ged. 's-Graven- 
hage St. Jacobskerk) 25 Nov. 1714, f 's-Gravenhage 20 Mei, 
begr. Haarlem 27 Mei 1779, tr. 's-Gravenhage (Klooster- 
kerk) 2-1 Jau. 1736 G er rit Jan Gr a swinck el, ged. 
Hijswijk (N.-B.) 21 Jan. 1712, generaal-majoor, f 17 Maart, 
begr. Haarlem 23 Maart 1770, zn. van Mr Jan Antony 
en Geertruyd Bort. 

4. Wendelina van Alp hen, geb. 15 Mei ged. 's-Grra- 
venhage (St. Jacobskerk) 17 Mei 1716, f 24 Juni 1743, 
tr. 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 9 Öct. 1742 Mr. .Joh au 
T ai er en s, ged. Delft (Oude Kerk) 20 Deo. 1719, f 1 Aug 
1759, zn. van I)s. Johan Had ri aan en Sophie We- 
veringh. Hij hertr. Rotterdam 23 Oct. 1744 johan na 
H a va r t. 

5. Pieter David van Alphen, geb. 7 Maart, ged. 
's-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 14 Maart 171 8, f 9 Dec. 1728. 

6. Co melis G er ar d van Alphen, ged. 's-Graven- 
hage (St. Jacobskerk) 26 Feb. 1721. 

7. Willem Bern ar dus van A. lphen, ged. 's-Gra- 
venhage (St. Jacobskerk) 29 Maart 1722, luit. -kol. derinf, 
kap. -commandant van een reg. Holl. Gardes te voet, lid 
lïoogen Krijgsraad, f 26 Juni, begr. 's-Gravenhage (Kloos- 
terkerk) 1 Juli 1782, tr. Rotterdam 1 Jau. 1769 Petro- 
tronella Montaaba u, ged. Rotterdam 23 Aug. 1726, 
begr. 's-( 1 raveuhage (Kloosterkerk) 17 Feb. 1784, dr. van 
.Mr. Ni colaas eu Marya Eli sa bet van Us en door n. 

8. C om el ia van Alp hen, ged. 's-G ra venhage (Kloos- 
terkerk) 29 Oct. 1728, f 9 Juni, begr. 's-G raveuhage 
(Kloosterkerk) 13 Juni 1772, tr. 's-Gra venhage (Hoog- 
duitsche Kerk) 5 Nov. .1758 (door echtscheiding outbonden) 
I' ie ter Heerega, geb. Batavia in 1722, f op reis naar 
Indië a/b van „ Het huis te Bijweg'*22 Feb. 1771, zn. van 
Oor nel is eu Gatharina de 11 o rn eu wedr. van 
G e e r t r u y d \\ r e v e r i u g h . 

V". Uit het eerste Ituivelijk: 

1. Anna Maria van Alpheu, geb. 12 Dec., ged. Lei- 
den (Hoogt. Kerk) 14 Dec. 1728, f Batavia 9 Sept. 1782, 
tr. Leideu (Vrouwekerk) 19 Dec. 1756 Mr. S aio ra oh 
van Till, gei). Lissabon 8 Fel). 1734, onderkoopman en VAN ALFHEN. 329 2e adm. vau de West-zijdsehe pakhuizen te Batavia 1758-62, 
f Batavia 13 Sept. 1762, zn. van Mr. Jan Hochus en 
Adriana de Zwart. 

2. Coruelia van Alp hen, geb. 8 Maart, ged. Leiden 
(Pieterskerk) 10 Maart 1730, f Gorïncheni 2*2 Dec. 1788, 
er. Leiden in Mei 1779 Mr. Gerard vau L o ni, geb. Nijme- 
gen in 1736, vroedschap van Gorinchem 1788-95, burgemr. 
1808, f Gorinchem 19 Nov. 1S08. Hij hertr. in Fel). 1792 
Maria Dreve r. 

3 Daniël van Alphen, geb. 6 Nov. 1731 of 32, 
onderkoopman der O. 1. C. te Batavia, f Batavia 14 Mei 1755. 
Vit het tweede huwelijk: 

4. Carolina H i 1 1 e g o n d a van Alp beu, ge b 26 
April, ged. Leiden (Pieterskerk) 30 April 1738, f 17 Juli 1738. 
"W. 1) 1. Catharina van Alphen, geb 7 Jan. 1766, 
f 9 Juli 1766. 

2. Hendrik van Alphen, geb. 20 Juli 1767, tr. 
(ondertr. 's-( «ravenhage 5 April 1801) Georgina (leer- 
truda Elizabeth Kruk, geb. Paramaribo, Aved. van 
J o h a n E r p e 1 . 

3. Jacobus van A lphen, geb 23 Feb. 1769, kap. der 
der irif 2) t 1 Jan. 1813. 

4. Maria van A 1 p h e n, gel). 3 April 1770, f 11 of 14 
April 1770. 

5. Jo ha ia na van Alp hen, geb. II April 1775, f 18 
April of 28 Aug. 1775. 

6. Catharina van Alphen, geb. 14 April 1775, 
f Leiden in Nov. 1817, tr. Leiden 16 Oct. 1792 Mr. 
Piet er Hendrik van Couwenhoven gez. van Coe- 
venhoven, geb. Amsterdam 14 Jau. 1758, f Leiden 5 
Juni 1832, zu. van B e r n a r-d n s L a m b e r t u 8 en Re becca 
va u Blokland. * 

7. Danie^l van Alphen, geb. 25 Sept. 1776, f 15 of 
16 Juli 1777. 1) Te Leiden en te Amsterdam zochten wij te vergeefs 
naar de doopinsch rij vingen dezer kinderen. 

2) Wordt in zijn staat vau dienst als: „disparu Beresina 
Nov. 1812" vermeld. 330 VAN ALl'llEN . Jongere tak. 

Coruelis Sim ons (zie bladz. 312) geb. in Jan. 1508, 
woonde achtereenvolgens te Bremeu (o a. 1 590) te Ham- 
burg 1 1592) te Keulen (1595-16001 en ten slotte te Hanau, 
ouderling te Hanau 1601-02, hij werd 2 Oct. 1602 als 
„ Gewaudiuaeher aus dem Land von Limburg" 1 in het 
Burgerboek ingeschreven en 7 Maart 1603, na betaling 
van fi. 1. — als u Tuehweber" burger, hoofdman van de 
„ Tuehmacherzunft" 14 Juni 1603, begr. te Hanau 1 April 
1632, tr. Keulen 5 Aug. 1589 (O. S.) Jaituekeu Man- 
naert geb. Antwerpen 26 Maait 1565, begr. Hanau 13 
Dec. 1640, dr. van H i e r o n y m u s en Anna de Jonghe, 
(Juuiu s). 

Kinderen onder 2j A'. 

A* 1). Simon Sim ons, geb. Breinen 12 Aug. 1590, werd 
21 Aug. 1619 burger te Hanau, als geboortig van Breinen, 
ouderling 1620-29, raad 1635, burgeinr. 1638, 41, 45, 49, 
54 en 60, f Hanau 27 Jan. 1669, tr. 1 0 Hanau 3 Nov. 1 619 
Susan na Ba eek, begr. Hanau 18 Fel). 1633, dr. van 
Peter Baeck; tr. 2° Hanau LI Feb. 1635 Hlisabeth 
No s erna nn, ged. Frankenthal 9 Maart 1 598, f 17 Nov., 
begr. Hanau (Walekerk) 20 Nov. 1653, dr. van Francois 
en Amelynkèn St reins; tr. 3° Hanau 7 Sept. 1654 
Hlisabeth Jlhodin gel», in 1600, j 9 Juli 1675, dr. 
van Ds, Joh a n Kliodin. 3) 

Kinderen onder B* 

2. Anna Sim ons, geb. Hamburg 23 Sept. 1592, begr. 
Hanau 23 April 1662. tr. Hanau in Feb. 1627 Abra- 
ham Monequin, gel), in 15(57, begr. Hanau 8 Sept. 1635 4). 

1) Vermoedelijk heeft hij dus, alvorens zich te Breinen te 
vestigen, in Limburg" gewoond. 

2) Behalve de zes ouder A* genoemde kinderen vonden 
wij nog vermeld: „ Johaun Coruelis Simons Tüelïers 
Solm" en Jeune Coruelis Simons Woliwebers 
Toehter" die resp. '19 Juli Hïjl en 11 Jan. 1617 te Hanau 
werden begraven. 

3) Predikant te Isenburg (Hessen). 

4) Aan de pest. VAN AJJ'HEN. 3. Hieronimus Sim ons, geb. 6 Juli, ged. Keulen. 
(Holl. lief. Ge ui-.) 18 Juli 1595, koopmau in zijde te Hanau , 
ouderling 1636-41, begr. Hanau 24 Nov. 1641, tr. Hanau 
26 Aug. 1631 Ida Courhase, geb. Worms 15 l'ct. 1594, 
f 21 Maart, begr. Hanau 24 Maart 1662, dr. van (i e r har d 
en 1 d a (E yckeu) v a n d e r V ee e k e n en wed. van A b ra- 
il a m B e h a g h e 1 . 

Kinderen onder C*. 

4. Co mei is Sim ons, geb. 23 Sept., ged. Keulen (Holl. 
lief. Gein.) 0 (Jet. 1597, begr. Hanau 2 Mei 1619. 

5. Jannekeu Sim ons, ged. Keulen (Holl. lief. Gem.) 
9 Maart 1600, f 10 Sept. 1684, tr. 1° Hanau L>1 April 
1629 Jacob Hehaghel, ged. Franke uthal 6 Mei 1601, 
f Hanau in 1637, zn. van Jacob en J a n n eken van 
den Borre; tr. 2° Frankenthal 11 Oct. 1638 Pieter 
Dathen, ged. Frankentbal 3 Deo. 1598, f na 1671, zn. 
van Peter en Chris ti na de Neuville en wedr. van 
C a t h e r i n a de Bert en .1 a c q u e m i n a H i e k e n b o s e h e 

6. Susanna Simons, ged. Hanau 25 Deo. 1602, begr. 
Hanau 23 Jan. 1626. 

7. Melcliior Simons, geb. 28 Aug., ged. Hanau 4 
Sept. 1605, -f Hanau 16 April 1606. 

B*. Uit het eer*te huwelijk: 

1. Oornelius Simons, gel). 12 Oct., ged. Hanau 22 Oct. 
1620, ouderling te Hanau 1049-06, raad 16(59, burgemr. 
1672, 76, 81 en 87, f Hanau 5 Maart 1689, tr. Maria 
Gra(a)u(w), ged. Hanau (Walekerk) 30 Oct. 1625 dr. van 
David en Sara liane. 

2. J o banna Simons, ged. Hanau 2 Jan. 1622, f Neu- 
renberg (?) 10 Sept. 1684, tr. 1° Hanau 10 Maart 1647 
Jacob Hehaghel, geb. 14 Juni, ged. Frankentbal 17 Juni 
1623, t 27 Mei, begr. 28 Mei 1670, zii. van Jacob en Jda 
Courbase; tr. 2° Hanau (4 Sept.) 1670 1) Benjamin 
le Brun, geb. Neurenberg 30 April 1626, koopman te 

lj Met bet oog op den sterfdatum van baar eersten echt- 
geuoot schijnt deze datum zonderling, toch zijn heide data 
juist; d. w. z. bet trouwboek van Hanau geelt slechts 
't jaar 1670. 332 VAN ALl'HEN. Neurenburg, f April 1703, in, van Co melis le Brun. 

3. Elisabeth Sim o n s, geb. 4 Nov., ged. Hauau 1-1 
Nov. 1624, begr. Hanau 3 Sept. 1625. 

4. Abraham Si m o n s, geb. 15 Jan., ged. Hauau 21 Jan. 
1628, f 5 Maart, begr. Hauau 6 Maart 1636. 

5. Simon Simons, ged. Hanau 25 Nov. 1632, f Hauau 
17 J)ec. 1632. 

Vit het tweede huwelijk: 

6. Elisabeth Simons, geb. 23 Juli, ged. Hauau 5 Aug. 
1638, begr. Hauau 30 Nov. 1702, tr. Hauau 6 Feb. 
1668 Ds. Haus Peter van den Velde, ged. Hanau 
23 Aug. 1640, eerst pred. der Hoogd. Gem. te Keulen 
1667, vervolgeus pred. der Nederl. Herv. Gem. te Hauau 
tot 1715, in welk jaar hij emeritus werd, f Hanau 11 Jan. 
1719, zu. van Johann Peter en Juliane L u i s e 
U t e n h o v e. 

C # . 2. Hieronymus Simons (v a n Al p h e n), geb. 17 Juni, 
ged. Hanau 25 Juni 1632, koopman, ouderling 1672-75, 
raad 1689, f Hanau 15 Sept. 1692, tr. Hanau 4 Maart 
1658 Catharina van den Cruyce, geb. 29 Juni, ged. 
Hanau 7 Juli 1639, testeerde te 'Hanau 17 Mei 1699, 
f Hanau 20 Jan. 1706, dr. van Henrik en Christina 
v a n P o e 1 i e. 

Kinderen onder D.' 

2. Gerhart Simons (van Alphen) ged. Hanau 23 
Deo. 1633, onderkoopman te Jail'napatam, f Batavia 5 
Maart 1674. 

3. Johanna Simons (van Alphen), ged, Hanau 18 
Feb. 1636, f 16 Nov. 1715, tr. Hanau 26 April 1655 
Ja co bus van de Wall e, geb. 15 Maart 1630, koopman 
te Frankfort a/d Main, f 9 Feb. JL691, zu van Willem 
t a n de W a 1 1 e. 

1. Doode zoon, 1659. 
2. Ida Catharina Simons, gel). 21 Oefc. ged. Hauau 
25 Oct. 1660, f Frankfort a/d Main 26 Feb. 1742, tr. Hauau 
( Walekerk) 4 Maart 1680 Jo hannes de Bassörapierre, 
geb. 9 Nov. 1655, koopman te Frankfort a d Main, lid der 
firma Gebr. de Bassompierre iu gouden en zilveren wer- 
ken, f 4 .Juli 1706, En. van Isaae de Bassompierre. VAN ALPHEX. 3. Auna Ghristiiia Sim ons, ged. Hauau 2 Feb. 1662, 
f Frajikenthal (?) 2-4 Deo. 1741, tr. 1° Hanau (Walekerk) 
8 Maart 1688 Noë Var 1 ut, ged. Hanau (Walekerk i 4 Mei 
1651, f 29 Jan. 1698, zoon van Francois en Sara 
Fauque(t), tr. 2° Hanau 9 Deo. 1700 Daniël van 
li o (o) ven, geb. 20 Juni, ged. Frankenthal 25 Juni 1665, 
koopman te Frankenthal, zn. van Daniël en B a r- 
bara Kip. 

4. Prof. Ds. Hieronyin u s Simons van A 1 p h e n , 
ged. Hanau 18 Mei 1665, pred. te Warmond 1687, te Zut- 
fen 1691, te Amsterdam 1693, hoogleeraar te Utrecht 
1715-37, begr. Utrecht (Buurkerk) 8 Nov. 1742; tr. 1° 
Leiden 11 Nov. 1692 Judith van der Maarsche, geb. 
Leiden 21 Mei 1672, f Amsterdam 19 Mei 1696, dr. van 
Mr. Pi eter en Geert ruid van Dorp; tr. 2° Amster- 
dam 18 Maart 1698 Marti na Bi Ier, geb. 11 Mei, ged. 
Amsterdam (Oude kerk) 12 Mei 1669, f Keulen (op reis 
naar Hanau) 10 Sept. 1719, dr. vau Joh an nes en Anna 
Co rn el ia d'Orville; tr. 3° (oudertr. Utrecht 23 Aug. 
1721) Cornelia van der Tocht, geb. 24 Juni, ged. 
Gouda 25 Juni 1656, f Utrecht 9 Aug. 1730, begr. in de 
Buurkerk, dr. van .1 a c o b en F m e r e n t ia L u y t en wed. 
van Mr. Gaspar van Ho yen. 

Kinderen onder E." 

5. Maria Simons (van Alp hen) ged. Hauau 4 Oct. 
1668, f Frankenthal 25 Sept. 1694, tr. Hauau 5 Juni 1690 
1* ie ter Vaillant, geb. Frankenthal 26 Nov. 1668, koop- 
man, burgemr. van Frankenthal, f Frankenthal 5 Sept. 
1722, zn. van Jan Vaillant. Hij hertr. Magdalena 
Let rek. 

6 Hendrick Si m o n s z ( v a n Al p h e n) geb. 27 Nov., 
ged. Hanau 3 Üec. 1671, koopnia^i, ouderling 1697, 98, 
raad 1702, burgemr. 1707, kolonel der burgerij, „Commer- 
zienrath" van den Graaf van Hessen, f Hanau 12 Fel». 
1740, tr. 1° Hanau 3 Mei 1696 Susan na van Asten, 
geb. 27 Sept., ged. Frankenthal 10 Oct. 1673, f 17 April, 
begr, Hanau 19 April 1706, dr. vau Peter en Dina 
Term e(h)r en; tr. 2° Hauau 30 Juni 1707 Sara Jacobs 334 VAN ALPHEN. van der Wall(e) geb. 19 Oct., ged. Hanau 25 Oct. 1683, 
f Hanau 14 Jan. 1737, cir. van Heinrich en Susan na 
Balde. 

Kinderen onder F* 

7. Daniël Simons (van Alp hen), ged. Hanau 13 
Sept. 1675, „ blödsinnig" 1) f 16 April, begr. Hanau (Wale- 
kerk) 19 April 1708. 
E : . Uit het eerste huwelijk: 

1. Catharina Geert ruyd van Alphen, geb. 4 Nov., 
ged. Leiden (Pieterskerk) 5 Nov. 1693, f Amsterdam 13 
April 1694. 

2. Catharina Geert ruyd van Alphen, geb. 8 Feb., 
ged. Amsterdam (N. Z. Kapel) 11 Feb. 1695, f 8 Maart 
1756. 

3. Hieronymus van Alphen, geb. 12 Mei 1696, 
t Amsterdam 15 Mei 1696. 

Uit het tweede huwelijk: 

4. Ds. Hieronymus van Alphen, geb. 9 Mei, ged. 
Amsterdam (Westerkerk) 9 Mei 1700, pred. te Nieuw- 
Loosdrecht 1724, te. Leeuwarden 1726, te Amsterdam 
1733, emer. 1757, f 20 April, begr. Amsterdam (Oudekerk) 
29 April 1758, tr. Leeuwarden 25 Mei 1727 Judith 
Anna Hul» er, geb. Leeuwarden 14 Nov. 1703, 

t Amsterdam 28 Oet. 1748, 2) dr. van Herman en Eli- 
sabeth de Hertoghe. 

5. Anna Cornelia van Alphen, geb. 16 Oct., ged. 
Amsterdam (Westerkerk) 16 Oct. 1701, f Gouda 11 Feb. 
1777, tr. 1° Utrecht (Janskerk) 25 Jan. 1724 Mr. Jacob 
van der Tocht, geb. Gouda 24 Sept. 1684, raad en 
schepen van Gouda, f Gouda 1 Sept. 1744, zu. van Mr. 
Oor nel is en Aletta Maria Cincq, tr. 2° Gouda 17 
Jan. 1747 Ds. Mathias Wilhelmus Adam de Rh oer, 
geb. in 1715, pred. te Gouda 1745, f 24 Mei, begr. Gouda 
29 Mei 1767, zn. van Ds. Jacobus en Anna li sabeth 
van Diepeubruch. 

6. Maria Oh ristina van Alpheu, geb. 23 A pril, 

1) Blijkens testament zijner moeder. 

2) Middel op begraveu betaald 30 Oct. 1748. VAN A LP HEN . ged. Amsterdam (Noorderkerk) 25 April 1703, f Amster- 
dam iu Aug. 1703. 

7. Job au ïi es van Alphen, geb. 23 April, ged. Am- 
sterdam (Oude kerk) 24 April 1705, f Amsterdam 1 Maart 
1708 1). 

8 ; Maria Ohristina van Alp hen, geb. 30 Juli 1706, 
f Amsterdam 18 Jan. 1707 2). 

9. H end r iek van Alphen, geb. 27 Nov., ged. Am- 
sterdam (Noorderkerk) 30 Xov. 1707, f Amsterdam 18 
Feb. 1708. 

10. Mr. Jo ha n nes van Alphen, geb. 2-1 Maart, ged. 
Amsterdam (Nieuwe kerk) 26 Maart 1710, schepen en 
raad van Gouda, f Gouda 17 Jan. 1750, tr. 's-Gravenhage 
(Kloosterkerk) 19 Oct. 1715 Wilhelmina Lucia van 
Alphen (Zie Oudste tak, U. 2.) geb. 's-Gravenhage 
13 April 1713, f Utrecht 14 Dec. 1779, dr. van Mr. 
Daniël en Maria M ach tel d Selhoff. Zij hertr. Mr. 
T h o m a s A d r i a a n B o d d e n s . 

Kinderen onder G. # 

11. Maria Ohristina van A 1 p h e n , geb. 1 1 Maart, 
ged. Amsterdam (Westerkerk) 14 Aug. 1712, f Amsterdam 
25 Feb. 1715. 

F*. Uit het eerste huwelijk: 

1. Hieronimus van Alphen, geb. Hanau 31 Jan. 
1697, f Hanau 6 Mei 11)99. 

2. Susan na 0 a t h a r i n a v a n Alphen, geb. Ha uau 
5 Mei 1698, f 16 April 1769. 

3. Hein ri oh van Alp hen, geb. Hanau 5 Juni 1700, 
f 10 Juni, begr. Hanau (Walekerk) 11 Juni 1701. 

4. Jacobus van Alphen, geb. Hanau 22 Aug. 1703, 
t 9 Dec, begr. Hanau (Walekerk) 11 Dec. 1703. 

5. Johanna Marti na van Afrphen, geb. 18 Oct. 
1704, f 16 Nov., begr. Hanau (Walekerk) 18 Xov. 1704. 
Uit het tweede huwelijk: 

6. Hendrik van Alphen, geb. Hanau 21 April 1708, 
werd poorter te Amsterdam 21 Maart 1736, koopman te 

1) Middel op begraven betaald 2 Maart 1708. 

2) Middel op begraven betaald 19 Jan. 1707. 336 TAN ALPUEN. Amsterdam, f Amsterdam 18 Mei 1764 1), tr. Amsterdam 
(Oude kerk) 13 Dec. 1735 Mar gr et ha Cornelia vau 
Petersom, geb. 5 Nov., ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 
7 Nov. 1714, f Amsterdam 11 Deo. 1755, dr. van Bar- 
tliolomeus en F r a 11 c i n a H o 1 1 i n g 

7. Gert r u d van Alp hen, geb. Hanau 17 Juli 1709, 
t jong. 

8. Sara Jacoba van Alphen, geb. en f Hanau 19 
Juni 1711. 

9. Prol'. Ds. Herman van Alphen, geb. Hanau 22 Juli 
1712, pred. te Ottoland eu Nederblokland 1739, te Asperen 
1714, te Montfoort 1742, prof. theol. te Hanau 1755, 
f Hanau 25 Jan. 1767, tr. Leiden 28 Oct. 1748 Maria 
van Mussch en broek, geb. 1 Mei, ged. Utrecht (Kngel- 
sohe kerk) 6 Mei 1725, dr. van Prof. Dr. A. L. M. et 
med . P ie t e r en Ad ri a na va n de VV a t e r. 

Kiiiderett onder I*. 

10. Ilieronymus van Alp hen, geb. Hanau 8 Juli 
1714, koopman te Hanau, latei- te Frankfort a/d Main. 
waar hij 23 Jan. 1739 als koopman in „ Wollwaaren" 
burger werd, f Hanau in 1777, tr. Frankfort a/d Main, 
1 Dec. 1738 3) Susan na Bar ba ra von der Lahr, 
geb. 9 Nov., ged. Frankfort a/d Main 12 Nov. 1705, dr. 
van A b r a h a m en M a r gare t h a d e 0 a m p o i n g. 
Kinderen onder J*. 

11. Mr. Isaac van Alp hen, geb. Hanau 5 Mei 1716, 
kap. der burgerij te Rotterdam 1750 — 58, schepen 1750. 
51, 55, 56, vroedschap 1756-87, gecomm. ter adm. op de 
Maas 1756-88, weesnir. 1757-59, commissaris van de wijken 
1757, gedeputeerde ter dagvaart 1757, 60, 67, 73-82; 84-86, 
boonheer 1758, 60, 62, 67, 70-7^2, 79, kol der bui-gerij 
1759, 60, commissaris van de Wisselbank 1759, 78, 79, 
fabrykmr. 1760, baljuw 1761-63, sterfmau van Blei s wijk 
1762, gecomm. Raad van State 1764-67, baljuw van Schie- 

1) Middel op begraven betaald 22 Mei 1764. 

2) Middel op begraven betaald 16 Dec. 1755. 

3) Huwelijksgedicht bevindt zich in de Stedelijke Biblio- 
theek fce Frankfort a/d Main. VAN AL ril EN. land 1767-72, comni. van de Leenbank 1767, rekenmr. 
177.5, 71, 82, 83, burgenir. 1 775. 76, 80, 81, vredeiuaker 
1778, 79, kerkmr. 1781-88, penuiugmr. (.J route Yisseheri 
1781-88, dir. Uevantsclien Handel, t h. Schiele ven (tusschen 
Schiedam en Oversehie) i) Sept., begr. Rotterdam (Wale- 
kerkj 13 Sept. 1788, tr. 1° Kutterdam ^Walekerk) 30 Ang. 
1741 Elisa be th Oossart, gel). 7 Dec. 1714, f 29 Maart, 
begr. Kotterdam (Walekerkj 3 April 1745, dr. van Jan 
en Judith Fanneuil; tr. 2 3 Amsterdam 17 Jan. 1717 
Joanna Martens, gel). - 7 Jan., ged. Amsterdam ( Xoor- 
derkerk) 28 Jan. 172-, f 's-(l ra ven hage 26 Nov., begr. 
Amsterdam (Oude kerk i 3 Dec 17(55, dr. van Pi et er en 
Margreta van 0 c k h u v s e n ; tr. 3- Utrecht . i.I acobikerk j 
2b Jan. 1767 Catharina Maria de H u e v e r, gea. 
Utrecht (Domkerk) 7 Öet. 1727, f 2' Maart, begr. Rotter- 
dam (Walekerk) 7 Maart 1801. dr. van Mr. Arent . Albert 
en Susan na Maria van de Wall en wed. van Jat. 
J a e o b R a m . 

Kinderen Ouder. K*. 

12. F ra iiz van Alphen, gel). Ilauau 9 Maart 17 18, 
koopman in \\ olhvaaren und Aachener Tnch en gros" tt 
Frankfort a,d Main, waar hij 23 Jan. L739 burger wem, 
f Frankfort a d Main 8 Maart 1775, tr. frankfort aia Main 
11 Jan. 1746 Catharina Sofia Uontard, gel», frank- 
fort a d Main 11» Fel». 172,s, f Frankfort a d .Main LSJun! 
17i>3. 

13. Dr. J o ha n n van Alp hen, geh. ilauau 24 Mei 
1720, stads-nied. doctor te A nisteidain, supra-numeral; 

inspecteur van liet Oullege medieum 1771, urdin. -inspecteur 
1772, regent Aalmoezeniers weeshuis 1750-88, f 23 Jan., 
begr. Amsterdam (AV ester kerk) 2 ( J Jan. 1788, tr. 1° Am- 
sterdam 17 Sept. 1751 M a i' i a v a n % T a r e 1 i n c k , ged. 
Amsterdam ( Noordei kerk ) 17 Xuv. L720, f 1 Nov., begr. 
Amsterdam (We-terkerk) 7 NuV. 1783. dr. van Piet er 
en Susan na Ti e wélen: tr. 2° Montfoort 1-1 Sept. 1781 
Ju ha n na W ij uil n d n (ie R u e v e r, gel». 15 Maait 173;;, 
begr. Utrecht (Jauskerk) 12, hm, 1803, dr. van Mr. Aren t 
Albert en Susan na Maria van de Wall. 
K-hul eren onder . . L* 22 338 VAN A.LPHKN. 14. J a u Ja oob van Alp hen, gel). Hanau 25 Sept. 
1723, f Hanau 15 of 22 Feb. 1727. 
G. # 1. Mi*. Hieronym us van Al phen, geb. 8 Aug., ged. 
Gouda 12 Aug. 1746, proe. -generaal voor den Hove van 
Utrecht 1780, raad en pensionaris van Leiden 1789, raad 
en thesaurier der Unie 1793-95, letterkundige (dichter der 
bekende kindergedichtjes) f 2 April, begr. 's-Gravenhage 
[St. Jacobskerk) 6 April 1803, tr. 1° Utrecht (Domkerk) 
13 April 1772 Joh a ri na Maria van (loens, geb. 20 
Juni, ged. Utrecht (Janskerk) 28 Juni 1750, begr. Utrecht 
(Buurkerk) 13 Aug. 1775, dr. van Mr. Daniël Francois 
en Catharina Julia na Cuninghara; tr. 2° Haarlem 
10 Mei 1781 Catharina Geertruyd van Valken- 
burg, geb. 7 April, ged. Haarlem 9 April l7b'0, f Leiden 
12 Jan. 1807 *), begr. 's-Gravenhage ('St. Jacobskerk) 15 
Jan. 1807, dr. van Mr. Mattheus Willem en Christina 
\V ij n a n d a le L e u d e \V i 1 h e in . 

Kiiideren onder M # . 

2. Daniël van Alphen, geb. Gouda 21 Juni 1748, 
f Gouda 24 Sept. 1752. 

3. Mattheus Go mei is van Alphen, gel). Gouda 
23 Sept. 1749, f Gouda 25 Oct. 1749. 

H*. 1. Ja co ba C om el ia van Alphen, ged. Amsterdam 
(Oude kerk) 2 Nov. 1736, f in 1742. 

2. Hendrik van Alp hen, geb. 20 April, geil. Am- 
sterdam (Nieuwe kerk) 23 April 1738, f in 1742. 

3. Fraucina .Maria van Alphen, geel. Amsterdam 
(Nieuwe kerk) 11 Juli 1742, f vóór 6 Juli 1754. 

4. J a c o b a M a rgaretha v a n Al p hen, geb. 5 Oct., 
ged. Amsterdam (Oude kerk) 11 Oct. 1743, begr. Schoon- 
hoven 30 Oct 1770, tr. Schoonhoven 9 Xov. 1767 Sebas- 
tiaan van Nooten, ged. Delft 4 (0ude kerk) 14 Aug. 1742, 
f Stolwijk 17 Oct. 1819, zn. van Adriaau en Agatha 
Adriana Swalmius. Hij hertr. Anthenetta J o- 
h a n n a C a r n i e r. 

5. Jan van Alphen, geb. 7 Oct., ged. Amsterdam 
I Westerkerk) 10 Oct. 1749, koopman te Amsterdam, sol- *) Bij de ramp. VAN A LI' HEN. 339 liciteur-militair, f Amsterdam 23 Oct. 1819, tr. Haastrecht 
22 Mei 1774 A gat ha Co mei ia van Noot en, ged. 
Delft (Nieuwe kerk) 16 Sept. 1745, f 4 Deo., begr. Am- 
sterdam (Nieuwe kerk) 9 Dec. 1796, dr. van Adriaan 
en A g a t h a A d r i a n a S w a 1 m i u s . 

Kmd onder N*. 

6. Francina Maria van Alphen, ged. Amsterdam 
(Nieuwe kerk) 2 Juli 1754, f Amsterdam 6 Juli 1754. 

7. llegina van Alp hen, geb. 5 Dec., ged. Amsterdam 
(Nieuwe kerk) 10 Dec 1755, f Amsterdam 18 Dec. 1755 1). 

I*. 1. Adriana Maria van Alphen, geb. 1 Aug., ged. 
Montfoort 3 Aug. 1749, f Leiden in Maart 1773 2), tr. 
Leiden (Pieterskerk) 31 Maart 1772 Mr. Hendrik Fran- 
co i s van Winter, geb. en ged. Leeuwarden 12 Juli 
1744, adv. te Leiden, veertigraad 1790-94, f Leiden 13 
Nov. 1804, begr. Pieterskerk, zn. van Dj-. Fr ede rik en 
Cunira Christina Beekman. Hij hertr. Leiden (Pie- 
terskerk) 24 Dec. 17.S1 Comelia Beatrix van den 
Sa n tli eu y el. 

2. Hendrik van Alphen, geb. 21 Juni, ged. Mont- 
foort 28 Juni 1750, f 13 Juli, begr. Montfoort 16 Juli 1750. 
J*. 1. Hendrike Ja co ba van Alphen, geb. Frankfort 
a/d Main 28 Maart 1738, f Frankfort a/d Main 29 Oct. 
1740. 

2. Feu zoon, geb. Frankfort a/d Main in 1740, f jong. 

3. Hieronymus van Alphen, geb. Frankfort a/d 
Main in 1741, f vóór 1777. 

4. Maria Margaretha van Alphen, geb. Frankfort 
a/d Main 24 Jan. 1742. 

5. Hendrika Johanua van Alphen, geb. Frankfort 
a/d Main 14 April 1743, f na 1782, tr. Hanau in Maart 
1766 Ds. G ui 11a urne Theo do re Jloques, geb. Bazel 
in 1728, pred. Waalsche gemeente te Hanau 1765 87. 

6. Frans van Alphen, geb. Frankfort a/d Main 28 
Jan. 1748. 1) Middel op begraven betaald 19 Dec. 1755. 

2) Begraven te Leiden (Hoogl. kerk) tusschen 27 Maart 
eu 3 April 1773. 310 YAN A LI' 11 EN. K*. Uit het eerde huwelijk: 

1. Hendrik van Alphen, ged. ilotterdam ^Waiekerk ) 
8 Mei 17-13, begi'. Rotterdam (Waiekerk) 20 Aug. 17-43. 

2. Judith Ja co ba van A 1 p h e n, geb. -1 Jan., gea. 
Rotterdam (Waiekerk) 2-4 Jan. 174 5, + Dordrecht 28 Feb. 
1781, tr. Dordrecht (r) in Jan. 1763 J a co b Diederik van 
de Wall, gel>. 7 Nov, 1740, schepen te Rotterdam 1768 
69, 72, 73, dir. van den Le vantschen Handel en navigatie 
op de Middellandsehe Zee, kap. der burgerij 1773, f Rot- 
terdam 25 Juni 1773, begr. Dordrecht, zu. van l)s. «la- 
ou b n s en J\I a r g a r e t h a KI i sa b e t li I*] e 1 hu. 

L r 'ii /iet tit'rruV lnuveUjk: ■■'■ ) 

3. Margareta Sara van Alphen, ged. Rotterdam 
(Walekerkj 5 Jan. 1748, f 17 Jan., begr. Rotterdam i Waie- 
kerk) 19 Jan. 1748. 

Uit 'hei derde huwelijk'.: 

4. Margaretha Sara van Alp hen, ged. Rotterdam 
5 Jan. 1768, begr. Rotterdam (Waiekerk) 19 Jan. 1768. 

5. Mr. Isaac Jaeob v an Alphen, geb. 27 Jan , u r en 
Rotterdam 31 Jan. 1769, commissaris van liet Waterreekt 
1793, f Rotterdam 28 Üct. 18 12. 

Ij*. Vit het eerAe huweliju: 

1. Hendrik Pi eter van Alphen, geb. 5 Juli. geu. 
Amsterdam (Nieuwe kerk) 9 Juli 1755, secr. van Amster- 
dam 1776, f 20 Öept., begr. Amsterdam (W ester kerk') 2b 
Sept, 1776. 

2. S ti .s a i. n a »Sara van A 1 p h e n , geb. 21 Nov., geu. 
Amsterdam iWesterkerki 26 &ov. 1756, begr. Amsterdam 
(Westerkerk i 6 J uli 1762. 

3. Johan san Alphen. geb. 2b' Jan., ged, Amsterdam 
(Westerkerk) 27 Jan. 1760, f 2b Juli, begr. Amsterdam 
(Westerkerk) 29 Juli 17(51. 4 

M>. Vit het "er.tr fatiVelijk: 

1. Mr. Jan Thomas Willem van A 1 p h e ii , geb. 29 
Jan., ged. Utrecht (Domkerk) 7 Feb. 1773, f * « llll 'b 6egr. 

'•'■') Drie doodgeboren kinderen werden begr. te Rotterdam 
(Waiekerk) respectievelijk op 16 Feb. 1748, 21 Mei 1750 én 
10 Jan. 1755. VAN VLPUKN. 's-( i ra venhage ' i St. Jacobdkerk ; cS Juli 17 ( J9, tr. 's-Graven- 
hage (Kloosterkerk) 12 Juni 1797 Agatha Wil het mi na 
Pauw, geb. 3 .Maart, ged. 's-Gra venhage ^St. Jacobskerk) 
8 Sept. 1775, + 11 Juni, begr. 's-Gra venhage (St. Jacobs- 
kerk) 14 Juni 1800, dr. van Mr. Maarten Philibert eu 
M a r i a S u s a n n a B u y s. 

Kind ondtr ............ \ . Q*. 

2. Jhr. Mr. Daniël Pm iii;oia van Alphen, geb, 30 
Aug., ged. Utrecht (Catharijnekerk) 11 Sept. 1 774, vertrok 
in 1791 naai' O.-lndië, na eerst eadet bij de marine te 
zijn geweest, werd hij in 1793 2e luit., doch werd als alle 
Oranjegezinde zeeofficieren in 179(5 afgezet, resident van 
Soerabaya, repatrieerde in 1S0S, raad van Leiden, later 
burgemr., lid 2e Kamer 1815-40, hoogheemraad van Bijn- 
land, verheven in den Nederl. Adel bij K, H. van 1 b' 
Sept. 1815, f Voorschoten, li. Stadwijk 15 Oct. 1840, 
tr. 1 3 Soerabaya in 1 79S J e a h u e Ir u i 1 1 e m i u e d e 
V i g li o ii d'A vriuc.ou rt gei). 3 Feb., ged. Maastricht 
(Walekerk) 10 Feb. 1771. f op de terugreis naar Neder- 
land in Mei 1808, dr. van Mr. Willem Daniël en 
Klisabeth Cathariua (Jas sa en wed. van \Y . A el- 
laauü; tr. 2° Arnhem 10 Feb. 1810 Louise Ij u do 1- 
p h i n e Juli e de Vigiion d'A vrincour t, gel). 22 
Sept., ge/l. Maastricht (Walekerk) 27 Sept. 1785, f Bonn 
1 Jan. 18(59, zuster zijner eerste eehtgenoote. 

Kindemi onder . . . ' ". P*. 

3. liieronimus .1 o hannes Maria van Alp hen, 
geb. 1.5 Aug., geil. Utrecht (Catharijnekerk) 20 Aug. 1775, 
jur. cand., -f- <s Xo-v., begr. 's( tra venhage St. Jacobskerk) 
13 Xov. 1794. 

I'it hut tivneile Ituioelijk: *) 

4. Mr. Mattheus Willem van A 1 p h e n, geb. 22 Juni, 
ged. Utrecht (Buurkerk) 25 Juni 17S<;, + Ihvingelo, h. 
Batingen 7 Oct;, begr. 's-Gra venhage (St. Jacobskerk) 11 
Oct. 1807, tr. 's-Gravenhage 14 Juli 1807 Simonetta 
Carolina lOmel ia de Gijselaar, geb. 17 Juni, ged. 

*l Feu doodgeboren dochter Utrecht S Dec. 1783 en een 
>od geboren zoon Utrecht 3 Oct. 1785. 342 VAN ALPHEN. GorijQchem 27 Juni 1787, f Dwingelo, h. Batingen 1 Oct., 
begr. 's-Gravenhage ^St. Jacobskerk) 11 Oct. 1807, dr van 
N i col aas en Mart h a F r a n c i n a C o 1 1 o t d ' K s c u r y . 

5. Wi lli el mi na Christina Pa u li na van Alphen, 
geb. 18 Feb., ged. 's.Uravenhage (St. Jacobskerk) 1 Maart 
1797, f Leiden 12 Jan. 1807 *), begr. 's-Gravenhage (St. 
Jacobskerk) 15 Jan. 1807. 

!N*. Hendrik van Alphen, geb. 6 Feb., ged. Amsterdam 
(Nieuwe kerk) 10 Feb. 1782, f Zeist 14 Aug. 1822, tr. l c 
Amsterdam 14 Mei 1803 Margaretha KI i sa bet h van 
Kuffeler, geb. 25 Dec. 1777, ged. Amsterdam (Wester* 
kerk) 4 Jan. 1778, f Amsterdam 12 Feb. 1808, dr. van 
Mr. B e i n i e r Hendrik en M a r g a r e t h a M a r i a v a u 
Tarelink; tr. 2° Loenen a/d VecLt 21 Oct. 1818 Eliza- 
beth de Hoogh, geb. Amsterdam in 1789, dr. van 
Heiman us en Klizabeth Wiliielmina H e y b lom. 
Kinderen onder Q*. 

Q*. Hieronymus van Alplien, geb. 25 Juni, ged. 's-Gra- 
venhage (St. Jacobskerk) 4 Juli 1798, f 10 April, begr. 
's-Gravenhage (St. Jacobskerk) 13 April 1799. 

F*-, Uit het eerste huwelijk; 

1. Jkvr. Johanna Maria v a n Alplien, geb. Grissee 
(res. Soerabaya) 14 Aug. 1799, f 's-Gravenhage 12 Mei 
18(>6, tr. Voorschoten 2 Sept. 1824 Willem Ni co la as 
Kose, gel). Cheribon 8 Jan. 1801, le luit. der genie (eer- 
vol ontsl. met rang van kapitein 1839), stads-architect 
te Kotterdam, later rijksbouwmeester, ridder M. \V, ( 
en Eikenkroon, f 's-Gravenhage 9 Oct. 1877, zu van 
Mr. S i m o n Hen d r i k eu J o h a n u a Sus a n n a 
S e ii n va n B a s e 1. 

2. Jhr. Mr Hieronymus vitu Alphen, geb. Sema- 
raug 29 Jan". 1801, referendaris dep. van koloniën, latei 
landheer van Fesantren (Kedifi), f Leiden 1() Juni L87(>, 
tr. 's-Gravenhage 12 April 1848 Adrienne Duyts, gel». 
's-Gravenhage 10 Dec. 1812, f Loenersloot 22 Feb. 1858. 
dr. van A d r i a u u s en A n n a M a r g a r e t h a X e 1 k s. 
Kinderen onder R*. 

*) Bij de ramp. VAN ALPILEN. 343 3. Jhr. Jan Willem Daniël van Alphen, geb. Soe- 
rabaya 13 Mei 1802, 2e luit. der inl'., later onderwijzer, 
f Wapeningen 12 Dec. 1860, tr. Spiers (Beieren) 3 Juli 
1834 Anna Eva Margaretha lleeue, geb. Seckenheim 
(Baden) 30 April 1808, f Veerhuizen 18 Jan. 1882, dr. 
van Johann en Susan na liagenbuch. 

Kinderen onder S*. 

4. Jhr. Antonie F red er ik van Alphen, geb. Soera - 
baija 1 Jan 1804, translateur en notaris te Semaraug, 
later lid raad van justitie te Soerabaya, clief van een 
suikeretablissement in den Oosthoek van Java, f Modjo- 
kerto (res Soerabaija) 30 .Mei 1839, tr. Semaraug 5 Oct. 
1831 Ludovica Ma nu el, gel). Semaraug 24 Juni 1817, 
f 's-Oravenhage 29 April 1896, dr. van Karei J u 8 e p h 
en Charlotte Catberine van den Berg. Zij hertr. 
Semaraug 25 Mei 184 1 Georgius Leo nardus Dor- 
r e p a a 1. 

Kinderen onder . T*. 

5. Jkvr. Marie Louise v a n Alp hen, geb. Soerabaya 
19 April 1808, f 's-Gra venhage 5 Jan. 1895, tr. Leiden 
28 Maart 1828 Jhr. Mr. Willem Gerrit Hovy. geb. 
Amsterdam 23 b r eb, 1805, agent der domeinen in Overijssel, 
lid prov. staten van Overijssel, verheven iu den Nederl. 
Adel bij K. B. van 12 .Maart 1842, n° 88, kamerheer i. b. 
d. LS43, ridder M. W. O., f 's-U ra venhage 28 Juli 1886, 
zn. van Lodewijk en Judith Catharina De del. 

Uit liet ticeedr huwelijk: 

6. Jkvr. Ros al ie Oarölina Louis a van Alphen, 
geb. Arnhem, h. Klingelbeek 7 Dec., ged. Arnhem 23 
Deo. 1810. f Lt recht 28 Juni 1871, tr. Voorburg 11 Juni 
1846 Mr. Hu dolf Ca rel baron d'Ablaing van Gies- 
Ben burg, heer s an 0 iessenburj* en Giessen Niemv- 
kerk, gei». Amsterdam 27 April 180 1, reohter-pl \ . te 
Rotterdam, hoogheemraad van Sehieland, f de Bildt (l.'.l 
7 April 1881, zn. van baron Joan Daniël Oor «el is 
Gare! en 11 en riet t a lOlisabeth Oorver Hooit en 
wedr. van Digna Catharina van Dam. 

7. Jhr. Mr. li ij k 1 o f Miehael Cuuingham van 344 VAN ALI'JIEN. Alplieu, geb. 19 Jan., ged. Amsterdam (Walekerk) 2 
Fel). 1812, achtereenvolgens lid raad van justitie te Soe- 
rabaya, te Batavia, ass.-res. van Semarang, f Semarang 28 
Peb. 1842. 

S. j hi*. Mr. D a n i e 1 I- 1 r a n e o i s v a n A 1 p h e n. geb. 
Londen 13 Mei 1813, subst. -griffier rechtbank te Leiden, 
f 's-Graveuhage 2b Sept. L890, tr. Leiden 14 Juni 1843 
Catiiariua M aria barones van li e e d e van Ouds- 
hoorn, geb. Delft 24 Feb. 1813, t 's-( rra venhage 31 Oct. 
1889, dr. van baron I' ie ter Adriaan en Catharina 
M usq li e t i e r. 

9. Jkvr. Louis e Hudolphine Juli e van Alp hen, 
geb. Leiden 30 Sept 1814, + Bloeineudaal, h. Woestduin 
25 Aug. 1847, tr. Voorburg 23 Nov. 1843 Josias Johan 
li ub recht, geb. Leiden 15 Jan. 1819, ontv. der reg. te 
Vlaardingeu 1843, te Noord wijk 1-8, ontv. der gerechtelijke 
acten te Utrecht 1854, ontv. dei- reg. te Leiden 1860, 
plv. kantonrechter te Leiden 1871-77, regent Minnè- of 
arme oude mannen- en vrouwenhuis 1874, f Leiden 14 
April 1880, xn. van Mr. Paul Prane. ois en S-oph'ia 
Maria lïenriette de Veer. Hij hertr. Noordwij k 8 Dec. 
1 8 52 S a b i n a W i 1 h elin i u a V e r s t e r. 

10. Jhr. Willem Daniël de V i <_r n o u van Alphen, 
geb. Leiden 24 Dec. 1815. Ie luit. der genie 1841, eervol 
ontsl. 1853, civ. iug. in de Kaapkolonie, f Bathurst, Wil- 
lowmore 19 Nov. 1871 . 

11. Jkvr. J eainie iLuillemiue van Alp hen, geb. 
Leiden 24 Maart 1817, f Voorburg 14 Aug, 1880, tr. 
Voorburg 8 Aug. 184 1 Mr. J o h a n II en rik Verboom 
baron van li e ede van Oud s hoorn, geb. 5 Aug., ged. 
f roriuehem 13 Au^r. 1 80b*, Uw rge m r. vim Oiidshooru 1848-59, 
van Woubriigge 1851-52, van ivoudekerke 1852-55, referen- 
daris dep. van Binnenl. Zaken (at'd. Mijeo van Weldadig? 
heid) 1862-71, ridder M W. O., f Voorburg 31 Dec. 1891, 
zn. van baron Pi eter Adriaan en Joh au na Ifen- 
i i- i k n Ver b oo m. 

12. Jkvr. L 1 v i )• e Johan na Maria van A 1 p h e n . 
geb. Leiden 19 Juli 1-19, f Bonn 22 Pel». 1859. VAN AI.1HLX. 345 

13. Jlir. Mattheus Willem van Al phen, geb. Lei- 
den 25 Juni 18*20, f Leiden 27 April 1821. 

14. Jkvr. Catharina G e e r tr u i d a van Alphen, geb. 
Leiden 27 Sept. 1821, f Spa 1 Jan. 1879, 

15. J hr. F i- a n c ü i s E m a nuel M a 1 1 h i e u v a u A 1 p h e n , 
geb. Leiden 5 Deo. 1822, seer.-gen. dep. van kol. 1880, 
lid Kaad van State 1S80-LVJ4, ridder Xederl. Leeuw, 
f Brunimeu, h. Wilmetba 14- Jan. ls'jy, fcr. 's-Gravenhage 

.3 Deo. 1874 Jkvr. Louise Kudulphine Ho v y, geb. 
Zwolle 19 April 1844, dr. van Jhr. Mr. Willem (xerrifc 
en J k vr. M aria L o u i s a v a n Alphen. [ . | 

16. Jkvr. Hen riet te KI is ai» et li van Alphen, geb. 
Leiden 14 Maart 1834, f Parijs 22 Xov. 1887. 

17. Jkvr. Eli sa bet li lleuriette van Alphen, geb. 
Leiden 14 Maart 1824, f Zeist, h. Oasa Nova 21 Jan. 1884, 
tr. Voorburg 18 .Juni 1845 Mr. A r n o i: t S i x, geb. Iiille- 
goni 13 Mei 1817, kantonrechter te Voorburg, f Zeist, ii. 
Ca sa Xova 10 Heb. 1894, zu. van Mr. Jan en Anna 
C o r n e 1 i a M a rga.r.etli a 4' w e n t . 

18. Jkvr. Caroline Ros al ie Louise Ju lie \an Al- 
phen, geb. Voorschoten, h. Stadwijk 3 Sept. I82s ? f Chi- 
eago 31 Maart 1899, tr. 's-< i ra venhage (ten huize van den 
Engelsoheu gezantl 18 Juli 1855 F rederick Straith 
M i lier, gel). Sydenhani (gids. Kent) zn. van F rede r i (5 k 
W i 1 1 i a ni M i 1 l e r en A n n a I s a b e 1 1 a Smit h. 

Q \ VU het eerst* huivelijl: 

1. Jan li ey n i e r van Alphen, geb. Amsterdam 10 
Xov. 180(5, f Kadipathau ! Frea ngèr reg.) 24 Mei 185(5, 
tr. A insterilam 10 Mei 1 83(1 Ca r o 1 i n a 0 h r i s t i n a L o u i s a 
Me yer, geb. Amsterdam 11 Feb. 1812, f A mersfoort 22 
Xov 1895, dr. van J u h a n n e s Fhilippus en Dirkje 
Maria Bange. * 

Kinderen onder TJ # . 

2. Hei uier ,) a co b Jan vau Alphen, geb. 28 Xov., 
^ r e«i. Amsterdam i. Nieuwe kerk) 23 Dee. 1807, tr. Agneta 
LI i sa bet h Blom k ol k, gen. 14 Aug., ged. Amsterdam 
tWesterkerkj () Sept. 17ï»i». t Amsterdam 29 Dee 18(>7, 
lir. van Ju hannes E n g e 1 hr e e h t en Sara El i sa be t h 

V au d e r M e y. 346 VAN ALl'HEN. Ui t liet tweede hm <: e l ij k : 

3. M en r i v au Al p h e u, geb. Amsterdam 19 Maart 1820, 
landhuurder te Djocjacarta, f Doesburg 4 Maart 1903, tr. 
Semarang 19 Juni 1844 Wil helm in a Jeanne Sibylle 
barones van J{ e e d e v a n O u d s lioo r n, geb. Salatiga 
(res. Semaraug) 29 April 1827, f Arnhem 21 Maart 1878, 
dr. van l)aron F Hippus Her m anus en Char lotte 
Jeanne Wilhelm ine van Panhuys. 

Kinderen onder V*. 

H # . 1. Jkvr. Maria Johanna van Alphen, geb. 's-Gra- 
venhage 25 Dec. 1841 *), f Almelo 31 O et. 1906. 

2. Jlir. Daniël F r a n c o i s van Alp hen, geb. Kediri 
0 Aug. 1850, f Loenersloot 13 April 1863. 

3. Jhr. Dr. Flieronymus van Alp hen, geb. Kediri 
30 Aug. 1851, oud-hoofdredacteur van het Dagblad „ De 

, Locomotief". [Noord wijkerhout. j 

4. Jhr. Willem Kijk lof A dr iaa n van Alphen, geb. 
Kediri 18 Juli 1853, civ.ing. ia Brazilië, f Para (Brazilië) 
7 Dec. 1881 

S. 1. Jkvr. Johanna Wil hel mi na van Alphen, i^eb. 
Spiers (Beieren) 2 Maart 1834, tr. Macassar 15 Mei 1862 
Louis Constant Polderman, geb. \s-lrra venhage 1 
Dec. 1827, hoofdonderwijzer, f Batavia 30 Sept. 1883, zu. 
van Ar ie en kou isu 0 o n s t a nee Bauehet. i 's-(ira- 
venhage.] 

2. Jhr. Da ui ei Franco is v a n Alphen, geb. Neu- 
stadt a/d Hardt (Beieren) 3 Oct. 1835, f 's-(jlra venhage 
13 Dec. 1902. 

3. Jkvr. Llvire Louise Julie van Alphen, geb. 
St. troarshauseu (KijuproV.) 19 Mei 1842, f Utrecht 27 
Maart 1891, tr. Utrecht 14 Juni 1J66 F red er ik Hen- 
drik Bah le, geb. Haarlem 12 Feb. 1837, deurwaarder 
rechtbank te Utrecht, f Utrecht 30 Dec. 1878, zn. van 
Oord H ë i n r i e li ej i Auto nette C a r o 1 i n a 1 ' O 1 i v i e r. 

4. Jkvr-. B o s a 1 i e Louise Caroline van A 1 p h e n, 
geb. Emmerik 31 Aug. 1844, f Veenhuizen 23 Tan. 1901, *-) Erkend door den vader bij notarieele acte d. d. 13 Maai t 
1848 en gewettigd door 't opvolgend huwelijk der ouders. VAN ALT HEN. ti*. Utrecht 13 Jan. Is7() Ja co bus Gom el is 1) u b u r g, 
geb. Utrecht 22 April 18-17, dir. Rijkswerkinrichting te 
Veenhuizen, hoofddir. 1898-1901, f Veenhuizen 2 Juli 1901, 
zn. van Oprnelis en Geertje Wantin g. 
T # . 1. «Jkvr. Löuise Jeauue Uuillemine van Alp hen, 
geb. Modjokerto (ces. Soerabaya) 16 Oct. 1832, f Haarlem 

22 Feb. 1918, tr. 1° Sein irang 20 April 1848 (ontbonden 
Semarang 5 Mei 1856) Cornelis Johannes Adrianus 
Abrahami de Melverda, geb. de Lemmer 15 Jan. 1816, 
ass. res. van Ngawi, f Semarang IS Oct. 1867, zn. van 
Annius en Ja co ba Maria Albertina \ r os; tr. 2° Se- 
marang 28 Juni 1858 Mr. Charles Jean Francois 
Mirandolle, geb. Paramaribo 28 Sept. LS27, adv. en proc. 
te Semarang 1853-61, lid gemeenteraad van Haarlem 1867, 
lid 2e Kamer 1867-84, f Haarlem 21 Juni 188-1, zn. van 
Mr. Charles Francois en Georgine Louise Cliar- 
1 o 1 1 1 e Antoi nette van der Tuuk, 

2. Jhr. Daniël Francois van Alphen, ge Ij. Soera- 
baya 2 Juni 1834, dir. der Cultures te Semarang 1857, 
controleur B. B. 3e kl. 1858, 2e kl. 1861, le ld. 1865, 
ass. res. van Bondowoso 1869-72, van TjandjOer 1874, 
res. van Besoeki 1877-82, gep. 1884, f 's-Gravenhage 13 
Dec. 1894, tr. 's-Gravenhage 13 Mei 1875 Jkvr. Adol- 
phiue West pa lm van Hoorn, geb. V'lissiugeii 26 Jan. 
1852, dr. van Jhr. Jan en Jkvr. Johanna Abelina 
Wilhelmina Üt tel ine von Sohniicit auf Alten- 
sta d t. 's-Gra ven hage. j 

Kinderen onder "W"*. 

3. Jkvr. ]{ o s a 1 i e J olie K u d o 1 p h i u e v a n A 1 p h e i , 
geb. Modjokerto (res. Soerabaya) 15 Oct. 1835, f Blanken- 
berglie (W.-Vl.) 28 Juni 1903*, tr. 1° Semarang 26 Dec. 
1850 Mr. Pi eter Thomas van Braam van Sou, Lee I > 
Malacca 12 April 1822, omgaand rechter op Ja va, f Batavia 

23 Kov. 1853, zn. va u LI e n d r i k S t e p h a n u s v a n S o n 
en Geertruida He le na van Braam: tr. 2° Ixelles 
(Z.-Brab.) 10 Mei 1870 Kr nest Karei Ghislain K r a n- 
C o i s X a v i e r ba.ro u 't S e r c 1 a e s d e K e s s e 1 , geb. Brussel 
10 Mei 1S26, f Brussel 23 Oct. 1880, zn. van baron Pep in 
C o n s t a n t i n M a r i e .) o s e p h Ghislain eu 11 o r t e n s t 348 VAN Al.l'HKN. Marie Vicfcoire Franrqse Xavière burggravin Car- 
t u n cl e \Y i n n e z ee 1 e. 

4. Jkvr. 1 1\ v i r e .1 u 1 i e v a u Alp hen, geb. Semarang 
17 Feb. 1837, f Djapannan (res. Soerabaya) 27 Mei 1837. 

5. Jhr. Kijk lof M 1 c h a e 1 Ouningliain van A 1 pli e n, 
irt'h. Módjokerto 3J Mei 1838, ,nlm. Gejainprit (Kediri), 
f Gejamgrit 4 Aug. 1881. 

TT*. I. ïSlisabeth van Alp hen, gab. Hilversum 27 April 
1S37, f 's-Gra venhage 15 Juni 1918. 

2. Doude dochter, Hilversum 13 Fel». 1838. 

3. Marianne van Alp hen, geb. Hilversum 4 Aug 
. 1839, f \s-Gni venhage 8 Jan. 1901. 

4. Jan Kei nier van Alphen, geb. Hilversum 

184 ., agent Javasehe Bank, f Laag Soeren 1 Maart 1907, 
iv. 1° Batavia 1 Dec. 1870 Betsy Leouora Boud r i o t, 
f Soeracarta 10 Sept. 1901; tr. 2° F. II. van Koe veil. 

5. Joh an nes Derk van Alphen, gel). Hilversum 1 
Juli 1843. kap. der inf. O. 1. 1,., f 's-( rra venhage 8 Maart 
1896, tr. Batavia 18 .Mei 1870 A n na Charlotta Ze y del 1, 
geb. Ternanggoen (fes Kedoe' 16 Juni 1844, dr. van F r e- 
(1 e r ik H e r m a n u s en F red eri e a H en r i e fct a \V i 1- 
h e 1 m i n a B e n i g h a u s e n. 's-Gra venhage. j 

Kinderen onder ................. X*-. 

6. Caroline Chris tin e Louise van Alp hen, geb. 
Hilversum 21 Juli 18 15, f 's-Gravenhage 5 Mei 1912. 

7. Henri van Alphen, geb. Hilversum 18 Feb 1848, 
voor/.. Algem Kekenkamer te Batavia, f Xi/za 21 Feb. 
1913. tr. 1° Batavia i Sept. 1870 Julie Francoise van 
Prehn, geb. Djocjaearta 23 Juni 1849, f 's-( ira venhage 
30 Maart 1901, dr. van Henning Gustaal'en Reine 
A po-Ion in Josephina Ka es; tr. i ö 's-( i ra venhage 21 
Aug. 3 902 Anna Flisabeth Terpstra, geb. Gouda 27 
Mei 1866, dr. van Dr. Derk en Anna Fl iza be th de 
Gruyter Bols. | 's-Gra venhage. j 

Kinderen onder IJ*. 

V*. 1. Henri Philippe van Alphen, geb. Semarang 
9 Juni 1845, f Ca u nes (dep. Zee- Alpen) 16 Feb. 1912, 
tr; \"elp ürem. Khelen' 3 April 1873 Margaretha 
Vdriana Ha velaar. Lreb. Velp (gein. Kheden) h. laken- VAN Al.rU EN. 349 horst 25 Mei 1849, dr. van Willem Landmeter Hu- 
velaar en J k vr. J a co b a A 1 e 1 1 a E v e r d i n a G b a r- 
1 o 1 1 a van T eylingen. V elp.] 

2. C bar lotte Elizabeth van Alp ben, geb. Djocja- 
carta 1 Juli 1841?, + Deventer 16 Dee. 1913, tr. 

Mr. J o hannes Ni co laas Anthon IJ u- 
caille, geb. Semarang 14 Feb. 1810, f Dieren vóór 1913, 
zn. van Pi er re Auto ine A u g u s t e en Loni.se Emma 
(i evers L euv eu, 

«>. M r. U e i n i e r F r e d e rik I j o d e \v ij k van A 1 p h e n, 
gel>. Arnhem 21 .Maart 1848, griiïier kantongerecht te 
Groeulo 18 74-77, te Leem\ arden Jan 1888, te Zutphen 
Feb. 1888, kantonrechter te Doesburg 1892-1909, i Does- 
burg 11 Jan. 1909, tr. Arnhem b Maart 1 879 ida Wil- 
helm i na van den Bergh, gel). Rotterdam «50 Oct. 1854, 
dr. van Wil] e m S a m u e 1 en i ei a W i 1 h e 1 m i n a K o o- 
deiiburg, | Zutfen. 

Kinderen onder Z*. 

4. Wilhelminn Henriette van Alphen, geb. Djoe- 
jacarta in 1848 ot' 1849, f Djoejacarta op zeer jeugdigen 
leeftijd. 

5. Die der ik Lucas van Hat turn van Alphen *~s, 
geb. Djoejacarta 22 Juli 1S51, tr. i D Arnhem MO Oct. 1879 
(ontbonden door echtscheiding 9 Jan. 1890) Pet r o n e lia 
Johanna M e t e 1 e r k a m p, geb. Brummen 27 Juli 1859, 
dr. van Mi'. Adrianus Theodorus Louis en Floreu- 
tina A 1 i ti a Faulina den Tex: tr. 2° Ken dal (rés. 
Semarang) 5 Kov. 1892 J o h a n u a Frederique ti e 
\ r ogel, geb. Semarang 5 Juni 1,860, f Huizen ( N'.-ll.) h. 
Ma ere 11 Juli 1918, dr. van Julius lierard Charles 
A d e 1 i n en C li a r 1 .at t e T h é r e s e A m e 1 i e S a y e r s. 
[Huizen (X.H.) h. de Maere. 

6. Albert Willem van Alph*en, geb. Djocjaearta 21> 
Dec. 1852, koopman, f Djombang 17Sept. 190b, tr. 's-Gra- 
venhage (> Jan. l!S81 Jkvr. S u S a n n a Sophia u a r.1 e s 
van [J f f o r ci-, geb. 's-Gravenhage 26 April 185b, dr. vul 

*) Verkreeg bij (r, li. d. ti. 2 Juli 1855, n° 1, vergunning 
den naam van Hattum voor den zijne te voegen. 350 VAN ALI'HICN. Jlir. Mr. Eduard en Co r nel ia Job au na Sara gravin 
van Limburg 8tiru.ui. [Bandoeug.] 

Kinderen onder AA. 

"W*. 1. Doodgeboren zoon, Tjiaudjoer (res. Preauger lieg.) 
3 April 1876. 

2. Jkvr. Antoinetta Ludovica van Alphen, gel). 
Besoeki 13 Aug. 1878, f Bandoeug (res. Preanger Beg.) 
27 Jan. 1910. 

3. Jkvr. Eli se A mol d ine van Alplien, geb. Be- 
soeki 9 April 1880, tr. 's-Gravenhage 14 Mei 1903 Ir. 
Maurits Adriaau Frans Eyck van Zuylichem, 
geb. Maartensdijk 7 Aug. 1873, eleetro-ing. bij de Xed. 
Radio Industrie sinds 19 . , zn. van Willem Gerard 
Maurits en (leert ruida Gesina van Steyn. ['s-Gra- 
venhage.] 

4. J kvr. Gertrude Johanna v a n A 1 p h e n, geb. Be- 
soeki 26 Oct. 1881. ['s-Gravenhage.] 

5. Jkvr. Adolphine van Alphen, geb. 's-Gravenhage 
2 Juni 1883, tr. 's-Gra venhage 21 Oct. 1909 Willem 
Sluy ter man van Loo, geb. Arnhem 8 April 1877, afd.- 
chef Rotterd. Bankv., zn. vah Dr. Jacob en Ere d er i ka 
Louise Wilhelmiua Wurfbaiu. ['s-Gravenhage.] 

(k Jkvr. Leo ri o re van Alphen, geb. 's-Gravenhage 
23 Jan. 1M85, tr. 's-Gravenhage 19 Dee. 1907 Dr. Jan 
Bastiaan Hubrecht, geb. Leiden 13 April 1883, oud- 
sterrenkundige aan de Sterrenwacht te Cambridge, gezant- 
schaps-secr. 2e kl. te Washington sinds 1919, zn van 
Prof. Dr. Ambrosius Ar nol d Willem en Johanna 
Maria Mo le water. [Washington.] 

7. Jkvr. Julie van Alphen, geb. Haarlem 10 Jan. 
1887, tr. 's-Gravenhage 17 Dec 1912 Bené Charles 
Theo do re Roos male Nepveu, 4 geb. Amsterdam 12 
Oct. 1879, gezantscbaps-secr. le kl. te Londen, zn. van 
Charles en Jkvr. A g a t h a M aria Johanna va n 
Loon. [ Londen.] 
X*. 1. Caroline Cb rist ine vau Alpben, geb. Amers- 
foort 25 Dec. 1SS0. I 's-Gra venhage. | 

2. Jan Bei nier van Alphen, geb. Magelang 7 Maart 
1883, civ. ing. bij de !>. O. W. in N. I. sinds 1921 (m. VAN ALl'ilLN. 351 verlof) tr. Batavia 9 Sept. 1914 Bert ha Augüsta Bat- 
taerd, geb. Padang 18 Dec. 1886, dr. van Petrus Jo- 
hannes T heodoo r A u g u s t en B e r t h a F r e d e r i k a 
Int veld. ['s-Gravenhage. | 

3. Anna C har lotte van Alphen, geb. Magelang 
(res. Kedoe) ln Aug. 1887, f Magelang 15 April 1888. 
IJ*. 1. Hegine Caroline Julie van Alphen, geb. 
Weltevreden 11 Juni 1S71. f s-Gravenhage.] tr. Weltevreden 
9 Dec 1893 (door echtscheiding ontbonden Rotterdam 
in 1912) Jacol) van Rijn van Alkemade, geb. Lon- 
den 11 Feb. 1871, oud-off. van adm. Kon. Ned. Marine, 
dir. Semarang8ch Stoomboot- en Prauwenveer, zn. van 
Leendert Willem en Ton ia van Ameyden van 
J) u y m. 

2. Louis Jan Renó van Alp hen, geb. Weltevreden 
15 Juli 1872, tuinemployé, tr. Soekaboemi (res. Preanger 
Reg.) 15 Jan. 1900 Jeanne Wilhelmina O t tol ine 
Henriet te Bueni.nek, gel). , dr. van 
Jan Willem O 1 1 o Hendrik en AnnetteAdolphine 
barones van Ree de van Oudshoorn. [Montreux. ] 
Kind onder BB. 

Z^*. 1. Ida Wilhelm ine van Alp hen, geb. G roenlo lb* 
Mei 1881, tr. Doesburg 18 Mei 1904 Mr. Gerardus Al- 
bert lis Servatius, geb. Dwingelo 7 Sept. 1877, subst.- 
griffier rechtbank te Amsterdam 1907, rechter sinds 1910, 
zu. van Mr. W i c her O n c k o en H e r m a nu a -J o h a n n a 
van Dassen. [Amsterdam.] 

2 . W i 1 1 e m i n a Jeanne S i b y 1 1 e van Al p hen, gel). 
Groenlo 2 Xov. 1883. [Zutfen.] 

AA. 1 Henri Philip van Alphen, geb. 's-Hertogen- 
bosch 22 Jan. 1882, cliei' West Java Handel Mij, tr. Ban- 
doeug 2 Mei 1908 (door echtscheiding ontbonden Ban- 
doeng 6 Aug. 1914) Ma r ie Louisè Gobee, dr. van E. 
J. Th. en Henri ette Hermine Boutmy. [Bandoeng,] 
2. Eduard Co melis Willem van Alphen, f 's-Iler- 
togenbosch 13 Juni 1889. 

BB. Henri van Alphei), geb. Koedoes (res. Semarang) 
omstreeks 1901. [Arasterdam.] 352 van Ai.i'jiK.w Aanhangsel. 
Kerkelijke registers Frankfort a d. Maiii. 

H a u s Sim ons en S a r n laten li Oct. 1603 

een kind Cornelius doopen , getuigen waren Daniël 
S i m o n s en Janneken Sim ons, zijn vrouw. 

Fe ter Jausz. Sim ons, tr. in Mei 16ül) Vale ut in a 
Gêrardsdr. Caulier. Zij lieten doopen : 

6 Mei 161-0, Jan, get. Jan Symons en Cath. .Man 
n ë o k i n. 

2 Oer. 1611, Anna, get. Uiöh. Kr auss, Anua C o r n e- 
Li s dr. Symons [zie Juu<jcre tak A*. 2.) 

11 Sept. 1614, Maria, -et. Daniël de Ka se, Maria 

P o t s . 

26 Mei 1016, Anna Maria, get. Simon Sim ons (.: iè 

.Jongere tak A :;: . 1), Maria Ju dn Vorsten 
31 Aug. 1618, J o ha 11 11 a, get. Joh. Sim ons, vrouw van 

0 o r n e l i 11 s S i m o 11 s (~rV Jong' we tuk, Si n-} <\> ,••), 

J a e o b S i m o n s. 
30 Jan. 1620, C atharina, get. Hier. Schelle keus en 

C a t h a r i n a T a r r i n u k. 
2 Fel». 102 1, Pi ter, gedoopt te Leiden, get. Da uit-, 

S i m o n s v a n A l p lie n, Geert v u y d B 11 y 

wed. Jan S i m o n s van Alphen {zie <> — 

sten tak) 

Jan Simous, tr. 1° X. N . ; tr. 2 D 4 Juli 1610 M a rga- 
retlia Jaiisdr. Symons. 

Jaco b Simotis, i r. 1° Catharina Tarriuek: tr. - J 
26 Juni 1622 Maria Sehediu, dr. van X oö Sehedin; 
tr. 3° 11- Juli 1623 Lowisa lioghier (Sogar, Sa tv- ar). 
Uit het eerste huwelijk werden te tYaukfort a/it. M. gedoopt: 
29 Deo. 1616, F red er ic. get. F r. Tarrieek en E s t h e r 
v. d. II e y k e n s. 

12 Aug. 1618, Catharina, get. Oor 11e li us Simous 

(Siirhter Jonast', tak} en Catharina Pass- 
1) a met 

29 Maart 1620, Daniël, get. Daniël v. d. Burcht, eü 
J a n n e k e n C u horst, vrouw van Jacob. VAN Al/rlLEN. 3 53 Uit het derde huwelijk: 

8 Mei 1625, Henricus Daniël, get. Daniël v. Galen, 
M. y. N u y f e n e h o 1 

25 Feb. 1627, Philipp, get. P h i 1 i p p Fagoda r en 
Anne S i m ons, vrouw van A b r a h a in 
Moniq li i n . [Zie Jongere tal-, A*. 2.) 

1 Kov. 1629, Adrian, get. A d r i a n üttenhove en M. 

v. d. Cruyce. 

16 Maart 1030, Peter, get. Peter v. d. Heyden en 
en Janneken Sim ons, vr. van . . . C or- 
n el i u s Sim ons, (Zie Jongere tui;, Stichter.) 

25 Juli 1631, Sy mon. 

Jaeob Jacobsz. Simous, tr. 29 Juli 1615 AnnaDael- 
rnans, Hans dr. uit Frankfort a/d. Main. 
Zij lieten doopen: 

23 A ug. 1 616, Janneken, get Janneken Si m o n s , 
dochter van S i m o n Si m o n s en ,1 a e o 1) 
Behaghel. [Zie Jongere tol- B*. 2.) 

2 Aug. 1618, Johan Jacobs, get. Si mon Sim ons, 

L u i s e H a s s e 1 1, w ed . A b r a ii a m (Si in o n s r) 
15 Sept. 1650, J o li a u Ja col), get. Henricus li e e p- 
maker en Anna Simons, \\ ed. van A b ra- 
ham Monnequiu. (Zie Jongere tak A*. 2.) 

Kans Ja cob Simons (Jacobsz.) tr. na 1 Nov. 1685 
Magdalena, wed. van Melchior Da urnhei m, „Sehult- 
heisz" te Castel a/d Hij u. 23 354 A liBING. ABBING. 

Roscam Abbing. 

Protestant. 

Wapen Abbing: In g oud een zwart me rkteekeu overtapt door 
een vijf puntige roode ster, Ilelmteeken: een uitkomend bruin 
paard. Dekkleeden : goud en zwart. 

Wapen Hoscam Abbing: Gevierendeeld: 1 en IV in Hauw 
een zilveren Paascldani; 11 en III in rood drie gouden ros- 
kammen, (Roscam). Ifartschild : liet boven hescltreven wapen 
Abbing. Helmteeken : het Paaschlani. 

Genealogie. 1) 

Hendrik Abbyuc, f vóór 1614, tr. N. X. 
Hij liet na: 

Diro Abbyno, geb. \' reden (Westphalen) omstreeks 1590, 
f Zutfen, tr. Zutfen 24 Juli 1614 Anueken Berentsdr. 
Matten, geb. Boeekholt (Bocholt), f Zutfen. 

K'mdereib onder A. 

A. 2 ) 1. T rijneken Abbing, ged. Zuti'en 19 Öo't. 1614. 

2. Herent Abbing, ged. Zuti'en 3 Maart 1616. 

3. Lam bert Abbing, geb Vreden ( Westphalen) om- 
streeks 1624, werd burger te Zutfen 28 Mei 1653, kocht 
20 Aug. 1678 een vacante wahre 3), provisor van liet 
Burgerweeshuis 1684 - overlijden, f tusschen 1 Maart 1703 
en 1 Maart 1704, tr. 1° (ondertr. Zutfen 23 Mei 1652) 
Trijntje Willemsdr. Noord i nek, f vóór 12 Aug. 
1664 4); tr. 2° (ondertr. Zutfen 7 Juni 1668) Jan nek en 

1) I j i het/ begin der zeventiende eeuw woonden te Zutfen 
verschillende personen van den naam Abbing (Abbink, 
Abbyne), het is twijfelachtig of zij tot dit geslacht be- 
horen. 4 

2) Het staat niet vast dat de onder 1-3 genoemden kin- 
deren zijn van Dirk A. en Anne ken Beren ts, zelfs niet 
dat het broeders en zusters zijn, bij de doopinsehrij vingen 
van A. 1. en A. 2. wordt de moedersuaam niet vermeld. 

3) Hecht om hun vee op de stadsweiden te hebben. 

4) Op 12 Aug. 166 1- worden momberen benoemd over haai' 
kinderen Perk, Judith en Willem. ABBING 355 Folcards, geb. Harderwijk 1\ f omstreeks 1682 3j; tr. 
3° Goresel 16 Juli 1682 Magdaleiia Rauwers, dr. van 
Hendrik en Aaltgen Lucasseu.' 

Kinderen onder . A. 

A. Uit liet eerste huwelijk: 

1. Wille m i )i a Al) hing, ged. Zutfeu 29 April 1653, 
f vóór 12 Aug. 1664 3). 

2. Dirk Abbing, ged. Zutfen 28 Mei 165-1, koopman, 
f vóór 1704, tr. (ondertr. Zutfen 16 Juli 1682) Geertruid 
Sluiter, gel). Neede 4), f flemert in Aug. 1718, begr. 
Zutfen (Öt. Walbürgskerk ), dr. van Daniël eu Au na 
W y g i n e k . 

Kinderen onder '. B. 

3. Judith Abbing, ged. Zutfeu 16 Maart 1656, tr. 
Gorssel 8 Mei 1681 F reder ik van Land eren, ged. 
Zutfeu 1 Nov. 1654, begr. St. Walbürgskerk, zn. van Daem 
en Aefken Harde we yer. 

4. Hele na Abbing, ged. Zutfeu 2 Nov. 1657, f vóór 
12 Aug 1664 3). 

5. Aaltje Abbing, geb. Zutfeu 4 Mei 1659, f vóór 
28 Jan. 1663. 

6. Wille m Ab bi n g, ged. Zutfen 20 Jan. 1661, f tusschen 
12 Aug. 1664 3) en 1704. 

7. Aaltje Abbing, ged. Zutfen 28 Jan. 1663, f vóór 
12 Aug. 1664 3). 

Uit het tweede huwelijk: 

8. Catharina Abbing, ged. Zutfen 24 Maart 1669, 
f vóór 30 Juni 1682 2). 

9. G er hard Abbing, ged. Zutfen 4 Sept. 1670, wijn- 
kooper te Amsterdam, waar hij 10 Mei 1700 poorter werd, lj Te Harderwijk werd haar doopiuschrij ving niet gevon- 
den; bij haar huwelijk woonde zij te Deventer. 

2) Op 30 Juni 1682 worden momberen benoemd over haar 
kind Ger rit (Gerhard). 

li) Zie noot 1 op blz. 354. 

4) De doopboeken te Neede vangeu eerst in 1668 aan. 356 ABBING verkrijgt de wahre van zijn vader omstreeks I7u4, f om- 
streeks 1730 1). 

10. Aaltje Abbing, ged. Zutfen 18 Maart 1672, f vóór 
30 Juni 1682 1). 

B. 1. Hendrik Jan Abbing, ged. Zutfen 30 Mei 1683, 
lakenkoopman, koopt 25 Maart 1730 1) de vacante wahre 
(van zijn oom G er hard A. 6.) f Zutfen 15 Aug. 1732, 
begr. Broederenkerk, tr. Almen 15 April 1715 \V i t i a 
Roelofsen, ged. Zutfen 24 Feb. 1688, f 8 Dec., begr. 
Zutfen (Broederenkerk) 12 Deo. 1761, dr. van Roelof en 
Titia ïïaack. 

Kinderen onder C. 

2. Ds. Ti el e man Abbing, ged. Zutfen 3 Maart 1686, 
pred. te Nederhemert 1718, te Meeteren en Est 1720, 
f Meeteren in 1746 2) tr. Bruin men ',i Jan 1719 Kli sa- 
bet h van Ha mol, ged. Arnliem 9 Juni 1687, dr. van 
Peter en H e n d r i n a \ r Ls s c h e r s. 

Kinderen onder D. 

3. Wilhelmus Abbing, ged. Zutfen 30 Sept. 1688, 
tr. Almen 3) 19 Mei 1715 Mee heli na Meusinck. Zij 
hertr. 6 Maart 1726 Hendrik van Huls. 

Kinderen onder E. 

4. Catharina Abbing, ged. Zutfen 24 Feb. 1692, 
f (vermoedelijk te Neede) vóór 1723, tr. Neede 29 April 
1718 T iele man ten Ca te, ged. Neede 1 Dec. 1696, 
koopman, zn. van Chris tof fel en Heuriea Sluiter. 
Hij hertr. Haaksbergen 5 öept. 1723 Catharina te 
L i n t e 1 o. 

C. 1. Geert ruid Abbing, geb. 27 April, ged. Zutfen 28 
April 1717, f 19 Feb., begr. Zutfen (Broederenkerk) 27 
Feb. 1764, tr. Almen 8 Mei 1735 David Hendrik de 
Boller, geb. 3 Feb., ged. Bredevoort 7 Feb. 1706, vvijn- 

1) Op 25 Maart L730 werd de wahre, die hij van zijn 
vader erfde, vacant en in erfkoop gelaten aan den laken - 
kooper Hendrik Jan A. (B. 1.) 

2) Geeu begraaf boek over 1746 aanwezig. 

3) De huwelijks-proclamatiëi) gingen ook te Kampen, ver- 
moedelijk was zij derhalve geboortig van Kampen. A .BIJ ING. 357 kooper te Zuti'en, waar hij 15 Oot. 1726 kleinburger, en 
10 Sept. 1735 grootburger werd, f 15 Nov,, begr. Zutfen 
(Broederenkerk) 21 Nov. 1758, zn. van Joan Hendrik 
en Anna E I i s a b e t h v a u Sous vel d . 

2. Derk A b b in g, ged. Zutten 21 April 1719, koopman, 
stads-yendumeeBter 1757, kerkrnr. der Nieuwe-stadskerk 
1746-91, provisor van liet Burger-weeshuis 1750, luit. der 
schutterij, f 26 Deo., begr. Zuti'en (Broederenkerk) 31 Deo. 
1791, tr. Meeteren 28 Sept. 1751 Heudrina Abbing, 
vernield onder D. 1.) geb. Meeteren in 1730, f 24 Jan,, 
begr. Zutten (Broederenkerk) 29 Jan. 1803, dr. van Ds. 
T i e 1 e tn a n en Klis a b e t h v a n U a m e 1 . 

Kinderen onder ï 1 . 

3. Titia Abbing, geb. 21 Oot., ged. Zuti'en 31 Ooi. 
1721, begr. Zntt'en (Broederenkerk) 10 .Jan. 1774, tr. Kei- 
nier Schiïtz, kapitein, f Zuti'en. 

4. Catharina Abbing, ged. Zuti'en 5. Juni 1724, begr. 
Zuti'en (Broederenkerk) 16 Juli 1781, tr. V orden 9 Aug. 
1748 Ds. rlenrious Co 1 en b r a n der, geb. Asch (gem. 
Buren) iii 1721, pred te Vorden 1748, begr. Vorden 
14 Deo. 1761, zn. van Ds. Bernhardus en Ëlsahe 
Co 1 e n bi' a n d e r. 

5. L a m bert II e n d r i k A b b i n g, ged. Zuti'en 7 Mei 
1727, f 9 April 1728, begr. Zutten in de Broederen- 
kerk. 

D. 1. If e n d )• i n a A 1) b i n g, geb. Meeteren in 1730 
f 24 Jan., begr. Zutten (Broederenkerk) 29 Jan. 1803, 
tr. Meeteren 28 Sept. 1751 D e r k A'b biug, vernield 
onder G. 2. 

2. Betrus Abbing, schout van Meeteren, schepen van 
üriel, begr. Zutfen 24 Maart 1790, tr. Johanna Helen a 
van Goe verden. (Dit huwelijk werd ontbonden 'schei- 
ding van tafel en bed in 177 .) 

3. Derk Abbing, f als proponent kort na /-ijn vader. 

4. lierman u 8 Abbing, f jong. 

5. (re e r t r u y A b b i n g, f jong. 

E. 1. Theo (I O r a Abbing, ged. Zuti'en 6 Maart 1716, tr. 
N. N. K i e \v i t. 358 A B BIN Gr. 2. Henricus Abbing, ged. Zutfen 12 Mei 1717, zil- 
versmid te Tiel (o. a. 176li) f voor 1801, tr. Meehelina 

.van Jlie *), geb. in 1712, f Zalt-Bommel 11 April 1801. 

3. Geerfcr uy Abbing, ged. Zutfen 1 Juli 1719. 

F. 1. Hendrik Jan Abbing, geb. 29 Aug., ged. Zutfen 
30 Aug. 1752, stads- vendumeester en onder-rentm r. van 
Zutfen 1780-90, waaru. erfhiiisnir. (hij indispositie van zijn 
vader) 1784-90, provisor van liet Oudé- en nieuwe gast- 
huis, kerkmr. der St. Walburgskerk, f 6 April, begr. Zutfeu 
(St. Walburgskerk) 12 April 1797, tr. Zutfen 9 Juli 1792 
Geert ruy Coolhaas, geb. 22 Dec, ged. Zutfen 19 P-eb. 
1832, dr. van W i 1 1 e in en Jeune k e n H a a o k . 
Kinderen onder Gr. 

2. Ds. Tielemannus Abbing, geb. 27 Juni, ged. 
Zutfen 20 Juli 1754, pred. te Hoevelaken 1780, emer. 1800, 
f Amersfoort 13 Dec. 1822, tr. Amersfoort 5 Peb. 1787 
Johanua Christina van Deventer, geb. 16 Maart, 
ged. Amersfoort 21 Maart 1766, + Amersfoort 29 Jan. It837, 
dr. van Mr. C o r n e 1 i s en Johanua Jacoli a P a n- 
n e k o e k. 

Kinderen onder H. 

3. Wytsia Abbing, ged. Zutfen 26 Juni 1757, f Ter- 
borgh 22 Aug. 1812, tr. Hoevelaken 14 Sept. 1786 Prof. 
Mr. Pieter li o s c a m , ged. 's-Gravenhage (St. Jacobskerk) 
17 Maart 1734, adv. te ! s-Graveuhage 1754-73, hoogleeraar 
te Harderwijk 1773-S7, te Utrecht 1787-88, te Harderwijk 
1788-95, raadsheer in liet Hof van Holland 1795-1801, 
f 's-( i ra ven hage 19 Jan. 1801, begr. St. Jacobskerk, zu. 
van Jan en Ja co ba Klisabeth van Meel. 

4. Theo do rus Petrus Abbing, geb. 20 Nov., ged. 
Zutfen 26 Nov. 1761, begr. Zutfeu^ (Nieu wstadskerk) 10 
Sept. 1764. 

5. ïheodorus Petrus Abbing, geb. 15 Maait, ged. 
Zutfen 17 Maart 1 70s, koopman, f Zutfeu 26 Maart 1830, 
tr. Zutfen (voor schepenen) 6 Peb. 1797 Louisa Theo- 
dora Wit te n berg, geb. 21 Dec., ged. Zutfeu 22 Dcc. 

*) Uit dit huwelijk zou volgens eene hns. aauteekeniug 
een zoon l'efrus geboren zijn. AHMNïj 1775, f Zutfen 4 Juli 1855, dr. van ïeunis eu Sara 
Lamberts. 

Kind onder • I. 

6. Ds. Lam bert us Herin anus Abbing, geb. 4 Juli, 
ged. Zutfeu 7 Juli 1771, pred. te Lathum 1794, teGroenlo 
1806, f Groenlo 30 Nov. 1838, tr. Lathum in Maart 
1797 lsabella Maria Koelvink, geb. 16 Feb., ged. 
Bredevoort 23 Feb. 1772,, f Groeulo 22 Sept. 1821, dr. van 
Ha r m en O 1 1 o en J o h a u n a M aria T h e o d o r a E v e r s. 
Kinderen onder J. 

7. Mr. Elbertus Abbing, geb. 9 Oct., ged. Zutfen 12 
Oet. 1774, landschrijver des ambts Borculo, notaris te 
Borculo 1811-15, te Zutfeu 1815-45, lid van den raad van 
Zutfeu, provisor van het Hurgerweeshuis, f te Zutfeu 
23 April 1845, tr. Almeu 20 Juni 1803 Wijnanda (jeer- 
truid Lulofs, geb 1 Sept., ged. Zutfeu 17 >Sept. 1777, 
f Zutfeu 5 Sept. 1829, dr. van Hendrik Jan en Agnea 
M a r ia A r n o 1 d i n a V ersteg e. 

kinderen onder K. 

O. 1. Hendrica Abbing, geb. 29 Maart, ged. Zutfeu 5 
April 1793, f Zutfeu 18 Deo. 1821, tr. Zutfeu 19 Mei 1813 
Al bert us Gerhardus Wijers, geb. 9 Juli, ged. Zutfeu 
11 Juli 1784, houtkoopei-, provisor van liet Burgerweeshuis, 
f Zutfeu 13 Feb. 1*57, zu. van Gerr-it Jan en He le na 
Scheffers. Hij hertr. Steeudereu 30 Nov. 1825 Johanna 
Mari a J J 1 a n t e n. 

2. Jen n eken Abbing, geb. G Aug., ged. Zutfeu 13 
Aug. 1796, f 9 Juni, begr. Zutfeu (Groote kerk) 21 Juni 
1802. 

H. 1. Johanna Christina Abbing, geb.- 4 Juli, ged. 
Hoevelaken 13 Juli 1794, -f Amersfoort 2b April 1847, tr. 
Amersfoort 1 Juli 181b 0 o r n e 1 i s C a r e 1 Pull, geb. 5 
Deo., ged. Amersfoort 10 Dee. 1789, j Amersfoort 13 Nov. 
1855, zn. van W o u t e r u s Co r nel is en (Jou da Al ei da 
T e s s c h e m a k e r. 

2. Dr. litt. Comelis Allarcl Abbing, gek 10 Oet., 
ged. Hoevelaken 2b Oct. 1800, conrector der Latijnsche 
ach ooi te Hoorn 1823, reetor 1826 68, f Jlee/.e 2G Juli 
1872, tr. Hoorn 10 Juli 1828 Uarbera Maria 11 eu- 3 GO A B1$IN(J riètte A 1 e w ij n , geb. Hoorn 7 Jan. 1802, f Hoorn 22 
Jan. 1868, dr. van F rede rik en Ma r ga re t ha Chris- 
tin a Opperdoes. 

Kinderen onder L. 

I. Der k Teun is Witten berg Abbing, geb. 2 Out., ged. 

Zutfen (Walekerk) 25 Oct. 1807, koster der Broederenkerk, 

+ Zutfen 14 Nov. 1876. 
J. 1. Dood kind, 2 Maart 1798, begr. Lathum (gein. Angerlo) 

6 Maart 1798. 

2. Hendrica Abbing, (tweeling met voorgaande) geb. 
2 Maart, ged. Latham (gem. Angerlo) 22 Maart 1798, 
f 30 Aug., begr. Lathum l Sept. 1798. 

3. Joha n na Maria Theodora Abbing, geb. 11 Peb., 
ged. Zutfen 19 Fel). 1799, f Groenlo 20 April 1873, tr. 
Groenlo 16 Maart 1820 G era r dus Gooswinus Col sou 
Aberson, gel). 13ergen-op-Zooni 26 Oct. 1777, majoor der 
inf., f Groenlo 8 Deo. 1847, zn. van Jacob Jan en Jo- 
h a n n a A in a 1 i a L 1 i s a b e t h W y g i n ( e ) k . 

4. üerk Abbing, geb. 3 Maart, ged. Lathum (gem. 
Angerlo) 8 Maart 1801, koopman in manufacturen (firma 
I). Abbing) f Deventer 27 Sept 1852, tr. Deventer 1 .Mei 
1828 Al ei da Maria Antonia Middelburg, geb. De- 
venter 26 Aug. 1805, f Deventer 7 April 1898, dr. van 
Antpnie en Ge si na Ladrii. 

Kinderen onder, M. 

5. Ds. Piet ei- Roseain Abbing, geb. 6 Mei, ged. 
Lathum (gem. Angerlo) 19 Mei 1803, pred. te Ginueken 
1833, emer. 1870, f Prineenhage 17 Maart 1876, tr. Breda 
4 Sept. 1840 Petronella Jo ha n n a ter Veer, geb 
Maarssen 28 Feh. 1814, f Ginueken 27 Juni ls55, dr. van 
Ds. Dirk en Aletta Lens. 

Kinderen onder 

6. Anna Aleida Abbing, geb. Groenlo 6 Mei 1806, 
f (J roenlo 12 Feb. 1834, tr. Groenlo 27 Mei 1829 Dr. 
phil. Th. mag. Litt. liwm. Laurens Lasonder, geb. 
Enschedé 13 April Ls(»2, rector der Latijuaehe school te 
Groenlo, districts-schoolopziener, ambt. O. M. bij bet kan- 
tongerecht te Groenlo, lid prov. statten van Gelderland, 
f Grosenlo 15 April 1879, /.n. van Mg bert en Joha n na AJiBING 361 Peil tl i uk. Hij liertr. Ëibergen 6 Juli 1836 Wilhelm ine 
M a r g a retha Catha rina Smits. 

7. Heririca lï 1 i a a b e l li Abbing, geb. Groenlo 19 
Maart 1809, f Groenlo 26 April 1814. 

8. Herman Ot'to A b b i n g, geb. Groenlo 22 Aug. 1811, 
f Amsterdam 2 Deo J88 J. tr. Delft 25 Oct. 1818 Catha- 
rina Davina Speet, geb. 24 April, en geil. Amsterdam 
(Luch. kerk) 24 April 1810, f Amsterdam 4 Nov. 1874, 
dr. van Pi et ei- en Anna Cl aai na Strootman. 

1. Die d 6'riouH H e u r i e u s P e t r u s A b b i n g, gei). 3 
Mei, ged. Zutien 16 Mei 1801, f Bo realo 15 Jan. 1813. 

2. Maria Amoudina A bbing, geb. 25 Jan., ged. 
Boreiilo 26 Jan. 1806, f Zutien 12 Aug. 1849. 

3. \Y ï n o 1 d Abbing, geb 23 Sept., ged. Bon-ulo 27 
Sept. 1807, gem.-ontv. te Zutlen, provisor van hot Bornhof, 
f Warnsveld 5 Jan. 1878. 

4. Dr. litt. Ü i e d e rik H e u d r i k P i e t e r A b 1) i n g, 
geb. Borculol4 Sept. 1813, rector gymnasium te Kampen, 
f Kampen 30 Sept. 1853, tr. Amersfoort 21 April 1840 
H uinla Aleida Magdaleua Pull, geb. Amersfoort 

10 April 1817, f Kampen 7 Sept. 1*68, dr. van 0 o r- 

11 e 1 i s Ca rel en Johu'n.ua Ohristina A b b Ln g [ver- 
meld ouder II. 1.) 

Kinderen onder .O. 

. I. T i e 1 e m a n uii s 1) e r k Abbing, geb. Hoorn 27 Sept. 
1829, on tv. bel. te Rotterdam, f Rotterdam 6 April 1886, 
tr. Oosterbeek (gem. Reuk urn) 10 Sept. 1868 Ottoline 
Geukema Bakker, geb, Enschedé 23 Mei 1838, f 's-Ura- 
venliage 28 Oct. 1916, dr. van August Oornelis Hén- 
d ricu s en L a m p e r e o s a M o 1 1 . 

Kind onder . I*. 

2. Fr e der ik Hendrik Abbing, geb. Hoorn 10 Peb. 
1831, notaris te Ooaterblukker 1863-71, f Oosterblokker 
17 Aug. 1871, tr. Purmereud 31 Aug. 1865 Mathilda 
Alida Schokker, geb. Purmereud 9 Jan. 1835, f 's-Gra- 
venhage 29 Dec. 1919, .Ir. van Dr. Jan en Johaivna 
M e s s e h a e r t. 

Kinderen ouder Q. 

3. 3 o ha .11 na Christina A bliiiur, i?eb. Hoorn 15 Aug. 362 AHBIMli 1832, , tr. Heeze 16 Sept. 1870 

J u 1 i a n ü s H e n d r i k W i 1 le m Joha n N e o m a g u a, geb. 
Delft 28 Sept. 1827, notaris te Heeze 1869-81 ; f Heeze 
19 April 1881, zn. vau J o li a n n e s en M ech el-in' a de 
K ie u x. 

4. Pieter Cornelis A b b in g, geb. Hoorn 10 Juli 183-1, 
vertrok in 1874 naar de Ver. Staten van Noord-Amerika, 

t 

5. Ds. J o li a n C h r i s t i a a n 0 a r el A b b i n g, geb. Hoorn 
13 Dec. 1835, pred. te Heeze 1868, te Zundert 1881, te 
Wervershoef 1884, te Jisp 1887, f Jisp 4 Maait 1902, 
tr. Heeze 19 Mei 1870 Joh a nna Phili p pi-na Chris- 
t i na Neomagus, geb. Delft 22 Jan. 1831, f ltuurlo 4 
Maart 1912, dr. van J o h a n n e s en M e c li e 1 i n a de Kienx. 
Kinderen onder R. 

6. M a r g a r e t a C h r i s fc i u a A b b i u g, geb. Hoorn 7 I )ee. 
1839, f Hoorn 21 April 1846. 

M. 1. isabella Maria Abbing, geb. Deventer 1 Feb. 1829, 
f Deventer 4 Feb. 1907, tr. Deventer 29 Jan. 1857 Willem 
de Visser, geb. tljllegom 9 Maart 1820, drogist, f Deventer 
6 Mei 1909, zn. van Willem en Henriette S i x. 

2. Ge si na Jolianua Abbing, geb. Deventer 1 Sept. 
1830, f Deventer 3 Feb. 1880, tr. Deventer 19 Juli 1855 
Joh an nes Jaeobus Haaps, geb. Eibergen 2 Dec. 1826, 
mauufacturier (firma I). Abbing) f Deventer 1 7 April 1902, 
zn. van P e t r u s J o li a n n es eu J o s in a t e G i f f e 1. 

3. Lam bert a Herman na Abbing, gel). Deventer 11 
Mei 1832, f Meppel 13 Feb. 1914, tr. Deventer 2 Juni 1862 
Ar nol d de Visser, geb. Keken-Wiel 3 Deo. 1831, eerst 
azijn fabrikant te Meppel, dan kassier te Meppel, f Meppel 
21 Jan. 1900. zn. van Willem eu- If e n r ie 1 1 e Six. 

4. Anna Alida Abbing, geb Deventer 10 Maart 1834, 
f Deventer 28 Mei 1901. 

5. Antonia Aleida Maria Abbing, geb. Deventer 
1 Maart 1836, f Deventer 11 Nov. 1840. 

6. Joha nna Aleida Abbing, geb. Deventer 19 Jan. 
1838, f Deventer 21 Pél), 1838 

7. Joha nna Eli sa bet h Abbing, geb. Deventer 28 
Feb. 1839. [Kaarden, i A.BBIN 363 8. Antüuia Aleida Maria Abbing, geb. Deventer 
20 Jan. 1841. [Naarden.j 

9. Lambertus Herman us Abbing, geb. Deventer 
15 Maart 1843, koopman, f Deventer 29 Juni 1880, tr. 
Neede 13 Juli 187 5 Maria C h r i s t i n a t e n H o o p e n , 
geb. Neede 14 April 1848, dr. van Jan en Harmina 
Margaret ha ter P elk wijk. [Deventer.] 

Kinderen onder S. 

10. Jannetje Abbing, geb. Deventer 1(5 April 1845, 
f Deventer 2 Dec. 1888. 

11. Maria Isabella Abbing, geb. Deventer 3 Aug. 
1846, f Meppel 15 Juni 1921, tr. Deventer 14 Juni 1871 
Jan Blom, geb. Meppel 12 Jan. 1844, koopman en kassier 
te Meppel, f Meppel 1 Juli 1919, zn. van Ni co la as 
August en Arend in a jen tin a Slot. 

12. Antouie li u g o Abbing, gel). Deventer 27 Juni 
1849, f Deventer 9 Oct. 1819. 

13. Antonie H u g o Abbing, geb. Deventer 15 Veb. 
1851, f Deventer 30 Maart 1852. 

1ST. 1. Lambertus Herin annua fioseam Abbing, gel). 
Ginneken 22 Juni 1841, f Ginneken 30 April 1853. 

2. Diderikus Johan nes Hos cara Abbing, gel>. 
Ginneken 27 Maait 1843, f Ginneken 1 Aug. 18(51. 

3. Ds. Pi eter Johan Koscain Abbing, geb. Gin- 
neken 18Jan 1845, pred. te Hur\venen L86S, te Ginneken 
1871, te Hijlaard 1875, te Strijen 1877, te Silvolde 1881, 
emer. 1909, f Warnsveld 21 Aug. 1.916 tr. Wassenaar 
1 Juni 1871 Julia Caroline van li hij n, gel), Utrecht 
27 Aug. 1849, f Middelburg 9 Jan. 1900. dr. van Ds. 
Leonard Johan nes en Antoinette Wil hel mi na 
V e r n h out. 

Kinderen onder • T. 

4. Alletta Glementina Abrahamina Co mei ia 
Roscam Abbing, geb. Ginneken 23 Nov. 1846, f Gin- 
neken 25 Veb. Ls56. 

5. Isa)) el la Maria Abbing, geb. Ginneken 12 Maart 
1849, f Ginneken 3 Mei lb65. 

6. A 1 e 1 1 e Géért r u i d a M a r i a It o s ca m A )> b in g, 
geb. (ïinueken 23 Maart 1851, f Heemstede 8 Aug. 1889, 364 AliMNU. tr. Ginneken 3L Oct. 1872 Ds. Johanues Kuylraau, 
geb. Harderwijk 11 Oct. 1845, pred. te Prioeenhage 1872, 
te Delft 1879, te Heemstede 1889, te Prineenhage 1901, 
emer. 1909, f Prineenhage 1(5 Maart 1913, zn. van Pi eter 
en E 1 i s a b t; t J i F 1 ij n v a u 1) r a a t. 

7. A n na A 1 e i d a R o s c a m A b b i n g , geb. ( riuneken 
7 Maart 1853, f Ginneken 2 Öept. 1863. 
O. 1. Doodgeboren zoon, Kampen 27 April 1841. 

2. \V i n a n d a Geert rui da Abbing, geb. Kampen 4 
Jan. 1843, f Haarlem 6 Deo. 1902, tr. Wamsveld 22 Mei 
1867 J)s. Uavid George hl schei-, geb. Abbekerk 2 Juni 
1841, pred. te Woudenberg 1867, te Wamsveld 1870, te 
Sommelsdijk 1874, te Steen wijk 1876, te Dieren 1878, te 
Haarlem is84, emer. 1888, f Haarlem 6 Maart 1891, zn. 
van Dr. theol. David George en Hes ter liouffaer. 

3. Johanna Christina Abbing, geb. Kampen 28 
Juni 1845, f Haarlem 2 Jan. 1920. 

4. Maria Arnoudina A.bbiug, geb Kampen 1 Nov. 
1847. [Haarlem. ] 

P. Allard Cornelis Abbing, geb. Amersfoort 20 Oot. 
1869, commies dei- posterijen le kl., f Amsterdam 25 
Maart 1912, tr. 's-G ra venhage 13 Aug. 1896 Ga rol in a 
He ad ri ka B-vers, geb. Amsterdam 21 Feb. 1872, zn. 
van J a n D i o n y s en Ijo nis u J u 1 i a n a B a 1 1 h a s a r i n a 
V'aleutina Ziegenhirt von Roseirthal. | 's-Gra ven- 
hage.] 

Q. 1. Cornelis Allart Abbing, gel). Oosterblokker 19 
Juli 1866, hoofdinspecteur bij de registratie en domeinen 
a/h. dep. van tinancien (afd. Zegel en Comptabiliteit) sinds 
1919, ridder Xederl. Leeuw, tr. Haarlem 28 Juli 1894 
Christiue Klisabeth S i c k 1 e r , 4 geb. Achtkarspelen 2 
Juni 1868, dr. van Ni co laas en Wille miné S i e k 1 e r. 
['s-( i i a venhage. j 

2. Johanna Mathilda Abbing, geb. Oosterblokker 
7 Feb. 1868. 

3. Jan Frederik Abbing, geb. Oosterblpkker 23 Sept, 
1869, f Hoorn 3 Feb. 1874. 

•1. Mr Frederik Hendrik Abbing, geb. Ooster- 
blokker 29 Sept. 1871, oud- le luit. der art., secr. der Nederl. ABBING. 3Ö5 Handel Mij sinds 1918, tr. Irorinchem 25 April 1899 En- 
ge 1 i n a Aiitoinette M a r i e van Hou we n i n ge, geb. 
Waddinxveen 1 Aug. 1875, dr. van Wijnand Adrianus 
en Antonia Maria Keukeaschrij ver en wed. van 
Frederik de Ridder *). 

Kinderen onder TT. 

H. 1. E 1 i 8 a b e t h Maria Henriette A b b i n g, geb. Heeze 
25 Dec. 1871. [Nijmegen.] 

2. Mathilda Jo banna Co mei ia Abbing, geb. 
Heeze 25 Juni 1873, f Alkmaar 2 Juli 1901. 

3. Ds. Ca rel Philip Frederik Abbing, gel). Heeze 
23 Sep. 1874, pred. te Koedijk 190 L, te Zweelo 1901, te 
Kuurlo sinds 1901, tr. Ruurlo 26 Sept 1912 Cornelia Ju- 
banna Suerho ff, geb. Gorinchem 26 Maart 1877, dr. van 
Hendriküs Jacob u s en M a g d a 1 e n a Cornelia M a r i a 
van den II o n e r t en w ed . va u Ds. H e n r i A d r i a a n 
Johan van Wijlie. [Ruurlo. j 

Kind onder V. 

S. 1. Al ei da Maria Antonia Abbing, geb. Deventer 
16 April 1876. [Winterswijk. J 

2. Jan Abbing, geb. Deventer S Aug. 1877, fabrikant, 
lid der firma A. J. ten Hoopen & Zoon, tr. Neede 21 .Juli 
1905 J pan na Hylena ¥ rederike ter Wee me, gel). 
Neede 3 Juli 1882, dr. van Auto n Hendrik en Petrö- 
nella Gr er ar da Eli sa bet h Bloos. [Neede. J 
Kinderen onder W. 

3. Her mi na Margaretha Abbing, gel». Deventer 
2 April 1879. 

T. 1. Ds. Pienter Joh au Eosoain Abbing, geb. Giune- 
ken 21 Maart 1872, pred. te Nieuw Buinen 189N, te Wezep 
1903, te Elden 1907, te IJsselinonde 1909, te Loosduinen 
'sinds 1913, tr. 1° Velp(C.) 18 Oct. 1905 Henriette 
Diderica Christina van Leeuwen, geb. Zutfen 30 
Jan. 1882, f Velp (U.) 12 April 1907, dr. van Trol'. Dr. 
Everardus Hendriküs en Adriana Maria Th eo- 
*) Lene dochter uit het huwelijk van E. A. M. v a u 
Houwen inge met E. de Ridder, genaamd J. S. F. de 
Ui d der heeft den naam van haar stiefvader aangenomen 
en heet thans J. Ö. E. Abbing de Ridder. A. BB ING. dora Repelius; tr. 2 3 Loosduinen 26 Nov. 1919 Anto- 
ui:i filiaal) eth C 1 a s i n a de Vee r, geb. Zutfen 1 1 Mei 
1882, dr. van Ds. Gr er rit Willem Aart en Berendina 
Jo ba ii nu Hendrika Burger, [Loosduinen.] 
Kinderen onder X. 

2. Leon a r d J o h a n n e s 11 o s c a m A b bing, geb. ( i in- 
neken 2 Juli 1873, adm. Sf. Kemantren 1911, f Buitenzorg 
6 Aug. 1920. 

3. Ds. Herman Otto lloscam Abbing, geb. Gin- 
neken 18 Nov. 1874, pred. te Nieüwerkerk a/d EJssel 
1907, te Arnhem sinds 1915, tr. de Bildt (U.) 23 Sept. 
1909 Geertr ui da Grayemeyer, geb. IJssel muiden 20 
Juli 1877, dr. van Dr. Es kei hof Oarsjen en Titia 
Groen. [Arnhem.] 

Kinderen onder IJ. 

4. Ds. Willem Ja co b li os ca ra Abbing, geb. Hylaard 
24 Juli 1876, pred. te Wijckel 1905, te Overschie 1908, 
te Leiden 1911, eervol ontslagen 1919, tr. Rosendaal (G.) 
6 Sept 1905 Hele na Veth, geb. Woerden 13 Mei 1880, 
dr. van Co mei is en A gat ha van Leeuwen. [Baarn.] 
Kinderen onder Z. 

5. Antoinette W i 1 h e 1 m i u a 11 o s c a m Abbing, 
geb. Strijen 19 Aug. 1878. [Velp, G. j 

6. Johau A d r i a a u Julius K oscam A b b i n g , ge 1). 
Strijen 27 üot. 1880, f Strijen 5 April 1881. 

7. Julius Ca rel Dieder ik lloscam Abbing, geb. 
Gendringen, k. Sohuilenburg 27 Maart 1882, notaris te 
Arnhem sinds 1913, tr. Bunnik 30 Aug. 1910 Jaeoba 
Petronella V e t h , geb. Delft 17 Sept. 1883, dr. van 
C o r n e 1 i s en A g a t h a v a n Leeuwen. [ A rnhem . J 
Kinderen onder AA. 

8. Ca t har in a An n a lioseam A b bing, geb. Gendringeu, 
k. Schuilenburg 30 Juli 1883, tr. tilden 31 Oct. 1907 Ds. Ed- 
mond Julius Hendrik van Leeuwen, geb. Zutfen 2 
Maart 1K83, pred. te 's-Gra venloer 1907, te Woudsend 1914, te 
Arnhem sinds 1916, zu. van Prof'; Dr. Everardus Hendri- 
kus en A driana Maria Theo dor a Repelius. [Arnhem.] 

9. Ottoline Wilhelmina Ros cara Abbing, geb." 
(iendringen, k. Schuilenburg 14 Juli 1885, tr. Tegal 8 Mei A.BR1NG. 367 1913 Ir. Al bert Lubbers, geb. Amsterdam 21 Maart 
1887, clv. ing., zu. van Al bert eii He n riet te O. . . . 
S k e n e. [tijdelijk: Amsterdam.] 

10. M a r ia A d r i a n a M a g d ;t 1 e n a Rosca m A b b i n g, 
geb. Silvolde 14 Juli 1887. [Loosduinen.] 
IJ. 1. J o ha n ii es Apollonius Abbing, gcb, Teteringen 
27 Maart 1900. 

2. F r e d e r i k II e n d r i k A b b i n g , geb. Teteringen 8 
Mei 1901. 

V. Carel Philip Abbing, geb. Ruurlo 10 Feb. 1914. 
"W. 1 . L a m bertus II e r m a u us A b b i n g , geb. Neede 1 

Juli 1906, f Neede 1 Feb. 1913, 
2 . P e t r o n e 11a G e r a r d a E 1 i s a b e t h A b b i n g , geb. 

Neede 0 Dec. 1907. 
X. Uit het eerste huwelijk: 

1. Pi eter Jolian Vee rus Hoscam Abbing, gel). 
Velp (G ) 8 Oet. 1900. 

f/it /iet tweede huwelijk: 

2. Aart Leonard Roscam Abbing, geb. Loosduinen 
14 Sept. 1920. 

IJ. 1 Geertmida Roscam Abbing, geb. Nieuwerkerk 
a/d Ussel 17 Sept. 1910. 

2. lierman Roscam Abbing, geb. Nieuwerkerk a/d 
ÏJssel 14 Nov. 1912. 

3. Titia Wubbiua Rosca in Abbing, g^>- Nieuwer- 
a/d [Jssel 12 April 1914. 

4. Leonard Jo hannes Roscam Abbing, gei). Arn- 
hem 4 Juni 1916. 

Z. 1. Julia Carolina Roscam Abbing, geb. Wijckel 7 
Juni 1906. 

2. Cornet is Roscam A b bi n g, geb Overschie 3 Mei 1908. 

3. Agatha Roscam Abbing, geb. Overschie 1 Juni 1909. 

4. Catharina Jolian na Christina Roscam Ab- 
bing, geb. Leiden 27 Aug. 19J2. 

5. Pi et er Johan Roscam Abbing, geb. Leiden 2 
April 1914. 

AA. 1. üenriette Jaooba Roscam A bbing, geb. Zeist 
16 Aug. 1911. 

2. Willem Juli u s Roscam Abbing, geb. Zeist 11 
Aug. 1916. 368 IK) KL EN. 
BOELEN. 

Protestant. 

Wapen: In blauw een gouden gewelfde 
dwarsbalk, vergezeld van boven door drie 
gouden vit den bulk opkomende koreiiaren, 
gesteeld en gebladerd van 't zelfde, en van 
onderen van een zilveren ster. Helniteekeu: 
de ster. Dekkleeden : goud en blouW. Genealogie. 

I. Jan Buien, geb. omstreeks 1605, woonde te Sebiüdorf 
(Stift Breinen), f vóór 1658, tr. N-. N., + vóór 1658. 
Uit dit ImwelijL : 

1. Ma tt hijs, volgt II. 

2. Jan Boelen, geb. Scbiffdorf (Stift Breinen) 19 Feb. 
1645 of 1646, lakenkooper en Mr. lakenbereider te Amster- 
dam, begr. Amsterdam (Oude Lutb. kerk) 25 Sept. 1714, tr. 
1° Amsterdam 6 Maart 1672 11 e y in e r ig h j e F o ekens, 
ged. Amsterdam (Lutb. kerk) 4 Aug. 1648, begr. Amster- 
dam (Oude Lutb. kerk) 2 Nov. 168.S, dr. van Focke Wil- 
le ra s; tr. 2° Gouda 23 Oet. 1681 Elisa betb Bozen s, 
geb. Gouda. 

Kind uit liet eerste huwelijk : 

Rey niertje Boelen, ged. Amsterdam (Lutb. kerk) 30 
Oct. 1688, begr. Amsterdam (Oude Lutb. kerk) 29 Jan. 
1689. 

II. Mat th ijs Jan sz. Buien (later Boelen) geb. Schitf- 
dorf (Stift Breinen) in 1633 of 34, poorter te Amsterdam 10 
Juli 165IS, lakenbereider, f na 22 April 1695, tr. Amsterdam 
21 April 1658 KI sa bedt de l.l a e t, ged. Am sterdam (Lutb. 
kerk) 17 Sept. 1637, f na I I Nov.. 1707, dr. van Chris- 
t o f f e 1 en S a r a H e n (1 r i k s S u y d o r p. 

Vit dit huwelijk: 

1. Sara Boelen, ged. Amsterdam (Lutb. kerk) 6 April 
1659, f vóór 1669. iïOhLE.N. 2. Kis ie Hoe Ie n, ged. Amsterdam (Luth. kerk) 4 April 
1660. 

3. Hendrik Moeien, ged. Amsterdam (Luth. kerk) '1 
Sepfc. 1661, f vóór 9 Au- 1676. 

4. Jo ha nu is Hoeleu, ged. Amsterdam (Lutli. kerk) 17 
Ju ui 1664, f vóór 30 Jan. 1667. 

5. 0 h r i s t o H'e 1 Moeien, geil. Amstèrdam (Lutli. kerk) 
3 Maart 1666. 

6. Johanuis, volgt III. 

7. Sara Boelen, getl. Amsterdam (Lutli. kerkj 6 Juni 
1669, f jong. 

8. Ma tt hijs, vohjt Illbis. 

9. Anna Boelen, ged. Amsterdam (Luth. kerk) 27 A ug. 

1673. 

10. Hendrik Boelen, ged. Amsterdam (Lutli. kerk) 9 
Aug. 1676, f vóór 22 April 1678. 

11. Hendrik Boelen, ged. Amsterdam (Luth. kerk) li- 
April 1678. 

III. Johanuis Boelen, ged. Amsterdam (Luth. kerk] 
30 Jan 1667, lakenbereider, begr. Amsterdam (Luth. kerk) 

14 Mei 1737, tr. (ondertr. Amsterdam 22 April 1 695 j Maria 
S wart, ged. Amsterdam (Luth. kerk) 28 Mei 1665, begr. 
Amsterdam (Oude Luth. kerk) 28 Fob. 1727, dr. van Hen- 
drik en Mar ga re th a EIuyk.es eu wedr. van Jan 
C o n i n e k . 

Uit dit huwelijk : 

Margaretha Boelen, ged. Amsterdam (Luth. kerk) 15 
Feb. .1699, f na 1721. 

Illbis. Matthijs B oelen, ged. Amsterdam (Luth. kerk) 

15 Gct. 1671, lakenbereider, f na 13 Nov. 1733, tr. Am- 
sterdam (Oude kerk) 27 Nov. 1707 Anna Adriana 
Boucham, geb. 's-Gravenhage *) ii\ 1679 of 1680, (ver- 
moedelijk) dr. van Gothard en Anna van Gr roenest eyn 
en wed. van Abraham van Sep peren. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jaeobua Boelen, geil. Amsterdam (Luth. kerk) 6 
Jan. 1709, f jong. 

*) V olgens hare trouwaete. Hare doopiusehrij ving werd te 
's-G ra venhage niet gevonden. 

24 370 BOELEN. 2. Johannis, volgt IV. 

3. Mattheus Boelen, ged Amsterdam (Luth. kerk) 22' 
Jan. 1713, f vóór 3 Mei 1718. 

4. He üd rik Boelen, ged. Amsterdam (Luth. kerk) 31 
Öct. 1715. 

5. Matthijs Boelen, ged. Amsterdam (Luth. kerk) 3 
Mei 1718. 

6. David Boelen, ged. Amsterdam (Luth. kerk) 6 Nov. 
1720, trad in 173b' in dienst der O.-I. C., opperkoopman 
1752, opperhoofd in Japan 1753 51), gouverneur van Mal accu 
1758-64, van Macassar 1767-71, raad-extra-ordiiiair van Indie 
1768, commissaris van de verstrekking der soldijen 1-771, 
f Batavia li) Maart 1775 1 ), tr. 1° J a c o m i n a Sc h r ij v e r; 
tr. 2° Batavia 7 Reu. 1756 li ach el Steygers, gel). Co- 
lembo 26 Maart 1728, f Batavia 15 Ang. 1776, wed. van 
R i c h a r d van Minne en VV a r n e r B e r g h u is. 

IV. J o ha n nis Boelen, ged. Amsterdam (Luth. kerk) 
29 Mei 1710, wijnkooper 2), f 2 Öct., begr. Amsterdam 
(Luth. kerk) 10 öct. 1791, Ir. Amsterdam 29 Nov. 1733 
Alida Cornelia van den Broek, geb. 19 Juni, ged. 
Amsterdam (Nieuwe kerk) 21 Juni 1711, f Utrecht 13 Jan. 
1795, begr. Luth. kerk, dr. van Jan en Alida Masieu 
(M a h ieu). 

Uit dit huwelijk: 

1. J oh an nis Boelen, ged. Amsterdam (Luth. kerk) 27 
Nov. 1734, f Amsterdam 7 Oct. 1735. 

2. Johannis Boelen, ged. Amsterdam (Luth. kerk) 11 
Juli 1736, f Amsterdam 23 Mei 1738. 

3. Anna Alida Boelen, ged. Amsterdam (Luth. kerk) 
8 Maart 1738, f Amsterdam 17 Sept. 1743. 3) 

4. Klisabeth Boelen, ged. Amsterdam (Luth. kerk) 1 
Sept. 1741, f Amsterdam 15 Sept. 17*41. 

5. Anna Klisabeth Boelen, geb. 26 Sept., ged. Am- 
sterdam (Luth. kerk) 27 Sept. 17 13, f Utrecht 24 Keb. 1824, 
ti'. Amsterdam 27 Deo, 1768 Theodorus Schuurman, 

1) Zijn Houwbord wérd geplaatst in de kerk te Batavia. 

2) Stichter der. nog bestaande wijukooperszaak. 

'3) Het middel op begraven wérd betaald 20 Sept L743. BOELEN. 371 ged. Utrecht (Luth, kerk) 16 Aug. 1737, koopman, benoemd 
tot lid dei* Provisioneele Municipaliteit te Utrecht 1795, 
doch bedankte, f Utrecht 11 Sept. 1816, zij. van lende- 
ricus en Ca tri na Elisabet (van) 0 o (u) r b a g. 

6. Joh au ii es Boelen, ged. Amsterdam (Luth. kerk) 
1 Maart 1746, f Amsterdam 24 Mei 1746. 1) 

7. Eli sa bet h Boelen, ged. Ams.tèrdam (Luth. kerk) 
10 Juli 1747, f Amsterdam 15 Mei 1748. 2) 

8. J ' o ha nu is, volgt V. A. 

9. J a co bus, volgt Vbis B. 

A. 

V. Johaunis Boelen, geb. 30 Juli, ged. Amsterdam 
(Luth. kerk) 1 Aug. 1749, trad in dienst der 0-I.C, 
équipagemr. te Suratte 1773-81, kap. van liet schip „de 
Morgeuster" der O.-l. 0. L783, vestigde zich als makelaar 
in tabak te Amsterdam 1784, f 23 Mei, begr. Amsterdam 
(N. Luth. kerk) 27 Mei 1795, tr. Amsterdam 5 ()ct. 1784 
Petronella Geer trui da Spliethoff. ged. Amsterdam 
(Luth, kerk) 13 Maart 1763, f Amsterdam 4 Feb. 1842, dr. 
van Hey nier en Petronella van Li n gen. 

Uit dit huwelijk: 

1. J oh au u es Boelen, ged. Amsterdam (Luth. kerk) 15 
Aug. 1785, f (verdrouken) Batavia 28 Oei. 1805. 

2. Pi eter Reinhard, volgt VII. 

3. Anna Elisabet h Boelen, geb. 19 Nov., ged. Am- 
sterdam (Luth. kerk) 22 Nov. 1787, f VHertogeuboseh 20 
Juli 1852, tr. Utrecht 25 Nov. 1807 Boude wijn Kretseh- 
mer Nostheer, ged. Zullen (Luth. kerk) 11 Nov 1787, 
f Amsterdam 23 Juli 1856, zn. van Joh au nes K re t sch- 
uier en Anua El is a bet h Nostheer. Hij hertr. 16 Sept. 
1852 Maria Antoi nette Pol ine Pa Ure. 

4. Maria W" i 1 h e 1 m i n a Boelen, geb. 15 April, ged. 
Amsterdam (Luth. kerk) 17 April 1789, f Zutfeu 14 Maart 
1850. 

5. Anna Gatharina Boelen, geb. 10 Mei, ged. Am- 

1) Het middel op begraven werd betaald 27 Mei 1746; 

2) Het middel op begraven werd betaald 21 Mei 1748. 372 l JOEL EN. sterdam (Luth. kerk) 31 Mei 1790, f Itutherville (Texas, 
V. St v. N. A.) 0 Maart 1848, tr. Amsterdam 14 April 1841 
Henricus W i Ih e 1 in u s T h e o d u i' u a J o a n n e s A u i o u i u s 
(baron) von Martels, geb. in 1801, ofF. in het ifanno veraun- 
sche Leger, f na 1848, zn. van Frauz Ludwig lgnaz Ju- 
seph eu M a r i a 1 j u d o v i o a v a n V o o r s t v a n S c h a d e w ij k . 

6. Jacobus, volgt VIbis 

7. Clara Johanna Boelen, geb. 22 Nov., ged. Amster- 
dam (Luth. kerk) 25 Nov. 1792, f Arnhem 12 Nov. 1852. 

8. Alida Cornelia Koelen, geb. 25 Feb., ged. Amster- 
dam (Luth. kerk) 12 Maart 1791, regentes van het Luth. 
Oude Mannen- en Vrouwenhuis 1830-35, 38-41, 44*51, f Am- 
sterdam 9 Aug. 1802, tr. Amsterdam 5 .Mei 1821 G uil- 
la unie van den Broeke, geb. 23 Feb., ged. Amsterdam 
(Noorderkerk) 20 Maart 1788, garde d'honneur 1813, koop- 
man, f Amsterdam 30 Juni 1839, zn. van 1'ieter en Kli- 
s a b e t li Cornelia Clucken er, 

9. Doodgeboren kind, Amsterdam 22 Juni 1795. 

VI. Pieter lleinhard Boelen, geL>. 29 Aug., ged. Am- 
sterdam (Luth. kerk) 1 ►Sept. 1780, kolonel dei' iuf., com- 
mandeur van Bergen-op Zoom *), ridder Nederl. Leeuw, 
ridder M. W. ()., f Leiden 8 Nov. 1803, tr. Ooster wolde, h. 
Oostenburg 13 Juli 1823 Christina Ja co ba Gas in jet, 
gel). Oosterwolde 10 April 1801, f Leiden 31 Mei 1860, dr. 
van V a u lus en Maria Sara Hellingman. 

Uit dit huuelijk: 

1. J o li u n u 6 s Ja co bus, rohft VII. 

2. Maria Sara IJoelen, geb. Groningen 29 Mei 1825, 
f Zwolle 1 Maart 1890, tr. Bergenop-Zoom 9 Deo. 18 18 
Arend Alexan der van Kervel, geb. Helft 21 Juli 1820, 
luit. -ter-zee 2e kl., f Soerabaya 31 OutM854, zu. van Ludoli' 
en L u ei e 't 1£ o o ft. 

'3. Hein hart W i\ h e 1 m Fr ed er ik Boelen, gel). Coe- 
vordeu 11 Aug. 1827, f Ooevorden 20 Se.pt. 1827. 

*) Zie 11. M. F. Landolt, Le veusberic-ht 1'. li. Boelen 
(Militaire Spectator 1803, 3e serie, dl. VIII, p. 70 1 en Mili- 
taire Spectator 1902. Dec, Nieuwe Serieh BOLLEN. •1. Paulina Petronella U- e e r t r u i d ;t Boelen, geb. 
Nijtaegeu 2 Maart 1829, f Ber£en-op- r Zooiii 22 Oct. 1817. 

5. A u n a hllisabeth Boelèii, geb. Doesburg 18 Jan. 
1831, f 's-Gravenhuge 22 Maart 1895, fcr. Leiden 22 April 
1863 Auguste T u c k e r m a n n , geb. 's-Gra venhage 1 A pril 
1829, f Nijmegen 1(5 Jan. 1878, zn van Carel Philip en 
lf e n r i e 1 1 e Gleonore F r a i s s i net van A rp. 

6. A. 1 i (1 a C ür neli a G u il 1 a u m i u a B o e 1 e n, gel). Leiden 
4 April 1836, tr. Leiden 25 Aug. 1858 Mr. Anne Mar i u s 
Oudemans, geb. 's-Gra venhage 24 Maart 1N35, resident 
van Madioen 1880 85, f 'sGravenhage 13 April 191b, zn 
van Aiithonié Oor nel ie en Ja co ba Henriette Hani- 
ni e o h e r. ['s-Gra venhage. j 

7. Gijsberta Tekla Qhristina Boelen, geb. Leiden 
30 Xov'. 1839, f Amsterdam 5 Aug. 1920, tr. Leiden 2 Aug. 
1860 Thomas Constant Zur Mtihleu, geb. Alkmaar 26 
Dee. 1829, cargadoor, f Amsterdam 19 Sept. 1916, zn. van 
J oa n ï li o m a s en ({ eertri d a B e r n a r d i n a V i e li o ff. 

VII. Johannes Ja co bus Boelen, geb. Groningen 16 
Mei 1824, kap. ter-zee tit., burgemr. van Almelo 18/3-94, 
ridder Xederl. Leeuw, f 's-Gra venhage 29 .Juni 1912, tr. den 
Helder 5 Aug. 1857 Brigitta Aurelia Crap Helling- 
man, geb. lonkhuizen 3 Jan. 1823, f Almelo 11 Juni 1888, 
dr. van J a o o b u s L a m b e r t u s en A k e L y c l< I ;i m a a 
XyelM.lt. 

Vit dit huwelijk'. 

1. 0 h ris ti n a J aco ba Boe l en, geb. den Helder 19 Deo. 
1860, tr. Almelo 25 Juli 1885 L u d o 1 t' A rend Alexan dei- 
va n Kervel, geb. Bergen-op-Zoom 21 Dee. 1849, eerst 
1 uit -ter-zee, 2e kl., 1 eeraar gymnasium te Zwolle 1878-1900, 
f 's-Gravenhage 26 Jan. 1911, zn. van Arend Alexander 
en Maria Sara Boelen, i 's-G ra venhage. j 

2. Aurelia. Jaepba Boelen, geb. Nieuwediep 23 Feb. 
1 862. f~'s-< i ravenliage. | 

3. Oh ar lotte Sophie \V i 1 h e 1 m i n e Boelen, geb. den 
Helder 25 Xov. 1863, f Wageniugen 21 heb. 1868. 

VIbis. Jacobus Boelen, geb. 16 Mei, ged. Amsterdam 
Lutli. kerk) 18 Mei 1791, trad in zeedienst, vice-admiraal-tit. 
1868, insp. van het Loodswezen 1846-50, lid Hoog Militair 374 BOELEN. Gerechtshof 1851-70 *), ridder M. W. O., ridder Nederl. Leeuw, 
commandeur Eikenkroon, f Utrecht 10 A pril 187(5, tr. Utrecht 
27 Aug. 1829 Anna Kil i sa bet h Schuurman, geb. 1 April, 
ged. Utrecht (Luth. kerk) 4 April 1799, f Utrecht 4 Nov. 
1886, dr. van D a y i d B oeleu S c li u u r m a n en I £ e i 1 1 j e 
S t r o e k . 

Uit dit h uw elijk: 

J o h a n n a Petronella O eer trui d a Boelen, geb. 
Utrecht 2 Mei 1835, f Utrecht 2 Dec. 1835. 

B. 

Vbis. Jacobus Boelen, ged. Amsterdam (Luth- kerk) 

2 Dec. 1752, wijnkooper, eigenaar van plantages in West- 
Indié, deken van het w ijnkoopersgild 1792, 94, regent van 
het Luth. Oude Mannen- en Vrouwenhuis 1787, kerkinr. dei- 
beide Luth. kerken 1810, regent Chris tuffel Brants Kus 
Hofje 1810, f Amsterdam 14 Maart 1827, tr. 1° 

3 Dec. 177b' Margaretha Spliethoff, ged. Amsterdam 
(Lutli. kerk) 18 Juni 1754, f 25 April, begr. Amsterdam 
(N. Luth. kerk) 1 Mei 1.781, dr. van Rey nier en Petro- 
nella van Liugen; tr. 2° Amsterdam (Engelsche kerk) 
11 Mei 1792 Dorothea Hes ter Swarth, gel). 17 Juli, 
ged. Amsterdam (Luth. kerk) 18 Juli 1705, f Amsterdam 
13 Oct. 181b, dr. van Jacobus en Anna Maria (van) 
Teckelen b u rg. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Co mei ia Alida Boelen, ged. Amsterdam (Luth. 
kerk) 10 .Mei 1778, f Amsterdam 18 A ug. 1842. 

2. Joha n Beinhard, vohjt VI. 
Uit het tweede huwelijk: 

3. J o h a n n e s, volgt VIbis. 

4. Anna -Maria Boelen, gei». 13 Juni. ged. Amsterdam 
(Luth. kerk) 2b' Juni 1796, t Nijmegen 29 Kei). 1872. 

5. jacobus Theo do rus. vohjt VIter. 

(). lier mi na Maria Boelen, geb. 17 April, ged. Am- 
sterdam (Luth. kerk) 3 Mei 1802, f Dieren 24 Jan. 1880, 
ti'. Arnhem 23 Juni 1847 Friedrieh Oornelius Boers- 

*) Zie over hem De (lids 1903/04, Marine 1903/04, Tijd- 
sein*, voor Taal- Land en Volkenkunde 1911. KOELEN. ken, geb. liuhrort in Dee. 1811 (of Jan. 1812) f Arnhem 
16 Oet. 18G7, zn. van Wilhelm en F r i e d e r i k e Hen- 
riet t e J Li cobiu e 11 a p p a r d . 

VI. Johan Reinhard Boelen, geb. 29 Maart, ged. 
Amsterdam (Luth. kerk) 27 April 1781, koupman te Utrecht, 
later scheepsbouwmeester te Amsterdam, f Amsterdam 29 
Maart 1856, tr. 1° Utrecht 29 Mei 1808 Margaretha 
Jacoba Schuurman, geb. 21 Deo., ged. Utrecht (Luth. 
kerk) 23 Dee. "1777, f Utrecht 20 Aug. 1813, dr. van Theo- 
d o r u s en A n li a tó lis a b e t h B o e l e u ; tr. 2° Utrecht 1 5 
Mei 1818 Anna UI is a bet h Schuurman, ged. Utrecht 
(Luth. kerk) 30 Uec. 1783, regentes Luth Oude Mannen- en 
Vrouwenhuis te Amsterdam 1831, zuster zijner eerste echt- 
genoote; tr. 3° Amsterdam 2 5 April 1839 Ciasina Hen- 
riette l'ienem a n, geb. Amersfoort 27. Juli 1809, f de Bilt 
1 Jan. 1872, dr. van Jan Willem en Anna Maria lam- 
broek en wed. van Hendrik Lnmbertus de Vries. 

Uit het e e rste hu-wel ij k : 

1. Margaretha Boele n, geb. Amsterdam 14 Maart 1809, 
f Amsterdam 9 April 1811. 

2. J acobus, volgt VII. 

3. Theo do rus, 'vohjt Vllbis. 

4. Anna Elisabeth Boelen, gei). Amsterdam 22 Juni 
1819, f Hilversum 28 Feb. 1830. 

5. Oor nel ia Alida Boelen, geb. Amsterdam 3 Juli 
1822, f Hilversum 29 April 1888. 

Uit liet derde hu welijk : 

0. Jan Willem Pieileman Boelen, gel). Amsterdam 
8 Jan 1810, f 's-Gravenhage 24 Mei 1899. 

7. Johan na II en riet te Boelen, geb. Amsterdam 4 
Feb. 1841. ['s-Gravenhage.] 

8. Zoon (tweeling met voorgaande) *f Amsterdam 6 Feb. 
1841. 

VII. J acobus Boelen, geb. Amsterdam 1 Sept. 1811, 
scheepsbouwmeester, lid raad van Amsterdam 1851, dir. 
Amsterd. Kanaal Mij., régent Luth. Oude Mannen- en Vrou- 
wenhuis 1810, ridder Ivikenkroon, f Utrecht 16 April 1890, 
tr. Maarsseu 16 Nov. 1837 llenriette Schuurman, geb. 
26 Feb., geil. Utrecht (Luth. kerk) 18 Maart 1810, f Haar- ROELÊX. lem 24 Nov. 1877, dr. van Da vid Boelen Schuurman 
en ileiltje Stroek. 
Uit dit huwelijk: 

1. joh au Hein har d Boelen, geb. Amsterdam *> Sept. 
1838, f Bloemendaal 30 Jan. 1897. 

2. Ueyltje Boelen, geb. Amsterdam 2 Jan. 1810. 
; Apeldoorn.] 

3. Har gare tha Boelen, geb. Amsterdam 17 Juli 1841, 
f Santpoort 19 Jan. 1916, tr. Amsterdam 17 Mei 18G0 Jan 
Adriaan Watering, geb. Amsterdam 27 Deo. 1841, koop- 
man, f Amsterdam 4 Jan J902, zn. van Jan Adriaan en 
Maria Eli sa bet h Wegman. 

4. Theo do rus Boelen, volgt VIII. 

5. Anna Hl i sa bet li Oom el ia Koelen, geb. Amster- 
dam 19 Juni 1847, f Utrecht 23 Maart 1883. 

VIII. TJieodorus Boelen, geb. Amsterdam 15 Deo. 
1845, oud-zeepfabrikant te Utrecht, tr. Amsterdam 18 Fel). 
1875 El is a bet h Lucrëtia Tetterode, geb. Rotterdam 
3 Maart 1840, f Utrecht 1 Nov. 1903, dr. van Ni col a as 
en Oor hel ia Ja co ba Danokerts. | Utrecht j 

Uit dit huwelijk: 

1. Henriette Boelen, geb. Utrecht 25 Nov. 1875, 
f Hosmalen (gesticht Goudewater) 29 Mei 1917. 

2. Ni col aas, cégt IX. 

3. J a co b u s, voljt IXblS. 

4. Oor nel ia Jaeoba Boelen, geb. Utrecht 5 Juni 1881, 
tr. Penaug 14 ttept. 1910 Karei Hendrik E d u a r d 
Breyer, geb. Utrecht 20 Feb. 1884, koopman, zn. van 
Ca rel Hendrik IJ d u a r d en Wille m i n a Oor nel ia 
Bronsveld. i Bexhill-on sea, gris. Snssex \ 

5. Ja n, vohji IXter. 

IX. Nicolaas Boelen, geb. utrecht 30 Dcc. 1877, 
employé, tr (bij volmacht) Ut recht/' Bandoeng 24 Nov. 1910 
Ad r ia na Maria de O root, geb. Utrecht 9 Juni 1880, 
dr. van Jacob en Maria W i 1 h e 1 m i n a Burgers. 

Kediri.] 
Uit dit huwelijk: 

1. Maria Fiisateth Boelen, geb. Bandoeng (res. 
I'reanger Keg. i 30 Oef. 1911. BOLLEN. 377 2. Max Bpeleii, geb. Tj.ibadak (red. Preauger Reg.) 3 
tfeb. 1915. 

3. Nieolaas Boelen.; gel). Ivediri 21 Sept. 1919 
IXbis. Ja. co b us Boelen, geb. Utrecht 31 Mei 1879, 

electr -techn. ing., eerst dlr. (lem. lUeetr. te Enschedé 
1910-19, hoofd dir. der (lem. Bedrijven re Middelburg: sinds 
1919, tr. Uemseheid ( Westphalen) 8 Maart 1907 b) m m a 
Miiller, geb. flemscheid-Hasten 11 Mei 1879, dr. van 
W alter en Wuu uy Be re ram. Middelburg.] 
Uit ilit huwuïïjk: 

1. E li sa be t h ha cretin Boelen, geb. Rotterdam 13 
Juni 1908. 

2, F r a n s Jaeobus Boelen, gel). tënsehede 15. fan 1911. 

IXlcr. -Jan Boelen, geb Utrecht 9 Xov. 1883, thee- 
planter op Java, tr. (bij volmacht) Amersfoort/Maswati 12 
Jan. 1911 Johanna F ra n cis ca Mathilda Ag nes 
Briuck, geb. Sloten 21 Sept. lsiK), dr. van Wil Tem Au- 
ton en Jean nette Maria van Hemert. Baujoemas.] 

Vit dit huwelijk: 

1. Joau Willem Boelen, geb. (iaróet (res IVeangér 
reg.) 8 Sept. 191b. 

2. Hlisabetli J eau net te Boelen, geb. Bandoen-' 15 
Sept. 1918. 

VÏIbis. Theod oi'us Boelen, geb. Utrecht 2 Sept. 
1812, scheepsbouwmeester te Amsterdam, f Amsterdam 1 
Xov. 1880, ti-. Olst 3 A ug'. 1 811 (I erna rd a J u dith N i- 
lant, geb. Zwolle 1 Juni 1817, f Dieren 17 Aug. 1902, dr. 
van Lam bert ils en Floreiitina Kleonora barones van 
l' 1 e t t e n b e r g. 

Uit dit huwelijk: 

1. Johan lleinhard Boelen, geb. Amsterdam 5 Aug. IS 15, 
koopman te Velp, t Velp [Cr.) 11 Oct. 1913, tr. Keokurk (Jowa, 
V. St. v. N. A.) 20 Deer. Jtt75 H en r iettè Antonia A 1 i d a 
Che vallerea u, geb. Druten 17 Mei 1844, f Arnhem S Oct. 
19 IS, dr. van Willem en Louisa A gatha A mei ia de W o 1 17. 

2. Lam bert us 1) ieder ik F reileri k Boelen, geb. 
Amsterdam 20 Oefc. ISIS, f 's-lira yenhuge 11 Jan. 1879. 

3. Co r nel ia A I 'ui a Boelen, geb. Amsterdam 22 Oct. 
1849, f 's-dravenhage 8 Maart 1922. 378 BOELEN. 4. Ma r i a A 1 e \ a n d r i li U K 1 e o u o r a F 1 or e n t i n a Ji u e- 
len, geb. Amsterdam 4 Maart, 1852, directrice Herstellings- 
oord „ Willielmina" te St. Nieolaasga (Fr.), f 's-Gravenhagé 
6 Deo. 1920. 

5. Margaretlia Ja co ba Roeien, geb. Amsterdam 17 
Maart 1855. [ 's-Gra venhage.] 

6. A le x and er Leonard, volgt VIII. 

7. Theo dor us Boelen, gel). Amsterdam 9 Nov. 1857, 
f Saïda (Algiers) 26 Juni 1881. 

VIII. Al ex ander Leonard Boelen, geb. Amsterdam 
2 April 1851), gep. ka p. -ter-zee, dir. der Kweekschool voor 
Zeevaart te Leiden 1900-04, ridder Nederl. Leeuw, ridder 
Oranje-Nassau, dir. der Ver. van Ned. I J/erhandelai en 1907-20, 
secr. der Algemeene Ver. voor den Ijzerhandel sinds 1920, 
tr. Nijmegen 17 Kov. 1897 Petronella Rudolphina 
Suermondt, geb. 1» otterdam 1 Juni 1875, dr. van Uar- 
thold Quirinus en Willielmina Hendrika Mees. 
j 's-( ha venhage ] 

Uit dit hu welijk : 

1. Theodorus Boelen, geb. 11 elle voetsluis 20 Feb. 1899, 
luit -ter-zee 3e kl. (1920.) 

2. Bartliold Quiriiius Boelen, geb. Leiden 13 Aug. 
1900, luit.-ter-zee 3e kl. (1921). 

3. J o h a n Ueuri B ue 1 e-n, geb. Hellevoetsluis 7 Jan. 1905. 
VIbis. J o hu n nes Boelen, geb. Amsterdam 18 Sept. 

1793, cargadoor 4 , chef dei- firma De Vries & Co. te Amster- 
dam, lid prov. staten van N. -Holland, ridder Nederl. Leeuw, 
f Dieren 2 Sept. 187.2, tr. Amsterdam 2(5 Mei 1819 II e n- 
drikje Scheeier, geb. 27 April, ged. Amsterdam (Amstel- 
kerk) 7 Mei 1797, diacones Ned. Her v. Oude Mannen- en 
Vrouwenhuis 1844-60, f Amsterdam 13 Dee. 1868, dr. van 
Ge r r i t 1 1 A i e t 1 a 8 a*p p é. 
Vit dit hun-dijk: 

1. J a co b ii s Boelen, gel). Amsterdam 7 Juli 1S21, 
f Amsterdam 23 Aug. 1844. 

2. G er rit ,1 a n, volgt VII. 

3. Hendrik Theod o o r, volgt Vllbis. 

4. Aletta Boelen, geb. Amsterdam 29 Nov. 1826, 
f Amsterdam 12 Sept. 1858, tr. Amsterdam 28 Juni 18 19 HOLLEN. 379 

Di\ Petrus Hendrik Kouweuhoveü, g ew - Am-sterdam 
8 Mei 1816, meil. doctor, f Amsterdam 20 Sept. .187-, zu. 
van Co melis en Hendrina Marin Scliaasberg. Hij 
hertr. te Amsterdam 22 «Juni 1865 Margaretha Johanua 
Se b belle. 

5. Anna Eli sa het» Hoe 1 ca, geb. Amsterdam 7 Ja ui 
1829, f Botterdam 7 Feb. 1871, tr. Amsterdam 20 Juli 1855 
Jan K u y p e r van Harpen, geb. Amsterdam 26 Aug. 1827, 
koopman, f Parijs 13 Nov. 1882, zu. van Pieter eu Jacoba 
Henriette van Ouwe r k e r k de V r i e s . 

G. Jacoba Henriette Boelen, geb. Amsterdam 5 Maart 
1832, f Dieren, li. Keienbeu vel 10 -Juni 1897. 

7. Da vid, volgt Vilt er. 

VII. (Ier rit Jan Boelen, gel). Amsterdam 2b Juni 
1823, chet der firma De Vries & Co., mede oprichter en 
directeur der Stoom vaart:» ij. „Nederland" te Amsterdam, 
f Amsterdam 2 Nov. 1892, tr. Amsterdam 11 Juni 18 Bi 
Henriette Cornelie K o u w e n li o v e n, geb. Amsterdam 
3 Aug. 1825, f Amsterdam 30 Nov. 1851), dr. van C o r- 
n e 1 i s en II e n d r i n a M a r i a 8 c li a a s b e r g. 

Uit dit huwelijk; 

1. Henriette JoLanna Boelen, gel». Amsterdam 6 
April 1817, f Amsterdam 19 Mei 1871, tr. Amsterdam 1 
Aug. 1870 Co r nel is Dvseri»ek, geb. Haarlem 25 Juni 
1815, lid en oprichter tier firma Becht en Dyserinck, wet- 
houder van Amsterdam, f Amsterdam 4 Aug. 1870, /.». van 
Jan Hendrik en Ne eitje Kleiweg. Hij hertr. Heem- 
stede 20 Mei 1875 Anna Maria Slaap. 

2. Cornelius Hen dra kus, volgt VIII. 

3. Maria Jeaune B o e 1 e », ge)>. Amsterdam 13 Fel». 
1853. [Parijs.] 

4 Ja co bus, volgt VlIIbis. 

VIII. Co m ei i u s 11 e u d r i k u s Boe 1 e u, geb. A msterdam 
19 April 1818, f New-York in 1889, tr. Brooklij» (V. St. v. 
N. A.j 9 Maart 18Ö9 Sophy F ree man, gel». New-York. 
[New- Vork." 

Uit dit hiiivelijk: 

Oor nel ia Boeien, concertzangeres in de V . St. v. N.A., 
tr. N. N. Moriey, iug. Brooklyn.j HO KL KN. VlIIbis Ja 00 bus Boelen, gel). A m sterdam 15 Mei 
1854, houthandelaar, later chef der firma De Vries A Go., 
lid gemeenteraad van Amsterdam 1895-1900, tr. Leiden 8 
Juni lcS77 Uorothoa Maria Schlette, geb. Leiden 28 
Jan. 185IJ, dr. van 11 e n cl r i k F r e <1 e r i k en A k k e 
H i e u k s. ['s-Gra venhage. i 

Uit dit huwelijk: 

l. Jaeobus Boelen, gel). Leiden 9 April I.8T8, [Am- 
sterdam, j 

2 Gerrit Jan Boelen, gel). Zoeterwoude ii3 Juni 1879. 
[Duitsohland.] 

3. Dor ine Boelen, geb. Amsterdam 22 Ang. 1883, tr. 
1° Biissum 18 April 190(5 Jhr. Willem Jan van der 
Goes, geb. 's-Gravenhage 7 Feb. 1881, 2e luit. der art., 
f Naarder) 22 Juni 190(3, zn. van Jhr. Willem Jan en 
Jk V1-. L u d o v i e a A b r a h a m i n a S a r a A 1 e i d a T j a r d a 
van Sta rcke n borg h Sta oho uwer: tr. 2° Amsterdam 
16 Juli 1908 Isaae Kernpen, gel). Rotterdam 13 Aug. 
1N78, koopman, zu. van Petrus Marinus Nieolaas en 
Judith Petronella de liegt. [Amsterdam., j 

VlIbiS. Hendrik Theo door Boelen, geb. Amsterdam 
21 April 1825, koopman, letterkundige, f Hilversum 2 Maart 
1900, tr. Gorssel 7 Mei 1857 Johanna Henriette Smeer, 
geb. Rotterdam 22 Juli 1829, f Hilversum 2 N.ov. 1905, 
dr. van F r a n s en A 1 e t 1 a S e h e e 1 e r 

Uit dit huwelijk: 

1. Caroline Boelen, gei). Amsterdam 18 Sept. 18(51. 
A peldoorn. j 

2. Martina Aletta Boelen, geb. Amsterdam 24 Feb. 
1S6;*, f Apeldoorn 17 Maait 1921. 

3. Anna RlisaUet Boelen, geb. Amsterdam 15 Feb. 
1871. A peldoorn. ] 4 

Vllter. Dr. med. David lloelen, geb. Amsterdam 2 
Maart 18;M, geneesheer te Amsterdam, t 's-Gra venhage 8 
Sept. 1911, tr. Monnikendam 12 Juli 18(5(5 Petronella 
Johanna Me ren s, gel). Monnikendam 31 Aug. 18 10, dr. van 
Meinard Corhelis en Trijntje Muller. ['s-Gra venhage.] 

Uit dit huwelijk: 

1. Johanna II en r i et t e Jaouba B (je len, geb. Mon- li O ELKN. Monnikendam 21 Juni I8b'7, tr. Haarlem 2 April 189G Dr. 
phil. Gustaaf de Vries, geb. Amsterdam 22 Jan. I8bb', 
leeraar H. B. S. te Haarlem sinds 1909, zu. van Hup recht 
Jan en A li g u s t a Frantzeü, [Haarlem.] 

2. Pet rune 11a Jaeoba Boelen, gei». Arnhem 12 Nov. 
1870, tr. Haarlem 7 Aug. 11)02 Dr. phil. Llenri Adrien 
Naber, geb. Zwolle 11 Sept. 18G7, leeraar H. B. S. te Hoorn 
sinds 1905, zu. van Prol'. Dr. Samuel Adrien en A n n a 
Elisabeth ï'Hono ré. [Hoorn.] 

3. Johannes Boelen, geb. Amsterdam 8 Sept. 1873, 
tr. 's-Gra venhage 2 Mei 1913 A unie Ca ro li na Prikken, 
geb. Amersfoort 22 Mei 1883, f 's-Gra venhage 21 Maart 1921, 
dr. van Johan Ou rel breder ik en Anna Maria Ter- 
n e d e n. ['s-G ra venhage. ] 

VIter. Ja co bus Theodorus Boelen, gei). 15 Oer. 
1799, ged. Amsterdam (Luth kerk) 24 Nov. 1799, wijn- 
kooper, regent Huiszittenhuis en Luth. Oude Mannen- en 
Vrouwenhuis 1827-37, 38-10, f Amsterdam 13 fc v eb. 1853, 
tr. Amsterdam 15 Maart 1839 v e r d i n a W all er , gei). 
Amsterdam 16 Juli 1808, f Amsterdam 21 Maart 1886, dr. van 
Hendrik J a ji en Gatharina 101 i sa bet h van Bh ij n. 

Uit dit kmvtdvjk: 

1. Dorotliea Hester Boelen, gel». Amsterdam 2(> Dec. 
1839. [ Hilversum., 

2. Gatharina KI is a bet h Boelen, gel». Amsterdam 29 
Deo. 1810, f Hilversum 31 Jan. 1812. 

3. Hen riet te Johauna Boelen, geb. Amsterdam 21 
Mei 1812, f Hilversum 8 Pee. 1915. 

4. Hendrik Jan, volgt VII 

5. Hermiua Maria Boelen geb. Amsterdam 12 Sept. 
1845, f Hilversum 17 Jan. 1920. 

VII. Hendrik Jan Boelen, geb. Amsterdam 15 Aug. 
1844, wijnkooper te Amsterdam, f Hilversum 5 Sept. 1891, 
tr. Amsterdam 17 Juni 1875 Ji2 v a Poe ke li na S m i (i t van 
Gelder, geb ; Worinerveer 2 Dec. 1845, regentes Doopsgez. 
Weeshuis „de Oranjeappel" L 889- 19 14,, f Amsterdam 17 Jan. 
1920, dr. van Pi eter en Henriet te Co ster. 

Uit dit huwelijk: 

I. Ja co bus Theodorus, volgt VIII. 382 BÖELKN. 2. Pieter Smidt Hendrik Boel en, geb. Amsterdam 
3 April 1878, koopniau. Medau.j 

3. Mi*. Hendrik Johan Boelen, gel). Amsterdam 17 
Sept. 1879, adv. te Semaraug 1905 13, te Amsterdam sinds 
1914, plv. kantonrechter te A rnsterdam 1918-22. ; Amsterdam.] 

4. Henriette Am el ia Boelen, geb. Amsterdam 31 
Maart 1881. [Amsterdam. | 

5. Joan Gerar d, volgt VIHbis. 

6. Herman Ma rins Boelen, gel). Amsterdam 14 Jan. 
1885, koopman. [Batavia.] 

VIII. Ja co bus Theo dor u's Ho el en, geb. Amsterdam 
12 Deo. 1876, wijnkooper (lirma Jacobus Boelen) te Amster- 
dam, tr. 's-Gra venhage 28 Juni 1910 Ja co ba Mart ha van 
Oordt, geb. 's-Gravenhage 2 Juni 1888, dr. van Hermanus 
Lubertus en Anna le Poole. [Maarn, h. Groot Plat- 
tenburg.] 

Uit dit huwelijk: 

1. Hendrik Matthijs Jacobus Boelen, geb. Amster- 
16 April 1911. 

2. Anna Mart ha Boelen, geb. Amsterdam 20 Oct. 1913. 

3. Elisabeth Boelen, geb. Amsterdam 1(5 Oct. 1915. 

4. Anna Catharina Antonia Boelen, gel). Amster- 
dam 18 Juni 1918 

VIHbis. Joau Gerard Boelen, geb. Amsterdam 27 
Juni 1883, eenig lid dei- firma Groskamp & C°, tr. Amster- 
dam 10 Jan. 1911 0 har lotte Alida Matthes, geb. Medau 
1 Oct. 1889, eb', van 11 en ei rik Arnoldus en Charlótfce 
Alida Doorman. [Amsterdam,] 

Uit dit huivelijk: 

1. I'] v ;i Charlotte Boelen, geb. Amsterdam 11 Oct. 
1911. fc 

2. Henriette Am el ia Boelen, gel». Amsterdam 23 
Dec. 1914. 

Bewerkt door .1 . Th. Boelen te Mmirn en M,\H.J. Boelen 
te Auistevdaiii. 
LECHNER LEOHN KR LECHNER. 
van Pelt Leehner. 

Protestant. 

\\ r apen : Dit geslacht voert vertelt Mende wapent: 

Dr. Chr. S. Leehner (A. VlIIbis) wed : In zilver een 
blauwe dwarsbalk, vergezeld van drie zwarte klaverbladeren. Helm- 
teeken: een uitkomend zilveren lam. Dekkleeden: zilveren blauw. 

Mr. J. L e c li n e r (B. VIII) voert: In groen drie looiende 
zilveren kazen, boven elkander. Helmteeken : een zilveren zittende 
haas, tussclien een zilveren vlucht. Dekkleeden : zilver en groen. 

A. A. van Pelt Leehner (B. VlIIbis) voert : Gevie- 
rendeeld: 1. en IV. liet bovenbeschreven wapen Leehner; 11. 
en III. doorsneden: a. in blauw een zilveren zwaan, zonder 
pooien, liggende op de snijdingslij 'n ; b. in zilver een zwarte 
vischhaak, paalsgewijs, uitgaande van de snijding slijn (van Pelt). 
Twee helmen. Helmteekens : 1. de kaas tusscheu een vlucht 
(Leehner), 2. een zilveren, zwaan tusschen een vlucht van zilver 
en blauw., (v a n Pelt). Dekkleeden; rechts: zilver en groen; 
links: zilver en blauw. 

Stamreeks. 

I. Andreas Leehner, ^ r eb. in 1602, Gotteshauspileger* 
f TreishÖchsfcadt (Beieren) 16 Dec., oud 80 jaar, begr. 
( verbard shofen (Beieren) 17 Lee. 1682, tr. El is a bet h N. N., 
f Treishöchstiidt 25 April, begr. Gerhardsliofen (Heieren) 
26 April 1669. 

II. Petrus Leehner, geb, 29 Oet. 1640, landbouwer te 
Treishöchstiidt, f Treishöehstildt 31 Jan. 1696, tr. Treis- 
böchstadt 12 Nov. 1667 Anna Förster, geb. in 1639, 
t Treishöchstiidt 15 Aug. 1691, dr. van Balthazar 
F ö r s t e r. 

lil. V i t u s Leehner, i ^eb. Treishöchstiidt 1 Juli 1675, 
landbouwer, f Treishöchstiidt 12Sept. 1743, tr. Treishöchstiidt 
20 Nov. 1703 Anna Margaretha Rost, geb. Arnshöch- 
stadt (Beieren) 12 Aug. 1680, f Treisliöchstadt 11 April 
1750, dr. van Lor enz flost. 

IV. Ulrich Leohner, geb. TreiahöehstadtLS April 
1711, kuiper, bierbrouwer en tevens „ftastwirt zum weissen 
Lamrn" te Mannheim, lid van het bierbrouwersg'ilde te 384 LKCHNKR. Mannheim 25 Maart 1736, f Mannheim 30 Nov. 1790, tr. 
Manuheim 21 Feb. 1735 Aunn Maria llaagen, f Jlauu- 
heim in 1754. Hij hertr. in 1754 Anna Catharina 
11 einh ar d t. 

V. Joïiann Oo u rad Ij ec h n er, geb. Mannheim 21 Oct. 
1735, vestigde zich ia 1767 te Schiedam, wijnkoop ei* te 
Schiedam, f Schiedam 3 Maart 1786, tr. Schiedam 2s Kei). 
1768 Hele na Cl ara Catharina Dief haas, geb. I nna 
(Westphalen) iu 1738, f Scliiedam 1 Maart 1812. *j Zij hertr. 
J o h a ij George Sax. 

Uit dit huwelijk: 

1. J o ha li n Co ii rad LI Ir ich L e c h n e r, uit ivien c-n 
tak, welke zich Legner teJtrijft. 

2. J o hannes, vuhjt VI. 

VI. Jo hannes li e c h n e r, geb. Schiedam 8 Oct. 1778, 
wijnkooper, f Schiedam 28 Mei 1836, tr. 1° Delit 13 Maart 
1808 Anna (iosiiia Kreyssig, geb. 22 Nov., geil. Delft 
(in huis) 24 Nov. 1785, f Schiedam 3 Juni 1814, dr. van 
Christiaan Sigismund en L é.a Andres; tr. 2 3 Schie- 
dam 20 Oct. 1815 Anna Kil i sa bet h Schu ma n n , geb, 
Schiedam 9 Juni 1794, f Schiedam 28 April 1885, dr. van 
j a n Ij ud wig en Eli s a b et li 1 1 o b a c h . 

Wit het eerste huwelijk: 

1. Christiaan Sigismund, volgt VII A. 
Wit het tweede huwelijk: 

2. Jo hannes, vohjt Vllbis B. 

A. 

VII. C h r i s t i a a n Sigismund Lechner, geb. Scliie- 
dam 2 ( J Keb. 1812, wijnkooper, f Schiedam 30 Oct. 1899, 
tr. Arnhem 8 Nov. 1855 Maria Johanna Otter hein, 
geb Arnhem 24 Oct. 1836, f Schknlam b' April L887, dr. 
Aan fc 1 reder ik Anthon Carl en Isabella Wlisabeth 
v a n d e r W al. 

Wit dtt huwelijk: 

1. Johan nes, volgt VIII. 

2. Fr ede rik Anthon Carl h éo b u e r, geb. Scliiedam 
0 Oct. 18U2, wijnkooper te Scliiedam. I Schiedam. ; 

*j In haar o verlijdensacfce worden hare ouders niet vermeld. 
JOH ANNES LECHNER 

1 778-1 836 LKCHNEK. 385 3 . Anna (losiua Lee h n e r, geb. Schiedam 27 Maart 
1864, f 's-Gravenkage 25 Sept. 1919, tr. Schiedam 2 Aug. 
1888 Gerard Joan Oramer, geb. Maastricht 12 Jan. 1859, 
leeraar Gymnasium te Schiedam, zn. van Dr. Dirk (i era r dus 
en Hendrika Pet rune 11a Brillen burg. ['s-Gravenhage. j 

4. Isa bel la Elizabeth Lechner, gel). Schiedam 16 
April I8b*6, tr. Schiedam 9 Juli 1891 Prof. Dr. J ubannes 
Wilhelm Pont, geb. Amsterdam 31 Maart 1863, Luth. 
pred. te Enkhuizen 1887, te Ti el 1889, te Schiedam 1891, 
te Utrecht 1895, te Amsterdam 1902-18, hoogleeraar te 
Utrecht (van wege het K. b). L. kerkgeu.) sinds 1915, zn. 
van Daniël en Maria Geertruy Jonker. [Bussum.j 

5. Anne fölisa Lechner, geb. Schiedam 16 Mei 1867, 
arts, tr. Gross-Munzel (Hannover) 21 Feb. 1901 Justin e 
W i 1 h e 1 m i n e Gertrud M ü n c h m eyer. gel-». Buer i^West- 
phaleu) 26 Mei 1876, dr. van Ds. Karl flans Wilhelm 
L u d w i g en W i 1 ii e l in ine A m a 1 i e C h r i s t i n e L' n g e- 
vv i 1 1 e r. [ Diepen veen.] 

6. Christin a u Sigismuud, vuhjt VlIIbiS. 

7. Ar nol da Anthonia Lechner, gel>. Schiedam 11 
Feb. 1871, tr. Schiedam 27 Juli 1897 Ds. Carel F er d i- 
nand W es ter ma nu, geb. Amsterdam 2 Aug. 1865, Luth. 
pred. te Wilder va nk 1891, te Schiedam 1895, te Amsterdam 
sinds 1900, zn. van Hendrik en Hen r lette Maria 
Brix. [Amsterdam.] 

8. Mari Johau Lechner, geb. Schiedam 10 Sept. 1875, 
f Doorn 4 April J922, tr. Doorn 3 Sept. 1912 Ca t har i na 
Maria Broedelet, geb. Lensden 9 Jan. 1868, dr. van 
Bemard en Ja co ba Elisabeth Ansliju. [Doorn. 

VIII. Joh anues Lechner, geb. Schiedam 10 Sept. 
1860, wijukooper, tr. Oosterwolde 14 Juni 1888 Akke van 
der Sluis, gel). Appelscha 20 Juli 1863, dr. van \\ ijtze 
en Jonk je lloiiwiitk. [Schiedam. 

Uit dtt huwelijk: 

1. Oh ris Via au Sigisiiiund Lechner, gel). Schiedam 
27 April 1889, consul van Nederland te Singapore 1918- 1 920, 
waarn. consul-generaal te Hongkong sinds 1922. ! Hongkong, j 

2. M n r i a J o li ;i u n ;i Lechner, geb. Schiedam 27 April 
1891 .. tr. Schiedam 20 Jan. 1916 \\ illem Adriaan iJazan, LKCHNEU. gel). Rotterdam 26 Aug. 1884, koopman, zn. van Samuel 
en Nan nette Benediotu s. ! Bussum ] 

3. Joukje Ikke Go r nel ia Lechner, gel). Schiedam 
15 Nov, 1892, tr. Ede 11 Juni 1919 Mc. Salco Tromp 
Meesters, geb. Steen wijk 18 Juli 1890, adv. en procureur, 
zn . van J a n 11 e n d r i k en A. u n a C a t h a v i n a F r e s e- 
ïu a n u V ie tor. Arnhem, j 

VlIIbis. Dr. Ghristiaan Sigismund Lechner, geb. 
Schiedam 6 Aug. 1869, oogarts te Leiden, tr. Leiden 26 Juli 
1900 Johanna de Graaff, geb. Zoeterwoude 23 Juni 1875, 
dr. van D i r k en M a r i a M a g d a 1 e n a v a n d e r M e y . 
'Leiden.] 

C'it dit huivelijk : 

1. Christiaan Sigismund Lechner, geb. Leiden 12 
Maart 1902. 

2. M. a r i a M a gda lena L e c h n e r, geb. Leiden 3 Mei 1903. 

B. 

Vllbis. Johannes Lechner, geb. Schiedam 30 Sept. 
1815, notaris te Schiedam 18 18-1882, f Schiedam 2 Juni 
1882, tr. Kethel 15 Aug. 1855 A mol da Anthonia van 
Pelt, gel). Schiedam 22 Jan. 1837, t Zierikzee 29 Oct. 1897, 
di'. van B a r t li o 1 o m e u s en E 1 i s a b e t li A n n a K n a p p e r t. 

Uit dit huivelijk: 

1. J o ha nu es, volgt VIII. 

2. Barth o lom en s, volgt VlIIbis. 

3. Arno ld Ant hou, volgt VlIIter. 

VIII. Mr. Julia nu es Lechner, geb. Schiedam 20 Sept. 
1856, grillier rechtbank te 's-Gra venhage sinds 1907, tr. 
Leiden 6 Maart 188-1 J eau nette van Ton de reu, geb. 
Middelburg 25 Aug. 1862, dr. van h! woud Adriauus en 
Johanna Llisabeth vau Harlingen. [ 's-Gra venhage.] 

Uit dit huwelijk: 

1. Ar nol da Anthonia Lechner, geb Schiedam 25 
Nov. 1884. ['s-Gra venhage] 

2. Bwoud Adriauus Ha r tholo iu e us Lechner, geb. 
Zierikzee 10 Nov. 1887, res. Ie luit. der int'. O.-l. L., plaats, 
adj. te Bandoeng, tr. Semarang 6 Sept. 1921 Gorry lier- 
toen, geb. 6 Sent. 1898. , Bandoeng. ï LECHNER. 387 VlIIbis. Bar tbolomeus Lechner, geb. Schiedam 2 
April 1859, notaris te Arnhem sinds 1900, tr. Arnhem 2 
April 1896 Co rn el ia Lu gard, gel). Amsterdam 16 Juni 
1863, dr. van Harend Evert en Co r nel ia Fleumer. 
[Arnhem.] 

Uit dit huwelijk: 

1 . Arnuld a A n t h o n i a E g mond a Lechue r, geb. 
Arnhem 14 Jan. 1897. [Arnhem.]. 

2. Co rn el ia Lecbuér, geb. Arnhem 6 Aug. 1902. 
VlIIter. Arnuld Anthou van Pelt Lechner, geb. 

Schiedam 29 Dec. 1863, verkreeg bij KB. d.d. 4 April 1888, 
n°. 21, vergunning den naam van Pelt voor den zijne te 
voegen, burgemr van Zevenhuizen 1893-97, tr. Amsterdam 
1 4 A pril 1 892 J a c o b a A n t o i n e 1 1 a d e 1 B a e r e, geb. 
Schiedam 7 Juni 1804, dr. van Dr. Lodewijk Joh an nes 
en (reertruida Johanna ZiLver liupe. j Arnhem.] 
Uit dit huwelvik: 

1 . A r n o 1 d a Anthoni a v a n Pelt Le c h n er, geb. 
Alphen a/d Rijn 20 Peb. 1893. 

2 . öeei'truida Johanna va n Pelt Lechne r, geb. 
Alphen a/d Rijn 18 Jan. 1894, tr. Arnhem 2 Aug. 1921 
Her m a n J o h a o N o 1 1 h e n i u s, geb. Baarn 5 Nov. 1885, 
le luit.-adj. Reg. Grenadiers; zn. van Willem Hendrik 
en Fr an ooi se Julie Boogaert en wedr. van Augusta 
Theodora Charlotta van Kr pers Roy aards. ['s-Gra- 
venhage. ] 

3. Lodewijk Jo hannes van Pelt Lechner, geb. 
Zevenhuizen 22 Dei!. 189b. 

4. Johanna van Pelt Lechner, geb. Zevenhuizen 6 
April 1899. 388 l'IE 1 EK MA A T. PIETEKMAAT. Protestant. 
Wapen: Geeierendeeld : L in zilver een barl 
■in natuurlijke kleur; 11. in rood drie eikels 
ia natuurlijke kleur 1, 2 ; 111. in goud een 
liert^gewei in natuurlijke kleur ; l I . in zilver 
een zwarte kro.ai Helm gekroond. Kelm- 
teeken : de kram van IV. Dekkleedeu: 
zilver en rood. Schildhouders : rechts: ee.n 
omziende leeuw in natuurlijke kleur, links: 
een zwarte adelaar, de vlueld nederwaarts. Genealogie. Jacob Pieterniaat, geb. omstreeks 1560, tv, N. X. 
Uit dit huwelijk: 

Pieter Jacobs P i e t e r m a a t , geb. onist reeks L590, 
vermeld in het Verpondingboek van Edam, A° 1618 onder 
n° 328, schepen van Edam 1622, 1626, tr. N. N. 

Uit dit huwelijh : 

Pieter Pieter s Piet e r m a a t , geb. omstreeks 1 1)25, 
schepen van Edam 1649, 51, 53, 56, 58, 60, 64, weesnir. 
1667-69, begr. Edam 11 .Maart 1670, tr. Edam 11 Aug. 1645 
T r ij n Bareuts. 

Kinderen onder A. 

A*. 1. Nies je Pieter maat, ged. Edam 25 Juli 16l6, 

f vóór 7 Oct L648. 

2. Ni esje Pieter maat, ged. Edam 7 Oct. 16 18, j vuur 
15 Maart 1657. 

3. Harent Pi eter maat, ged. Edam 17 Maart 1651, 
begr. Edam 8 Mei 1651. 4 

4. Harent Pieter m aa t, geb. Edam 4 Peb. 1 653, hout- 
kooper, f 8 Mei 1675, tr. Kdam 9 Oct. 1672 Dieuwertje 
Diïksdr. Oostzarien, dr. van Dirk Üutgers en *) Kindereu van dit echtpaar werden te Edam begraven 
op 2 April 1662, 23 Juni 1661 en 23 Juni 1661; de voor- 
namen dier kinderen worden evenwel b:j de begraafinschrij- 
vingen niet genoemd. PIETliHMAA 'I '. 389 

Geert Cl a e s dr. II o u t t u y n. Zij hertr. üornelis 
Simonsz. Daalder. 

Kinderen onder B. 

5. Nies je Piefcennaat, ged. Edam 15 Maart 1657. 

6. Pi eter Pieterraaat, ged. Edam 8 Jan. 1(559, secr. 
van Edam 1(586, vroedschap van Edam 1682, gecoram. ter 
auditie van de gemeeoe Eaudsrekening in VV. -Friesland 
1693, gecomm. ter Admiraliteit te Amsterdam 1694, hoofd- 
officier te Edam 1704, burgemr. 1703, 1704, f Edam 14 
Deo. 1707 *), tr. Edam 3 Dec. 1684 Trijntje Houttuyn, 
ged. Edam 2 Fel). 1657, dr. van Jan Theunisz. Hout- 
tuyn en A eitje Olaesdr. Ij! root. 

Kinderen ouder G. 

7. Greertie Piet er maat, ged. Edam 15 Deo. 1660. 

B. 1. N. N. Piet er ma at, begr. Edam 7 Maait 1673. 
2. X. N. Pi et er maat, begr. Edam 12 Dec. 1682. 

C. 1-5. Vijf kinderen, resp. begi\ Edam 14 Sept. 1(589, 7 Nov. 
1689, 22 Nov. 1691, 16 Juni 1693 en 3 Aug. 1(595. 

(5. Mr. Pi eter Pietermaat, ged. Edam 19 Juni 1(595, 
schepen van Edam 1723, 25, begr. Edam 2 1 A ug. 17(51, 
tr. Edam 11 April 1720 Hysbet Pont, ged. Edam 10 
Oct. 1(59(5, begr. Edam 6 Dec. 17(52, dr. van Pi eter en 
W i 1 1 e m o e t B o u \v e u s 

Kind onder D. 

D. 1. Mr. P ie ter P i e te r m a a t, ged. Edam 12 Sept. 1721, 
schepen te Hoorn, later pensionaris van Aledemblik, -f Voor- 
schoten, h. Adegeest in Sept. 1791, tr. Weesp 19 Feb, 1756 
Magdalena .1 o h a ü u a d 'Arrest, ured. Weesp 10 Feb. 
1735, f Voorschoten, 1). Adeireest 1(5 Oct., begr. Voor- 
schoten 21 Oct. 1809, dr. van Daniël en dementia 
E a k e m a h . 

Kinderen ouder 4 E. 

2. Willem! na Pietermaat, f22 Mei 1751, tr. Mr. Jo- 
do.cus Broek, geb. Edam omstreeks 1726, vroedschap 
1754, schepen 1755, (51, burgemr. 1769, 72, 74, 76, 77, 
83, weesmr. 1764, (55, 68, heemraad van de P urm er 17(5(5, 
t Edam 31 Juli 1783. *) Het begraafgeld werd 17 Dec. 1707 betaald. 390 riETRR.MAA.T-. E. 1. P ie ter Pietermaat, ged. 's-Gravenhage (St. Jaeob.s- 
kerk) 22 Mei 1757, stud. te Leiden *.), trad later in krijgs- 
dienst, luit. kol. der garde dragonders 23 Jan. 1791, sinds 
13 Sept. 1793 vermist". 

2. Daniël Pietermaat, ged. Weesp IS Jan. 1759, 
mouter en koorn vv ijnstoker te Schiedam, raad van Schie- 
dam 1787, schepen 1790, 91, 93, tresorier-extra-ordinair 
1789, 90, 91, voorts deken van het korenbrandewijns- 
gild 1787-93, regent en kerkmr. van het St. Jacobsgast- 
huis 1788-99, ontv. der verpondingen en van den lOO^n en 
200^'U penning 1793, vice-pres. van het Voorloo'pig Bewind 
1813, lid van den raad 181b, 18, 22, burgemr. 1822, 
f Schiedam 31 Jan. 1822, tr. 1° Schiedam 11 Aug. 178b 
Anna C a t h a r i n a P i c li o- 1 , geb. 1 Deo?, ged. Schie- 
dam (> Dee. 17G7, f Voorschoten, begr. Schiedam 30 Juli 
1793, dr. van Mi*. Daniël Francois en A gat ha \\ r i 1- 
helmina Hoger waard; tr. 2° 's-Gravenhage 7 April 
1801 Theo do ra Francoise Pa tij li, geb. 19 Aug., ged. 
's-G ra venhage (St. Jaoobskerk) 25 Aug. 17(>5, j 's-Graven- 
hage 14 Feb. 1832, dr. van Mi*. Jan en Magdalena 
J a c o b a H a g e. 

K'iïidei'&it oh dey F. 

3. Mi'. Johan Au ton ie Pietermaat, ged. Oudshoórn 
in I7b0, f ongehuwd. 

4. ft li sa bet h Olementia Pietermaat, ged. Weesp 

1 Jan. 1764, f Bij s wijk (Z.-li.) h. Hoorn wijk 27 Oct. 1818. 

5. Ge ra rd Jacob Pietermaat, gel». Leiden in 17l>7, 
student te Leiden 25 Maart 1783, f ongehuwd. 

F. Uit het eerde huwelijk : 

1. Pi et er G er rit Jacob Pietermaat, geb. 28 Sept., 
ged. Schiedam 4 Oct. 1 789, f Uuorsohoten, h. Adegeest 
3 Juni 1795. 

2. Mr, Daniël Francois Willem Pietermaat, gei». 

2 Oct., ged. Schiedam 3 Oct. 1790, magistraat en liscaal te 
Amboina, teveu> commandant dei- gewapende burgerij 
1820, resident van Panda 1822, luit. -kol. tit. 182 1, wild. 
resident van Meuado 1820, resident 1827, lid san het Hoog 

*) Ingeschreven 2b Maart 1771 en 2b Oct. 177 1. VI KTE R _M A Al', Gerechtshof in N. I. 1832, gouverneur van Mauassar 1833, 
resident van Batavia 1834, van Soerabaya 1839-48, ridder 
Nederl. Leeuw, f Soera ba ya 30 Nov. 1M8, tr. 1° Amsrerdain 

4 Juni 1812 (door echtscheiding ontbonden Amsterdain 20 
Sept. 1819) Joh a nn a M a g d a le n a li i n g e i i n g, gel». Apel- 
doorn 15 Aug. 1791. | 's-Gravenhage 19 Maart 1850, dr, 
van «J a n Hen d r i k en Sus;i n n a A u t h o n i a T h u r e t, 
tr. 2° Amboina in Out. 1823 Sara Caroliiia Moor re es, 
geb. 29 Oct. 1808, ged. Amboina 14 Maart 1809, f 
April 1877, dr. van Joh a mies II. u bert u s Ja co bus en 
A n n a C a r o 1 i n a T ren o. 

Kinderen onder Gr. 

O. Uit het eerste huivelijk: 

1. Theodora Francoise P i e t e r m a a t, geb. Amster- 
dam 30 Out. 1813, f Voorburg, h. Arentsburgh 20 Juni 
1842, tr. Batavia 28 Aug. 1834 IVederick van Braam 
Morris, geb. Stillwater [Sa ra toga- Co n n tv, N. Y , V. St. v. 
N . A.) 28 Peb. 1807, f Batavia 20 Mei 1849, zn. van 

5 t a a t s M o r r i s of' M o r r i s a n i a en E v e r a r d a C a t h a- 
r in a S o p h i a v a n I > r a a ui 1 1 o u u k g e e s t . 

2. Susan u a A ntoi nette 1' ie ter maat, geb. Amster- 
dam 1 Nov. 1814, f 's-Gravenhage 25 Déc. 1884, tr. Ba- 
tavia 28 Aug. 1834 Theo do re Lucassen, gel). Kleef, 
riddergoed Hingmin 3 Aug. 1792, diende onder Napoleon 
bij liet 20e reg. jagers te paard in 1812 en 13, werd 
krijgsgevangen in Kuslaud, repatrieerde in 1814, le luit.- 
kwartierïnr. in Nederl. dienst 1814, vertrok naar Indië, 
waar hij in 1818 werd benoemd tot adj. insp. le kl. der 
mil. adm. (met rang van kapitein), ouder-iuspect. der le kl. 
(2e groote mil. at'd.) 1828, luit. -kol. 1830, kol. -insp. eu chel 
der geheele mil adm in Ned. Indië L833-37, riuder M,\V . O., 
ridder Nederl. Leeuw, oprichter der Tegalsohe suikeronder- 
nemingen Kemanglen eu Üoekoewringiu 1810, f 's-Graven- 
liage 31 Jan. 1854, zn. van Kegnerus eu Anna Josina 
Lemm en wedr. van J os ine Antoi net te ft 1 is a b e t h 
■des Zweedsehen Kijks Edele Holtnberg de Heek telt. 

3. J eau net te Antoi net te 1' i e t e r m a a t, geb. Am- 
sterdam G Julil81tï, f Buitenzorg 8Aprill87Ü. tr. Batavia 
4 Sept. 1837 Mr. Pieter M ij e r, geb. Batavia 3 Juni 1812, 392 PJfcTERMA AT. referendaris ter Algem. Seer. te Batavia 1834, griffier 
Hóog-gerechtshof en het II oog- militair-gerechtshof 1837, 
vice-pres. Hoog-gereohtshof 1838, van liet Hoog militair- 
gerechtshof 1846, lid van den Raad van Indië 1851, in 
1855 vertrok hij met verlof naar Nederland, min. wiu 
Koloniën 1856-58, lid 2e Kamer 1860-66, wederom min. 
van Kol. 1861), werd in datzelfde jaar tot Gouverneur- 
(ieneraal van Indië benoemd en bleef' dit tot 1872, com- 
mandeur Nederl. Leeuw, grootkruis Eikenkroon, f Sehe- 
veningen 6 Pet). 18S1, zn. van Pi eter en E r n e s t i n a 
l i e e r t r u id a M ey e r. 

4 Marie Anne P i e t e r ma a t, geb. Amsterdam 13 Dee. 
18 L 7 ? f Semarang 17 Juli 1861, tr. Soera baya 29 April 
1810 Mr. Ary Prins, geb. Schiedam 28 Aug. 1816, ge- 
zworen klerk bij den raad van justitie te Soera baya 1839, 
griflier bij den raad van justitie te Pa (lang 1811, liseaal 
bij den raad te Padang 1842, lid raad van justitie te Soe- 
rabaya 1843, bij dien te Batavia 1845, griffier Hoog-ge- 
rechtshof 1846, raadsheer bij dat Hof 18 19, algem. secr. 
1851, gouy.-secr. W.-afd. van Borneo 1853, met verlof naar 
Nederland 1855, lid Raad van Indië 1856, wederom in 
Nederland 1857, waarn. vice-pres. Baad van fudië 1859, 
viee-pres. 1860, waarn. Gou v.-deneraal vau Indië 1861, 
einde 1864 eervol uit 's lands dienst ontslagen, gepens. 
in 1865, Werd hij opnieuw vice-pres. van den Raad van 
Indië 1865 en wederom waarn. CKnVv. -Generaal van Indië 
1866, commandeur Nederl. Leeuw, grootoflicier Eikenkroon, 
+ Sisepan (res. Batavia) 28 Jan. 1867, zn. van Ary en 
Jacoba Helena Hamel. Hij hertr Buitenzorg 10 Maart 
lS6t) Anna ('ath a ri n a Adriaua van dei- Leeuw. 

5. Emma Pi et er maat, geb. Amsterdam 5 Nov. 1H19 T 
t 's-Uravenhage 29 Nov. 1891, ar. Ouderijn 4 Mei IS 11 
Wilhelmus J O's e p h u s A u e h e 1 i n u s ü e 1 s e a, geb. 
's-(ira venhage 6 Juni 1815, f (rouda 15 Peb. 1899, zn. van 
J o h a n nes Z a e h a- r i a s en P e t r o n e 1 1 a v a n W i u k e 1. 
Uit het tiveeOe hliivJijk: 

6. Daniël Jan Karei Pi eter ma at, geb. Menado 11 
Feb. 1829, f Buitenzorg 28 Qot. 1866, tr. Batavia 25 .Jan. 
1854 Hen riet te Ivleonore Horst, geb. Batavia 16 TE KM A AT. Feb. 1835., f Semaraug 25 Out. 1890, dr. van Jan lleii- 
(t r i k en F 1 ei o m o r e 10 1 i 8 a b e t h S o h m u 1 1 i ri g. 7. -M r. F r a n e o i s W i 1 1 e in A u t h o n i e Pieter in a a t, 
geb. Soerabaya 7 Out. 1844, adv. en proe. te Seinarang, 
f Semaraug 2;> Deo. 1874, tr. Utrecht 18 Juni 18(>9 Pau- 
lina Marti ne van Toulon van tier Koog, geb. Til- 
burg 16 Jan. 1850, di-. van Lod e w ij k J o li ;i n en Martha 
Kiiiiiemii Wijudels. Zij tiertr. Utrecht 25 Jan. 1881 
A bram Baud. ['s-Gra veuhage.] 

Kinderen onder ..... ...... I. 

8. Caroline Pi et er maat, gel). 

, tr. 

Boe s L u t j e u s, geb. 

H. 1. Daniël l^ra m; ois Wille in Fieter maat, gub. Se- 
maraug 17 Sept. 1855, erfpachter en adm. der onderne- 
ming Lerop. [ Oengaran. ! 

2. Bleonore KI i sa bet h Pieter maat, gel). Seinarang 
20Aug. 1857, tr. Batavia 14 Maart 1878 Praacis A i mé 
Charles van den Broek d'Obrenan, geb. Semaraug 
22 Deo. 1851, landbouwondernemer te Daroepouo, f Se- 
inarang 24 .Maart 19U7, zn. van Bi' os per 11 v poli te 
A li d r é en S o p li i a .1 o s e p li i n a K e g i n a Le Be u. 
Scheveni ngen, ] ;i. Sara Caroliua B i e t e r m a a t, gel), Semaraug 28 
Juli 1859, f 's-Gra venhage 8 Maart 1910, tr. Batavia 17 
A pril Fs78 B a u 1 A 1 e x a n d e r B 1 o y s v a n T r e s 1 o n g 
P r i ii s , gel). Batavia 12 Sept. 1851, eerst werkzaam 
bij de Koloniale Bank te Soerabaya, daarna in assurantie- 
zaken enz. te 's-Gra venbage, f 's-Gra veuhage 8 Maart 
1910, zu van Pieter A r n o 1 d J oji a u en Jkvr. Ba u li na 
v a n B y s . 

4. Hen riet te Adriana Ba u li na B ie ter ma at, gel). 
Tempoerau ( res. Seinarang) 28 Ang. 18(51, f Salatiga 2;i 
April 1889, tr. 's-G ra veuhage 20 Maart 1884 A ntoii .Ma rie 
Hooge veen, geb. Giuneken 18 Juni 1854, ritmr. ( >. I L., 
'f Weltevreden 8 Dec. 1891, zn. van George Prancojs 
en (/ o r n e 1 i a Juli a n a B e y e r in ;i n. Kinderen onder H 1'IETEKMAAT. 

394 Ptetet-miiat, geb. Tem- 

poeian (res, Seraarang) 13 Oct. 18-. ; ; Tem|l oera.. ires. 

6. Johan a.udtik P>*** l -l * ; u " dnllf , ï)jati( tr. Kr:, 
Semarang) 35 Aug. l^^/^lu *a >.» a W ilhe 1- 
ksaan tres. Brobotago) 2SSept 1» k , 8 f. Tad- 

ml»a Maria IJoermeeste., ^' • ^^.j 
jarabau 7 Sept.1877 dr. J» 8 ^. Tempoeran (res. 

7 - Ja " tï\°»V\ t, Banjoemaa 
Semaraag) .1 Aug. a Emilia Soesman, 

31 Jil " 190 ° t . ' : i /eb 1S78 Banioe.ua,, 8f. KaUbagor-, 
geb. Djocjaearta lo rei». 

ftS'AnUUene i> i e t e r m a a t, geb. Batavia 

25 Aug. 1872. [Java J Batavia 9 Deo. 

9 . PtHt oi 8 Baal B x e te n. aa t B wl u . 

187-1, boofding. Staataspw. t »• - Sc hadacb, 

venbage 27 Juli 1903 J o . »» ». Mai ^ pi . uisBell) 
geb. Kropstiidt (1'ruissen) 1 j ^ ' ^ ^ u gust en Ce-Ha 

10 Aug. 1907, dr.van Da. Joha» °, lm!lc j, t ) Kijsw.jk 

Tere ai a I.o m ma t z ï en : u. - v J d ,. ; u e t i i n 'nht -eb Pretoria 2 

van Maurit 

^ttal'a't-oUaa^^t;,;,;^; geb Bemarang H 
April 1^50. ['«-Cravenbage., Sen.arang 

2 Ma rt ha Kinnema lieteni 
11 Mei 1871. Ta-Cravenbage. : 
j. Uil M eerste hmt*W ' ; < a .„ t , e b. Taudjont 1. Mary llenriette B^te^ ^ 
„ " L Paul Pi et er ma at 1. IU a rj al - - - \ * >S S Mei ÜH-i. 

Karaug (Ban.pongael^ ^ ï>**f^ ^ ,, e b. Tamljum 

3. F ra nee. is 2. Da Qie l Jan Karei r , e, e . , n 
(tompongsebe djatrmten) ^ Apnl , 

a 11 ( 

Au-. 1919. VAN DEK VALK VAN DER VALK 

Protestant. 

Wapen: Doo r* ïteden : I. in goud een uitkomende roode Leeuw, 
uitgaande van de snvjcLhigxlijn ; li. in blauto een '.ticeren valk, 
de rechterpoot opgeheven. Hehnteeken : de leeutu uitkomende. 
Dek kleeden ; rechts: goud en blauiv, links: goud en rood. 

Stamreeks 

I. Nico] aas Jacobs/.,, geb. omstreeks 1475, s n bsti- 
tuut-schout en ontv. van Monsterambacht, werd 19 Feb. 
1525 beleend met een woning en 1G morgen lands in Mon- 
sterambaebt, ontving 7 Deo. 1549 van Keizer Karei V een 
wapenbrief 1) ouder toekenning van adellijke rechten, f vóór 
19 Mei 15b2 2), tr. Stijn tg en Pi e t e r s dr., f vóór 19 Mei 
1502 2). 

II. Pi eter (Ma es/.., woont in 15 14 op liet leen van zijn 
vader, dat hij verkoopt aan zijn broeder Jacob, beleend niet 
l l / 2 morgen land in Kijswijckerhoek 1552, f vóór 3 Aug. 
1575 3), tr. (1°) Digne Oor nel is dr., f vóór 20 Sept. 1553 4"). 

III. Ad r iaën Pi eters/., woont te Rijswijk in Oct. 1577 5), 
vermeid als „ welbore man van Rijswijk" 14 April 1579 t>), 
woonde in 1584 inliet huis Coelen te Pijnacker 7), tr. N.X. 

IV. Po u w e l s A d r i a e n s.z. v a n d e r V a 1 c k, gel), om- 
streeks 1550, vermeld met zijn vader in een ongedateerde 

1) Deze wapenbrief' (Keg. Domein en Rekenkamer der Graaf- 
lijkheid van Holland 1450-1555, fbl. CXC en CXGI 3 Pel). 1550) 
is gepubliceerd in Heraldieke. Bibliotheek 1880, blz. 175178 
en in Algem. Nederl. Familieblad 1895, blz. 73 en 74. 

2) Op dezen datum transporteeren zijn kinderen een huis 
in Monster en wordt S tij ut gen Pietersdr. als overleden 
vermeld. 

3) Op dezen datum zegt zijne weduwe haar huurrecht op. 
(DingLoek van Kij.-tvijk) 

4) Zie Dingboek en n Uij^teijk. 

5j Blijkens acte van overdracht gepasseerd te Rijswijk. 
Cn Rechterlijk archief' van Rijswijk 1126, n° 53. 
7) DinghoeL vun lUjsivijk 9 Mei 1581. 396 VAN DER VALK. acte (tusschen 161 4 en 21) gepasseerd voor notaris Schieveen 
te Schiedam als wonende te Oversehie, tr. Aegthie P i e- 
t er s di-., f vóór 6 Fel). 161 6 1). 

V. Pi eter Po uw els z. van der V a lek, gel), om s tree ka 
1573 8), woonde te Oudersohié in liet huis „de Valck 2), 
f vóór 6 J)ee. 1619 3), tr. (1°) N. N. 4), begr. Oversehie 
vóór 1614, tr. 2° Heyltgen Gerritsdr., geb. in 1581 5), 
f vóór 4 Juni 1627. 

VI. Po uw els Pietersz. van der Valek, gel), in 
1597 6), woonde in het .ambacht van Oudersehie onder de 
poorten van Deli't, f tusschen 21 Dee. 1669 7) en 13 Aug. 
1670 8), tr. (1°) vuur 1620 Catharina A driaensdr. 

VII. P i e t e r P o u w e 1 s z. v a n d e r V a lek, geb. in 
1626 9), woonde te Oudersehie, f tusschen 27 Maart 1674 10), 
en 25 Nov. 1684 11), tr. (1°) Adriana Maertensdr, 

VIII. Ad r iaën (Aryei Pietersz. van der Valck, 

1) Blijkens acte tl. d. 6 Fel». 1616 verleden voor notaris 
Schieveen te Schieveen-O verschie. 

2) Nog bestaande gebouwen vóór 1597. 

3) Op dezen datum wordt Fleyltgen (Jerritsdr. als 
zijne weduwe vernield. 

4) Kén aete van overdracht Oversehie 21 Maart 1(520 
spreekt van den voorzoon van Heyltgen 'Verritsdr. 's man 
Pi e ter Pouwelszn. , ; in de Valck". 

5) Blijkens acte gepasseerd voor notaris Sohieveen d.d. 
5 Maart 1619. 

6) Blijkens een getuigenverklaring van hem zelf voor notaris 
J. v. Kuy ven te Delft d.d. 27 Jan. 1660. 

7) Op dezen datum testeert hij met zijn tweede vruuw 
31 a e r t i e (ierrits voor notaris LodensLeyn te Oversehie. 

8) Op dezen datum wordt M a e r t ie tl e r r i t s, zijn t w êede 
vrouw, als weduwe vermeld. 

9) Op 14 Juni 167.5 wordt bij vermeld als oud zijnde 47 
jaar. (Zie De Wapaihcvam 1920, blz. 20<K 

10) Op dezen datum testeert zijn zoon Arve iVIIIl ten 
voomleele van zijn vader P i e t e r P. v. d. Valck. 

11» Op dezen datum wordt zijne weduwe vermeld (Zie 
Th Wüjv.iht'rnut 1920.' blz 20D». VAN D Li 11 VALK. geel. Ovêrschie 3 Maart 1658, begr. Rotterdam (Zuiderkerk- 
hof) in Sept. 1716, tr. voor 1691 Maria Cornelisdr. 
S t o (ra) p w ij c k , begr. Rotterdam tnssehen 27 Nov, en 
3 Dec. 1712. 

IX. 0 o r u e 1 i s van der \ a le k, ged. ({otterdam 27 Mei 
1703, begr. Rotterdam (Groote kerlc) 27 Oct. 1777>, tr. (1°) 
Rotterdam 10 Dèe. 1726 Jannetje Tut zijn, geb. Schie- 
dam, begr. Rotterdam ( Westerkerkhof ) 27 April 1747. 

X. Ad r la a n van dei' V al (elk, ged. Rotterdam 23 Oct. 
1727, tr. Rotterdam 3 Dec. 1753 Adewy Lijrasteyii, ged. 
Rotterdam 26 Juli 1722, dr. van lleynderik en (leert ie 
N eb bis. 

XI. Cornelis van der Valk, ged. Rotterdam 11 Juni 
1754, acheepsbouwmr., tr. Kralingen 28 Mei 1778 Hele na 
de Bruyn, geb. Kralingen. 

XII. Adryaan van dar Valk, geb. 2 Fel)., ged. Kra- 
lingen 4 Fel». 1779, koopman, f Rotterdam 21 Aug. 1864, 
tr. als wedr. van Marva de Kuyzer, 2° Rotterdam 18 
Juli 1802 Jannetje JOrdens, ged. Rotterdam 27 Fél). 1780, 
f Rotterdam 20 Maart 1829. dr. van A ut Imu y en Keeltje 
G o u d t. 

Ltt dit huwelijk: 

1. Cornelis', ■volgt XIII A. 

2. J a n Mari, voltji XlIIbis B 

3. A utho li y, volgt XlIIter C. 

A. 

XIII. Go mei is van der Valk, geb. 22 Juli, ged. Rot- 
terdam 31 Juli 1803, koopman, f 'a-G ra veuhage 3i Jan. 1884, 
tr. Amsterdam 4 Deo. 1828 Sara .Maria Flisabeth 
Wegman, gel). Amsterdam 28 Sept. 1803, f 's-Gra venhage 
27 Dec. 1889, dr. van J oh a u Wilhelm en Maria Ë li- 
sa b e t h H t v o e k. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jo hannes M e 1 ch i o r, volgl XIV. 

2. Johan Wilhelm, vuh/t XÏVbis 

XIV. Johan nes Melchior van der Valk, gel). Rot- 
terdam 23 Maart 1835, bankier te Rata via, f 's-Gravenhage 
2 Juni 1892, tr. Rata via 28 Sept. 1861 Maria Go mei ia 398 VAN DEK VALK. Antonia Buy n, geb. Amsterdam 6 Xov. 1843, f 's-Gra veuhage 
29 Mei 1 9 1 8, dr. van I s a a k Authü u y en 0 a t h a v i n a 
Aletta 13a k k er. Zij liertr. 's-Gravenhage 3 Aug. 1893 Antho- 
nie van der Valk, broeder van haar eersten echtgenoot. 
Uit dit huwelijk: 

1. Catharina J o h a n n a Maria van d e r Valk, geb. 
Batavia 28 Aug. 18G5 [ ] tr. 's-Gra venhage 27 
Oct. 1887 (door echtscheiding ontbonden 's-Graveuhage 28 
Feb. 1918) Arthur Tromp, geb. Modjosari (res. Soerabaya) 
in 1861, gep. kap. der inf., zn. van August Eliza Marinus 
Amelie Henriettè Brak. 

2. Sara Maria Elisabeth van der Valk, geb. Batavia 
19 April 18G8, tr. 's-Gravenhage 25 Xov. 1.S97 G er rit 
Brouwer, geb. 's-Gravéuhage 15 Jan. 1803, bouwk. ing , 
f 2 April 1912, zn van G er rit en Joh au na 
J u li a n a Merhotteii, [ . j 

3. Louis e Her mine Beu ja mine van der Valk, geb. 
Batavia 2 April 1870 ['s-Gravenhage j tr. 's-Gra venhage 3 
Maart 1892 (door echtscheiding ontbonden 's-Gravenhage 25 
April 1912) George L ode wijk de Wetstein P fis ter, 
geb. Haarlem 27 Juni 1-867, bankier, zn. van Willem 0 o r- 
n e 1 i s en A u n e L o u i s e 1 1 e n r i e 1 1 e W u r f b a i n . 

4. Felix Ernst van der Valk, ambachtsheer van Brig- 
damme, geb. Bata via 9 Juli 1871, tr. Botterdam 30 Aug. 189 1 
M a y Geert r u i d a v a n R a v e s t e y n, geb. Rotterdam 8 
Deo. 1S72, dr. van Sybold en Maria Oor nel ia van fê-s. 
[Soest.] 

5. Co r nel i s, vólgt XV. 

6. Kugène Louis, volgt XVbis. 

7. Flise Poulina Hele na van der Valk, geb. 's-Gra- 
venhage 22 Feb. 1881. [ .] 

XV. Co melis van der Valk, geb. *Batavia 14 Sept. 
1872, oudplanter, tr. 's-Gravenhage 28 Oct. 1897 Abraha- 
mine Pruys van dei' Hoeven, geb. Palembang 9 Mei 
1874, dr. van Abraham en Felkoline Gerardine Pe- 
tronölla Ca n ter Alta. [Breda] 

Uil dit huwelijk: 

1. Abraham Oor nel is van der Valk. geb. Loeboek 
Pakam (O.'k. v. Siimatrai 6 Dec. 1898. [ .] 
CORNELIS VAN DER VALK 
1 803- 1884 SARA MARIA ELISABETH WEGMAN 
(echtgenoote van CORNELIS VAN DER VALK) 
1 803 1889 V AN DKH VALK. 399 2. Maria lülizabeth van der Valk, geb. Loeboek 
Pakan (O. K. v. Sumatraj 2b Ueo. 1901. f .] 

3. Cornelis Ca rel van der Valk, ged. Breda 9 April 
1913. 

XVbis. Eugène iütoiue van der Valk, geb. 's-Ora- 
venhage 16 Mei 1873, koopman, tr. 's-Gra veuhage 4 April 
1907 Ni set te C orn el ia K ug el b recht, gel). Arnhem 13 
Sept. 1882, dr. van Mr. Willem Anthony en Beren di na 
M a r garetha P e p f e n h a u ser. [ . ] 

Uit dit huw tl ijk: 

Willem A n fc h o n y Kngel b r e c h t van der Valk, geb. 
Rotterdam 14 Juni 191 1. 

XlVbis. Johan Wilhelm van der Valk, geb. Rot- 
terdam 2 ^ug- 1838, koopman, f Amsterdam 12 Juli 1911, 
tr. Rijswijk (Z.-ii.) 17 Juni 1868 Anna van den Bergh, 
geb. 's-Gravenliage 17 Mei 1843, f Hilversum 26 Juli 1895, 
dr. van Arie en Johan na Ewaldi na Sr riek er. 

Uit dit huwelijk: 

1. Johan Wilhelm, volgt XV. 

2. Anna van der Valk, geb. Amsterdam 18 üeo. 1879. 
[Amsterdam.] 

XV. J o 1) a n W i 1 h e 1 m v a n der V a 1 k, geb. A m sterdam 
2 Sepl. 1817, arts (huidziekten) tr. Kibergeu 14 Oct. 1911 
Jeannette Brakke, geb. föibergeu 1 Sent. 1887, dr. van 
lierman en Lucia Geertrui d a Lüyten. [Amsterdam.] 

Uit dtt huwelijk: 

1. Johan Wilhelm van der Valk, geb. Amsterdam 
12 Juli 1912. 

2. Herman van der Valk, geb. Amsterdam 19 Juli 1914. 

3. Anna van der Valk, gel). Amsterdam 5 Jan. 1916. 

4. Liicie van der Valk, geb. Amsterdam 6 Fel). 1920. 

B. 

XHIbis. Jan Mari van der Valk, geb. 24 Maart, ged. 
Rotterdam 2 April 1811, koopman te Rotterdam, f (ïinnekec 
6 Maart 1895, tr. Botterdam 13 Mei 1846 A mal ia Del ia 
Ronga, geb. tViedrichstadt a/d. Eiaer 13 Maart 1818, f Gin- 
neken 12 Maart 1894, dr. van 400 YAN DJLU VALK. Uit dit hu welijk : 

1. Jan Mari van der Valk, geb. Rotterdam* £7 April 

1858, koopman. [Rotterdam.] 

2. Adriaan, rvhjt XIV. 

XIV. Adriaan van der Valk, geb. Rotterdam 17 Juni 

1859, tabaksplanter, f Tuguegarao ( Philip pijnen ) 30 Sept 
1897, tr. Manilla 8 Maart 1894 leugen ia Ma tilde Pan- 
taleona del Campo y V i lelies, geb. Madrid 12 Sept. 
1874, dr. van A n t o li i o en S o 1 e d a d V i c h es y del C a tu p o. 
Zij hertr. Kobe (.Japan) 8 April '"1903 Hendrik van Gordt. 
[Santiago, Chili.] 

Uit dit hu iv el ijk: 

1. Jan Mari v a n d e r V a 1 k , geb. Tuguegarao (Philip- 
pijneii) 29 Jan. 1895. [ Santiago ] 

2. Adriaan van der Valk, gel). Cabagan Viljo (Philip- 
pijnen) 27 Aug. 189b. [Santiago.] 

c. 

XlIIter. Anthony van der Valk, geb. Rotterdam 13 .Mei 
1813, koopman, f 's-Gra venbage 17 Fel». 1875, tr. Rotterdam 
13 Sept. ltt(>5 Maria VV i 1 li e 1 m i n a O ut s hoorn, geb. 
Rotterdam 31 Juli 1833, f Seheveningen 17 Oct. 1890, dr. 
van Ary en Klizabeth Geertruida Pot turn. Zij hertr. 
's-Gra venbage 12 Nov. 1881 Nicolaas Adrianus A 1 1 o t. 
['s-Gra venbage. j 

XIV. Adriaan van der Valk, geb. 's-Gra venbage 22 
Aug. 18b6, eaud. -notaris, dir. Rijulaudriohe Ety potheekbank. 
t Haarlem 9 Dee. 1919. tr. Haarlem 18 Feb. 1897 Antonia 
VVijnands, geb. Haarlem 3 Maart 1871, dr. van Abraham 
en G e r li a r d i q a Min a A I 1 e g o n d a M a r tin a v a n 1 d- 
s i u g a. Haarlem, j 

Uit dit huur lijk: 

1. W ij n a u d a Ho ui sa van der Valk, gel». Haarlem 
21 Mei 1898. [ Haarlem. j 

2. Adriaan Anthouie van der Walk, geb. Haarlem 
31 Aug. 1899. ! Haarlem. , 

3. Hendrik Adriaan van der Valk, geb. Haarlem 
29 Maart 1903. 

( InrfC7.(iiidfn door I'. li run dr)' Valk run li r i <J d. ii ,» iU r VOGEL. VOGEL. 

Protestant. — Koomsch-Catholiek. 

Wapen: Doorsneden: I, in ruod een gaande zilveren griffioen 
II. in blauw drie gouden leliën; en een gouden dwarsbalk over 
de deelingslvjn. Gekroonde helm. Helmteeken: de griffioen uit- 
komende tusschen een zwarte vlucht, beladen met een gouden 
klaverbladstengel. Dekkleeden: rechts: zilver en rood, links: 
zilver en blauw. 

Genealogie. *) 

I. Johann Heinrich Traugott Vogel, tr. Chris- 
tiane Augsto Sophie von Lettow, geb. 16 Oct., ged. 
Zöschen (Kreis Merseburg) 18 Oct. 1769, f Kunau (Kreis 
Sorau) 24 April 1813, dr. van August Heinrich en 
Magdalene Apitz. 

Uit dit huwelijk: 

1. Henriette Caroline Auguste Vogel, geb. 4 No v., 
ged. Halbau (Kreis Sagan) 9 Nov. 1794, f Kunau (Kreis 
Sorau) 15 Aug. 1822. 

2. Wilhelm Heinrich Ferd iuand Vogel, ged. Hal- 
bau (Kreis Sagan) 19 Oct. 1801, kap. Ie bat. inf. in N. O. I„ 
ridder M. W. O. 4e kl., f aan zijn in den aan val tegen Handjol 
bekomen wonden, in het hospitaal te lloempalang (Sumatrai 
23 Dec. 1836. 

3. Carl August Theo dor, volgt III. 

III. Carl August Theodor Vogel, geb. 20 Mei, ged. 
Halbau (Kreis Sagan) 21 Mei 1805, kol. -commandant 6e reg. inf., 
militie-commissaris te Leiden, ridder Eikenkroon, f Leiden 
31 Dec. 1893, tr. Harderwijk 21 JSov. 1831 Maria Louise 
Brigitta C om el ia Philippine de Mol, geb. 20 Juli 
1806, ged. Maarssen 13 Juni 1813, f 's-Gravenhage 10 Juni 
1902, dr. van Hu y bert en Brigitta Cu r nel ia Philip- 
pine barones d'Ablaing van Giess 4 enburg. 

Uit dit liuwelijk: 

1. Bregitta Cornelia Piiilippiue Aug u sta Sophie 
Vogel, gel). Vlissingen 24 Oct. 1832, f 's-Gravenhage 8 
Juni 1903. 

*) Een onderzoek naar de oudere generatién wordt in- 
gesteld. 

26 402 VOGEL. 2. Wilhelm Heinrich Ferdinand Vogel, geb. Vlis- 
singen 9 April 1835, kap. -ter-zee, adm. 2e kl., ridder Nederl. 
Leeuw, officier Oranje-Nassau, f 's-Gravenhage 21 Jan. 1906, 
tr. Butavia 6 April 1S69 Co mei ia Maria Godefroy, 
geb. Batavia 7 Jan. 1845, dr. van Pi eter Johannes en 
Maria Christin a Ross en wed. van Joan Covert 
Theodoor Bernelot Moens. [ 's-Gravenhage.] 

3. Johannes Amelius Karei Hendrik Willem, 
volgt III. 

4. Maria Louisa Bregitta Cornelia Philip pi na 
Vogel, geb. Vlissingen 14 Sept. 1839, f 's-Gravenhage 8 
Jan. 1917. 

5. Johan Heinrich Hui bert, volgt Illbis. 

III. Johannes Amelius Karei Hendrik Willem 
Vogel, geb. Vlissingen 11 Juli 1837, oud-kol. reg. Grena- 
diers en Jagers. ofF. Oranje-Nassau, tr. Maastricht 8 Mei 1862 
Paulina Sophie Sassen, geb. Amersfoort 22 April 1840, 
f 's-Gravenhage 13 Nov. 1906, dr. van Eduard Jean Leo- 
nard en Jkvr. Thérèse Francoise van Panhuys. 
['s-Gravenhage.] 

Uit dit Ituivelijk: *) 

1. Karei Eduard Marie Vogel, geb. Maastricht 3 Mei 

1863, kol. der inf., eervol ontsl. 1920, burgemr van Zeven- 
bergen sinds 1920, tr. Maastricht 9 Oct. 1909 Jenny Adèle 
Marie Sassen, geb. Heerlen 1 Aug. 1865, dr. van Mr. 
Adriaan Jacques en Leo n ie Jeanne Antoinette 
Clermont. [Zevenbergen.] 

2. Paul Willem E u g è n e Vogel, geb. Gorinchem 5 Dec. 

1864, f Gorinchem 29 Juli 1865. 

3. Adrien Louis Philippe, volgt IV. 

4. Louis Francois Theodoor, volgt IVbis. 

5. Willem Hendrik Leo nard Vogtel, geb. Bergen-op- 
Zoom 1 Nov. 1869, kap. der inf., tr. 's-Gravenhage 
Georgiene Leonor e Hervoets, geb. Semarang 27 Sept. 
1875. f Utrecht ] 

6. Louis Al bert, volgt IVter. 

*) Deze kinderen belijden met liunue nakomelingen den 
E. C. godsdienst. VOIEL. 403 7. Ar mand Vogel, geb. Bergen-opZoom 25 Aug. 1875, 
f Bergen-op-Zooni 4 Aug. 1876. 

IV. Adrien Louis Philippe Vogel, geb. Gorinchem 
4 Jan. 1866, gep. majoor der inf., tr. Maastricht 12 April 1898 
Stéphanie Josephine Hubertiue Eleusch, geb. Maas- 
niel 24 Nov. 1860, dr. van Gérard Francois Mar ie 
Arthur en Thérèse Elise Hubertiue Syben. [Maas- 
tricht.] 

Uit het huwelijk: 

1. Napoléon René Thé o dor e Vogel, geb. 's-Graven- 
hage 19 Feb. 1899. [Maastricht.] 

2. Wilhelraine Paul in e Thérèse Vogel, geb. 's-Gra- 
venhage 19 Feb. 1899. [Maastricht.] 

IVbis. Louis Francois Theodoor Vogel, geb. Ber- 
gen-op-Zoom 27 Juli 1868, majoor b/d Gen. staf, herkomstig 
van het wapen der iuf., chef van den staf der stelling Am- 
Amsterdam, ridder Oranje-Nassau, f Rotterdam 20 Jan. 1920, 
tr. 's-Gravenhage 27 April 1905 Gust ave Adolphine 
Wilhelraine van Hoogenhuyze, geb. Utrecht 31 
Jan. 1873, f 's-Gravenhage 5 Juli 1920, dr. van Wil- 
helmus Jacobus en Louis e Carolina Elisabeth 
Wermuth. 

Uit dit huwelijk: 

Theodora Adolphina Vogel, geb. Breda 5 Jan. 1904. 
[Utrecht,] 

IVter. Louis Al bert Vogel, geb. Bergen-op-Zoom 18 
Juni 1874, res. kap. der inf., letterkundige en voordrachts- 
kunstenaar, Kamerrecitator van wijlen Koningin Elisabeth 
van Roemenië, tr. 1° 's-Graveuhage 14 April 1904 (door 
echtscheiding ontbonden 's-Gravenhage 13 April 1916) Anna 
Maria Geertruida de Lorm, geb. 's-Gravenhage 20 
Juli 1881, di*. van Willem en Jolranna Petronella 
van Diggelen; tr. 2° Hilversum 1 Aug. 1916 Ellen Bu- 
walda, geb. Semarang 16 Aug. 1890, dr. van Pi eter en 
Maria Johanna Catherina Dessauvagie. ['s-Gra- 
venhage.] 

Uit het tweede huwelijk: 

1. Pa ul ine Berthe Théodore Vogel, geb. 's-Graven- 
hage 29 Sept. 1920. 404 VOGEX.. 2. Ellen Mar ie Ëlse Vogel, geb. 'a-Graveubuge 20 
Jan. 1922. 

IHbiS. Johan Heinrich Huibert Vogel, geb. Vlis- 
singen 18 Maart 3842, kol. der mil. admin., gep. 1902, 
officier Oranje-Nassau, tr. Zutfen 9 Juni 1868 Gardina 
Wiibelniina Negevinger, geb. Gouda 20 Nov. 1840, 
dr. van Co melis en Gardina Dercksen. ['s-Graven- 
hage.j 

Uit (Ut huwelijk : 

Willem Hendrik Ferdinand, volgt IV. 

IV. Willem Hendrik Ferdinand Vogel, geb. Leeuw- 
arden 17 Dec. 1871, hoofdcommies bij de posterijen en tele- 
grafie, tr. Amsterdam 1 Oct. 1896 Bern ar da Verwey, 
geb. Amsterdam 15 Mei 1870, dr. van Barnardus en Hen- 
riette Dercksen. [Amsterdam.] 

Uit dit huwelijk: 

1. Carl August Theodoor Vogel, geb. Amsterdam 
30 Juni 1897, werkzaam bij de Kon. Nederl. Petroleum Mij, 
tr. 's-Gravenkage 26 April 1921 Johaana Maria Meer- 
burg, geb. Hoogezand 5 Öept. 1898, dr. van Pi et er Jan 
en Koelofke van Dries um. ['s-Gra veuhage.] 

2 Willem Hendrik Ferdinand Vogel, geb. Am- 
16 Dec. 1904. D . WILLEM PI ETER VAN RHIJN 
1819-1900 

(Zie Nederland'* Pairiciaat A° 1920, blz. 186) TAN RHIJN. 405 VAN RHIJN. 

(Zie Nederland' s Patriciaat A° 1920) 

(Aanvullingen en verbeteringen. 

blz. 171. Generatie I te vervangen door: 

I. Mie li iel Arentsz., geb. Katwijk a/d Rijn omstreeks 
1570, mandenmaker te Katwijk a/d Rijn 1603, woonde in 
1623 in de Kerkbuurt te Leiderdorp, f na 1646, tr. (ondertr. 
Leiden 15 Jan. 1603) Teuntgen (ook Leuntgen) Jansdr., 
geb. Leiden. 

blz. 172. II. De vrouw van A rent Mi oh iel sz. van Rijn, 
wordt in 1676 nog vermeld in een kerk roojrdijrekenii^ van 
Üverschie. Behalve de vermeldde kinderen v/erd d»twJ<t,paar 
nog een zoon Jan geboren, ged. Overnohie 10 Me/ 1645, 
f vóór 20 Sept. 1648. 

blz. 173. III. 2. .^nna van Rijn, begr. Hrielle 23 Deo. 
1708, haar echtgenoot was deken van het Bakkersgilde te 
Brielle. 

blz. 173. Illbis. Hendrik van Rijn was kerkmr. te 
Overschie 1676. Zijn eerste vrouw was wed. van Fop (niet 
Jop) Leendertz. van Dijck. Zij bracht hem het huis 
„De Vergulde Valck" aan, dat in 1920 werd afgebroken. 

blz. 176. V. 4. Ni esje van Rhijn, f Delft 7 Jan. 1831, 
tr. Delft 17 Mei 1801 Pieter Beijers, ged. Delft (Nieuwe 
kerk) 29 Mei 1768, f Delft 5 Feb. 1829, zn. van Cornelis 
en Maria Boossewits. 

blz. 176. V. 6. P. Veile koop was timmerman. 

blz. 177. VIbis. Leende rt van Rhijn. f 30 Oct. (niet 
Sept.) 1846. 

blz. 178. VIII. 6. staat: Julia CoYneli**, lees: Julia 
Caroline. 

blz. 179. 2e regel van boven: Ds. C. J. Lammerink, 
f Hilversum 14 Oct. 1920. 

blz. 179. IX. Uit het huwelijk van H. F. van Rhijn en 
H. L. Hengeveld sproot: 

Leonard Jo hannes van Rhijn, geb. Amersfoort 31 
Mei 1922. 406 VAN RHIJN. blz. 180. IX. Hui bert Willem vau Rhijn, was kap. 
der art. in het Nederl. Leger, en f Amersfoort 9 Dec. 1920. 

blz. 181. IXbis. 4. Mar ie Sophie Wilhelm ine van 
Rhijn, werd geb. 20 (niet 12) April 1882. 

blz. 182. VlIIter. 5. Johanna Henriette van Rhijn, 
werd geb. 19 (niet 18) Sept. 1850, zij f Utrecht 21 Nov. 1921. 

blz. 183. IX. Dr. Aruoldus van Rhijn woont te Leiden. 

blz. 185. IXter. Dr. H e r m a n u s J o h a n n e s v a n R h ij n, 
is gep. dirig. oii". van gezondheid le kl. K. N. M. met rang 
van kolonel. 

blz. 187. Vllbis. 7. Johanna van Rhijn is geboren 
in 1826 (niet 1827.) 

blz. 191. VIter. Joannes van Rhijn was eveneens 
eigenaar van den korenmolen n de Zwaluw" te Hazerswoude. 

blz. 193. VII. 15. Pi eter van Rhijn is geb. 3 Juli 
(niet Sept.) 1855. 

blz. 195. IXbis. 3. Clasina Eleonora van Rhijn, tr. 
Pietersburg (Kaapkolonie) 10 Jan. 1921 Wessel v. d. L. 
van der Linden. 

blz. 196. 2e regel van boven: K. Meerburg, f Katwijk 
a/Zee 20 üec. 1920. 

blz. 196. De tweede echtgenoote van VlIIter M. C. van 
Rhijn (M. H. van Hinkelen) hertr. Dirk Hackstroh. 

blz. 197. IX. 1. Cornelis Marinus van Rhijn, tr. 
Amsterdam 25 Mei 1916 Mina Maria Bunschoten, geb. 
Amsterdam 17 Oct. 1894, dr. van Antoon en Cornelia 
Maria van de Leur. 

blz. 197. IX. 4. Jan van Rhijn, tr. Kampen 6 April 
1920 Auguste Dwars, geb. Kampen 16 Mei 1891, dr. van 
Gerrit Johaunes en Her mine Auguste Emilie Ro- 
samunde Schenkel. 

blz. 197. VIHquater. 2. Dr. Piet er*Johannes van 
Rhijn is hoogleeraar te Groningen sinds 1921. 

blz. 197/198. VIHquater. 5. Uit het huwelijk van Dr. 
theol. Maarten vanRhijn en Louise Wille mine Wol- 
te r b e e k sproot : 

Pe tronella Clasina van Rhijn, geb. Werkhoven 16 
Nov. 1921. 

blz. 19S. VIHquater. 45. Uit het huwelijk van Mr. Dr. VAN RHIJN. 407 Ar ie Adriaan van Rhijn en Engelina Maria Elisa- 
beth van Dijk sproot: 

Siepke Maria Elisabeth van Rhijn, geb. Araster- 
dam 21 Jan. 1920. 

blz. 198. IX. Uit het huwelijk van Cornelis Hendrikus 
van Rh ij n en AntoniaBeckeringhLankhorst sproot r 

2. Auke Antonie van Rhijn, geb Sneek 26 April 1920. 

blz. 199. VIII. Korstiaan van Rhijn werd geboren 

12 (niet 14) Aug. 1837; zijn zoon: A. J. van Rhijn was 
timmerman, zijn zoon J. A. van Rhijn onderwijzer, beiden 
te Gouda. 

blz. 200. Uit het huwelijk van IX. Gerrit van Rhijn 
en M aartje Maaike van der Sluijs sproten: 

1. Trijntje van Rhijn, gel). Rijusaterwoude 26 April 
1902. 

2. Pieter van Rhijn, geb. Rijnsaterwoude 7 April 1904. 

3. Geertje Johanna van Rhijn, geb. Rijnsaterwoude 

13 Mei 1907. ADDENDA et ERRATA. VAN ALPHEN. 

blz 323. N. 11. Pieter van Alphen, f Amsterdam 6 
Sept., begr. Eilandskerk 9 Sept. 1773. 

DE BEAUFORT. 

blz. 10. regel 11 v. o. : Anna van Serooskerke is geb. 
Veere 3 Oct. 1661. 

blz. 12. regel 7 v. o. : W. G. de Beaufort was raad te 
Veere in 1715, burgemr. in 1719. 

blz. 13. regel 1-4 v. b. W. G. de Beaufort, f Veere, hij 
huwde Veere 10 Juni 1707 Joanna Willemina Colve, 
ged. Veere 9 Oct. 1685. Hij hertr. te Middelburg 24 Juli 
1729 B. H. van Marokel.' 

blz. 16. G. 1. B. L. de Beaufort, werd begr. Veere 
26 Juni 1770. 

blz. 16. G. 5. J. W. de Beaufort werd ged. Veere 18 
Mei 1717. 

VAN BERENBROECK. 

blz. 37. regel 17 v. o. Mr. F. A. P. baron Witte rt van 
Hoogland, f 's-Gravenhage . . Juli 1922. 

VAN BOELENS. 

blz. 56. V. Broer Boelens was notaris te Olterterp 
1654. Zijn dochter N eelt je B. f 20 Jan. 1733. Zijne dochter 
Hiltje tr. Sneek 14 Maart 1679 Jacobus Sinnema, zn. 
van Lieuwe Jacobs en Kling Ennes. 

blz. 68. regel 17 v. b. staat: Sicklama, lee3 : Licklama. 

GEVERS. 

blz. 197. FF. 4. Fredrik Philip ttöpcke, tr. 2° Har- 
denberg 25 Oct. 1888 Hendrika A lei da Zweers 

LAAN. 

blz. 78. regel 3 v. 1). Grietje Laan f Arnhem 27 Mei 
1922. 

blz. 79. regel 8 v. u. A 1 b e v i L a a u huwde te Laren (N. H.) I 409 26 Juli 1921 Carolina Hendrica Brömmelcanip. 

blz. 84. Vllbis. 4. Mr. W. F. J. Laan is heer van 
Singraven en Harssevelt. 

POLVLIET. 

blz. 231. Q. 3. Hendrik Polvliet f in 1672. 
PONT. 

blz. 102. A. 1. Dirck Pransz. Pont was ook schepen 
in 1632. 

blz. 102. A. 2. Cornelis Jansz. Pont was kapt. -ter-zee, 
schepen van Edam 1638, 40, 42, 44, 51, weesmr. 1645-48, 
f 1651. 

blz. 105. G. 3. Lijs bet Pont f Edam 21 Jan. 1766. 

blz. 106. J. 5. Jan Peetoor was schepen van Edam 
1728, 30, thesaurier 1729, 36, als ook gecomm. ter auditie 
der gemeene landsmiddelen binnen Hoorn. 

blz. 107. K. 6. Trijntje Pont, tr. 2° 29 Dec. 1715 
P i e t e r Dekker. 

blz. 109. P. 3 Willemoet Pont, f 15 Jnni, niet 34 
Juni 1762. 

blz. 110. Q. 1. Pieter Pont was adj. secr. van Edam 
1748, secr. 1751. 

blz. 115. CC. Nicolaas Theodorus van Sanen 
Te engs, was houtkooper. 

blz. 118 DD. 6. Mr P. A. Maclaine Pont is adv. en 
proc. b/h. Hoog Gerechtshof van N. I. sinds 1919. 

blz. 119. KK. 4: Is genaamd: Archibald Charles. 

blz. 119. NN. toe te voegen : 2. A 1 e i d a G ij s b e r t a 
Joanna Maria Pont, geb. Amsterdam 22 Jan. 1922. 

PRINS. 

blz. 124. regel 18 v. b. Maria Catl^arina Prins f Zaan- 
dam 15 Jan. 1914. 

blz. 125. regel 1 v. b. staat: als sterfjaar van J. A. Laan 
1910, lees: 1918. 

blz. 126. VIbiS. 2. Anna Catharina Prins f Zaandijk. 

REPELIUS. 

blz. 149. Cc. 3. Theodorus Joanues Kepelius f Alk- 
maar 1 Dec. 1776. 410 blz. 150. O. 1. Klaas Repelius is geb. 18 Juli, ged. 
Alkmaar 30 Juli 1806. 

O. 2. Johannes Gijsbertus Repelius is ged. 6 April 
1808. 

O. 3. Arend Nicolaas Repelius is ged. 10 Jau. 1810. 
VAN ROMONDT. 

blz. 276. Xlbis. A. E. Sm o t her gil 1 is geb. St. Thomas 
16 Feb 1854 als dr. van John en Lydia de Windt. 

blz. 277. regel 1 v. b. staat - in Juli: lees: 2 Juli. 

blz. 277. regel 7 v. b. staat: Eberl, laat volgen: geb. 
München 27 Juni 1880, f Glenside (Peusylvanië) 14 Juli 1919, 
zn. van Ëngelbert en Marie Eberl. 

blz. 277. regel 9 v. b. staat: Paul J. enz., lees: Paul 
Jacob Hoernliman, geb. Bazel 11 Nov. 1885, zn. van 
Jacob en Emilie Nehracher. 

blz. 277. Xlbis. 5. J. A. v. Romondt woont: North 
Brookfield, Mass. V. St. v. N. A 

TEENGS. 

blz. 290. B. 4. Jan Te engs, geb. vóór 1493. 
blz. 291. F. 2. Claes Teengs was houtkooper en f 27 
Jan. 1625. 

blz. 294. W. 1. Jacob Teengs, f als kommandeur a/b. 
van het oorlogschip Termeer. 

blz. 295. P. 1. Nicolaas Teengs was burgemr. van 
Monnikendam. 

blz. 295. Q. 2. De echtgenoote van Mr. 0. Teengs, f 15 
Juni (niet 14) Juni. 1762. 

blz. 295. Q. 3. was raad ter adm. van Amsterdam 1766 
en 67, gecomm. raad in 1764, 73, 75 en 79. 

blz. 297. R. 6. Hendrik Jan Na hui] s 4 was nog baljuw 
en dijkgraaf van Waterland. 

WIJS. 

A. 5. Jacob Wijs werd 25 Oct. 1747 grootburger te 
Nijmegen. Zijne echtgenoote Anna van Waniiig is niet 
te Di-agten overl. op 10 Maart 1795. LEXICOGRAPHISCH NAAMREGISTER 
A° 1922 

Alphen (de Vignon v.) 344 Aalst (v.) 160, 162,, 220, 222 
Aams 107 
Aarssen 242 
Aarts 309 
Abbing 354 367 
Abbing ^Roscam) 363, 365 — 

367 
Abbot 281 

Aberson (Colsori) 360 
Ablaing v. Giessenburg (d') 

343, 401 

Abraham i de Melverda 347 

Abt (den) 173 

Addings 87 

Admiraal 105, 202 

Adriansen 172 

Adrichem (v.) 222 

Adryaans 105 

Aelst (v.) 313 

Aken (v.) 221 

Albarda 303 

Alberda 80 

Alberda v. Nijesteyn 182 
Albers 150 
Alberti 126 
Albracht 394 
Aldershoff 242 
Alensoon 323 
Alewijn 242, 360 
Allot 400 
Alofs 217 
Alofsen 302 

Alphen (v.) 33,311 — 353,408 
Alphen (Bort van) 324 
Alphen (Cuningham v.) 343, 

344, 348 Alsdorf 212 
Alta (Canter) 398 
Alter 26 
Alvarez 52 
Amama (v.) 14 
Amende 246 
Amerongen (v.) 18 
Amersfoordt 163 
Amorie (des) 180 
Amshotl' 238 
Amsincq 18 
Anckarheim 223 
Andel (v. den) 229 
Andres 225, 384 
Andries 208 
Angelbeek (v.) 83 
Angeren (v.) 46 
Anker 72 

Ankringa (Dardenne) 156 
Anslijn 385 
Anthonisse 91 
Anthonys 45 
Antwerpen (v.) 223 
Apitz 401 
Arbler 168 
Arcy (d') 39 
Arends 216 
Areodsen 132 
Arendts 86 
Arens 127 
Arents 172, 236 
Areutz 153 
Arntzen 228 
Arntzeuius 191 
Arrest (d') 389 412 Asbeck (v.) 26, 27 
Assendelft (v.) 322 
Assignies (d') 14 
Asten (v.) 333 
Aten 76, 129 

Aumale d' Hautcourfc (v.) 273 

Avis 77, 83, 125 

Axel (v.) 171 

Aylva (v.) 17 

Baartmans 163 

Bachman 16 

Backer 262, 274 

Backer (de) 52 

Backere (de) 314 

Badings 231 

Baeck 330 

Baen 103 

Baen (v. der) 44 

Baere (del) 387 

Baerselman (Klopman) 164 

Baert 149 

Bagelaer 324 

Baggen (v.) 7, 163 

Bahle 346 

Bakenesse (Geltsak v.) 178 

Bakhuizen v. den Brink 140 

Bakker 76, 283, 361, 398 

Bakke 305 

Balde 334 

Ballee 11 

Ballot 150, 152 

Bauchem (v.) 322 

Bane 331 

Bange 345 

Bangert 309 

Banningh 85 

Baratty 183 

Baren broek 214 

Barents 388 Barger 366 

Bar (le) haar 317 

Barnevelt (van Olden) 133 

Barrau 2 

Barreaux 2 

Barte 89 

Bartels 251 

Bassoinpierre (de) 332 

Batenburg 153 

Battaerd 351 

Bauehet 346 

Baud 393 

Baudoin 193 

Bax 82 

Beaufort (de) 1-32, 178, 408 

Bebelaar 222 

Beohefer 2 . 

Beoking 210 

Beckrath (vod) 229 

Becquer 165 

Beeblar 222 

Beecke (ter) 10S 

Beeckman 193 

Beeckman (Faure) 165 

Beeftiugh (v.) 181 

Beekman 339 

Beelaerts 181 

Beelaerts v. Blokland 195 

Beeldemaker 180 

Beeld ts nijd er 107 

Beer 97 k 

Beerenbroeck (v.) 408 

Behaghel 331, 353 

Behrens 166 

Bekker 304 

Beider 90 

Bel km eer 216 

Bell 185, 301 

Bellaart 168, 229 413 Bellefroid (de) 37 
Belt 278 

Bend (v. der) 139 

Benedictus 386 

Benighausen 348 

Bennewitz 300 

Bentle 46 

Berchouts 293 

Berckhuysen 219 

Berenbroeck (v.) 33—42 

Berendse 197 

Berff [(van)] 86 

Berg (v den) 116, 157, 169, 

201, 226, 302, 343 
Berg v. Saparoea (v. den) 201 

232 

Berg (Siepman v. den) 210 
Bergh (de) 195 
Bergh (v. den) 109, 322, 349, 
399 

Berghuis 7, 59, 370 
Bergion 248 
Bergsma 62, 239 
Berhorst 157 
Berkenbosch 205 
Berlage 110 
Bernard 41 
Bernuy (de) 9 
Bersée (v.) 256 
Bert (de) 331 
Bertram 195, 377 
Bertoen 386 
Bertz 20 
Bervoets 402 
Besera 162 
Betraer 133 
Beuningen (v.) 78 
Beverförde (v.) 245 
Beverwijk 107 Beijen 197 
Beyerman 189, 393 
Beyers 405 
Beyma (v.) 28 
B(e)ynen 33 
Bickon 188 
Bienema (r.) 98 
Biler 333 

Bilt (v. der) 43—53 

Bilt (Versélewel v. der) 50 

Bing 213 

Binnenvest (v.) 262 
Binnerts 206 

Bisdom t Wijckerheld) 181 
Bistervelt (v.) 33 
Bitter 150 
Bitter ide) 267 
Blaau 121 
Blaauw 130 
Blaeu 260 
Blankers v.) 248 
Blanson Henkemans 214 
Blau 120 

Blauhulk 259, 260, 268 
Blauw 123, 174 
Blécourt (de) 62 
Bleeker 202 
Bleiswijk [v.) 186 
Bleyswijck iFijck v.) 314 
Bloemendaal 83, 229 
Blok 220 
Blokker 111 
Blokland (v.) 144, 329 
Blom 210, 363 
Blomkolk 345 
Blondel 41, 53 
Blonk 88 
Bloos 365 
lUüggel 97 414 Blussé 213 
Boeking 77, 83 
Boddaert 18, 273 
Boddens 327, 335 
Boekenoogen 124 
Boekhout Vinke 251 
Boelen 368—382 
Boelens [(van)] 24, 53—71, 

200, 206, 408 
Boer (de) 130, 158, 240 
Boerlage 137 
Boermeester 394 
Boers 143 
Boersken 374/375 
Boes 290 
Boes Lutjens 393 
Boessen 102 
Boefczelaer (v.) 22, 179 
Boeye (Schuurbeque) 201 
Boeyk 121 
Bogaard 196 
Bogaaardt 91 
Bois (du) 394 
Boissevain 25, 277 
Boissier 117 
3ollandt 321 
Sollée 223 
kdomey 213 
Sols (de Gruyter) 348 
Jolt 161 

lolt (Schainck) 161 
lolten 269 

loltjes (Kingma) 208, 215 
ommel (van) 63, 116 
on 102 

on Enfant 326 
one 140 
onga 399 
ongaar ris 308 Bongart 245 

Bonset 96, 228 

Boogaard 97, 168 

Boogaert 387 

Boom 111 

Boomsma 301 

Boon 126, 127 

Boon (v. der) 223 

Boonen 196 

Boonzajer 225 

Boossewits 405 

Boot 111, 266, 299 

Booy 162 

Borcht (v. d.) 352 

Bordes (de) 169 

Boreel 182, 200 

Borgen 140 

Borgers 90 

Bork (v.) 126, 129 

Borne [(von)] 235 

Borre (v. den) 331 

Bort 320, 328 

Bos 157, 192 

Bosch 142, 249, 324 

Bosch (ten) 247, 278 

Bosch (v. den) 192, 271 

Bossche (v. den) 282, 283 

Bossche (Sas v. den) 14 

Bosschieter 291 

Boterkooper 298 

Bothe(nius) 54, 64 

Botjager 265 

Botterbrodt 250 

Botterman 127 

Boucham 369 

Boudriot 348 

Bouthion 2 

Boutmy 351 

Bouwens 103, 104, 389 415 Bouwensch 213 
Bouw ma 215 
Bouwmeester 30b' 
Boyer 148 
Bozens 368 
Braam (v,) 347 
Braeckel (v.) 244, 257 
Braems 148 
Brak 398 

Brande (v. den) 184 
Brandeler (v. den) 180 
Brandenburg 12b' 
Brandenburg (v.) 257 
Brandlicht 234 
Brandligt 78 
Brants 87 
Brantsma 25 
Brasker 296 
Brass 134 
Brazi 4 
Brazi (de) 3 
Breda (v.) 236 
Bredahl 109 
Brederode (v.) 306 
Breeuwer 74 
Breman 247 

Brender a Brandis 20, 26 
Bretton (Romney von) 281, 

284 
Breugel 33 
Breugel (v.) 316 
Breugel (Clifibrd Kocq v.) 275 
Brewer gen. von Fürth (von) 

192 
Breyer 376 

Briart de Quartel 282, 283 
Briën 168 
Brillenburg 385 
Brilman 139 Brinchuis 267 
Brinck 377 
Brink (ten) 246 
Brink (v.) 270 

Brink (Bakhuizen v. den) 140 
Brinkman 9 
Brix 385 

Broecke (v. den) 34 
Broeckliuysen (v.) 168, 248 
Broedelet 324, 385 
Broek 107, 294 
Broek (v. den) 370 
Broek d' Obrenan (v. den) 393 
Broeke (v. den) 205, 372 
Brömmelcamp 409 
Bronkhorst (v.) 29, 271 
Brons 160 
Bronsema 250 
Bronsveld 376 

Brouwer 89, 102, 149, 167, 
176, 262, 263, 286, 287, 301, 
317, 398 

Brouwers 90, 293 

Browne 118 

Bruggencate (ten) 306 

Brugman 302 

Brugman (Zoutmaat) 115, 116, 
118 

Bruininck 244 

Bruins 88, 167 

Brummelkamp 190 

Brun (le) 331 

Bruyn *186 

Bruyn (Schott) 228 

Bruyn (de) 24, 113, 147, 151, 

154, 179, 199, 226, 397 
Bruyn (v. Troostenburg de) 77 
Bruynings 155 
Bruynis 221 416 Bryan 158 
Buoaille 184, 349 
Bucerus 151, 299 
Büchner 116 
Buck 272 
Bueninck 351 
Buissonnet 254 
Bunschoten 400 
Buranus 112 
Burgers 226, 376 
Burghardt 325 
Burgsteeden [v.) 118 
Burkens 191, 230 
Burman 249 
Bus 128 
Buser 254 

Bussche (v. den') 245 
Bussemaker 9 
Bussingh 91 

Bussy (le Cosquino de) 83, 

Butter 127 

Buwalda 403 

Buy (du) 4 

Buycs 293 

BUyn 39S 

Buys 313, 341, 352 

Bu(y)ser 254 

Buyskes 261, 264 

Buyze 172 

Bye (de) 313 

Bye (v. der Does de) 51, 

Bylandt (v.) 199 

Bijleveld 274 

Bij n tam a 68 

Byrne 307 

Cabbeliau 172 

Cajet 315 

Cal vers 44 

Canibier 295. Camerlingli 49 

Campe 13 

Campherbeek 243 

Campo gen. Camp (del) 232 

Campo y Vilcbes (del) 400 

Campoing (dej 336 

Canelle 2 

Cannenburg (Voorbeytel) 229 

Canter Alta 398 

Canters 115 

Capelle 245 

Capelle (v. de) 323 

Carbasius 108 

Carnier 338 

Carp 8 

Carsten 249 

Carter 286, 287 

Carton de Winnezeele (de) 348 

Cassa 341 

Castens 141 

Caster (Yergerius v.) 254 
Cat 130 

Cate (ten) 208, 212, 214, 356 
Cats 60 

Cats (Manger) 98, 196 

Caulier 186, 352 

Cayla (de Pepin du) 109 

Caylar (du) 5 

Cazaux v. Staphorst 189 

Ceulen (v.) 316 

Ceulen gez. v. Collen (v.) 314 

Cenevray 41* 

Cbanguion 18 

Chateaubrun 283 

Chaufepié (de) 303 

Chaveau 39 

Chevallereau 377 

Christoilers 259 

Cineq 334 417 Oitters (v.) 15, 49 
Claeses 55 
Clant 245 
Clappeter 312 ; 
Clark 27 
Clavant 188 
Clayton 124 
Cleef (v.) 84 
Clees 105 
Cleroq (de) 123 
Clercq (Le) 161 
Clermont 402 
Clevesteyn (v.) 313 
Clignet 184 
Cligiiett 201 
Clockener 372 
Cloete 52 

Cloon (v. Soesdijk v.) 109 

Cloribus 111, 295, 299 

Cloux (du) 281 

Cloux (Lincklaen du) 285 

Cock 135 

Cock (de) 241 

Codde 259 

Coenen v. 's Gravesloot 209 
Coeverden (v.) 357 
Coffa 200 
Colen 14 

Colenbrander 357 
Colonius 316 
Coli 202 

Collot d'Ëscury 342 
Colve 9, 13, 408 
Colijn 50 
Comrnelin 315 
Commersteyn 14 
Conraats v. den Berge 278 
Conradi (Schotborgh) 283 
Constant 314 Consteede 206 
Cool 227 
Coolen 91 
Coolhaas 358 
Cop 66 

Corlee 106, 107 

Cornets de Groot 177 

Cos 247 

Cossart 337 

Ooster 125, 189, 381 

Costerus 110, 116, 300, 301, 

302 
Cotton 147 
Couleman 239 
Couperus 195 
Co(u)rbag [(van)] 371 
Courhase 312, 331 
Conrrech (v. der Wolft') 154 
Couwenhoven 128 
Couwenhoven gen. v. Coeveu- 

hoven (y.j 329 
Coyet 223 
Crab (v. der) 9 

Cramer 195, 235, 237, 306 385 

Cramer (Putman) 167 

Cramerus 247 

Crane 44 

Crap 261 

Craye 45 

Cremers 78, 83 

Creyghton 165 

Crock 293 

Croiset 20 

Crok 80 

Crol 210 

Croockewit 209 

Cruciger 235 

Cruesen 234, 235 

Pruil 213 — 253, 257 27 418 Crull (Hotstede) 24S -253 

Cruyce (v. d.) 39, 332, 353 

Cuhorst 352 

Cunaeus 184 

Cuninghaui 338 

Cuper v. Holthuyseu 16 

Cupus 170 

Cuthberson 140 

Daalen (v.) 315 

Daatzelaar (v.) 163 

Daelmans 353 

Daguilard / 280 

Dale (v.) 306 

Dalwigk Schauenburg (von) 
192 

Dam v.) 48, 88, 321, 343 
Darame (ten) 272 
Danckerts 376 
Dardenne Ankringa 156 
Dassen (v.) 351 
Dathen 331 
Dauphin 279 
Daurnheim 353 
Davis 276 
Decker 273. 
Deckers 231 
Dedel 200, 343 
Dedem (v.) 23, 156 
Deebler 197 
Deelman 155 

Dekker 78, 80, 81, 82, 84, 107, 

108, 129, 158, 310, 409 
Delden (v.) 9, 100, 208 
Demmink 117 
Depmer 93 
Dercksen 404 
Der mout 315 
Derramout 315 
Desmouts 274 Dessauvagie 240, 403 
Deurse (v.) 34, 38 
Deutz v. Assendelft 182, 194 
200 

Deventer (v.) 323, 358 
De vers 288 
Deyl 105 
Deynoot 170, 175 
Didame 73 
Diefhaus 384 
Dielen (v.) 273 
Diepenbrueh (v.) 334 
Diepold (von) 8 
Dieriks 46 
Diggelen (v.) 403 
Dikkers 252 
Dingemans 240 
Dinter (v.) 266 
Dirks 73, 206 
Dishoeck (v.) 16 
Disper 306 
Dobben (v.) 222 
Doeleman 304 
Does (v. der) 183 
Domis 299 
Domke 261 
Donath 79 
Donker 122, 129 
Doorman 232, 382 
Doorn (v.) 112 
Doornbos 207 
Doornik 7, 16$ 
Dop 262 
Dorp (v.) 314, 319, 320, 326, 
333 

Dorrepaal 343 

Dorsten (v.) 234, 236, 239 

Doublet 313 

Douma, 215, 216 419 Draaks 73 
Draeckx 296 
Drever 329 
Driel (v.) 266 
Driesum (v.) 404 
Drogen (v.) 226 
Drijver 221 
Duburg 347 
Ducloux 2 
Duiken (v.) 79 
Dull 100 
Dumas 97 
Dumont 250 
Dupuy 1S9 
Durcks 55 

Durgniat gez. Droguat 90 
DuBseldorp (v.) 82, 218 
Duvelaer 15 

Duym (v. Ameyden v.) 351 

Duyts 342 

Duyvené 115 

Üuyvensz 263 

Dwars 406 

Dijck (v.) 405 

Dijckhoff 245 

Dijk (v.) 80, 199, 228, 407 

Dijk v. *t Velde (v.) 196 

Dijkstra 211 

Dyserinck 379 

Eb (v. der) 8 

Ebbinge 248 

Ebeles 44 

Eberl 277, 410 

Eek (v.) 24, 59, 190, 255 

Keghen (v.) 22, 26 

Eelbo 340 

Eeltjes 206 

Eiken (v.) 260 

Ekker 117, 253 Ekker (Koodhart) 193 
Ellekom (v.) 209 
Elout 183 
Elsbroek (v.) 49 
Elsel (v.) 171 
Elsevier 315 
Emander 107 
Embden (v.) 210 
Em broek 375 
Emmen 134 
Emraenes (v.) 87 
Eade (v. den) 149 
Engelberts 239 
Eugelbrecht 399 
Engelenberg 139 
Engels 244 
Entel (ten) 128 
Entens 256 
Epen (v.) 166 
Erckel (v.) 10 
Erkelens 236 
Erp (v.) 254 
Erpel 329 

Es (v.) 190, 226, 228,242,398 

Escher 364 

Esscher 215 

Essenius 269 

Etache (de 1') 4 

Ettwig 136 

Evers 63, 87, 359, 364 
Evers*lijk 46, 47 
Everts 87 
Everwijn 141, 228 
Ewijck (v.) 49 
Exe'l (v.) 171, 205 
Eybergen (v.) 183 
Eyck v. Zuylicliem 350 
Eyck (v.) 259 
Eyl (v.) 316 420 Eys (v.) 393 

Eysinga (v.) 21, 60 

Eysinga (v. Boelens v.) 60 

Eyssel (v.) 10 

Fabius 214 

Fabre 371 

Fabricius 112 

Fagodar 353 

Fahlberg 280 

Fainternie 79 

Falck 40 

Fanneuil 337 

Fauque(t) 333 

Faure Beeckman 165 

Favauge (de) 27 

Feenstra Kuiper 252 

Feilner 20 

Feissonière (de) 40 

Fekke 309 

Ferf 79 

Feuerstein 220 

Fewen 255 

Fiddelaar 153 

Figée 157 

Fisclier 217 

Flaman 44 

Fleumer 387 

Flodorp 15 

Fock 238 

Fockens 216, 368 

Fock en 54 

Foieut 40 

Folcards 355 

Fontaine (de la) 320 

Fontein 230, 232 

Fontein (Matak) 213 

Forckenbeek 258 

Foreest (v.) 30, 112, 293 

Förster 383 Fox (v. Keppel) 256 
Fraissinet v. Arp 373 
Frantzen 381 
FVeeman 379 
Freno 391 
FrensdorÜ" 304 
Frewé 88 
Frowein 217 
Fruytier 239 
Funck 301 
Funcke 254 
Funcke 252 
Fijn van Draat 364 
Fijten 160 

Galen (v.) 212, 353 
Gallenkamp 223 
Gallis 113 
Garschagen 252 
Gartsen 137 
Gasinjet 372 
Gasten (v.) 183 
Gatsonides 285 
Gazan 385 
Geense 44 
Gehle 154 

Gelder (v.) 83, 122, 124 
Gelder (Smidt v.) 122, 1 

381 
Geldof 50 

Gellinckhuizen (v.) 11 
Gelre (v.) lï 
Gennep (v.) 190 
Gentis 117 
Gerdenier 112 
Gerhardi 235 
Gerliugs 117, 230, 232 
Gerritsen 235, 308 
Gerritzen 150 
G er vers 136 421 Gesseler (van) 245 
Gevaerts v. Simonshaven 196 
Gevers 170 - 205, 408 
Gevers Deynoot 170, 180, 181 
186,187, 188,194—197, 201, 
202, 204 
Gevers (v. Heteren) 183 
Gevers Leuven 170, 177, 179, 

182, 183, 184, 189—191, 

198, 202, 349 
Gewin 150 
Geyl 117 
Geyu (v ) 88 
Ghijs 326 
Ghyselin 13 
Giffel (te) 362 
Gilissen 202 
Glasmacher 96 
Gobee 351 
Goblet (de) 40 
Goeh (v.) 173 
Gociefroy 402 
Godin 20, 271 
Goed 292 
Goens (v.) 338 
Goes (v. der) 188, 252, 380 
Goffaux 82 
Gold beek (von) 7 
Goltzius 12 
Gommeret 4 
Goninok 369 
Gontard 337 

Goor (Noothoven v.) 227 

Goot (v. der) 124 

Gordijn 19 

Go ris 269 

Goudt 397 

Goularts 268 

Graaft' (de) 3,s6 Graafland (Hooft) 30 

Gra(a)uw 331 

Graef (v. de) 245 

Graëve 284 

Graevestein 50 

Graftdijk 123 

Gramser 221 

Graswinckel 328 

Grave (de) 115 

Gravemeyer 366 

Gravenhorst (Waters) 286, 287 

Gravesteyn 287 

Greidanus (Idema) 82 

Greve (de) 213 

Greven 244, 257 

Greve(n)raet(s) 314 

Griffinhoof 179 

Grim 216 

Grimm 236 

Groen 77, 123, 149, 366 

Groenesteyn (v.) 369 

Groeneveldt 225 

Groenhout 177/178 

Groeninx v. Zoelen 182 

Groesbeek 227 

Groll 237 

Gronemeyer 300 

Groot 76, 104, 389 

Groot de) 156, 193, 20(5, 221, 

226, 376 
Groot (Cornets de) 177 
Grootenkuis 139 
Grossen Schmiede 153 
Grovestins (Sirtema v ) L82 
Gr uwe 157 

Gruythuse (v. den) 34 
Guérard 2 
Gum bes 275 
Gijsbers 114 422 Gijselaar (de) 316, 341 
Haack 356 358 
Haagen 384 
Haak 263 
Haan (de) 50, 185 
Haaps 362 
Haar (v. der) 175 
Haarman 59 
Haastert (v.) 99 
Haaxraan 175 
Hachenberg (Lolmis) 207 
Hackstroh 406 
Haen (de) 192 
Haer (van) 175 
Haer (v. der) 60, 321 
Haer (Boelens v. der) 60 
Hage 390 
Hagen (ten) 316 
Hagenbueli 343 
Eager 307 
Eake 111 

Ealbertsma 206—217 
Ealbesma 215 
Balewijn 143 
ïalliug 173 
Jam (ten) 317 
ïam (v. den) 162 
lamaker 193 
lamel 392 
lamel (v.) 356, 357 
lamer (de Witt) 48 
[amilton of Silvertonhill 233 
[amman 298 
[ammecber 373 
[anlo 119 

[ardenbroek (v.) 22, 23, 30, 

192, 195 
iardeweyer 355 
arduin 212 Haren (v.) 224 
Haring 113, 301 
Haringli 175 

Harinxma thoe Slooten (v.) 28 

Harlingen (v.) 128, 386 

Harmsen 115, 165 

Harpen (Kuyper van) 379 

Hart (v. der) 89, 263 

Harte 287 

Hartman 227 

Hartog 71, 85 

Hartogh Heys 118 

Hartogbs 103 

Haae (de) 352 

Haseth (de) 278, 288 

Hassel 274 

Hasselt 353 

Hasselt (v.) 113 

Hatten 354 

Hauwaert 312 

Havart 224, 328 

Havelaar 348 

Havelaar (Landmeter) 349 
Haverkorn 305 
Haykes 369 
Hédou 59 

Heemstra (v.) 21, 29, 61, 204 
Heene 343 

Heerdt t. Eversberg (v ) 183, 
189 

Heerega 328 4 

Heeres 78 

Heersma 20S 

Hein 133, 134, 139, 240 

Hein (Huneveld) 134 

Heinsius 148 

Helbacb (v. Nieuwenboveu) 241 
Heiburg (v.) 174 
Helk (v. der) 11 423 Hellingman 372 
Hellingman (Crap) 373 
Helmis 224 
Helm (v. der) 94 
Helsing 261 
Hemert (v.) 377 
Hemert (Junius v.) 28 
Hemminga [(v.) 54 — 57, 63, 

65-67 
Hendriksen 313 
Hendriksen (Both) 23 
Hengeveld 405 
Hengst (v.) 30 
Henkemans (Blanson) 214 
Hennebo 326 
Heringa 61 
Herkei (te) 270 
Herold 279 
Hertoghe (de) 334 
Hertoghe v. Orsmael (de) 314 
Hertroys 4Ï 
Hertroys (v.) 34 
Herwaarden (v.) 209 
Herwerden (v.) 264 
Heuckelum [y.) 166 
Heul (v. der) 244, 257 
Heulle (le) 325 
Heusch 403 
Heuvel (v. den) 224 
Heyblom 172, 342 
Heyden (v. d.) 353 
Heyer 157 

Heykens (v. der) 352 
Heyligers 192 
Heymerichs 90 
Heyne 148 
Hibma 211 
Hierden (v.) 87 
Hilleweits 11, 13 Hinlopen 21 
Hobach 384 
Hoberg 153 
Hoeck 260 
Hoecke (v.) 297 
Hoede 128 
Hoek (v.) 238 
Hoek erna 207 
Hoekstra Percival 276 
Hoernlimann 277, 410 
Hoeufft 22 

Hoëvell (v.) 248, 348 

Hoevelmans 33 

Hoeven (v. der) 316 

Hoeven (Prins v. der) 398 

Hoey (v.) 313 

Hofdijck 205 

Hoffrnann 165 

Hofmeyer 244 

Hofstede 243, 247 

Hogenbrug 208 

Hogeudorp(v.) 19, 27, 28, 196 

Hogerwaard 390 

Hoghier 352 

ïïohwü 155 

Holling 336 

Holmberg de Beckfelt 391 
Holster 78, 285 
Holstijn (Westerman) 231 
Holthuysen (Cuper v.) 16 
HolzmJller 309/310 
Homans 213 
Hombroek (v.) 48 
Hom ma 111 

Homrich (v/) 98, 150, 164 

Hondius 264 

Houdt (de) 313 

Honert (v, den) 267, 365 

Honisr 80, 82, 84 424 Honoré (1') 381 

Hooff (Op den) 194 

Hooft 140 

Hooft (Corver) 343 

Hooft ('t) 372 

Hoogeboom 123 

Hoogen (v. der) 224 

Hoogenhuyze (v.) 198, 403 

Hoogeveen (v.) 313, 393 

Hoogh (de) 342 

Hoogkamer 53 

Hoogstraten (v.) 230 

Hoogzaet 105 

Hooiboor 207 

Hooites 241 

Hoom 76 

Hoopen (ten) 363 

Hoorn (v.) 49, 91 

Hoorn (Westpalm v.) 347 

Hoots 102 

Hooven (v.) 153, 333 
Hoovkaas 163, 228 
Hop 146 
Hom (de) 328 
Horne 277 
Horst 392 

Horst (v. der) 155, 238 
Honokgeest (v. Braam) 391 
Hout {v. der) 140 
Houten (ten) 161 
Houting(h) 295 
Houttuvu 80, 104, 108, 309, 
389 " 

Houweninge (v.) 365 
Houwink 249, 385 
Move (v. den) 317 
Hoi'o)ven (v.) 333 
How 343, 345 
Hubeoet 278 Huber 59, 334 
Huber (Wielinga) 59 
Hubrecht 344, 350 
Hudig 283 

Hugenboltz (de Haan) 163 

Huisken 243 

Huissteden (v.) 199 

Huizinga 237 

Huls (v.) 356 

Huisdier 248 

Hulst (v.) 147 

Hulstein (v.) 160, 222 

Humalda (Aebinga v.) 58 

Huneveld 133 

Hurek (v.) 316 

Hurgronje (Snouck) 52 

Huybert (de) 10, 18 

Huybrechts 172 

Huydecoper 22, 23, 26, 195 

Huygens 244 

Huisinga 161 

Hylkema 216 

Idsinga (v.) 50, 57, 400 

imenkump 138 

.1 ra hoff (v.) 25 

Indewey 1 1 7 

lugelsen 13 

Int veld 351 

Isermann 210 

Jacobé 3 

.Ja-er(s) 106. 107 

Jager (de) 122 

Jansen 103, 217 

Jausonius 69 

Janssen 115, 304 

Japp 281 

Jason 45 

Jeekel 114 

Jollen 258 425 Jelles 206 


Kerkhoven 98 


Jensma 21 1 


Kern (v.) 322 


Jolles 209 


Kersken 97 


Jong (de) 115, 129 


Kervel (v.) 372, 373 


Jong(h) (de; 73, 74 


Keukeiischrij ver 365 


Jonge (de) 44, 102 


Kever 155 


Jongh (de) 115, 168 


Keyser 95 


Jongh v. Ark el (de) 190, 191 


Kien 267, 269 


Jonghe (dei 313, 330 


Kienen 139 


Jonker 265, 385 


Kiewit 357 


Jonker (de i 222 


Kinder de Camarecq 93 


Joosten 256, 266 


Kindt 223 


Jordens 191, 264, 397 


Kingma 212 


Jorissen 152 


Kip 246, 333 


Joubert 308 


Kisker 327 


Jiingst 306 


Kist 227 


Junius 313, 330 


Klaassen 241 


Jurgens 59 


Klashorst (v. de) 118 


Jutting 298 


Klees 291 


Juyt 242 


Kleiweg 379 


Kaa (v. der) 218 


Kleynzorge 163 


Kaagman 73 


Klinker 130 


Kaan 305 


Kloek 299 


Kaat 84 


Kloker 305 


Kamerling 212 


Kloppenburg (von) 236 


Kanter dej 47 


Kloppenborgh 270 


Karei 97 


Kluppel 140 


Karouw Pinege 185 


Klüssener 229 


Karpesteyn 227 


Kluj^ver 79 


Kat 300/301 


Knapper 217 


Keetlaer 48 


Knappert 386 


Keet man 102 


Kuectffc 289, 292, 294 


Keiser 52 


Kuoeh 277 


Keiler 247 


Knock 58, 60 


Kelly 97 


Knoll 266 


Kemp(ej 13 


Knollaert > \ olmer) 141 


Kempen 380 


Knoop 21 1 


Keppel Fox (v.) 256 


Kuoppert 255 


Kerokering 235 


Koekebakker 76, 129 42« Kok (de) 79 
Koker 115 
Koning 266 
Koningb 75 
Koningh (de) 250 
Konijnenburg (v.) 202 
Koog (Toulon v. der) 393 
Kool 20, 249 
Koopman 21 1 
Koopmans 231 
Kooy 151 
Kop 122 

Kortenhoeven 221 
Korteweg 78 
Kortleven 263 
Kospotli (von) 6 
Koster 241, 303 
Kout 309 
Kouwenhoven 379 
Kouwer 76 
Koyman 239 
Kramer 304 
Krauss 352 
Kreel (v.) 201 
Kretschmer Nostheer 371 
Kreyssig 384 
Kriek 188 
Krins 217 
Kronenberg 252 
Kruisinga 240, 241 
Kruk 329 
Krull 234—242 
Kruydenier 320 
Kruyne (v.) 18 
Kruyskerken (v.) 272 
Kruythoff(Tielenius) 275, ; 

286 
Kr} feit 90 
Knffeler (v.) 342 Kühn 96 

Kuiper 129, 250 

Kuiper (Feenstra) 252 

Kuipers 215 

Kupéri 242 

Kuyk i y.) 191 

Kuyl 226 

Kuyl (v. der) 193 

Kuylman 364 

Kuyp 158 

Kuyper 76 

Kuyser (de) 225 

Kuyzer (de) 397 

Kwantes 128 

Kwast 156 

Kymmell 252 

Laag (ter) 285 

Laan 71—86, 124, 408, 409 

Laan (v der) 154 

Laarkamp 127 

Labouchere 22 

Ladrillère 284 

Ladru 360 

Laekens 320 

Laer (v.) 237 

Lagois 282 

Lahr (von der) 336 

Lakernan 297, 305, 389 

Lamaison 231 

Lamberts 135, 166, 359 

Larnbrechts 484 

Lammerink 405 

Lammers 146 

Lampe 287 

Landen (v. der) 269 

Landeren (v.) 355 

Land wier 41 

Lange (de) 240 

Lange v. Wijngaarden (de) 187 427 Langedijk 265 
Langen (v.) 235 
Langeveld 228 
Lankhorst Beckeringh 407 
Lans 185 

Laportère 279, 283 
Larcher 269 
Lardner 183 
Lardy 279 
Lasonder 360 
Latour 185 
Laurensen 197 
Lauswolt 54 
Lawick (v. der) 255 
Lax 36 

Lechner 383—387 
Lechner (v. Pelt) 383—387 
Le Clercq 161 
Ledeboer, 150, 165 
Lee (v.) 223 

Leenhof de Lespierre 239 
Leeuw (de) 178, 298 
Leeuw (v. der) 26, 392 
Leeuwarden (v.) 325 
Leeuwen (v.) 152, 225, 282 

365, 366 
Legner 384 
Lely 75 

Lely (v. der) 1 1 
Lem (v. de) 218 
Lemker 16 
Lemm 391 
Lemmers 277 
Lengerken | (vanj 259 
Lennep (v.) 200, 213 
Leus 360 
Lent (r.) 140 
Lenters 251 
Lenüng 194 LentingL 90 
Lestebedde 171 
Letrek 333 
Lettow (vod) 401 
Leu (le) 393 
Leu de Wilhem (le) 338 
Leur (v. de) 406 
Leurs 36 

Leuven 171, 173, 174, 189 

Leval (de) 2, 3 
Lewe v. Aduard 207 
Ley (v. der) 110, 296 
Leyden (v.) 76 
Ley ten 173, 174 
Licklama 408 
Lile 192 

Limburg (Koest v.) 26 
Limburg Stirum (v.) 187, 194 
350 

Limburg Stirum (v. der Does) 
194 

Linden (v. der) 317, 405 

Lindenhof 62 

Lingen (v.) 371, 374 

Lintelo (te) 356 

Lion 221 

Lippinckhof 247 

List (Seheidler) 195 

Litb (v. der) 305 

Lo (de) 15 

Lodeesen^ l 40 

Lodensteyn (v.) 321 

Loen 102 

Lobman 178, 245 

Lom (v.) 329 

Lommatzicb 394 

Lönugren 223 

Loo (Sluytermau v.) 350 

Loon (v.) 26, 350 428 Loos 125 
Loosen (v.) 263 
Lorui (de) 403 
Lor mier 88, 1 76 
Loseman 166 
Louswolt 54 
Loyens 35 
Lubbers 234, 367 
Lubeley 234, 236, 237 
Luberti 212 
Lucasseu 355, 391 
Lugard 387 
Lugtigh 151 
Lulofs 9, 359 
Lurkus 53 
Lutjens (Boes) 393 
Luttelgeest (v.) 314 
Lutterveld 266 
Luttervelt (v.) 190, 191 
Luyt 333 
Luyten 399 
Luytelaer 33 

Lycklama a Nyeholt 57, 66 — 

'70, 373 
Lij kies 215 
Lijmsfceyn 397 
Lynden (v 4 ) 19, 21, 24, 58 
Lijnslager 272 
Maanen (v.) 201 
Maaren (v.) 221, 230 
Maarrees 128 

Maarsehe (v. der) 320, 333 
Maar se veen (v.) 94, 141 
Maas 198 

Maas ( leesterauus 156 
Maas (v. der) 224 
Maatens 222 
Maathuis 241 
Mabó 123, 151 Mae Dounell 25 

Mac Evoy of Tobertynan 39 

Maclaine 1 1 1 

Maes 315 

Mag Dóe 37 

Mahet 2 

Mahieu 370 

Maier 51 

Maillard 274 

Maka 43 

Makkes 122, 129 

Makkink 96 

Malingréz 35 

Malmberg 224 

Malvesy 322 

Man (de) 146 

Manc(k)adam(n) 56, 68 

Mandere (v.d.) 48, 49, 50,209 

Maugadan 56 

Mannaert 313, 330 

Mauneckin 352 

Manuel 343 

Marchaut 149 

Marckel (v.) 13, 16, 408 

Mardenbrough 285 

Mars 103 

Ma(a)rsche (v. der) 320 
Marshall 211 
Marsman 74 
Martels (vod) 372 
Martens 10, 240, 337 
Marijuen ^58 
Masieu 370 
Massis 315 

Mastenbroek 123, 136, 220 
Matthes 382 
Medendor(> 60 
Meder 98 
Meel (v.) 358 Meer (v. der) 318 


Mey roos 193 


Meerburg 404 


Micbiels 40 


Meerman | 74 


Hf' J J 1' „ O/ A 

Miadelüurg 360 


Mees 229, 378 


Middelhoven 81 


Mees (Dorhout) 207 


Mieden (v. der) 93 


Meesters (Tromp) 386 


Mierlo (v.) 34 


Meetereri (v.) 221 


Mierop (v.j 176, 197 


Meeuwsen 244, 257 


Mikkens 128 


Melchertsz 86 


MiUer (Straith) 345 


Mellinga 58 


Minkelen (v.) 406 


Mellis 58 


Minne (v.) 370 


Mensmck 356 


Minnema 59 


Menssing 14 


Mirandolle 347 


Merens 207, 380 


Mispelblom JJeyer 213 


Merhotten 398 


Mist (Uitenhage dej 7 


Merquet 309 


TVyf,J,l_ „ Cl 11C 

Modderman 51, 115 


Mersclie (v. der) 320 


Moei 325 


Mertens 227 


Moen (cie) I9(J 


Mery d'Arcy (de) 276, 279, 


Moens (liernelot) 402 


287 


Moerel 1 62 


Messchaert 361 


Moesbergh 270 


Metelerkamp 349 


Moeton 214 


Metschaerdt 312 


Mogge 1 3 


vi ^i-,. i fin 


Mol 73 


Meurs (v.) 53 


Mol ^t-lej 4U 1 


Meursing 241 


Molen weril' 108 


A/I — / J „ \ t H A 

Mey (de) 1 74 


Al 1 „ . ^ O CA 

Molewater 350 


Mey (Knuijse de) 305 


Moll 361 


Mey v. Alkemade (de) 188 


Möller 288 


Mey (v. der) 345, 386 


Mollerus 182 


Meyer 24, 81, 168, 248, 345, 


At 1 „ OIO 

Mols ZIZ 


392 


Moltzér 81, 147 


Meyer de) 47 


AT 1 A £ 0"7"7 

Mom ma 146, 27/ 


m „ _ • i Ar\ 

Meyermgn 249 


Monequm 33U, 3_>3 


Meijers 157 


Monnikendam IU4 


ïutiyitii \*itj^ /o 


luOlllitUUUXJ J LO 


Meyjes 212 


Moor (de) 12, 320, 324 


Mey n 127, 269 


Mooren (v. der) 308 


Meyners 181 


Moorrees 391 430 Mooy 259 
Mooy (de) 95, 277 
Morgenstern 132 
Moris 43 
Morley 379 

Morris (v. Braam) 391 
Motthe (v. der Bilt la) 47 
Motthe (v. Erlach la) 47 
Mouwen 231 
Mouwer Suver 193 
Muelen (v. der) 58 
Mühlen (von) 201 
Muilman. 325 
Mul 123 

Mülbracht (van) 36 
Mulder 126, 137, 215 
Mulder 246 
Muiier 98 

Muiier (Haitsma) 100 
Muller 123, 250, 380 
Muller 377 

Muller (Statius) 277, 278 

Münchineyer 385 

Munier 288 

Musquetier 344 

Musschenbroek (v.) 336 

Muyden (v.) 271 

Muyderman 133 

Muysken 259 

Mijer 391 

Naber 381 

Nagel 135 

Nagel Disdier 79 

Nahuys 297, 410 

Nakkers 97 

Nan 122 

Naus 35 

Nebbis 397 

Neck (v.) 177 — 179 Nederburgli 92, 185 
Nederdijk 220 
Nederveen (v.) 244 
Negevinger 404 
Nehracher 410 
Nelks 342 
Neomagus 362 
Nepveu (Roosrnale) 24 
Néron de Surgy 283 
Netherwood 281 
Neuville (de) 331 
Neves 102 
Neys 242 

Neys Rits (de) 323 

Nierstrasz 152 

Nies 134 

Nietert 234 

Nieuwerkerk 222 

Nilant 377 

Nilsson 25 

Nispen (v.) 20 

Nobbe 147 

Nolthenius 11, 387 

Noman 224 

Noordbergh 223 

Noordinck 354 

Noorduyu 303 

Noorthey 177 

Noortkoeve 43 

Noot 147 

Noot (v. der) 43 

Nooten (v>338, 339 

Nooyen (v.) 96 

Nosemann 330 

Noatbeer (Kretschmer) 371 

Nuyfenchol (v.) 353 

Nijenhuis 139 

Nijenhuis (ten) 254 

Nijhoff 247 431 Nijssen 140 
Oboussier 194 
Ocken 235 

Ockers(s)e 17, 48, 100 
Ockhuysen (v.) 337 
Oest 77 
Oester 90 
Ogtrop (v.) 119 
OhlenBchlager 125 
Olden (van) 86—100, 141, 
196 

Oldenzeel (v.) 219 
OU vier 211 
Olivier (1') 346 
Ommeren (v.) 92 
Oordt (v.) 382, 400 
Oostenreijk 1 38 
Oosterhageu 137 
Oosterwyk (v.) 300 
Oosting 252 
Oostinge 134 
Oostrom (v.) 147 
Oostzanen 388 
Oot 122 

Ophuysen (v.) 117, 242 
Opperdoes 360 
OpsteUen 81 
Orsoy (v.) 190 
Orville (d ) 333 
Osenbruggen (v.) 211 
Ossekooper 266 
Ossenwijder 103 
Ossewaarde 48 
Ostay (v.) 37 
Osv 42 
Otten 166 

Ottenhoff 219, 220, 222 
Otterbein 384 
Otta 231 Oud (v.) 256 
Oudemans 373 
Oudkerk 47 

Oudshoorn 157, 162, 222 

Oudfcshoorn v. d. Groenendijk 
315 

Out [(van)] 266 
Outhoü* 323 
Outshoorn 400 
Ouwens 218 
Overhand 220 
Overstraten (v.) 248 
Oijee 53 

Oyens (de Marez) 27 
Paats 177 
Pages 54 
Painsraay 35 
Palesteyn 238 
Palla 3 

Pallandt (v.) 21, 188 
Palma (de la) 11 
Palthe 135 
Paludanus 19, 149 
Pan 262, 263 
Panhuys (v.) 346, 402 
Pannekoek 358 
Pare (du) 40 
Parent 244 
Parker 179 
Parker (Oxley) 179 
Parijs 178 
Pas 163 k 
Passbarnet 352 
Passer 137 
Pastier (de) 238 
Patroon 220 
Patijn 390 
Pau 130 

Pauw 72, 115, 118, 128, 341 432 Pauwen 132 
Pavord(t) (v. de) 160 
Peereboom (Copius) 165 
Peetoor 409 
Pelkwijk (ter) 363 
Pellecom (v.) 277 
Pelt 174, 184 
Pelt (v.) 386 
Penuink 361 
Pepfenhauser 399 
Pereira 280 
Perkois 18 

Pesters v. Cattenbroek (de) 
Peters 122 

Petersen 279, 283, 285 
Petersoru 336 
Pey 158 

Pfister (deWetstein) 230, ' 

Phalf 232 

Philippi 324 

Phoelich 308 

Piccardt 156 

Pichot 390 

Pidts 106 

Pieneman 375 

Pieper 77 

Pieterknecht 291 

Pietermaat 108, 388—394 

Pieters 43, 107 

Pieteys ge/.. Yelaer 294 

Piuk 85 

Pinken 74 

Pit 180 

Planten 359 

Plasscliaert 12 

Platen 59 

Pletten berg (v.) 377 
Ploeg (v. der) 136, 216 
Ploos v. A instel 271 Plijnaer 169 
Poel 123 
Poelie (v.) 332 
Polderman 346 
Poldermans 226 
Poll (v. de) 23, 203 
Pollen 25 

Polvliet 162, 218 - 233, 409 
Polvliet (Nederdijk) 224 
Pomian 5 

Pont 101-119, 294, 295, 302, 

385, 389, 409 
Pont (Madame) 101, 112— 115, 

117—119, 409 

Poole (le) 382 
Poort 102, 104, 105 
Poppelbaum 250 
Porsius 241 
Pos 72 

Possou (de) 39 
Post 269 
Pot 12 

Pothoven 21 1 
Pots 352 
Pottum 400 
Pourohez 301 
Pous 13 
Praat 87 
Praeger 149 
Prakke 399 
Praneuf 23 1 
Pratje 59 
Pree (de) 323 
Prehn (v ) 348 
Prévinaire 203 
Preyers 162, 222 ' 
Prikken 381 

Prius 83, 84, 120—130, 179 
191, 201, 392, 409 433 Prins (Bloys van Treslong) 393 

Prohek 228 

Pull 359, 361 

Purm erend 121 

Putoor 106 

Putte (v. de) 17 

Putten (v.) 244 

Pijnacker 173 

Pyttersen 214 

Quade (de) 13 

Qual 48 

Quarles v. Uübrd 27, 187,209 
349 

Haa (ten) 134 

Raafkes 247 

Raay (v.) 122 

Radermacher 91 

Raedt 131 — 144 

Raedt (Arendsen) 138, 139 

Raedt v. Oldenbarnevelt 131, 

134, 139 - 144 
Raes 348 
Raet (de) 368 
Raid (v.) 254 
Ram 49, 199, 337 
Raraaer 62 
Rappard 375 
Rappard (v.) 21, 114 
Rasière (de) 90 
Rauwers 355 
Raven 245 
Ravenschot 134 
Ravesteyn (v.) 395 
Rebel 166 
Recxstoot 15 
Llee (v.) 78 

Keede v. Oudshoorn (v.) 
346, 351 Reedev Oudskoorn (Verboom 

van) 344 
Reepmaker 353 
Reese 250 
Regt (de) 380 
Reidt (v.) 255 
Reigersman 225 
Reinderts 86 
Reinhardt 384 
Reinke 230 
Remezond 93 

Rendoi'p v. Marquette 194 
Reuesse (v.) 221 
Rengers 178 

Rengers (v. Aylva) 17, 178 
Rengers (v. Weideren ) 61 , 203, 
204 

Repelius 145- 159, 164, 366, 

409, 410 
Repelius (Schutte) 150 
Rerinck 144 
R et haan 15 
Reus 74 
Rey 280 
Reyckers 34 
Reynen 163 
Reyntjes 106 
Rhede (v ) 132 
Rhodin 330 
Rhoer (de) 334 
Rhijn (v.) 363, 381, 405, 406 
Rickenbosche 331 
Ridder (de) 320, 365 
Ridder (Abbing de) 365 
Rie (v.) 358 
Riebeeek (v.) 218 
Riegen 157 
Riemsdijk (v.) 26 
Rienks 380 434 Riesen (v.) 215, 216 
Rietschoten (v.) 197 
Rietvink 74 
Rieux (de) 362 
Rigter 106 
Ringeling 391 
Ringh (de) 266 
Ringh (v.) 309 
Rinia 206, 212 
Rink 274 

Rits (de Neys) 323 
Ritzen 279 
Roehe (de la) 2 
Rochussen 209 
Röell 23, 25 
Roelofs 89 
Roelofsen 356 
Roelotfs 183 
Roelvink 359 
Roest v. Limburg 26 
Roever (de) 147 
Hogers 286, 287 
Roland 2 

Roller (de) 138, 356 
Kom 218 
Romer 216 
Romeyn 151 
Romkes 124 
Romond (v.) 244 
Romon(d)t (v.) 253—288, 410 
Romondt (d'Aumale van) 273 
Romuude (v.) 253 enz. 
Komijn 154 
Roo (de) 292 
Roock (de) 7, 8 
Roodeuburg 349 
Roodbart Kkker 193 
Rook maker 96 
Roos 72, 77, 105 Röpcke 197, 408 
Koper 14 
Roques 339 
Roscam 354, 358 
Rosé 342 
Roseuquist 142 

Rosenthal (Ziegeuhirt von) 364 

Rosevelt (v.) 15 

Ross 402 

Rost 383 

Roth 226 

Rotte (de) 285 

Rouüaer 364 

Rouquet 5 

Roussel 3 

Routon (de) 198 

Rouveroy. (v.) 149 

Royaards (v. Erpers) 387 

Roven (v.) 333 

Ruever (de) 337 

Ruitenbeek 308 

Ruiter 261 

Ruiter (de) 148 

Rupe (Zilver) 387 

Rupertus 47 

Rutering 1 14 

Rutgers 97 

Rutgers (v. Pabst) 113 
Ruychaver 44 
Ruyter 80, 260 
Ruyter (de) 266 
Rijckeu (Pek) 194 
Rijen (v.) 59 
Rijke 193 
Rijks 299, 300 
Ry landt 172 

Rijn van Alkemade (v.) 351 
Rijnsterre 1 1 
Rijseen 13 435 Rijswijck (v.) 255 
Rijswijk (v.) 268 
Rythen 25 
Saag (v. der) 179 
Saakes 54 
Saeokes 308 
Salengre (de) 224 
Salibos 11 
Salm 168 
Salomons 274 
Salverda 117 
Sandberg 29, 63 
Sandberg v. Boelens 63 
Sandberg (v. Bronkhorst) 29 
Sandberg tot Essen burg 27 
Sande (ten) 225 
Sanderus 150 
Sandijk (v.) 224 
Sanen (v.) 295, 298 
Santheuvel (v, den) 339 
Sant veer 156 
Sappé 378 
Sappuis 324 
Sas v. den Bossche 14 
Sassen 402 
Sax 79, 148, 384 
Sayers 349 
Schaap 72, 202 
Schaardenburg (v.) 154 
Schaasberg 379 
Schaay 178 
Schadach 394 
Schadéfe) 44, 
Schaft (v. der) 168 
Scha gen 154 
Schainck 161 
Schedin 352 
Scheeier 378, 380 
Schetïer 204 Scheüers 359 
Scliellekens 352 
Schellings 162 
Scheltinga (v.) 23 
Scheltus 90, 92, 185 
Schenck 304 
Schenkel 406 
Schepper (de) 135, 138 
Schermer 85 
Scheurleer 325 
Schilthouwer (v. Hoey) 49 
Schiminelpenninck 236 
Schirnmelpenninck v. d. Oye 

26, 203 
Schippers 46 
Schleicher 125 
Schlenker 9 
Schlette 380 

Schmidt auf Alteustadt (vod) 

347 
Sehmitz 9 
Schmulling 393 
Schoen 194 
Schoenmaker 282 
Schokker 361 
Schoolf 20 

Schoonhoven (v.) 270 
Schooren (v. der) 37 
Schoorl 107, 295 
Schorer 15, 17 
Schotborgh Conradi 283 
Schotte \Q 
Schoute 129 
Schouten 122, 241, 272 
Schoutten 103 
Schouwenberg 81 
Scmouwenburg (v.) 307 
Schrejj-ardus 21 1 
Schrobob 260 436 Schroder (Grosse) 210 

Sohrunder 246 

Schrijver 370 

Sohuirman 244, 256—258 

Schuitemaker 51 

Schuleris (v.) 323 

Schuiten 86 

Schumann 384 

Schutte 148, 162, 164 

Schutters 313 

Schütz 357 

Schuurkeus 36 

Schuurman 370, 374, 375 

Schuurman (Klink) 198 

Schuyt 265 

Schuytemaker 263 

Schwaberow 230 

Schijf 272 

Scopean 282 

Sebbele 379 

Seitz 245 

Selden 106 

Selhofl' 323, 335 

Semeyns 262, 264 

Semeyus (Brouwer) 264 

Sengers 202 

Senn van Basel 342 

Sepperen (v.) 569 

Serclaes de Kessel ('t) 347 

Seret 225 

Serlé 97 

Serooskerke (v.) 10.. 12, 408 
Serooskerken (v. Tuyll v.) 21 
Servatius 93, 351 
Severijn 52 
Seydlitz (vou) 6 
Seyl makers 12 
Siberg (Alting) 187 
Sickinghe 190 
Sioklor 354 Sierink 249 

Sigtenhorst (v. den) 139 
Sikkes 77 
Simon 141 
Simon Thomas 152 
Simons 352, 353 
Singels 156 

Sinnema 56, 66, 67, 70, 206, 406 

Sirxma 54—55, 56, 63, 66 

Sissingh 144 

Six 345, 362 

Sixti 272 

Sjoerds 207 

Sjollema 208 

Skene 367 

Skillman 284 

Slaap 379 

Sledde 39, 40 

Slegt 127 

Sligcher 80, 118 

Slingelandt (v.) 194 

Slipman 139 

Sloet 135, 138 

Sloet tot iïagensdorp 23 

Sloet v. Oldruitenborgh 29 

Slooten 128 

Slot 363 

Sluis (v. der) 272, 385 

Sluiter 355, 356 

Sluyter 208 

Smaeck 55, 66 

Smeer 3^0 

Smidt ide) 211 

Smiuia (v.) 23 

Sminia (Baerdt v.) 23 

Smin(c)k 89 

Smirnen (v.) 265 

Smit 75, 81, 82, 103, 167 

Smith 303, 345 

Smits 34, 212. 309, 361 437 Smitt 167 

Smothergill 276, 410 
Smulders 158 
Snelleiuan 224 
Snellen 158 
Snels 318 

Snethlage 141, 148, 151, 162 
Snoeck 232, 272 
Subels 199 
Sobre (le) 2 

Soesdijk van Cloon ( v.) 109 

Soesman 394 

Soest (v.) 260 

Someren (v.) 324 

Somerkamp 166 

Somerzee 53 

Son (v.) 167, 347 

Son (v. Braam v.) 347 

Sonsbeeek (v.) 13, 236, 244 

Sonsveld (v.) 357 

Souville (de) 5 

Spaander 1 1 1 

Spanjaard 111, 112 

Spanker 132 

Spankeren ( y.) 88 

Specht 19 

Speekman (x.) 235 

Speelman 29, 223 

Speet 361 

Speldernieuw 104, 107, 109, 
294 

Sperrendam 44 
Spiegel 315 

Spiegel (v. de) 22, 179 
Spieringshoek 300 
Spliethoff 371, 374 
Spoers 61 
Spoot- 8 
Spreutels 189 Staal (v. der) 176 
Stadt (v. de) 124 
Staedel (von) 228 
Stalpert v. der Wiele 255 
Stam pioen 317 
Stant 265 

Statius Muller 277, 278 
Stavenisse 10, 14 
Staverman 234, 237 
Steeden (v.) 1 18 
Steen 166 
Steenberg (v.) 10 
Steengracht 24 
Steenput 14 
Stein (v.) 92 
Stemfoort 135 
Steunekes 143 
Sterck 320 
Sterke (de) 315 
Steygers 370 
Steyn (v.) 350 
Stigter 232 
Stinstra (Jlinia) 206 
Stoebering 148 
Stokman 199 
Stolk (v.) 210 
Stolp 76 
Stompwijck 397 
Stoop 20 
Stork 117, 253 
Storm s 37, 40 
Story Blokland 98 
Straal (v. der) 77 
Stralen (v.) 264 
Straten (v. der) 44, 53 
Streins 330 
Strengtiaerts 96 
Stricker 399 
Stroek 374, 376, 397 438 Stroetman 217 
S trom era 105 
Strootmau 213, 361 
Strumphler 155 
Strijp (v.) 255, 256 
Stuerman 238 
Stuiver 302 
Stulen 135 
Btuurinau 123, 125 
Suchtelen (v.) 60 
Suerhotf 365 
Suermondt 378 
Suringar 210 
Sutherland 95 
Suver (Mouwer) 193 
Suydorp 368 
Suyk 102 
Swaab 198 
Swaak (ter) 161 
Swaan 104 
Swaen(s) 14 
Swalmius 338, 339 
Swaneveldt (v.) 318 
Swart 121, 369 
Swarth 374 
Svvarthotf 150 
Sw eden rijk 296 
Sweerts de Landas 17 
Swellengrebel 272 
S wem er 1 1 5 
Swiuderen (v.) 25 
Svvord White 27 
Svben 403 
Sijp (v. [der]) 315 
Sypesteyu (Kaars) 81, 83, 

124, 125 
ö\ pheer 121 

Taets v. Amerougeu 21, 
Talma 239 Talma (Fruytier) 239 

Tamme 260 

Tauiiemau 271 

Tarelin(c)k (v.) 337, 342 

Tarriuck 352 

Tavenj-aat 9 

Taylor Web er 144 

Teckelenburg [(v.)" 374 

Teengs 109. 289—310, 410 

Teengs (v. Saueu) 1 15. 1 16. 409 

Teerkooper 262 

Tegelberg 280- 

Teltiug 298 

Ternedeu 381 

Terpstra 348 

Terriër 136 

Tesschemaker 359 

Tets (v.) 203 

Tetterode 376 

Tex (den) 349 

Teyes 54 

Teylingeu (v.) 172, 349 

Th a mes 104 

Tiieunissen 197 

Theveuot 2 

Thibout 245 

Thiel (v.) 88 

Thierens 328 

Thomas (Simon) 152 

Thomasseu 146 

Thoor (v.) J5 

Thuret 391 

Tliijssen 296, 297 

Tiedemau 186 
84, Tiewelen 337 

Till (v.) 328 

Timmer 77 
184 Timmerman 20, 261 

Timmers Vérboeven 114 439 Tismeer 142 


Lytenbogaert 14 


Tjarda v. Sta reken borg 1 h St ee- 


TTq 5 1 1 n n f 2. 2 2 


houwer 380 


\ alk (v. der) l /Z, 399 — 4U0 


iocnt (v. cier) 333, 334 


\ alken burg (v ) Z9, 33o 


loi(l) (v ) 14^ 


^ ar ent (v. der) 44 


ïomue (oes) ZZ 


\ r ., >.1 ,,4- 111 

\ arlut 333 


lonueren (v.) 3ÖO 


Nas | ZZ 


Tonneboeyer 265 


\ ass\ (üe). II, | 3 


iorsinck 14o 


V eecken (v. dei ) 331 


TV\ + r/iin 207 

lotzijD 3"/ 


\ e(e)lom\ yx . ciej VZ 


lour (ou) |o 


\ eeu IU9, IU/, IDo, Z9Z 


l raest | 3 1 


\ een ( v.) | o(J 


Tresling 304 


\ r „ OQO in A 1AA ICC 

\ eer (ne) ZÖ3, 3Z4, 344, 3oc 


i neöiiik i 3ö 


\^ „ ,,,, Ai-ü.A "2AA 

\ eer (ter) 30U 


*t<>." ,«.1. i- ( IT \ 1 IQ 

lrigüt (v.) | 3o 


Veerman 1 1 6 


TVifrlnnH 21 Q 


Vehlen (vol) 255 


Trip (Laiiian) 30 


\ elde (te) Z4U 


tri OAA 

Irorn ZVU 


\ elue (ten ) Zj/ 


iromp 49, 3yö 


\ elue (v. uen) 33 1 


Troostenburg de Bruyn (v.) 77 


Velde (von den) 312 


1 rotz o 1 


\ eldnuizen | 3o 


1 io\ en ( v.) oZ 


N ellekoop -^Uj 


Tuckermann 373 


\ eisen | oo 


linnen (v.) Z3 1 


\ eltkamp Z3/, Z49 


1 ulleken | j 


Venne (v 7 . de) 34 


1 urcq 1 /V 


\ erbeeck 133 


1 urkstra Z i 1 


\ er bene V/ 


f|1 ,, ,, V, f _ ,J 0/4*7 

lillik (v. d er) 34/ 


Verboom 344 


Tuy meiaar 212 


Verbrugge 44 


^„.„„f 1AC. 

iwent 349 


\ r erbruggen 263 


ÏWISS 3U9 


Vercamer 42 


1 wist ( V. ) | o 


\ ergerius v. Caster 254 , 


lijen ( v . ) /o 


Verhagen 124, 146 


XJdemans 104 


\ erne\ ZZo 


T T 1 _ _ 2Q9 

ueises 3VZ 


Verhoeven (Timmers) 114 


LTitenhage de Mist 7 


l r i ,,,.1 QC\ 

\ erkuyi oV 


Uiterwijk 251 


Vei'lin'de 217 


Ungewitter 385 


\ r ermaes 227 


Ürsiiage 325 


Vermaeth 254 


ütenhove 332 


Verine(li)reu 333 440 Vermeulen 260 
Vermeyseren 42 
Vermijen 205 
Vernède 198 
Vernée 51 
Vernhout 363 
Verschoor 49, 280 
Versélewel 46 

Versluys 184, 191, 274, 407 
Versteegh 113, 116, 301,302 

Verstege 359 
Verster 344 
Versteveren 301 
Ververs 35 
Vervoort 138 
Verweide 92 
Ver w er 128 
Verwev 404 
Veth 366 

Veughs alias v. Vuelit ( v.) 38 

Veur (v. der) 232 

Vicq (de) 112 

Viehoff 373 

Vierssen (v.) 229 

Viëtor 134 

Viëtor (Burhoven) 115 
Viëtor (Fr es era au d) 386 
Vigneulle (de) 4 
Vïguölles (de) 4 
Vignon d,'AvriDcpurt (de) 341 
Vilehea y del Oampo 400 
Viuk 14" 

Viuke (Boekhout) 251 
Vinne (v. der) 223 
Vis 77, 79, 123, 273 
Vis (v. Romondt) 273 
Viseh 163, 165 
Visschers 356 
Visser 126, 215, 277 
v;,,.. (jM 262 Vlaanderen 167 

Vleute(n) (v.) 87 

Vliet (v) 228 

Vlug 135 

Voet 8, 157 

Vogel 159, 401—404 

Vogel (de) 1 14, 197, 349 

Vollenhoven (v.) *209, 210 

Volmer Knollaert 141 

Vooren 277 

Voorst van Schadewijk (v.) 372 

Voorthuysen (v.) 308 

Vorsten 352 

Vorst(ius) 145 

Vos 162, 255, 262, 347 

Vos t. Nederveen Cappel (de) 

50, 51 
Vosch v. Avesaet 327 
Voute 231 

Vredenburch (v.) 199 

Vree de 214 

Vreeland 267, 268 

Vries (de) 82, 156,215, 375, 381 

Vries (v. Ouwerkerk de) 379 

Vries(ch) (de) 172 

Vriese (de) 14 

Vrolik 190 

V romans 322 

Vrijbergne (v.) 10, 12, 13 
Vrijman 219 

V rijthof!" \9J 
Waagineester 126 
Waesberghe (v.) 315 
Wagenaar 47, 147 
Wageuingen (v.) 242 
Wakken 193 
Wakker 157 

Wal (v. dor) 384 
Walbeeck 272 
Walohreii (v ) 214 Wall (v. de) 337, 340 
Wall(e) (v. der) 334 
Walle (v. de) 321, 332 
Wallendal (v ) 296 
Waller 164, 213, 381 
Walraven 106 
Walter 222 

Walton Dalryruple 275, 281 
Wanders 202 

Waning (v.) 160, 161, 410 
Wanrooy 151 
Wanting 347 
Warmondt (v.) 318 
Warnderink 249 
Warnsinok 208, 300 
Wasbeeck (v.) 218 
Wassenaer (v ) 195 
Water (v. de) 336 
Watering 376 
Waterman 268, 271 
Wawelaar 45 
Weber (Taylor) 144 
Weckerlin (vou) 27 
Wedekind 216 
Well (v.) 160 
Weeme (ter) 365 
Weenink 84 
Wegman 376, 397 
Weide 261 
Welie (v.) 304 
Weuink 303 
Wert!' (v. der) 176 
Werkman 156 
Wermuth 403 
Wesel (v.) 172 
Wesseling 151, 232 
Wesselman 8 
Wessels 258 
Wessem (v ) 81 
Westenberg 100 Westerband 274 
Westerbeek 92 
Westerdiep 240 
WesterLouc 95 
Westerrnanu 385 
Westerwijck 46 
Westingliaysen 238 
Westreenen (v.) 20, 139 
Westwoude 261 
Wetering (v.) 93 
Wetsels 248, 250 
Wevei-ingh 328 
Weverink 151 
Weyland 98, 278 
Weyler 305 
Weynschenk 100 
Wichers 60 
Wickel 305 
Wielandt 143 
Wielaudt (Tadema) 143 
Wigeri 56, 69 
Wiggers 171 
Wilde (de) 166, 228 
Wildeman 248 
Wildrik 239 
Wildt 231 
Wiilekes 132 
Willemans 151 
Williamson 281 
Willigen (v. der) 152 
Wilson 4 279, 281 
Winckel (ter) 245 
Winckel (v.) 47 
Windt (de) 410 
Wineke 240 
Winkel (v ) 392 
Winkoop (v.) 230 
Winter (v ) 339 
Wintgens 194 
Wisboom 228 442 Wit 294 

Wit (de) 115, 151, 157, 299 
With (de) 59, 173 
With (v. Haersma de) 24, 61, 
200 

Witli (Miniiema v. Haersma 

de) 200 
Witte (de) 10, 320 
Witte (Uten Limnünghe) (de) 

34 

Witteuberg 358 
Wittens 318 
Wittert 408 

Wittert v. Hoogland 37 
Witteveeu 232 
Wobbes 58 
Wolde (v.) 309 
Woldringh 214 
Wolft" (de) 133, 377 
Wolft' (de Mavard de) 275 
Wolft Courrech (v. der) 154 
Wolterbeek 406 

Worst 235, 236 
Wouda 191 
Wouters 309 
Wriglit 184 
Wuidart 78 
Wunder 93 

Wurfbain 230, 350, 398 

Wijbrands 116 

Wijck (v. Asch v.) 22, 272 

Wyck (v. der) 201 

Wijers 359 

Wygin(c)k 355, 360 

Wijhe (v.) 365 

Wijk (v.) 223 

Wylde 92 

W ijnaendts 229 

Wijnmals 400 W ij u bergen (v.) 88 

WijDdels (Kinueina) 393 

Wijden 137 

Wijnobel 166 

Wyntgens 254. 255 

Wijs 151, 159-169, 222, 410 

Wijs (de) 109, 112 

Wijsbroek 146 

Wijs man 80 

Yff 76 

Vs 72 

Ysebrants 174 
[Jsendoorn (v.) 328 
Yvoy (v. Hangest d') 273 
Zang (v. der) 179 
Zaal 199 
Zaanen (v.) 86 
Zandstra 156 
Zandt (v. der) 270 
Zegers 137 
Zeper 62 
Zeppeufeldt 287 
Zevenhuizen 75 
Zeydell 348 
Zilver Rupe 387 
Zi mm er 155 

Zoutmaat Brugman 115, 116, 
118 

Zur Mühlen 373 
Zutfen (v.) 1 1 1 
Zutphen £v.) 164 
Zuylen v. Nievelt (v ) 88 
Zwaardemak er 137 
Zwart (de) 329 
Zwartsluys 126 
Zweers 197, 408 
Zw ij nd recht (v.) 8 
Zijll (v ) 267, 269 NAAMREGISTER 

DER GESLACHTEN OPGENOMEN IN DE 
JAARGANGEN 1 (A° 1910) — 12 (A° 1921/22) 

Het cijfer verwijst naar den jaargang. A° 1910 
1. 


A" i1911 


— 


2. 


A" 1912 


= 


3. 


A" 1913 
4. 


A" 1914 
5. 


A ,J 1915 
6. 


A° 1916 
7. 


A' 1 1917 
8. - 


A" 1918 
9. — 


A" 1919 
10. - 


A" 1920 
11. 


Ai 1921 22 
12. fétT Men raadpleege steeds de „Addenda" en 
„Errata" van den betrokken jaargang. 

SST" Een * voor een naam geeft aan dat de 
volledige genealogie werd opgenomen- 

ï^** Het cijfer achter het vetgedrukte cijfer, geeft de 
bladzijde van den betrokken jaargang aan, zijnde de 
alphabetische volgorde van opneming met aanvang 
van jaargang 1921/22 (12en jaargang) verbroken. 
De letter S achter een cijfer wijst er op dat het artikel 
te vinden is in het Supplement van jaai gang 1920, (11). NAAMREGISTER der geslachten opgenomen in 
de jaargangen 1—12 (A° 1910 — A° 1921/22. 
De in dezen twaalfden jaargang (Ao 1921/22) opgenomen 
geslachten zijn met VETTE letter gedrukt. Aal berts berg 2 


Beels 3 


*Abbing 12 (354) 


Beer Poortugael (den) 11 S 


Aberson 6, 7 


Beest ( van Voorst van) 2, 8 


Acquoy 4 


Beets 9 


Ad erna 5 


Bemraelen (van) 4 


♦Albarda 1, 11 


Bentevn 9 


Alberdingk 7 


Berdenis van Berlekom 1 


Alderwerelt (van) 7 


Bère (Lach de) 4 


* Alphen (van) 8, 11, 12 (311) *Berenbroeck( van) 1, 12 (33) 


Ameshort' 1, 9 


Berg (van tien) 9 


Ancker 7 


Berg van Saparoea (v. d.) 9 


And ra ii 5 


Bergn (van den) 7 


André de la Porte 6 


Bert [(de)] 5 


Andrese 3 


Besier 3 


Appeltere (van) 3 


Betz 8 


*Arntzenius 1, 8 


Beuker 7 


Arriëns 4 


Beyen 10 


Aumerie (d') 2 


Boy er (de) 10 


Bachiene 6 


Beyerinek 10 


Backer 6 


Bieker 6, 7 


Radon ühyben 4, 5 


Bienfait 1, 8 


Baelde 5 


Bilderdijk 2 


Bake 8, 10 


*Bilt ('van der) 2, 12 (43) 


Balfour 11 


Binkes 3 


Ballot 4 


Binkhorst 3 


Baudt (den) 4 


Bisdom 4 


Bannier 11 


Blaanw 7, 10 


Bas (de) 4 


Blanckenntfigen 2 


Bastert 1, 8, 10 


Blaukenlieym 5 


Batenburg 9 


Blankert 8, 10, 11 S 


Battaerd 11 


Blom (Kleef) 5 


Baud 8 


♦Blom (Delft) 9 


♦Beaufort (de) 1, 7, 12 (1) 


Blusse 5 


Beekniaii 5 


Boddaert 6 


Beeck.inan 9 


♦Boelen 2. 12 (308) 


Beelaertfl 7 


♦Boelens ivan) i 12 i 53) III Boellaard 8 
Boeye 9 
Bois (du) 4 
Boissevain 1, 6 
Bolomey 11 
Bondam 5, 6 
Boogaert 9 
Boon van Ostade 7 
Boon Hartsinck 4 
Boonen \ 
Boot 5 

Bordes (de) 7 
Borgesius 4, 6 
Borne (von dera) 11 
Borret 4 
Borski 2 

Bosch (van den) 6 
Bosscha 6 
Bosse (van) 8, 10 
Bouricius 4, 10 
Bouvin 8 

*Braakenburg 2, 3 
Braam (van) 7 
Braam s 8 
Brants 5 
Brants ma 4 
Brauw (de) 2 
Bredius 2, 8 
Bronovo (Bedloo de) 1 
Brousson 6 
Browne 7 

Brugghen (vau den 1, 9 
Bruins 10 

Brutel de la Bivière 5 
Bruyn 4 

# Bruyn (de) ( KöckengenJ 3 
Bruyn (de) (Udeh) 9 
Bruyn v. Melis- en Mariekerke 
(de) 6, 7 Büchler 10 

Buma 2 

Burger 5 

Burkens 4 

Busmann 7 

Buteux 3 

Bybau 5 

Bye (;de) 11 S 

Bye (Tliierry de) 4 

*Bijleveld (Westphalen) 1, 10 

Bijleveld (RlioonJ 5 

Caikoen 10 

Cambier 8 

Camp (del üarnpo gen.) 1 
Cankrien 3 
Canuegieter 9 
Canneman 1 
Cantzlaar 11 
Capadose 11 
Cappelle (van) 6 
Carbasius 7, 8 
Cardinaal 8, 10 
Carsten 8 

Castendijk 6 * 

Cats 6 

Cau 1, 11 

Cazaux 7 

Cazhis 1, 7 

Certon .(Kigail) 2 

*Chabot 2 

*Charante (van) 7 

Chauf'$pié (de) 9 

Clarion 9 

Clavareau 4 

Clement 3 

Clerecj (de) 2, 11 

Clercq (van der Lek de) 2 

Cloux (du) 5 

*Cluysenaer 5 IV Collard 3 

Coningh (van Assendelft de) 2 

Coningh (van Vrijberghe de) 2 

Gorstius 8 

Couperus 1 

Court (del) 2, 9 

*Orab (van der) 2, 3 

C rara er 7 

Cramer von Baumgarten 7 
♦Cramer (Putman) 11 
Crane (de) 4 
Oremer 1 
Cremers 4 
Creyghton 4 
Crommelin 1, 7 
Croockewit 9 
*Crull 12 (243) 
Cruys 7 
Cunaeus 2 
Daeudels 6 

Dam (van) (Delft) 1, 11 

Dam (van) (Amersfoort) 2, 8 

Daneels van Wijkhuyse 1, 2 

Delprat 3, 5 

Dermout 11 

Deventer (van) 2 

Dielen (van) 10 S 

Diemont 10, 11 

Dierkens 8 

Dishoeck (van) 8 

*Does.t»urarh (van) 7 

Dofï'egnies 4 

Dolleman 6 

Dolleman 4, 5, 10 

Dompseler (van) 5 

Doorman 8 

Doorn (van) 1 

Dörnbei'g Heiden (von) 5 

Drabbe 7 Driebeek 5 
Druyvesteyn 3 
Duli 10 
Dum bar 1, 8 
*Dutilb 6 

Dutry van Haeften 11 
♦Duuring 10 
*Dijk (van) 7 
Dyserinck 2 
Kek (van) 3 
Eeghen (van) 2, 10 
Eeten (van) 3 
Eik (van) 1 
Elias 2 
Elout 1 
Emants 7 
Emmen 5 
Eugelberts 3 
Engelbronner (d') 5 
Engelhard 5 
Enklaar 1, 5 
Enschedé 3 
Enne rins 2 
Erpecum (van) 1 
Essen (van) 11 
Everard 3 
Everdingen (van) 9 
Ever wijn 3 
Ewijok (van) 4, 7 
Eyck van Zuylichem 1 
Eyk (van) 3 
Eyraa 3 4 
Eysten 4 

Faille (Baart de la) 4 
Faugman 11 
Fauchey 9 
Fe en (van der) 3, 7 
Feith 1 

Feuema (van) 4, 5 Ferf 5, 11 
Fermin 11 

Fèvre de Montigny (Ie) 7 
Feyfer (de) 11 
Flines (de) 7 
Fock 8 

Fock (von Brucken) 1 
Fokker 10, 11 S 
Folkersma 4, 11 S 
Fouw (de) 5 
Freudenberg 4 
Frieswijk 11 S 
Froweiii 5 

Fundter de Beauchène 5 

Gasinjet 9 

Gay mans 5 

Geertsema 4 

Gelder (van) 1, 9 

Gelderman 4 

Gelinck 4 

Gennep ( van) 9 

Geradts 1 

Gerlings 2 

*Gevers 12 (170) 

Gewin 3 
Gey 8 

Gildemeester (Rheda) 6, 10 
Gildemeester (Utrecht) 6 
Gleichraan 2 
Gobius 7 
Gockinga 1 
Goekoop 5 
♦Gonggrijp 3 
Gorknm (van) 9 
Goudoever (van) 1 
Graaf (de) 9 
Graeff (de) 2 
Graswinckel 10 
Gratama 5 Gregory 4 

Greve (de) 9 

( rriethuysen (van) 3 

Groeueveldt 11 

Grothe 5 

Guépin 1 

Güleher 5, 6, 9 

Guyot 2 

Gij sela ar (de) 4 

Haan (de) 2, 10 

Haar (ter) 11 

Haeke 5 

Haeften (van) 1, 6 
Haer (van der) 7 
Hagedoorn 11 S 
Hajenius 6 

Halbertsrna 5, 12 (206) 
Hall (van) 2 
Halteren (van) 1 
Hamaker 8 
Hamel (van) 6 
Hanedoes 4, 7 
Hanegraaü' 2 
Hanlo 8 

Harencarspel (van) 6 

Harpen (van) 8 

Harte 1 

Hai tevelt 9 

Hartman 3 

Hartogli 6 

Hartsinck 2 

Hasebroek 4 4 

Hasselaer 6 

Ha ss el man 3 

Hasselt (van) 2 

Hasselt (van) (Vlaanderen) 11 

Ha velaa r 4 

*ïïeel (van) 9 

Heemskerk 6 VI Heinsius 11 
Heldewier 5, 11 S 
Helmich 2, 8 
Helmolt (Cainerling) 3 
*Heloma (van) 5 
Hengst (van) 1 
Hermsen 2 
Heskuysen 8 
Hesselink 3 
Heukelom (van) 4 
Heusde (van) 5, 6 
Heusdeu (van) 3 
Heuvel(l) (van den) 1, 3 
# Heyman 9 
Hinlopen 6 
Hoboken (van) 3 
Hoeth 7 

Hoeven (van der) 2 

HoÜ'mann 1 

Hoffmaun vau Hove 3 

Hogerwaard 9 

Holle 7 

Holleman 7 

Holtius 5 

Holtzman 7 

Hooir (van) 9, 11 

Hooit 1 

Hoogeveen 11 

Hooge weegen 5 

Hoogland t 7 

Hoogstraten (van) 5 

Hoogvliet 2 

Hoop (van der) 2, 5 

Hooreman 10 

Hoorn (van) 1, 4 

Hoos 6 

♦Houck 5 

Hovy 1 

ffóyer 2, 7 Hoytema (van) 9 
Hu bei* 3 
Hubreent 1 
Hudig 3 
Huet 10, 11 S 
Hurgronje 7 
Huysinga 3 
Huysman 4 
Iddekinge (van) 4 
Idsinga (van) 2 
Indewey 11 
Jnsinger 2 
longh (de) 10 
Jacob (s') 2 
*Jaeger 8 
Jam in [de Groot) 1 
Janssens 4 
*Jeltes 10 
*Je veren (van) 10 
Joncbeere (de) 5 
Jonckheer 7 . 
Jong (de) 8 

Jong v. Kodenburgh (de) 2 

Jong (vau Zijll de) 2 

Jongli (de) 4 

Jough (Munniks de) 10 

Jordens 5 

Juta 4 

Kaa (van der) 8 
Kaathoven (van) 10 
Kalff 10 
Kam t 
Kanter (de) 4 
Karsten 6 
Keiser 1 

Kemp (van dei-j 10 
Kempenaer (de) 1 
Kern per 8 
Ketwleh (vau) 1 Vlï Kip (van Erp Taalman) 3 
Klopper (de) 10 
Kluytenaar 9 
Knappert 3 
Kneppelhout 3 
Knoote 4 
Knottenbelt 9 
Koek [de) 11 
Koenen 1 
Koetsveld (van) 5 
Kol 1 
Kolff 3 

Koog (van der) 7 
Kool 1 

Koopmans 11 
Kop (van der) 9 
Kops 10 
Kranen (Tra) 3 
Krayenhoü 6 
Kronenberg 1 
Kruimel 2 
*Krull 12 (234) 

Kruseman 6 
Kruyil' (de) 11 
Kruvs 5, 7 

Kruytholf (Tielenius) 3, 11 

KuÜeler (van) 2 

Kuhn 7, 10 

Kun (van dei-) 6 

Kuyck 4 

Kuyk (van) 6 

Kuyper (van Harpen) 8 

Kuyper (de) 6 

Kymmell 3 

Laan 12 (71) 

Laar (van de) 6 

Labouchere 7 

Labrijn 2 

Ladeiiius 4 Laer (toe) 2 

Lange 8 

Lange (de) 9 

Lantsheer 4 

Laurman 11 

Le Bron de Vexela 1 

Lechner 12 (383) 

Leclercq 8 
Ledeboer 10 
Leembruggen 2 
Leesberg 4 
Leeuw (van der) 9 
Lelyveld (van) 2 
Leunep (van) 9 
Lenshoek 8 

Lichtenberg (van der Burcht 
van) 7 

Lidth de Jeude (van) 10 
Lieftiuck 3 
Lilaar (van) 4 
Linden (van der) 2 
Lisman 4 

Loder 6 * 

Loef'f (van der) 4, 8 

Lobman 1, 9 

Loopuyt 8 

Los 2, 6 

*Loudon 5 

Loup (Maealester) 3 

*Lucassen 1, 5 

Luchtman8 9 

Luden ^ 

Lulofs 10 

Luzac 1 

Lycklama a Nyeholt 3 
Maan en (van) 1 
*Maas (reesteranus 8 
Magnóe 1 

Mandele (van der) 8 

29 VÏTI Mand ere (van der) 7 
Mans velt (van) 6 
*Marcella 10 
# Maris 10 
Marken (van) 4 
Mathon 4 
Mauritz 4, 7 
Mazel 8 

Meersen (van der) 2 
Meerten (van) 5 
Meertens 6 
Mees 2, 8, 10 
Meester (de) 2 
♦Meesters 6 

Meeteren (Westerouen van) 2 
Meeverden (vau) 6 
Meren s 6 

Merscli ( van dei-) 8 
Mertz 9 
Metelerkamp 8 
Met horst 4 
*Metzlar 7 
Meynera 7 
Mierop (van) 7, 10 
Mirandolle 6 
Mispelbloin Bever 10 
Modderman 7 
Moens (van Isebree) 7 
Moes 10 

Molengraaf 3, 9 

Moll ( Wagen'higen ) 1, 10 

Moll (Blokzijl) 10 

Mollinger 11 

Mom ma 6 

*Monchy (de) 3 

Mojjod de I'Yoideville 11 

Moolenburg'h 1 

Morris (vau Braam) 1 

.Mortel (van de) 1 Mosselmans 5 
Motz (vod) 9 
Muelen (van der) 1 
Muiier 8 
Muller Massis 3 
Muutz 5 

Musschenbroek (van) 11 

Muysken 11 S 

Mijussen 11 S 

Naaraeu (vau) 5 

Na-tglas 3 

Nairac 7 

Nederbiirgh 7 

Nepveu 4 

Nerée (de) 6 

Nes (vau) 3 

Netseher 9 

Neufville (de) 6 

Niepoort (vau der) 3 

Nieuwenli uis i Ny egaard) 1. 11 S 

Nieuwkuyk (vau) 5 

Nispeu (van) 9 

Nol en 8 

Nolthenius 1, 8 
Noodt 8 
Noorduyn 10 
Notten (vau) 2 
Nouhuys ( vau ) 10 
Obreeu 5 
*()11erhaus 10 

*01den (van) 12 1*6) 
Üuderwrtter 6 
Üordt (vau) 6 
uosting 1 

Oudermeulen (van der) 1 
Overzee (vau) 4 
Ovens 1, 8, 11 
Puets 7 

Pa luid de Mortanges 2 IX Pais i^van der) 5 

*Paltfce 2, 4 

Paravieini di Capelli 10 

Parvé (Steyn) 2 

Pastor 1 

Pat ij o 1, 9 

Paulus 9 

Pauly (de) 10 

Pauw I, 7 

Pélerin 10 

Peltzer 1] 

Penning 6 

Pennink 5, 6, 11 

Persiju (van) 3 

Pfeiffer 8 

Ptister 9 

Piiaff 4 

Philipse 8 

Pichot 2 

Pické 5 

Piek 10 

Piersoii 1, 6. 8 

*Pietermaat i, 12 (388j 

Pit 4 

Ploos van Amstel 9 
*Pols 7 

*Polvliet 4, 12 218) 

Pomp 6 9 

*Pont 12 (101) 

Poole (Le) 10 

Portielje 6 

Pot (van der) 11 

Prins (Bloys v. Treslong) 8 

Prins f 'Aalten) 4 

Prins (Noord wijk) 3 

Prins ('Rotterdamj 2 

*Prins (Zaanstreek) 12, (120 ) 

Pronek 4 

(^uesne van Bruchem (dui 1( Queysen 11 
truien 5 
Quintus 7 

*Raedt 12 (131) 

Ragay 3 
Kalms en 5 
Ram (de) 4 
*Kamaer 9 
Ranitz (de) 1 
Ras 3 
Raseh 5 
Rau 8 

Ra vallet (de) 8 
Piavesteyn 2 
Reddiugias 3 
Reeuen (van) 1 
Reepmaker 1 
Rees (van) 3 

Reesema (Siewertsz van) 5 
Regont 1 
Reiger 9 

*ïtepelius 3, 12 (145) 

Re yers 9 
Reynvaan 7 
*Rhijn (van) 10, 12 
Rit) bi us 9 
Rink 5, 8 

Rinkhuyzen (van) 6 

Roelants 7 

Röell 1 

Roessin gli 4 

Roest 1 

Roland us 11 

Rol dan us 5 

*Romondt ivam 12 (255) 

Romer 5 
Römer (vou) 4 
Romswinckel 1 
Roo (de) 1 X Rood en burg 6 


Scholten van Ascbat 2 


Rooaeboom 11 


Scbooren (van der) 3 


Roosenburg 9 


Schouwenburg 6 


Rose 3 


Schuilei* tot Peursum 4 


Rossum (van) 7 


Schultz van Haegen 6 


♦Royaards 1, 11 


Schuurman 4, 6 


Royen (van) ( BerlicumJ 3 


Scbuyt 2 


Royen (van) (Y peren ) 3, 7 


Seis (van Löbèn) 1 


Royer 4 


Servatius 7 


Ru eb 2 


Sichterman 3 


Russel 11 


Siebu'rgh 11 


Ruys 2 


Sillem 2 


Ruys (Nienhuys) 2 


Sitter (de) 6, 7 


Rijcken (Pels) 4 


Slicher 1 


Sander 7 


Slooten (van) 6 


Sandick (van) 1 


Sloteniaker 4, 5 


Sannes 5 


Sloterdijck (van) 8 


Santhagens 9 


Smallenburg 11 


Sark 10 *) 


Smits van Hattert 3 


# Schaepman 5 


Snethlage 6 


Scharp 3 


Snijder 7 


Scheers 3 


Sou (van) 11 


Scheidius 4 


Sonsbeeck (van) 1, 2 


Scheltinga (de Blocq van) 7 


Sorgen (van) 4 


Scheltus 5 


Spandaw 4 


Schenck 2 


Spiering 7 


*Schermer 9 S 


Spreuger 6, 7 


Scherpenberg (van) 5 


Staal 4 


Schift* 11 


Staring 7 


Sehilfgaarde (van) 3, 11 


Steenberg 6 


Schill 4 


Steenberghe 4 


Scbiirimelpenninck 1 


Steen lack 9 


Scbluiter (de la Fontaine) 9 


Steveuinck (van) 6 


Schneiders van 's Greyffens- 


Steyn (van) 1 


werth 7 


Stockhausen (von) 3 


Sehober 11 


Stock um (vau) 5 


Scho.lten 2, 3 


Stoop 3 *) Dit artikel dient te vervallen. Stork 10 

Storm de Grave 8 
Storms 11 
Straten us 1 
Strens 11 
Strootman 9 
Strijen (van) 8 
Suermondt 2 
*Swaving IQ 
Swellengrebel 7 
Sypkens 4 
Tack 4 
Tak 2 

*Teengs 12 (289) 

Temminck 5 
Testas 3 
Tetrode 4 
Tets (van) 11 
Tex (den) 7, 8, 10 
Thesingh 11 
Thierens 1, 3 
Thoden van Velzen 2 
Thorbecke 3 
Tilanus 6 
Tjassens 3, 4 
Tombe (des) 1 
Tonckens 4 
Tromp 8 
Tuckermann 9 
Twist (Duymaer van) 3 
Tydeman 9, 10 
*Tijen (van) 11 S 
*Uhlenbeck 3, 9, 11 
üitterdijk 11 
Umbgrove 7 
Vader 3, 7 
Vaillant 5 
Valck 2 

Valk (van der* 12 (395) Valkenburg (van) 1 
Vassy (de) 6 

* Veder 5 
Veeckeus 11 
Veeren 2 
Verheven 4 
Vermeer 11 
Verploegh 9 
Verschoor 2 
Versfeit 7, 8 
Verspvck 11 
Verster 6 
Vetha(c)ke 11 
Veye (de) 3 
Viukhuy/.en 11 
Visch 5 
Visser 10 
Vitringa 6 

* Vliet (van der) 1, 11 
Vloten (van) 5 

* Vogel 12 (401) 

Völcker 1 
# Vollenhoven 11 
Voorthuysen (van) 4, 10 
Vos tot Nederveen Cappel 

(de) 2 
Voüte 8 
Vries (de) 5 
Vriese (de) (Drenthe) 3 
Vriese (de) [Zeeland) 9 
Vroe (de) 3 
Wallen* (van der) 3 
Waller 1 
Wal ré (van) 1 
Warnaars 4 

Waterschoot van der Gracht 

(van) 3 
Weerman 4 
Weert 3 3 XII * Weiter 11 
Wendt (de) 9 
Wentholt 4 
Westendorp 4 
Westerwoudt 5 
Wieling 7, 8 
Wierdsraa 11 S 
Wilbrenninek. 3, 4 
Wildt (de) 1 
Wilkens (Bremen) 2 
Wilkens (Nordhora) 11 
Willet 3 
Willinck 1 Wiuckel 2 
Wintgens 5 
With (de) 2 
Woelderen (van) 2 
Woldringh 6 

Wolff van Westerrode (de) 11 
Wolter beek 6 
Wttewaal 1 
Wurfbain 11 S 
Wijnaendts 1 
*Wijs 3, 12 (159) 
Zaal 2 
Zubli 2 69 0 3 1